MANI

Próbáltad már a Youtube sötét módját?

Próbáltad már a Youtube sötét módját?

A nép­szerű vi­de­ó­meg­osz­tó­nak van egy "sötét ol­dala", amit eddig ke­ve­sen is­mer­nek. Pedig egy egy­szerű trük­kel bárki szá­mára el­ér­hető!

A nép­szerű vi­de­ó­meg­osz­tó­nak van egy "sötét ol­dala", amit eddig ke­ve­sen is­mer­nek. Pedig egy egy­szerű trük­kel bárki szá­mára el­ér­hető!

Lottómilliomos lettél? Ezek a Hatoslottó heti nyerőszámai!

Lottómilliomos lettél? Ezek a Hatoslottó heti nyerőszámai!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 17. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt. Íme, a nyer­tes szá­mok!

10 világmárka, ami eredetileg nem azt árulta, mint most!

10 világmárka, ami eredetileg nem azt árulta, mint most!

Az egyik cég szá­rí­tott hal­lal kezdte.

A Su­zuki, a Sam­sung és a Nokia sem azt for­gal­mazta, gyár­totta elő­ször, mint amit most! Volt ame­lyik cég szá­rí­tott hal­lal, szö­vő­gép­pel vagy pa­pír­fel­dol­go­zás­sal kezdte.

Te vitted el a 810 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Te vitted el a 810 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye 810 mil­­lió fo­­rint volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye 810 mil­­lió fo­­rint volt.

Dinóvadászat a Riposttal!

Dinóvadászat a Riposttal!

Fi­gye­lem! A D-Rex di­nó­park­ból el­sza­ba­dult egy T-Rex! Se­gíts meg­ta­lálni!

Fi­gye­lem! A D-Rex di­nó­park­ból el­sza­ba­dult egy T-Rex! Se­gíts meg­ta­lálni!

A NAV nevében húzzák le a bankkártyánkat

A NAV nevében húzzák le a bankkártyánkat

Bank­kár­tya-ada­tokra va­dász­nak.

Adófi­ze­tők bank­kár­tyá­i­nak ada­ta­ira va­dász­nak a csa­lók, a NAV ne­vé­ben.

Kerek popsikkal és hatalmas cicikkel reklámozza magát a fehérneműgyáros

Kerek popsikkal és hatalmas cicikkel reklámozza magát a fehérneműgyáros

Az on­line fe­hér­ne­műs­hop rek­lámja szu­per­sze­xire si­ke­rült.

Az on­line fe­hér­ne­műs­hop rek­lámja szu­per­sze­xire si­ke­rült. Cso­dás ido­mok, szexi moz­du­la­tok...

Kifejlesztették a szuper zoknit!

Kifejlesztették a szuper zoknit!

El­ső­sor­ban azok­nak, akik eddig me­zít­láb spor­tol­tak. Erő­sebb anyag­ból ké­szül, mint a fém, víz­álló, és min­den kö­rül­mény kö­zött meg­védi a láb­fe­jet a sé­rü­lé­sek­től.

El­ső­sor­ban azok­nak, akik eddig me­zít­láb spor­tol­tak. Erő­sebb anyag­ból ké­szül, mint a fém, víz­álló, és min­den kö­rül­mény kö­zött meg­védi a láb­fe­jet a sé­rü­lé­sek­től.

Új helyszínekkel éled újjá a Budapest Park

Új helyszínekkel éled újjá a Budapest Park

Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lye, a Bu­da­pest Park áp­ri­lis 27-én nyitja újra a ka­puit tel­je­sen új, az ur­bá­nus vi­lá­got meg­idéző de­ko­rá­ci­ó­val és egy va­do­natúj, a hét­köz­na­po­kat is kü­lön­le­gessé tevő hely­szín­nel.

Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lye, a Bu­da­pest Park áp­ri­lis 27-én nyitja újra a ka­puit tel­je­sen új, az ur­bá­nus vi­lá­got meg­idéző de­ko­rá­ci­ó­val, egy va­do­natúj, a hét­köz­na­po­kat is kü­lön­le­gessé tevő hely­szín­nel és ter­mé­sze­te­sen ked­venc hazai és a leg­me­nőbb kül­földi elő­adók­kal.

