MANI

20 éves a Fény Utcai Piac

20 éves a Fény Utcai Piac

31 mil­lió lá­to­gató, 150 tonna gomba, 1000 tonna ke­nyér, 5500 tonna csir­ke­hús, 6500 tonna bur­go­nya, 2 mil­lió darab lán­gos - csak né­hány szám­adat az idén 20 éves Fény Utcai Pi­ac­ról.

31 mil­lió lá­to­gató, 1000 tonna ke­nyér, 5500 tonna csir­ke­hús, 6500 tonna bur­go­nya, 2 mil­lió darab lán­gos - csak né­hány szám­adat az idén 20 éves Fény Utcai Pi­ac­ról.

Ki vitte el a 670 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 670 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 40. já­­­ték­­­hé­­­ten 670 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 41. já­ték­hé­ten ugyanis 313 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 41. já­ték­hé­ten ugyanis 313 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Írd meg Te Magyarország dalát! - már lehet jelentkezni A Dal 2019 mezőnyébe

Írd meg Te Magyarország dalát! - már lehet jelentkezni A Dal 2019 mezőnyébe

A Duna Te­le­ví­zió idén is ke­resi Ma­gyar­or­szág dalát!

A Duna Te­le­ví­zió idén is ke­resi Ma­gyar­or­szág dalát: azt az egész or­szá­got meg­moz­gató zenét, amely vé­gig­kí­séri a 2019-es évet.

Lebukott a McDonald's, patkányok lepték el az éttermet

Lebukott a McDonald's, patkányok lepték el az éttermet

Az egyik vevő vi­de­ózta le, ahogy a pat­ká­nyok az ét­te­rem­ben ro­han­gál­nak.

Az egyik vevő vi­de­ózta le, ahogy a pat­ká­nyok a gyors­ét­te­rem­ben ro­han­gál­nak.

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai. Tiéd lett a 202 mil­lió?

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai. Tiéd lett a 202 mil­lió?

Mel­léd állt a sze­ren­cse?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 40. já­­ték­­hé­­ten 202 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Vendég a háznál - Keresztes Ilonával a Kossuth Rádióban!

Vendég a háznál - Keresztes Ilonával a Kossuth Rádióban!

A Kos­suth Rádió szep­tem­ber kö­ze­pé­től bő­vült mű­sor­struk­tú­rá­val várja a hall­ga­tó­kat.

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai!

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 100 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 39. já­ték­hé­ten ugyanis 100 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 39. já­ték­hé­ten ugyanis 100 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ki vitte el az 580 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 580 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 39. já­­­ték­­­hé­­­ten 580 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 39. já­­­ték­­­hé­­­ten 580 mil­­­lió fo­­rint volt.

Vigyázz, kész, Sziget!

Vigyázz, kész, Sziget!

Ér­de­mes "tér­de­lő­rajt­ban" várni ok­tó­ber 1-jét, akkor indul ugyanis a Szi­get bér­le­tek ér­té­ke­sí­tése.

Ér­de­mes "tér­de­lő­rajt­ban" várni ok­tó­ber 1-jét, akkor indul ugyanis a Szi­get bér­le­tek ér­té­ke­sí­tése, rá­adá­sul reg­gel 10 órá­tól - 24 órán ke­resz­tül - egy je­len­tős ked­vez­ménnyel és aján­dé­kok­kal járó ak­ci­ó­val.

A versenyképesség javítása kell a további növekedéshez

A versenyképesség javítása kell a további növekedéshez

A gaz­da­ság to­vábbi nö­ve­ke­dé­sé­hez szük­ség lesz a hazai vál­lal­ko­zá­sok ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek és ter­me­lé­keny­sé­gé­nek ja­ví­tá­sára.

Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted

Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted

Új­szerű bal­eset-meg­elő­zési prog­ra­mot hir­det az Autós Nagy­ko­a­lí­ció.

Új­szerű, az ésszerű érvek he­lyett az ér­zelmi hú­ro­kat meg­pen­dítő bal­eset-meg­elő­zési prog­ra­mot hir­det az Autós Nagy­ko­a­lí­ció.

