MANI

Te vitted el a 696 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Te vitted el a 696 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye 696 mil­­lió fo­­rint volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 16. já­­ték­­hé­­ten 696 mil­­lió fo­­rint volt.

Ripost Kisokos: Ösztöndíjat kaphatnak az informatikusok

Ripost Kisokos: Ösztöndíjat kaphatnak az informatikusok

Kifi­ze­tődő lesz di­gi­tá­lis és in­for­ma­ti­kai vo­na­lon to­vább­ta­nulni.

Így néz ki a legrégebbi óvszer!

Így néz ki a legrégebbi óvszer!

És hasz­ná­lati uta­sí­tás is ta­lál­tak hozzá a ré­gé­szek!

És hasz­ná­lati uta­sí­tás is ta­lál­tak hozzá a ré­gé­szek! A ma is hasz­ná­la­tos hét­köz­napi tár­gyak leg­ré­gebbi is­mert da­rab­jai több száz, vagy akár több ezer éve­sek.

Most már gitár nélkül is gitározhatunk!

Most már gitár nélkül is gitározhatunk!

Az egyik japán cég új ter­méke a zene és a moz­gás sze­rel­me­se­i­nek nagy ked­vence lesz! Íme, egy egé­szen új­szerű, vi­sel­hető okos­esz­köz!

A Sony új ter­méke a zene és a moz­gás sze­rel­me­se­i­nek nagy ked­vence lesz! Íme, egy egé­szen új­szerű, vi­sel­hető okos­esz­köz!

Minden idők 5 legnagyobb átverése

Minden idők 5 legnagyobb átverése

Van­nak, akik éve­kig ter­vez­get­ték.

Van­nak olya­nok, akik éve­kig ter­vez­get­ték, ho­gyan csi­nál­nak bo­lon­dot több száz em­ber­ből.

Lottó régen és ma: volt, aki egyszerre 10 szelvénnyel nyert

Lottó régen és ma: volt, aki egyszerre 10 szelvénnyel nyert

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 15. já­ték­hé­ten 580 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 15. já­ték­hé­ten ugyanis 580 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Így végezz tavaszi nagytakarítást a mobilodon!

Így végezz tavaszi nagytakarítást a mobilodon!

Egy év alatt igen te­kin­té­lyes mennyi­ségű, fe­les­le­ges és ki­hasz­ná­lat­lan adat gyű­lik össze egy mo­bil­te­le­fo­non.

Egy év alatt igen te­kin­té­lyes mennyi­ségű, fe­les­le­ges és ki­hasz­ná­lat­lan adat gyű­lik össze egy mo­bil­te­le­fo­non.

Ez szó szerint egy álommeló!

Ez szó szerint egy álommeló!

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni.

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Így készíts tökéletes fotókat a mobiloddal!

Így készíts tökéletes fotókat a mobiloddal!

Ezek­kel a trük­kök­kel te­le­fon­tól füg­get­le­nül lesz jó a fotó!

Ma­nap­ság szinte min­den mo­bil­te­le­fon­ban van ka­mera, vagy ki­sebb, vagy na­gyobb fel­bon­tású. Ezzel a né­hány trük­kel típus- és már­ka­füg­get­le­nül ké­szít­he­tünk profi ké­pe­ket!

Több tízezer ember profilját törli a Facebook - A tiéd is áldozatul esik?

Több tízezer ember profilját törli a Facebook - A tiéd is áldozatul esik?

Rá­erő­sít a Fa­ce­book, már nem csak az ál­hí­rek ellen har­col­nak.

Rá­erő­sít a Fa­ce­book, már nem csak az ál­hí­rek ellen har­col­nak drasz­ti­kus lé­pé­sek­kel.

Ezektől a cuccoktól szabadulj meg tavasszal!

Ezektől a cuccoktól szabadulj meg tavasszal!

Szán­junk rá egy napot.

A lom­ta­la­ní­tás ap­ro­pó­ján vagy a nyu­szira fogva szán­junk egy napot arra, hogy ké­nyel­me­sebbé és át­lát­ha­tóbbá te­gyük az élet­te­rünk!

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ezzel a trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen tá­rol­hat­juk a nad­rá­go­kat!

