MANI

Így szigetelj fillérekből!

Így szigetelj fillérekből!

Nyí­lás­záró-szi­ge­te­lés há­zi­lag, fil­lé­rek­ből.

Nyí­lás­záró-szi­ge­te­lés há­zi­lag, fil­lé­rek­ből. Ami­kor még nem köl­te­nénk szak­em­berre, de már érez­zük, hogy húz a hideg az ablak alatt.

Többtonnás kövek kiemelésével mentettek meg egy 500 éves hidat

Többtonnás kövek kiemelésével mentettek meg egy 500 éves hidat

A mos­tari híd kövei ki­eme­lé­sé­nek hu­sza­dik év­for­du­ló­jára em­lé­kez­tek.

A mos­tari híd kövei ki­eme­lé­sé­nek hu­sza­dik év­for­du­ló­jára em­lé­kez­tek az A-Híd tá­mo­ga­tá­sá­val.

10 jele annak, hogy megtámadták a gépünket

10 jele annak, hogy megtámadták a gépünket

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a je­le­ket, amik lát­tán biz­to­sak le­he­tünk benne, hogy be­le­mász­tak a gé­pünkbe.

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a ti­pi­kus je­le­ket, amik lát­tán biz­to­sak le­he­tünk benne, hogy va­laki be­le­má­szott a szá­mí­tó­gé­pünkbe.

3 tipp, hogyan tudsz ingyen és hatékonyan angolul tanulni

3 tipp, hogyan tudsz ingyen angolul tanulni

A tár­sal­gás­szintű angol nyelv­tu­dás alap­vető kö­ve­tel­mény a mun­ka­erő­pi­a­con és lét­szük­ség az on­line vi­lág­ban.

A tár­sal­gás­szintű angol nyelv­tu­dás alap­vető kö­ve­tel­mény a mun­ka­erő­pi­a­con és lét­szük­ség az on­line vi­lág­ban.

Indul a karácsonyi roham

Indul a karácsonyi roham

Ké­szül­jön fel az ün­nepi ki­adá­sokra a Pénz­ügyi Na­vi­gá­tor­ral!

Ké­szül­jön fel az ün­nepi ki­adá­sokra a Pénz­ügyi Na­vi­gá­tor­ral!

Sürgősen nézd meg a szelvényed: ezek a számok 222 milliót érnek

Sürgősen nézd meg a szelvényed: ezek a számok 222 milliót érnek

Már mu­tat­juk is a ha­tos­lottó 46. heti, mil­li­ó­kat érő nye­rő­szá­mait.

A Legjobb Női Munkahely díjazottjai között az MVM Zrt.

A Legjobb Női Munkahely díjazottjai között az MVM Zrt.

Ki­hir­det­ték a "Leg­jobb Női Mun­ka­hely 2016" Díj pá­lyá­zat nyer­te­seit. A 250 fő fe­letti vál­la­la­tok ka­te­gó­ri­á­já­ban az MVM Zrt. is el­is­me­rés­ben ré­sze­sült.

Ki­hir­det­ték a "Leg­jobb Női Mun­ka­hely 2016" Díj pá­lyá­zat nyer­te­seit. A 250 fő fe­letti vál­la­la­tok ka­te­gó­ri­á­já­ban az MVM Zrt. is el­is­me­rés­ben ré­sze­sült.

Autósok, figyelem! Ideje pénzt spórolni!

Autósok, figyelem! Ideje pénzt spórolni!

A köz­le­ke­dési sza­bá­lyok is­me­rete nem csak a biz­ton­sá­gunk miatt fon­tos. Ba­le­se­te­ket és bír­sá­go­kat ke­rül­he­tünk el, ha tud­juk, mit sza­bad és mit nem!

A köz­le­ke­dési sza­bá­lyok is­me­rete nem csak a biz­ton­sá­gunk miatt fon­tos. Ba­le­se­te­ket és bír­sá­go­kat ke­rül­he­tünk el, ha tud­juk, mit sza­bad és mit nem!

