CÍMKE: 'apa'

Ki az apa? Hatalmas botrányba keveredett az NB I-es focista

Ki az apa? Hatalmas botrányba keveredett az NB I-es focista

A ta­va­szi sze­zont Új­pes­ten töltő La­cina Tra­oré to­vábbra sem tért vissza a fő­vá­rosi klub­hoz.

A ta­va­szi sze­zont Új­pes­ten töltő La­cina Tra­oré to­vábbra sem tért vissza a fő­vá­rosi klub­hoz.

Lelki válságáról vallott a magyar műsorvezetőnő: nyugtatókon élt

Lelki válságáról vallott a magyar műsorvezetőnő: nyugtatókon élt

A TV2 sztárja nem ta­gadja, az ő éle­té­ben is vol­tak ször­nyű idő­sza­kok.

A TV2 sztárja nem ta­gadja, az ő éle­té­ben is vol­tak ször­nyű idő­sza­kok.

Ezt ígérte feleségének: Mintaapa lesz Curtis

Ezt ígérte feleségének: Mintaapa lesz Curtis

Jó útra tért a rap­per, mos­tan­tól csak gon­dos­kodni akar csa­lád­já­ról.

Jó útra tért a rap­per, mos­tan­tól csak ze­nélni akar és gon­dos­kodni a csa­lád­já­ról.

Megtörte a csendet Schumacher apja, először beszél fia balesete óta

Megtörte a csendet Schumacher apja, először beszél fia balesete óta

A Schu­mi­ról szóló film ké­szí­tői íze­lí­tőt adtak az ag­gódó apa nyi­lat­ko­za­tá­ból.

A Schu­mi­ról szóló film ké­szí­tői íze­lí­tőt adtak a fi­áért ag­gódó apa nyi­lat­ko­za­tá­ból.

Újabb fordulat Britney Spears életében, apja váratlan dolgot tett

Újabb fordulat Britney Spears életében, apja váratlan dolgot tett

Nem szűn­nek a bo­nyo­dal­mak.

A 37 éves vi­lág­sztár élete az utóbbi idő­ben ki­csit sem zaj­lott egy­sze­rűen. S to­vábbi bo­nyo­dal­mak jö­het­nek.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség, elraboltak egy két és féléves fiút

Nagy erőkkel keresi a rendőrség, elraboltak egy két és féléves fiút

A gye­re­ket az apja ál­lat­kertbe vitte.

A gye­re­ket az apja ál­lat­kertbe vitte, de nem tér­tek haza. Sőt, a férfi meg­üzente az anyá­nak, hogy kül­földre men­nek.

Gólyahír, apa lesz a magyar sztársportoló

Gólyahír, apa lesz a magyar sztársportoló

A Fe­renc­vá­ros 24 éves vé­dője, Botka Endre a nya­ra­lá­sán je­len­tette be ked­ve­sé­vel, hogy gyer­me­ket vár­nak. Áp­ri­lis­ban há­za­sod­tak össze.

A Fe­renc­vá­ros 24 éves vé­dője, Botka Endre a nya­ra­lá­sán je­len­tette be ked­ve­sé­vel, hogy gyer­me­ket vár­nak.

Dagad a családi botrány, durva dolgokat mondott a lányáról Mc Hawer

Dagad a családi botrány, durva dolgokat mondott a lányáról Mc Hawer

A mu­la­tós sztár úgy érzi, Tímea tel­je­sen el­ásta magát a vi­sel­ke­dé­sé­vel.

A mu­la­tós sztár úgy érzi, Tímea tel­je­sen el­ásta magát a vi­sel­ke­dé­sé­vel.

Nagy a boldogság, apa lesz a magyar fociválogatott sztárja

Nagy a boldogság, apa lesz a magyar fociválogatott sztárja

Ins­tag­ra­mon osz­totta meg a hírt.

A du­na­szer­da­he­lyi DAC tech­ni­kás kö­zép­pá­lyása, Kal­már Zsolt Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg az öröm­hírt. A pár­já­val ra­kott ki közös képet.

Váratlanul összeomlott a 37 éves énekesnő, azonnali kezelésre szorul

Váratlanul összeomlott a 37 éves énekesnő, azonnali kezelésre szorul

Brit­ney Spe­ars pszi­chi­át­ri­ára ke­rült, mert nem tudja fel­dol­gozni a csa­lád­já­ban tör­tén­te­ket.

