MANI

Ezzel a forradalmi találmánnyal elfelejtheted a telefontöltést

Ezzel a forradalmi találmánnyal elfelejtheted a telefontöltést

Ha­ma­ro­san eljön az idő, ami­kor elég lesz moz­gásba len­dül­nöd...

Ha­ma­ro­san eljön az idő, ami­kor ha le­me­rül a te­le­fo­nod, elég lesz moz­gásba len­dül­nöd...

FRISS HÍREK

Több szociális ellátás összege is emelkedett

Több pénzt kapnak a családok és a nyugdíjasok, mutatjuk, mennyivel

A kor­mány igyek­szik min­den se­gít­sé­get meg­adni a rá­szo­ru­lók­nak.

A kor­mány igyek­szik min­den se­gít­sé­get meg­adni a rá­szo­ru­lók­nak.

Ki vitte el az 530 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 530 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 530 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 530 mil­­­lió fo­­rint volt.

Újabb eszement kihívás terjed a neten!

Újabb eszement kihívás terjed a neten!

Ismét egy ve­szé­lyes és tel­je­sen ér­tel­met­len ki­hí­vás ter­jed fu­tó­tűz­ként az in­ter­ne­ten. Azt hi­het­tük, hogy a mo­só­szer­kap­szula evé­sé­nél nem lesz ve­szé­lye­sebb dolog. Té­ved­tünk!

Ismét egy ve­szé­lyes és tel­je­sen ér­tel­met­len ki­hí­vás ter­jed fu­tó­tűz­ként az in­ter­ne­ten. A mo­só­szer­kap­szula evés ehhez ké­pest semmi.

Elszállították az autód? Innen tudhatod meg

Elszállították az autód? Innen tudhatod meg

Eddig ha nem volt ott az au­tónk, ahol hagy­tuk, csak re­mény­ked­het­tünk benne, hogy el­szál­lí­tot­ták.

Eddig ha nem volt ott az au­tónk, ahol hagy­tuk, csak re­mény­ked­het­tünk benne, hogy el­szál­lí­tot­ták, és nem el­lop­ták.

Ezzel a projekttel javult a ferihegyi áruszállítás hatékonysága

Ezzel a projekttel javult a ferihegyi áruszállítás hatékonysága

Az A-Híd bo­nyo­lult kö­rül­mé­nyek kö­zött si­ke­re­sen fej­lesz­tette to­vább a rep­tér ipar­vá­gány há­ló­za­tát.

Bravúrt hajtott végre az A-Híd az érdi felüljárók kivitelezésekor

Bravúrt hajtott végre az A-Híd az érdi felüljárók kivitelezésekor

A vál­la­lat egyik mun­ka­társa la­punk­nak be­szá­molt róla, mi­lyen ki­hí­vá­sok­kal szem­be­sül­tek a ki­vi­te­le­zők a he­lyiek által év­ti­ze­dek óta várt pro­jekt meg­va­ló­sí­tása során.

Tiéd lett a 787 mil­lió fo­rint? Íme,az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Tiéd lett a 787 mil­lió fo­rint? Íme,az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 787 mil­­­lió fo­­­rint! Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 787 mil­­­lió fo­­­rint! Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Idén is Pedagógus Oscar-díjátadó!

Idén is Pedagógus Oscar-díjátadó!

Immár 4. éve oszt­ják ki a dí­ja­kat a leg­me­nőbb ta­ná­rok­nak! Ta­valy Gun­del-Ta­kács Gá­bor­tól ve­het­ték át a győz­te­sek a díjat, az idei díj­át­adó sze­mé­lye azon­ban le­gyen meg­le­pe­tés!

Immár 4. éve oszt­ják ki a dí­ja­kat a leg­me­nőbb ta­ná­rok­nak! Hogy kik, mi­lyen ka­te­gó­ri­ák­ban, mi módon és kikre sza­vaz­hat­nak, az máris ki­de­rül, ahogy az sem titok, hogy leg­utóbb Gun­del-Ta­kács Gá­bor­tól ve­het­ték át a győz­te­sek a díjat. Ugya­n­ak­kor a szer­ve­zők úgy dön­töt­tek, hogy az idei díj­át­adó sze­mé­lye egy­előre le­gyen meg­le­pe­tés!