Lottó régen és ma: ki gondolta volna, hogy a 3-as ekkora szerencseszám?

Lottó régen és ma: ki gondolta volna, hogy a 3-as ekkora szerencseszám?

60 éve Ma­­gyar­or­­szág leg­­­nép­­sze­­rűbb lot­­tó­­já­­téka az Ötös­­lottó.

60 éve Ma­­gyar­or­­szág leg­­­nép­­sze­­rűbb lot­­tó­­já­­téka az Ötös­­lottó - fel­­fed­­jük a si­­ke­­ré­­nek tit­­kát!

Ripost Kisokos: Ösztöndíjat kaphatnak az informatikusok

Ripost Kisokos: Ösztöndíjat kaphatnak az informatikusok

Kifi­ze­tődő lesz di­gi­tá­lis és in­for­ma­ti­kai vo­na­lon to­vább­ta­nulni, ki­emelt ösz­tön­dí­jat kap­hat­nak majd a di­á­kok.

Kifi­ze­tődő lesz di­gi­tá­lis vo­na­lon to­vább­ta­nulni. Ki­e­melt ösz­tön­dí­jat kap­hat­nak majd a di­á­kok.

Így néz ki a legrégebbi óvszer!

Így néz ki a legrégebbi óvszer!

És hasz­ná­lati uta­sí­tás is ta­lál­tak hozzá a ré­gé­szek!

És hasz­ná­lati uta­sí­tás is ta­lál­tak hozzá a ré­gé­szek! A ma is hasz­ná­la­tos hét­köz­napi tár­gyak leg­ré­gebbi is­mert da­rab­jai több száz, vagy akár több ezer éve­sek.

Hogyan lehet mindig újhagymánk?

Hogyan lehet mindig újhagymánk?

Fel sem tűnik a min­den­na­pok­ban, mi­köz­ben kin­cset érhet.

Fel sem tűnik a min­den­na­pok­ban, mi­köz­ben kin­cset érhet.

Te vitted el a 696 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Te vitted el a 696 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye 696 mil­­lió fo­­rint volt.

Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Lottó régen és ma: volt, aki egyszerre 10 szelvénnyel nyert

Lottó régen és ma: volt, aki egyszerre 10 szelvénnyel nyert

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

Minden idők 5 legnagyobb átverése

Minden idők 5 legnagyobb átverése

Van­nak, akik éve­kig ter­vez­get­ték.

Van­nak olya­nok, akik éve­kig ter­vez­get­ték, ho­gyan csi­nál­nak bo­lon­dot több száz em­ber­ből.

Most már gitár nélkül is gitározhatunk!

Most már gitár nélkül is gitározhatunk!

Az egyik japán cég új ter­mé­ké­nek kö­szön­he­tően.

Az egyik japán cég új ter­méke a zene és a moz­gás sze­rel­me­se­i­nek nagy ked­vence lesz! Íme, egy egé­szen új­szerű, vi­sel­hető okos­esz­köz!

Ez szó szerint egy álommeló!

Ez szó szerint egy álommeló!

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 15. já­ték­hé­ten 580 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 15. já­ték­hé­ten 580 mil­lió fo­rint volt.

Így készíts tökéletes fotókat a mobiloddal!

Így készíts tökéletes fotókat a mobiloddal!

Ezek­kel a trük­kök­kel te­le­fon­tól füg­get­le­nül lesz jó a fotó!

Ma­nap­ság szinte min­den mo­bil­te­le­fon­ban van ka­mera, vagy ki­sebb, vagy na­gyobb fel­bon­tású. Ezzel a né­hány trük­kel típus- és már­ka­füg­get­le­nül ké­szít­he­tünk profi ké­pe­ket!

Milyen a jó húsvéti sonka? A Sonkamester elárulja!

Milyen a jó húsvéti sonka? A sonka mestere elárulja!

Hol, mi­lyet és mennyi­ért ve­gyünk?!

Mi­lyen son­kát, hol és mennyi­ért ér­de­mes meg­venni? Mi az, amit a leg­több he­lyen hús­véti son­ka­ként va­ló­já­ban árul­nak a bol­tok? Meg­kér­dez­tük a Son­ka­mes­tert!