Döbbenet, ezt művelte a síró csecsemővel az agresszív apa

Döbbenet, ezt művelte a síró csecsemővel az agresszív, türelmét vesztő apa

Az öt hó­na­pos kisfiú sí­rása za­varta az apát. Durva, hogy ol­dotta meg a férfi a hely­ze­tet.

Az öt hó­na­pos kisfiú sí­rása za­varta az apát. Durva, hogy ol­dotta meg a hely­ze­tet a férfi. Az ag­resszív szü­lőt le­tar­tóz­tat­ták,az ügybe igaz­ság­ügyi szak­ér­tőt is be­von­nak.

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Ilyen tündérinek még nem láttad Cristiano Ronaldót

Így bo­hóc­ko­dik a kis­lá­nyá­val a lab­da­rú­gás Su­per­manje. Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt.

Így bo­hóc­ko­dik a kis­lá­nyá­val a lab­da­rú­gás Su­per­manje. Sze­relme buk­tatta le a vi­lág­sztárt az Ins­tag­ra­mon.

Aranyosabb ma már nem lesz: Így alszik apukáján Kucsera Gábor kislánya

Aranyosabb ma már nem lesz: Így alszik apukáján Kucsera Gábor kislánya

Kevés ilyen pil­la­nat van, de akkor mu­száj meg­örö­kí­teni.

Kevés ilyen pil­la­nat van, de akkor mu­száj meg­örö­kí­teni.

Ez a férfi Harry herceg igazi apja? Döbbenetes a hasonlóság

Ez a férfi Harry herceg igazi apja? Döbbenetes a hasonlóság

A 34 éves her­ceg vörös haja min­dig sok kér­dést ve­tett föl a ra­jon­gók­ban, most azon­ban tisz­tá­zó­dott a hely­zet.

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

Koós János lánya megtörte a csendet: ezt írta édesapjáról

Vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól.

A szí­nésznő a kö­zös­ségi ol­da­lán, egy vi­de­ó­val bú­csú­zott az édes­ap­já­tól, és a te­me­tés­ről is szót ej­tett.

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

A rap­per ked­vese egy idő­ben ag­gó­dott azért, hogy el­mú­lik kö­zöt­tük az in­ti­mi­tás.

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

Imre bácsi pedig kü­lön­le­ges ké­ré­se­ket in­té­zett a sze­ret­tei felé.

Az előző napot együtt töl­töt­ték, Imre bácsi pedig kü­lön­le­ges ké­ré­se­ket in­té­zett a sze­ret­tei felé.

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya.

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val.

Gyászol Rubint Réka: Elvesztette édesapját

Gyászol Rubint Réka: Elvesztette édesapját

Hosszas be­teg­ség után el­hunyt Ru­bint Réka édes­apja.

Hosszas be­teg­ség után el­hunyt Ru­bint Réka édes­apja.

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

A mes­ter­cuk­rász Pa­taki Ádám 2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­után óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

A mes­ter­cuk­rász Pa­taki Ádám 2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­után óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

Megrázó részletek derültek ki az apáról, aki meghalt a kollégiumi tűzben

Megrázó részletek derültek ki az apáról, aki meghalt a kollégiumi tűzben

A közel ki­lenc­ven ott tar­tóz­kodó közül egye­dül ő nem tu­dott el­me­ne­külni a lán­gok elől.

Megvan az ok, ezért válhatott drogfüggővé Curtis

Megvan az ok, ezért válhatott drogfüggővé Curtis

Igazi rosszfi­úvá nőtte ki magát.

Vajon mi ve­ze­tett odáig, hogy a rap­per lába alól ki­csú­szott a talaj annyira, hogy kény­te­len volt el­vo­nó­kú­rá­nak alá­vetni magát?

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Tragédia történt Cristiano Ronaldo családjában

Édes­ap­ját gyá­szolja a fut­ball­sztár meny­asszo­nya, Ge­or­gina Rod­rí­guez. A ko­rábbi fut­bal­lista és edző évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

Édes­ap­ját gyá­szolja a fut­ball­sztár meny­asszo­nya, Ge­or­gina Rod­rí­guez. A ko­rábbi fut­bal­lista és edző évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ve­dett.