Biztos, hogy akarod? - Ajándékötletek karácsonyra 2. rész

Biztos, hogy akarod? - Ajándékötletek karácsonyra 2. rész

Kö­ze­le­dik a ka­rá­csony, 5 hét­vé­gén van le­he­tő­ség, hogy gye­re­ke­ink­nek meg­ta­lál­juk a meg­fe­lelő aján­dé­kot.

Kö­ze­le­dik a ka­rá­csony, 5 hét­vé­gén van le­he­tő­ség, hogy gye­re­ke­ink­nek meg­ta­lál­juk a meg­fe­lelő aján­dé­kot.

Ezt kell tudni a nyugdíjas-szövetkezetekről

Ezt kell tudni a nyugdíjas-szövetkezetekről

Így is vál­lal­hat mun­kát egy nyug­dí­jas.

Így is vál­lal­hat mun­kát egy nyug­dí­jas. Egyre több nyug­dí­jas-szö­vet­ke­ze­tet je­gyez­nek be Ma­gyar­or­szá­gon. Kinek éri meg be­lépni, és mi­lyen fel­té­te­le­ket biz­to­sí­ta­nak a nyug­dí­jas mun­ka­vál­la­lók­nak?

Tiéd lett az 1 milliárd 424 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Tiéd lett az 1 milliárd 424 millió? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 46. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­­li­árd 424 fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Álmodj Velem!

Álmodj Velem!

Mert ha elég szor­gal­mas és te­het­sé­ges vagy, el­jut­hatsz a világ te­te­jére!Az Autós Nagy­ko­a­lí­ció szer­ve­zé­sé­ben, immár ha­to­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a "Ma­gya­rok a világ jár­mű­gyár­tá­sá­ban" te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tás.

Mert ha elég szor­gal­mas és te­het­sé­ges vagy, el­jut­hatsz a világ te­te­jére! Az Autós Nagy­ko­a­lí­ció szer­ve­zé­sé­ben, immár 6. al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a "Ma­gya­rok a világ jár­mű­gyár­tá­sá­ban" ki­ál­lí­tás.

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezt kell tenned, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét

Ezen a héten 10 mil­lió euró a tét, pén­tek este hét óráig még meg­te­he­ted a szá­ma­i­dat.

Adj egy ötöst!

Adj egy ötöst!

A Sport11 ren­dez­vény­köz­pont­ban, a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. által tá­mo­ga­tott prog­ram díj­ki­osz­tó­ján vol­tunk

A Sport11 ren­dez­vény­köz­pont­ban, a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. által tá­mo­ga­tott Adj egy ötöst! prog­ram díj­ki­osz­tó­ján vol­tunk

Biztos, hogy akarod? - Ajándékötletek karácsonyra 1. rész

Biztos, hogy akarod? - Ajándékötletek karácsonyra 1. rész

Kö­ze­le­dik a ka­rá­csony, egé­szen pon­to­san 6 hét­vé­gén van még le­he­tő­ség arra, hogy gye­re­ke­ink­nek meg­ta­lál­juk a meg­fe­lelő aján­dé­kot.

Kö­ze­le­dik a ka­rá­csony, egé­szen pon­to­san 6 hét­vé­gén van még le­he­tő­ség arra, hogy gye­re­ke­ink­nek meg­ta­lál­juk a min­den szem­pont­ból meg­fe­lelő aján­dé­kot. Ez sok­szor nagy fej­tö­rést tud okozni.

Nincs annál jobb érzés, amikor azt csinálod, amit szeretsz!

Nincs annál jobb érzés, amikor azt csinálod, amit szeretsz!

Erdős Dóra egy mo­soly­gós, barna hajú lány. El­sőre senki sem gon­dolná, hogy mi­lyen férfias szak­mát vá­lasz­tott.

Erdős Dóra egy csi­nos, mo­soly­gós, barna hajú lány, vég­te­len szem­pil­lák­kal. Első lá­tásra senki sem gon­dolná, hogy mi­lyen férfias szak­mát vá­lasz­tott ma­gá­nak.

Milliomos lettél? Ez a hat szám ért 140 milliót

Milliomos lettél? Ez a hat szám ért 140 milliót

Mu­tat­juk is a nye­rő­szá­mo­kat.

