MANI

Ki vitte el a 144 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 144 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 24. já­­­ték­­­hé­­­ten 144 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 24. já­­­ték­­­hé­­­ten 144 mil­­­lió fo­­rint volt.

FRISS HÍREK

Olcsóbb csapolt sört akarnak a magyarok, ennyit spórolhatnál

Olcsóbb csapolt sört akarnak a magyarok, ennyit spórolhatnál

A nagy sör­gyár­tók és a hazai kis­üzemi főz­dék kö­zö­sen for­dul­tak a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um­hoz.

Komoly szigorítás jön a hiteleknél, nem lesz egyszerű felvenni

Komoly szigorítás jön a hiteleknél, nem lesz egyszerű felvenni

Arra akar­ják rá­venni az em­be­re­ket, hogy in­kább a drá­gább, de biz­ton­sá­go­sabb meg­ol­dá­so­kat ke­res­sék.

Arra akar­ják rá­venni az em­be­re­ket, hogy a drá­gább, de biz­ton­sá­go­sabb meg­ol­dá­so­kat ke­res­sék.

Tiéd lett a 215 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 215 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 24. já­ték­hé­ten ugyanis 215 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 24. já­ték­hé­ten ugyanis 215 mil­lió fo­rint volt!

Újabb 20 Aldi üzlet ment élelmiszereket az Élelmiszerbankkal együttműködve

Újabb 20 Aldi üzlet ment élelmiszereket az Élelmiszerbankkal együttműködve

Ha­ma­ro­san a cég 72 áru­háza vesz részt a prog­ram­ban.

Ha­ma­ro­san a cég 72 ma­gyar­or­szági áru­háza vesz részt a prog­ram­ban.

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 23. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Tiéd lett a 100 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 100 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 23. já­­­ték­­­hé­­­ten ugyanis 100 mil­­­lió fo­­­rint volt, jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Újabb milliárdos hazai nyeremény született az EuroJackpoton

Újabb milliárdos hazai nyeremény született az EuroJackpoton

Foly­ta­tó­dik a hazai lot­tó­já­té­ko­sok hi­he­tet­len sze­ren­csesz­éri­ája

Foly­ta­tó­dik a hazai lot­tó­já­té­ko­sok hi­he­tet­len sze­ren­csesz­éri­ája: a 22. já­ték­hé­ten meg­nyert, 1,6 mil­li­árd fo­rin­tot érő Ötös­lottó után most hét­vé­gén az Eu­roJack­po­ton tett szert egy honfi­tár­sunk közel 1,5 mil­li­árd fo­rin­tos nye­re­ményre!

Tiéd az 1 mil­li­árd 661 mil­lió fo­rint? Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Tiéd az 1 mil­li­árd 661 mil­lió fo­rint? Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye 1 mil­­li­árd 661 mil­­lió volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 22. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­­li­árd 661 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Ki vitte el az 515 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 515 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 22. já­­­ték­­­hé­­­ten 515 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 22. já­­­ték­­­hé­­­ten 515 mil­­­lió fo­­rint volt.

100 kilométernyi út újul meg Bács-Kiskunban

100 kilométernyi út újul meg Bács-Kiskunban

Főleg a ki­fe­je­zet­ten le­rom­lott ál­la­potú négy- és öt­szám­je­gyű út­vo­na­la­kat fej­leszti a Duna Asz­falt, a Hódút, a Sol­tút és az Eu­ro­asz­falt.

Ez az építmény lett az idei év hídja

Ez az építmény lett az idei év hídja

Az el­ső­ként kiírt pá­lyá­za­ton öt szem­pont alap­ján ér­té­kel­ték a hi­da­kat.

Az el­ső­ként kiírt pá­lyá­za­ton öt szem­pont alap­ján ér­té­kel­ték a hi­da­kat, ebben az évben a Dunán épült hidak ver­se­nyez­tek.

Ki vitte el a 445 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 445 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 21. já­­­ték­­­hé­­­ten 445 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 21. já­­­ték­­­hé­­­ten 445 mil­­­lió fo­­rint volt. Ezek a nyer­­­tes szá­­­mo­­k.

Tiéd az 1 milliárd 535 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd az 1 milliárd 535 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 535 mil­lió fo­rint volt!