Ezektől a cuccoktól szabadulj meg tavasszal!

Ezektől a cuccoktól szabadulj meg tavasszal!

A lom­ta­la­ní­tás ap­ro­pó­ján vagy a nyu­szira fogva szán­junk egy napot arra, hogy ké­nyel­me­sebbé és át­lát­ha­tóbbá te­gyük az élet­te­rünk!

A lom­ta­la­ní­tás ap­ro­pó­ján vagy a nyu­szira fogva szán­junk egy napot arra, hogy ké­nyel­me­sebbé és át­lát­ha­tóbbá te­gyük az élet­te­rünk!

Több tízezer ember profilját törli a Facebook - A tiéd is áldozatul esik?

Több tízezer ember profilját törli a Facebook - A tiéd is áldozatul esik?

Rá­erő­sít a Fa­ce­book, már nem csak az ál­hí­rek ellen har­col­nak.

Rá­erő­sít a Fa­ce­book, már nem csak az ál­hí­rek ellen har­col­nak drasz­ti­kus lé­pé­sek­kel.

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ez a tökéletes nadrágtárolás titka!

Ezzel a trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen tá­rol­hat­juk a nad­rá­go­kat!

Ezzel az egy­szerű trük­kel gyű­rő­dés­men­te­sen és hely­ta­ka­ré­ko­san lehet a nad­rá­go­kat tá­rolni a szek­rény­ben. Rá­adá­sul csak egy vállfa kell hozzá!

Több millió telefonon elérhetetlen lesz a Messenger! A tiéd közte van?

Több millió telefonon elérhetetlen lesz a Messenger! A tiéd közte van?

A na­pok­ban le­tiltja a leg­nép­sze­rűbb üze­net­küldő al­kal­ma­zá­sát a Fa­ce­book, ez ren­ge­teg em­bert fog érin­teni.

Lottó régen és ma: amikor 1500 Ladára is futotta volna a nyereményből

Lottó régen és ma: amikor 1500 Ladára is futotta volna a nyereményből

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó.

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

Te lettél a milliomos? Itt vannak az Ötöslottó nyerőszámai

Te lettél a milliomos? Itt vannak az Ötöslottó nyerőszámai

Ezen a héten 460 mil­lió fo­rint volt a fő­nye­re­mény. Mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Ingyen tanulhatod ki a világ egyik legjobban fizető szakmáját!

Ingyen tanulhatod ki a világ egyik legjobban fizető szakmáját!

Ne ma­radj le róla!

Áp­ri­lis­ban indul az a kor­mány­zati prog­ram, mely során in­for­ma­ti­ku­so­kat ké­pez­nek ki a leg­ma­ga­sabb szin­ten.

Világszabadalom debütál a hazai rendezésű VB-n

Világszabadalom debütál a hazai rendezésű VB-n

Ma­gyar cég által gyár­tott, ha­té­kony, kör­nye­zet­ba­rát és biz­ton­sá­gos víz­fer­tőt­le­nítő rend­szer te­le­pí­tése kez­dő­dik meg.

Ma­gyar cég által gyár­tott, ha­té­kony, kör­nye­zet­ba­rát és biz­ton­sá­gos víz­fer­tőt­le­nítő rend­szer te­le­pí­tése kez­dő­dik meg a kö­zel­jö­vő­ben a jú­lius 14-én in­duló 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ság fő hely­szí­néül szol­gáló Duna Aré­ná­ban.

Egyszerű a titok

Egyszerű a titok

Az em­be­rek kép­zése, fej­lesz­tése a mun­ka­erő­hi­ány meg­ol­dá­sá­nak kul­csa - ál­lítja Rap­csák Dá­niel, a Va­nes­sia Kft. szak­mai igaz­ga­tója. A HG Media kon­fe­ren­ci­á­ján el­árulta, mire kell fi­gyel­niük a vál­la­la­tok­nak.

Az em­be­rek kép­zése, fej­lesz­tése a mun­ka­erő­hi­ány meg­ol­dá­sá­nak kul­csa - ál­lítja Rap­csák Dá­niel, a Va­nes­sia Kft. szak­mai igaz­ga­tója. A HG Media kon­fe­ren­ci­á­ján el­árulta, mire kell fi­gyel­niük a vál­la­la­tok­nak.