Megszületett az idei év negyedik lottómilliárdosa

Megszületett az idei év negyedik lottómilliárdosa

Az Ötös­lottó 38. heti leg­sze­ren­csé­sebb já­té­kosa 1,846 mil­li­árd fo­rint­tal gaz­da­go­dott a szom­bati sor­so­lá­son.

Ki vitte el az 500 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 500 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 38. já­­­ték­­­hé­­­ten 500 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Elrajtolt a Tisza-tó körüli biciklis kört teljessé tevő út építése

Elrajtolt a Tisza-tó körüli biciklis kört teljessé tevő út építése

A hi­ányzó 6,5 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szon egy-egy híd is épül.

A hi­ányzó 6,5 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szon a Tisza és a Szo­morka-patak fe­lett is épül egy-egy híd a Hódút mun­ká­já­nak kö­szön­he­tően.

Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait, 1 milliárd 838 millió a tét

Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait, 1 milliárd 838 millió a tét

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 37. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 838 mil­lió fo­rint volt.

Íme a nyer­tes szá­mok, óri­ási a tét. Vajon nálad van a te­li­ta­lá­la­tos szel­vény?

A szakmák viadala Budapesten

A szakmák viadala Budapesten

Szep­tem­ber 26-28. kö­zött ren­de­zik az Eu­roS­kills Bu­da­pest 2018-at.

Szep­tem­ber 26-28. kö­zött Bu­da­pes­ten ren­de­zik meg a szak­mák 2018-as Eu­rópa-baj­nok­sá­gát, a Eu­roS­kills Bu­da­pest 2018-at.

Rangos díjat nyert Magyarország ötödik legnagyobb nyílású hídja

Rangos díjat nyert Magyarország ötödik legnagyobb nyílású hídja

A Hódút által ki­vi­te­le­zett Mo­soni-Duna-híd a szép­sége mel­lett a kü­lön­le­ges to­lási tech­no­ló­gi­á­nak is kö­szön­hette a si­kert.

Elképesztő pénznyereménnyel jutalmazza a hallgatókat a Sláger FM

Elképesztő pénznyereménnyel jutalmazza a hallgatókat a Sláger FM

Mind­össze egy SMS-t kell kül­de­nie annak, aki sze­retne részt venni a 103.9 Slá­ger FM nye­re­mény­já­ték­ban, amely­ben min­den­nap 103.900 fo­rint - vagy annak több­szö­röse - talál gaz­dára.

Magyarország legnagyobb MENTES vására

Magyarország legnagyobb MENTES vására

A Csak a Men­tes Őszi Vásár in­gye­nes ren­dez­vény, ahol a work­s­ho­pok és az elő­adá­sok is díj­ta­la­nul lá­to­gat­ha­tóak.

A Csak a Men­tes Őszi Vásár in­gye­nes ren­dez­vény, ahol a work­s­ho­pok és az elő­adá­sok is díj­ta­la­nul lá­to­gat­ha­tóak.

Ki vitte el a 430 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 430 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 37. já­­­ték­­­hé­­­ten 430 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Nagy lépésre készül a kormány, betilthatják a műanyag zacskót

Nagy lépésre készül a kormány, Magyarország is betilthatja a műanyag zacskót

Je­len­tős szi­go­rí­tást ter­vez 2019-től az In­no­vá­ciós és Tech­no­ló­giai Mi­nisz­té­rium.

Tanévkezdés diákhitellel - érdemes-e felvenni?

Tanévkezdés diákhitellel - érdemes-e felvenni?

"Szep­tem­ber­től egye­te­mista a gyer­me­kem!" Büsz­ke­ség a szü­lők­nek, más­fe­lől so­kak­nak fej­tö­rést okoz.

"Szep­tem­ber­től egye­te­mista a gyer­me­kem!" Büsz­ke­ség a szü­lők­nek, más­fe­lől so­kak­nak fej­tö­rést okoz, miből fi­nan­szí­roz­zák majd gyer­me­kük fel­ső­ok­ta­tás­ban töl­tött éveit. Jó hír a bi­zony­ta­la­nok­nak: most ér­de­mes di­ák­hi­telt fel­venni. Ma­ga­sabb fel­ve­hető hi­tel­összeg, ked­vező ka­ma­to­zás, egy­szerű igény­lés, tör­lesz­tési ked­vez­mé­nyek, vál­lal­ható visszafi­ze­tés - 17 éves fenn­ál­lása óta a leg­ked­ve­zőbb fel­té­te­lek­kel ve­hető igénybe a di­ák­hi­tel. De lás­suk csak, ho­gyan ér­de­mes hasz­nálni?