Nagyon édes: Így tanítja fiát kajakozni Kucsera Gábor

Nagyon édes: Így tanítja fiát kajakozni Kucsera Gábor

Ku­csera Gábor éle­té­ben a leg­fon­to­sabb a csa­lád. Min­dent meg akar ta­ní­tani a fi­á­nak.

Ku­csera Gábor éle­té­ben a leg­fon­to­sabb a csa­lád. Min­dent meg akar ta­ní­tani a fi­á­nak.

Durva vádak, apját perelte be Rihanna

Durva vádak, saját apját perelte be Rihanna

Sze­rinte a férfi jog­ta­la­nul hasz­nálja a nevét.

Az éne­kesnő sze­rint a férfi jog­ta­la­nul hasz­nálja a nevét, és ezzel csak pénzre akar szert tenni.

Fájdalmas titkot árult el az édesapjáról a magyar műsorvezető

Fájdalmas titkot árult el az édesapjáról a magyar műsorvezető

Kicsi volt, ami­kor a szü­lei el­vál­tak.

A mű­sor­ve­zető há­rom­éves volt, ami­kor a szü­lei el­vál­tak. Ez­után leg­kö­ze­lebb tíz évvel ké­sőbb hal­lott ap­já­ról, aki­vel sosem ala­kult ki szo­ros kap­cso­lat.

Ettől te is elolvadsz: Ilyen randit szervezett Kucsera Gábor

Ettől te is elolvadsz: Ilyen randit szervezett Kucsera Gábor

Még csak 5 éves, de már ran­di­zik Ku­csera Gábor kisfia. Na­gyon izgul Beni.

Még csak 5 éves, de már ran­di­zik Ku­csera Gábor kisfia. Na­gyon izgul Beni.

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

A leg­na­gyobb aján­dék idén az, hogy édes­apja ott­hon ün­ne­pel­het velük.

A fit­nesz­edző szá­mára a leg­na­gyobb aján­dék idén az, hogy édes­apja ott­hon, Jász­be­rény­ben ün­ne­pel­heti velük a ka­rá­csonyt.

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Apja erőszakolhatta meg a 4 éves Andikát: döbbenet, mit mond az ismerős

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Ok­tó­ber­ben vit­ték sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kór­házba.

Így készül az apaságra a magyar válogatott sztárja

Így készül az apaságra a magyar válogatott sztárja

Ké­szül gyer­meke szü­le­té­sére.

Lékai Máté, a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott klasszisa ké­szül gyer­meke szü­le­té­sére. Hor­do­zó­ken­dő­ben ké­szült képet osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Dőlt a vér a hevesi házban, borzalmas dolgot művelt fiával az apa

Dőlt a vér a hevesi házban, borzalmas dolgot művelt fiával az apa

Ital­gő­zös ál­la­pot­ban tá­madt rá volt fe­le­sé­gére és saját gyer­me­kére.

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A reggeli forgalom miatt autóban segítette világra a gyermekét az apa

A zsú­folt for­ga­lom­ban las­san tu­dott ha­ladni az autó, a kór­ház­tól pár száz mé­terre a baba nem várt to­vább, meg­szü­le­tett.

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Borzasztó tragédiát idézett fel élő adásban a magyar énekesnő!

Mé­lyen meg­vi­selte az elő­adás.

Az éne­kesnő édes­apja ha­lá­lá­ról éne­kelt a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi mű­so­rá­ban. A pro­duk­ció so­ka­kat könnyekre fa­kasz­tott, és Renit is mé­lyen meg­vi­selte az elő­adás.

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben. A ki­seb­bi­ket, Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben, imádja a fiait. A ki­seb­bik Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Pásztói lefejezett baba: minden rejtély kiderült az utolsó vizsgálatból

Pásztói lefejezett baba: minden rejtély kiderült az utolsó vizsgálatból

Megér­ke­zett az utolsó szak­ér­tői vé­le­mény a pász­tói le­fe­je­zett cse­csemő ügyé­ben, az utolsó kér­désre is vá­laszt adott...

Hihetetlen, most derült ki a 34 éves színészről, hogy van egy fia

Hihetetlen, most derült ki a 34 éves színészről, hogy van egy fia

A Star Wars­ból is­mert szí­nész idáig tudta meg­óvni tel­je­sen a nyil­vá­nos­ság­tól ma­gán­éle­tét, végül fény de­rült apa­sá­gára.

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Mind­össze né­hány má­sod­perc alatt ron­tott az őr­jöngő férfi a ta­nárra.

