MANI

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

Ha­vonta pél­dául majd­nem 4000 al­ka­lom­mal te­szik fel azt a kér­dést a ke­re­ső­mo­to­rok­nak, hogy menst­ru­ál­nak-e a férfiak!?

Magyarok a világ járműgyártásában 2. rész

Magyarok a világ járműgyártásában 2. rész

He­te­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a hazai jár­mű­gyár­tás múlt­ját, je­le­nét és jö­vő­jét be­mu­tató ki­ál­lí­tást.

He­te­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a hazai jár­mű­gyár­tás múlt­ját, je­le­nét és jö­vő­jét be­mu­tató ki­ál­lí­tást.

Ilyen volt a 25. Jubileumi Év Menedzsere Díjátadó Gála

Ilyen volt a 25. Jubileumi Év Menedzsere Díjátadó Gála

A Me­ne­dzse­rek Or­szá­gos Szö­vet­sége feb­ruár 16-án ren­dezte meg gá­lá­ját.

A Me­ne­dzse­rek Or­szá­gos Szö­vet­sége feb­ruár 16-án ren­dezte meg az Év Me­ne­dzsere Díj­át­adó Gá­lá­ját.

Ki vitte el a 960 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 960 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 960 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 7. já­­­ték­­­hé­­­ten 960 mil­­­lió fo­­rint volt.

Még mindig nem volt ötös a lottón, tovább halmozódik a nyeremény

Még mindig nem volt ötös a lottón, tovább halmozódik a nyeremény

2 mil­li­árd 566 mil­lió fo­rintra nőtt az Ötös­lottó fő­nye­re­mé­nye, a Ha­tos­lot­tón pedig már 960 mil­lió fo­rint a jack­pot.

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel a nagyszerű eszközzel!

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel a nagyszerű eszközzel!

Több tíz­ezer liter víz­zel is ke­ve­seb­bet fo­gyaszt­hat egy át­la­gos csa­lád évente ezzel.

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 2,566 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 2,566 milliárd forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 7. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 566 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 7. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 566 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

AMTS Story - 1. rész

AMTS Story - 1. rész

A min­den évben meg­újuló autó show a kez­de­tek­ben ízig-vérig a tu­ning­ról szólt, ennek hát­te­ré­ről és a kez­deti lé­pé­sek­ről az öt­let­gaz­dát, Szőke Lász­lót az AMTS egyik fő­szer­ve­ző­jét kér­dez­tük.

Ma­gyar­or­szág és Közép-Kelet Eu­rópa leg­na­gyobb autós ren­dez­vé­nyé­nek múlt­idéző so­ro­za­tá­ban az ötlet meg­szü­le­té­sé­től az első ren­dez­vény le­bo­nyo­lí­tá­sáig ter­jedő idő­szak be­mu­ta­tása kö­vet­ke­zik. A min­den évben meg­újuló autó show a kez­de­tek­ben ízig-vérig a tu­ning­ról szólt, ennek hát­te­ré­ről és a kez­deti lé­pé­sek­ről az öt­let­gaz­dát, Szőke Lász­lót

Durva béremelés: Ezért érdemes a Tesconál és a Lidlnél dolgozni

Durva béremelés: Ezért érdemes a Tesconál és a Lidlnél dolgozni

Idén két lé­pés­ben meg­eme­lik a dol­go­zók alapfi­ze­té­sét és jut­ta­tá­sait is!

Idén két lé­pés­ben meg­eme­lik a dol­go­zók alapfi­ze­té­sét és jut­ta­tá­sait is!

Ki vitte el a 860 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 860 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 6. já­­­ték­­­hé­­­ten 860 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd a 2 mil­li­árd 400 mil­lió fo­rint?

Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd a 2 mil­li­árd 400 mil­lió fo­rint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 6. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 2 mil­­li­árd 400 mil­­lió fo­­rint volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 6. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 2 mil­­li­árd 400 mil­­lió fo­­rint volt.