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 1 mil­li­árd 715 mil­lió fo­rint a tét

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 1 mil­li­árd 715 mil­lió fo­rint a tét

Ha For­tuna is­ten­asszony ma neked ked­ve­zett...

Ha For­tuna is­ten­asszony ma neked ked­ve­zett, soha többé nem kell gon­dol­kod­nod a jö­vő­dön.

Érték és minőség nagydíjat kapott a Lidl

Érték és minőség nagydíjat kapott a Lidl

Három ter­mék­ka­te­gó­ri­á­ban ve­he­tett át el­is­me­ré­se­ket a Lidl Ma­gyar­or­szág.

Három ter­mék­ka­te­gó­ri­á­ban ve­he­tett át el­is­me­ré­se­ket a Lidl Ma­gyar­or­szág szep­tem­ber 11-én, az Al­ko­tók Ün­ne­pére idő­zí­tett díj­át­adón.

Ki vitte el a 350 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 350 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 36. já­­­ték­­­hé­­­ten 350 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A gyerekkórusnak köszönhetően újulhat meg a sportterem

A gyerekkórusnak köszönhetően újulhat meg a sportterem

A rend­kí­vül rossz ál­la­pot­ban lévő sport­te­rem fel­újí­tá­sát a Duna Asz­falt Kft. tá­mo­gatta.

Napelemes erőművet épített a Terrán a bólyi üzemének ellátására

Napelemes erőművet épített a Terrán a bólyi üzemének ellátására

Nap­ener­gi­á­ból tud­ják biz­to­sí­tani cse­rép­gyártó üze­mük tel­jes vil­la­mos­ener­gia-el­lá­tá­sát.

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

Elképesztő, hogyan verték át a vásárlókat ebben a boltban

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták.

A ha­tó­sá­gok azon­nal be­zár­at­ták a bol­tot, mi­u­tán ki­de­rült, csal­tak.

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 590 millió forint a tét

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 36. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 590 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 36. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 590 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 35. já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd 477 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 35. já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd 477 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Nagy érdeklődés közepette adták át a Hidász Napokon a szakma számos díját

A Hidász Napokon adták át a szakma számos díját

Az út- és híd­épí­tés több év­ti­zede tartó pá­rat­lan kon­junk­tú­rá­já­nak kö­szön­he­tően is jó han­gu­lat­ban zaj­lott a kon­fe­ren­cia.

Így építi meg az M44-es új Tisza-hídját a Duna Aszfalt

Így építi meg az M44-es új Tisza-hídját a Duna Aszfalt

A gyors­for­galmi úton a több mint fél ki­lo­mé­ter hosszú mű­tárggyal együtt 9,9 ki­lo­mé­ter­nyi 2x2 sávos sza­kaszt is át­ad­nak.

Ki vitte el a 277 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 277 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 35. já­­­ték­­­hé­­­ten 277 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ki vitte el a 210 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 210 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 34. já­­­ték­­­hé­­­ten 210 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 34. já­­­ték­­­hé­­­ten 210 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ingyenes nyelvtanulás: mutatjuk, hogyan jelentkezhetsz

Ingyenes nyelvtanulás: mutatjuk, hogyan jelentkezhetsz

Sokan a nyelv­vizsga miatt nem kap­ják kéz­hez a dip­lo­má­ju­kat.

Sokan a nyelv­vizsga miatt nem kap­ják kéz­hez a dip­lo­má­ju­kat.

Ennyibe kerül egy elsős beiskolázása

Ennyibe kerül egy elsős beiskolázása

A tan­köny­ve­ken kívül gya­kor­la­ti­lag min­den tan­szer­ből venni kell egyet.