Már mu­tat­juk is a ha­tos­lottó 45. heti, mil­li­ó­kat érő nye­rő­szá­mait.

Óvatosan a webáruházakkal!

Óvatosan a webáruházakkal!

Kö­ze­le­dik a fe­kete pén­tek, sza­po­rod­nak az át­ve­ré­sek.

Kö­ze­le­dik a fe­kete pén­tek, ami­kor a web­áru­há­zak ha­tal­mas ked­vez­mé­nyek­kel csá­bí­ta­nak. Több trük­köt is be­vet­nek, hogy min­den­kép­pen náluk költ­sük el a pén­zün­ket. Le­gin­kább az ár­össze­ha­son­lító-ol­da­lak­kal ma­ni­pu­lál­nak.

Így keresd meg egy lakás árát nyaralás közben félév alatt

Így keresd meg egy lakás árát nyaralás közben félév alatt

A ki­ruc­ca­nást szé­pen meg­fi­ze­tik.

A fél­éves me­xi­kói ki­ruc­ca­nást szé­pen meg­fi­ze­tik a ki­vá­lasz­tott­nak. Je­lent­kezz, s lehet, hogy te le­szel a sze­ren­csés, aki mil­li­ó­kat tesz zsebre üdü­lés köz­ben.

Ezek a spórolás varázsszavai

Ezek a spórolás varázsszavai

Nem csak a le­ér­té­kelt és az ak­ciós szó­val el­lá­tott ter­mé­ke­ket ér­de­mes ke­res­nie annak, aki ol­csób­ban sze­retne meg­venni va­la­mit. Mu­ta­tunk másik 8 ki­fe­je­zést!

Nem csak a le­ér­té­kelt és az ak­ciós szó­val el­lá­tott ter­mé­ke­ket ér­de­mes ke­res­nie annak, aki ol­csób­ban sze­retne meg­venni va­la­mit. Mu­ta­tunk másik 8 ki­fe­je­zést, amik egyet je­len­te­nek a spó­ro­lás­sal!

Tiéd lett az 1 milliárd 285 millió? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd lett az 1 milliárd 285 millió? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 45. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 285 fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 45. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 285 fo­rint volt.

Így fektesd be az EuroJackpot többmilliárdos nyereményét!

Felfedjük a titkot: Így fektesd be az EuroJackpot többmilliárdos nyereményét!

Óri­ási a tét, pén­te­ken húz­zák az Eu­roJack­pot nye­rő­szá­mait. Mil­li­ár­dos is le­hetsz, ha jól tip­pelsz!

"Négy hidat csinálunk meg fejben, mielőtt egyet a valóságban"

"Négy hidat csinálunk meg fejben, mielőtt egyet a valóságban"

Az új ko­má­romi Duna-híd ki­vi­te­le­zé­sé­nél a Híd­építő Zrt.-nek olyan fel­ada­tot kell meg­ol­da­nia, amire ko­ráb­ban nem volt példa Ma­gyar­or­szá­gon.

Mindenki ezen a matekpéldán pörög: te okosabb vagy, mint egy másodikos?

Mindenki ezen a matekpéldán pörög: te okosabb vagy, mint egy másodikos?

Egy nyolc­éve­sek­nek fel­adott ma­tek­fel­ada­ton pörög most a net.

Egy nyolc­éve­sek­nek fel­adott ma­tek­fel­ada­ton pörög most a net. De te tudod, mi a meg­ol­dás?

Te nyertél? Ezekkel a trükkös számokkal gazdagodhattál meg

Te nyertél? Ezekkel a trükkös számokkal gazdagodhattál meg

Már mu­tat­juk is a ha­tos­lottó 44. heti, mil­li­ó­kat érő nye­rő­szá­mait. Óri­ási volt a tét, elő a szel­vé­nyek­kel!

Már mu­tat­juk is a ha­tos­lottó 44. heti, mil­li­ó­kat érő nye­rő­szá­mait. Óri­ási volt a tét, elő a szel­vé­nyek­kel!

