MANI

Elvitték a 2 milliárd 875 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Elvitték a 2 milliárd 875 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 33. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 875 mil­lió fo­rint volt.

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Ren­ge­teg vál­to­zást vezet be a Fa­ce­book. A hoz­zá­szó­lá­sok, a profil­ké­pek, de még a gom­bok is meg­vál­toz­nak.

Ren­ge­teg vál­to­zást vezet be a Fa­ce­book. A hoz­zá­szó­lá­sok, a profil­ké­pek, de még a gom­bok is meg­vál­toz­nak.

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

Még a ködös Alb­ion­hoz ké­pest is ki­rí­vóan magas fi­ze­tést kínál egy négy­gyer­me­kes, gaz­dag csa­lád...

Még a ködös Alb­ion­hoz ké­pest is ki­rí­vóan magas fi­ze­tést kínál egy négy­gyer­me­kes, gaz­dag csa­lád annak a da­dá­nak, aki meg­fe­lel az el­vá­rá­sok­nak.

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdos nyereményét

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot 14 milliárdos nyereményét

Ezen a héten 46 mil­lió euró a tét.

Mivel a múlt héten nem volt te­li­ta­lá­la­tos szel­vény, így már 46 mil­lió euró a tét.

Új hidak számolják fel Érd közlekedési megosztottságát

Új hidak számolják fel Érd közlekedési megosztottságát

Ki­vi­te­lező: az A-Híd zrt.

Az első pro­jekt­ben a Szent Ist­ván út meg­hosszab­bí­tá­sá­val épít vas­úti át­ke­lőt az A-Híd a megye leg­na­gyobb lé­lek­számú te­le­pü­lé­sén.

17 milliós nyeremény a vegas.hu-n

17 milliós nyeremény a vegas.hu-n

Több mint 17 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos hét­vé­gén.

Több mint 17 mil­lió fo­rin­tot nyert egy sze­ren­csés já­té­kos hét­vé­gén Andy Vajna on­line ka­szi­nó­já­ban a vegas.hu-n. A 45 éves hölgy nyer­tes több já­té­kot is ki­pró­bált.

Volkswagen-találkozó a Hungaroringen

Volkswagen-találkozó a Hungaroringen

Idén szep­tem­ber 23-án ren­dezi meg a Volks­wa­gen a ha­to­dik már­ka­ta­lál­ko­zó­ját a Hun­ga­ror­in­gen. A márka ra­jon­gói szá­mára kö­te­lező, az au­tó­zás sze­rel­me­sei ré­szére pedig aján­lott.

Idén szep­tem­ber 23-án ren­dezi meg a Volks­wa­gen a ha­to­dik már­ka­ta­lál­ko­zó­ját a Hun­ga­ror­in­gen. A márka ra­jon­gói szá­mára kö­te­lező, az au­tó­zás sze­rel­me­sei ré­szére pedig aján­lott ese­mé­nyen szó­ra­koz­tató prog­ra­mok­kal vár­ják az egész csa­lá­dot.

Kié lett a 945 millió forint? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Kié lett a 945 millió forint? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

945 mil­lió fo­rint volt a fő­nye­re­mény!

A Ha­tos­lottó vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 32. já­ték­hé­ten nem ke­ve­sebb, mint 945 mil­lió fo­rint! Most meg­mu­tat­juk a nyer­tes szá­mo­kat.

10 emberből 9 megbukik ezen a helyesírási teszten: neked sikerül megoldanod?

10 emberből 9 megbukik ezen a helyesírási teszten: neked sikerül megoldanod?

Tíz egy­sze­rű­nek tűnő kér­dés.

Tíz egy­sze­rű­nek tűnő kér­désre kel­lene he­lye­sen vá­la­szolni.

Elképesztő újításra készül a Facebook: ezzel történelmet írnak

Elképesztő újításra készül a Facebook: ezzel történelmet írnak

A ma­ni­pu­lá­ció eddig el­kép­zel­he­tet­len csú­csa­ira ér­kez­het meg a Fa­ce­book.

