MANI

Ki vitte el a 135 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 135 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 33. já­­­ték­­­hé­­­ten 135 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 33. já­­­ték­­­hé­­­ten 135 mil­­­lió fo­­rint volt.

FRISS HÍREK

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Ezt nézd meg, mielőtt elnyalnál egy vaníliás jégkrémet

Mi­lyen egy jó va­ní­lia­jég­rém?

Mit tar­tal­maz­hat egy va­ní­lia­jég­krém, ho­gyan ké­szül és biz­ton­sá­go­san fo­gyaszt­ha­tók-e? Ennek járt utána az élel­mi­szer­biz­ton­sági hi­va­tal.

Mihez van joga egy behajtónak?

Mihez van joga egy behajtónak?

Tar­tozni az egyik leg­rosszabb dolog. Ennél talán csak az a kel­le­met­le­nebb, ha va­la­mi­lyen okból nem tud­juk fi­zetni a hi­te­lün­ket vagy a köz­üzemi szám­lá­in­kat, és jön­nek a be­haj­tók.

Tar­tozni az egyik leg­rosszabb dolog. Ennél talán csak az a kel­le­met­le­nebb, ha va­la­mi­lyen okból nem tud­juk fi­zetni a hi­te­lün­ket vagy a köz­üzemi szám­lá­in­kat, és jön­nek a be­haj­tók.

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 33. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 250 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 33. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 250 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

5 hasznos tipp az iskolakezdéshez

5 hasznos tipp az iskolakezdéshez

Med­dig jó az előző tan­évi mat­rica? Mire kell ügyelni a nagy be­vá­sár­lá­sok során is­ko­la­kez­dés­kor? Vissza­ve­szik-e az új is­ko­la­tás­kát, ha az nem tet­szik a ta­nu­ló­nak?

Med­dig jó az előző tan­évi mat­rica? Mire kell ügyelni a nagy be­vá­sár­lá­sok során is­ko­la­kez­dés­kor? Vissza­ve­szik-e az új is­ko­la­tás­kát, ha az nem tet­szik a ta­nu­ló­nak?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 131 millió forint volt a tét

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, 1 milliárd 131 millió forint volt a tét

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 32. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 131 mil­lió fo­rint volt!

Alfa Romeo-élménynap

Performance day

Az Alfa Romeo hazai im­por­tőre nem ke­ve­sebb mint öt­ezer lóból álló mé­nest te­relt ki a zsám­béki Dri­vingCam­pre.

Az Alfa Romeo hazai im­por­tőre nem ke­ve­sebb mint öt­ezer lóból álló mé­nest te­relt ki a zsám­béki Dri­vingCam­pre. A kép­ze­let­beli rajt­rácsra fel­ál­lí­tott kol­lek­ció már ön­ma­gá­ban is le­nyű­göző volt, hát még ha­sí­tani velük

Mikor cseréljünk le egy gépet a háztartásban?

Mikor cseréljünk le egy gépet a háztartásban?

Mikor ér­de­mes még ja­vít­tatni és mikor ér­de­mes újra cse­rélni egy bú­tort vagy egy elekt­ro­mos gépet?

Mikor ér­de­mes még ja­vít­tatni és mikor cél­szerű újra cse­rélni egy bú­tort vagy egy ház­tar­tási elekt­ro­mos gépet? Ez az anya­gi­a­kon kívül a ter­mék hasz­nos élet­tar­ta­má­tól és az ener­gia­fel­hasz­ná­lá­sá­tól is nagy­ban függ. Meg­lepő, hogy min és mennyit lehet spó­rolni!

A hetedik Volkswagen-találkozó legfontosabb részletei - 1. rész

A hetedik Volkswagen-találkozó legfontosabb részletei - 1. rész

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára a kö­zön­ség előtt.

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára

Ki vitte el a 135 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 135 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 31. já­­­ték­­­hé­­­ten 135 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Tiéd lett a 1 milliárd 15 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Tiéd lett a 1 milliárd 15 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 31. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 1 mil­li­árd 15 mil­lió fo­rint volt.