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Nem csak szak­mai ta­pasz­ta­la­tot ad az Audi!

Nem­csak a szak­mai ta­pasz­ta­lat, hanem a dip­loma meg­szer­zé­sé­ben is segít az Audi. A vál­la­lat fel­vette a kesz­tyűt a jó szak­em­be­re­kért folyó ál­lás­pi­aci ver­seny­ben, és a home office, a ru­gal­mas mun­ka­idő le­he­tő­sé­gé­vel is csá­bí­ta­nak.

Ez a szerkezet forradalmian fogja átalakítani a városi közlekedést

Ez a szerkezet forradalmian fogja átalakítani a városi közlekedést

A Walk­car nevű esz­köz, a gyártó szlo­genje sze­rint egy olyan autó, ami a ke­zed­ben is elfér, ké­nyel­mes és prak­ti­kus...

Itt vannak a titkaik: így manipulálnak a gyorséttermek

Itt vannak a titkaik: így manipulálnak a gyorséttermek

Olyan esz­kö­zök­kel ma­ni­pu­lál­nak, hogy vé­let­le­nül se tudj el­len­állni a kí­sér­tés­nek, és annyi­szor egyél náluk, ahány­szor csak le­het­sé­ges.

Ezek a matematikai feladványok ezreket hoznak zavarba!

Ezek a matematikai feladványok ezreket hoznak zavarba!

Ha sze­re­ted az iga­zán nagy ki­hí­vást je­lentő ma­te­ma­ti­kai fel­ada­to­kat, rejt­vé­nye­ket, fej­tö­rő­ket, akkor ezt neked ta­lál­ták ki!

Ha sze­re­ted az iga­zán nagy ki­hí­vást je­lentő ma­te­ma­ti­kai fel­ada­to­kat, rejt­vé­nye­ket, fej­tö­rő­ket, akkor ezt neked ta­lál­ták ki!

Lottó régen és ma: az 1950-es évek

Lottó régen és ma: az 1950-es évek

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát! Tudta pél­dául, hogy ke­dély­ja­vító in­téz­ke­dés­ként ve­zet­ték be?

60 éve Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb lot­tó­já­téka az Ötös­lottó - fel­fed­jük a si­ke­ré­nek tit­kát!

Hasznos tanácsok kényszerdiétázóknak!

*** ÚJ CIKK

Szám­ta­lan oka lehet a kel­le­met­len has­me­nés­nek. Mit te­gyünk ilyen­kor?

Szám­ta­lan oka lehet annak, ha a kel­le­met­len has­me­nés­sel kell meg­küz­de­nünk. Mitől ala­kul­hat ki, mit aján­la­tos ilyen­kor enni, inni, mikor kell or­vos­hoz for­dulni?

Van remény: 1,3 milliárd forint lehet a tiéd

Van remény: 1,3 milliárd forint lehet a tiéd

Csak hat szá­mot kell el­ta­lálni.

Csak hat szá­mot kell el­ta­lálni és máris 1,326 mil­li­árd fo­rint­tal le­szel gaz­da­gabb.

Így tudod meg biztosan, jó-e még az elem

Így tudod meg biztosan, jó-e még az elem

Van, ami­kor va­lami nem mű­kö­dik, és nem tud­juk el­dön­teni, hogy az elem a rossz, vagy maga a kütyü.

Van, ami­kor va­lami nem mű­kö­dik, és nem tud­juk el­dön­teni, hogy az elem a rossz, vagy maga a kütyü. A Ri­post segít, ho­gyan tesz­tel­he­ted há­zi­lag az ele­met.

Itt egy újabb, életmentő alkalmazás!

Itt egy újabb, életmentő alkalmazás!

A mo­bil­te­le­fon ka­me­rá­já­val ké­szí­tett fotó se­gít­het el­dön­teni, hogy ér­de­mes-e or­vos­hoz for­dul­nunk?! Az app­li­ká­ció pon­tos­sá­gát két bőr­gyó­gyá­szati kli­ni­kán is vizs­gál­ták.

