MANI

Kimásztak a gödörből az önkormányzatok

Kimásztak a gödörből az önkormányzatok

Végre ki­lá­bal­tak a te­le­pü­lé­sek a drá­mai el­adó­so­dás­ból. Az adós­ság­ren­de­zést kö­vető három év ta­pasz­ta­la­tai alap­ján az ál­lami fi­nan­szí­ro­zás 90 szá­za­lék­ban le­fedi a fel­ada­to­kat.

Végre ki­lá­bal­tak a te­le­pü­lé­sek a drá­mai el­adó­so­dás­ból. Az ál­lami fi­nan­szí­ro­zás 90 szá­za­lék­ban le­fedi a fel­ada­to­kat.

Tiéd a 292 millió? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Tiéd a 292 millió? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 37. já­­­ték­­­hé­­­ten 292 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Újabb irodaház modernizálja Kelenföld látképét

Újabb irodaház modernizálja Kelenföld látképét

Épül a XI. ke­rü­leti Bar­tók Udvar má­so­dik üteme: az A-Híd hét­szin­tes iroda ki­vi­te­le­zé­sét kezdte el.

Épül a XI. ke­rü­leti Bar­tók Udvar má­so­dik üteme: az A-Híd hét­szin­tes iroda ki­vi­te­le­zé­sét kezdte el az új­bu­dai vil­la­mos­vo­nal men­tén.

Egyre több a magyar állampolgár - Így zajlik a honosítás

Egyre több a magyar állampolgár - Így zajlik a honosítás

Ha­tal­mas szám­ban nyúj­tot­tak be a ha­tá­ron túli ma­gya­rok ál­lam­pol­gár­sági ké­rel­met az el­múlt hat és fél évben.

Ha­tal­mas szám­ban nyúj­tot­tak be a ha­tá­ron túli ma­gya­rok ál­lam­pol­gár­sági ké­rel­met az el­múlt hat és fél évben.

Te nyerted a 330 milliót? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Te nyerted a 330 milliót? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az Ötös­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 37. já­­ték­­hé­­ten 330 mil­­lió fo­­rint!

Az Ötös­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 37. já­­ték­­hé­­ten 330 mil­­lió fo­­rint! Most meg­­mu­­tat­­juk a nyer­­tes szá­­mo­­kat.

Nézz körül: Tízmilliók lóghatnak a falaidon!

Nézz körül: Tízmilliók lóghatnak a falaidon!

A fenti cím Eleni Ko­rani sze­rint nem túl­zás.

A fenti cím Eleni Ko­rani, az Ernst Ga­lé­ria tu­laj­do­nosa sze­rint ki­csit sem bul­vá­ros túl­zás, hi­szen tény­leg nem tud­hat­juk, mi lehet a bir­to­kunk­ban.

Lakáskorszerűsítés ingyenhitelből

Lakáskorszerűsítés ingyenhitelből

Le­nul­láz­tuk a ka­ma­tot, hogy Ön csök­kent­hesse fű­tés­költ­sé­geit!

Le­nul­láz­tuk a ka­ma­tot, hogy Ön csök­kent­hesse fű­tés­költ­sé­geit!

Rengeteg pénz, rengeteg lehetőség a gazdaságban

Rengeteg pénz, rengeteg lehetőség a gazdaságban

Több száz mil­li­árd fo­rint­nyi uniós pénz és több száz MFB Pont várja a fej­lesz­teni vágyó cé­ge­ket. nö­ve­ke­dési esé­lyei jók.

Több száz mil­li­árd fo­rint­nyi uniós pénz és több száz MFB Pont várja a fej­lesz­teni vágyó cé­ge­ket. Ér­de­mes most bő­ví­teni, kü­lö­nö­sen az épí­tő­ipar­ban és a lo­gisz­ti­kai szek­tor­ban, ugyanis az egész régió nö­ve­ke­dési esé­lyei jók.

Ingatlanos kisokos: ha ezeket tudja, spórolhat

Ingatlanos kisokos: ha ezeket tudja, spórolhat

Ha ki­csit is fi­gye­lünk, több ma­rad­hat a zse­bünk­ben. A Ri­post most ebben segít.

