MANI

Mobilosok, figyelem: ezt a határidőt nem szabad elfelejteni

Mobilosok, figyelem: ezt a határidőt nem szabad elfelejteni

Már csak egy hétig lehet ada­to­kat egyez­tetni a fel­töl­tő­kár­tyás mo­bi­lo­sok­nak.

Már csak egy hétig lehet ada­to­kat egyez­tetni a fel­töl­tő­kár­tyás mo­bi­lo­sok­nak.

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

FRISS HÍREK

Utat tör az új technológia és a kényelem

Utat tör az új technológia és a kényelem

Ér­kez­nek az elekt­ro­mos és a föld­gáz haj­tású autók, de így is égető a szak­em­ber­hi­ány a lo­gisz­ti­kai ága­zat­ban.

Ér­kez­nek az elekt­ro­mos és a föld­gáz haj­tású autók, de így is égető a szak­em­ber­hi­ány a lo­gisz­ti­kai ága­zat­ban. A jó fi­ze­tés már nem elég.

Augusztusban a vodkáé a főszerep!

Augusztusban a vodkáé a főszerep!

Óri­ási par­tyval zárja a nya­rat a Mil­le­ná­ri­son a Vodka Fesz­ti­vál Bu­da­pest!

Ha­tal­mas par­tyval zárja a nya­rat a Mil­le­ná­ri­son au­gusz­tus 19-20 kö­zött a Vodka Fesz­ti­vál Bu­da­pest!

Lehetetlen, hogy ezeket eladják: férfiasság alakú ablak, nappali a wc-ben

Lehetetlen, hogy ezeket a házakat eladják: férfiasság alakú ablak, nappali a wc-ben

Sok rá­ter­mett in­gat­lan­köz­ve­títő van, de akad olyan ház, amely a leg­el­szán­tab­ba­kon is kifog.

Ezt kell tenned, ha megnyered az Eurojackpot milliárdos főnyereményét!

Ezt kell tenned, ha megnyered az Eurojackpot milliárdos főnyereményét!

Múlt héten sem volt sze­ren­csés nyer­tes, már 29 mil­lió euró a tét.

Mivel múlt héten sem volt senki sze­ren­csés, ezen a héten már 29 mil­lió euró a tét. Ez át­szá­mítva majd tíz­mil­li­árd fo­rint. A be­fek­te­tési ta­nács­adó az ja­va­solja, a fe­lé­nél töb­bet ne költ­sön be­lőle, ha meg­nyeri.

Így születtek a hétköznapi szimbólumaink!

Így születtek a hétköznapi szimbólumaink!

Egy­szerű, de nagy­szerű tör­té­nete van a kér­dő­jel­nek, a fel­ki­ál­tó­jel­nek és a nyíl­nak is. Össze­gyűj­töt­tük a 6 leg­ér­de­ke­sebb tör­té­ne­tet!

Egy­szerű, de nagy­szerű tör­té­nete van a kér­dő­jel­nek, a fel­ki­ál­tó­jel­nek és a nyíl­nak is. Össze­gyűj­töt­tük a 6 leg­ér­de­ke­sebb, na­ponta hasz­nált szim­bó­lum ere­det­tör­té­ne­tét!

Milliomos lettél? Ezek a számok értek 295 milliót

Milliomos lettél? Ezek a számok értek 295 milliót

Nem kell to­vább iz­gulni, mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Nem kell to­vább iz­gulni, mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Te lettél a milliárdos? Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai!

Te lettél a milliárdos? Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai!

Mu­­­­­tat­­­­­juk a nyer­­­­­tes szá­­­­­mo­­­­­kat!

Az öt­­­­ta­­­­­lá­­­­­la­­­­­tos szel­­­­­vény vár­­­­­ható fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 24 já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd 670 mil­lió fo­rint! Mu­­­­­tat­­­­­juk a nyer­­­­­tes szá­­­­­mo­­­­­kat!

Mentőkutyáknak ajánlotta fel milliós nyereményét a Trollfoci csapata

Fantasztikus gesztus: mentőkutyáknak ajánlotta fel milliós nyereményét a Trollfoci csapata

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. és a Pe­tőfi Rádió nép­szerű já­téka iga­zán me­sébe il­lően zá­rult.

Ez a mobiltelefon lehet az iPhone 8 vetélytársa!

Ez a mobiltelefon lehet az iPhone 8 vetélytársa!