Átverték a magyarokat a webáruházban, a teljes összeg visszajár

Átverték a magyarokat a webáruházban, a teljes összeg visszajár

A fo­gyasz­tó­vé­dők be­pe­rel­tek egy web­áru­há­zat, mert az nem az ér­vé­nyes jog­sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lően járt el.

Hat év alatt több mint százezer diák vett részt az OK Projekt tréningjein

Hat év alatt több mint százezer diák vett részt az OK Projekt tréningjein

Flow-él­mény­ből pénz­ügyi tu­da­tos­ság

2012-ben in­dí­totta el a ma már ál­ta­lá­nos és kö­zép­is­ko­lás di­á­ko­kat is meg­szó­lító, in­gye­nes, pénz­ügyi tu­da­tos­sá­got fej­lesztő kép­zé­seit a bu­da­pesti OK Ok­ta­tási Köz­pont.

Jeep: járatlan utakon a márkanagykövetért

Jeep: járatlan utakon a márkanagykövetért

A Jeep ve­ze­tése is ele­mé­ben van, ha já­rat­lan utakra téved.

Ahogy a Com­pass SUV, úgy a Jeep ve­ze­tése is ele­mé­ben van, ha já­rat­lan utakra téved. Erre utal leg­alábbis az, hogy a márka me­rész és rend­ha­gyó módon igyek­szik meg­ta­lálni hazai már­ka­nagy­kö­ve­tét.

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Így lehet ingyen utazgatni Európában

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel az összes tag­ál­lamba 30 napig in­gyen lehet el­vo­na­tozni.

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel az összes tag­ál­lamba 30 napig in­gyen lehet el­vo­na­tozni, el­ha­józni vagy akár el­re­pülni.

Ki vitte el a 370 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 370 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 20. já­­­ték­­­hé­­­ten 370 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 20. já­­­ték­­­hé­­­ten 370 mil­­­lió fo­­rint volt.

Tiéd lett az 1,41 milliárd? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Tiéd lett az 1,41 milliárd? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az öt ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 20. já­ték­hé­ten 1,41 mil­li­árd fo­rint volt. Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Így szüntetné meg a hajléktalanságot egy amerikai cég! - videó

Elképesztő megoldással szüntetné meg a hajléktalanságot egy amerikai cég!

24 óra alatt ki­nyom­tat­ható há­zak­kal!

Hu­szon­négy óra alatt ki­nyom­tat­ható kom­pakt há­zak­kal se­gí­te­né­nek sze­gény or­szá­go­kon.

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Több BMW mo­dell mo­tor­já­ban is sú­lyos hi­bá­kat ta­lál­tak.

Több BMW mo­dell mo­tor­já­ban is sú­lyos hi­bá­kat ta­lál­tak, a prob­léma pedig akár bal­ese­tek­hez is ve­zet­het.

Ki vitte el a 290 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 290 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 19. já­­­ték­­­hé­­­ten 290 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 19. já­­­ték­­­hé­­­ten 290 mil­­­lió fo­­rint volt.

Ezt kell tudni a külföldi bankkártyahasználatról!

Ezt kell tudni a külföldi bankkártyahasználatról

Van bőven buk­tató.

Sokan hasz­nál­ják egy-egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a kár­tyá­ju­kat, mivel a leg­több he­lyen már el­fo­gad­ják és biz­ton­sá­go­sabb, mint a kész­pénz.

Tiéd az 1 milliárd 282 millió forint? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd az 1 milliárd 282 millió forint? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 19. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 282 mil­lió fo­rint volt!

Kiderült a Hatoslottón: hétfőn dolgozni mész, vagy a millióidért

Kiderült a Hatoslottón: hétfőn dolgozni mész, vagy a millióidért

Ezen a héten 215 mil­lió fo­rint volt a tét. Vajon a Tiéd lett a fő­nye­re­mény?

Ezen a héten 215 mil­lió fo­rint volt a tét. Vajon a Tiéd lett a fő­nye­re­mény?

Tiéd lett az 1 milliárd 181 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett az 1 milliárd 181 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 18. já­ték­hé­ten ugyanis 890 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ki vitte el a 145 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 145 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 17. já­­­ték­­­hé­­­ten 145 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Superbrands díjas a 103.9 Sláger FM!

Superbrands díjas a 103.9 Sláger FM!