Több po­zi­tív vál­to­zás is volt az el­múlt idő­szak­ban az épí­tő­ipar­ban és a la­kás­pi­a­con, és ha ki­csit is fi­gye­lünk, több ma­rad­hat a zse­bünk­ben. A Ri­post most ebben segít.

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy mihez kezdj vele.

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy...

Most érdemes fűtést korszerűsíteni!

Most érdemes lecserélni a konvektorokat!

Csök­ken­het a re­zsink és pénzt is kap­ha­tunk a kor­sze­rű­sí­tés­hez!

Csök­kent­het­jük a re­zsin­ket, ha most cse­rél­jük ki az el­avult kon­vek­to­ro­kat. Sőt, most még pénzt is kap­ha­tunk hozzá.

Lehetetlen helyesírási teszt: 10-ből 9 ember megbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: 10-ből 9 ember megbukik rajta

Tíz egy­sze­rű­nek tűnő kér­dés...

Tíz egy­sze­rű­nek tűnő kér­désre kel­lene tudni vá­la­szolni. De mennyit si­ke­rül el­ta­lál­nod?

Prémium kategóriás társasházakat emel Óbudán az A-Híd

Prémium kategóriás társasházakat emel Óbudán az A-Híd

A Har­sány­lejtő la­kó­park­ban négy ütem­ben 16, egyen­ként öt la­ká­sos épü­let kerül meg­épí­tésre.

A Har­sány­lejtő la­kó­park­ban négy ütem­ben 16, egyen­ként öt la­ká­sos épü­let kerül meg­épí­tésre.

Kitálaltak a McDonald's dolgozói: így vernek át minket

Kitálaltak a McDonald's dolgozói: így vernek át minket

Apró trük­kök­kel vág­nak át.

Apró trük­kök­kel vág­ják át a vá­sár­ló­kat a gyors­ét­te­rem­ben.

Íme a bűvös számok: óriási volt a tét, ezekkel gazdagodhattál meg

Íme a bűvös számok: óriási volt a tét, ezekkel gazdagodhattál meg

Már mu­tat­juk is a hat nye­rő­szá­mot! A vár­ható fő­nye­re­mény 220 mil­lió fo­rint volt.

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Te lettél a milliomos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 36. já­­ték­­hé­­ten 215 mil­lió fo­rint volt! Jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 36. já­­ték­­hé­­ten 215 mil­lió fo­rint volt! Jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Erre kell figyelni, ha lakást adunk el

Erre kell figyelni, ha lakást adunk el

Vajon mit kell ten­nünk, hogy a ma­xi­mu­mot hoz­zuk ki a la­kás­ból?

Van, ahol a hir­de­tés fel­adása után egy órá­val máris ko­moly ér­dek­lődő to­po­rog az aj­tó­ban. De mit kell ten­nünk, hogy a ma­xi­mu­mot hoz­zuk ki a la­kás­ból? A Ri­post meg­mu­tatja a tit­ko­kat.

Idén is tartolt a járműfieszta a Hungexpón!

Idén is tartolt a járműfieszta a Hungexpón!

Rend­kí­vüli prog­ra­mok­kal várta lá­to­ga­tóit ha­zánk leg­na­gyobb sze­zon­nyitó autós ren­dez­vé­nye, az Au­to­mo­bil és Tu­ning Show.

Nagy bejelentést tettek: megszűnik a Google Drive

Nagy bejelentést tettek: megszűnik a Google Drive

A Go­ogle Drive-tól bú­csúzni kell majd.

A meg­szo­kott Go­ogle Drive-tól bú­csúzni kell majd, de lehet mivel he­lyet­te­sí­teni.

Több tízezer forint marad a családoknál szeptemberben

Több tízezer forint marad a családoknál szeptemberben

Egy elsős be­is­ko­lá­zása 60-80 ezer fo­rintba is be­le­ke­rült. Leg­alábbis eddig.

Újra meg­szó­lal­tak a csen­gők az is­ko­lák­ban. Az is­ko­la­kez­dés eddig igazi rém­álom volt a több­gyer­me­kes csa­lá­dok­nak. Az árak fo­lya­ma­to­san emel­ked­tek, a tan­könyv­cso­ma­gok meg­vá­sár­lása pedig óri­ási ter­het je­len­tett a csa­lá­dok szá­mára. Egy elsős be­is­ko­lá­zása 60-80 ezer fo­rintba is be­le­ke­rült.