Már több szakaszon az aszfaltozásnál tartanak az M44-esen

Már több szakaszon az aszfaltozásnál tartanak az M44-esen

A Bé­kés­csaba gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét célzó be­ru­há­zás­ban a Kö­rö­sön épülő híd­nál már meg­tör­tént a híd­ge­ren­dák be­eme­lése.

A Bé­kés­csaba gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét célzó be­ru­há­zás­ban a Kö­rö­sön épülő híd­nál már meg­tör­tént a híd­ge­ren­dák be­eme­lése.

Álmodj velem! Mert, ha elég szorgalmas vagy, eljuthatsz a világ tetejére!

Álmodj velem! Mert, ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére

Fő­sze­rep­ben a múlt, jelen és jövő köz­le­ke­dési esz­kö­zei, va­la­mint azok ter­ve­ző­mér­nö­kei.

Tekintsék meg elsőként a Román Csarnokot!

Tekintsék meg elsőként a Román Csarnokot!

Het­ven év után elő­ször lép­het­nek be lá­to­ga­tók a Szép­mű­vé­szeti Mú­zeum Román Csar­no­kába, amely a Liget Bu­da­pest Pro­jekt ke­re­té­ben nyerte vissza ere­deti pom­pá­ját!

Riasztja a rendőröket, ha fordítva írod be a PIN-kódod?

Riasztja a rendőröket, ha fordítva írod be a PIN-kódod?

Sokan oszt­ják a Fa­ce­boo­kon azo­kat az üze­ne­te­ket, hogy vész­hely­zet ese­tén elég for­dítva meg­adni a PIN-kódot.

Sokan oszt­ják azo­kat az üze­ne­te­ket, hogy vész­hely­zet ese­tén elég for­dítva meg­adni a PIN-kódot.

Megfejtették a Bermuda-háromszög titkát!

Nagy bejelentést tettek: megfejtették a Bermuda-háromszög titkát!

Le­hull a lepel az ördög há­rom­szö­gé­ről

Az ördög há­rom­szö­ge­ként is is­mert te­rü­le­ten eddig 20 re­pü­lő­gép és 50 hajó tűnt el nyom­ta­la­nul.

Ki vitte el a 454 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 454 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 6. já­­­ték­­­hé­­­ten 454 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 6. já­­­ték­­­hé­­­ten 454 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Végre bevezeti a Facebook a várva várt "nem tetszik" funkciót

Végre bevezeti a Facebook a várva várt "nem tetszik" funkciót

Egye­lőre csak az egye­sült ál­la­mok­beli fel­hasz­ná­lók tö­re­déke hasz­nál­hatja, de majd ná­lunk is be­ve­ze­tik.

Egye­lőre csak az egye­sült ál­la­mok­beli fel­hasz­ná­lók tö­re­déke hasz­nál­hatja, de ha be­vá­lik, ná­lunk is le lehet majd sza­vazni a be­jegy­zé­se­ket.

Külföldön is sikeresen terjeszkedik a Diego

Külföldön is sikeresen terjeszkedik a Diego

A Kül­föl­dön Si­ke­re­sen Ter­jesz­kedő Hazai Há­ló­zat díját a Diego nyerte el.

A Ma­gyar Fran­chise Szö­vet­ség a szakma leg­ran­go­sabb el­is­me­ré­seit feb­ruár 1-jén adta át. A Kül­föl­dön Si­ke­re­sen Ter­jesz­kedő Hazai Há­ló­zat díját idén (má­so­dik al­ka­lom­mal) a Diego nyerte el.

Tuning élőben, avagy készülődés a nagyszabású márciusi Autó Show-ra

Tuning élőben, avagy készülődés a nagyszabású márciusi Autó Show-ra

A kerek, ma­gyar vo­nat­ko­zású év­for­duló előtt tisz­te­legve, ha­zánk leg­na­gyobb autó show-ja idén dup­lán is ün­ne­pel

Kiderült, mi hiányzik a háztartásokból!

Kiderült, mi hiányzik a háztartásokból!

El­ké­szült a ház­tar­tá­sok fel­sze­relt­sé­gé­ről a KSH-lista.

El­ké­szült a ház­tar­tá­sok fel­sze­relt­sé­gé­ről a KSH-lista, ami­ből ki­de­rül, mi­lyen elekt­ro­ni­kai cikk­ből áll­nak jól a csa­lá­dok, és miből van na­gyon kevés az ott­ho­nok­ban. Elég meg­döb­ben­tők az ada­tok.