Indul az ország első 3D szakember képzése

Indul az ország első 3D szakember képzése

Fó­kusz­ban a di­gi­tá­lis kom­pe­ten­cia fej­lesz­tése és a rend­szer­szem­lé­let

Fó­kusz­ban a di­gi­tá­lis kom­pe­ten­cia fej­lesz­tése és a nagy­vál­la­lati rend­szer­szem­lé­let

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Te ki­bír­nád, hogy ne hasz­náld a mo­bi­lo­dat a nya­ra­lás alatt?

Te ki­bír­nád, hogy ne hasz­náld a mo­bi­lo­dat a nya­ra­lás alatt?

Eltűnt a számlákról a pénz, a CIB Bank ügyfelei jártak pórul

Eltűnt a számlákról a pénz, a CIB Bank ügyfelei jártak pórul

Volt, aki nem tu­dott már fi­zetni a kár­tyá­já­val, más­nak úgy tűnt el pénze a szám­lá­ról, hogy nem is köl­tött.

Volt, aki nem tu­dott már fi­zetni a kár­tyá­já­val, más­nak úgy tűnt el pénze a szám­lá­ról, hogy nem is köl­tött.

Ki vitte el a 770 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 770 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 5. já­­­ték­­­hé­­­ten 770 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Íme, Budapest szégyenfoltjai

Íme, Budapest szégyenfoltjai

Össze­ál­lí­tot­ták Bu­da­pest top 10 épí­té­szeti szé­gyen­folt­ját.

Össze­ál­lí­tot­ták Bu­da­pest top 10 épí­té­szeti szé­gyen­folt­ját. Egy Fa­ce­book-oldal ol­va­sói sza­vaz­hat­tak arra, mely in­gat­la­nok szúr­ják leg­in­kább a sze­mü­ket.

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

Kiderült, hogy kik lépnek fel Nicki Minaj előtt Budapesten

A min­den idők egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb rap­per nő­jé­nek tar­tott Nicki Minaj most elő­ször lép majd fel ná­lunk.

A min­den idők egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb rap­per nő­jé­nek tar­tott Nicki Minaj most elő­ször lép majd fel ná­lunk.

Kétszer akkora frekvencián folytatja a Sláger FM

Kétszer akkora frekvencián folytatja a Sláger FM

Feb­ruár 2-től új frek­ven­cián az FM 95.8-on foly­tatja mű­kö­dé­sét a Slá­ger FM.

Feb­ruár 2-től új frek­ven­cián az FM 95.8-on, vál­to­zat­lan zenei- és mű­sor­kí­ná­lat­tal foly­tatja mű­kö­dé­sét a Slá­ger FM.

Szükség lesz a termelékenység növelésére

Szükség lesz a termelékenység növelésére

A ma­gyar gaz­da­ság je­len­legi nö­ve­ke­dési üte­mé­nek hosszabb távú fenn­tart­ha­tó­sá­gá­hoz szük­ség lesz a kis- és kö­ze­pes vál­lal­ko­zá­sok ter­me­lé­keny­sé­gé­nek nö­ve­lé­sére, amit töb­bek kö­zött az egyre job­ban ter­jedő ipar 4.0 meg­ol­dá­sok is elő­se­gít­het­nek - hang­zott el a HG Media és a Ha­szon Ma­ga­zin Fó­kusz­ban kon­fe­ren­cia­so­ro­za­tá­nak idei első, "Gaz­da­sági Év­nyitó 2019. - A szár­nyaló gaz­da­ság ha­tá­rai" című ren­dez­vé­nyén.

Eddig sosem látott összeget fizetnek, jó hír a nyugdíjra készülőknek

Eddig sosem látott összeget fizetnek, jó hír a nyugdíjra készülőknek

A ko­rábbi évek­ben még sosem ér­ke­zett ek­kora összegű befi­ze­tés a nyug­díj­pénz­tá­rakba.

Ha ilyen számról hívnak, soha ne vedd fel!

Ha ilyen számról hívnak, soha ne vedd fel!

Újra ak­ci­óba lép­tek a te­le­fo­nos csa­lók: ne vedd fel az ilyen szá­mo­kat és sem­mi­képp se hívd vissza!

Újra ak­ci­óba lép­tek a te­le­fo­nos csa­lók: ne vedd fel az ilyen szá­mo­kat és sem­mi­képp se hívd vissza!