A mo­bil­te­le­fon ka­me­rá­já­val ké­szí­tett fotó se­gít­het el­dön­teni, hogy ér­de­mes-e or­vos­hoz for­dul­nunk?! Az app­li­ká­ció pon­tos­sá­gát két bőr­gyó­gyá­szati kli­ni­kán is vizs­gál­ták.

Hogyan főzzünk energiatakarékosan?

Hogyan főzzünk energiatakarékosan?

Volt egy régi rek­lám, mely­ben azt har­sog­ták, hogy "Szö­kik a gáz!".

Volt egy régi rek­lám, mely­ben azt har­sog­ták, hogy "Szö­kik a gáz!".

Így védekezhetünk a kullancsok ellen

Így védekezhetünk a kullancsok ellen

Itt a ta­vasz és a ta­vas­szal együtt be­kö­szön­tött a kul­lan­csok sze­zonja is.

Itt a ta­vasz és a ta­vas­szal együtt be­kö­szön­tött a kul­lan­csok sze­zonja is.

Így néznek ki a kedvenc nasijaink, mielőtt a boltok polcaira kerülnek!

Így néznek ki a kedvenc nasijaink, mielőtt a boltok polcaira kerülnek!

Hi­he­tet­len, be­ta­ka­rí­tás előtti fotók zöld­sé­gek­ről, gyü­möl­csök­ről!

Hi­he­tet­len, be­ta­ka­rí­tás előtti fotók zöld­sé­gek­ről, gyü­möl­csök­ről! Meg­lepő, né­me­lyik hol és mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött fej­lő­dik a (bol­tok pol­ca­i­ról) már jól fel­is­mer­hető for­má­júvá!

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

A fő­nye­re­mény 360 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 13. já­ték­hé­ten ugyanis 360 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Megégetted a kezed? Ezt kell tenned

Megégetted a kezed? Ezt kell tenned

Könnyen össze­jön­nek a bal­ese­tek. Rossz moz­du­lat, máris meg­van a baj.

Könnyen össze­jön­nek a bal­ese­tek. Rossz moz­du­lat, máris meg­van a baj.

Ezek után inkább otthon eszel!

Ezek után inkább otthon eszel!

Ét­termi dol­go­zók árul­ják el azo­kat a tit­ko­kat, ami­ket nem is biz­tos, hogy tudni aka­runk! Név­te­len, gusz­tus­ta­lan val­lo­má­sok! Ki­vé­te­lek per­sze min­dig van­nak!

Ét­termi dol­go­zók árul­ják el azo­kat a tit­ko­kat, ami­ket nem is biz­tos, hogy tudni aka­runk! Név­te­len, gusz­tus­ta­lan val­lo­má­sok! Ki­vé­te­lek per­sze min­dig van­nak!

Nyomkövető a Messengeren

Nyomkövető a Messengeren

A mes­sen­ge­res be­szél­ge­tés köz­ben, a be­épí­tett tér­kép se­gít­sé­gé­vel egy órán át nyo­mon kö­vet­het­jük part­ne­rünk útját a jö­vő­ben. Már köz­vet­le­nül na­vi­gál­ha­tunk.

A mes­sen­ge­res be­szél­ge­tés köz­ben, a be­épí­tett tér­kép se­gít­sé­gé­vel egy órán át nyo­mon kö­vet­het­jük part­ne­rünk útját a jö­vő­ben. Már köz­vet­le­nül na­vi­gál­ha­tunk.

Milyen fűszer jó étvágygerjesztőnek?

Milyen fűszer jó étvágygerjesztőnek?

Nagy csa­ládi la­ko­mák ese­tén jól jön egy kis ét­vágy­ger­jesztő.

Nagy csa­ládi la­ko­mák ese­tén jól jön egy kis ét­vágy­ger­jesztő.

Amit eddig nem tudtunk a C-vitaminról

Amit eddig nem tudtunk a C-vitaminról

A C-vi­ta­mint min­denki is­meri.

A C-vi­ta­mint min­denki is­meri, fo­gyasztja. Szinte min­den­hol ott van.

Mire jó a csalán?

Mire jó a csalán?

A csa­lán a régi idők gyógy­szere. Nagy­anyá­ink nagy becs­ben tar­tot­ták, csí­pős mi­volta el­le­nére is.

