MANI

A mérés változott, a 103.9 Sláger FM piacvezető pozíciója tovább erősödött

A mérés változott, a 103.9 Sláger FM piacvezető pozíciója tovább erősödött

Az új mé­rési mód­szer alap­ján to­vábbra is pi­ac­ve­zető a rádió.

2018-ban a 103.9 Slá­ger FM a leg­hall­ga­tot­tabb rádió Bu­da­pes­ten és Pest me­gyé­ben.

FRISS HÍREK

Vissza a munkába: ezek a legfontosabb tudnivalók

Vissza a munkába: ezek a legfontosabb tudnivalók

Mi a te­endő a gyes, gyed le­járta után?

Mi­lyen sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak a szü­lőkre és a mun­kál­ta­tókra egy gyer­mek szü­le­tése előtt és a gyes vagy gyed le­járta után, a mun­kába való vissza­té­rés­kor?

Még több magyar és nemzetközi tervező a BUDAPEST CENTRAL EUROPEAN FASHION WEEK divathéten

Még több magyar és nemzetközi tervező a BUDAPEST CENTRAL EUROPEAN FASHION WEEK divathéten

Közép-Eu­rópa egyik leg­na­gyobb di­vat­ese­mé­nye, a Bu­da­pest Cent­ral Euro­pean Fas­hion Week (BCEFW) ez­út­tal is ren­ge­teg ma­gyar és nem­zet­közi ter­ve­zőt, il­letve fi­a­tal te­het­sé­get vo­nul­tat fel. A divat mel­lett idén ta­vas­szal ki­emelt sze­re­pet kap­nak Bu­da­pest tu­risz­ti­kai lát­vá­nyos­sá­gai is.

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 16. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 16. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt.

Ennyibe kerül majd a fizetős Facebook

Ennyibe kerül majd a fizetős Facebook

Havi előfi­ze­tést kel­lene fi­zetni a kö­zös­ségi ol­dalra, így nem kel­lene a rek­lá­mo­kat nézni. De ál­lí­tó­lag marad in­gye­nes vál­to­zata is.

Havi előfi­ze­tést kel­lene fi­zetni a kö­zös­ségi ol­dalra, így nem kel­lene a rek­lá­mo­kat nézni. De ál­lí­tó­lag marad in­gye­nes vál­to­zata is.

Itt a kullancsszezon! Ezt kell tudni a vérszívókról

Itt a kullancsszezon! Ezt kell tudni a vérszívókról

Lehet, sőt aján­lott is vé­de­kezni el­lene.

A fer­tőző be­teg­sé­ge­ket hor­dozó kul­lancs ha­zánk egyik leg­ve­szé­lye­sebb élős­kö­dője. Lehet és kell is vé­de­kezni el­lene, főleg ha sűrűn össze­fut­ha­tunk vele.

Tiéd lett a 890 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 890 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok emel­kedő sor­rend­ben!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 890 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ki vitte el az 1,27 milliárd forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1,27 milliárd forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye 1 mil­li­árd 272 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 15. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 272 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ötöslottó Szuper Szerencsehetek: két héten keresztül 50 autó keresi gazdáját!

Ötöslottó Szuper Szerencsehetek: két héten keresztül 50 autó keresi gazdáját!

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. óri­ási ak­ci­ó­val várja a lot­tó­já­ték sze­rel­me­seit!

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. óri­ási ak­ci­ó­val várja a lot­tó­já­ték sze­rel­me­seit!

Tiéd lett a 763 mil­lió? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Tiéd lett a 763 mil­lió? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 15. já­­­ték­­­hé­­­ten 763 mil­­­lió fo­­­rint volt. Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Egy lépéssel közelebb az M60-as meghosszabbítása

Egy lépéssel közelebb az M60-as meghosszabbítása

A gyors­for­galmi út 67 ki­lo­mé­te­res új sza­ka­sza köti majd össze Pé­cset a hor­vát ha­tár­ral és Barccsal.

A gyors­for­galmi út 67 ki­lo­mé­te­res új sza­ka­sza köti majd össze Pé­cset a hor­vát ha­tár­ral és Barccsal.