Tiéd lett a 550 mil­lió fo­rint? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait

Tiéd lett a 550 mil­lió fo­rint? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye ezen a héten 550 mil­­lió volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye az 5. já­­ték­­hé­­ten 550 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Nem lesz többé elérhető a népszerű chat alkalmazás az iPhone-ra!

Nem lesz többé elérhető a népszerű chat alkalmazás az iPhone-ra!

Az prog­ra­mot több kor­mány is bí­rálta, mert ter­ro­ris­ták is hasz­nál­ták.

Az prog­ra­mot több kor­mány is bí­rálta, mert ter­ro­ris­ták is hasz­nál­ták.

Minden idők legnagyobb hazai lottónyereménye vár a magyar játékosokra

Minden idők legnagyobb hazai lottónyereménye vár ezen a héten a magyar játékosokra

Az Eu­roJack­pot fő­nye­re­mé­nye el­érte a 90 mil­lió eurót, azaz a több mint 27 mil­li­árd fo­rin­tot.

Tiéd lett a 300 millió forint? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Tiéd lett a 300 millió forint? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

A Ha­­tos­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 4. já­­­ték­­­hé­­­ten 300 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Pest megye Sláger FM-et hallgat!

Pest megye Sláger FM-et hallgat!

Fen­n­ál­lá­sá­nak má­so­dik évé­ben is si­kert si­kerre hal­moz a 103.9 Slá­ger FM, amely egy­szerre Bu­da­pest leg­nép­sze­rűbb rá­di­ója és Pest megye leg­hall­ga­tot­tabb adója.

Fen­n­ál­lá­sá­nak má­so­dik évé­ben is si­kert si­kerre hal­moz a 103.9 Slá­ger FM, amely egy­szerre Bu­da­pest leg­nép­sze­rűbb rá­di­ója és Pest megye leg­hall­ga­tot­tabb adója a Kan­tar-Hoff­mann 2017. ok­tó­ber - de­cem­beri mé­rése sze­rint.

Rendkívüli közgyűlés a HHNHE-nél

Rendkívüli közgyűlés a HHNHE-nél

A Hor­gá­szok Ha­tá­rok Nél­kül Hor­gász Egye­sü­lete meg­ren­dezi éves rend­kí­vüli köz­gyű­lé­sét 2018. feb­ruár 2-án (pén­te­ken)

A Hor­gá­szok Ha­tá­rok Nél­kül Hor­gász Egye­sü­lete meg­ren­dezi éves gyű­lé­sét

Álmodj Velem!

Álmodj Velem! Mert ha elég szorgalmas vagy, eljuthatsz a világ tetejére - 3.rész

A Hung­expo G-pa­vi­lon­já­ban, 2018. már­cius 23-25. kö­zött immár ha­to­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ki­ál­lí­tás.

A Hung­expo G-pa­vi­lon­já­ban, 2018. már­cius 23-25. kö­zött immár ha­to­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ki­ál­lí­tás.

Miért kapjuk drágán az olcsó tojást?

Miért kapjuk drágán az olcsó tojást?

A ter­me­lők­nél 30 fo­rint alá esett vissza az M-es tojás ára.

A ter­me­lők­nél 30 fo­rint alá esett vissza az M-es tojás ára. A pi­a­co­kon 40-50 fo­rint körül kap­ható, mi­köz­ben a nagy üz­let­lán­cok­ban még min­dig 50-70 fo­rin­tért árul­ják a to­jást.

Ez a hat szám ért 220 millió forintot: te lettél milliomos?

Ez a hat szám ért 220 millió forintot: te lettél milliomos?

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 3. já­­­ték­­­hé­­­ten 220 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 3. já­­­ték­­­hé­­­ten 220 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Havi plusz 50 ezret kaphatnak a nyugdíjasok!

Havi plusz 50 ezret kaphatnak a nyugdíjasok!

Idén ja­nuár el­se­jé­től öt­ven­ezer fo­rint tá­mo­ga­tást igé­nyel­het­nek azok a nyug­dí­ja­sok, akik meg­fe­lel­nek az alábbi a fel­té­te­lek­nek.

