MANI

Így vernek át a gyártók: zsugorodnak a termékek, az áruk viszont ugyanannyi

Így vernek át a gyártók: zsugorodnak a termékek, az áruk viszont ugyanannyi

Több ezer ter­mék mé­rete csök­kent az el­múlt öt évben.

Több ezer ter­mék mé­rete csök­kent az el­múlt öt évben.

Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai: Te lettél a milliárdos?

Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai: Te lettél a milliárdos?

Jöj­­je­­nek is a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 29. já­­ték­­hé­­ten 2 mil­li­árd 320 mil­lió fo­rint volt! Jöj­­je­­nek is a nyer­­tes szá­­mok!

McDonald's-os ételek, amiket itthon nem lehet kapni!

McDonald's-os ételek, amiket itthon nem lehet kapni!

Az ét­te­rem­lánc min­dig a helyi igé­nyek­nek meg­fe­le­lően igyek­szik ki­ala­kí­tani a kí­ná­la­tát.

Az ét­te­rem­lánc min­dig a helyi igé­nyek­nek meg­fe­le­lően igyek­szik ki­ala­kí­tani a kí­ná­la­tát.

Régen értelmes dolog is volt a cigis dobozokban!

Régen értelmes dolog is volt a cigis dobozokban!

A do­hány­zás ugyan­ennyire káros volt, mint ma, de a do­bo­zokba rej­tett kár­tyá­kon hasz­nos prak­ti­kák vol­tak.

A do­hány­zás ugyan­ennyire káros volt, mint ma, de a do­bo­zokba rej­tett kár­tyá­kon hasz­nos prak­ti­kák vol­tak lát­ha­tók. Pél­dául ho­gyan kell pezs­gőt hű­teni, vagy tö­rött üve­get össze­szedni.

Hihetetlen, de igaz: erre való a banánon az idegesítő szál

Hihetetlen, de igaz: erre való a banánon az idegesítő szál

Azok a szá­lak, ame­lyek oly­kor a gyü­möl­csön ma­rad­nak, szin­tén hi­he­tet­len cso­da­sze­rek.

Azok a szá­lak, ame­lyek oly­kor a gyü­möl­csön ma­rad­nak, szin­tén hi­he­tet­len cso­da­sze­rek.

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Most pén­tek este hét óráig add fel szel­vé­nye­det, ha meg aka­rod nyerni a 15 mil­lió eurót.

Tipikus sörhibák - mire figyeljünk kóstoláskor?

Tipikus sörhibák - mire figyeljünk kóstoláskor?

Nin­csen annál le­han­go­lóbb, mint ami­kor egy hosszú nap után végre be­le­kor­tyo­lunk a sö­rünkbe és az fur­csán rossz ízű. De mire kell fi­gyelni?

Nin­csen annál le­han­go­lóbb, mint ami­kor egy hosszú nap után végre be­le­kor­tyo­lunk a sö­rünkbe és az fur­csán rossz ízű. De mire kell fi­gyelni?

Milliókat keresett a 15 éves srác a nagyszerű ötletével!

Milliókat keresett a 15 éves srác a nagyszerű ötletével!

Itt­hon is biz­to­san le­hetne ezzel a vál­lal­ko­zás­sal egy kis mel­lé­kes pénzt csi­nálni.

Itt­hon is biz­to­san le­hetne ezzel a vál­lal­ko­zás­sal egy kis mel­lé­kes pénzt csi­nálni.

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 95%-a megbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 95%-a megbukik rajta

Csak tíz, egy­sze­rű­nek tűnő kér­désre kel­lene he­lyes vá­laszt adni. Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

Csak tíz, egy­sze­rű­nek tűnő kér­désre kel­lene he­lyes vá­laszt adni. Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

Közlekedik a család: jó helyre került a fődíj

Közlekedik a család: jó helyre került a fődíj

Át­ve­hette va­do­natúj Skoda Ra­pid­ját a Zala me­gyei csa­lád.

Át­ve­hette va­do­natúj Skoda Ra­pid­ját az a Zala me­gyei csa­lád, ame­lyik az idén a leg­jobb­nak bi­zo­nyult a Köz­le­ke­dik a csa­lád or­szá­gos köz­le­ke­dés­biz­ton­sági ver­se­nyen.