Nagyszabású uszodafejlesztést kivitelez Budán az A-Híd

Nagyszabású uszodafejlesztést kivitelez Budán az A-Híd

Több mint 5,5 mil­li­árd fo­rint­ból épül fel a ví­zi­labda mér­kő­zé­sek meg­tar­tá­sára al­kal­mas má­ria­re­me­tei sport­uszoda, a fej­lesz­tés a la­kos­ság fel­töl­tő­dé­sét egy­aránt szol­gálja.

A Kaszinó sorsjeggyel akár 75 millió forintot is kaszálhatsz

A Kaszinó sorsjeggyel akár 75 millió forintot is kaszálhatsz

Új sors­jeggyel bővül a kí­ná­lat!

Áp­ri­lis 6-tól új sors­jeggyel bővül a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. kí­ná­lata: az új játék rá­adá­sul ki­emel­ke­dően magas, 75 mil­lió fo­rin­tos fő­nye­re­ményt kínál meg­vá­sár­ló­i­nak.

Újabb rekordévet zárt a Gránit Bank 2017-ben

Újabb rekordévet zárt a Gránit Bank 2017-ben

Ki­emel­kedő ered­ménnyel zárta ta­valy a he­te­dik tel­jes üz­leti évét a GRÁNIT Bank.

Ki­emel­kedő ered­ménnyel zárta ta­valy a he­te­dik tel­jes üz­leti évét a GRÁNIT Bank. A bank ve­ze­tése re­kord­mér­tékű, több mint 300 szá­za­lék­kal nö­vekvő adó­zás előtti és több mint 200 szá­za­lék­kal bő­vülő adó­zott ered­mény­ről szá­molt be.

Ki vitte el az 1,17 milliárd forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1,17 milliárd forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye 1 mil­li­árd 170 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye 1 mil­li­árd 170 mil­­­lió fo­­rint volt.

Tiéd lett a 650 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 650 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 14. já­ték­hé­ten ugyanis 650 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

A Sláger Reggel Sebestyén Balázsékat is lekörözi

A Sláger Reggel Sebestyén Balázsékat is lekörözi

To­vább erő­sö­dött a 103.9 Slá­ger FM.

To­vább erő­sí­tette pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a 103.9 Slá­ger FM.

Ki vitte el az 1 milliárd 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1 milliárd 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 13. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 70 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Felvette a harcot a jegyüzérekkel szemben a TicketSwap!

Felvette a harcot a jegyüzérekkel szemben a TicketSwap!

Egyre töb­ben ki­ál­ta­nak egy biz­ton­sá­gos, kor­rekt ára­kon mű­ködő és ra­jongó köz­pontú szol­gál­ta­tá­sért.

Egyre töb­ben ki­ál­ta­nak egy biz­ton­sá­gos, kor­rekt ára­kon mű­ködő és ra­jongó köz­pontú szol­gál­ta­tá­sért.

Kitálalt a gyorsétterem: így vertek át minket

Kitálalt a gyorsétterem: így vertek át minket

Sokan lesz­nek csa­ló­dot­tak.

Sokan lesz­nek csa­ló­dot­tak, ami­kor meg­tud­ják, min­den csak át­ve­rés volt.

Tiéd az 540 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Megnyerted az 540 millió forintot? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok emel­kedő szám­sor­rend­ben!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 13. já­ték­hé­ten ugyanis 540 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Becsapós ízek, fura adalékok: íme, a Ripost nagy tormatesztje

Becsapós ízek, fura adalékok: íme, a Ripost nagy tormatesztje

Hús­vét­kor min­den asz­talra kerül be­lőle. Me­lyik a leg­jobb?

Hús­vét­kor min­den asz­talra kerül be­lőle. Me­lyik a leg­jobb?

Nagy sikerrel zajlott le a V4 Future Sports Festival

Nagy sikerrel zajlott le a V4 Future Sports Festival

Már­cius 23. és 25. kö­zött ren­dez­ték meg az első ma­gyar­or­szági e-sport fesz­ti­vált a bu­da­pesti BOK-csar­nok­ban.

Így várja a tavaszi folytatást az épülő M44-es

Így várja a tavaszi folytatást az épülő M44-es

Ha jön a jó idő, foly­ta­tód­hat a munka.