Tiéd lett a 330 millió forint? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Tiéd lett a 330 millió forint? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 3. já­ték­hé­ten 330 mil­lió fo­rint volt. Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Álmodj Velem! Mert ha elég szorgalmas vagy, eljuthatsz a világ tetejére

Álmodj Velem! Mert ha elég szorgalmas vagy, eljuthatsz a világ tetejére

Immár ha­to­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ki­ál­lí­tás.

A Hung­expo G-pa­vi­lon­já­ban, 2018. már­cius 23-25. kö­zött kerül meg­ren­de­zésre immár ha­to­dik al­ka­lom­mal a "Ma­gya­rok a világ jár­mű­gyár­tá­sá­ban" te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tás. A tár­lat­nak a Hung­expo ad majd ott­hont már­ci­us­ban.

A nők felé nyit az egyik legnagyobb viszkigyártó? Jön a Jane Walker

A nők felé nyit az egyik legnagyobb viszkigyártó? Jön a Jane Walker

Ha­tal­mas ta­lál­ga­tá­sok öve­zik a John­nie Wal­ker leg­újabb öt­le­tét.

Ha­tal­mas ta­lál­ga­tá­sok öve­zik a John­nie Wal­ker leg­újabb már­ka­név fog­la­lá­sát...

Az új 2019-es modellévi Jeep Cherokee

Az új 2019-es modellévi Jeep Cherokee: A Detroiti Autószalonon mutatkozott be

A mai napon, a 2018-as Det­ro­iti Au­tó­sza­lo­non tar­totta vi­lág­pre­mi­er­jét.

Tiéd a 141 millió forint? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Tiéd a 141 millió forint? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 2. já­­­ték­­­hé­­­ten 141 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Óriási újítás jön a Facebookon, ennek te is örülni fogsz

Óriási újítás jön a Facebookon, ennek te is örülni fogsz

A fej­lesz­tők igye­kez­nek jobbá tenni az él­ményt, így végre azt fog­juk látni a hír­fo­lyam­ban, amit sze­ret­nénk.

A fej­lesz­tők igye­kez­nek jobbá tenni az él­ményt, így végre azt fog­juk látni a hír­fo­lyam­ban, amit sze­ret­nénk.

Tiéd lett a 212 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 212 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 2. já­ték­hé­ten ugyanis 212 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 2. já­ték­hé­ten ugyanis 212 mil­lió fo­rint volt!

Senki kedvért nem lassítunk ?

Senki kedvért nem lassítunk ?

Gaz­da­sági Év­nyitó 2018 - szu­per­kon­fe­ren­cia a leg­újabb tren­dek­ről.

Gaz­da­sági Év­nyitó 2018 - szu­per­kon­fe­ren­cia a leg­újabb tren­dek­ről

Fontos bejelentést tett a BKK!

Fontos bejelentést tett a BKK!

Ha meg­látja ezt a jár­mű­ve­ken, ne csi­nál­jon vele sem­mit.

Ha meg­látja ezt a bu­szo­kon, tro­li­kon, vil­la­mo­so­kon vagy a HÉV-ál­lo­má­so­kon fon­tos, hogy ne csi­nál­jon vele sem­mit. A Bu­da­pesti Köz­le­ke­dési Köz­pont azt ígéri, hogy idő­ben tá­jé­koz­tatja az uta­so­kat a vál­to­zás­ról.

Ennyit fizettek a Trónok Harca jó nőjének egy közös epizódnézésért

41 milliót fizettek a Trónok Harca jónőjének egy közös epizódnézésért

Az ár­ve­rés Haiti meg­se­gí­té­sét szol­gálta.

Az ár­ve­rés Haiti meg­se­gí­té­sét cé­lozta meg, s a leg­ma­ga­sabb árat kifi­zető sze­ren­csés 41 mil­liót fo­rint­nak meg­fe­lelő dol­lárt ad, hogy kö­zö­sen mo­ziz­has­son Emi­lia Clarke-al.

Összekapcsolta az A-Híd Angyalföldön a villamost a vasúttal

Összekapcsolta az A-Híd Angyalföldön a villamost a vasúttal

A ke­rü­let­ben mos­tan­tól a vil­la­mos- és busz­já­ra­tok, il­letve a vasút kö­zött aka­dály­men­te­sen lehet át­szállni.