Ezzel az egy­szerű trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen és hely­ta­ka­ré­ko­san lehet a nad­rá­go­kat tá­rolni a szek­rény­ben. Rá­adá­sul csak egy vállfa kell hozzá!

Milyen a jó húsvéti sonka? A sonka mestere elárulja!

Milyen a jó húsvéti sonka? A sonka mestere elárulja!

Mi­lyen son­kát, hol és mennyi­ért ér­de­mes meg­venni? Mi az, amit a leg­több he­lyen hús­véti son­ka­ként va­ló­já­ban árul­nak a bol­tok?

Mi­lyen son­kát, hol és mennyi­ért ér­de­mes meg­venni? Mi az, amit a leg­több he­lyen hús­véti son­ka­ként va­ló­já­ban árul­nak a bol­tok? Meg­kér­dez­tük a Son­ka­mes­tert!

Világszabadalom debütál a hazai rendezésű VB-n

Világszabadalom debütál a hazai rendezésű VB-n

Ma­gyar cég által gyár­tott, kör­nye­zet­ba­rát és biz­ton­sá­gos víz­fer­tőt­le­nítő rend­szer te­le­pí­tése kez­dő­dik meg.

Ma­gyar cég által gyár­tott, ha­té­kony, kör­nye­zet­ba­rát és biz­ton­sá­gos víz­fer­tőt­le­nítő rend­szer te­le­pí­tése kez­dő­dik meg a kö­zel­jö­vő­ben a jú­lius 14-én in­duló 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ság fő hely­szí­néül szol­gáló Duna Aré­ná­ban.

Lottó régen és ma: amikor 1500 Ladára is futotta volna a nyereményből

Lottó régen és ma: amikor 1500 Ladára is futotta volna a nyereményből

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

Itt vannak a titkaik: így manipulálnak a gyorséttermek

Itt vannak a titkaik: így manipulálnak a gyorséttermek

Olyan esz­kö­zök­kel ma­ni­pu­lál­nak, hogy vé­let­le­nül se tudj el­len­állni a kí­sér­tés­nek, és annyi­szor egyél náluk, ahány­szor csak le­het­sé­ges.

Olyan esz­kö­zök­kel ma­ni­pu­lál­nak, hogy vé­let­le­nül se tudj el­len­állni a kí­sér­tés­nek, és annyi­szor egyél náluk, ahány­szor csak le­het­sé­ges. Most le­lep­lez­zük a trükk­je­i­ket!

Ingyen tanulhatod ki a világ egyik legjobban fizető szakmáját!

Ingyen tanulhatod ki a világ egyik legjobban fizető szakmáját!

Áp­ri­lis­ban indul az a kor­mány­zati prog­ram, mely során in­for­ma­ti­ku­so­kat ké­pez­nek ki a leg­ma­ga­sabb szin­ten.

Áp­ri­lis­ban indul az a kor­mány­zati prog­ram, mely során in­for­ma­ti­ku­so­kat ké­pez­nek ki.

Egyszerű a titok

Egyszerű a titok

Az em­be­rek kép­zése, fej­lesz­tése a mun­ka­erő­hi­ány meg­ol­dá­sá­nak kul­csa - ál­lítja Rap­csák Dá­niel, a Va­nes­sia Kft. szak­mai igaz­ga­tója.

Az em­be­rek kép­zése, fej­lesz­tése a mun­ka­erő­hi­ány meg­ol­dá­sá­nak kul­csa - ál­lítja Rap­csák Dá­niel, a Va­nes­sia Kft. szak­mai igaz­ga­tója.

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Nem csak szak­mai ta­pasz­ta­la­tot ad az Audi!

Nem­csak a szak­mai ta­pasz­ta­lat, hanem a dip­loma meg­szer­zé­sé­ben is segít az Audi. A vál­la­lat fel­vette a kesz­tyűt a jó szak­em­be­re­kért folyó ál­lás­pi­aci ver­seny­ben, és a home office, a ru­gal­mas mun­ka­idő le­he­tő­sé­gé­vel is csá­bí­ta­nak.

Minden ötödik
játékos függőségben
szenved

Minden ötödik játékos kóros
függőségben
szenved

Több ezer on­line ga­mert vizs­gál­tak meg, és ki­de­rült: ren­ge­te­gen már kó­ro­san füg­gők.