Ko­moly újí­tá­sok­kal ér­ke­zik a Go­ogle leg­újabb csúcs­te­le­fonja, mely­nek a de­signja is na­gyon szépre si­ke­re­dett.

Ko­moly újí­tá­sok­kal ér­ke­zik a Go­ogle leg­újabb csúcs­te­le­fonja, mely­nek a de­signja is na­gyon szépre si­ke­re­dett.

11 milliót vittek el Andy Vajnától!

11 milliót vittek el Andy Vajnától!

Rá­adá­sul Andy még csak nem is bánja.

Rá­adá­sul Andy még csak nem is bánja, hi­szen a nem­ré­gi­ben meg­nyi­tott on­line ka­szi­nó­já­ban ért ha­tal­mas sze­ren­cse egy já­té­kost, aki 50 ezer fo­rint­ból lett mil­li­o­mos.

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Ha va­laki el­vinné az Eu­roJack­pot hi­he­tet­len összegű nye­re­mé­nyét, nem is iga­zán tudná, hogy mihez kezd­jen vele.

Cégvezér a zongoránál: Geszti is kedveli Mártha klipjét

Cégvezér a zongoránál: Gerendás és Geszti is kedveli Mártha klipjét

Azok az is­mert em­be­rek is meg­mu­tat­ják zenei ol­da­lu­kat a Yo­u­tube-on, akik nem profi mu­zsi­ku­sok.

Új trend a nagy­vi­lág­ban, hogy azok az is­mert em­be­rek is meg­mu­tat­ják zenei ol­da­lu­kat a Yo­u­tube-on, akik nem profi mu­zsi­ku­sok.

Enélkül ne menjen nyaralni!

Enélkül ne menjen nyaralni!

Lopás, el­ke­ve­re­dett bő­rön­dök, hir­te­len meg­be­te­ge­dés - az év de­re­kára be­ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti. Épp ezért a ba­jokra ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

Lopás, el­ke­ve­re­dett bő­rön­dök, hir­te­len meg­be­te­ge­dés - az év de­re­kára be­ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti. Épp ezért a ba­jokra ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

13 tény az ókori Rómáról, amit nem mondtak el töriórán!

13 tény az ókori Rómáról, amit nem mondtak el töriórán!

Vér­ivás, po­li­ti­kus­lo­vak és haj­fes­tés.

Az ókori Ró­má­ban sok olyan ha­gyo­mány volt, amit a bru­ta­li­tása miatt nem mond­tak el a tör­té­ne­lem­ta­ná­rok.

Így vágd fel a dinnyét, hogy könnyű legyen kimagozni!

Így vágd fel a dinnyét, hogy könnyű legyen kimagozni!

Mu­ta­tunk egy jó trük­köt!

Van egy na­gyon egy­szerű trükk, ami­nek a se­gít­sé­gé­vel úgy lehet a gö­rög­dinnyét fel­vágni, hogy a le­hető leg­ke­ve­sebb időt kell­jen a ma­go­zás­sal el­töl­teni.

Elképesztő bérnövekedés jön Magyarországon az egyik nagy cégnél!

Elképesztő bérnövekedés jön Magyarországon az egyik nagy cégnél!

Az áru­ház­lánc dol­go­zó­i­nak 70%-át érinti a fej­lesz­tés.

Az áru­ház­lánc dol­go­zó­i­nak 70%-át érinti a fej­lesz­tés, már a nyár ele­jé­től az új fi­ze­tést kap­hat­ják meg.

Milliárdos lettél? Ezek az Ötöslottó eheti nyerőszámai!

Milliárdos lettél? Ezek az Ötöslottó eheti nyerőszámai!

Az öt­­­ta­­­­lá­­­­la­­­­tos szel­­­­vény vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 23. já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd 540 mil­lió fo­rint!

Az öt­­­ta­­­­lá­­­­la­­­­tos szel­­­­vény vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 23. já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd 540 mil­lió fo­rint!

Nagyon fogsz örülni az iPhone egyik legújabb funkciójának!

Nagyon fogsz örülni az iPhone egyik legújabb funkciójának!

Ren­ge­teg új dolog ér­ke­zik...

Ren­ge­teg új dolog ér­ke­zik az iOS 11-gyel, de ez a fej­lesz­tés már na­gyon rég a kí­ván­ság­lista te­te­jén fog­lalt he­lyett.

