MANI

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd az 1 milliárd 315 millió forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd az 1 milliárd 315 millió forint?

Jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye az 50. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 315 mil­­­lió fo­­­rint volt.

NATURALLY 7-koncert Budapesten!

NATURALLY 7-koncert Budapesten!

A világ leg­jobb ACAPELLA "Vocal Play"pro­duk­ci­ója ér­ke­zik Bu­da­pestre.

A világ leg­jobb ACAPELLA "Vocal Play"pro­duk­ci­ója ér­ke­zik Bu­da­pestre.

Drága mulatság ingyen parkolni

Drága mulatság ingyen parkolni

A ka­rá­cso­nyi ro­ham­ban sűrűn elő­for­dul, hogy nem ta­lá­lunk par­ko­ló­he­lyet. A par­ko­lón kívül le­tenni az autót pedig akár 50 ezer fo­rintba is ke­rül­het. De van egy kis­kapu!

A ka­rá­cso­nyi ro­ham­ban sűrűn elő­for­dul, hogy nem ta­lá­lunk par­ko­ló­he­lyet. A par­ko­lón kívül le­tenni az autót pedig akár 50 ezer fo­rintba is ke­rül­het.

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd lett az 1,185 milliárd forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd lett az 1,185 milliárd forint?

A vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­ny a 48. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 185 mil­­­lió fo­­­rint volt.

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 48. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 185 mil­­­lió fo­­­rint volt.

Új óvoda épül Pesthidegkúton!

Új óvoda épül Pesthidegkúton!

A II. Ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat Pest­hi­deg­kú­ton, a Ka­darka és a Sza­bad­ság utca sar­kán álló tel­ken meg­kezdi az új óvoda épí­té­sét.

A II. Ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat Pest­hi­deg­kú­ton, a Ka­darka és a Sza­bad­ság utca sar­kán álló tel­ken meg­kezdi az új óvoda épí­té­sét.

Megnyílt a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő

Megnyílt a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő

A ki­bő­vült Csil­lag­he­gyi Árpád For­rás­für­dő­ben meg­nyílt Bu­da­pest leg­újabb well­ness­pa­ra­di­csoma, ahol 12 új me­dence közül vá­laszt­ha­tunk.

GREGORIAN: Holy Chants Tour 2018, Budapest

GREGORIAN: Holy Chants Tour 2018, Budapest

Vissza­tér a Gre­go­rian ha­zánkba.

Vissza­tér a Gre­go­rian for­má­ció Ma­gyar­or­szágra. A kü­lön­le­ges hang­zású kórus ez­út­tal a leg­szebb ka­rá­cso­nyi da­lok­kal áll majd a nagy­kö­zön­ség elé.

A Dal 2019 - jövőre is együtt keressük Magyarország legjobb dalát

A Dal 2019 - jövőre is együtt keressük Magyarország legjobb dalát

Új zsű­ri­ta­gok­kal és mű­sor­ve­ze­tő­vel indul a dal­vá­lasztó show ja­nu­ár­ban.

Új zsű­ri­ta­gok­kal és mű­sor­ve­ze­tő­vel indul a dal­vá­lasztó show ja­nu­ár­ban.

Sok százezer forintot bukhatsz: így kerülheted el a bajt

Sok százezer forintot bukhatsz: így kerülheted el a bajt

Aki ezt látja a víz­órá­ján, több ezer fo­rint­tól bú­csúz­hat! Rá­adá­sul jó eséllyel víz nél­kül fog ma­radni egy ideig.

Aki ezt látja a víz­órá­ján, több ezer fo­rint­tól bú­csúz­hat! Rá­adá­sul jó eséllyel víz nél­kül fog ma­radni egy ideig.

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 48. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 48. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt.

Melyik országból mennyi idő alatt érkeznek meg a csomagok?

Melyik országból mennyi idő alatt érkeznek meg a csomagok?

Egyre töb­ben ren­del­nek ka­rá­cso­nyi aján­dé­kot kül­föld­ről.

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 75 millió forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd az 1 milliárd 75 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 48. já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd 75 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Halálos lehet az otthoni pálinkafőzés: ezekre mindenképp vigyázz!

Halálos lehet az otthoni pálinkafőzés: ezekre mindenképp vigyázz!

Azt gon­dol­hat­nánk, hogy a pá­lin­ka­fő­zés egy­szerű.

