CÍMKE: 'álhírek'

Kész röhej! Juncker az álhírek ellen lépne fel

Kész röhej! Juncker az álhírek ellen lépne fel

Ma már meg sem le­pő­dünk azon, ha egy kor­rupt brüsszeli po­li­ti­kus a kor­rup­ció ellen, vagy egy meg­rög­zött ha­zu­dozó az igaz­ság mel­lett hir­det kam­pányt.

Ma már meg sem le­pő­dünk azon, ha egy kor­rupt brüsszeli po­li­ti­kus a kor­rup­ció ellen, vagy egy meg­rög­zött ha­zu­dozó az igaz­ság mel­lett hir­det kam­pányt. A leg­újabb gyöngy­szem­mel az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke szol­gált.

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

II. Erzsébet őrjöng: felháborító, amit a családról terjesztettek

A na­pok­ban ter­jedt el egy álhír.

A na­pok­ban el­ter­jedt az álhír, amely sze­rint Fülöp her­ceg éle­tét vesz­tette. Ez azon­ban egy­ál­ta­lán nem igaz.

Kocsis Máté ellenzéki agresszióra számít

Kocsis Máté ellenzéki agresszióra számít

Szer­dán kez­dő­dik a kor­mány­pár­tok há­rom­na­pos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése Ba­la­ton­al­má­di­ban. A Brüsszel­lel foly­ta­tott be­ván­dor­lási vi­tá­ról is tár­gyal­nak.

Szer­dán kez­dő­dik a kor­mány­pár­tok há­rom­na­pos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése Ba­la­ton­al­má­di­ban.A Fi­desz és a KDNP or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lői a Brüsszel­lel foly­ta­tott be­ván­dor­lási vi­tá­ról, a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás­ról, va­la­mint a ka­bi­net csa­lád­ügyi ter­ve­i­ről is tár­gyal­nak.

Vérlázító, amit Törőcsik Marival tettek

Vérlázító, amit Törőcsik Marival tettek

Na­gyon fel­zak­lat­ták a tör­tén­tek.

A nem­zet szí­né­szét na­gyon fel­zak­lat­ták a tör­tén­tek. Egyik szom­szédja tol­má­csolta la­punk­nak Tö­rő­csik mon­dan­dó­ját.

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja...

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja, hi­szen egy-egy hír pil­la­na­tok alatt képes el­ter­jedni. Ezt hasz­nál­ják ki egyre gyak­rab­ban és egyre dur­váb­ban.

Tömegmészárlásra készült a férfi, egy tévécsatorna volt a célpont

Tömegmészárlásra készült a férfi, egy tévécsatonra volt a célpont

Egy hét alatt 22-szer fe­nye­gette meg egy férfi te­le­fo­non a CNN szer­kesz­tő­sé­gét: le­ro­hanja az épü­le­tet, és min­den­kit agyonlő.