Elvitték a 2 milliárd 727 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Elvitték a 2 milliárd 727 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 32. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 727 mil­lió fo­rint volt.

Több tízezer ember bére növekedhet itthon!

Több tízezer ember bére növekedhet itthon! Téged is érint az emelés?

Ok­tó­ber­től emel­ked­het az ön­kor­mány­zati köz­tiszt­vi­se­lők bére az első kör­ben.

Ok­tó­ber­től emel­ked­het az ön­kor­mány­zati köz­tiszt­vi­se­lők bére az első kör­ben.

Áram nélkül is tudod tölteni a mobilodat ezzel az eszközzel! - videó

Áram nélkül is tudod tölteni a mobilodat ezzel az eszközzel! - videó

Sőt vizet is tudsz vele for­ralni, tö­ké­le­tes esz­köz a fesz­ti­vá­lok­hoz és a sát­ra­zá­sok­hoz.

Tiéd a 858 millió? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Tiéd a 858 millió? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Mel­léd állt a sze­ren­cse?

A Ha­tos­lottó vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 31. já­ték­hé­ten nem ke­ve­sebb, mint 858 mil­lió fo­rint!

Elárulja a titkot az Év Junior Privátbankára: így fektesd be a pénzed

Elárulja a titkot az Év Junior Privátbankára: így fektesd be a pénzed

Ér­de­mes meg­hall­gatni mit mond arról, hová és ho­gyan kell be­fek­tetni...

For­bes ma­ga­zin ta­nú­sága sze­rint Ka­la­pos Csaba 2016-ban az Év Ju­nior Pri­vát­ban­kára volt. Ér­de­mes meg­hall­gatni mit mond arról, hová és ho­gyan kell be­fek­tetni na­gyobb össze­ge­ket, főleg ha meg­nyer­jük az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét.

Milliárdos lettél? Most megtudhatod, mik az Ötöslottó nyerőszámai

Milliárdos lettél? Most megtudhatod, mik az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 31. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 585 mil­lió fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 31. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 585 mil­lió fo­rint volt.

Megmutatjuk mennyi pénzre lesz ma szükséged, ennyiből jön ki az ebéd

Megmutatjuk mennyi pénzre lesz ma szükséged, ennyiből jön ki az ebéd

A pi­a­co­kon elég vál­tozó árak­kal ta­lál­koz­hatsz, de mi se­gí­tünk el­iga­zodni a ren­ge­teg­ben!

Kiderült, mikor jön a dupla családi pótlék augusztusban

Kiderült, mikor jön a dupla családi pótlék augusztusban

Az is­ko­la­kez­dés­ben se­gí­te­né­nek.

Az is­ko­la­kez­dés meg­ter­heli a szü­lők pénz­tár­cá­ját, ezért kap­ják meg ha­ma­rabb a csa­ládi pót­lé­kot.

Te nyer­ted a 2,54 milliárdot? Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai!

Te nyer­ted a 2,54 milliárdot? Íme, az Ötös­lottó e heti nye­rő­szá­mai!

Az Ötös­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 30. já­­ték­­hé­­ten 2,54 mil­li­árd fo­­rint!

Az Ötös­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 30. já­­ték­­hé­­ten 2,54 mil­li­árd fo­­rint! Most meg­­mu­­tat­­juk a nyer­­tes szá­­mo­­kat.

Ezeken a képeken röhög a net: a legkínosabb helyesírási bakik

Ezeken a képeken röhög a net: a legkínosabb helyesírási bakik

Az in­ter­net tele van vic­ces he­lyes­írási hi­bák­kal, ezek­ből sze­mez­get­tünk.

Az in­ter­net tele van vic­ces he­lyes­írási hi­bák­kal, ezek­ből sze­mez­get­tünk.

12 tény, amit tuti nem tudtál a sörről!

12 tény, amit tuti nem tudtál a sörről!

Íme pár ér­de­kes­ség, amit eddig nem tud­tunk a fo­lyé­kony ke­nyér­ről.