A tan­köny­ve­ken kívül gya­kor­la­ti­lag min­den tan­szer­ből venni kell egyet az első osz­tá­lyo­sok­nak. A tisz­ta­sági cso­mag­tól a rajz­esz­kö­zö­kön át a te­si­fel­sze­re­lé­sig hosszú a be­vá­sár­ló­lista.

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 363 millió forint volt a tét

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 363 millió forint volt a tét

Az öt­ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható nye­re­mé­nye a 34. héten 1 mil­li­árd 363 mil­lió fo­rint volt, íme a nye­rő­szá­mok.

Kiadták a figyelmeztetést, a Magyar Posta nevében keresnek fel a csalók

Kiadták a figyelmeztetést, a Magyar Posta nevében keresnek fel a csalók

Nye­re­mény­já­tékra buz­dí­ta­nak vagy sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek a csa­lók.

Nye­re­mény­já­tékra buz­dí­ta­nak vagy sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek a csa­lók.

Ki vitte el a 135 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 135 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 33. já­­­ték­­­hé­­­ten 135 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 33. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 250 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 33. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 250 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Mi­lyen egy jó va­ní­lia­jég­rém?

Mit tar­tal­maz­hat egy va­ní­lia­jég­krém, ho­gyan ké­szül és biz­ton­sá­go­san fo­gyaszt­ha­tók-e? Ennek járt utána az élel­mi­szer­biz­ton­sági hi­va­tal.

5 hasznos tipp az iskolakezdéshez

5+1 hasznos tipp az iskolakezdéshez

A Ri­post meg­vá­la­szolja a leg­gya­ko­ribb kér­dé­se­ket.

Med­dig jó az előző tan­évi mat­rica? Mire kell ügyelni a nagy be­vá­sár­lá­sok során is­ko­la­kez­dés­kor? Vissza­ve­szik-e az új is­ko­la­tás­kát, ha az nem tet­szik a ta­nu­ló­nak? Kö­te­lező-e majd osz­tály­pénzt fi­zetni?

Mihez van joga egy behajtónak?

Mihez van joga egy behajtónak?

Tar­tozni az egyik leg­rosszabb dolog. Ennél csak az a kel­le­met­le­nebb, ha nem tud­juk fi­zetni a hi­te­lün­ket vagy a köz­üzemi szám­lá­in­kat.

Tar­tozni az egyik leg­rosszabb dolog. Ennél talán csak az a kel­le­met­le­nebb, ha va­la­mi­lyen okból nem tud­juk fi­zetni a hi­te­lün­ket vagy a köz­üzemi szám­lá­in­kat, és jön­nek a bün­te­té­sek, a be­haj­tók, végül a le­fog­la­lá­sok.

Online személyi kölcsön: szeretjük, de számos előnyét nem ismerjük

Online személyi kölcsön: szeretjük, de számos előnyét nem ismerjük

Két­ség­te­le­nül egyre nép­sze­rűbb az on­line sze­mé­lyi köl­csön.

Két­ség­te­le­nül egyre nép­sze­rűbb az on­line sze­mé­lyi köl­csön.

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 131 millió forint volt a tét

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 131 millió forint volt a tét

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 32. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 131 mil­lió fo­rint volt!

A hetedik Volkswagen-találkozó

A hetedik Volkswagen-találkozó legfontosabb részletei - 1. rész

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára

Alfa Romeo-élménynap

Performance day

Az el­múlt évek­ben az Alfa sokat ja­ví­tott a re­pu­tá­ci­ó­ján.

Az Alfa Romeo hazai im­por­tőre nem ke­ve­sebb mint öt­ezer lóból álló mé­nest te­relt ki a zsám­béki Dri­vingCam­pre. A kép­ze­let­beli rajt­rácsra fel­ál­lí­tott kol­lek­ció már ön­ma­gá­ban is le­nyű­göző volt, hát még ha­sí­tani velük.

Tiéd lett a 1 milliárd 15 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Tiéd lett a 1 milliárd 15 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

A fő­­nye­­re­­mé­ny a 31. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­li­árd 15 mil­lió fo­rint volt.

A fő­­nye­­re­­mé­ny a 31. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­li­árd 15 mil­lió fo­rint volt.

Ki vitte el a 135 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 135 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 31. já­­­ték­­­hé­­­ten 135 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 31. já­­­ték­­­hé­­­ten 135 mil­­­lió fo­­rint volt.