Ki vitte el a 680 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 680 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 4. já­­­ték­­­hé­­­ten 680 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 4. já­­­ték­­­hé­­­ten 680 mil­­­lió fo­­rint volt.

Több tízezer forintot bukhatsz, ha erre nem figyelsz

Több tízezer forintot bukhatsz, ha erre nem figyelsz

Au­tó­pá­lya-mat­ri­cát kell venni.

Négy nap múlva le­jár­nak az au­tó­pá­lya-mat­ri­cák és sokat buk­hatsz, ha el­fe­lejt­ke­zel újat venni.

Megváltozik a Facebook, eltűnik az alkalmazás

Megváltozik a Facebook, eltűnik az alkalmazás

Van, ami még nekik sem jön be.

Van, ami még a Fa­ce­book gu­ru­i­nak sem jön be, ezért kény­te­le­nek meg­szün­tetni az egyik al­kal­ma­zást.

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu szer­kesz­tő­sége már­ci­us­ban meg­hir­deti az Év Ma­gyar Au­tója díjat.

Az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu szer­kesz­tő­sége már­ci­us­ban meg­hir­deti az Év Ma­gyar Au­tója díjat.

A csokoládé is beépíthető egy sikeres diétába

A csokoládé is beépíthető egy sikeres diétába

Új év, új fo­ga­dal­mak, és a mind­annyi­unk­ban ott la­kozó Bridget Jones lis­tá­ján bi­zony a fo­gyó­kúra elő­kelő he­lyen sze­re­pel. A nagy len­dü­let­tel el­kez­dett di­é­tá­ból azon­ban gyor­san lehet fruszt­rá­ció, sőt a ki­in­du­lás­hoz ké­pest több is jöhet fel. Di­e­te­ti­kus-sze­mé­lyi edző ta­ná­csai, hogy a fo­gyás ne csap­jon át hí­zásba.

Két és félszoba összkomfort Skoda Kodiaq teszt

Két és félszoba összkomfort Skoda Kodiaq teszt

Ennek a mo­dell­nek a pi­acra lé­pése elő­re­ve­tí­tette, hogy a márka sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb sze­re­pet szán ma­gá­nak ebben a ka­te­gó­ri­á­ban is.

Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 2 milliárd 70 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye az 4. já­ték­hé­ten 2 mil­li­árd 70 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye az 4. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 70 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ne dőlj be, a Facebookon újabb álhír terjed

Ne dőlj be, a Facebookon újabb álhír terjed

Azt ter­jesz­tik, hogy a nem aktív ta­go­kat ki­dobja a Fa­ce­book a cso­por­tok­ból.

Azt ter­jesz­tik, hogy a nem aktív ta­go­kat ki­dobja a Fa­ce­book a cso­por­tok­ból.

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, tiéd lett az 1,944 mil­li­árd fo­rint?

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, tiéd lett az 1,944 mil­li­árd fo­rint?

Jöj­­­­je­­­­nek a nyer­­­­tes szá­­­­mok!

Az 5 ta­­­­lá­­­­la­­­­tos szel­­­­vény vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 3. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 1 mil­­li­árd 944 mil­­­­lió fo­­­­rint volt, jöj­­­­je­­­­nek a nyer­­­­tes szá­­­­mok!

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Idén is meghirdetik az Év Magyar Autója 2020 díjat

Nagy pél­dány­számú on­line- és print lapok el­is­mert autós új­ság­író­i­ból álló füg­get­len szak­mai zsűri dönti el, me­lyik lesz 2020 "leg­ma­gya­rabb" au­tója.

Ki vitte el a 607 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 607 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 3. já­­­ték­­­hé­­­ten 607 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Kult'30 - Az értékes félóra!

Kult'30 - Az értékes félóra! - az M5 csatorna kulturális magazinműsora

A Kult'30 a kul­túra sze­rel­me­se­i­nek szól, il­letve mind­azok­nak, akik tá­jé­ko­zódni sze­ret­né­nek arról, hogy mi­lyen kul­tu­rá­lis ese­mé­nyek vár­ják őket ha­tá­ron innen és túl.