Nincs is jobb, mint a hő­ség­ben le­gu­rí­tani egy pohár sört. A Ri­post el­árul pár ér­de­kes­sé­get, amit eddig nem tud­tunk a fo­lyé­kony ke­nyér­ről.

Elkezdte a 62-es főút hiányzó láncszemét a Soltút

Elkezdte a 62-es főút hiányzó láncszemét a Soltút

Az el­ke­rülő sza­kaszt épí­tik fel.

A Szé­kes­fe­hér­várt és Du­na­új­vá­rost össze­kötő főúton a Sza­bad­egy­háza-ipar­te­le­pet el­ke­rülő sza­kaszt épí­tik fel.

A szúnyogokat tényleg vonzza a fény? 8 mítosz és az igazság

A szúnyogokat tényleg vonzza a fény? 8 mítosz és az igazság

Fok­hagyma, ci­ga­ret­ta­füst, le­kap­csolt lám­pák - a mí­to­szok sze­rint ezek­kel lehet vé­de­kezni a szú­nyo­gok­kal szem­ben.

Fok­hagyma, ci­ga­ret­ta­füst, le­kap­csolt lám­pák - a mí­to­szok sze­rint ezek­kel lehet vé­de­kezni a szú­nyo­gok­kal szem­ben. A Ri­post most meg­mu­tatja, mi­lyen tév­hi­tek élnek és mi va­ló­já­ban az igaz­ság.

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz - tuti tippek szakértőktől

Így forgasd a pénzedet, ha milliárdokat nyersz - tuti tippek szakértőktől

Te mit ten­nél, ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét?

Te mit ten­nél, ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét?

Ez a világ legcukibb állása: te elvállalnád?

Ez a világ legcukibb állása: te elvállalnád?

Nem kell to­vább ke­resni, meg­ta­lál­tuk a világ leg­ara­nyo­sabb mun­ká­ját.

Nem kell to­vább ke­resni, meg­ta­lál­tuk a világ leg­ara­nyo­sabb mun­ká­ját.

Gyomorforgató csirkét árultak az áruházban

Gyomorforgató csirkét árultak az áruházban

A nő sült csir­két vá­sá­rolt, majd kór­házba kel­lett men­nie.

A nő sült csir­két vá­sá­rolt, majd kór­házba kel­lett men­nie.

Óriási volt a tét: ez a hat találat a gazdagság kulcsa

Óriási volt a tét: ez a hat találat a gazdagság kulcsa

Már mu­tat­juk is a ha­tos­lottó 29. heti nye­rő­szá­mait! Ez­út­tal 695 mil­lió fo­rin­tért ment a játék.

Már mu­tat­juk is a ha­tos­lottó 29. heti nye­rő­szá­mait! Ez­út­tal 695 mil­lió fo­rin­tért ment a játék.

McDonald's-os ételek, amiket itthon nem lehet kapni!

McDonald's-os ételek, amiket itthon nem lehet kapni!

A szom­széd­ban vi­szont igen.

Az ét­te­rem­lánc min­dig a helyi igé­nyek­nek meg­fe­le­lően igyek­szik ki­ala­kí­tani a kí­ná­la­tát, ezért a kü­lön­böző or­szá­gok­ban kü­lön­böző me­nü­ket kós­tol­ha­tunk.

Régen értelmes dolog is volt a cigis dobozokban!

Régen értelmes dolog is volt a cigis dobozokban!

Rej­tett kár­tyá­kon hasz­nos prak­ti­kák

A do­hány­zás ugyan­ennyire káros volt, mint ma, de a do­bo­zokba rej­tett kár­tyá­kon hasz­nos prak­ti­kák vol­tak lát­ha­tók. Pél­dául ho­gyan kell pezs­gőt hű­teni, vagy tö­rött üve­get össze­szedni.

Így vernek át a gyártók: zsugorodnak a termékek, az áruk viszont ugyanannyi

Így vernek át a gyártók: zsugorodnak a termékek, az áruk viszont ugyanannyi

Több ezer ter­mék mé­rete csök­kent, de az áruk nem vál­to­zott.