Brutális hőség: jó üzletet csinálnak velünk az áruházak

Brutális hőség: jó üzletet csinálnak velünk az áruházak

Meg­nőtt az üdí­tők, a sörök és a jég­kré­mek for­galma a hőség miatt, több fogy a ta­va­lyi­nál, de meg­in­dult a roham a ven­ti­lá­to­ro­kért is.

Elrajtolt a Tisza-tó körüli biciklis kört teljessé tevő útépítés

Elrajtolt a Tisza-tó körüli biciklis kört teljessé tevő útépítés

A hi­ányzó 6,5 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szon a Tisza és a Szo­morka-patak fe­lett is épül egy-egy híd a Hódút mun­ká­já­nak kö­szön­he­tően.

Ki vitte el a 280 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 280 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 29. já­­­ték­­­hé­­­ten 280 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 29. já­­­ték­­­hé­­­ten 280 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Meg­­van­­nak az Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, 905 mil­­lió fo­­rint volt a tét

Meg­­van­­nak az Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, 905 mil­­lió fo­­rint volt a tét

Vajon neked ked­­ve­­zett ma For­­tuna is­­ten­asszony? Lás­­suk, ezen a héten me­­lyik öt szám te­­he­­tett gaz­­daggá!

Vajon neked ked­­ve­­zett ma For­­tuna is­­ten­asszony? Lás­­suk, ezen a héten me­­lyik öt szám te­­he­­tett gaz­­daggá!

Milyen halat ehetünk a strandon?

Milyen halat ehetünk a strandon?

Hon­nan valók a stran­do­kon a tá­nyé­rokra ke­rülő halak? Utá­na­jár­tunk.

Miért nem lehet a Ba­la­ton­nál ba­la­toni ke­sze­get enni, miért nincs a Ti­szá­nál ti­szai ponty­ból ké­szült ha­lászlé? Hon­nan szár­maz­nak a stran­do­kon a tá­nyé­rokra ke­rülő halak? Utá­na­jár­tunk.

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 800 mil­lió fo­rint volt a tét

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 800 mil­lió fo­rint volt a tét

Vajon neked ked­ve­zett ma For­tuna?

Vajon neked ked­ve­zett ma For­tuna is­ten­asszony? Lás­suk, ezen a héten me­lyik öt szám te­he­tett gaz­daggá!

Cégautó, céges telefon, céges bankkártya használata nyaralás alatt

Cégautó, céges telefon, céges bankkártya használata nyaralás alatt

Nem árt pon­to­san tudni, me­lyik mire hasz­nál­ható.

Nem árt pon­to­san tudni, me­lyik mire hasz­nál­ható.

Ki vitte el a 202 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 202 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 28. já­­­ték­­­hé­­­ten 202 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Kitálalt a filmletöltős oldal: így vernek át mindenkit

Kitálalt a filmletöltős oldal: így vernek át mindenkit

Jobb, ha ezzel tisz­tá­ban vagy.

Ha szok­tál tor­ren­tezni, akkor jobb, ha ezzel tisz­tá­ban vagy.

Az elektronikus zene 24 órás ünnepe

Az elektronikus zene 24 órás ünnepe

Tö­mény zenei dó­zist ígér jú­lius 28-án Sió­fo­kon a One Day Electro­nic Fest, nap­pal a PLÁZSon, éjjel pedig a Ba­la­ton fő­vá­ro­sá­nak emb­le­ma­ti­kus par­ti­hely­szí­nén, a Pa­lace Hun­gary-ben.

Hu­szon­négy órás tö­mény elekt­ro­ni­kus zenei dó­zist ígér jú­lius 28-án Sió­fo­kon a One Day Electro­nic Fest, nap­pal a nyári el­la­zu­lás epi­cent­ru­má­ban, a PLÁZSon, éjjel pedig a Ba­la­ton fő­vá­ro­sá­nak emb­le­ma­ti­kus par­ti­hely­szí­nén, a Pa­lace Hun­gary-ben. Neves fel­lé­pők, hi­bát­lan han­gu­lat, va­ló­ban 24 órás non-stop buli lesz.