Elrajtolt a Tisza-tó körüli biciklis kört teljessé tevő útépítés

Elrajtolt a Tisza-tó körüli biciklis kört teljessé tevő útépítés

A hi­ányzó 6,5 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szon a Tisza és a Szo­morka-patak fe­lett is épül egy-egy híd.

A hi­ányzó 6,5 ki­lo­mé­te­res sza­ka­szon a Tisza és a Szo­morka-patak fe­lett is épül egy-egy híd.

Meg­­van­­nak az Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, 905 mil­­lió fo­­rint volt a tét

Meg­­van­­nak az Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, 905 mil­­lió fo­­rint volt a tét

Vajon neked ked­­ve­­zett ma For­­tuna?

Vajon neked ked­­ve­­zett ma For­­tuna is­­ten­asszony? Lás­­suk, ezen a héten me­­lyik öt szám te­­he­­tett gaz­­daggá!

Ki vitte el a 280 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 280 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 29. já­­­ték­­­hé­­­ten 280 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Brutális hőség: jó üzletet csinálnak velünk az áruházak

Brutális hőség: jó üzletet csinálnak velünk az áruházak

Meg­nőtt az üdí­tők, a sörök és a jég­kré­mek for­galma a hőség miatt, több fogy a ta­va­lyi­nál, de meg­in­dult a roham a ven­ti­lá­to­ro­kért is.

Meg­nőtt az üdí­tők, a sörök és a jég­kré­mek for­galma a hőség miatt, több fogy a ta­va­lyi­nál, de meg­in­dult a roham a ven­ti­lá­to­ro­kért is.

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 800 mil­lió fo­rint volt a tét

Meg­van­nak az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, 800 mil­lió fo­rint volt a tét

Vajon neked ked­ve­zett ma For­tuna is­ten­asszony? Lás­suk, ezen a héten me­lyik öt szám te­he­tett gaz­daggá!

Vajon neked ked­ve­zett ma For­tuna is­ten­asszony? Lás­suk, ezen a héten me­lyik öt szám te­he­tett gaz­daggá!

Az elektronikus zene 24 órás ünnepe

Az elektronikus zene 24 órás ünnepe

Tö­mény zenei dó­zist ígér jú­lius 28-án Sió­fo­kon a One Day Electro­nic Fest!

Hu­szon­négy órás tö­mény elekt­ro­ni­kus zenei dó­zist ígér jú­lius 28-án Sió­fo­kon a One Day Electro­nic Fest, nap­pal a nyári el­la­zu­lás epi­cent­ru­má­ban, a PLÁZSon, éjjel pedig a Pa­lace Hun­gary-ben.

Milyen halat ehetünk a strandon?

Milyen halat ehetünk a strandon?

Hon­nan valók a stran­do­kon a tá­nyé­rokra ke­rülő halak? Utá­na­jár­tunk.

Miért nem lehet a Ba­la­ton­nál ba­la­toni ke­sze­get enni, miért nincs a Ti­szá­nál ti­szai ponty­ból ké­szült ha­lászlé? Hon­nan szár­maz­nak a stran­do­kon a tá­nyé­rokra ke­rülő halak? Utá­na­jár­tunk.

Több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok, mutatjuk mennyivel

Több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok, mutatjuk mennyivel

Majd­nem három szá­za­lék­kal emel­ked­het a nyug­díj.

Majd­nem három szá­za­lék­kal emel­ked­het a nyug­díj.

Kitálalt a filmletöltős oldal: így vernek át mindenkit

Kitálalt a filmletöltős oldal: így vernek át mindenkit

Ha szok­tál tor­ren­tezni, akkor jobb, ha ezzel tisz­tá­ban vagy.

Ha szok­tál tor­ren­tezni, akkor jobb, ha ezzel tisz­tá­ban vagy.