A füg­get­len mar­ke­ting- és vál­la­lat­ve­zető szak­em­be­rek­ből álló Su­per­brands Szak­ér­tői Bi­zott­ság 2018-ban Su­per­brands díj­jal ju­tal­mazta a 103.9 Slá­ger FM-et.

A füg­get­len mar­ke­ting- és vál­la­lat­ve­zető szak­em­be­rek­ből álló Su­per­brands Szak­ér­tői Bi­zott­ság 2018-ban Su­per­brands díj­jal ju­tal­mazta a 103.9 Slá­ger FM-et.

A mérés változott, a 103.9 Sláger FM piacvezető pozíciója tovább erősödött

A mérés változott, a 103.9 Sláger FM piacvezető pozíciója tovább erősödött

Az új mé­rési mód­szer alap­ján to­vábbra is pi­ac­ve­zető a rádió.

2018-ban a 103.9 Slá­ger FM a leg­hall­ga­tot­tabb rádió Bu­da­pes­ten és Pest me­gyé­ben.

Újabb két sikermodell a LADA palettáján

Újabb két sikermodell a LADA palettáján

Már­cius végén de­bü­tált a LADA Vesta mo­dell­csa­lád két új tagja.

Már­cius végén de­bü­tált a LADA Vesta mo­dell­csa­lád két új tagja a ma­gyar pi­a­con, a prak­ti­kus ki­ala­kí­tású, csa­ládi autó, a LADA Vesta Kombi és a min­den igényt ki­elé­gítő, va­gány sza­bad­idő autó, a LADA Vesta SW Cross.

Még több magyar tervező a BUDAPEST CENTRAL EUROPEAN FASHION WEEK-en

Még több magyar és nemzetközi tervező a BUDAPEST CENTRAL EUROPEAN FASHION WEEK divathéten

Közép-Eu­rópa egyik leg­na­gyobb di­vat­ese­mé­nye, a Bu­da­pest Cent­ral Euro­pean Fas­hion Week (BCEFW) ez­út­tal is ren­ge­teg ma­gyar és nem­zet­közi ter­ve­zőt, il­letve fi­a­tal te­het­sé­get vo­nul­tat fel. A divat mel­lett idén ta­vas­szal ki­emelt sze­re­pet kap­nak Bu­da­pest tu­risz­ti­kai lát­vá­nyos­sá­gai is.

Tiéd lett az 1 milliárd forint? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Tiéd lett az 1 milliárd forint? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 17. já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd fo­rint volt. Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ennyibe kerül majd a fizetős Facebook

Ennyibe kerül majd a fizetős Facebook

Havi előfi­ze­tést kel­lene fi­zetni a kö­zös­ségi ol­dalra, így nem kel­lene a rek­lá­mo­kat nézni. De ál­lí­tó­lag marad in­gye­nes vál­to­zata is.

Havi előfi­ze­tést kel­lene fi­zetni a kö­zös­ségi ol­dalra, így nem kel­lene a rek­lá­mo­kat nézni. De ál­lí­tó­lag marad in­gye­nes vál­to­zata is.

Vissza a munkába: ezek a legfontosabb tudnivalók

Vissza a munkába: ezek a legfontosabb tudnivalók

Mi­lyen sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak a szü­lőkre és a mun­kál­ta­tókra a gyer­mek szü­le­tése a gyes, gyed le­járta után?

Mi­lyen sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak a szü­lőkre és a mun­kál­ta­tókra egy gyer­mek szü­le­tése előtt és a gyes vagy gyed le­járta után?

Tiéd lett a 890 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 890 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 890 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Három helyszínen is elkezdődött Békés megye útjainak felújítása

Három helyszínen is elkezdődött Békés megye útjainak felújítása

Össze­sen közel 8 ki­lo­mé­ter­nyi út­be­ru­há­zás va­ló­sul meg, me­lyek közül a Tar­hos-Békés-Gerla rész­pro­jek­ten a Duna Asz­falt és a Hódút kon­zor­ci­uma dol­go­zik. Ezen felül a gyu­la­vári be­kö­tőút 1,6 ki­lo­mé­tere és a Gyo­ma­end­rőd-Dé­va­vá­nya út­sza­kasz is meg­újul.

Itt a kullancsszezon! Ezt kell tudni a vérszívókról

Itt a kullancsszezon! Ezt kell tudni a vérszívókról

A fer­tőző be­teg­sé­ge­ket hor­dozó kul­lancs ha­zánk egyik leg­ve­szé­lye­sebb élős­kö­dője.