Íme a hat szám, amely 610 millió forintot ér

Íme a hat szám, amely 610 millió forintot ér

Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait, amellyel 610 mil­liót le­he­tett nyerni.

Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait, amellyel 610 mil­liót le­he­tett nyerni.

Az időjárás megszállottja vagy? Ezt az appot neked találták ki!

Az időjárás megszállottja vagy? Ezt az appot neked találták ki!

A fel­hasz­ná­lók sze­rint ez a leg­szebb és leg­jobb in­gye­nes idő­jós al­kal­ma­zás.

A fel­hasz­ná­lók sze­rint ez a leg­szebb és leg­jobb idő­jós al­kal­ma­zás, rá­adá­sul in­gye­nes!

Milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Emel­kedő szám­sor­rend­ben.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 28. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 182 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

A Matt Bianco először a Zichy Kastélyban július 22-én!

A Matt Bianco először a Zichy Kastélyban július 22-én!

A Matt Bi­anco több­ször járt már ugyan ha­zánk­ban, de ebben a hang­zás­ban és ezzel a ze­ne­kar­ral elő­ször a Zichy Kas­tély­ban hall­hatja élő­ben a kö­zön­ség az olyan vi­lág­slá­ge­re­ket, mint a Yeah -Yeah, a Get Out Of Your Lazy Bed, a Whose Side Are You On, a More Than I Can Bear vagy a Half a Mi­nute.

Hivatalos ügyeket intéznél hétfőn? Felejtsd el

Hivatalos ügyeket intéznél hétfőn? Felejtsd el

Sztráj­kol­nak az ön­kor­mány­zati dol­go­zók, így ne­héz­kes lesz az ügy­in­té­zés.

Sztráj­kol­nak az ön­kor­mány­zati dol­go­zók, így ne­héz­kes lesz az ügy­in­té­zés.

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi szak­em­ber mihez is kez­dene...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi szak­em­ber mihez is kez­dene...

A lakótársak idegesítő titkai: őszinte vallomások az együttélésről

A lakótársak idegesítő titkai: őszinte vallomások az együttélésről

La­kó­tár­sak­kal élni lehet igen szó­ra­koz­tató is, más­kor meg maga a rém­álom.

Így járd körbe munka közben a világot

Így járd körbe munka közben a világot

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg le­he­tő­sé­ged van.

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg olyan le­he­tő­ség van, ami­vel szinte bárki kör­be­utaz­hatja úgy a föld­go­lyót, hogy köz­ben dol­go­zik és vi­lá­got is lát. Per­sze ehhez kell egy kis ka­lan­dor­szel­lem is.

Emlékszel még a 90-es évek sorozataira? Ebből a tesztből kiderül

Emlékszel még a 90-es évek sorozataira? Ebből a tesztből kiderül

Eze­ket a so­ro­za­to­kat egy or­szág nézte.

Eze­ket a so­ro­za­to­kat egy or­szág nézte, de vajon mennyire hagy­tak mély nyo­mot ben­ned?

Komoly veszélyben az autósok: a gyár most vallotta be a hibát

Komoly veszélyben az autósok: a gyár most vallotta be a hibát

A fék­rend­szer­rel van gond.

Ki­de­rült, hogy a fék­rend­szer­rel több tí­pus­ban is hiba van.

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

A leg­újabb funk­ció abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit.

A Fa­ce­book leg­újabb funk­ci­ója abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit.

Milliós pillanatok: ezzel a hat számmal gazdagodhattál meg

Milliós pillanatok: ezzel a hat számmal gazdagodhattál meg

Mu­tat­juk is a ha­tos­lottó eheti nye­rő­szá­mait! A 26. heti szám­sor­so­lá­son 450 mil­lió fo­rint volt a tét.

Mu­tat­juk is a ha­tos­lottó eheti nye­rő­szá­mait! A 26. heti szám­sor­so­lá­son 450 mil­lió fo­rint volt a tét.

Valaki egy 15 milliós italszámlát hagyott maga mögött a fesztivál VIP részlegében!