Azt gon­dol­hat­nánk, hogy a pá­lin­ka­fő­zés egy­szerű.

Egy jó példa a mai fiatal generációnak

Egy jó példa a mai fiatal generációnak

Egy influ­en­cer, aki nem sze­reti, ha influ­en­cer­nek szó­lít­ják!

Mol­nár Ni­ko­las egy influ­en­cer, aki nem sze­reti, ha influ­en­cer­nek szó­lít­ják! A 18 éves fi­a­tal­em­ber­rel töb­bek közt kor­osz­tá­lya prob­lé­má­i­ról és a meg­ol­dá­sok­ról be­szél­get­tünk.

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Ne higgyünk el mindent: tévhitek és az igazság az orvosi kutatásokról

Mi igaz és mi nem? A Ri­post ebben segít most.

Most akkor nem hord­hat­juk a zse­bünk­ben a te­le­font? Ha pedig nem aka­runk öre­gedni, elég va­csora után vö­rös­bort inni? Mi igaz és mi nem? A Ri­post ebben segít most.

Ki vitte el a 434 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 434 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 47. já­­­ték­­­hé­­­ten 434 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 47. já­­­ték­­­hé­­­ten 434 mil­­­lió fo­­rint volt.

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 967 millió forint?

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 967 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 47. já­ték­hé­ten ugyanis 967 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az eredeti Enigma hangok

Az eredeti Enigma hangok

Elér­ke­zett az idő - az Enigma ze­néje vi­lág­szerte a szín­pa­dokra kerül.

Elér­ke­zett az idő - az Enigma ze­néje vi­lág­szerte a szín­pa­dokra kerül.

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

Másfél milliárdot csaltak el külföldi használt autókkal

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal (NAV) pénz­ügyi nyo­mo­zói rövid időn belül két­szer is le­lep­lez­tek hasz­nált gép­jármű ke­res­ke­de­lem­mel össze­függő csa­lást.

Az M4-es újabb szakaszán közlekedhetnek még idén az autók

Az M4-es újabb szakaszán közlekedhetnek még idén az autók

A Duna Asz­falt és a Hódút mun­ká­já­nak kö­szön­hető ez.

A Duna Asz­falt és a Hódút mun­ká­já­nak kö­szön­he­tően a Be­rettyó­új­falu és az or­szág­ha­tár kö­zötti sza­kasz, va­la­mint az M35-ös meg­hosszab­bí­tása is el­ké­szül. Előb­bin három hidat is át­ad­nak.

Aretha Franklin emlékére...

Aretha Franklin emlékére...

Meg­hitt és cso­dá­la­tos pil­la­na­tok­kal han­go­lód­ha­tunk rá az idei ka­rá­csonyra is 2018. de­cem­ber má­so­di­kán a MOM Sport­ban.

Meg­hitt és iga­zán cso­dá­la­tos pil­la­na­tok­kal han­go­lód­ha­tunk rá az idei ka­rá­csonyra is egy nagy­sza­bású kon­cert ke­re­té­ben, me­lyet de­cem­ber 2-án tar­ta­nak.

Az Edzők Ligája emeli a tétet!

Az Edzők Ligája emeli a tétet!

El­star­tolt az Edzők Li­gája ha­ladó já­ték­módja.

El­star­tolt a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. in­gye­nes napi fan­tá­zia­já­té­ká­nak Ha­ladó já­ték­módja. A ki­hí­vá­sokra vágyó vir­tu­á­lis edzők ezen­túl 11 fős csa­pa­ta­ik­kal is össze­mér­he­tik tu­dá­su­kat.

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 850 millió forint?

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 850 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 46. já­ték­hé­ten ugyanis 850 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

2018 Legjobb Munkahelye: Szerencsejáték Zrt.

2018 Legjobb Munkahelye: Szerencsejáték Zrt.

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. hi­va­ta­lo­san is el­nyerte a Ma­gyar­or­szág leg­jobb mun­ka­he­lye mi­nő­sí­tést.

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. - immár má­so­dik al­ka­lom­mal - hi­va­ta­lo­san is el­nyerte a Ma­gyar­or­szág leg­jobb mun­ka­he­lye mi­nő­sí­tést.