Több ezer ter­mék mé­rete csök­kent az el­múlt öt évben, mi­köz­ben az áruk nem vál­to­zott - mu­tat­ták ki a brit ha­tó­sá­gok.

Hihetetlen, de igaz: erre való a banánon az idegesítő szál

Hihetetlen, de igaz: erre való a banánon az idegesítő szál

Azok a szá­lak, ame­lyek oly­kor a gyü­möl­csön ma­rad­nak, szin­tén hi­he­tet­len cso­da­sze­rek.

Azok a szá­lak, ame­lyek oly­kor a gyü­möl­csön ma­rad­nak, szin­tén hi­he­tet­len cso­da­sze­rek.

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai: Te lettél a milliárdos?

Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai: Te lettél a milliárdos?

Jöj­­je­­nek is a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 29. já­­ték­­hé­­ten 2 mil­li­árd 320 mil­lió fo­rint volt! Jöj­­je­­nek is a nyer­­tes szá­­mok!

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 95%-a megbukik rajta

Lehetetlen helyesírási teszt: az emberek 95%-a megbukik rajta

Csak tíz, egy­sze­rű­nek tűnő kér­désre kel­lene he­lyes vá­laszt adni. Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

Csak tíz, egy­sze­rű­nek tűnő kér­désre kel­lene he­lyes vá­laszt adni. Neked si­ke­rül hi­bát­la­nul?

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Pén­tek estig add fel szel­vé­nye­det, ha meg aka­rod nyerni a 15 mil­lió eurót.

Pén­tek estig add fel szel­vé­nye­det, ha meg aka­rod nyerni a 15 mil­lió eurót.

Milliókat keresett a 15 éves srác a nagyszerű ötletével!

Milliókat keresett a 15 éves srác a nagyszerű ötletével!

Itt­hon is biz­to­san le­hetne így ke­resni.

Itt­hon is biz­to­san le­hetne ezzel a vál­lal­ko­zás­sal egy kis mel­lé­kes pénzt csi­nálni, ha az ember elég tü­rel­mes.

Közlekedik a család: jó helyre került a fődíj

Közlekedik a család: jó helyre került a fődíj

Át­ve­hette va­do­natúj Skoda Ra­pid­ját a Zala me­gyei csa­lád.

Át­ve­hette va­do­natúj Skoda Ra­pid­ját az a Zala me­gyei csa­lád, ame­lyik az idén a leg­jobb­nak bi­zo­nyult a Köz­le­ke­dik a csa­lád or­szá­gos köz­le­ke­dés­biz­ton­sági ver­se­nyen.

Hivatalos ügyeket intéznél hétfőn? Felejtsd el

Hivatalos ügyeket intéznél hétfőn? Felejtsd el

Sztráj­kol­nak az ön­kor­mány­zati dol­go­zók, így ne­héz­kes lesz az ügy­in­té­zés.

Sztráj­kol­nak az ön­kor­mány­zati dol­go­zók, így ne­héz­kes lesz az ügy­in­té­zés.

Íme a hat szám, amely 610 millió forintot ér

Íme a hat szám, amely 610 millió forintot ér

Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait, amellyel 610 mil­liót le­he­tett nyerni ezen a héten. Si­ke­rült ta­lá­la­tot el­ér­ned?

Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait, amellyel 610 mil­liót le­he­tett nyerni ezen a héten. Si­ke­rült ta­lá­la­tot el­ér­ned?

Az időjárás megszállottja vagy? Ezt az appot neked találták ki!

Az időjárás megszállottja vagy? Ezt az appot neked találták ki!

A fel­hasz­ná­lók sze­rint ez a leg­szebb és leg­jobb idő­jós al­kal­ma­zás, rá­adá­sul in­gye­nes!

Milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Emel­kedő szám­sor­rend­ben.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 28. já­ték­hé­ten ugyanis 2 mil­li­árd 182 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Itt tartanak most az M44-es munkálatai

Itt tartanak most az M44-es munkálatai

A 62 ki­lo­mé­te­res első ütem­ben a töl­tés­ala­po­zás van fo­lya­mat­ban, a pró­ba­sza­ka­szok asz­fal­to­zási mun­kái ős­szel kez­dőd­nek.

A 62 ki­lo­mé­te­res első ütem­ben a töl­tés­ala­po­zás van fo­lya­mat­ban, a pró­ba­sza­ka­szok asz­fal­to­zási mun­kái ős­szel kez­dőd­nek.

Keleten is elindult az M4-es kivitelezése, megépül a hiányzó szakasz

Keleten is elindult az M4-es kivitelezése, megépül a hiányzó szakasz

Jú­lius 11-én le­tet­ték az au­tó­pá­lya Be­rettyó­új­falu és Nagy­ke­reki kö­zötti sza­ka­szá­nak alap­kö­vét.

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi pénz­ügyi szak­em­ber mihez is kez­dene, ha mil­li­ár­do­kat nyerne...

A Matt Bianco először a Zichy Kastélyban július 22-én!

A Matt Bianco először a Zichy Kastélyban július 22-én!

Ebben a hang­zás­ban és ezzel a ze­ne­kar­ral elő­ször a Zichy Kas­tély­ban hall­hatja élő­ben a kö­zön­ség a vi­lág­slá­ge­re­ket.

A Matt Bi­anco több­ször járt már ugyan ha­zánk­ban, de ebben a hang­zás­ban és ezzel a ze­ne­kar­ral elő­ször a Zichy Kas­tély­ban hall­hatja élő­ben a kö­zön­ség az olyan vi­lág­slá­ge­re­ket, mint a Yeah -Yeah, a Get Out Of Your Lazy Bed, a Whose Side Are You On, a More Than I Can Bear vagy a Half a Mi­nute.

Így járd körbe munka közben a világot

Így járd körbe munka közben a világot

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg olyan le­he­tő­ség van, ami­vel szinte bárki kör­be­utaz­hatja úgy a föld­go­lyót, hogy köz­ben dol­go­zik és vi­lá­got is lát...

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg olyan le­he­tő­ség van, ami­vel szinte bárki kör­be­utaz­hatja úgy a föld­go­lyót, hogy köz­ben dol­go­zik és vi­lá­got is lát...

Vajon milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Vajon milliárdos lettél? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 27. já­ték­hé­ten ugyanis több mint 2 mil­li­árd fo­rint volt!

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

Ezt a Facebook-újítást imádni fogod!

A Fa­ce­book leg­újabb funk­ci­ója abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit. Ezen­túl tér­ké­pen mu­tatja majd a le­lő­he­lye­ket.

A Fa­ce­book leg­újabb funk­ci­ója abban segít, hogy minél ha­ma­rabb ta­lál­junk wifit. Ezen­túl tér­ké­pen mu­tatja majd a le­lő­he­lye­ket.

Komoly veszélyben az autósok: a gyár most vallotta be a hibát

Komoly veszélyben az autósok: a gyár most vallotta be a hibát

Ki­de­rült, hogy a fék­rend­szer­rel több tí­pus­ban is hiba van.

Ki­de­rült, hogy a fék­rend­szer­rel több tí­pus­ban is hiba van.

Valaki egy 15 milliós italszámlát hagyott maga mögött a fesztiválon!

Valaki egy 15 milliós italszámlát hagyott maga mögött a fesztivál VIP részlegében!

Csak ás­vány­vízre száz­ez­re­ket köl­töt­tek. Va­ló­szí­nű­leg jól si­ke­rült a buli!

Milliós pillanatok: ezzel a hat számmal gazdagodhattál meg

Milliós pillanatok: ezzel a hat számmal gazdagodhattál meg

Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Mu­tat­juk is a ha­tos­lottó eheti nye­rő­szá­mait! A 26. heti szám­sor­so­lá­son 450 mil­lió fo­rint volt a tét.

Új, szuper funkcióval bővült a Messenger!

Új, szuper funkcióval bővült a Messenger!