Valaki egy 15 milliós italszámlát hagyott maga mögött a fesztivál VIP részlegében!

Csak ás­vány­vízre száz­ezer ment.

Csak ás­vány­vízre száz­ez­re­ket köl­töt­tek. Va­ló­szí­nű­leg jól si­ke­rült a buli!

Te lettél a milliárdos? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Te lettél a milliárdos? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 26. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 920 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Új, szuper funkcióval bővült a Messenger!

Új, szuper funkcióval bővült a Messenger!

In­nen­től a be­szél­ge­té­se­i­te­ket saját le­ját­szási lis­tá­val dob­hat­já­tok fel.

In­nen­től a be­szél­ge­té­se­i­te­ket saját le­ját­szási lis­tá­val dob­hat­já­tok fel az új spo­tify-os be­épülő mo­dul­nak kö­szön­he­tően.

Ezzel az egyszerű lépéssel megvédheted a géped a zsarolóvírustól!

Ezzel az egyszerű lépéssel megvédheted a géped a zsarolóvírustól!

Ren­ge­teg mil­lió dol­lárt spó­rol­tak volna a cégek, ha is­me­rik ezt a trük­köt!

Ren­ge­teg mil­lió dol­lárt spó­rol­tak volna a cégek, ha is­me­rik ezt a trük­köt!

Kiderült: Ennyiért lehet majd itthon kapni az új csúcsmobilt!

Kiderült: Ennyiért lehet majd itthon kapni az új csúcsmobilt!

Ren­ge­te­gen ta­lál­gat­ták, hogy mennyi lesz az ára a Honor 9-nek, sokan meg­le­pőd­tek.

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Né­hány hasz­nos ta­nács profik­tól...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben. Az pénz­ügyi elemző is ezt ta­ná­csolja, de...

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai sztá­rok­kal!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Infrastruktúra-fejlesztés Érden!

Infrastruktúra-fejlesztés Érden!

A fej­lesz­tés­sel a pe­rem­vá­ros nem egy egy­szerű ránc­fel­var­rást kap. Nettó 4 mil­li­árd fo­rint ér­tékű fel­újí­tás kez­dő­dik Érden!

A fej­lesz­tés­sel a pe­rem­vá­ros nem egy egy­szerű ránc­fel­var­rást kap. Nettó 4 mil­li­árd fo­rint ér­tékű fel­újí­tás kez­dő­dik Érden!

Mobilosok, figyelem: ezt a határidőt nem szabad elfelejteni

Mobilosok, figyelem: ezt a határidőt nem szabad elfelejteni

Már csak egy hétig lehet egyez­tetni.

Már csak egy hétig lehet ada­to­kat egyez­tetni a fel­töl­tő­kár­tyás mo­bi­lo­sok­nak, aki ezt el­mu­lasztja, az bú­csúz­hat a te­le­fon­szá­má­tól.

Vajon milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Vajon milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 25. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 798 mil­lió fo­rint volt.

Ha nyaralni mész, ezekre mindenképp figyelj!

Ha nyaralni mész, ezekre mindenképp figyelj!

Egy utas­biz­to­sí­tást akár pár perc alatt is meg lehet kötni. De mi­előtt alá­írunk egy szer­ző­dést ér­de­mes tá­jé­ko­zódni a rész­le­tek­ről.

Ezt kell tenned, ha megnyered az Eurojackpot milliárdos főnyereményét!

Ezt kell tenned, ha megnyered az Eurojackpot milliárdos főnyereményét!

Múlt héten sem volt sze­ren­csés nyer­tes, már 29 mil­lió euró a tét.

Mivel múlt héten sem volt senki sze­ren­csés, ezen a héten már 29 mil­lió euró a tét. Ez át­szá­mítva majd tíz­mil­li­árd fo­rint. A be­fek­te­tési ta­nács­adó az ja­va­solja, a fe­lé­nél töb­bet ne költ­sön be­lőle, ha meg­nyeri.