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai, 670 millió forint volt a tét

Megvannak az Ötöslottó nyerőszámai, 670 millió forint volt a tét

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 28. já­ték­hé­ten ugyanis 670 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az OTP Bank Kelet-Közép-Európa és Magyarország legjobb bankja

Euromoney: az OTP Bank Kelet-Közép-Európa és Magyarország legjobb bankja

A kelet-közép-eu­ró­pai régió és Ma­gyar­or­szág leg­jobb bank­jává vá­lasz­tot­ták az OTP Ban­kot.

Megmutatjuk, hogy áll a Liget Budapest Projekt!

Megmutatjuk, hogy áll a Liget Budapest Projekt!

Nézz be a Szép­mű­vé­sze­tibe, az Olof Palme Házba, nézd meg, mi­lyen lesz a mo­dern sport­köz­pont, a Vakok kertje, hogy áll az új Nép­rajzi Mú­zeum!

Nézz be a Szép­mű­vé­sze­tibe, az Olof Palme Házba, nézd meg, mi­lyen lesz a mo­dern sport­köz­pont, a Vakok kertje, hogy áll az új Nép­rajzi Mú­zeum! Lát­ha­tod, ho­gyan újul meg a Vá­ros­li­get!

Péntek 13: A harmincas magyar nők hisznek benne leginkább

Péntek 13: A harmincas magyar nők hisznek benne leginkább

Ha­zánk­ban a 30-39 éves höl­gyek közel fele hisz a pén­tek 13-a ere­jé­ben.

Ha­zánk­ban a 30-39 éves höl­gyek közel fele hisz a pén­tek 13-a ere­jé­ben.

Így építi meg az M44-es új Tisza-hídját a Duna Aszfalt

Így építi meg az M44-es új Tisza-hídját a Duna Aszfalt

A gyors­for­galmi úton a több mint fél ki­lo­mé­ter hosszú mű­tárggyal együtt 9,9 ki­lo­mé­ter­nyi 2x2 sávos sza­kaszt is át­ad­nak.

Ki vitte el a 131 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 131 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 27. já­­­ték­­­hé­­­ten 131 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

BUDAPEST BÁR A BUDAPEST PARKBAN

BUDAPEST BÁR A BUDAPEST PARKBAN

Új éne­kes­nő­vel lép fel a Bu­da­pest Bár a Bu­da­pest Park­ban!

Tel­jes csa­pat­tal, sőt, új éne­kes­nő­vel lép fel a Bu­da­pest Bár a Bu­da­pest Park­ban!

Képeken a múlt

Képeken a múlt

Le­nyű­göző vá­lasz­té­kot kínál a Nem­zeti Fo­tó­tár.

Le­nyű­göző vá­lasz­té­kot kínál a Nem­zeti Fo­tó­tár.

Tiéd lett az 565 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett az 565 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

A vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 27. já­ték­hé­ten ugyanis 565 mil­lió fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 27. já­ték­hé­ten ugyanis 565 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 26. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 26. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt.

Tudnivalók heves zivatar esetén

Tudnivalók heves zivatar esetén

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok.

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok, több száz­ezer fo­rin­tos kárt okozva a há­zak­ban. Össze­gyűj­töt­tük, ho­gyan vé­de­kez­he­tünk ezek ellen.

Újabb béremelések lesznek az egészségügyben

Újabb béremelések lesznek az egészségügyben

Kór­ház­fej­lesz­tésre 700 mil­li­árd jut.

A kor­mány azon dol­go­zik, hogy foly­tatni tudja az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók bér­eme­lé­sét, a kór­há­za­kat pedig 700 mil­li­árd fo­rint­ból fej­leszti.

Újabban ezért is megbüntethetnek a belváros utcáin

Újabban ezért is megbüntethetnek a belváros utcáin

A köz­te­rü­let-fel­ügyelő már a fül­hall­gató nél­küli ze­ne­hall­ga­tá­sért, vagy sör­bike-ozá­sért is bün­tet.

A köz­te­rü­let-fel­ügye­let rég­óta meg­bír­sá­gol­hat bár­kit, aki pél­dául póráz nél­kül sé­tál­tat ku­tyát, vagy ga­lam­bot etet. A bel­vá­ros­ban immár a fül­hall­gató nél­küli ze­ne­hall­ga­tá­sért, vagy sör­bike-ozá­sért is jár a csekk.