A fő­vá­rosi ke­rü­let­ben mos­tan­tól a vil­la­mos- és busz­já­ra­tok, il­letve a vasút kö­zött aka­dály­men­tes, lift­tel el­lá­tott lé­te­sít­mény­ben lehet át­szállni.

Új virágkor elé nézhet az A-Híd

Új virágkor elé nézhet az A-Híd

A 2017-es év je­len­tős elő­re­lé­pést ho­zott a tár­sa­ság­nak.

A vál­la­lat év­ér­té­kelő ün­nep­sé­gén az egész ága­zat­nak ha­sonló jövőt jó­solt Sal László ve­zér­igaz­gató. A 2017-es év je­len­tős elő­re­lé­pést ho­zott a tár­sa­ság­nak, amire az elő­re­jel­zé­seik sze­rint idén is jó esé­lyük van.

Ingyenüdülésre is lehet már pályázni!

Ingyenüdülésre is lehet már pályázni!

Nyug­dí­ja­sok­nak hir­det­tek üdü­lési pá­lyá­za­tot, mu­tat­juk a fel­té­te­le­ket!

A Ma­gyar Nem­zeti Üdü­lési Ala­pít­vány az egész­ség meg­őr­zé­sé­hez szük­sé­ges aktív ki­kap­cso­ló­dás elő­se­gí­tése ér­de­ké­ben üdü­lési pá­lyá­za­tot hir­de­tett nyug­dí­ja­sok­nak, a kö­vet­kező fel­té­te­lek­kel.

Te lettél milliomos? Íme a Hatoslottó nyerőszámai

Te lettél milliomos? Íme a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 1. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 1. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

Ne dőlj be az átverésnek! Hamis gyógyszereket kínálnak a neten

Ha­mi­sí­ta­nak tás­kát, ruhát, elekt­ro­ni­kai cik­ket és saj­nos ennél sok­kal ve­szé­lye­sebb dol­go­kat is.

Tiéd lett a 100 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 100 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye az 1. já­ték­hé­ten ugyanis 100 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Emeli Sandé világhírű brit soul énekesnő először Budapesten!

Emeli Sandé világhírű brit soul és R&B énekesnő először Budapesten!

A ma­gyar ra­jon­gók 2018. feb­ruár 18-án, a Sport­aré­ná­ban lát­hat­ják a Broad­way Event és a Mul­ti­me­dia Or­ga­ni­sa­tion szer­ve­zé­sé­ben.

A ma­gyar ra­jon­gók 2018. feb­ruár 18-án, a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lát­hat­ják a Broad­way Event és a Mul­ti­me­dia Or­ga­ni­sa­tion szer­ve­zé­sé­ben.

Ennyivel drágulnak a posta szolgáltatásai

Ennyivel drágulnak a posta szolgáltatásai

A nor­mál, vagyis a nem köny­velt levél fel­adása, a ké­pes­lap és a cso­ma­g­au­to­mata-szol­gál­ta­tás ára nem vál­to­zik, de pél­dául a tér­ti­ve­vé­nyes fel­adás drá­gább lesz.

A nor­mál levél fel­adása, a ké­pes­lap és a cso­ma­g­au­to­mata-szol­gál­ta­tás ára nem vál­to­zik, de pél­dául a tér­ti­ve­vé­nyes fel­adás drá­gább lesz.

Durva vírus terjed a Messengeren, erre kell figyelni

Durva vírus terjed a Messengeren, erre kell figyelni

A vírus vi­de­ó­fájl­nak tűnik.

A vírus vi­de­ó­fájl­nak tűnik, ám ha rá­kat­tin­tunk, azon­nal fel­ke­rül a gépre és to­vábbi kár­te­vő­ket is le­tölt.

Ha vettél ilyet az Aldiban, ne edd meg!

Ha vettél ilyet az Aldiban, ne edd meg!

Csir­ke­mellfi­lét von­nak ki a for­ga­lom­ból, mert bak­té­ri­um­mal fer­tő­zött.

Csir­ke­mellfi­lét von­nak ki a for­ga­lom­ból, mert bak­té­ri­um­mal fer­tő­zött lehet.

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Ilyet még nem lát­tunk.

Volt már a Nike-nak pár fur­csa­sága, de ehhez fog­ha­tót még nem lát­tunk. A vé­le­mé­nyek is meg­osz­la­nak a szép­sé­gé­ről. Te mit csi­nál­nál vele?