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Ta­nács­adónk el­árulja mibe fek­tess.

Leg­be­bül már min­denki el­kép­zelte, hogy mit kez­dene, ha ha­tal­mas össze­get nyerne. Sőt, fej­ben már el is köl­tötte, pedig gon­dolni kell a jö­vőre is.

Kitálalt a Meki dolgozója: így vernek át minket

Kitálalt a Meki dolgozója: így vernek át minket

Akik sze­ret­nek a McDo­nald's-ban enni, azok in­kább ne ol­vas­sa­nak to­vább, mert el­megy tőle a ked­vük.

Akik sze­ret­nek a McDo­nald's-ban enni, azok in­kább ne ol­vas­sa­nak to­vább, mert el­megy tőle a ked­vük.

Ezt a zseniális kütyüt minden iPhone tulajnak meg kéne vennie!

Ezt a zseniális kütyüt minden iPhone tulajnak meg kéne vennie!

Nem is ért­jük, eddig miért nem dob­ták pi­acra ezt a te­le­fon­to­kot.

Nem is ért­jük, eddig miért nem dob­ták pi­acra ezt a te­le­fon­to­kot, mellyel ren­ge­teg ide­ges­ke­dést spó­rol­ha­tunk majd meg.

Betiltott filmek, amiket csak azért is meg fogsz nézni!

Betiltott filmek, amiket csak azért is meg fogsz nézni!

Vagy már meg is néz­tél.

Ezt a 10 vi­lág­hírű fil­met bi­zo­nyos or­szá­gok­ban be­til­tot­ták, né­me­lyi­ket elég meg­lepő in­dok­kal! Egy újabb ok arra, hogy meg­nézd őket!

Kinyomtatták az első iPhone 8 modellt, így fog kinézni! - videó

Kinyomtatták az első iPhone 8 modellt, így fog kinézni! - videó

Na­gyobb lesz, mint a 7-es!

A ki­szi­vá­rog­ta­tott infók alap­ján si­ke­rült az ős­szel meg­je­lenő új iP­hone pon­tos mását re­pro­du­kálni.

Átvette az Instagram a Facebook egyik legnépszerűbb újítását!

Átvette az Instagram a Facebook egyik legnépszerűbb újítását!

Most már az Ins­tán is oszt­hatsz meg olyan szí­nes és szö­ve­ge­ket.

Most már az Ins­tán is oszt­hatsz meg olyan szí­nes, fi­gye­lem­fel­keltő szö­ve­ge­ket.

Te vagy a lottómilliárdos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Te vagy a lottómilliárdos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 22. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 414 mil­lió fo­rint volt.

Siess, mert ezekkel a címletekkel nem sokáig fizethetsz

Siess, mert ezekkel a címletekkel nem sokáig fizethetsz

Be­von­ják a régi bank­je­gye­ket.

Nem­so­kára már csak az új két­ezer és öt­ezer fo­rin­tos bank­je­gyek­kel fi­zet­hetsz, ér­de­mes oda­fi­gyelni!

Te nyer­ted a 144 mil­liót? Íme a ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mai

Te nyer­ted a 144 mil­liót? Íme a ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mai

Ismét óri­ási a tét, már mu­tat­juk is a 22. heti nye­rő­szá­mo­kat! Csak hat szá­mot kel­lett el­ta­lálni.

Óri­ási a tét, már mu­tat­juk is a 22. heti nye­rő­szá­mo­kat! Csak hat szá­mot kel­lett el­ta­lálni.

Így fektess be, eláruljuk, mit kezdj 10 millió euróval

Így fektess be, eláruljuk, mit kezdj 10 millió euróval

Sok ember csak az áhí­tott nye­re­ményre fó­kuszál, arra pon­to­san nem is, hogy mit kez­dene ennyi pénz­zel.

Sok ember csak az áhí­tott nye­re­ményre fó­kuszál, arra pon­to­san nem is, hogy mit kez­dene ennyi pénz­zel. Szak­em­be­rünk se­gít­sé­gé­vel most meg­tud­ha­tod, hogy fek­tess be.

Itt egy óriási segítség a hivatali útvesztőkhöz!

Itt egy óriási segítség a hivatali útvesztőkhöz!

Egy­sze­rűb­ben in­téz­het­jük az ügye­ket!