A csa­lán a régi idők gyógy­szere. Nagy­anyá­ink nagy becs­ben tar­tot­ták, csí­pős mi­volta el­le­nére is.

Íme, a küllők nélküli csodabicikli!

Íme, a küllők nélküli csodabicikli!

A bi­cik­li­fej­lesz­tés el­múlt év­szá­za­da­i­nak leg­for­ma­bon­tóbb és leg­kü­lön­le­ge­sebb da­rabja ez a ke­rék­pár. Ter­mé­sze­te­sen al­kal­ma­zás is ké­szült hozzá!

A bi­cik­li­fej­lesz­tés el­múlt év­szá­za­da­i­nak leg­for­ma­bon­tóbb és leg­kü­lön­le­ge­sebb da­rabja ez a ke­rék­pár. Ter­mé­sze­te­sen al­kal­ma­zás is ké­szült hozzá!

Így fest a világ legkisebb laptopja

Így fest a világ legkisebb laptopja

és a leg­na­gyobb pend­rive-ja. Mind­két újí­tás elfér a te­nye­rünk­ben, a kér­dés már csak az, van-e gya­kor­lati hasz­nuk, vagy fe­les­le­ges pénz­ki­do­bás meg­venni őket?

és a leg­na­gyobb pend­rive-ja. Mind­két újí­tás elfér a te­nye­rünk­ben, a kér­dés már csak az, van-e gya­kor­lati hasz­nuk?

Így készíts hologramos kivetítőt!

Így készíts hologramos kivetítőt a mobilodhoz!

Nagy­já­ból 10 perc alatt el­ké­szül, és hi­he­tet­le­nül jól néz ki!

Nagy­já­ból 10 perc alatt el­ké­szül, és hi­he­tet­le­nül jól néz ki! Rá­adá­sul a pil­la­nat­ra­gasz­tón kívül csak egyet­len do­logra van hozzá szük­ség!

Így élezzük meg otthon a kést

Így élezzük meg otthon a kést

Szá­mos esz­köz van a ház­tar­tás­ban, ami­vel meg lehet élezni a ké­se­ket.

Szá­mos esz­köz van a ház­tar­tás­ban, ami­vel meg lehet élezni a ké­se­ket.

Mesél a szakértő - Használt hibrid autók

Mesél a szakértő - Használt hibrid autók

Vizs­gál­ta­tok már hib­ri­det? - hang­zik el sok­szor a te­le­fo­nos ér­dek­lő­dők kér­dése. A vá­lasz igen, és máris me­sé­lem a sa­rok­pon­to­kat!

Vizs­gál­ta­tok már hib­ri­det? - hang­zik el sok­szor a te­le­fo­nos ér­dek­lő­dők kér­dése. A vá­lasz igen, és máris me­sé­lem a sa­rok­pon­to­kat!

Milliomos lettél? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Milliomos lettél? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az öt­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 12. já­­­ték­­­hé­­­ten 234 mil­­­lió fo­­­rint volt! Mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Az öt­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 12. já­­­ték­­­hé­­­ten 234 mil­­­lió fo­­­rint volt! Mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Mos­tan­tól a 300 négy­zet­mé­ter­nél na­gyobb la­kó­épü­let is meg­va­ló­sít­ható egy­szerű be­je­len­tés­sel, ha az épít­ke­zést saját lak­ha­tási cél­lal ki­vi­te­le­zik, és csak egy lakás jön létre.

Útfejlesztéssel javította borvidéke elérhetőségét Szekszárd

Útfejlesztéssel javította borvidéke elérhetőségét Szekszárd

Össze­sen 9,5 ki­lo­mé­ter­nyi út ka­pott szi­lárd bur­ko­la­tot a Duna Asz­falt ki­vi­te­le­zé­sé­ben.

Anyukám is érteni fogja - Így viselkedj a szervizben

Anyukám is érteni fogja - Így viselkedj a szervizben

Mi te­he­tünk azért, hogy ne ve­gye­nek pa­lira min­ket a szer­viz­ben. Ho­gyan lehet el­ke­rülni a meg­ve­ze­té­se­ket?