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Mivel múlt pén­te­ken nem vit­ték el a fő­dí­jat, most már 35 mil­lió euró a tét.

Mivel múlt pén­te­ken nem vit­ték el a fő­dí­jat, most már 35 mil­lió euró a tét az Eu­roJack­po­ton. Úgy­hogy aki még nem töl­tötte ki szel­vé­nyét, itt az ideje, hi­szen ez át­szá­molva 10 mil­li­árd két­száz­mil­lió fo­rint.

Jövőre könnyebben szabadulhatunk meg az üveghulladéktól!?

Jövőre könnyebben szabadulhatunk meg az üveghulladéktól!?

2018 ja­nu­ár­já­tól a leg­alább 300 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­letű üz­le­tek kö­te­le­sek lesz­nek vissza­venni az üve­ge­ket.

2018 ja­nu­ár­já­tól a leg­alább 300 négy­zet­mé­ter alap­te­rü­letű üz­le­tek kö­te­les lesz­nek vissza­venni a fo­gyasz­tói üveg hul­la­dé­kot, vagyis a be­főt­tes­üve­get és vissza nem vált­ható üve­ge­ket egy új kor­mány­ren­de­let ter­ve­zet sze­rint.

Toronymagasan vezet a 103.9 Sláger FM

Toronymagasan vezet a 103.9 Sláger FM

Bu­da­pest leg­hall­ga­tot­tabb ol­dies rá­di­ója nö­velte pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját

Bu­da­pest leg­hall­ga­tot­tabb ol­dies rá­di­ója a Kan­tar Hoff­mann szep­tem­ber - no­vem­beri mé­ré­sei sze­rint ma­ga­biz­to­san nö­velte pi­ac­ve­zető po­zí­ci­ó­ját a tel­jes la­kos­ság kö­ré­ben

Egyórányi egérutat kaphat minden autós!

Egyórányi egérutat kaphat minden autós!

Újabb po­zi­tív vál­to­zást hoz­hat a ja­nuár.

Újabb po­zi­tív vál­to­zást hoz­hat a ja­nuár, ugyanis a fej­lesz­tési tárca mó­do­sí­taná az e-mat­ri­cás rend­szer több ele­mét.

Tiéd lett az 555 millió forint?

Tiéd lett az 555 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye az 51. já­ték­hé­ten ugyanis 555 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye az 51. já­ték­hé­ten ugyanis 555 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ez a mobilszolgáltatók karácsonyi ajándéka!

Ez a mobilszolgáltatók karácsonyi ajándéka!

Van, aki plusz adat­for­gal­mat kap a fa alá, és lesz, aki in­gyen te­le­fo­nál­hat az ün­ne­pek alatt. Íme a három nagy szol­gál­tató piros mas­ni­val át­kö­tött ka­rá­cso­nyi ked­vez­mény­lis­tája!

Van, aki plusz adat­for­gal­mat kap a fa alá, és lesz, aki in­gyen te­le­fo­nál­hat az ün­ne­pek alatt.

Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait, rengetegen nyertek

Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait, rengetegen nyertek

Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 51. já­­­ték­­­hé­­­ten 626 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Közel ötmilliárdos vízgazdálkodási fejlesztést végez az A-Híd

Közel ötmilliárdos vízgazdálkodási fejlesztést végez az A-Híd

Cser­ke­sző­lőn szenny­víz­te­lep újul meg, Solt erő­síti ivó­víz­bá­zisa vé­del­mét

Rendhagyó karácsonyi ajándék, állami támogatással

Rendhagyó karácsonyi ajándék, állami támogatással

Töb­ben na­gyon kü­lön­le­ges, más­képp mondva rend­ha­gyó aján­dék mel­lett dön­te­nek most ka­rá­csony­kor.

Töb­ben na­gyon kü­lön­le­ges, más­képp mondva rend­ha­gyó aján­dék mel­lett dön­te­nek most ka­rá­csony­kor.

Új szigetcsépi alállomás javítja Pest megye energiaellátását

Új szigetcsépi alállomás javítja Pest megye energiaellátását

El­ső­sor­ban a fő­vá­ros agg­lo­me­rá­ci­ó­ját szol­gálja ki a Mavir há­ló­za­tá­nak új eleme, mely­nek ki­vi­te­le­zé­sé­ben az A-Híd is részt vett.