Ez az in­gye­nes al­kal­ma­zás az összes kor­mány­hi­va­tal és köz­in­téz­mény el­ér­he­tő­sé­gét tar­tal­mazza!

Már az alkalmazások is kémkednek utánunk!

Már az alkalmazások is kémkednek utánunk!

Egy újabb tag­gal bő­vült a lista.

Kém­ked­nek utá­nunk az okos­te­le­fo­nok, tab­le­tek és a tévék is! Szinte mind­egyik­ben van egy olyan al­kat­rész, vagy prog­ram, ami fi­gyel min­ket.

Sikerhullám

Sikerhullám

Meg­ko­ro­názta a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata a LEN Cham­pi­onship Final Six kupát a győ­ze­lem­mel!

Meg­ko­ro­názta a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata a LEN Cham­pi­onship Final Six kupát a győ­ze­lem­mel!

Űrkorszak a boltokban

Űrkorszak a boltokban

Nincs ideje várni a vál­lal­ko­zá­sok­nak, ha tar­tani akar­ják a lé­pést ve­lünk, okos­te­le­font, tab­le­tet és lap­to­pot hasz­náló vá­sár­lók­kal. Ha­ma­ro­san be­kö­szönt az űr­kor­szak a bol­tok­ban.

Kö­ze­le­dik az idő, ami­kor ro­bo­tok vá­sá­rol­nak be he­lyet­tünk, és akár a stran­don fekve, vagy egy kon­cert kel­lős kö­ze­pén is ve­he­tünk fel hi­telt.

Kiszivárogtak az első képek a népszerű márka új csúcstelefonjáról!

Kiszivárogtak az első képek a népszerű márka új csúcstelefonjáról!

Ag­gód­hat az Apple, ha tény­leg ilyen menő te­le­fon­nal jön ki szep­tem­ber­ben az LG.

Te lettél a milliárdos?

Te lettél a milliárdos?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 295 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 295 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Mihez kezdenél 50 millió euróval? - Elmondjuk, mit érdemes...

Mihez kezdenél 50 millió euróval? - Elmondjuk, mit érdemes...

Nagy pénz nagy koc­ká­za­tok­kal is jár­hat...

Az Eu­roJack­pot fő­nye­re­mé­nye em­beri és­szel szinte fel­fog­ha­tat­lan mennyi­ségű pénz. Ha nem vi­gyáz majd, aki meg­nyeri, igazzá válik a mon­dás, könnyen jött pénz könnyen megy...

Elképesztő újdonságot jelentett be a népszerű telefongyártó!

Elképesztő újdonságot jelentett be a népszerű telefongyártó!

Min­dent meg­tesz a Sam­sung, hogy le­győzze a nagy kon­ku­rens iP­hone-t. Lehet, hogy vége a tö­rött ki­jel­zők­nek?

Min­dent meg­tesz a Sam­sung, hogy le­győzze a nagy kon­ku­rens iP­hone-t. Vége a tö­rött ki­jel­zők­nek?

600 ezer forintot fizet az álomszép falu, ha odaköltözöl!

600 ezer forintot fizet az álomszép falu, ha odaköltözöl!

Rá­adá­sul ol­csón lehet la­kást bé­relni.

Rá­adá­sul mind­össze 15 ezer fo­rint­nyi eu­ró­ból tudsz már la­kást bé­relni.

Hatalmas fejlődést hozhat a régiónak az új M44-es

Hatalmas fejlődést hozhat a régiónak az új M44-es

Ja­vá­ban zaj­la­nak a mun­ká­la­tok az M44-es gyors­for­galmi út Ti­sza­kürt-Kon­do­ros sza­ka­szán.

Mil­li­ár­dos let­tél? Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai!

Mil­li­ár­dos let­tél? Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai!

Az Ötös­­lottó 20. já­­ték­­he­­té­­nek fő­­nye­­re­­mé­­nye 1 mil­­li­árd 180 mil­­lió fo­­rint! Te nyer­ted meg ezt a ha­tal­mas össze­get?

Az Ötös­­lottó 20. já­­ték­­he­­té­­nek fő­­nye­­re­­mé­­nye 1 mil­­li­árd 180 mil­­lió fo­­rint! Te nyer­ted meg ezt a ha­tal­mas össze­get?

Szex, kéj, orgazmus: itt a legvadabb ingatlanreklám

Szex, kéj, orgazmus: itt a legvadabb ingatlanreklám

Ne­künk le­esett az ál­lunk...