A Duna Asz­falt meg­kezdte az elő­ké­szí­tést a Kon­do­ros-Bé­kés­csaba sza­ka­szon. Ti­sza­kürt és Kon­do­ros kö­zött közel 6 ki­lo­mé­te­ren el­ké­szült az asz­fal­to­zás.

Ki vitte el a 959 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 959 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 12. já­­­ték­­­hé­­­ten 959 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 12. já­­­ték­­­hé­­­ten 959 mil­­­lió fo­­rint volt.

Tiéd lett a 424 mil­lió fo­rint? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Tiéd lett a 424 mil­lió fo­rint? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 12. já­­ték­­hé­­ten 424 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Mindenkit maga mögé utasít a 103.9 Sláger FM

Mindenkit maga mögé utasít a 103.9 Sláger FM

To­vább erő­sö­dött a 103.9 Slá­ger FM!

To­vább erő­sí­tette pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a 103.9 Slá­ger FM!

Elérhetetlen az ügyfélszolgálat, országosan leállt az internet a Diginél

Elérhetetlen az ügyfélszolgálat, országosan leállt az internet a Diginél

Az or­szág több pont­já­ról is hibát je­lez­tek, el­szállt a net.

Az or­szág több pont­já­ról is hibát je­lez­tek, el­szállt a net.

Elrajtolt az építkezés az M30-as Miskolc-Tornyosnémeti szakaszán

Elrajtolt az építkezés az M30-as Miskolc-Tornyosnémeti szakaszán

Ün­ne­pé­lyes ke­re­tek kö­zött ke­rült sor az alap­kő­le­té­telre hét­főn.

Ün­ne­pé­lyes ke­re­tek kö­zött ke­rült sor az alap­kő­le­té­telre hét­főn.

Álmodj velem!

Álmodj velem! Mert ha elég szorgalmas vagy, eljuthatsz a világ tetejére

Pén­te­ken nyitja meg ka­puit a bu­da­pesti vá­sár­vá­ros Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb autós ren­dez­vé­nye előtt.

Pén­te­ken nyitja meg ka­puit a bu­da­pesti vá­sár­vá­ros Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb autós sze­zon­nyitó ren­dez­vé­nye előtt.

Látványos szakaszába ért a Kelenföld-Százhalombatta vasút korszerűsítése

Látványos szakaszába ért a Kelenföld-Százhalombatta vasút korszerűsítése

A V-Híd és az A-Híd már a ma­gas­pe­ro­nok, pe­ron­te­tők, pe­ron­alul­já­rók épí­té­sét végzi.

Komoly gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

Komoly gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

A WhatsApp volt ve­zér­igaz­ga­tója is arra szó­lítja fel az em­be­re­ket, hogy tö­röl­jék ma­gu­kat a kö­zös­ségi ol­dal­ról.

Így néz ki egy 15 emelet magas luxusautó-automata működés közben!

Így néz ki egy 15 emelet magas luxusautó-automata működés közben!

Üdítő-au­to­ma­tát már sokat lát­tunk...

Üdítő-au­to­ma­tát már sokat lát­tunk, de ami egy Fer­ra­rit ad ki, olyat va­ló­szí­nű­leg ke­ve­seb­bet.

Tiéd lett a 325 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 325 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 11. já­ték­hé­ten ugyanis 325 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 11. já­ték­hé­ten ugyanis 325 mil­lió fo­rint volt!

Átadták a győri elkerülő befejező szakaszát

Átadták a győri elkerülő befejező szakaszát

Az 5,2 ki­lo­mé­te­res út­vo­na­lat a Hódút és a St­ra­bag kon­zor­ci­uma épí­tette meg, a mun­ká­la­tok során egy 395 méter hosszú hidat is ki­ala­kí­tot­tak.

Ennél bénábban nem lehetett volna kiállni a parkolóból

Ennél bénábban nem lehetett volna kiállni a parkolóból

Elég lett volna egy­sze­rűen hát­ra­gu­rul­nia... Épp csak túl­élte.

Elég lett volna egy­sze­rűen hát­ra­gu­rul­nia... Épp csak túl­élte.

Ki vitte el a 785 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 785 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 10. já­­­ték­­­hé­­­ten 785 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ezzel védekezhetünk a szolgáltatókkal szemben!

Ezzel védekezhetünk a szolgáltatókkal szemben!

Ez segít, ha jog­ta­lan a kö­ve­te­lé­sük.