SZARKA TAMÁS & GHYMES

SZARKA TAMÁS & GHYMES

Két kü­lön­álló pro­duk­ció össze­vo­ná­sá­val egy meg­újult csa­pat várja a kö­zön­sé­get 2019. már­cius 24-én a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba.

Két kü­lön­álló pro­duk­ció össze­vo­ná­sá­val, Szarka Tamás és ze­ne­kara, va­la­mint a Ghy­mes ze­ne­kar fú­zi­ó­já­val egy meg­újult csa­pat várja a kö­zön­sé­get 2019. már­cius 24-én a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba.

Mától érkezik a nyugdíjprémium

Mától érkezik a nyugdíjprémium

Ma ér­ke­zik a szám­lákra, a pos­tai kifi­ze­té­sek csü­tör­tö­kön kez­dőd­nek.

Ma ér­ke­zik a szám­lákra a nyug­díj­pré­mium, a pos­tai kifi­ze­té­sek csü­tör­tö­kön kez­dőd­nek. 18 ezer fo­rint a ma­xi­mum, 2,5 mil­lió ember kap a ta­va­lyi­nál is na­gyobb össze­get.

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 737 millió forint?

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 737 millió forint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény fő­­nye­­re­­mé­­nye a 45. já­­ték­­hé­­ten 737 mil­­lió fo­­rint volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény fő­­nye­­re­­mé­­nye a 45. já­­ték­­hé­­ten 737 mil­­lió fo­­rint volt.

Azonnal kivonják a forgalomból ezt a növényi habot

Most közölte a hatóság: azonnal kivonják a forgalomból ezt a növényi habot

A Meggle hab­alap­ját hív­ták vissza.

A Meggle nö­vé­nyi hab­alap­ját hív­ták vissza.

Lesújtó jelentést tett közzé a Google a magyar netezőkről

Lesújtó jelentést tett közzé a Google a magyar netezőkről

Nem vál­ta­nak jel­szót.

Azt vizs­gál­ták, mennyire vé­de­kez­nek az em­be­rek az adat­ha­lá­szat ellen.

Ki vitte el a 277 mil­lió fo­rin­tot? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Ki vitte el a 277 mil­lió fo­rin­tot? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 45. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 277 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 45. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 277 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Új időpontban tartják meg Rhoda Scott budapesti koncertjét

Új időpontban tartják meg Rhoda Scott budapesti koncertjét

Ba­le­sete miatt nem tudja meg­tar­tani ere­de­ti­leg 2018. no­vem­ber 11-re ter­ve­zett bu­da­pesti kon­cert­jét Rhoda Scott.

Ba­le­sete miatt nem tudja meg­tar­tani ere­de­ti­leg no­vem­ber 11-re ter­ve­zett bu­da­pesti kon­cert­jét.

Mikor engedd el a kezét?

Mikor engedd el a kezét?

Fel­nőtt­ként fel­ada­tunk és fe­le­lős­sé­günk, hogy jó pél­dát mu­tas­sunk.

Fel­nőtt­ként fel­ada­tunk és fe­le­lős­sé­günk, hogy jó pél­dát mu­tas­sunk, és az élet­ko­ruk­nak és a köz­le­ke­dési mód­nak meg­fe­le­lően meg­ta­nít­suk a köz­le­ke­dés alap­vető sza­bá­lyait a gyer­me­ke­ink­nek.

Ki vitte el a 205 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 205 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 44. já­­­ték­­­hé­­­ten 205 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

MEGÍGÉRTÉK ÉS VISSZATÉRNEK!

A Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Bu­da­pestre lá­to­gat.

Öröm­mel je­lent­jük be, hogy a Post­mo­dern Ju­ke­box ismét Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat, és 2019. már­cius 13-án kü­lön­le­ges kon­cer­tet ad a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Ennyivel kell többet fizetni kötelező gépjármű-felelősségbiztosításért

Ennyivel kell többet fizetni kötelező gépjármű-felelősségbiztosításért

13 érin­tett biz­to­sító meg­hir­dette az új kgfb-ta­ri­fáit. Elég nagy a szó­rás.

A csü­tör­tök éj­féli ha­tár­időig mind a 13 érin­tett biz­to­sító meg­hir­dette az új kgfb-ta­ri­fáit. Elég nagy a szó­rás.

Nagyon rossz hírt közöltek a Star Wars rajongókkal!