Mind­össze né­hány má­sod­perc alatt olyan erő­vel tá­madt a ta­nárra a férfi, mint egy tor­nádó.

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

Összetört a gyásztól, megtörte a csendet az 54 éves sztáranyuka

Az Oscar-díjas szí­nésznő az utóbbi idő­ben több sze­ret­tét is el­ve­szí­tette, el­zár­kó­zott a nyil­vá­nos­ság elől.

Az Oscar-díjas szí­nésznő az utóbbi idő­ben több sze­ret­tét is el­ve­szí­tette, el­zár­kó­zott a nyil­vá­nos­ság elől.

Ezt üzente 2 éves kisfia gyilkosának az összetört várpalotai apa

Ezt üzente 2 éves kisfia gyilkosának az összetört várpalotai apa

Min­dent be­val­lott, de ügy­védje sze­rint ma­gya­rá­za­tot nem tud adni a bru­tá­lis vár­pa­lo­tai gyil­kos­sá­gokra B. Zsolt.

Rettegett halála előtt a brutálisan meggyilkolt prostituált

Rettegett halála előtt a brutálisan meggyilkolt prostituált

Egy éve ítél­ték el a 19 éves ma­gyar lány, Nancy kínai gyil­ko­sát, aki azóta sincs rács mö­gött...

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Az egy­kori profi ko­sár­lab­dázó fel­fedte a csa­ládi tit­kot Baján, az egy­éves Hotel Eli­za­beth-ben.

Az egy­kori profi ko­sár­lab­dázó fel­fedte a csa­ládi tit­kot Baján, az egy­éves Hotel Eli­za­beth-ben.

Apja mutatta be szerelmének a TV2 sztárját!

Apja mutatta be szerelmének a TV2 sztárját!

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban tér vissza anya­csa­tor­ná­já­hoz Szőcs Reni, aki­vel az el­múlt két évben na­gyot for­dult a világ.

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban tér vissza anya­csa­tor­ná­já­hoz Szőcs Reni, aki­vel az el­múlt két évben na­gyot for­dult a világ. Sza­kí­tása után rá­ta­lált a sze­re­lem, új ked­ve­sé­vel más­fél éve bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él. A Star Academy győz­tese a Ri­post-nak be­szélt arról, ho­gyan ala­kul az élete.

A láthatáson erőszakolta meg a fiát a nyíregyházi pedofil

A láthatáson erőszakolta meg a fiát a nyíregyházi pedofil

Sok­koló rész­le­tek.

Gyo­mor­for­gató ügyet tár­gyal­tak szer­dán a Deb­re­ceni Tör­vény­szé­ken. A vád sze­rint az el­vált H. Zsolt a lát­ha­tá­son erő­sza­kos­ko­dott a négy és fél éves kisfi­á­val.

Megtagadta apja a futónő feltételezett gyilkosát: ezt gondolja a fiáról

Megtagadta apja a futónő feltételezett gyilkosát: ezt gondolja a fiáról

R. Szil­vesz­ter apja hal­lani sem akar a fi­á­ról, sőt in­kább attól ret­teg, hogy ki­de­rül: ro­ko­nok...

Összeomlott a gyásztól Sandra Bullock, lesújtó hírt kapott

Összeomlott a gyásztól Sandra Bullock, lesújtó hírt kapott

A szí­nésznő ro­ko­nai is meg­erő­sí­tet­ték a szo­morú hírt.

A szí­nésznő ro­ko­nai is meg­erő­sí­tet­ték a szo­morú hírt.

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Sokkot kapott a nő, amikor meglátta, mit művelt apja a Facebookon!

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka. Nem csoda...

Tel­je­sen ki­akadt egy anyuka, ami­kor egy vé­let­len foly­tán meg­látta apja egyik kom­ment­jét.

Szívszorító amit az elhunyt focista Fülöp Márton édesapja mondott

Szívszorító amit az elhunyt focista Fülöp Márton édesapja mondott

Fülöp Fe­renc közel három éve gyá­szolja a fiát...

Fülöp Fe­renc közel három éve gyá­szolja a fiát, úgy érzi ez a fáj­da­lom sosem múlik el...

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Durva, amit az elevenen megégett kisfiú anyukája állít a férjéről

Azt kí­vá­nom neki, hogy élete vé­géig bör­tön­ben üljön - mondta az anya fér­jé­ről, őt hi­báz­tatja 5 éves kisfiuk ször­nyű ha­lá­láért...