A fer­tőző be­teg­sé­ge­ket hor­dozó kul­lancs ha­zánk egyik leg­ve­szé­lye­sebb élős­kö­dője. Lehet, sőt aján­lott is vé­de­kezni el­lene, főleg akkor, ha a mun­kánk vagy a hob­bink miatt sűrűn össze­fut­ha­tunk vele.

A Hódút fejleszti Deb-recen déli övezetének úthálózatát

A Hódút fejleszti Debrecen déli övezetének úthálózatát

A re­pü­lő­tér­től északra ta­lál­ható gaz­da­sági te­rü­le­ten más­fél ki­lo­mé­ter­nyi út­épí­tést haj­ta­nak végre.

A re­pü­lő­tér­től északra ta­lál­ható gaz­da­sági te­rü­le­ten más­fél ki­lo­mé­ter­nyi út­épí­tést haj­ta­nak végre több mint 600 mil­lió fo­rint­ból.

Ötöslottó Szuper Szerencsehetek: két héten keresztül 50 autó keresi gazdáját!

Ötöslottó Szuper Szerencsehetek: két héten keresztül 50 autó keresi gazdáját!

Áp­ri­lis 16-29 kö­zött a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. nem min­den­napi Ötös­lottó ak­ci­ó­val várja a leg­ré­gebbi lot­tó­já­ték sze­rel­me­seit.

Ellenőrizd a telefonszámlát, többet számolhatott fel a szolgáltató

Ellenőrizd a telefonszámlát, többet számolhatott fel a szolgáltató

A Te­le­kom előfi­ze­tői ma­ga­sabb szám­lát kap­hat­tak, mint kel­lett volna.

A Te­le­kom előfi­ze­tői ma­ga­sabb szám­lát kap­hat­tak, mint kel­lett volna.

Tiéd lett a 763 mil­lió? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Tiéd lett a 763 mil­lió? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 15. já­­­ték­­­hé­­­ten 763 mil­­­lió fo­­­rint volt. Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Újabb rekordévet zárt a Gránit Bank 2017-ben

Újabb rekordévet zárt a Gránit Bank 2017-ben

Ki­emel­kedő ered­ménnyel zárta ta­valy a he­te­dik tel­jes üz­leti évét a GRÁNIT Bank.

Ki vitte el az 1,27 milliárd forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1,27 milliárd forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye 1 mil­li­árd 272 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 15. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 272 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Nagyszabású uszoda-fejlesztést kivitelez Budán az A-Híd

Nagyszabású uszodafejlesztést kivitelez Budán az A-Híd

Több mint 5,5 mil­li­árd fo­rint­ból épül a ví­zi­labda mér­kő­zé­sek meg­tar­tá­sára al­kal­mas má­ria­re­me­tei sport­uszoda.

Több mint 5,5 mil­li­árd fo­rint­ból épül fel a ví­zi­labda mér­kő­zé­sek meg­tar­tá­sára al­kal­mas má­ria­re­me­tei sport­uszoda, a fej­lesz­tés a la­kos­ság fel­töl­tő­dé­sét egy­aránt szol­gálja.

A Kaszinó sorsjeggyel akár 75 millió forintot is kaszálhatsz

A Kaszinó sorsjeggyel akár 75 millió forintot is kaszálhatsz

Új sors­jeggyel bővül a kí­ná­lat!

Áp­ri­lis 6-tól új sors­jeggyel bővül a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. kí­ná­lata: az új játék rá­adá­sul ki­emel­ke­dően magas, 75 mil­lió fo­rin­tos fő­nye­re­ményt kínál meg­vá­sár­ló­i­nak.

Csak a Mentes Tavaszi Vásár a Duna Palotában

Csak a Mentes Tavaszi Vásár a Duna Palotában

Ma­gyar­or­szá­gon és a vi­lág­ban is egyre több ember táp­lál­ko­zik "men­te­sen" .

Egy lépéssel közelebb az M60-as meghosszabbítása

Egy lépéssel közelebb az M60-as meghosszabbítása

A gyors­for­galmi út 67 ki­lo­mé­te­res új sza­ka­sza köti majd össze Pé­cset a hor­vát ha­tár­ral és Barccsal. Utóbbi te­le­pü­lés szenny­víz­ke­ze­lése je­len­tős fej­lesz­tést kap az A-Híd ki­vi­te­le­zé­sé­ben.