Nagyon rossz hírt közöltek a Star Wars rajongókkal!

A Solo-film bu­kása miatt egy másik na­gyon várt Star Wars fil­met már el se fog­nak ké­szí­teni.

A Solo-film bu­kása miatt egy másik na­gyon várt Star Wars fil­met már el se fog­nak ké­szí­teni.

Indiaiak fejik a magyar marhákat

Indiaiak fejik a magyar marhákat

Leg­alább ti­zenöt szar­vas­mar­ha­te­le­pen dol­goz­nak.

Leg­alább ti­zenöt szar­vas­mar­ha­te­le­pen dol­goz­nak, és több szá­zan pedig a me­ző­gaz­da­sági ter­me­lők­nél he­lyez­ked­tek el.

Mindenszentek és halottak napja: mikor mit ünneplünk?

Mindenszentek és halottak napja: mikor mit ünneplünk?

A leg­töb­ben össze­ke­ve­rik.

A leg­töb­ben össze­ke­ve­rik, hogy me­lyik nap pon­to­san mire is em­lé­ke­zünk, mit ün­nep­lünk no­vem­ber el­se­jén és má­so­di­kán.

CSAK AZÉRT IS! Összeállt Emilio és Curtis

CSAK AZÉRT IS! Összeállt Emilio & Curtis

Ba­rát­ság­ból öröm­ze­né­lés: jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio és Cur­tis.

Ba­rát­ság­ból öröm­ze­né­lés: jö­vőre közös nagy­kon­cer­tet ad az Aré­ná­ban Emi­lio & Cur­tis.

Figyelmeztetést adott ki a Magyar Nemzeti Bank: mától nézd meg jól az ezresed

Figyelmeztetést adott ki a Magyar Nemzeti Bank: mától nézd meg jól az ezresed

No­vem­ber 1-jétől már csak az új ezer fo­rin­tos­sal lehet fi­zetni.

No­vem­ber 1-jétől már csak az új ezer fo­rin­tos­sal lehet fi­zetni.

Lecseréli 80 éve épült hídját Baja

Lecseréli 80 éve épült hídját Baja

A város 140 éves zsi­lipje is meg­újul.

A Hódút ki­vi­te­le­zé­sé­ben épülő új hídra vissza­tér­het­nek a súly­kor­lá­to­zás miatt le­til­tott me­ző­gaz­da­sági gépek; a város 140 éves zsi­lipje is meg­újul a St­ra­bag és a Híd­építő mun­ká­já­nak kö­szön­he­tően.

Hétezer tonna aszfalt beépítésével újították fel a Szeged-Röszke összekötőt

Hétezer tonna aszfalt beépítésével újították fel a Szeged-Röszke összekötőt

A Duna Asz­falt és a Hódút ha­tár­időre ké­szült el a 4301-es út több mint 6 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szá­val.

Figyelmeztet az OTP: Ha kaptál ilyen levelet, semmiképp se kattints rá

Figyelmeztet az OTP: Ha kaptál ilyen levelet, semmiképp se kattints rá

Az MNB után az OTP ügy­fe­leit sem kí­mé­lik az in­ter­ne­tes tá­ma­dók.

Az MNB után az OTP ügy­fe­leit sem kí­mé­lik az in­ter­ne­tes tá­ma­dók.

Ki vitte el az óriási nyereményt? Íme, a hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az óriási nyereményt? Íme, a hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 42. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 70 mil­­­­lió fo­­­rint volt. Itt van­nak a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­k!

Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait: 528 mil­lió fo­rint a tét

Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait: 528 mil­lió fo­rint a tét

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 43. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 528 mil­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 43. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 528 mil­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 42. já­ték­hé­ten ugyanis 313 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 42. já­ték­hé­ten ugyanis 313 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

20 éves a Fény Utcai Piac

20 éves a Fény Utcai Piac

A "pi­a­co­zás" egyre nép­sze­rűbb a fi­a­ta­labb kor­osz­tály kö­ré­ben is.

31 mil­lió lá­to­gató, 150 tonna gomba, 1000 tonna ke­nyér, 5500 tonna csir­ke­hús, 6500 tonna bur­go­nya, 2 mil­lió darab lán­gos - csak né­hány szám­adat az idén 20 éves Fény Utcai Pi­ac­ról.