"BMW-vel furikázik, mi meg nyomorgunk" megszólalt Marian Cozma édesapja

"BMW-vel furikázik, mi meg nyomorgunk" megszólalt Marian Cozma édesapja

Vér­lá­zí­tó­nak tartja Ma­rian Cozma édes­apja, hogy fia egyik tá­ma­dója, Sz­tojka Iván, jóval a ki­sza­bott bör­tön­bün­te­tés le­járta előtt, négy és fél évvel ko­ráb­ban ki­sza­ba­dult.

Felhívta lánya gyilkosát az apa: megdöbbentő, ami történt

Felhívta lánya gyilkosát az apa: megdöbbentő, ami történt

Az apa egy rej­té­lyes cet­lit ta­lált meg­gyil­kolt lá­nyá­nak a szo­bá­já­ban. Tár­csá­zott, és a mobil a bör­tön­ben csön­gött ki...

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett, most végre ha­za­tér­het, de már nem egye­dül..

Beragadt a mentőautó ajtaja, meghalt egy két hónapos baba

Beragadt a mentőautó ajtaja, meghalt egy két hónapos baba

A két­ség­be­esett apa meg­pró­bálta be­törni az ab­la­kot, de nem en­ged­ték neki, hogy ron­gálja az ál­lami tu­laj­dont.

A két­ség­be­esett apa meg­pró­bálta be­törni az ab­la­kot, de nem en­ged­ték neki, hogy ron­gálja a jár­mű­vet.

Óriási veszteség, édesapját gyászolja Kustánczi Lia!

Óriási veszteség, édesapját gyászolja Kustánczi Lia!

Ja­nu­ár­ban hunyt el.

A le­mez­lo­vas édes­apja hosszan tartó be­teg­ség után, ja­nu­ár­ban hunyt el. Ha­tal­mas űrt ha­gyott maga után, Lia még most is pró­bálja fel­dol­gozni a hi­á­nyát.

Bilincselés után halt meg a négygyerekes apa

Bilincselés után halt meg a négygyerekes apa

Egy hétig tud­ták élet­ben tar­tani...

Alig több mint egy hétig tud­ták élet­ben tar­tani azt a har­minc­éves férfit, aki egy rend­őri in­téz­ke­dés után ke­rült kór­házba még jú­lius 7-én haj­nal­ban.

Elképzelhetetlen tragédia: édesanyja gyilkosával él a félárván maradt Máté

Édesanyja gyilkosával él a félárván maradt Máté

A férfi bru­tá­li­san meg­gyil­kolta Máté édes­any­ját...

A férfi bru­tá­li­san meg­gyil­kolta Máté édes­any­ját, sza­ba­du­lása után mégis neki ítél­ték a kisfiút.

Hatalmas meglepetés, 50 évesen apa lesz a Viszkis

Hatalmas meglepetés, 50 évesen apa lesz a Viszkis

Erre aztán tény­leg senki nem szá­mí­tott, meg­fo­gant Amb­rus At­tila első gyer­meke.

Erre aztán tény­leg senki nem szá­mí­tott, meg­fo­gant Amb­rus At­tila első gyer­meke.

Hiába próbálkozott, csúnya kudarcot vallott Hajdú Péter

Hiába próbálkozott, csúnya kudarcot vallott Hajdú Péter

Ezt már nem tudja hely­re­hozni.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető szív­szo­rító val­lo­mást tett. Ezt már nem tudja hely­re­hozni.

Teljes sokk a temetésen, a világhírű művésznő apja belehalt a gyászba

Teljes sokk a temetésen, a világhírű művésznő apja belehalt a gyászba

Ka­ta­lin her­cegné ked­venc di­vat­ter­ve­zője maga ve­tett véget éle­té­nek, apja szíve meg­sza­kadt.

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a TV2 műsorvezetője

Mérhetetlen fájdalom, gyászol a TV2 műsorvezetője

Tra­gi­kus hírt kö­zölt a Fa­ce­book-ol­da­lán a Több mint TestŐr mű­sor­ve­ze­tője.

Tra­gi­kus hírt kö­zölt a Fa­ce­book-ol­da­lán a Több mint TestŐr mű­sor­ve­ze­tője.