Miért jó a mindennapos testnevelés?

Miért jó a mindennapos testnevelés?

A szak­em­be­rek sze­rint jó, hogy be­ve­zet­ték a min­den­na­pos test­ne­ve­lést az is­ko­lák­ban.

A szak­em­be­rek sze­rint jó, hogy be­ve­zet­ték a min­den­na­pos test­ne­ve­lést az is­ko­lák­ban.

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait

A fő­nye­re­mény 144 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 35. já­­­ték­­­hé­­­ten 144 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ilyen lesz a tanév: mutatjuk a legfontosabb dátumokat

Ilyen lesz a tanév: mutatjuk a legfontosabb dátumokat

Bár még csak most kez­dő­dött el az is­kola, a di­á­kok máris az őszi szü­ne­tet vár­ják. Mu­tat­juk a tanév leg­fon­to­sabb dá­tu­mait!

Elvitted a 100 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Elvitted a 100 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 35. já­ték­hé­ten ugyanis 100 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 35. já­ték­hé­ten ugyanis 100 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Egy év alatt elévül a parkolási büntetés

Egy év alatt elévül a parkolási büntetés

Könnyen meg­fe­led­ke­zik az ember a par­ko­lási bün­te­tés befi­ze­té­sé­ről, pedig azt a pénz­tár­cánk sínyli meg. A Ri­post most segít, hogy ne kell­jen sú­lyos bün­te­té­se­ket fi­zet­nie!

Könnyen meg­fe­led­ke­zik az ember a par­ko­lási bün­te­tés befi­ze­té­sé­ről, pedig azt a pénz­tár­cánk sínyli meg. A Ri­post most segít, hogy ne kell­jen sú­lyos bün­te­té­se­ket fi­zet­nie!

Így fek­tesd be az Eu­ro­jack­pot 15 mil­lió eurós fő­nye­re­mé­nyét

Így fek­tesd be az Eu­ro­jack­pot 15 mil­lió eurós fő­nye­re­mé­nyét

Ha­tal­mas össze­get lehet nyerni.

Leg­­be­­lül már min­­denki el­­kép­­zelte, hogy mit kez­­dene, ha ha­­tal­­mas össze­­get nyerne.

A-Híd: a cölöpalapozásnál tart a hídépítés az M4-esen

A-Híd: a cölöpalapozásnál tart a hídépítés az M4-esen

A cég három fe­lül­já­rót ki­vi­te­lez.

A cég három fe­lül­já­rót ki­vi­te­lez a Be­rettyó­új­falu-Nagy­ke­reki sza­ka­szon, közel 1,7 mil­li­árd fo­rint­ból.

Ijesztő következménye lehet az iskolatáska cipelésnek

Ijesztő következménye lehet az iskolatáska cipelésnek

Mi­lyen nehéz egy át­la­gos is­ko­la­táska, és mennyit bír el a gye­rek? Ri­asz­tóak a té­nyek!

Mi­lyen nehéz egy át­la­gos is­ko­la­táska, és mennyit bír el a gye­rek? Ri­asz­tóak a té­nyek!

Nagy a tét: ezzel a hat számmal gazdagodhattál meg

Nagy a tét: ezzel a hat számmal gazdagodhattál meg

Mu­tat­juk is a nye­rő­szá­mo­kat!

Mu­tat­juk is, hogy me­lyik hat szá­mot kel­lett el­ta­lálni a mesés nye­re­mény­hez!

Íme, az Ötöslottó e heti nyerőszámai! Te vitted el a 3 milliárdot?

Íme, az Ötöslottó e heti nyerőszámai! Te vitted el a 3 milliárdot?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 34. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 3 mil­­li­árd 15 mil­­lió fo­­rint!

Ingyen luxusalbérletet hirdetnek Budapesten, de van egy feltétel...

Ingyen luxusalbérletet hirdetnek Budapesten, de van egy feltétel...