A Kult'30 a kul­túra sze­rel­me­se­i­nek szól, il­letve mind­azok­nak, akik tá­jé­ko­zódni sze­ret­né­nek arról, hogy mi­lyen kul­tu­rá­lis ese­mé­nyek vár­ják őket ha­tá­ron innen és túl.

Így kerüld el, hogy az első edzésed legyen az utolsó!

Így kerüld el, hogy az első edzésed legyen az utolsó!

Szak­ér­tői ta­ná­csok, hogy ne olyan le­gyen az edzés, mintha gör­desz­ká­val pró­bál­nánk be­venni a Mű­jég­pá­lyát.

Ál­la­pot­fel­mé­rés, el­ér­hető, de ki­hí­vást je­lentő célok, és talán a leg­fon­to­sabb, hogy jól érez­zük ma­gun­kat. Szak­ér­tői ta­ná­csok, hogy ne olyan le­gyen az edzés, mintha gör­desz­ká­val pró­bál­nánk be­venni a Mű­jég­pá­lyát.

Ki vitte el az 515 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 515 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a má­so­dik já­­­ték­­­hé­­­ten 515 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd az 1 mil­li­árd 797 mil­lió fo­rint?

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd az 1 mil­li­árd 797 mil­lió fo­rint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye az 2. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 1,797 mil­­li­árd fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Tiéd az 1 milliárd 681 millió forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 681 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye az 1. já­ték­hé­ten ugyanis 1,681 mil­li­árd fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye az 1. já­ték­hé­ten ugyanis 1,681 mil­li­árd fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ki vitte el a 440 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 440 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az első já­­­ték­­­hé­­­ten 440 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az első já­­­ték­­­hé­­­ten 440 mil­­­lió fo­­rint volt.

Vízválasztó lehet az okoseszköz az egészséges életmód kialakításában

Vízválasztó lehet az okoseszköz az egészséges életmód kialakításában

Az élet­mód­vál­tás­tól kezdve a sze­mé­lyi edző­vel tör­ténő közös munka fi­nom­han­go­lá­sáig szé­les ská­lán mo­zog­nak a kü­lön­féle kü­tyük­ben rejlő le­he­tő­sé­gek. Szak­ér­tői ta­ná­csok kez­dők­nek és ha­la­dók­nak.

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

Hiába van szil­vesz­ter.

Hiába van szil­vesz­ter, a szom­szé­dok­ról nem sza­bad el­fe­lejt­kezni.

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 555 millió forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 555 millió forint?

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 52. já­ték­hé­ten ugyanis 1,555 mil­li­árd fo­rint volt.

Ki vitte el a 284 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 284 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 51. já­­­ték­­­hé­­­ten 284 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ki vitte el a 355 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 355 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 52. já­­­ték­­­hé­­­ten 355 mil­­­lió fo­­rint.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 52. já­­­ték­­­hé­­­ten 355 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Közelebb került Erdély Budapesthez: átadták az M35-ös és az M4-es 23 kilométerét

Közelebb került Erdély Budapesthez: átadták az M35-ös és az M4-es 23 kilométerét

Tör­té­nelmi hi­á­nyo­kat pótló be­ru­há­zá­sok zaj­la­nak Hajdú-Bihar me­gyé­ben.

A Duna Asz­falt és a Hódút el­ké­szült az M35-ös 481-es főút és Be­rettyó­új­falu kö­zötti 18,7 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szá­val, il­letve a vá­rost a 47-es főút­tal össze­kötő 1,5 és 2,9 ki­lo­mé­te­res M4-es pá­lya­sza­ka­szok épít­ke­zé­sé­vel is.

THE NICKI WRLD TOUR KOOPRODUKCIÓBAN A JUICE WRLD-EL

THE NICKI WRLD TOUR KOOPRODUKCIÓBAN A JUICE WRLD-EL

NICKI MINAJ BEJELENTI A THE NICKI WRLD TOUR-t (A NICKI VILÁGTURNÉT) A JUICE WRLD-EL KOOPRODUKCIÓBAN

NICKI MINAJ BEJELENTI A THE NICKI WRLD TOUR-t (A NICKI VILÁGTURNÉT) A JUICE WRLD-EL

Februártól duplájára nő a Sláger FM vételkörzete

Februártól duplájára nő a Sláger FM vételkörzete

Még töb­ben hall­gat­hat­ják majd.