Több ezer on­line ga­mert vizs­gál­tak meg, és ki­de­rült: ren­ge­te­gen már kó­ro­san füg­gők.

Ez a szerkezet forradalmian fogja átalakítani a városi közlekedést

Ez a szerkezet forradalmian fogja átalakítani a városi közlekedést

A Walk­car nevű esz­köz a gyártó le­írása sze­rint ké­nyel­mes és prak­ti­kus.

A Walk­car nevű esz­köz, a gyártó szlo­genje sze­rint egy olyan autó, ami a ke­zed­ben is elfér.

Lottó régen és ma: az 1950-es évek

Lottó régen és ma: az 1950-es évek

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó.

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

Ezek a matematikai feladványok ezreket hoznak zavarba!

Ezek a matematikai feladványok ezreket hoznak zavarba!

Te meg­tu­dod ol­dani őket?

Ha sze­re­ted az iga­zán nagy ki­hí­vást je­lentő ma­te­ma­ti­kai fel­ada­to­kat, rejt­vé­nye­ket, fej­tö­rő­ket, akkor ezt neked ta­lál­ták ki!

Van remény: 1,3 milliárd forint lehet a tiéd

Van remény: 1,3 milliárd forint lehet a tiéd

Csak hat szá­mot kell el­ta­lálni és máris 1,326 mil­li­árd fo­rint­tal le­szel gaz­da­gabb.

Csak hat szá­mot kell el­ta­lálni és máris 1,326 mil­li­árd fo­rint­tal le­szel gaz­da­gabb.

Itt egy újabb, életmentő alkalmazás!

Itt egy újabb, életmentő alkalmazás!

Fotó alap­ján el­len­őrzi az anya­je­gye­ket

A mo­bil­te­le­fon ka­me­rá­já­val ké­szí­tett fotó se­gít­het el­dön­teni, hogy ér­de­mes-e or­vos­hoz for­dul­nunk?! Az app­li­ká­ció pon­tos­sá­gát két bőr­gyó­gyá­szati kli­ni­kán is vizs­gál­ták.

Így tudod meg biztosan, jó-e még az elem

Így tudod meg biztosan, jó-e még az elem

A Ri­post segít, ho­gyan tesz­tel­he­ted.

A Ri­post segít, ho­gyan tesz­tel­he­ted há­zi­lag az ele­met.

Hasznos tanácsok kényszerdiétázóknak!

*** ÚJ CIKK

Szám­ta­lan oka lehet annak, ha a kel­le­met­len has­me­nés­sel kell meg­küz­de­nünk. Mitől ala­kul­hat ki, mit aján­la­tos ilyen­kor enni, inni, mikor kell or­vos­hoz for­dulni?

Szám­ta­lan oka lehet annak, ha a kel­le­met­len has­me­nés­sel kell meg­küz­de­nünk. Mitől ala­kul­hat ki, mit aján­la­tos ilyen­kor enni, inni, mikor kell or­vos­hoz for­dulni?

Így védekezhetünk a kullancsok ellen

Így védekezhetünk a kullancsok ellen

Itt a ta­vasz és a ta­vas­szal együtt be­kö­szön­tött a kul­lan­csok sze­zonja. Azon­ban ho­gyan vé­de­kez­he­tünk, és mit kell tud­nunk ezek­ről a kel­le­met­len­kedő élő­lé­nyek­ről?

Itt a ta­vasz és a ta­vas­szal együtt be­kö­szön­tött a kul­lan­csok sze­zonja. Azon­ban ho­gyan vé­de­kez­he­tünk, és mit kell tud­nunk ezek­ről a kel­le­met­len­kedő élő­lé­nyek­ről?

Ezek után inkább otthon eszel!

Ezek után inkább otthon eszel!

Ét­termi dol­go­zók árul­ják el gusz­tus­ta­lan tit­ka­i­kat!

Ét­termi dol­go­zók árul­ják el azo­kat a tit­ko­kat, ami­ket nem is biz­tos, hogy tudni aka­runk! Név­te­len, gusz­tus­ta­lan val­lo­má­sok! Ki­vé­te­lek per­sze min­dig van­nak!