A Sláger Reggel Sebestyén Balázsékat is lekörözi

A Sláger Reggel Sebestyén Balázsékat is lekörözi

To­vább erő­sí­tette pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a 103.9 Slá­ger FM.

To­vább erő­sí­tette pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a 103.9 Slá­ger FM.

Tiéd lett a 650 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 650 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 14. já­ték­hé­ten ugyanis 650 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 14. já­ték­hé­ten ugyanis 650 mil­lió fo­rint volt!

Az Ipar 4.0 az oktatási rendszer folyamatos megújulását követeli meg

Az Ipar 4.0 az oktatási rendszer folyamatos megújulását követeli meg

A mos­tani ál­ta­lá­nos is­ko­lá­sok közel 65 szá­za­léka olyan mun­ka­kör­ben dol­go­zik majd, ami ma még nem is lé­te­zik.

Felvette a harcot a jegyüzérekkel szemben a TicketSwap!

Felvette a harcot a jegyüzérekkel szemben a TicketSwap!

Jegy­üzé­rek és csa­lók lepik el az el­len­őri­zet­len in­ter­ne­tes fó­ru­mo­kat és Fa­ce­book cso­por­to­kat.

Sötét titkok derültek ki: kiszivárgott a cégóriás belső levelezése

Sötét titkok derültek ki: kiszivárgott a cégóriás belső levelezése

A ve­ze­tő­sé­get az se ér­de­kelte, ha em­ber­éle­tekbe kerül a nö­ve­ke­dés.

A ve­ze­tő­sé­get az se ér­de­kelte, ha em­ber­éle­tekbe kerül a nö­ve­ke­dés.

Kitálalt a gyorsétterem: így vertek át minket

Kitálalt a gyorsétterem: így vertek át minket

Sokan lesz­nek csa­ló­dot­tak.

Sokan lesz­nek csa­ló­dot­tak, ami­kor meg­tud­ják, min­den csak át­ve­rés volt.

Becsapós ízek, fura adalékok: íme, a Ripost nagy tormatesztje

Becsapós ízek, fura adalékok: íme, a Ripost nagy tormatesztje

Hús­vét­kor min­den asz­talra kerül be­lőle. Me­lyik a leg­jobb, amit a pén­zün­kért kap­ha­tunk?

Nagy sikerrel zajlott le a V4 Future Sports Festival

Nagy sikerrel zajlott le a V4 Future Sports Festival

Már­cius 23. és 25. kö­zött ren­dez­ték meg az első ma­gyar­or­szági e-sport fesz­ti­vált a BOK-csar­nok­ban.

Már­cius 23. és 25. kö­zött ren­dez­ték meg az első ma­gyar­or­szági e-sport fesz­ti­vált a bu­da­pesti BOK-csar­nok­ban.

Így várja a tavaszi folytatást az épülő M44-es

Így várja a tavaszi folytatást az épülő M44-es

Ha jön a jó idő, foly­ta­tód­hat a munka.

A Duna Asz­falt meg­kezdte az elő­ké­szí­tést a Kon­do­ros-Bé­kés­csaba sza­ka­szon. Ti­sza­kürt és Kon­do­ros kö­zött közel 6 ki­lo­mé­te­ren el­ké­szült az asz­fal­to­zás.

Tiéd az 540 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Megnyerted az 540 millió forintot? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok emel­kedő szám­sor­rend­ben!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 13. já­ték­hé­ten ugyanis 540 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Tiéd lett a 424 mil­lió fo­rint? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Tiéd lett a 424 mil­lió fo­rint? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 12. já­­ték­­hé­­ten 424 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 12. já­­ték­­hé­­ten 424 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Mindenkit maga mögé utasít a 103.9 Sláger FM

Mindenkit maga mögé utasít a 103.9 Sláger FM

To­vább erő­sö­dött a 103.9 Slá­ger FM!

To­vább erő­sí­tette pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a 103.9 Slá­ger FM!

Komoly gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

Komoly gondok vannak a Facebookkal, Zuckerberg hallgat

A WhatsApp volt ve­zér­igaz­ga­tója is arra szó­lítja fel az em­be­re­ket, hogy tö­röl­jék ma­gu­kat a kö­zös­ségi ol­dal­ról.