A nyugdíjjal együtt érkezik a prémium

A nyugdíjjal együtt érkezik a prémium

A pré­mium ma­xi­má­lis összege 18 ezer fo­rint.

A pré­mium ma­xi­má­lis összege 18 ezer fo­rint. Elő­ször azok­hoz jut el, akik át­uta­lás­sal kap­ják meg a nyug­dí­ju­kat.

Írd meg Te Magyarország dalát! - már lehet jelentkezni A Dal 2019 mezőnyébe

Írd meg Te Magyarország dalát! - már lehet jelentkezni A Dal 2019 mezőnyébe

A Duna Te­le­ví­zió idén is ke­resi Ma­gyar­or­szág dalát!

A Duna Te­le­ví­zió idén is ke­resi Ma­gyar­or­szág dalát: azt az egész or­szá­got meg­moz­gató zenét, amely vé­gig­kí­séri a 2019-es évet.

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 41. já­ték­hé­ten ugyanis 313 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 41. já­ték­hé­ten ugyanis 313 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ki vitte el a 670 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 670 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 40. já­­­ték­­­hé­­­ten 670 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Lebukott a McDonald's, patkányok lepték el az éttermet

Lebukott a McDonald's, patkányok lepték el az éttermet

Az egyik vevő vi­de­ózta le, ahogy a pat­ká­nyok a gyors­ét­te­rem­ben ro­han­gál­nak.

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai. Tiéd lett a 202 mil­lió?

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai. Tiéd lett a 202 mil­lió?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 40. já­­ték­­hé­­ten 202 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 40. já­­ték­­hé­­ten 202 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Vendég a háznál - Keresztes Ilonával a Kossuth Rádióban!

Vendég a háznál - Keresztes Ilonával a Kossuth Rádióban!

A Kos­suth Rádió szep­tem­ber kö­ze­pé­től bő­vült mű­sor­struk­tú­rá­val várja a hall­ga­tó­kat.

Ki vitte el az 580 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 580 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 39. já­­­ték­­­hé­­­ten 580 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Vigyázz, kész, Sziget!

Vigyázz, kész, Sziget!

Ér­de­mes "tér­de­lő­rajt­ban" várni ok­tó­ber 1-jét, akkor indul ugyanis a Szi­get bér­le­tek ér­té­ke­sí­tése, rá­adá­sul reg­gel 10 órá­tól - 24 órán ke­resz­tül - egy je­len­tős ked­vez­ménnyel és aján­dé­kok­kal járó ak­ci­ó­val.

Ér­de­mes "tér­de­lő­rajt­ban" várni ok­tó­ber 1-jét, akkor indul ugyanis a Szi­get bér­le­tek ér­té­ke­sí­tése, rá­adá­sul reg­gel 10 órá­tól - 24 órán ke­resz­tül - egy je­len­tős ked­vez­ménnyel és aján­dé­kok­kal járó ak­ci­ó­val.

A versenyképesség javítása kell a további növekedéshez

A versenyképesség javítása kell a további növekedéshez

A gaz­da­ság to­vábbi nö­ve­ke­dé­sé­hez szük­ség lesz a hazai vál­lal­ko­zá­sok ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek és ter­me­lé­keny­sé­gé­nek ja­ví­tá­sára.

Elrajtolt a Tisza-tó körüli biciklis kört teljessé tevő út építése

Elrajtolt a Tisza-tó körüli biciklis kört teljessé tevő út építése

A hi­ányzó 6,5 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szon a Tisza és a Szo­morka-patak fe­lett is épül egy-egy híd a Hódút mun­ká­já­val.

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai!

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 100 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 39. já­ték­hé­ten ugyanis 100 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 39. já­ték­hé­ten ugyanis 100 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Megszületett az idei év negyedik lottómilliárdosa

Megszületett az idei év negyedik lottómilliárdosa

Az Ötös­lottó 38. heti leg­sze­ren­csé­sebb já­té­kosa 1,846 mil­li­árd fo­rint­tal gaz­da­go­dott a szom­bati sor­so­lá­son.

Az Ötös­lottó 38. heti leg­sze­ren­csé­sebb já­té­kosa 1,846 mil­li­árd fo­rint­tal gaz­da­go­dott a szom­bati sor­so­lá­son.