Hétköznapi finomságok, a boltba kerülés előtt!

Hétköznapi finomságok, a boltba kerülés előtt!

Hi­he­tet­len, be­ta­ka­rí­tás előtti fotók.

Hi­he­tet­len, be­ta­ka­rí­tás előtti fotók zöld­sé­gek­ről, gyü­möl­csök­ről! Meg­lepő, né­me­lyik hol és mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött fej­lő­dik.

Hogyan főzzünk energiatakarékosan?

Hogyan főzzünk energiatakarékosan?

Volt egy régi rek­lám, mely­ben azt har­sog­ták, hogy "Szö­kik a gáz!".

Volt egy régi rek­lám, mely­ben azt har­sog­ták, hogy "Szö­kik a gáz!".

Mire jó a csalán?

Mire jó a csalán?

A csa­lán a régi idők gyógy­szere. Nagy­anyá­ink nagy becs­ben tar­tot­ták, csí­pős mi­volta el­le­nére is. Szed­ték, szá­rí­tot­ták, fel­hasz­nál­ták és kincs­ként te­kin­tet­tek rá. De vajon miért? Mire jó a csa­lán?

A csa­lán a régi idők gyógy­szere. Nagy­anyá­ink nagy becs­ben tar­tot­ták, csí­pős mi­volta el­le­nére is. Szed­ték, szá­rí­tot­ták, fel­hasz­nál­ták és kincs­ként te­kin­tet­tek rá. De vajon miért? Mire jó a csa­lán?

Megégetted a kezed? Ezt kell tenned

Megégetted a kezed? Ezt kell tenned

Egy fi­gyel­met­len moz­du­lat és máris meg­éget­tük ma­gun­kat. De mi a te­endő ilyen­kor? Ho­gyan kell hir­te­len or­vo­sol­nunk a hely­ze­tet? Né­hány gyors ta­nács a Ri­post­tól.

Mi a te­endő, ha meg­éget­tük ma­gun­kat? Ho­gyan kell hir­te­len or­vo­sol­nunk a hely­ze­tet? Né­hány gyors ta­nács a Ri­post­tól.

Nyomkövető a Messengeren

Nyomkövető a Messengeren

Egy órán át nyo­mon kö­vet­het­jük part­ne­rünk útját a jö­vő­ben.

Egy órán át nyo­mon kö­vet­het­jük part­ne­rünk útját a jö­vő­ben.

Milyen fűszer jó étvágygerjesztőnek?

Milyen fűszer jó étvágygerjesztőnek?

Nagy csa­ládi la­ko­mák ese­tén jól jön egy kis ét­vágy­ger­jesztő.

Nagy csa­ládi la­ko­mák ese­tén jól jön egy kis ét­vágy­ger­jesztő.

14 ember, aki megbánta, hogy online vásárolt!

14 ember, aki megbánta, hogy online vásárolt!

Ezért fon­tos, hogy csak meg­bíz­ható shop­ból vá­sá­rol­junk, és ha lehet, után­vét­tel!

Ezért fon­tos, hogy csak meg­bíz­ható shop­ból vá­sá­rol­junk, és ha lehet, után­vét­tel! Min­dig kér­jünk szám­lát, és őriz­zük is meg!

Amit a C vitaminról eddig nem tudtunk

Amit a C vitaminról eddig nem tudtunk

A C-vi­ta­mint min­denki is­meri, fo­gyasztja. Szinte min­den­hol ta­lál­koz­ha­tunk vele, mint ahogy min­den be­teg­ség ese­tén fel­me­rül, hogy szük­ség van rá.

A C-vi­ta­mint min­denki is­meri, fo­gyasztja. Szinte min­den­hol ta­lál­koz­ha­tunk vele, mint ahogy min­den be­teg­ség ese­tén fel­me­rül, hogy szük­ség van rá.

Így fest a világ legkisebb laptopja

Így fest a világ legkisebb laptopja

és a leg­na­gyobb pend­rive-ja. Te­nyér­be­má­szó tech­ni­kai újí­tá­sok.

és a leg­na­gyobb pend­rive-ja. Mind­két újí­tás elfér a te­nye­rünk­ben, a kér­dés már csak az, van-e gya­kor­lati hasz­nuk?