Már több szá­zan je­lent­kez­tek, de még min­dig van kiadó szoba a pa­no­rá­más in­gat­lan­ban.

Már több szá­zan je­lent­kez­tek, de még min­dig van kiadó szoba a pa­no­rá­más in­gat­lan­ban.

Így használja ki Németország a magyar cégeket

Így használja ki Németország a magyar cégeket

Nagy múltú ma­gyar céget vitt a csőd szé­lére két német ál­lami be­ru­há­zás!

Nagy múltú ma­gyar céget vitt a csőd szé­lére két német ál­lami be­ru­há­zás!

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Mihez kezd­jen ma­gá­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára?

Vajon mihez kezd­jen ma­gá­val és csa­lád­já­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára ahhoz, hogy meg­él­jen?

Te lettél milliárdos? Itt vannak a Hatoslottó nyerőszámai

Te lettél milliárdos? Itt vannak a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­tos­lottó vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 33. já­ték­hé­ten nem ke­ve­sebb, mint 1,045 mil­li­árd fo­rint!

A Ha­tos­lottó vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 33. já­ték­hé­ten nem ke­ve­sebb, mint 1,045 mil­li­árd fo­rint! Most meg­mu­tat­juk a nyer­tes szá­mo­kat.

Ezek a cégek kivitelezik Magyarország komplex útfelújítását

Ezek a cégek kivitelezik Magyarország komplex útfelújítását

A 271,6 mil­li­árd fo­rin­tos prog­ra­mot ke­ret­meg­ál­la­po­dá­sok által fed­ték le.

A 271,6 mil­li­árd fo­rin­tos, négy­éves prog­ra­mot ré­gi­ón­kénti ke­ret­meg­ál­la­po­dá­sok által fed­ték le.

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Ren­ge­teg vál­to­zást ve­zet­nek be.

Ren­ge­teg vál­to­zást vezet be a Fa­ce­book. A hoz­zá­szó­lá­sok, a profil­ké­pek, de még a gom­bok is meg­vál­toz­nak.

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

Ke­mény el­vá­rá­sok...

Még a ködös Alb­ion­hoz ké­pest is ki­rí­vóan magas fi­ze­tést kínál egy négy­gyer­me­kes, gaz­dag csa­lád annak a da­dá­nak, aki meg­fe­lel a kö­ve­tel­mé­nyek­nek.

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdos nyereményét

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdos nyereményét

Ezen a héten 46 mil­lió euró a tét.

Mivel a múlt héten nem volt te­li­ta­lá­la­tos szel­vény, ezen a héten már 46 mil­lió euró a tét. Ez át­szá­molva 13 mil­li­árd 984 mil­lió fo­rint, ami egy át­lag­em­ber­nek szinte fel­fog­ha­tat­lan összeg.

Elvitték a 2 milliárd 875 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Elvitték a 2 milliárd 875 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 33. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 875 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 33. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 875 mil­lió fo­rint volt!

Volkswagen-találkozó a Hungaroringen

Volkswagen-találkozó a Hungaroringen

Szep­tem­ber­ben ren­dezi meg a Volks­wa­gen a ha­to­dik már­ka­ta­lál­ko­zó­ját.

Idén szep­tem­ber 23-án ren­dezi meg a Volks­wa­gen a ha­to­dik már­ka­ta­lál­ko­zó­ját a Hun­ga­ror­in­gen. A márka ra­jon­gói szá­mára kö­te­lező!

Új hidak számolják fel Érd közlekedési megosztottságát

Új hidak számolják fel Érd közlekedési megosztottságát

Ki­vi­te­lező: az A-Híd zrt.

Az első pro­jekt­ben a Szent Ist­ván út meg­hosszab­bí­tá­sá­val épít vas­úti át­ke­lőt az A-Híd a megye leg­na­gyobb lé­lek­számú te­le­pü­lé­sén.

10 emberből 9 megbukik ezen a helyesírási teszten: neked sikerül megoldanod?

10 emberből 9 megbukik ezen a helyesírási teszten: neked sikerül megoldanod?

Tíz egy­sze­rű­nek tűnő kér­dés.

Tíz egy­sze­rű­nek tűnő kér­désre kel­lene he­lye­sen vá­la­szolni.