A 100 mil­lió dol­lá­ros vil­lát egy na­gyon ero­ti­kus vi­de­ó­val sze­ret­nék el­adni. Ne­künk le­esett az ál­lunk...

Ezt kell tenned, ha megütöd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Ezt kell tenned, ha megütöd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Nem árt, ha tu­dunk egy-két dol­got arról, hogy mi­ként ér­de­mes be­fek­tetni fölös mil­li­ó­in­kat...

Még idén eltűnik a készpénz?

Még idén eltűnik a készpénz?

A mo­dern fi­ze­tési meg­ol­dá­sok mel­lett a kész­pénz­nek le­ál­do­zott - ideje bú­csút in­te­nünk a pa­pír­pén­zek­nek és az ér­mék­nek is?

A mo­dern fi­ze­tési meg­ol­dá­sok mel­lett a kész­pénz­nek le­ál­do­zott - ideje bú­csút in­te­nünk a pa­pír­pén­zek­nek és az ér­mék­nek is?

Közel félszáz híd épül az M44-es új szakaszán.

Közel félszáz híd épül az M44-es új szakaszán.

Ham­bur­got tart­ják a hidak vá­ro­sá­nak, de most ki­de­rült, Ma­gyar­or­szág sem marad el a hidak épí­té­sé­ben!

Ham­bur­got tart­ják a hidak vá­ro­sá­nak, de most ki­de­rült, Ma­gyar­or­szág sem marad el a hidak épí­té­sé­ben!

Te nyerted a 155 milliót? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Te nyerted a 155 milliót? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.

A ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 19. já­­­ték­­­hé­­­ten 155 mil­­­lió fo­­­rint! Most meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.

Két dolgot nem értünk ezekkel a képekkel kapcsolatban!

Két dolgot nem értünk ezekkel a képekkel kapcsolatban!

Miért, és megint miért?

Miért, és megint miért? Miért har­mo­ni­ká­zik va­laki mez­te­le­nül egy mo­só­gép­ben, és ezt miért fo­tóz­tatja le va­la­ki­vel? Mi szük­sége az utó­kor­nak ezekre a fel­vé­te­lekre?

Nem kell már sokat várni az M44-es leghosszabb szakaszára

Nem kell már sokat várni az M44-es leghosszabb szakaszára

Ha­tal­mas erő­vel zaj­la­nak a mun­ká­la­tok.

Ha­tal­mas erő­vel zaj­la­nak az M44-es gyors­for­galmi út Ti­sza­kürt-Kon­do­ros sza­ka­szá­nak épí­té­sé­vel kap­cso­la­tos mun­ká­la­tok.

Háttérbe vonul a magyar fesztiválpápa, lezárul egy korszak

Háttérbe vonul a magyar fesztiválpápa, lezárul egy korszak

A szi­get­fesz­ti­vál ma már nem tud to­vább nö­ve­kedni, el­érte a ha­tá­rait.

A szi­get­fesz­ti­vál ma már nem tud to­vább nö­ve­kedni, el­érte a ha­tá­rait..

Nyertél? Itt vannak a hatoslottó milliókat érő számai

Nyertél? Itt vannak a hatoslottó milliókat érő számai

70 mil­­­­lió fo­­­rint volt a tét.

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 18. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 70 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Íme, a nyer­­tes szá­­mok!

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 925 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 925 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

A milliomosoknak ez az 5 szokása segíthet neked is, hogy meggazdagodj

A milliomosoknak ez az 5 szokása segíthet neked is, hogy meggazdagodj

Ezek­kel a tip­pek­kel te is el­in­dul­hatsz a jólét felé...

Si­ke­ressé nem csak csa­lás útján lehet válni. Ezek­kel a tip­pek­kel te is el­in­dul­hatsz a jólét felé...

Zenélni fog a 67-es út!

Zenélni fog a 67-es út!

Ha­ma­ro­san min­den Re­pub­lic-ra­jongó Ka­pos­vár felé veszi az irányt! Él­mény lesz az uta­zás 2019-től az R67-esen!

Ha­ma­ro­san min­den Re­pub­lic-ra­jongó Ka­pos­vár felé veszi az irányt! Él­mény lesz az uta­zás 2019-től az R67-esen!

Második alkalommal indul a Ripost Gyereknapi Rajzverseny!