Íme, a küllők nélküli csodabicikli!

Íme, a küllők nélküli csodabicikli!

Ter­mé­sze­te­sen mo­bi­los al­kal­ma­zás is ké­szült hozzá!

A bi­cik­li­fej­lesz­tés el­múlt év­szá­za­da­i­nak leg­for­ma­bon­tóbb és leg­kü­lön­le­ge­sebb da­rabja ez a ke­rék­pár. Ter­mé­sze­te­sen al­kal­ma­zás is ké­szült hozzá!

Így élezzük meg otthon a kést

Így élezzük meg otthon a kést

Szá­mos esz­köz van a ház­tar­tás­ban, ami­vel meg lehet élezni a ké­se­ket. Nem kell rög­tön a ku­kába dobni a ki­csor­bult pen­gé­ket!

Szá­mos esz­köz van a ház­tar­tás­ban, ami­vel meg lehet élezni a ké­se­ket.

Mesél a szakértő - Használt hibrid autók

Mesél a szakértő - Használt hibrid autók

Vizs­gál­ta­tok már hib­ri­det? - hang­zik el sok­szor a te­le­fo­nos ér­dek­lő­dők kér­dése. A vá­lasz igen, és máris me­sé­lem a sa­rok­pon­to­kat!

Vizs­gál­ta­tok már hib­ri­det? - hang­zik el sok­szor a te­le­fo­nos ér­dek­lő­dők kér­dése. A vá­lasz igen, és máris me­sé­lem a sa­rok­pon­to­kat!

Így készíts hologramos kivetítőt a mobilodhoz!

Így készíts hologramos kivetítőt a mobilodhoz!

Nagy­já­ból 10 perc alatt el­ké­szül, és hi­he­tet­le­nül jól néz ki! Rá­adá­sul a pil­la­nat­ra­gasz­tón kívül csak egyet­len do­logra van hozzá szük­ség!

Nagy­já­ból 10 perc alatt el­ké­szül, és hi­he­tet­le­nül jól néz ki! Rá­adá­sul a pil­la­nat­ra­gasz­tón kívül csak egyet­len do­logra van hozzá szük­ség!

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Mos­tan­tól a 300 négy­zet­mé­ter­nél na­gyobb la­kó­épü­let is meg­va­ló­sít­ható egy­szerű be­je­len­tés­sel, ha az épít­ke­zést saját lak­ha­tási cél­lal ki­vi­te­le­zik.

Mos­tan­tól a 300 négy­zet­mé­ter­nél na­gyobb la­kó­épü­let is meg­va­ló­sít­ható egy­szerű be­je­len­tés­sel, ha az épít­ke­zést saját lak­ha­tási cél­lal ki­vi­te­le­zik, és csak egy lakás jön létre.

Útfejlesztéssel javította borvidéke elérhetőségét Szekszárd

Útfejlesztéssel javította borvidéke elérhetőségét Szekszárd

Össze­sen 9,5 ki­lo­mé­ter­nyi út ka­pott szi­lárd bur­ko­la­tot a Duna Asz­falt ki­vi­te­le­zé­sé­ben.

Rekordot döntött az építőanyag-pályázat

Rekordot döntött az építőanyag-pályázat

A Vár­építő pá­lyá­zat ha­ma­ro­san raj­tol.

Te­tő­fedő, hő­szi­ge­telő és ra­gasztó anya­gok, de komp­lett fű­tési rend­szer és tel­jes te­tő­fel­újí­tás is van a fel­aján­lá­sok kö­zött. A Vár­építő pá­lyá­zat ha­ma­ro­san raj­tol, a mi­ként­jé­ről a pén­teki Vár­építő napon lehet tá­jé­ko­zódni.

Milliomos lettél? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Milliomos lettél? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Az öt­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 12. já­­­ték­­­hé­­­ten 234 mil­­­lió fo­­­rint volt! Mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

8 plusz 1 érdekesség a "víz országáról" a Víz Világnapján

8 +1 érdekesség a "víz országáról" a Víz Világnapján

A 2017. jú­lius 14. és 30. kö­zött meg­ren­de­zendő 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ságra vár­ha­tóan 350 ezer néző ér­ke­zik.