Több­ször elő­for­dult, hogy egy köz­mű­szol­gál­tató hó­na­pok­kal, évek­kel ko­rábbi, ál­lí­tó­la­gos tar­to­zást pró­bált be­haj­tani egy fo­gyasz­tón.

Tiéd lett a 212 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 212 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 10. já­ték­hé­ten 212 mil­lió fo­rint volt. Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 10. já­ték­hé­ten 212 mil­lió fo­rint volt. Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Súlyos kérdéseket vet fel a múlt heti áramfogyasztási rekord

Súlyos kérdéseket vet fel a múlt heti áramfogyasztási rekord

A ren­dez­vé­nyen szó volt arról, hogy az üveg­ház­ha­tású emisszió csök­ken­té­sé­nél a meg­újuló ener­gia­for­rá­sokra szük­ség lesz.

Különleges nőnapi ajándékkal várja játékosait a Tippmix

Különleges nőnapi ajándékkal várja játékosait a Tippmix

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. odds­mes­te­rei már­cius 8-án kü­lön­le­ges aján­lat­tal vár­ják a sport­fo­ga­dá­sok ra­jon­góit

Meglepő új funkcióval bővült a Facebook a napokban!

Meglepő új funkcióval bővült a Facebook!

Év eleje óta ren­ge­te­get vál­to­zott a Fa­ce­book és ennek még nincs vége. Most a be­jegy­zé­sek­nél tesz­tel­nek egy tel­je­sen új posz­to­lási le­he­tő­sé­get.

Év eleje óta ren­ge­te­get vál­to­zott a Fa­ce­book és ennek még nincs vége. Most a be­jegy­zé­sek­nél tesz­tel­nek egy tel­je­sen új posz­to­lási le­he­tő­sé­get.

Ki vitte el a 695 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 695 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 9. já­­­ték­­­hé­­­ten 695 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 9. já­­­ték­­­hé­­­ten 695 mil­­­lió fo­­rint volt.

Tiéd lett a 100 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 100 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 9. já­ték­hé­ten ugyanis 100 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ez az elektromos autó lehet a Tesla első igazi kihívója!

Ez az elektromos autó lehet a Tesla első igazi kihívója! - videó

Graz­ban fo­lyik a gyár­tása.

A Ja­guar na­pok­ban be­mu­ta­tott mo­dell­jé­nek ha­tal­mas si­kert jó­sol­nak a szak­ér­tők.

Kié lett a 620 millió forint? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Kié lett a 620 millió forint? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 8. já­­­ték­­­hé­­­ten 620 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 8. já­­­ték­­­hé­­­ten 620 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Új energetikai startupok a hazai piacon

Új energetikai startupok a hazai piacon

Ki­hir­det­ték az MVM EDISON Light Up! 2017 ener­ge­ti­kai star­tup ver­seny nyer­te­se­i­nek név­so­rát.

Ki­hir­det­ték az MVM EDISON Light Up! 2017 ener­ge­ti­kai star­tup ver­seny nyer­te­se­i­nek név­so­rát.

Tied lett a 905 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Tied lett a 905 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 8. já­ték­hé­ten 905 mil­lió fo­rint volt! Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ezzel a forradalmi találmánnyal elfelejtheted a telefontöltést

Ezzel a forradalmi találmánnyal elfelejtheted a telefontöltést

Ha­ma­ro­san eljön az idő, ami­kor ha le­me­rül a te­le­fo­nod, akkor nem kell töl­tőre dug­nod, hanem elég lesz moz­gásba len­dül­nöd...

Ki vitte el az 530 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 530 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 530 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 530 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Újabb eszement kihívás terjed a neten!

Újabb eszement kihívás terjed a neten!

Ismét egy ve­szé­lyes és tel­je­sen ér­tel­met­len ki­hí­vás ter­jed fu­tó­tűz­ként.

Ismét egy ve­szé­lyes és tel­je­sen ér­tel­met­len ki­hí­vás ter­jed fu­tó­tűz­ként az in­ter­ne­ten. Azt hi­het­tük, hogy a mo­só­szer­kap­szula evé­sé­nél nem lesz ve­szé­lye­sebb.