Utat tör az új technológia és a kényelem

Utat tör az új technológia és a kényelem

Ér­kez­nek az elekt­ro­mos és a föld­gáz haj­tású autók, de így is égető a szak­em­ber­hi­ány a lo­gisz­ti­kai ága­zat­ban.

Ér­kez­nek az elekt­ro­mos és a föld­gáz haj­tású autók, de így is égető a szak­em­ber­hi­ány a lo­gisz­ti­kai ága­zat­ban. A jó fi­ze­tés már nem elég.

Hatalmas beruházás, új Duna-híd épül!

Hatalmas beruházás, új Duna-híd épül!

A Duna új hídja nem csak egy egy­szerű híd!

A Duna új hídja nem csak egy egy­szerű híd! Teret nyit a te­her­for­ga­lom­nak, emel­lett te­her­men­te­síti a bel­vá­rost és to­vább erő­síti a ma­gyar­lakta Rév­ko­má­rom kap­cso­la­tát or­szá­gunk­kal.

Augusztusban a vodkáé a főszerep!

Augusztusban a vodkáé a főszerep!

Óri­ási par­tyval zárja a nya­rat a Mil­le­ná­ri­son a Vodka Fesz­ti­vál Bu­da­pest!

Ha­tal­mas par­tyval zárja a nya­rat a Mil­le­ná­ri­son au­gusz­tus 19-20 kö­zött a Vodka Fesz­ti­vál Bu­da­pest!

Milliomos lettél? Ezek a számok értek 295 milliót

Milliomos lettél? Ezek a számok értek 295 milliót

Nem kell to­vább iz­gulni, mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Nem kell to­vább iz­gulni, mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Így születtek a hétköznapi szimbólumaink!

Így születtek a hétköznapi szimbólumaink!

Egy­szerű, de nagy­szerű tör­té­ne­tek.

Egy­szerű, de nagy­szerű tör­té­nete van a kér­dő­jel­nek, a fel­ki­ál­tó­jel­nek és a nyíl­nak is.

Te lettél a milliárdos? Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai!

Te lettél a milliárdos? Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai!

Mu­­­­­tat­­­­­juk a nyer­­­­­tes szá­­­­­mo­­­­­kat!

Az öt­­­­ta­­­­­lá­­­­­la­­­­­tos szel­­­­­vény vár­­­­­ható fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 24 já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd 670 mil­lió fo­rint! Mu­­­­­tat­­­­­juk a nyer­­­­­tes szá­­­­­mo­­­­­kat!

Cégvezér a zongoránál: Gerendás és Geszti is kedveli Mártha klipjét

Cégvezér a zongoránál: Gerendás és Geszti is kedveli Mártha klipjét

Azok az is­mert em­be­rek is meg­mu­tat­ják zenei ol­da­lu­kat a Yo­u­tube-on, akik nem profi mu­zsi­ku­sok.

Új trend: is­mert em­be­rek is meg­mu­tat­ják zenei ol­da­lu­kat a Yo­u­tube-on.

Új utcákat kapott Pirtó

Új utcákat kapott Pirtó

A te­le­pü­lés har­minc évnél is ré­geb­ben épült bel­te­rü­leti út­jait újí­tot­ták fel.

A Bács-Kis­kun me­gyei te­le­pü­lé­sen négy utca ka­pott új bur­ko­la­tot, össze­sen több mint 3 ki­lo­mé­ter hosszan.

Ez a mobiltelefon lehet az iPhone 8 vetélytársa!

Ez a mobiltelefon lehet az iPhone 8 vetélytársa!

Ko­moly újí­tá­sok­kal ér­ke­zik!

Ko­moly újí­tá­sok­kal ér­ke­zik a Go­ogle leg­újabb csúcs­te­le­fonja, mely­nek a di­zájnja is na­gyon szépre si­ke­re­dett.

Mentőkutyáknak ajánlotta fel milliós nyereményét a Trollfoci csapata

Fantasztikus gesztus: mentőkutyáknak ajánlotta fel milliós nyereményét a Trollfoci csapata

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. és a Pe­tőfi Rádió já­téka iga­zán me­sébe il­lően zá­rult.

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. és a Pe­tőfi Rádió nép­szerű já­téka iga­zán me­sébe il­lően zá­rult.