Sikeres vizsgát tett: Kisfiát is lőni tanítja Németh Kristóf

Sikeres vizsgát tett: Kisfiát is lőni tanítja Németh Kristóf

Apa és fia él­ve­zik a ny­árat.

Né­meth Kris­tóf és fia férfias spor­tok­kal szó­ra­koz­tat­ják egy­mást. Igaz, a fegy­ve­rek kap­csán az apa egy sor fon­tos sza­bályra is fel­hívta gyer­meke fi­gyel­mét.

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Érthetetlen: titokban pert nyert a hat éve nyomtalanul eltűnt édesanya

Sal­lai Kla­u­dia hat éve tűnt el kis­lá­nyá­val, még nyom­ra­ve­ze­tői díjat is ki­tűz­tek, hogy meg­ta­lál­ják. Az asszony azóta sem ke­rült elő, ám a bí­ró­sá­gon pert nyert...

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

Drámai részletek: átlőtte kislánya fejét a miskolci apa

Az 50 éves Lajos szom­szédja csem­pé­szett pisz­to­lyá­val lőtte le 9 éves kis­lá­nyát, Aran­kát. A férfi talán azt sem tudta, hogy mit tart a ke­zé­ben...

Az 50 éves Lajos szom­szédja csem­pé­szett pisz­to­lyá­val lőtte le 9 éves kis­lá­nyát, Aran­kát. A férfi talán azt sem tudta, hogy mit tart a ke­zé­ben...

Szívszorító fotót osztott meg Liptai Claudia férje!

Szívszorító fotót osztott meg Liptai Claudia férje!

A cuk­rász­mes­ter apák nap­ján em­lé­ke­zett el­hunyt csa­lád­tag­jára, sosem lá­tott képen mu­tatja meg sze­re­tett szü­lő­jét.

A cuk­rász­mes­ter apák nap­ján em­lé­ke­zett el­hunyt csa­lád­tag­jára, sosem lá­tott képen mu­tatja meg sze­re­tett szü­lő­jét.

Csoda történt, megúszhatja a kilakoltatást Bubik István lánya!

Csoda történt, megúszhatja a kilakoltatást Bubik István lánya!

Há­zas­sá­gon kívül szü­le­tett lánya nem­ré­gi­ben nagy bajba ke­rült.

Há­zas­sá­gon kívül szü­le­tett lánya nem­ré­gi­ben nagy bajba ke­rült.

Ezt írta a gránáttól sérült kisfiú apukája

Ezt írta a gránáttól sérült kisfiú apukája

El­moz­dít­ha­tat­la­nok a kór­ház gyer­mek­osz­tá­lyá­ról F. Pat­rik szü­lei.

El­moz­dít­ha­tat­la­nok az Or­szá­gos Ba­l­eseti Se­bé­szet gyer­mek­osz­tá­lyá­ról F. Pat­rik szü­lei. A va­sár­napi Fradi meccsen tör­tént bal­eset során a 6 éves srác ke­zé­ben fel­rob­bant egy, az ap­já­tól ka­pott pi­ro­tech­ni­kai esz­köz.

Felfoghatatlan, miket művelt síró gyermeke előtt a budapesti apa

Felfoghatatlan, miket művelt síró gyermeke előtt a budapesti apa

Nem ér­de­kelte, hogy gye­reke látja.

A férfit nem ér­de­kelte, hogy gye­reke vé­gig­nézi, ahogy má­so­kat élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get. A já­ró­ke­lők pró­bál­ták nyug­tatni a ki­csit.

Fájdalmas tragédia, élete keserves titkáról vallott Stohl András!

Fájdalmas tragédia, élete keserves titkáról vallott Stohl András!

Kü­lö­nös já­té­kot űzött a sors vele.

A szí­nés­szel kü­lö­nös já­té­kot űzött a sors, és bár ko­ráb­ban nem hitt a spi­ri­tu­a­li­tás­ban, ez a vé­le­ke­dése azóta meg­vál­to­zott.

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

Fájdalmas gyermekkori emlékeket idézett fel Pirner Alma!

A rúd­tánc­baj­nok­nak hi­ány­zott az éle­té­ből az apai kö­te­lék, a TV2 mű­so­rá­ban pedig most elő­ször be­szélt arról, mi­lyen ne­héz­sé­ge­ket oko­zott neki mindez.