Ki vitte el a 959 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 959 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 12. já­­­ték­­­hé­­­ten 959 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Látványos szakaszába ért a Kelenföld-Százhalombatta vasút korszerűsítése

Látványos szakaszába ért a Kelenföld-Százhalombatta vasút korszerűsítése

A V-Híd és az A-Híd már a ma­gas­pe­ro­nok, pe­ron­te­tők épí­té­sét végzi.

A V-Híd és az A-Híd már a ma­gas­pe­ro­nok, pe­ron­te­tők, pe­ron­alul­já­rók épí­té­sét végzi, va­la­mint vá­gány­zár mel­lett kor­sze­rű­síti a pá­lyát Ke­len­föld és Érd felső kö­zött.

Ha elég szorgalmas vagy, eljuthatsz a világ tetejére

Álmodj velem! Mert ha elég szorgalmas vagy, eljuthatsz a világ tetejére

Pén­te­ken nyitja meg ka­puit a bu­da­pesti vá­sár­vá­ros Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb autós ren­dez­vé­nye előtt.

Pén­te­ken nyitja meg ka­puit a bu­da­pesti vá­sár­vá­ros Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb autós ren­dez­vé­nye előtt.

Óriási a tét a Hatoslottón, mutatjuk a nyerőszámokat

Óriási a tét a Hatoslottón, mutatjuk a nyerőszámokat

Vajon lett te­li­ta­lá­la­tos szel­vény?

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 11. já­­­ték­­­hé­­­ten 878 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Tiéd lett a 325 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 325 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 11. já­ték­hé­ten ugyanis 325 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Átadták a győri elkerülő befejező szakaszát

Átadták a győri elkerülő befejező szakaszát

Az 5,2 ki­lo­mé­te­res út­vo­na­lat a Hódút és a St­ra­bag kon­zor­ci­uma épí­tette meg, a mun­ká­la­tok során egy 395 méter hosszú hidat is ki­ala­kí­tot­tak.

Az 5,2 ki­lo­mé­te­res út­vo­na­lat a Hódút és a St­ra­bag kon­zor­ci­uma épí­tette meg, a mun­ká­la­tok során egy 395 méter hosszú hidat is ki­ala­kí­tot­tak.

Így néz ki egy 15 emelet magas luxusautó-automata!

Így néz ki egy 15 emelet magas luxusautó-automata működés közben!

Üdítő-au­to­ma­tát már sokat lát­tunk, de ami egy Fer­ra­rit ad ki, olyat va­ló­szí­nű­leg ke­ve­seb­bet.

Üdítő-au­to­ma­tát már sokat lát­tunk, de ami egy Fer­ra­rit ad ki, olyat va­ló­szí­nű­leg ke­ve­seb­bet.

Ki vitte el a 785 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 785 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 10. já­­­ték­­­hé­­­ten 785 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 10. já­­­ték­­­hé­­­ten 785 mil­­­lió fo­­rint volt.

Ezzel védekezhetünk a szolgáltatókkal szemben!

Ezzel védekezhetünk a szolgáltatókkal szemben!

Ez segít, ha jog­ta­lan a kö­ve­te­lé­sük.

Több­ször elő­for­dult, hogy egy köz­mű­szol­gál­tató hó­na­pok­kal, évek­kel ko­rábbi, ál­lí­tó­la­gos tar­to­zást pró­bált be­haj­tani egy fo­gyasz­tón.

Meglepő új funkcióval bővült a Facebook!

Meglepő új funkcióval bővült a Facebook!

Év eleje óta ren­ge­te­get vál­to­zott a Fa­ce­book és ennek még nincs vége.

Év eleje óta ren­ge­te­get vál­to­zott a Fa­ce­book és ennek még nincs vége. Most a be­jegy­zé­sek­nél tesz­tel­nek egy tel­je­sen új posz­to­lási le­he­tő­sé­get.

Ennél bénábban nem lehetett volna kiállni a parkolóból

Ennél bénábban nem lehetett volna kiállni a parkolóból

Elég lett volna egy­sze­rűen hát­ra­gu­rul­nia... Épp csak túl­élte.

Elég lett volna egy­sze­rűen hát­ra­gu­rul­nia... Épp csak túl­élte.