Mi is te­he­tünk azért, hogy ne ve­gye­nek pa­lira min­ket a szer­viz­ben.

8 plusz 1 érdekesség a "víz országáról" a Víz Világnapján

8 +1 érdekesség a "víz országáról" a Víz Világnapján

A 2017. jú­lius 14. és 30. kö­zött meg­ren­de­zendő 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ságra vár­ha­tóan 350 ezer néző ér­ke­zik, kö­zü­lük közel 100 ezren kül­föld­ről.

Bu­da­pest, 2017. már­cius 22. -A 2017. jú­lius 14. és 30. kö­zött meg­ren­de­zendő 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ságra vár­ha­tóan 350 ezer néző ér­ke­zik, kö­zü­lük közel 100 ezren kül­föld­ről.

Rekordot döntött az építőanyag-pályázat

Rekordot döntött az építőanyag-pályázat

Te­tő­fedő, hő­szi­ge­telő és ra­gasztó anya­gok, de komp­lett fű­tési rend­szer és tel­jes te­tő­fel­újí­tás is van a fel­aján­lá­sok kö­zött. A Vár­építő pá­lyá­zat ha­ma­ro­san raj­tol.

Te­tő­fedő, hő­szi­ge­telő és ra­gasztó anya­gok, de komp­lett fű­tési rend­szer és tel­jes te­tő­fel­újí­tás is van a fel­aján­lá­sok kö­zött. A Vár­építő pá­lyá­zat ha­ma­ro­san raj­tol, a mi­ként­jé­ről a pén­teki Vár­építő napon lehet tá­jé­ko­zódni.

Komoly bővüléssel nyitotta az évet az építőipar

Komoly bővüléssel nyitotta az évet az építőipar

.

A közel húsz­szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés mel­lett az új szer­ző­dé­sek há­rom­szo­ro­zó­dása, és a szer­ző­dés­ál­lo­mány dup­lá­zó­dása is az élén­kü­lést mu­tatja. Ha tartja a tem­pót az iparág, je­len­tő­sen hoz­zá­já­rul­hat a GDP-nö­ve­ke­dés­hez.

Az építőipar legismertebb cégeivel tartott szakmai napot az Ybl

Az építőipar legismertebb cégeivel tartott szakmai napot az Ybl

Az elő­adá­sok, szak­mai be­mu­ta­tók mel­lett ál­lás­börze és gya­kor­lati le­he­tő­sé­gek­ről szóló tá­jé­koz­ta­tás is se­gí­tette a di­á­ko­kat. A ko­ráb­ban kevés rész­ve­vőt vonzó szak­mai napot si­ke­re­sen gon­dol­ták újra az Ybl hall­ga­tói, az új irány­vo­na­lak­ról Kin­cses Péter fő­szer­ve­zőt kér­dez­tük.

Komoly bővüléssel nyitotta az évet az építőipar

Komoly bővüléssel nyitotta az évet az építőipar

A közel húsz­szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés mel­lett az új szer­ző­dé­sek há­rom­szo­ro­zó­dása, és a szer­ző­dés­ál­lo­mány dup­lá­zó­dása is az élén­kü­lést mu­tatja.

A közel húsz­szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés mel­lett az új szer­ző­dé­sek há­rom­szo­ro­zó­dása, és a szer­ző­dés­ál­lo­mány dup­lá­zó­dása is az élén­kü­lést mu­tatja. Ha tartja a tem­pót az iparág, je­len­tő­sen hoz­zá­já­rul­hat a GDP-nö­ve­ke­dés­hez.

Anyukám is érteni fogja - Hogyan találjunk jó autószervizt?

Anyukám is érteni fogja - Hogyan találjunk jó autószervizt?

Össze­szed­tünk né­hány pon­tot, ami alap­ján ér­de­mes szer­vizt ke­resni.

Össze­szed­tünk né­hány pon­tot, ami alap­ján ér­de­mes szer­vizt ke­resni.

Új iPhone-t mutatott be az Apple, erre senki sem számított!

Új iPhone-t mutatott be az Apple, erre senki sem számított!

Neked tet­szik az új szín?