Ennek a toknak köszönhetően soha többé nem törik össze a mobilod! - videó

Ennek a toknak köszönhetően soha többé nem törik össze a mobilod!

Egye­temi mér­nö­kök fej­lesz­tet­ték ki a szu­per esz­közt.

Egye­temi mér­nö­kök fej­lesz­tet­ték ki a szu­per esz­közt, ami­vel szinte tör­he­tet­lenné vál­hat­nak a te­le­fo­nok.

Nyár végére befeje-ződnek az M44-es leghosszabb szakaszá-nak földmunkái

Nyár végére befejeződnek az M44-es leghosszabb szakaszának földmunkái

Ti­sza­kürt és Kon­do­ros kö­zött már a ke­resz­tező vas­úti fe­lül­já­ró­kat épí­tik, rö­vi­de­sen pedig indul a munka a La­ki­te­le­kig tartó sza­ka­szon is.

Ki vitte el a 215 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 215 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 25. já­­­ték­­­hé­­­ten 215 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Újabb népszerű szolgáltatás válik fizetőssé a Facebookon!

Újabb népszerű szolgáltatás válik fizetőssé a Facebookon!

Jó pár Fa­ce­book-cso­port fog díjat szedni a tag­sá­gért.

Jó pár Fa­ce­book-cso­port fog díjat szedni a tag­sá­gért, ami ma még in­gye­ne­sen el­ér­hető.

Tiéd lett a 323 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 323 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 25. já­ték­hé­ten ugyanis 323 mil­lió fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 25. já­ték­hé­ten ugyanis 323 mil­lió fo­rint volt.

Változik az Eurojackpot nemzetközi lottójáték alapdíja

Változik az Eurojackpot nemzetközi lottójáték alapdíja

Az el­múlt hét euró ár­fo­lyam­vál­to­zása miatt vál­to­zik az Eu­ro­jack­pot alap­já­té­ká­nak ára.

Ki vitte el a 144 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 144 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 24. já­­­ték­­­hé­­­ten 144 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Komoly szigorítás jön a hiteleknél, nem lesz egyszerű felvenni

Komoly szigorítás jön a hiteleknél, nem lesz egyszerű felvenni

Arra akar­ják rá­venni az em­be­re­ket, hogy in­kább a drá­gább, de biz­ton­sá­go­sabb meg­ol­dá­so­kat ke­res­sék.

Arra akar­ják rá­venni az em­be­re­ket, hogy a drá­gább, de biz­ton­sá­go­sabb meg­ol­dá­so­kat ke­res­sék.

Tiéd lett a 215 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 215 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 24. já­ték­hé­ten ugyanis 215 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Olcsóbb csapolt sört akarnak a magyarok, ennyit spórolhatnál

Olcsóbb csapolt sört akarnak a magyarok, ennyit spórolhatnál

A nagy sör­gyár­tók és a hazai kis­üzemi főz­dék kö­zö­sen for­dul­tak a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um­hoz.

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál a tu­ris­ták­nak.

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál azok­nak, akik tu­ris­ta­ként utaz­nak az Eu­ró­pai Unión belül vagy az unión kí­vüli, har­ma­dik or­szágba.

Újabb milliárdos hazai nyeremény született az EuroJackpoton

Újabb milliárdos hazai nyeremény született az EuroJackpoton

Foly­ta­tó­dik a hazai lot­tó­já­té­ko­sok hi­he­tet­len sze­ren­csesz­éri­ája

Foly­ta­tó­dik a hazai lot­tó­já­té­ko­sok hi­he­tet­len sze­ren­csesz­éri­ája

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 23. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Tiéd lett a 100 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett a 100 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 23. já­­­ték­­­hé­­­ten ugyanis 100 mil­­­lió fo­­­rint volt, jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok!