A Slá­ger FM 2019. feb­ruár 2-ától a 95.8 Mhz-es frek­ven­cián, a je­len­le­gi­nél két­szer na­gyobb te­rü­le­ten lesz fog­ható, így még töb­ben hall­gat­hat­ják majd.

A Dorkóra szavazott a magyar rögbiválogatott is!

A Dorkóra szavazott a magyar rögbiválogatott is!

A Dorko egyre nép­sze­rűbb.

A Dorko egyre na­gyobb nép­sze­rű­ség­nek ör­vend a spor­to­lók kö­ré­ben. Ezt mi sem pél­dázza job­ban, mint­hogy a hazai brand egy újabb meg­ál­la­po­dást kö­tött.

A II. kerületben indul a budapesti iskolabuszprogram mintaprojektje

A II. kerületben indul a budapesti iskolabuszprogram mintaprojektje

A kor­mány­zat is­ko­la­busz­prog­ra­mot indít

A kor­mány­zat is­ko­la­busz­prog­ra­mot indít, a min­ta­pro­jekt a II. ke­rü­let­ben kez­dő­dik el 2019-ben - je­len­tette be Gu­lyás Ger­gely mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter a ke­rü­let­ben tar­tott keddi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón

Erre figyelj a bevásárláskor, ha nem akarsz idegeskedni ünnepek alatt

Erre figyeljünk az ünnepekre való bevásárláskor

Össze­gyűj­töt­tünk né­hány hasz­nos ta­ná­csot a ka­rá­cso­nyi aján­dék és élel­mi­szer vá­sár­lás­sal, va­la­mint a szil­vesz­teri pi­ro­tech­ni­kai ter­mé­kek­kel kap­cso­lat­ban.

Elkészült az M35-ös autópálya Debrecen és Berettyóújfalu között

Elkészült az M35-ös autópálya Debrecen és Berettyóújfalu között

Immár nem dü­bö­rög­nek Deb­re­cen­ben az uta­kat erő­sen ron­gáló ka­mi­o­nok, hi­szen el­ké­szült az M35-ös au­tó­pá­lya. Ha­ma­ro­san az M4-es au­tó­pá­lya egy rövid, 1,5 km-es sza­ka­sza is meg­épül.

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd az 1 milliárd 315 millió forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd az 1 milliárd 315 millió forint?

Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 50. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 315 mil­­­lió fo­­­rint volt.

Zajlik a komáromi híd közel 100 méteres tartópilonjának bebetonozása

Zajlik a komáromi híd közel 100 méteres tartópilonjának bebetonozása

Iga­zán lát­vá­nyos sza­kasz­hoz ér­ke­zett a Híd­építő, a Mé­szá­ros és Mé­szá­ros, va­la­mint a Hódút által ki­vi­te­le­zett pro­jekt.

Ki vitte el a 135 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 135 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 49. já­­­ték­­­hé­­­ten 135 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Tiéd lett a 210 mil­lió fo­rin­t? Íme a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Tiéd lett a 210 mil­lió fo­rin­t? Íme a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye az 50. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 210 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye az 50. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 210 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd lett az 1,185 milliárd forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd lett az 1,185 milliárd forint?

A vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­ny a 48. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 185 mil­­­lió fo­­­rint volt.

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 48. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 185 mil­­­lió fo­­­rint volt.

NATURALLY 7-koncert Budapesten!

NATURALLY 7-koncert Budapesten!

A világ leg­jobb ACAPELLA "Vocal Play"pro­duk­ci­ója ér­ke­zik Bu­da­pestre.

A világ leg­jobb ACAPELLA "Vocal Play"pro­duk­ci­ója ér­ke­zik Bu­da­pestre.

Új óvoda épül Pesthidegkúton!

Új óvoda épül Pesthidegkúton!

A II. Ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat meg­kezdi az új óvoda épí­té­sét.

A II. Ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat Pest­hi­deg­kú­ton, a Ka­darka és a Sza­bad­ság utca sar­kán álló tel­ken meg­kezdi az új óvoda épí­té­sét.