Több szociális ellátás összege is emelkedett

Több pénzt kapnak a családok és a nyugdíjasok, mutatjuk, mennyivel

A kor­mány igyek­szik min­den se­gít­sé­get meg­adni a rá­szo­ru­lók­nak.

A kor­mány igyek­szik min­den se­gít­sé­get meg­adni a rá­szo­ru­lók­nak.

Tiéd lett a 787 mil­lió fo­rint? Íme,az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Tiéd lett a 787 mil­lió fo­rint? Íme,az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 787 mil­­­lió fo­­­rint! Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 787 mil­­­lió fo­­­rint! Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Ezzel a projekttel javult a ferihegyi áruszállítás hatékonysága

Ezzel a projekttel javult a ferihegyi áruszállítás hatékonysága

Az A-Híd bo­nyo­lult kö­rül­mé­nyek kö­zött si­ke­re­sen fej­lesz­tette to­vább a rep­tér ipar­vá­gány há­ló­za­tát.

Bravúrt hajtott végre az A-Híd az érdi felüljárók kivitelezésekor

Bravúrt hajtott végre az A-Híd az érdi felüljárók kivitelezésekor

A vál­la­lat egyik mun­ka­társa la­punk­nak be­szá­molt róla, mi­lyen ki­hí­vá­sok­kal szem­be­sül­tek a ki­vi­te­le­zők a he­lyiek által év­ti­ze­dek óta várt pro­jekt meg­va­ló­sí­tása során.

Elszállították az autód? Innen tudhatod meg

Elszállították az autód? Innen tudhatod meg

Eddig ha nem volt ott az au­tónk, ahol hagy­tuk, csak re­mény­ked­het­tünk benne, hogy el­szál­lí­tot­ták, és nem el­lop­ták.

Eddig ha nem volt ott az au­tónk, ahol hagy­tuk, csak re­mény­ked­het­tünk benne, hogy el­szál­lí­tot­ták, és nem el­lop­ták. Töb­bet nem kell ta­lál­gat­nunk és két­ség­be­eset­ten te­le­fo­nál­gat­nunk!

Idén is Pedagógus Oscar-díjátadó!

Idén is Pedagógus Oscar-díjátadó!

Immár 4. éve oszt­ják ki a dí­ja­kat a leg­me­nőbb ta­ná­rok­nak! Ta­valy Gun­del-Ta­kács Gá­bor­tól ve­het­ték át a győz­te­sek a díjat, az idei díj­át­adó sze­mé­lye azon­ban le­gyen meg­le­pe­tés!

Immár 4. éve oszt­ják ki a dí­ja­kat a leg­me­nőbb ta­ná­rok­nak! Ta­valy Gun­del-Ta­kács Gá­bor­tól ve­het­ték át a győz­te­sek a díjat, az idei díj­át­adó sze­mé­lye azon­ban le­gyen meg­le­pe­tés!

Álmodj velem! Mert, ha elég szorgalmas vagy, eljuthatsz a világ tetejére!

Álmodj velem! Mert, ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére

Fő­sze­rep­ben a múlt, jelen és jövő köz­le­ke­dési esz­kö­zei, va­la­mint azok ter­ve­ző­mér­nö­kei.

Tekintsék meg elsőként a Román Csarnokot!

Tekintsék meg elsőként a Román Csarnokot!

Het­ven év után elő­ször lép­het­nek be lá­to­ga­tók a Szép­mű­vé­szeti Mú­zeum Román Csar­no­kába, amely a Liget Bu­da­pest Pro­jekt ke­re­té­ben nyerte vissza ere­deti pom­pá­ját!

Már több szakaszon az aszfaltozásnál tartanak az M44-esen

Már több szakaszon az aszfaltozásnál tartanak az M44-esen

A Bé­kés­csaba gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét célzó be­ru­há­zás­ban a Kö­rö­sön épülő híd­nál már meg­tör­tént a híd­ge­ren­dák be­eme­lése.

Megfejtették a Bermuda-háromszög titkát!

Nagy bejelentést tettek: megfejtették a Bermuda-háromszög titkát!

Az ördög há­rom­szö­ge­ként is is­mert te­rü­le­ten eddig 20 re­pü­lő­gép és 50 hajó tűnt el nyom­ta­la­nul.