Tiéd az 1 mil­li­árd 661 mil­lió fo­rint? Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Tiéd az 1 mil­li­árd 661 mil­lió fo­rint? Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye 1 mil­­li­árd 661 mil­­lió volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 22. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­­li­árd 661 mil­­lió fo­­rint volt, jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Ki vitte el az 515 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 515 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 22. já­­­ték­­­hé­­­ten 515 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 22. já­­­ték­­­hé­­­ten 515 mil­­­lió fo­­rint volt.

100 kilométernyi út újul meg Bács-Kiskunban

100 kilométernyi út újul meg Bács-Kiskunban

Főleg a ki­fe­je­zet­ten le­rom­lott ál­la­potú négy- és öt­szám­je­gyű út­vo­na­la­kat fej­leszti a Duna Asz­falt, a Hódút, a Sol­tút és az Eu­ro­asz­falt.

Ez az építmény lett az idei év hídja

Ez az építmény lett az idei év hídja

Az el­ső­ként kiírt pá­lyá­za­ton öt szem­pont alap­ján ér­té­kel­ték a hi­da­kat.

Az el­ső­ként kiírt pá­lyá­za­ton öt szem­pont alap­ján ér­té­kel­ték a hi­da­kat, ebben az évben a Dunán épült hidak ver­se­nyez­tek.

Ki vitte el a 445 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 445 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 21. já­­­ték­­­hé­­­ten 445 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 21. já­­­ték­­­hé­­­ten 445 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Hat év alatt több mint százezer diák vett részt az OK Projekt tréningjein

Hat év alatt több mint százezer diák vett részt az OK Projekt tréningjein

Flow-él­mény­ből pénz­ügyi tu­da­tos­ság

2012-ben in­dí­totta el a pénz­ügyi tu­da­tos­sá­got fej­lesztő kép­zé­seit a bu­da­pesti OK Ok­ta­tási Köz­pont.

Tiéd az 1 milliárd 535 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd az 1 milliárd 535 millió forint? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 21. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 535 mil­lió fo­rint volt!

Átverték a magyarokat a webáruházban, a teljes összeg visszajár

Átverték a magyarokat a webáruházban, a teljes összeg visszajár

A fo­gyasz­tó­vé­dők be­pe­rel­tek egy web­áru­há­zat, mert az nem az ér­vé­nyes jog­sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lően járt el.

Jeep: járatlan utakon a márkanagykövetért

Jeep: járatlan utakon a márkanagykövetért

Ahogy a Com­pass SUV, úgy a Jeep ve­ze­tése is ele­mé­ben van, ha já­rat­lan utakra téved. Erre utal az, hogy a márka me­rész módon igyek­szik meg­ta­lálni hazai már­ka­nagy­kö­ve­tét.

Ahogy a Com­pass SUV, úgy a Jeep ve­ze­tése is ele­mé­ben van, ha já­rat­lan utakra téved. Erre utal leg­alábbis az, hogy a márka me­rész és rend­ha­gyó módon igyek­szik meg­ta­lálni hazai már­ka­nagy­kö­ve­tét.

Ki vitte el a 370 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 370 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 20. já­­­ték­­­hé­­­ten 370 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 20. já­­­ték­­­hé­­­ten 370 mil­­­lió fo­­rint volt.

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Így lehet ingyen utazgatni Európában

Pél­dául az In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben.

A In­ter­rail nevű kí­sér­leti prog­ram ke­re­té­ben idén is igény­le­hető olyan uniós uta­zási iga­zol­vány, ami­vel az összes tag­ál­lamba 30 napig in­gyen lehet el­vo­na­tozni, el­ha­józni vagy akár el­re­pülni.

Tiéd lett az 1,41 milliárd? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Tiéd lett az 1,41 milliárd? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az öt ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 20. já­ték­hé­ten 1,41 mil­li­árd fo­rint volt. Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Riasztást adott ki a vállalat: veszélyes autók százezreit hívják vissza

Több BMW mo­dell mo­tor­já­ban is sú­lyos hi­bá­kat ta­lál­tak.

Több BMW mo­dell mo­tor­já­ban is sú­lyos hi­bá­kat ta­lál­tak, a prob­léma pedig akár bal­ese­tek­hez is ve­zet­het.