Drága mulatság ingyen parkolni

Drága mulatság ingyen parkolni

A par­ko­lón kívül le­tenni az autót akár 50 ezer fo­rintba is ke­rül­het.

A ka­rá­cso­nyi ro­ham­ban sűrűn elő­for­dul, hogy nem ta­lá­lunk par­ko­ló­he­lyet. A par­ko­lón kívül le­tenni az autót pedig akár 50 ezer fo­rintba is ke­rül­het. De van egy kis­kapu!

Holy Chants Tour 2018

GREGORIAN: Holy Chants Tour 2018, Budapest

Az ad­vent tö­ké­le­tes idő­szak arra, hogy egy ki­csit el­csen­de­sed­jünk, majd rá­han­go­lód­junk az év leg­szebb, leg­bé­ké­sebb és leg­meg­hit­tebb ün­ne­pére, a ka­rá­csonyra! Ehhez nyújt se­gít­sé­get és kínál él­ményt a GREGORIAN.

Az ad­vent tö­ké­le­tes idő­szak arra, hogy egy ki­csit el­csen­de­sed­jünk, majd rá­han­go­lód­junk az év leg­szebb, leg­bé­ké­sebb és leg­meg­hit­tebb ün­ne­pére, a ka­rá­csonyra! Ehhez nyújt se­gít­sé­get és kínál életre szóló él­ményt a GREGORIAN, mely a leg­szebb ka­rá­cso­nyi da­lok­kal jön ha­zánkba.

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 48. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Sok százezer forintot bukhatsz: így kerülheted el a bajt

Sok százezer forintot bukhatsz: így kerülheted el a bajt

El­fagy­hat a víz­óra.

Aki ezt látja a víz­órá­ján, több ezer fo­rint­tól bú­csúz­hat! Rá­adá­sul jó eséllyel víz nél­kül fog ma­radni egy ideig.

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 75 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 48. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 75 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 48. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 75 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Melyik országból mennyi idő alatt érkeznek meg a csomagok?

Melyik országból mennyi idő alatt érkeznek meg a csomagok?

Van, ahon­nan még nem késő meg­ren­delni az aján­dé­kot.

Van, ahon­nan még meg­ér­kez­het ka­rá­csony előtt az aján­dék, de Kí­ná­ból pél­dául már biz­to­san nem.

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ha nem aka­runk öre­gedni, elég va­csora után vö­rös­bort inni? Mi igaz és mi nem? A Ri­post ebben segít most.

Halálos lehet az otthoni pálinkafőzés: ezekre mindenképp vigyázz!

Halálos lehet az otthoni pálinkafőzés: ezekre mindenképp vigyázz!

Azt gon­dol­hat­nánk, hogy a pá­lin­ka­fő­zés egy­szerű. Azon­ban ahogy min­den­nek, ennek is meg­van a maga ve­szé­lye.

Egy jó példa a mai fiatal generációnak

Egy jó példa a mai fiatal generációnak

Mol­nár Ni­ko­las egy influ­en­cer, aki nem sze­reti, ha influ­en­cer­nek szó­lít­ják! A 18 éves fi­a­tal­em­ber­rel töb­bek közt kor­osz­tá­lya prob­lé­má­i­ról és a meg­ol­dá­sok­ról be­szél­get­tünk.

Mol­nár Ni­ko­las egy influ­en­cer, aki nem sze­reti, ha influ­en­cer­nek szó­lít­ják! A 18 éves fi­a­tal­em­ber­rel töb­bek közt kor­osz­tá­lya prob­lé­má­i­ról és a meg­ol­dá­sok­ról be­szél­get­tünk.

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) pénz­ügyi nyo­mo­zói rövid időn belül két­szer is le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő csa­lást.

Ki vitte el a 434 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 434 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 47. já­­­ték­­­hé­­­ten 434 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Trianon - nagyszabású történelmi rockopera az M5 kulturális csatornán

Trianon - nagyszabású történelmi rockopera az M5 kulturális csatornán

A tör­té­nelmi já­té­kot az Eszt­rád Szín­ház mu­tatta be a Hősök terén.

A tör­té­nelmi já­té­kot az Eszt­rád Szín­ház mu­tatta be a Hősök terén.