Második alkalommal indul a Ripost Gyereknapi Rajzverseny!

Vá­runk min­den olyan al­ko­tást, mely­nek té­mája a ked­venc tévés sze­rep­lőd, vagy akár is­mert spor­toló!

Megváltozik a Torrent, erre figyeljen, aki szokott filmeket letölteni

Megváltozik a Torrent, erre figyeljen, aki szokott filmeket letölteni

Jó kép­ben len­niük azok­nak, akik hasz­nál­ják va­la­me­lyik tor­rent­kli­enst.

Jó kép­ben len­niük azok­nak, akik hasz­nál­ják va­la­me­lyik tor­rent­kli­enst.

Miért van különböző oldalakon a tanknyílás?

Miért van különböző oldalakon a tanknyílás?

Miért nem lehet egy ol­dal­ról tan­kolni?

Miért nem lehet ugyan­azon az ol­da­lon tan­kolni az összes autót? Mind­egy lenne, me­lyik sorba ál­lunk a ben­zin­kú­ton.

Próbáltad már a Youtube sötét módját?

Próbáltad már a Youtube sötét módját?

A nép­szerű vi­de­ó­meg­osz­tó­nak van egy "sötét ol­dala" is!

A nép­szerű vi­de­ó­meg­osz­tó­nak van egy "sötét ol­dala", amit eddig ke­ve­sen is­mer­nek. Pedig egy egy­szerű trük­kel bárki szá­mára el­ér­hető!

Idén is nyalhatunk féláron!

Idén is nyalhatunk féláron!

2017-ben is lesz ma­gyar kéz­mű­ves fagy­lalt napja! Mu­tat­juk, hol lehet idén is fél­áron, vagy tel­je­sen in­gyen fagy­lal­tozni! A részt­vevő fagy­lal­to­zók or­szá­gos lis­tája fo­lya­ma­to­san bővül.

2017-ben is lesz ma­gyar kéz­mű­ves fagy­lalt napja! Mu­tat­juk, hol lehet idén is fél­áron, vagy tel­je­sen in­gyen fagy­lal­tozni! A részt­vevő fagy­lal­to­zók or­szá­gos lis­tája fo­lya­ma­to­san bővül.

10 világmárka, ami eredetileg nem azt árulta, mint most!

10 világmárka, ami eredetileg nem azt árulta, mint most!

A Su­zuki, a Sam­sung és a Nokia sem azt for­gal­mazta, gyár­totta elő­ször, mint amit most!

A Su­zuki, a Sam­sung és a Nokia sem azt for­gal­mazta, gyár­totta elő­ször, mint amit most! Volt ame­lyik cég szá­rí­tott hal­lal, szö­vő­gép­pel vagy pa­pír­fel­dol­go­zás­sal kezdte.

Májustól jön az eddigi legolcsóbb internetcsomag

Májustól jön az eddigi legolcsóbb internetcsomag

Jön a Di­gi­tá­lis jólét alap­cso­mag...

Ha­ma­ro­san már azok is in­ter­ne­tez­het­nek, akik eddig nem tud­ták meg­en­gedni ma­guk­nak a szol­gál­ta­tást. Jön a Di­gi­tá­lis jólét alap­cso­mag...

Te vitted el a 810 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Te vitted el a 810 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 17. já­­ték­­hé­­ten 810 mil­­lió fo­­rint volt. Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Lottómilliomos lettél? Ezek a Hatoslottó heti nyerőszámai!

Lottómilliomos lettél? Ezek a Hatoslottó heti nyerőszámai!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 17. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt. Íme, a nyer­tes szá­mok!

A NAV nevében húzzák le a bankkártyánkat

A NAV nevében húzzák le a bankkártyánkat

Adófi­ze­tők bank­kár­tyá­i­nak ada­ta­ira va­dász­nak a csa­lók a NAV ne­vé­ben. Te­le­fo­non zak­lat­ják a la­kos­sá­got.

Adófi­ze­tők bank­kár­tyá­i­nak ada­ta­ira va­dász­nak a csa­lók, a NAV ne­vé­ben. Te­le­fo­non zak­lat­ják a la­kos­sá­got. Az adó­hi­va­tal már meg­tette a fel­je­len­tést, azon­ban az ügy­fe­le­ket arra kérik, le­gye­nek fi­gyel­me­seb­bek.