Az ördög há­rom­szö­ge­ként is is­mert te­rü­le­ten eddig 20 re­pü­lő­gép és 50 hajó tűnt el nyom­ta­la­nul. Egy auszt­rál tudós most elő­állt a titok nyit­já­val.

Riasztja a rendőröket, ha fordítva írod be a PIN-kódod?

Riasztja a rendőröket, ha fordítva írod be a PIN-kódod?

Sokan oszt­ják a Fa­ce­boo­kon azo­kat az üze­ne­te­ket, hogy vész­hely­zet ese­tén elég for­dítva meg­adni a PIN-kódot.

Sokan oszt­ják azo­kat az üze­ne­te­ket, hogy vész­hely­zet ese­tén elég for­dítva meg­adni a PIN-kódot.

Kiderült, mi hiányzik a háztartásokból!

Kiderült, mi hiányzik a háztartásokból!

El­ké­szült a ház­tar­tá­sok fel­sze­relt­sé­gé­ről a KSH-lista.

El­ké­szült a ház­tar­tá­sok fel­sze­relt­sé­gé­ről a KSH-lista, ami­ből ki­de­rül, mi­lyen elekt­ro­ni­kai cikk­ből áll­nak jól a csa­lá­dok, és miből van na­gyon kevés az ott­ho­nok­ban. Elég meg­döb­ben­tők az ada­tok.

Külföldön is sikeresen terjeszkedik a Diego

Külföldön is sikeresen terjeszkedik a Diego

A Ma­gyar Fran­chise Szö­vet­ség a szakma leg­ran­go­sabb el­is­me­ré­seit feb­ruár 1-jén adta át. A Kül­föl­dön Si­ke­re­sen Ter­jesz­kedő Hazai Há­ló­zat díját idén a Diego nyerte el.

A Ma­gyar Fran­chise Szö­vet­ség a szakma leg­ran­go­sabb el­is­me­ré­seit feb­ruár 1-jén adta át. A Kül­föl­dön Si­ke­re­sen Ter­jesz­kedő Hazai Há­ló­zat díját idén (má­so­dik al­ka­lom­mal) a Diego nyerte el.

Végre bevezeti a Facebook a várva várt "nem tetszik" funkciót

Végre bevezeti a Facebook a várva várt "nem tetszik" funkciót

Egye­lőre csak az egye­sült ál­la­mok­beli fel­hasz­ná­lók tö­re­déke hasz­nál­hatja, de majd ná­lunk is be­ve­ze­tik.

Egye­lőre csak az egye­sült ál­la­mok­beli fel­hasz­ná­lók tö­re­déke hasz­nál­hatja, de ha be­vá­lik, ná­lunk is le lehet majd sza­vazni a be­jegy­zé­se­ket.

Tuning élőben, avagy készülődés a nagyszabású márciusi Autó Show-ra

Tuning élőben, avagy készülődés a nagyszabású márciusi Autó Show-ra

A kerek, ma­gyar vo­nat­ko­zású év­for­duló előtt tisz­te­legve, ha­zánk leg­na­gyobb autó show-ja idén dup­lán is ün­ne­pel

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 5. já­­­ték­­­hé­­­ten 373 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Tiéd lett a 550 mil­lió fo­rint? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait

Tiéd lett a 550 mil­lió fo­rint? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye ezen a héten 550 mil­­lió volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye az 5. já­­ték­­hé­­ten 550 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a szá­­mok!

Minden idők legnagyobb hazai lottónyereménye vár a magyar játékosokra

Minden idők legnagyobb hazai lottónyereménye vár ezen a héten a magyar játékosokra

Az Eu­roJack­pot fő­nye­re­mé­nye el­érte a 90 mil­lió eurót, azaz a több mint 27 mil­li­árd fo­rin­tot.

Tiéd lett a 300 millió forint? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Tiéd lett a 300 millió forint? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

A Ha­­tos­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 4. já­­­ték­­­hé­­­ten 300 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Nem lesz többé elérhető a népszerű chat alkalmazás az iPhone-ra!

Nem lesz többé elérhető a népszerű chat alkalmazás az iPhone-ra!

Az prog­ra­mot több kor­mány is bí­rálta, mert ter­ro­ris­ták is hasz­nál­ták.

Az prog­ra­mot több kor­mány is bí­rálta, mert ter­ro­ris­ták is hasz­nál­ták.