Tiéd az 550 millió forint? Itt vannak a hatoslottó nyerőszámai

Tiéd az 550 millió forint? Itt vannak a hatoslottó nyerőszámai

Óri­ási a tét! De vajon volt-e te­­li­­ta­­lá­­la­­tos az 50. já­­ték­­hé­­ten? Íme a hat sors­döntő szám!

Minden, amit a Játékoskártyáról tudni kell

Minden, amit a Játékoskártyáról tudni kell

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. 2017. de­cem­ber 18-tól kezdi meg a Já­té­kos­kár­tya ter­jesz­té­sét saját üze­mel­te­tésű lot­tó­zó­i­ban.

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. 2017. de­cem­ber 18-tól kezdi meg a Já­té­kos­kár­tya ter­jesz­té­sét saját üze­mel­te­tésű lot­tó­zó­i­ban. A kár­tya ki­vál­tása ön­kén­tes, díj­men­tes és a földi há­ló­zat­ban egyet­len ter­mék ese­té­ben sem kö­te­lező - ugyan­ak­kor szá­mos extra funk­ciót tesz el­ér­he­tővé

Biz­tos, hogy aka­rod? - Aján­dék­öt­le­tek ka­rá­csonyra 10. rész

Biz­tos, hogy aka­rod? - Aján­dék­öt­le­tek ka­rá­csonyra 10. rész

Kö­­ze­­le­­dik a ka­­rá­­csony...

Kö­­ze­­le­­dik a ka­­rá­­csony, már csak 2 hét­­vé­­gén van le­­he­­tő­­ség arra, hogy gye­­re­­ke­ink­­nek meg­­ta­­lál­­juk a meg­­fe­­lelő aján­­dé­­kot. Ez sok­­szor nagy fej­­tö­­rést tud okozni.

Ezt kell tudni a 2018-as cafeteriáról

Ezt kell tudni a 2018-as cafeteriáról

Össze­gyűj­töt­tük, mi­lyen le­he­tő­sé­gek­kel, fel­té­te­lek­kel szá­mol­ha­tunk jö­vőre

Ja­nu­ár­tól mó­do­sul­nak a ca­fe­te­ri­ára vo­nat­kozó sza­bá­lyok. Össze­gyűj­töt­tük, mi­lyen le­he­tő­sé­gek­kel, fel­té­te­lek­kel szá­mol­hat a mun­ka­adó és a mun­ka­vál­laló 2018-ban.

Ezt kötelező letöltened: hálás lesz érte a telefonod

Ezt kötelező letöltened: hálás lesz érte a telefonod

In­gye­nes és sokat segít.

Az in­gye­nes al­kal­ma­zás kí­méli a te­le­fon ak­ku­mu­lá­to­rát és ren­ge­teg he­lyet spó­rol­ha­tunk.

Vigyázz, csalók: így vernek át minket az adventi időszakban

Vigyázz, csalók: így vernek át minket az adventi időszakban

De­cem­ber­ben kü­lö­nö­sen fon­tos, hogy kö­rül­te­kin­tően vá­sá­rol­junk vagy ada­koz­zunk.

De­cem­ber­ben kü­lö­nö­sen fon­tos, hogy kö­rül­te­kin­tően vá­sá­rol­junk vagy ada­koz­zunk. Össze­gyűj­töt­tük a ha­tó­sá­gok ba­ga­tell­nek tűnő, ám annál fon­to­sabb ta­ná­csait az ün­nepi idő­szakra vo­nat­ko­zóan.

Tiéd lett a 440 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Tiéd lett a 440 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye az 50. já­­ték­­hé­­ten 440 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye az 50. já­­ték­­hé­­ten 440 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Biz­tos, hogy aka­rod? - Aján­dék­öt­le­tek ka­rá­csonyra 9. rész

Biz­tos, hogy aka­rod? - Aján­dék­öt­le­tek ka­rá­csonyra 9. rész

Kö­­ze­­le­­dik a ka­­rá­­csony...

Kö­­ze­­le­­dik a ka­­rá­­csony, már csak 2 hét­­vé­­gén van még le­­he­­tő­­ség arra, hogy gye­­re­­ke­ink­­nek meg­­ta­­lál­­juk a min­­den szem­­pont­­ból meg­­fe­­lelő aján­­dé­­kot.