Bu­da­pest, 2017. már­cius 22. -A 2017. jú­lius 14. és 30. kö­zött meg­ren­de­zendő 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ságra vár­ha­tóan 350 ezer néző ér­ke­zik, kö­zü­lük közel 100 ezren kül­föld­ről.

Oktatási együttműködést kötött a Duna Aszfalt és a SZIE Építéstudományi Kara

Oktatási együttműködést kötött a Duna Aszfalt és a SZIE Építéstudományi Kara

Az egyez­ménnyel gya­kor­lat­ori­en­tált ok­ta­tási és ku­ta­tási együtt­mű­kö­dés jön létre az épí­tő­ipar és az egye­tem kö­zött.

Működik a NAV-os bevallás, de mi a teendőnk?

Működik a NAV-os bevallás, de mi a teendőnk?

A NAV már kész az adó­be­val­lás­sal.

A NAV már kész az adó­be­val­lás­sal.

Komoly bővüléssel nyitotta az évet az építőipar

Komoly bővüléssel nyitotta az évet az építőipar

.

A közel húsz­szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés mel­lett az új szer­ző­dé­sek há­rom­szo­ro­zó­dása, és a szer­ző­dés­ál­lo­mány dup­lá­zó­dása is az élén­kü­lést mu­tatja. Ha tartja a tem­pót az iparág, je­len­tő­sen hoz­zá­já­rul­hat a GDP-nö­ve­ke­dés­hez.

A Magyar Közút közel 10 milliárd forin-tot költ idén kátyúzásra

A Magyar Közút csaknem 10 milliárd forintot költ idén kátyúzásra

A 32 000 km-es köz­út­há­ló­za­ton 146 000 tonna asz­fal­tot hasz­nál­nak fel a ja­ví­tá­sokra.

Véget ért a téli út­üze­mel­te­tési idő­szak, mos­tan­tól a 32 ezer ki­lo­mé­te­res köz­út­há­ló­za­ton 146 ezer tonna asz­fal­tot hasz­nál­nak fel a ja­ví­tá­sokra.

Az építőipar legismer-tebb cégeivel tartott szakmai napot az Ybl

Az építőipar legismertebb cégeivel tartott szakmai napot az Ybl

Az elő­adá­sok, szak­mai be­mu­ta­tók mel­lett ál­lás­börze és gya­kor­lati le­he­tő­sé­gek­ről szóló tá­jé­koz­ta­tás is se­gí­tette a di­á­ko­kat.

Az elő­adá­sok, szak­mai be­mu­ta­tók mel­lett ál­lás­börze és gya­kor­lati le­he­tő­sé­gek­ről szóló tá­jé­koz­ta­tás is se­gí­tette a di­á­ko­kat. A ko­ráb­ban kevés rész­ve­vőt vonzó szak­mai napot si­ke­re­sen gon­dol­ták újra az Ybl hall­ga­tói, az új irány­vo­na­lak­ról Kin­cses Péter fő­szer­ve­zőt kér­dez­tük.

Anyukám is érteni fogja - Hogyan találjunk jó autószervizt?

Anyukám is érteni fogja - Hogyan találjunk jó autószervizt?

Össze­szed­tünk né­hány pon­tot, amely­nek alap­ján ér­de­mes szer­vizt ke­resni.

Komoly bővüléssel nyitotta az évet az építőipar

Komoly bővüléssel nyitotta az évet az építőipar

A közel húsz­szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés mel­lett az új szer­ző­dé­sek há­rom­szo­ro­zó­dása, és a szer­ző­dés­ál­lo­mány dup­lá­zó­dása is az élén­kü­lést mu­tatja. Ha tartja a tem­pót az iparág, je­len­tő­sen hoz­zá­já­rul­hat a GDP-nö­ve­ke­dés­hez.

Íme, a tíz legerősebb mobil

Íme, a tíz legerősebb mobil

Az élen két új­don­ság vég­zett, a Sam­sun­go­kat pedig kár ke­resni, fel sem ke­rül­tek a lis­tára! Egy hó­na­pon ke­resz­tül vizs­gál­ták a te­le­fo­no­kat.