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Még vé­let­le­nül se kezdj ész nél­kül köl­te­kezni!

Még vé­let­le­nül se kezdj ész nél­kül köl­te­kezni! Szak­ér­tőnk el­mondja, sze­rinte mi a leg­jobb dön­tés...

Enélkül ne menjen nyaralni!

Enélkül ne menjen nyaralni!

Lopás, el­ke­ve­re­dett bő­rön­dök, hir­te­len meg­be­te­ge­dés - az év de­re­kára be­ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti. Épp ezért a ba­jokra ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

Lopás, el­ke­ve­re­dett bő­rön­dök, hir­te­len meg­be­te­ge­dés - az év de­re­kára be­ter­ve­zett uta­kat sok min­den tönk­re­te­heti. Épp ezért a ba­jokra ér­de­mes előre fel­ké­szülni.

11 milliót vittek el Andy Vajnától!

11 milliót vittek el Andy Vajnától!

Rá­adá­sul Andy még csak nem is bánja.

Rá­adá­sul Andy még csak nem is bánja, hi­szen a nem­ré­gi­ben meg­nyi­tott on­line ka­szi­nó­já­ban ért ha­tal­mas sze­ren­cse egy já­té­kost, aki 50 ezer fo­rint­ból lett mil­li­o­mos.

13 tény az ókori Rómáról, amit nem mondtak el töriórán!

Ezt elhallgatták az iskolában: 13 tény, amiről eddig senki se beszélt

Az ókori Ró­má­ban sok olyan ha­gyo­mány volt, amit a bru­ta­li­tása miatt nem mond­tak el a tör­té­ne­lem­ta­ná­rok.

Az ókori Ró­má­ban sok olyan ha­gyo­mány volt, amit a bru­ta­li­tása miatt nem mond­tak el a tör­té­ne­lem­ta­ná­rok. Rej­té­lyek, vér­ivás, szín­há­zak és gla­di­á­to­rok­kal kap­cso­la­tos tit­kok.

Te lettél gazdagabb 220 millióval? Íme a ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai

Te lettél gazdagabb 220 millióval? Íme a ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai

Óri­ási a tét, már mu­­tat­­juk is a 23. heti nye­­rő­­szá­­mo­­kat!

Óri­ási a tét, már mu­­tat­­juk is a 23. heti nye­­rő­­szá­­mo­­kat!

Hamarosan érkeznek a pilóta nélküli repülőjáratok!

Hamarosan érkeznek a pilóta nélküli repülőjáratok!

Mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­cia ve­zetne.

A Bo­e­ing mes­ter­sé­ges in­tel­li­gen­ci­ára cse­rélné a pi­ló­tá­kat, a ka­to­nai dró­nok min­tá­jára ala­pozva.

Milliárdos lettél? Ezek az Ötöslottó eheti nyerőszámai!

Milliárdos lettél? Ezek az Ötöslottó eheti nyerőszámai!

Mu­­­­tat­­­­juk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Az öt­­­ta­­­­lá­­­­la­­­­tos szel­­­­vény vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 23. já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd 540 mil­lió fo­rint! Mu­­­­tat­­­­juk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Nagyon fogsz örülni az iPhone egyik legújabb funkciójának!

Nagyon fogsz örülni az iPhone egyik legújabb funkciójának!

Ren­ge­teg új dolog ér­ke­zik az iOS 11-gyel, de ez a fej­lesz­tés már na­gyon rég a kí­ván­ság­lista te­te­jén fog­lalt he­lyett.

Ren­ge­teg új dolog ér­ke­zik az iOS 11-gyel, de ez a fej­lesz­tés már na­gyon rég a kí­ván­ság­lista te­te­jén fog­lalt he­lyett.

Elképesztő bérnövekedés jön Magyarországon az egyik nagy cégnél!

Elképesztő bérnövekedés jön Magyarországon az egyik nagy cégnél!

Az áru­ház­lánc dol­go­zó­i­nak 70%-át érinti a fej­lesz­tés.

Az áru­ház­lánc dol­go­zó­i­nak 70%-át érinti a fej­lesz­tés, már a nyár ele­jé­től az új fi­ze­tést kap­hat­ják meg.