Kié lett a 945 millió forint? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Kié lett a 945 millió forint? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­tos­lottó vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 32. já­ték­hé­ten nem ke­ve­sebb, mint 945 mil­lió fo­rint!

Elképesztő újításra készül a Facebook: ezzel történelmet írnak

Elképesztő újításra készül a Facebook: ezzel történelmet írnak

A ma­ni­pu­lá­ció eddig el­kép­zel­he­tet­len csú­csa­ira ér­kez­het meg a Fa­ce­book.

17 milliós nyeremény a vegas.hu-n

17 milliós nyeremény a vegas.hu-n

Több mint 17 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos hét­vé­gén Andy Vajna on­line ka­szi­nó­já­ban a vegas.hu-n. A 45 éves hölgy nyer­tes több já­té­kot is ki­pró­bált.

Több mint 17 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos hét­vé­gén Andy Vajna on­line ka­szi­nó­já­ban a vegas.hu-n. A 45 éves hölgy nyer­tes több já­té­kot is ki­pró­bált, ki­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tően a közel 20 mil­liós pluszt né­hány nap alatt si­ke­rült el­ér­nie.

Elárulja a titkot az Év Junior Privátbankára: így fektesd be a pénzed

Elárulja a titkot az Év Junior Privátbankára: így fektesd be a pénzed

Főleg ha netán meg­nyer­jük az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét.

Ér­de­mes meg­hall­gatni mit mond arról, hová és ho­gyan kell be­fek­tetni na­gyobb össze­ge­ket...

Több tízezer ember bére növekedhet itthon! Téged is érint az emelés?

Több tízezer ember bére növekedhet itthon! Téged is érint az emelés?

Ok­tó­ber­től emel­ked­het az ön­kor­mány­zati köz­tiszt­vi­se­lők bére az első kör­ben.

Áram nélkül is tudod tölteni a mobilodat ezzel az eszközzel! - videó

Áram nélkül is tudod tölteni a mobilodat ezzel az eszközzel! - videó

Sőt vizet is tudsz vele for­ralni, tö­ké­le­tes esz­köz a fesz­ti­vá­lok­hoz és a sát­ra­zá­sok­hoz.

Milliárdos lettél? Most megtudhatod, mik az Ötöslottó nyerőszámai

Milliárdos lettél? Most megtudhatod, mik az Ötöslottó nyerőszámai

A fő­nye­re­mény a 31. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 585 mil­lió fo­rint!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 31. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 585 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Kiderült, mikor jön a dupla családi pótlék augusztusban

Kiderült, mikor jön a dupla családi pótlék augusztusban

Az is­ko­la­kez­dés meg­ter­heli a szü­lők pénz­tár­cá­ját, ezért kap­ják meg ha­ma­rabb a csa­ládi pót­lé­kot.

Az is­ko­la­kez­dés meg­ter­heli a szü­lők pénz­tár­cá­ját, ezért kap­ják meg ha­ma­rabb a csa­ládi pót­lé­kot.

Megmutatjuk mennyi pénzre lesz ma szükséged, ennyiből jön ki az ebéd

Megmutatjuk mennyi pénzre lesz ma szükséged, ennyiből jön ki az ebéd

A pi­a­co­kon elég vál­tozó árak­kal ta­lál­koz­hatsz, de mi se­gí­tünk el­iga­zodni a ren­ge­teg­ben!

Ezeken a képeken röhög a net: a legkínosabb helyesírási bakik

Ezeken a képeken röhög a net: a legkínosabb helyesírási bakik

Az in­ter­net tele van vic­ces he­lyes­írási hi­bák­kal, ezek­ből sze­mez­get­tünk.

Az in­ter­net tele van vic­ces he­lyes­írási hi­bák­kal, ezek­ből sze­mez­get­tünk.

11 Chrome-trükk, amitől könnyebb lesz!

11 Chrome-trükk, amitől könnyebb lesz az életed

A világ leg­nép­sze­rűbb bön­gé­sző­jé­hez 2008-as de­bü­tá­lása óta ren­ge­teg újí­tás ké­szült! Ezek azok a bő­vít­mé­nyek, ami­ket min­den­képp tölts le!