Az élen két új­don­ság vég­zett, a Sam­sun­go­kat pedig kár ke­resni, fel sem ke­rül­tek a lis­tára! Egy hó­na­pon ke­resz­tül vizs­gál­ták a te­le­fo­no­kat.

Szekszárd ivóvízhálózatát bővíti a Duna Aszfalt

Szekszárd ivóvízhálózatát bővíti a Duna Aszfalt

A ki­lenc ki­lo­mé­ter­nyi új ve­ze­ték le­fek­te­té­sé­vel Ózsák­puszta, Jó­zsef­puszta és Ken­der­gyár fo­gyasz­tói is be­kap­cso­lód­nak a vá­rosi há­ló­zatba.

"Ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére!" - 2.rész

"Ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére!" - 2.rész

A "Ma­gya­rok a világ jár­mű­gyár­tá­sá­ban" című te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tás nyí­lik a Hung­ex­pón.

Új iPhone-t mutatott be az Apple, erre senki sem számított!

Új iPhone-t mutatott be az Apple, erre senki sem számított!

Elő­ször for­dult elő, hogy ta­vas­szal bő­vül­jön az ak­tu­á­lis iP­hone csa­lád, több órára le is állt az Apple hon­lapja.

Elő­ször for­dult elő, hogy ta­vas­szal bő­vül­jön az ak­tu­á­lis iP­hone csa­lád, több órára le is állt az Apple hon­lapja.

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek!

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek!

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre azért, hogy az újabb­nál újabb igé­nye­ket ki le­hes­sen elé­gí­teni. Akik pedig be­vál­lal­ják eze­ket, sokat ke­res­het­nek velük!

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre azért, hogy az újabb­nál újabb igé­nye­ket ki le­hes­sen elé­gí­teni. Akik pedig be­vál­lal­ják eze­ket, sokat ke­res­het­nek velük!

Te nyerted az 1 milliárdot? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Te nyerted az 1 milliárdot? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.

A ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 11. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd fo­­­rint! Most meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.

Tuti tippek az ízletes disznósülthöz: így nem ronthatod el

Tuti tippek az ízletes disznósülthöz: így nem ronthatod el

Erre fi­gyel­jünk!

Tud­juk, hogy me­lyik hús ese­té­ben, mire kell fi­gyel­nünk? A Ri­post segít.

A lakáspiac pezsgése elérte a válság előtti szintet

A lakáspiac pezsgése elérte a válság előtti szintet

2016-ban közel tíz­ezer új lakás épült.

2016-ban közel tíz­ezer új lakás épült, ami 30 szá­za­lé­kot meg­ha­ladó nö­ve­ke­dés. A ki­adott la­kás­épí­tési en­ge­dé­lyek alap­ján a trend idén is foly­ta­tó­dik.

Fejér megyében épít új elkerülő utat a Soltút és az S-Útvonal

Fejér megyében épít új elkerülő utat a Soltút és az S-Útvonal

A 62. számú főút egy 2,9 ki­lo­mé­te­res sza­kas­szal lesz hosszabb, ami­vel Sza­bad­egy­háza-ipar­te­le­pet ke­rüli majd el.

A 62. számú főút egy 2,9 ki­lo­mé­te­res sza­kas­szal lesz hosszabb, ami­vel Sza­bad­egy­háza-ipar­te­le­pet ke­rüli majd el. A pro­jekt költ­sége több mint 3 mil­li­árd fo­rint.

Lehetetlen teszt: csak az igazán okosak tudják ezt megfejteni!

Lehetetlen teszt: csak az igazán okosak tudják ezt megfejteni!

Ezzel a teszt­tel iga­zán meg­dol­goz­tat­ha­tod az agyad! Si­ke­rül meg­ol­da­nod a fel­ad­vá­nyo­kat?

Ezzel a teszt­tel iga­zán meg­dol­goz­tat­ha­tod az agyad! Si­ke­rül meg­ol­da­nod a fel­ad­vá­nyo­kat?

Őrült stresszt okoz az emberhiány

Őrült stresszt okoz az emberhiány

St­ressz­ke­zelő és kom­mu­ni­ká­ciós tré­nin­ge­ket ke­res­nek a cég­ve­ze­tők.