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 28. já­ték­hé­ten ugyanis 670 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 28. já­ték­hé­ten ugyanis 670 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az OTP Bank Kelet-Közép-Európa és Magyarország legjobb bankja

Euromoney: az OTP Bank Kelet-Közép-Európa és Magyarország legjobb bankja

A kelet-közép-eu­ró­pai régió és Ma­gyar­or­szág leg­jobb bank­jává vá­lasz­tot­ták az OTP Ban­kot.

Péntek 13: A harmincas magyar nők hisznek benne leginkább

Péntek 13: A harmincas magyar nők hisznek benne leginkább

Ha­zánk­ban a 30-39 éves höl­gyek közel fele hisz a pén­tek 13-a ere­jé­ben.

Ki vitte el a 131 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 131 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 27. já­­­ték­­­hé­­­ten 131 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 27. já­­­ték­­­hé­­­ten 131 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Így építi meg az M44-es új Tisza-hídját a Duna Aszfalt

Így építi meg az M44-es új Tisza-hídját a Duna Aszfalt

A gyors­for­galmi úton egy 9,9 ki­lo­mé­ter­nyi 2x2 sávos sza­kaszt is át­ad­nak.

A gyors­for­galmi úton egy 9,9 ki­lo­mé­ter­nyi 2x2 sávos sza­kaszt is át­ad­nak.

Tiéd lett az 565 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett az 565 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 27. já­ték­hé­ten ugyanis 565 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Képeken a múlt

Képeken a múlt

Le­nyű­göző vá­lasz­té­kot kínál a Nem­zeti Fo­tó­tár. Jú­nius 1-jén több mint 220 ezer fo­tó­val el­in­dult a Mé­dia­szol­gál­ta­tás-tá­mo­gató és Va­gyon­ke­zelő Alap (MTVA) Ar­chí­vu­má­nak hon­lapja.

Le­nyű­göző vá­lasz­té­kot kínál a Nem­zeti Fo­tó­tár.

BUDAPEST BÁR A BUDAPEST PARKBAN

BUDAPEST BÁR A BUDAPEST PARKBAN

Tel­jes csa­pat­tal, sőt, új éne­kes­nő­vel lép fel a Bu­da­pest Bár a Bu­da­pest Park­ban! Itt de­bü­tál a csa­pat­tal Bu­da­pes­ten Tóth Vera.

Tel­jes csa­pat­tal, sőt, új éne­kes­nő­vel lép fel a Bu­da­pest Bár a Bu­da­pest Park­ban!

Újabb béremelések lesznek az egészségügyben

Újabb béremelések lesznek az egészségügyben

Kór­ház­fej­lesz­tésre 700 mil­li­árd jut.

A kor­mány azon dol­go­zik, hogy foly­tatni tudja az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók bér­eme­lé­sét, a kór­há­za­kat pedig 700 mil­li­árd fo­rint­ból fej­leszti.

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 26. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ingyen pia jár a vébé alatt egy kocsmában, amikor Neymar elesik a pályán! - videó

Ingyen pia jár a vébé alatt egy kocsmában, amikor Neymar elesik a pályán! - videó

Akár­hány­szor a földre kerül Ney­mar, in­gyen italt osz­ta­nak. Az ed­di­giek alap­ján ez nem kevés fe­lest je­lent.

Ennek a toknak köszönhetően soha többé nem törik össze a mobilod! - videó

Ennek a toknak köszönhetően soha többé nem törik össze a mobilod! - videó

Egye­temi mér­nö­kök fej­lesz­tet­ték ki a szu­per esz­közt, ami­vel szinte tör­he­tet­lenné vál­hat­nak a te­le­fo­nok.

Tudnivalók heves zivatar esetén

Tudnivalók heves zivatar esetén

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok, több száz­ezer fo­rin­tos kárt okozva a há­zak­ban. Össze­gyűj­töt­tük, ho­gyan vé­de­kez­he­tünk ezek ellen.

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok, több száz­ezer fo­rin­tos kárt okozva a há­zak­ban. Össze­gyűj­töt­tük, ho­gyan vé­de­kez­he­tünk ezek ellen, és mi a te­endő, ha a sza­bad ég alatt kap el min­ket az eső.