A világ leg­nép­sze­rűbb bön­gé­sző­jé­hez 2008-as de­bü­tá­lása óta ren­ge­teg újí­tás ké­szült! Ezek azok a bő­vít­mé­nyek, ami­ket min­den­képp tölts le!

Te nyer­ted a 2,54 milliárdot? Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai!

Te nyer­ted a 2,54 milliárdot? Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai!

Az Ötös­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 30. já­­ték­­hé­­ten 2,54 mil­li­árd fo­­rint! Most meg­­mu­­tat­­juk a nyer­­tes szá­­mo­­kat.

12 tény, amit tuti nem tudtál a sörről!

12 tény, amit tuti nem tudtál a sörről!

Íme pár ér­de­kes­ség, amit eddig nem tud­tunk a fo­lyé­kony ke­nyér­ről.

Nincs is jobb, mint a hő­ség­ben le­gu­rí­tani egy pohár sört. A Ri­post el­árul pár ér­de­kes­sé­get, amit eddig nem tud­tunk a fo­lyé­kony ke­nyér­ről.

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz - tuti tippek szakértőktől

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz - tuti tippek szakértőktől

Te mit ten­nél, ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét?

Te mit ten­nél, ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét?

A szúnyogokat tényleg vonzza a fény?

A szúnyogokat tényleg vonzza a fény? 8 mítosz és az igazság

A Ri­post most meg­mu­tatja, mi­lyen tév­hi­tek élnek és mi az igaz­ság.

Fok­hagyma, ci­ga­ret­ta­füst, le­kap­csolt lám­pák - a mí­to­szok sze­rint ezek­kel lehet vé­de­kezni a szú­nyo­gok­kal szem­ben.

Ez a világ legcukibb állása: te elvállalnád?

Ez a világ legcukibb állása: te elvállalnád?

Nem kell to­vább ke­resni, meg­ta­lál­tuk a világ leg­ara­nyo­sabb mun­ká­ját.

Nem kell to­vább ke­resni, meg­ta­lál­tuk a világ leg­ara­nyo­sabb mun­ká­ját.

Elkezdte a 62-es főút hiányzó láncszemét a Soltút

Elkezdte a 62-es főút hiányzó láncszemét a Soltút

A Szé­kes­fe­hér­várt és Du­na­új­vá­rost össze­kötő főúton a Sza­bad­egy­háza-ipar­te­le­pet el­ke­rülő sza­kaszt épí­tik fel.

A Szé­kes­fe­hér­várt és Du­na­új­vá­rost össze­kötő főúton a Sza­bad­egy­háza-ipar­te­le­pet el­ke­rülő sza­kaszt épí­tik fel.

Így vernek át a gyártók: zsugorodnak a termékek, az áruk viszont ugyanannyi

Így vernek át a gyártók: zsugorodnak a termékek, az áruk viszont ugyanannyi

Több ezer ter­mék mé­rete csök­kent az el­múlt öt évben.

Több ezer ter­mék mé­rete csök­kent az el­múlt öt évben.

Óriási volt a tét: ez a hat találat a gazdagság kulcsa

Óriási volt a tét: ez a hat találat a gazdagság kulcsa

Mu­tat­juk is a nye­rő­szá­mo­kat!

Már mu­tat­juk is a ha­tos­lottó 29. heti nye­rő­szá­mait! Ez­út­tal 695 mil­lió fo­rin­tért ment a játék.

McDonald's-os ételek, amiket itthon nem lehet kapni!

McDonald's-os ételek, amiket itthon nem lehet kapni!

A szom­széd­ban vi­szont igen.

Az ét­te­rem­lánc min­dig a helyi igé­nyek­nek meg­fe­le­lően igyek­szik ki­ala­kí­tani a kí­ná­la­tát, ezért a kü­lön­böző or­szá­gok­ban kü­lön­böző me­nü­ket kós­tol­ha­tunk.

Gyomorforgató csirkét árultak az áruházban

Gyomorforgató csirkét árultak az áruházban

A nő sült csir­két vá­sá­rolt, majd kór­házba kel­lett men­nie.

A nő sült csir­két vá­sá­rolt, majd kór­házba kel­lett men­nie.