St­ressz­ke­zelő, ha­té­kony­ság­nö­velő és kom­mu­ni­ká­ciós tré­nin­ge­ket ke­res­nek a cég­ve­ze­tők. Az égető mun­ka­erő­hi­ány miatt nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy el­ve­szít­sék a leg­jobb em­be­re­i­ket.

Ennyi iPhone 7-et vehetsz egy fizetésből a világ különböző országaiban!

Ennyi iPhone-t vehetsz a fizetésedért a világ különböző országaiban!

Óri­ási kü­lönb­sé­gek van­nak! Saj­nos ezen a lis­tán is az élen vé­gez­tünk: ná­lunk a leg­drá­gább az almás te­le­fon!

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Álommeló: milliókat kereshetsz, ingyen utazhatsz és sörözhetsz is

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Hogyan kell kokárdát készíteni?

Hogyan kell kokárdát készíteni?

So­kak­nak van ott­hon, azon­ban ha még­sem ta­lál­juk, pár perc alatt el­ké­szít­he­tünk egy ko­kár­dát ma­gunk­nak. A ma­gyar ko­kárda egy kör alakú, fod­ros szélű, nem­zeti színű jel­vény.

So­kak­nak van ott­hon, azon­ban ha még­sem ta­lál­juk, pár perc alatt el­ké­szít­he­tünk egy ko­kár­dát ma­gunk­nak. A ma­gyar ko­kárda egy kör alakú, fod­ros szélű, nem­zeti színű jel­vény.

Te let­tél a mil­li­ár­dos? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Te let­tél a mil­li­ár­dos? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Mu­­tat­­juk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Az öt­ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 10. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­­li­árd 880 mil­­lió fo­­rint volt! Mu­­tat­­juk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

A Duna Arénából merítenek ötleteket a tokiói olimpia szervezői

A Duna Arénából merítenek ötleteket a tokiói olimpia szervezői

A fenn­tart­ha­tó­sá­got szem előtt tartva el­ső­sor­ban az épü­let be­fo­ga­dó­ké­pes­sé­gé­nek va­ri­ál­ha­tó­sága terén te­kin­tik pél­dá­nak az új ma­gyar úszó­aré­nát.

A Duna Arénából merítenek ötleteket a tokiói olimpia szervezői

A Duna Arénából merítenek ötleteket a tokiói olimpia szervezői

Az épü­let be­fo­ga­dó­ké­pes­sé­gé­nek terén te­kin­tik pél­dá­nak az úszó­aré­nát.

A fenn­tart­ha­tó­sá­got szem előtt tartva el­ső­sor­ban az épü­let be­fo­ga­dó­ké­pes­sé­gé­nek va­ri­ál­ha­tó­sága terén te­kin­tik pél­dá­nak az új ma­gyar úszó­aré­nát.

Itt a világ első, 360°-os kamerás mobilja!

Itt a világ első, 360°-os kamerás mobilja

A Mo­bile World Cong­ress-en mu­tat­ták be.

A Mo­bile World Cong­ress-en most be­mu­ta­tott okos­te­le­fon al­kal­mas vir­tu­á­lis va­ló­ság vi­deók ké­szí­té­sé­hez, vi­szont al­kal­mat­lan a zseb­ben hor­dás­hoz!

A Sláger FM is a Radio Sales House-t választotta

A Sláger FM is a Radio Sales House-t választotta

A Slá­ger FM ki­zá­ró­la­gos rek­lám­ér­té­ke­sí­té­sé­nek már­cius el­se­jei meg­szer­zé­sé­vel meg­erő­sí­tette pi­ac­ve­zető sze­re­pét a Radio Sales House (RSH) Kft.

Hamarosan jöhet az ingyen wifi Budapesten!

Hamarosan jöhet az ingyen wifi Budapesten!

40 vil­la­mo­son lesz el­ér­hető az in­gye­nes szol­gál­ta­tás, így gya­kor­la­ti­lag a város tel­jes te­rü­le­tén tudsz majd ne­tezni.

40 vil­la­mo­son lesz el­ér­hető az in­gye­nes szol­gál­ta­tás, így gya­kor­la­ti­lag a város tel­jes te­rü­le­tén tudsz majd ne­tezni.