Sikeresen vizsgázott a próbaterhelésen a Mosoni-Duna-híd

Sikeresen vizsgázott a próbaterhelésen a Mosoni-Duna-híd

678 ton­ná­val ter­hel­ték meg.

678 ton­ná­nyi jár­mű­vel ter­hel­ték meg a szer­ke­ze­tet, ezzel a St­ra­bag és a Hódút újabb fon­tos lé­pést tett a győri el­ke­rülő át­adása felé.

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

Miért kezd­jük el szórni a pénzt? És ho­gyan szab­ha­tunk ennek gátat?

Sokan szinte rög­tön köl­te­kezni kez­de­né­nek, ha meg­nyer­nék az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét. De vajon mint mond egy hoz­záértő szak­em­ber? Miért kezd­jük el szórni a pénzt? És ho­gyan szab­ha­tunk ennek gátat?

Csütörtöktől lesz kapható az Apple új nagy dobása!

Csütörtöktől lesz kapható az Apple új nagy dobása!

A leg­ol­csóbb ka­te­gó­ria is bőven egy­mil­lió fo­rint fe­letti áron lesz majd el­ér­hető.

A leg­ol­csóbb ka­te­gó­ria is bőven egy­mil­lió fo­rint fe­letti áron lesz majd el­ér­hető.

Többtonnás kövek kiemelésével mentettek meg egy 500 éves hidat

Többtonnás kövek kiemelésével mentettek meg egy 500 éves hidat

A mos­tari híd kövei ki­eme­lé­sé­nek hu­sza­dik év­for­du­ló­jára em­lé­kez­tek az A-Híd tá­mo­ga­tá­sá­val.

Örülhetnek a dolgozók - adócsökkentéssel indul 2018

Örülhetnek a dolgozók - adócsökkentéssel indul 2018

Fon­tos vál­to­zás jön jö­vőre.

Fon­tos vál­to­zás jön jö­vőre, amely min­den céget és min­den mun­ka­vál­la­lót érint­het.

Milyen kórra milyen szurit?

Milyen kórra milyen szurit?

Mi­lyen kö­te­lező és ja­va­solt vé­dő­ol­tá­sok van­nak Ma­gyar­or­szá­gon? Mikor és kinek ér­de­mes be­adat­nia? Eze­ket ér­de­mes tudni az ol­tá­sok­ról!

Mi­lyen kö­te­lező és ja­va­solt vé­dő­ol­tá­sok van­nak Ma­gyar­or­szá­gon? Mikor és kinek ér­de­mes be­adat­nia? Eze­ket ér­de­mes tudni az ol­tá­sok­ról!

Biztos, hogy akarod? - Ajándékötletek karácsonyra 8. rész

Biztos, hogy akarod? - Ajándékötletek karácsonyra 8. rész

Egyre fogy az idő ka­rá­cso­nyig.

Kö­ze­le­dik a ka­rá­csony, egé­szen pon­to­san 3 hét­vé­gén van még le­he­tő­ség arra, hogy gye­re­ke­ink­nek meg­ta­lál­juk a min­den szem­pont­ból meg­fe­lelő aján­dé­kot.

Mit, és meddig lehet visszavinni a boltba?

Mit, és meddig lehet visszavinni a boltba?

Néz­zen utána, med­dig cse­ré­lik be a ka­rá­cso­nyi aján­dé­ko­kat!

Aki a nagy le­ára­zá­sok­kor vette meg, vagy mos­ta­ná­ban fogja meg­venni a ka­rá­cso­nyi aján­dé­ko­kat, egy fon­tos fel­té­tel­nek min­den­képp néz­zen utána: med­dig és mi­lyen fel­té­te­lek­kel ve­szik vissza a ter­mé­ket?

Tiéd a 460 mil­lió? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait

Tiéd a 460 mil­lió? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait

Óri­ási a tét! De vajon volt-e te­­li­­ta­­lá­­la­­tos a 49. já­­ték­­hé­­ten? Íme a hat sors­döntő szám!

Óri­ási a tét! De vajon volt-e te­­li­­ta­­lá­­la­­tos a 49. já­­ték­­hé­­ten? Íme a hat sors­döntő szám!