Hihetetlen, de igaz: erre való a banánon az idegesítő szál

Hihetetlen, de igaz: erre való a banánon az idegesítő szál

Azok a szá­lak, ame­lyek oly­kor a gyü­möl­csön ma­rad­nak, szin­tén hi­he­tet­len cso­da­sze­rek.

A ba­nán­héj tele van ás­vá­nyi anya­gok­kal, szá­mos fel­hasz­ná­lási módja is­mert. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy azok a szá­lak, ame­lyek oly­kor a gyü­möl­csön ma­rad­nak, szin­tén hi­he­tet­len cso­da­sze­rek.

Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai: Te lettél a milliárdos?

Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai: Te lettél a milliárdos?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye 2 mil­li­árd 320 mil­lió fo­rint volt! Jöj­­je­­nek is a nyer­­tes szá­­mok!

A vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­ny 2 mil­li­árd 320 mil­lió fo­rint volt! Jöj­­je­­nek is a nyer­­tes szá­­mok!

Tipikus sörhibák - mire figyeljünk kóstoláskor?

Tipikus sörhibák - mire figyeljünk kóstoláskor?

Mi van, ha rossz ízű a sör?

Nin­csen annál le­han­go­lóbb, mint ami­kor egy hosszú nap után végre be­le­kor­tyo­lunk a sö­rünkbe és az fur­csán rossz ízű. De mire kell fi­gyelni?

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 95%-a megbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 95%-a megbukik rajta

Csak tíz, egy­sze­rű­nek tűnő kér­désre kel­lene he­lyes vá­laszt adni. Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

Csak tíz, egy­sze­rű­nek tűnő kér­désre kel­lene he­lyes vá­laszt adni. Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Pén­tek estig add fel szel­vé­nye­det, ha meg aka­rod nyerni a 15 mil­lió eurót.

Pén­tek estig add fel szel­vé­nye­det, ha meg aka­rod nyerni a 15 mil­lió eurót.

Milliókat keresett a 15 éves srác a nagyszerű ötletével!

Milliókat keresett a 15 éves srác a nagyszerű ötletével!

Itt­hon is biz­to­san le­hetne így ke­resni.

Itt­hon is biz­to­san le­hetne ezzel a vál­lal­ko­zás­sal egy kis mel­lé­kes pénzt csi­nálni, ha az ember elég tü­rel­mes.

Közlekedik a család: jó helyre került a fődíj

Közlekedik a család: jó helyre került a fődíj

Át­ve­hette va­do­natúj Skoda Ra­pid­ját a Zala me­gyei csa­lád.

Át­ve­hette va­do­natúj Skoda Ra­pid­ját az a Zala me­gyei csa­lád, ame­lyik az idén a leg­jobb­nak bi­zo­nyult a Köz­le­ke­dik a csa­lád or­szá­gos köz­le­ke­dés­biz­ton­sági ver­se­nyen.

Hivatalos ügyeket intéznél hétfőn? Felejtsd el

Hivatalos ügyeket intéznél hétfőn? Felejtsd el

Sztráj­kol­nak az ön­kor­mány­zati dol­go­zók, így ne­héz­kes lesz az ügy­in­té­zés.

Sztráj­kol­nak az ön­kor­mány­zati dol­go­zók, így ne­héz­kes lesz az ügy­in­té­zés.

Az időjárás megszállottja vagy? Ezt az appot neked találták ki!

Az időjárás megszállottja vagy? Ezt az appot neked találták ki!

A fel­hasz­ná­lók sze­rint ez a leg­szebb és leg­jobb idő­jós al­kal­ma­zás, rá­adá­sul in­gye­nes!

Milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Emel­kedő szám­sor­rend­ben.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 28. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 182 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Íme a hat szám, amely 610 millió forintot ér

Íme a hat szám, amely 610 millió forintot ér

Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait, amellyel 610 mil­liót le­he­tett nyerni ezen a héten. Si­ke­rült ta­lá­la­tot el­ér­ned?

Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait, amellyel 610 mil­liót le­he­tett nyerni ezen a héten. Si­ke­rült ta­lá­la­tot el­ér­ned?