Elő­ször for­dult elő, hogy ta­vas­szal bő­vül­jön az ak­tu­á­lis iP­hone csa­lád, több órára le is állt az Apple hon­lapja.

Íme, a tíz legerősebb mobil

Íme, a tíz legerősebb mobil

Az élen két új­don­ság vég­zett, a Sam­sun­go­kat pedig kár ke­resni!

Az élen két új­don­ság vég­zett, a Sam­sun­go­kat pedig kár ke­resni, fel sem ke­rül­tek a lis­tára! Egy hó­na­pon ke­resz­tül vizs­gál­ták a te­le­fo­no­kat.

"Ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére!" - 2.rész

"Ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére!" - 2.rész

"Ma­gya­rok a világ jár­mű­gyár­tá­sá­ban" ki­ál­lí­tás nyí­lik a Hung­ex­pón.

A "Ma­gya­rok a világ jár­mű­gyár­tá­sá­ban"című te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tás cél­ke­reszt­jé­ben el­ső­sor­ban a pá­lya­vá­lasz­tás előtt, vagy az út­ke­re­sés stá­di­u­má­ban lévő fi­a­ta­lok áll­nak.

Szekszárd ivóvízhálózatát bővíti a Duna Aszfalt

Szekszárd ivóvízhálózatát bővíti a Duna Aszfalt

A ki­lenc ki­lo­mé­ter­nyi új ve­ze­ték le­fek­te­té­sé­vel Ózsák­puszta, Jó­zsef­puszta és Ken­der­gyár fo­gyasz­tói is be­kap­cso­lód­nak a vá­rosi há­ló­zatba.

A ki­lenc ki­lo­mé­ter­nyi új ve­ze­ték le­fek­te­té­sé­vel Ózsák­puszta, Jó­zsef­puszta és Ken­der­gyár fo­gyasz­tói is be­kap­cso­lód­nak a vá­rosi há­ló­zatba.

A lakáspiac pezsgése elérte a válság előtti szintet

A lakáspiac pezsgése elérte a válság előtti szintet

2016-ban közel tíz­ezer új lakás épült.

2016-ban közel tíz­ezer új lakás épült, ami 30 szá­za­lé­kot meg­ha­ladó nö­ve­ke­dés. A ki­adott la­kás­épí­tési en­ge­dé­lyek alap­ján a trend idén is foly­ta­tó­dik.

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek!

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre a nö­vekvő igé­nyek miatt.

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre azért, hogy az újabb­nál újabb igé­nye­ket ki le­hes­sen elé­gí­teni. Akik pedig be­vál­lal­ják eze­ket, sokat ke­res­het­nek velük!

Tuti tippek az ízletes disznósülthöz: így nem ronthatod el

Tuti tippek az ízletes disznósülthöz: így nem ronthatod el

A há­zi­asszo­nyok tár­háza prak­ti­kák­ból ki­fogy­ha­tat­lan. De vajon tud­juk, hogy me­lyik hús ese­té­ben mire fi­gyel­jünk?

A há­zi­asszo­nyok és a nagy­ma­mák tár­háza prak­ti­kák­ból ki­fogy­ha­tat­lan. De vajon tud­juk, hogy me­lyik hús ese­té­ben, mire kell fi­gyel­nünk?

Ezzel az SMS-átveréssel próbálkoznak most az adattolvajok!

Ezzel az SMS-átveréssel próbálkoznak most az adattolvajok!

Va­ló­színű, hogy sze­mé­lyes ada­tok el­lo­pá­sára sza­ko­so­dott bű­nö­zők egy ré­gi­módi esz­köz­höz, az SMS-hez nyúl­tak.

Lehetetlen teszt: csak az igazán okosak tudják ezt megfejteni!

Lehetetlen teszt: csak az igazán okosak tudják ezt megfejteni!

Iga­zán meg­dol­goz­tat­ha­tod az agyad!

Ezzel a teszt­tel iga­zán meg­dol­goz­tat­ha­tod az agyad! Si­ke­rül meg­ol­da­nod a fel­ad­vá­nyo­kat?

Te nyerted az 1 milliárdot? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Te nyerted az 1 milliárdot? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

A ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 11. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd fo­­­rint! Most meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.

A ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 11. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd fo­­­rint! Most meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.