Hamarosan bekötik a zenélő utat a forgalomba

Hamarosan bekötik a zenélő utat a forgalomba

Már nem kell sokat várni!

Már nem kell sokat várni, hogy da­lol­jon az autók ke­reke alatt a 67-es út!

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Így fektesd be az Eurojackpot 15 milliós főnyereményét

Ta­nács­adónk el­árulja mibe fek­tess.

Leg­be­bül már min­denki el­kép­zelte, hogy mit kez­dene, ha ha­tal­mas össze­get nyerne. Sőt, fej­ben már el is köl­tötte, pedig gon­dolni kell a jö­vőre is.

Kitálalt a Meki dolgozója: így vernek át minket

Kitálalt a Meki dolgozója: így vernek át minket

Akik sze­ret­nek a McDo­nald's-ban enni, azok in­kább ne ol­vas­sa­nak to­vább, mert el­megy tőle a ked­vük.

Akik sze­ret­nek a McDo­nald's-ban enni, azok in­kább ne ol­vas­sa­nak to­vább, mert el­megy tőle a ked­vük.

Betiltott filmek, amiket csak azért is meg fogsz nézni!

Betiltott filmek, amiket csak azért is meg fogsz nézni!

Vagy már meg is néz­tél.

Ezt a 10 vi­lág­hírű fil­met bi­zo­nyos or­szá­gok­ban be­til­tot­ták, né­me­lyi­ket elég meg­lepő in­dok­kal! Egy újabb ok arra, hogy meg­nézd őket!

Kinyomtatták az első iPhone 8 modellt, így fog kinézni! - videó

Kinyomtatták az első iPhone 8 modellt, így fog kinézni! - videó

Na­gyobb lesz, mint a 7-es!

A ki­szi­vá­rog­ta­tott infók alap­ján si­ke­rült az ős­szel meg­je­lenő új iP­hone pon­tos mását re­pro­du­kálni.

Ezt a zseniális kütyüt minden iPhone tulajnak meg kéne vennie!

Ezt a zseniális kütyüt minden iPhone tulajnak meg kéne vennie!

Nem is ért­jük, eddig miért nem dob­ták pi­acra ezt a te­le­fon­to­kot.

Nem is ért­jük, eddig miért nem dob­ták pi­acra ezt a te­le­fon­to­kot.

Átvette az Instagram a Facebook egyik legnépszerűbb újítását!

Átvette az Instagram a Facebook egyik legnépszerűbb újítását!

Most már az Ins­tán is oszt­hatsz meg olyan szí­nes és szö­ve­ge­ket.

Most már az Ins­tán is oszt­hatsz meg olyan szí­nes, fi­gye­lem­fel­keltő szö­ve­ge­ket.

Te vagy a lottómilliárdos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Te vagy a lottómilliárdos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 22. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 414 mil­lió fo­rint volt.

Siess, mert ezekkel a címletekkel nem sokáig fizethetsz

Siess, mert ezekkel a címletekkel nem sokáig fizethetsz

Be­von­ják a régi bank­je­gye­ket.

Nem­so­kára már csak az új két­ezer és öt­ezer fo­rin­tos bank­je­gyek­kel fi­zet­hetsz, ér­de­mes oda­fi­gyelni!

Te nyer­ted a 144 mil­liót? Íme a ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mai

Te nyer­ted a 144 mil­liót? Íme a ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mai

Mu­tat­juk is a 22. heti nye­rő­szá­mo­kat!

Óri­ási a tét, már mu­tat­juk is a 22. heti nye­rő­szá­mo­kat! Csak hat szá­mot kel­lett el­ta­lálni.

Így fektess be, eláruljuk, mit kezdj 10 millió euróval

Így fektess be, eláruljuk, mit kezdj 10 millió euróval

Sok ember csak az áhí­tott nye­re­ményre fó­kuszál, arra pon­to­san nem is, hogy mit kez­dene ennyi pénz­zel.