Ki vitte el az 500 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 500 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 38. já­­­ték­­­hé­­­ten 500 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted

Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted

Új­szerű, az ésszerű érvek he­lyett az ér­zelmi hú­ro­kat meg­pen­dítő bal­eset-meg­elő­zési prog­ra­mot hir­det az Autós Nagy­ko­a­lí­ció.

Díjat nyert Magyar-ország ötödik leg-nagyobb nyílású hídja

Rangos díjat nyert Magyarország ötödik legnagyobb nyílású hídja

A Hódút által ki­vi­te­le­zett Mo­soni-Duna-híd a szép­sége mel­lett kü­lön­le­ges is.

A Hódút által ki­vi­te­le­zett Mo­soni-Duna-híd a szép­sége mel­lett a kü­lön­le­ges to­lási tech­no­ló­gi­á­nak és a be­tar­tott rövid ha­tár­idő­nek is kö­szön­hette a si­kert.

A szakmák viadala Budapesten

A szakmák viadala Budapesten

Szep­tem­ber 26-28. kö­zött Bu­da­pes­ten ren­de­zik meg a szak­mák 2018-as Eu­rópa-baj­nok­sá­gát, a Eu­roS­kills Bu­da­pest 2018-at.

Szep­tem­ber 26-28. kö­zött Bu­da­pes­ten ren­de­zik meg a szak­mák 2018-as Eu­rópa-baj­nok­sá­gát, a Eu­roS­kills Bu­da­pest 2018-at.

Hardverfejlesztési projekteket keres az Intellitext startup inkubátor

Hardverfejlesztési projekteket keres az Intellitext startup inkubátor

A vál­la­lat a fi­nan­szí­ro­zás mel­lett fo­lya­ma­tos men­to­rá­lás­sal és kap­cso­lat­rend­szer­rel se­gíti az in­no­va­tív pro­jek­te­te­ket.

Magyarország legnagyobb MENTES vására

Magyarország legnagyobb MENTES vására

A Csak a Men­tes Őszi Vásár in­gye­nes ren­dez­vény, ahol a work­s­ho­pok és az elő­adá­sok is díj­ta­la­nul lá­to­gat­ha­tóak.

Ki vitte el a 430 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 430 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 37. já­­­ték­­­hé­­­ten 430 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 37. já­­­ték­­­hé­­­ten 430 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Érték és minőség nagydíjat kapott a Lidl

Érték és minőség nagydíjat kapott a Lidl

Három ter­mék­ka­te­gó­ri­á­ban ve­he­tett át el­is­me­ré­se­ket a Lidl Ma­gyar­or­szág a Par­la­ment Fel­ső­házi Ter­mé­ben szep­tem­ber 11-én, az Al­ko­tók Ün­ne­pére idő­zí­tett díj­át­adón.

Három ter­mék­ka­te­gó­ri­á­ban ve­he­tett át el­is­me­ré­se­ket a Lidl Ma­gyar­or­szág a Par­la­ment Fel­ső­házi Ter­mé­ben szep­tem­ber 11-én.

Ki vitte el a 350 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 350 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 36. já­­­ték­­­hé­­­ten 350 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 590 millió forint a tét

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 36. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 590 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Tanévkezdés diákhitellel - érdemes-e felvenni?

Tanévkezdés diákhitellel - érdemes-e felvenni?

"Szep­tem­ber­től egye­te­mista a gyer­me­kem!" Büsz­ke­ség a szü­lők­nek, más­fe­lől so­kak­nak fej­tö­rést okoz.

"Szep­tem­ber­től egye­te­mista a gyer­me­kem!" Büsz­ke­ség a szü­lők­nek, más­fe­lől so­kak­nak fej­tö­rést okoz, miből fi­nan­szí­roz­zák majd gyer­me­kük fel­ső­ok­ta­tás­ban töl­tött éveit. Jó hír a bi­zony­ta­la­nok­nak: most ér­de­mes di­ák­hi­telt fel­venni. Ma­ga­sabb fel­ve­hető hi­tel­összeg, ked­vező ka­ma­to­zás, egy­szerű igény­lés, tör­lesz­tési ked­vez­mé­nyek, vál­lal­ható visszafi­ze­tés - 17 éves fenn­ál­lása óta a leg­ked­ve­zőbb fel­té­te­lek­kel ve­hető igénybe a di­ák­hi­tel. De lás­suk csak, ho­gyan ér­de­mes hasz­nálni?