In­nen­től a be­szél­ge­té­se­i­te­ket saját le­ját­szási lis­tá­val dob­hat­já­tok fel az új spo­tify-os be­épülő mo­dul­nak kö­szön­he­tően. Egy­sze­rűen te­le­pít­hető!

In­nen­től a be­szél­ge­té­se­i­te­ket saját le­ját­szási lis­tá­val dob­hat­já­tok fel az új spo­tify-os be­épülő mo­dul­nak kö­szön­he­tően.

Te lettél a milliárdos? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Te lettél a milliárdos? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 26. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 920 mil­lió fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 26. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 920 mil­lió fo­rint volt.

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal.

Ezzel az egyszerű lépéssel megvédheted a géped a zsarolóvírustól!

Ezzel az egyszerű lépéssel megvédheted a géped a zsarolóvírustól!

Ren­ge­teg mil­lió dol­lárt spó­rol­tak volna a cégek, ha is­me­rik ezt a trük­köt!

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre figyelj, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kell dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben, de...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kell dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben, de...

Ha nyaralni mész, ezekre mindenképp figyelj!

Ha nyaralni mész, ezekre mindenképp figyelj!

Egy utas­biz­to­sí­tást akár pár perc alatt is meg lehet kötni. De mi­előtt alá­írunk egy szer­ző­dést ér­de­mes tá­jé­ko­zódni a rész­le­tek­ről.

Egy utas­biz­to­sí­tást akár pár perc alatt is meg lehet kötni. De mi­előtt alá­írunk egy szer­ző­dést ér­de­mes tá­jé­ko­zódni a rész­le­tek­ről.

Kiderült: Ennyiért lehet majd itthon kapni az új csúcsmobilt!

Kiderült: Ennyiért lehet majd itthon kapni az új csúcsmobilt!

Ren­ge­te­gen ta­lál­gat­ták, hogy mennyi lesz az ára a Honor 9-nek, sokan meg­le­pőd­tek.

Ren­ge­te­gen ta­lál­gat­ták, hogy mennyi lesz az ára a Honor 9-nek, sokan meg­le­pőd­tek.

Mobilosok, figyelem: ezt a határidőt nem szabad elfelejteni

Mobilosok, figyelem: ezt a határidőt nem szabad elfelejteni

Már csak egy hétig lehet ada­to­kat egyez­tetni a fel­töl­tő­kár­tyás mo­bi­lo­sok­nak.

Már csak egy hétig lehet ada­to­kat egyez­tetni a fel­töl­tő­kár­tyás mo­bi­lo­sok­nak.

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Infrastruktúra-fejlesztés Érden!

Infrastruktúra-fejlesztés Érden!

A fej­lesz­tés­sel a pe­rem­vá­ros nem egy egy­szerű ránc­fel­var­rást kap.

A fej­lesz­tés­sel a pe­rem­vá­ros nem egy egy­szerű ránc­fel­var­rást kap: ha­tal­mas fel­újí­tás kez­dő­dik Érden!

Ezt kell tenned, ha megnyered az Eurojackpot milliárdos főnyereményét!

Ezt kell tenned, ha megnyered az Eurojackpot milliárdos főnyereményét!

Múlt héten sem volt sze­ren­csés nyer­tes, már 29 mil­lió euró a tét.

Mivel múlt héten sem volt senki sze­ren­csés, ezen a héten már 29 mil­lió euró a tét. Ez át­szá­mítva majd tíz­mil­li­árd fo­rint. A be­fek­te­tési ta­nács­adó az ja­va­solja, a fe­lé­nél töb­bet ne költ­sön be­lőle, ha meg­nyeri.

Utat tör az új technológia és a kényelem

Utat tör az új technológia és a kényelem

Ér­kez­nek az elekt­ro­mos és a föld­gáz haj­tású autók, de így is égető a szak­em­ber­hi­ány a lo­gisz­ti­kai ága­zat­ban.