Ki vitte el a 290 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 290 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 19. já­­­ték­­­hé­­­ten 290 mil­­­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 19. já­­­ték­­­hé­­­ten 290 mil­­­lió fo­­rint volt.

Ezt kell tudni a külföldi bankkártyahasználatról!

Ezt kell tudni a külföldi bankkártyahasználatról

Van bőven buk­tató.

Sokan hasz­nál­ják egy-egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a kár­tyá­ju­kat, mivel a leg­több he­lyen már el­fo­gad­ják és biz­ton­sá­go­sabb, mint a kész­pénz.

Tiéd az 1 milliárd 282 millió forint? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd az 1 milliárd 282 millió forint? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 19. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 282 mil­lió fo­rint volt!

Kiderült a Hatoslottón: hétfőn dolgozni mész, vagy a millióidért

Kiderült a Hatoslottón: hétfőn dolgozni mész, vagy a millióidért

Ezen a héten 215 mil­lió fo­rint volt a tét. Vajon a Tiéd lett a fő­nye­re­mény?

Ezen a héten 215 mil­lió fo­rint volt a tét. Vajon a Tiéd lett a fő­nye­re­mény?

Superbrands díjas a 103.9 Sláger FM!

Superbrands díjas a 103.9 Sláger FM!

A füg­get­len mar­ke­ting- és vál­la­lat­ve­zető szak­em­be­rek­ből álló Su­per­brands Szak­ér­tői Bi­zott­ság 2018-ban Su­per­brands díj­jal ju­tal­mazta a 103.9 Slá­ger FM-et.

A füg­get­len mar­ke­ting- és vál­la­lat­ve­zető szak­em­be­rek­ből álló Su­per­brands Szak­ér­tői Bi­zott­ság 2018-ban Su­per­brands díj­jal ju­tal­mazta a 103.9 Slá­ger FM-et.

Tiéd lett az 1 milliárd 181 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett az 1 milliárd 181 millió forint? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 18. já­ték­hé­ten ugyanis 890 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ki vitte el a 145 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 145 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 17. já­­­ték­­­hé­­­ten 145 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A mérés változott, a 103.9 Sláger FM piacvezető pozíciója tovább erősödött

A mérés változott, a 103.9 Sláger FM piacvezető pozíciója tovább erősödött

Az új mé­rési mód­szer alap­ján to­vábbra is pi­ac­ve­zető a rádió.

2018-ban a 103.9 Slá­ger FM a leg­hall­ga­tot­tabb rádió Bu­da­pes­ten és Pest me­gyé­ben.

Újabb két sikermodell a LADA palettáján

Újabb két sikermodell a LADA palettáján

Már­cius végén de­bü­tált a LADA Vesta mo­dell­csa­lád két új tagja.

Már­cius végén de­bü­tált a LADA Vesta mo­dell­csa­lád két új tagja a ma­gyar pi­a­con, a prak­ti­kus ki­ala­kí­tású, csa­ládi autó, a LADA Vesta Kombi és a min­den igényt ki­elé­gítő, va­gány sza­bad­idő autó, a LADA Vesta SW Cross.

Még több magyar tervező a BUDAPEST CENTRAL EUROPEAN FASHION WEEK-en

Még több magyar és nemzetközi tervező a BUDAPEST CENTRAL EUROPEAN FASHION WEEK divathéten

Közép-Eu­rópa egyik leg­na­gyobb di­vat­ese­mé­nye, a Bu­da­pest Cent­ral Euro­pean Fas­hion Week (BCEFW) ez­út­tal is ren­ge­teg ma­gyar és nem­zet­közi ter­ve­zőt, il­letve fi­a­tal te­het­sé­get vo­nul­tat fel. A divat mel­lett idén ta­vas­szal ki­emelt sze­re­pet kap­nak Bu­da­pest tu­risz­ti­kai lát­vá­nyos­sá­gai is.

Tiéd lett az 1 milliárd? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Tiéd lett az 1 milliárd? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 17. já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 17. já­ték­hé­ten 1 mil­li­árd fo­rint volt.