Indul a nagy dinóvadászat a Riposttal!

Dinóvadászat a Riposttal!

Fi­gye­lem! A D-Rex di­nó­park­ból el­sza­ba­dult egy T-Rex! Se­gíts meg­ta­lálni!

Fi­gye­lem! A D-Rex di­nó­park­ból el­sza­ba­dult egy T-Rex! Se­gíts meg­ta­lálni!

Új helyszínekkel éled újjá a Budapest Park

Új helyszínekkel éled újjá a Budapest Park

Áp­ri­lis 27-én nyit újra Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lye.

Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lye, a Bu­da­pest Park áp­ri­lis 27-én nyitja újra a ka­puit tel­je­sen új, az ur­bá­nus vi­lá­got meg­idéző de­ko­rá­ci­ó­val, egy va­do­natúj, a hét­köz­na­po­kat is kü­lön­le­gessé tevő hely­szín­nel és ter­mé­sze­te­sen ked­venc hazai és a leg­me­nőbb kül­földi elő­adók­kal.

Kifejlesztették a szuper zoknit!

Kifejlesztették a szuper zoknit!

El­ső­sor­ban azok­nak, akik eddig me­zít­láb spor­tol­tak.

El­ső­sor­ban azok­nak, akik eddig me­zít­láb spor­tol­tak. Erő­sebb anyag­ból ké­szül, mint a fém, víz­álló, és min­den kö­rül­mény kö­zött meg­védi a láb­fe­jet a sé­rü­lé­sek­től.

Te vitted el a 696 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Te vitted el a 696 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye 696 mil­­lió fo­­rint volt.

Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Lottó régen és ma: ki gondolta volna, hogy a 3-as ekkora szerencseszám?

Lottó régen és ma: ki gondolta volna, hogy a 3-as ekkora szerencseszám?

60 éve Ma­­gyar­or­­szág leg­­­nép­­sze­­rűbb lot­­tó­­já­­téka az Ötös­­lottó - fel­­fed­­jük a si­­ke­­ré­­nek tit­­kát!

60 éve Ma­­gyar­or­­szág leg­­­nép­­sze­­rűbb lot­­tó­­já­­téka az Ötös­­lottó - fel­­fed­­jük a si­­ke­­ré­­nek tit­­kát!

Ripost Kisokos: Ösztöndíjat kaphatnak az informatikusok

Ripost Kisokos: Ösztöndíjat kaphatnak az informatikusok

Kifi­ze­tődő lesz di­gi­tá­lis és in­for­ma­ti­kai vo­na­lon to­vább­ta­nulni, ki­emelt ösz­tön­dí­jat kap­hat­nak majd a di­á­kok.

Kifi­ze­tődő lesz di­gi­tá­lis vo­na­lon to­vább­ta­nulni. Ki­e­melt ösz­tön­dí­jat kap­hat­nak majd a di­á­kok.

Hogyan lehet mindig újhagymánk?

Hogyan lehet mindig újhagymánk?

Van egy apró dolog, ami fel sem tűnik a min­den­na­pok­ban, mi­köz­ben kin­cset érhet. Ami­kor pi­acra me­gyünk, fi­gyel­jük meg, hogy az új­hagy­mát a gyö­ke­ré­vel együtt árul­ják.

Van egy apró dolog, ami fel sem tűnik a min­den­na­pok­ban, mi­köz­ben kin­cset érhet. Ami­kor pi­acra me­gyünk, fi­gyel­jük meg, hogy az új­hagy­mát a gyö­ke­ré­vel együtt árul­ják.

Lottó régen és ma: volt, aki egyszerre 10 szelvénnyel nyert

Lottó régen és ma: volt, aki egyszerre 10 szelvénnyel nyert

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

Így néz ki a legrégebbi óvszer!

Így néz ki a legrégebbi óvszer!

És hasz­ná­lati uta­sí­tás is ta­lál­tak hozzá a ré­gé­szek! A ma is hasz­ná­la­tos hét­köz­napi tár­gyak leg­ré­gebbi is­mert da­rab­jai több száz, vagy akár több ezer éve­sek.

És hasz­ná­lati uta­sí­tás is ta­lál­tak hozzá a ré­gé­szek! A ma is hasz­ná­la­tos hét­köz­napi tár­gyak leg­ré­gebbi is­mert da­rab­jai több száz, vagy akár több ezer éve­sek.