Borzalom, éveken át erőszakolta nevelt lányait a nagyszombati apa

Borzalom, éveken át erőszakolta nevelt lányait a nagyszombati apa

Ket­tőt hét éven ke­resz­tül fo­lya­ma­tos sze­xu­á­lis erő­szak­nak tett ki.

Ket­tőt hét éven ke­resz­tül fo­lya­ma­tos sze­xu­á­lis erő­szak­nak tett ki.

Bevallotta, ezt üzente lányának Meghan Markle apja az esküvő napján

Bevallotta, ezt üzente lányának Meghan Markle apja az esküvő napján

Egy szív­ro­ham miatt nem tu­dott ott lenni a szom­bati her­cegi es­kü­vőn, bár ko­ráb­ban na­gyon fo­gad­ko­zott.

Fejlemény a kecskeméti szurikáta-botrányban: ezt mondta az apa

Fejlemény a kecskeméti szurikáta-botrányban: ezt mondta az apa

Egy ötö­di­kes kisfiú okozta a va­das­park vem­hes szu­ri­kát­ájá­nak ha­lá­lát, de az ügy­ben min­denki egy­másra mu­to­gat.

Gólyahír, apa lesz az Eurovíziós Dalfesztivált megjárt magyar énekes

Gólyahír, apa lesz az Eurovíziós Dalfesztivált megjárt magyar énekes

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a ka­me­rák előtt a Fo­nog­ram-díjas elő­adó.

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a ka­me­rák előtt a Fo­nog­ram-díjas elő­adó.

Családi tragédia rázta meg Miskolcot: apa végzett saját kislányával

Családi tragédia rázta meg Miskolcot: apa végzett saját kislányával

A férfi vé­let­le­nül meg­lőtte a gyer­me­ket, aki a men­tő­ben el­hunyt.

A férfi vé­let­le­nül meg­lőtte a gyer­me­ket.

Vallomás, Mourinho a fogadott gyermekéről beszélt

Vallomás, Mourinho a fogadott gyermekéről beszélt

A por­tu­gál sztár­edző őszin­tén be­szélt.

A por­tu­gál sztár­edző, José Mo­u­rinho őszin­tén be­szélt. Meg­lepő dol­go­kat árult el az éle­té­ből.

Kínos titok a múltból: így lopta meg a saját apját Zámbó Krisztián!

Kínos titok a múltból: így lopta meg a saját apját Zámbó Krisztián!

Az éne­kes nem volt egy min­ta­gye­rek.

Az éne­kes nem volt egy min­ta­gye­rek, fi­a­tal ko­rá­ban több olyan dol­got is tett, amire nem annyira büszke.

Végre hazánkban is ünneplik az apák napját!

Végre hazánkban is ünneplik az apák napját!

A UNICEF Ma­gyar­or­szág idén elő­ször, jú­nius 17-én ün­nepli a csa­lá­dok­kal az apák nap­ját, mely­hez a gye­re­kek szá­mára fo­tó­pá­lyá­za­tot is hir­det.

A UNICEF Ma­gyar­or­szág idén elő­ször, jú­nius 17-én ün­nepli a csa­lá­dok­kal az apák nap­ját, mely­hez a 7-18 éves gye­re­kek szá­mára fo­tó­pá­lyá­za­tot is hir­det. Hang­sú­lyoz­zák: a gye­re­kek az édes­ap­juk­kal való játék köz­ben ta­nul­ják meg a biz­ton­sá­got, az iz­gal­mat és az ér­zel­mek kéz­ben tar­tá­sát.

Rettenetes részleteket mondott el a dági gyilkosságról a testvér

Rettenetes részleteket mondott el a dági gyilkosságról a testvér

Sz. Ger­gely az édes­any­ját védte, köz­ben fel­te­he­tően ha­lálra szo­rí­totta a saját apját.

Ger­gely ha­lálra szo­rí­totta a saját apját.

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg.

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

A Nagy Duett éne­kes­nője az első gyer­me­két várja, aki­nek pon­to­san olyan csa­lá­dot ál­mo­dott meg, ami neki soha nem ada­tott meg.

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Ahogy azt sej­teni le­he­tett, Éva kis­lány­ként sem volt az a ti­pi­kus tün­dérke. Most édes­apja árulja el, mennyi baja is volt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Ahogy azt sej­teni le­he­tett, Éva kis­lány­ként sem volt az a ti­pi­kus tün­dérke. Most édes­apja árulja el, mennyi baja is volt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.