Ér­kez­nek az elekt­ro­mos és a föld­gáz haj­tású autók, de így is égető a szak­em­ber­hi­ány a lo­gisz­ti­kai ága­zat­ban. A jó fi­ze­tés már nem elég.

Hatalmas beruházás, új Duna-híd épül!

Hatalmas beruházás, új Duna-híd épül!

A Duna új hídja nem csak egy egy­szerű híd!

A Duna új hídja nem csak egy egy­szerű híd! Teret nyit a te­her­for­ga­lom­nak, emel­lett te­her­men­te­síti a bel­vá­rost és to­vább erő­síti a ma­gyar­lakta Rév­ko­má­rom kap­cso­la­tát or­szá­gunk­kal.

Augusztusban a vodkáé a főszerep!

Augusztusban a vodkáé a főszerep!

Óri­ási par­tyval zárja a nya­rat a Mil­le­ná­ri­son a Vodka Fesz­ti­vál Bu­da­pest!

Ha­tal­mas par­tyval zárja a nya­rat a Mil­le­ná­ri­son au­gusz­tus 19-20 kö­zött a Vodka Fesz­ti­vál Bu­da­pest!

Milliomos lettél? Ezek a számok értek 295 milliót

Milliomos lettél? Ezek a számok értek 295 milliót

Nem kell to­vább iz­gulni, mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Nem kell to­vább iz­gulni, mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Így születtek a hétköznapi szimbólumaink!

Így születtek a hétköznapi szimbólumaink!

Egy­szerű, de nagy­szerű tör­té­ne­tek.

Egy­szerű, de nagy­szerű tör­té­nete van a kér­dő­jel­nek, a fel­ki­ál­tó­jel­nek és a nyíl­nak is.

Te lettél a milliárdos? Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai!

Te lettél a milliárdos? Íme, az Ötöslottó eheti nyerőszámai!

Mu­­­­­tat­­­­­juk a nyer­­­­­tes szá­­­­­mo­­­­­kat!

Az öt­­­­ta­­­­­lá­­­­­la­­­­­tos szel­­­­­vény vár­­­­­ható fő­­­­­nye­­­­­re­­­­­mé­­­­­nye a 24 já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd 670 mil­lió fo­rint! Mu­­­­­tat­­­­­juk a nyer­­­­­tes szá­­­­­mo­­­­­kat!

Cégvezér a zongoránál: Gerendás és Geszti is kedveli Mártha klipjét

Cégvezér a zongoránál: Gerendás és Geszti is kedveli Mártha klipjét

Azok az is­mert em­be­rek is meg­mu­tat­ják zenei ol­da­lu­kat a Yo­u­tube-on, akik nem profi mu­zsi­ku­sok.

Új trend: is­mert em­be­rek is meg­mu­tat­ják zenei ol­da­lu­kat a Yo­u­tube-on.

Új utcákat kapott Pirtó

Új utcákat kapott Pirtó

A te­le­pü­lés har­minc évnél is ré­geb­ben épült bel­te­rü­leti út­jait újí­tot­ták fel.

A Bács-Kis­kun me­gyei te­le­pü­lé­sen négy utca ka­pott új bur­ko­la­tot, össze­sen több mint 3 ki­lo­mé­ter hosszan.

Ez a mobiltelefon lehet az iPhone 8 vetélytársa!

Ez a mobiltelefon lehet az iPhone 8 vetélytársa!

Ko­moly újí­tá­sok­kal ér­ke­zik!

Ko­moly újí­tá­sok­kal ér­ke­zik a Go­ogle leg­újabb csúcs­te­le­fonja, mely­nek a di­zájnja is na­gyon szépre si­ke­re­dett.

Mentőkutyáknak ajánlotta fel milliós nyereményét a Trollfoci csapata

Fantasztikus gesztus: mentőkutyáknak ajánlotta fel milliós nyereményét a Trollfoci csapata

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. és a Pe­tőfi Rádió já­téka iga­zán me­sébe il­lően zá­rult.

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. és a Pe­tőfi Rádió nép­szerű já­téka iga­zán me­sébe il­lően zá­rult.