Sok ember csak az áhí­tott nye­re­ményre fó­kuszál, arra pon­to­san nem is, hogy mit kez­dene ennyi pénz­zel. Szak­em­be­rünk se­gít­sé­gé­vel most meg­tud­ha­tod, hogy fek­tess be.

Sikerhullám

Sikerhullám

Meg­ko­ro­názta a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata a LEN Cham­pi­onship Final Six kupát a győ­ze­lem­mel! Az újon­nan el­ké­szült le­nyű­göző Duna Aré­ná­ban három napon ke­resz­tül iz­gul­hat­tak a spor­to­lók és a szur­ko­lók.

Meg­ko­ro­názta a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata a LEN Cham­pi­onship Final Six kupát a győ­ze­lem­mel!

Itt egy óriási segítség a hivatali útvesztőkhöz!

Itt egy óriási segítség a hivatali útvesztőkhöz!

Egy­sze­rűb­ben in­téz­het­jük az ügye­ket!

Ez az in­gye­nes al­kal­ma­zás az összes kor­mány­hi­va­tal és köz­in­téz­mény el­ér­he­tő­sé­gét tar­tal­mazza!

Már az alkalmazások is kémkednek utánunk!

Már az alkalmazások is kémkednek utánunk!

Egy újabb tag­gal bő­vült a lista.

Kém­ked­nek utá­nunk az okos­te­le­fo­nok, tab­le­tek és a tévék is! Szinte mind­egyik­ben van egy olyan al­kat­rész, vagy prog­ram, ami fi­gyel min­ket.

Életre szóló élményt adtak az Őrangyalok és a Szerencsejáték Zrt.

Egy életre szóló élmény: igazán mesés gyereknapot szervezett az Őrangyalok Ligája Alapítvány és a Szerencsejáték Zrt.

Száz gyer­mek­ott­hon­ban élő, hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­zetű fi­a­tal­nak ked­ves­ked­tek egy fe­lejt­he­tet­len dél­után­nal.

Az Őran­gya­lok Li­gája Ala­pít­vány és a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. száz gyer­mek­ott­hon­ban élő, hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­zetű fi­a­tal­nak ked­ves­ke­dett egy fe­lejt­he­tet­len dél­után­nal.

Űrkorszak a boltokban

Űrkorszak a boltokban

Nincs ideje várni a vál­lal­ko­zá­sok­nak, ha tar­tani akar­ják a lé­pést ve­lünk, okos­te­le­font, tab­le­tet és lap­to­pot hasz­náló vá­sár­lók­kal. Ha­ma­ro­san be­kö­szönt az űr­kor­szak a bol­tok­ban.

Kö­ze­le­dik az idő, ami­kor ro­bo­tok vá­sá­rol­nak be he­lyet­tünk, és akár a stran­don fekve, vagy egy kon­cert kel­lős kö­ze­pén is ve­he­tünk fel hi­telt.

Te lettél a milliárdos? Ezek az Ötöslottó nyertes számai

Te lettél a milliárdos? Ezek az Ötöslottó nyertes számai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 295 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 295 mil­lió fo­rint volt!

Elképesztő újdonságot jelentett be a népszerű telefongyártó!

Elképesztő újdonságot jelentett be a népszerű telefongyártó!

Min­dent meg­tesz a Sam­sung, hogy le­győzze a nagy kon­ku­rens iP­hone-t. Lehet, hogy vége a tö­rött ki­jel­zők­nek?

Mihez kezdenél 50 millió euróval? - Elmondjuk, mit érdemes...

Mihez kezdenél 50 millió euróval? - Elmondjuk, mit érdemes...

Az Eu­roJack­pot fő­nye­re­mé­nye em­beri és­szel szinte fel­fog­ha­tat­lan mennyi­ségű pénz. Könnyen jött pénz könnyen is mehet...

Kiszivárogtak az első képek a népszerű márka új csúcstelefonjáról!

Kiszivárogtak az első képek a népszerű márka új csúcstelefonjáról!

Ag­gód­hat az Apple, ha tény­leg ilyen menő te­le­fon­nal jön ki az LG.

Ag­gód­hat az Apple, ha tény­leg ilyen menő te­le­fon­nal jön ki szep­tem­ber­ben az LG.