El­vit­ted a több mint 1 mil­li­ár­dot? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait

El­vit­ted a több mint 1 mil­li­ár­dot? Mu­tat­juk az Ötös­lottó nye­rő­szá­mait

A 44. já­­ték­­hé­­ten már 1 mil­­li­árd 155 mil­­lió fo­­rint volt a tét! Vajon volt te­­li­­ta­­lá­­la­­tos?

A játék összeköt!

A játék összeköt!

A Nagy­ka­rá­csony sors­jegy meg­vá­sár­lá­sá­val most bárki ré­szese lehet egy kü­lön­le­ges ját­szó­tér fel­épí­té­sé­nek.

A Nagy­ka­rá­csony sors­jegy meg­vá­sár­lá­sá­val most bárki ré­szese lehet egy kü­lön­le­ges ját­szó­tér fel­épí­té­sé­nek.

Ezt kell tenned, ha te nyered az Eurojackpot milliárdos nyereményét!

Ezt kell tenned, ha te nyered az Eurojackpot milliárdos nyereményét!

Min­­­denki el­­­kép­­­zelte, hogy mit kez­­­dene, ha meg­nyerné az össze­get.

Leg­­­be­­­lül már min­­­denki el­­­kép­­­zelte, hogy mit kez­­­dene, ha meg­nyerné a ha­tal­mas össze­get.

Az emberek 90%-a megbukik ezen a teszten! Neked sikerül hibátlanul?

Az emberek 90%-a megbukik ezen a teszten! Neked sikerül hibátlanul?

Csak tíz, egy­sze­rű­nek tűnő kér­désre kell he­lye­sen vá­la­szolni, és ki­de­rül, mennyire jó a he­lyes­írá­sod.

Gusztustalan dolgot találtak az Auchan süteményében

Gusztustalan dolgot találtak az Auchan süteményében

Az anyuka fi­á­nak akart ked­ves­kedni.

A ma­gyar anyuka kisfi­á­nak akart ked­ves­kedni a kug­lóffal. De a gye­rek egy életre meg­utálta a sü­te­ményt.

Budapesten egész nap a Sláger FM szól!

Budapesten egész nap a Sláger FM szól!

Fen­n­ál­lása má­so­dik évé­ben a 103.9 Slá­ger FM ma­ga­biz­to­san uralja a bu­da­pesti pi­a­cot. A Slá­ger FM exk­lu­zív téli prog­ra­mok­kal ké­szül az év leg­meg­hit­tebb idő­sza­kára,

Fen­n­ál­lása má­so­dik évé­ben a 103.9 Slá­ger FM ma­ga­biz­to­san uralja a bu­da­pesti pi­a­cot. A Slá­ger FM exk­lu­zív téli prog­ra­mok­kal ké­szül az év leg­meg­hit­tebb idő­sza­kára,

Jó hír a nyugdíjasoknak: akár 20 ezer forintot is kaphatnak most

Jó hír a nyugdíjasoknak: akár 20 ezer forintot is kaphatnak most

Akár 20-23 ezer fo­rint­tal töb­bet kap­hat­nak most a nyug­dí­ja­sok.

Akár 20-23 ezer fo­rint­tal töb­bet kap­hat­nak most a nyug­dí­ja­sok.

Villámtöltő létesült Kecskeméten

Villámtöltő létesült Kecskeméten

A vil­lám­töltő nagy­ban se­gíti ha­zánk déli irá­nyú meg­kö­ze­lí­té­sét is.

Az MVM Part­ner Zrt. és a Four Po­ints by She­ra­ton Kecs­ke­mét Hotel és Kon­fe­ren­cia­köz­pont kö­zö­sen lé­te­sí­tett egy vil­lám­töl­tőt a hotel par­ko­ló­já­ban.

Ez a 6 szám ért 140 milliót! Te lettél a szerencsés?

Ez a 6 szám ért 140 milliót! Te lettél a szerencsés?

Mu­tat­juk a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait!

Mu­tat­juk is a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait a 43. héten! Te mil­li­o­mos let­tél?

Busszal mégy a temetőbe? Erre figyelj

Busszal mégy a temetőbe? Erre figyelj

A te­me­tők to­vább van­nak nyitva, a BKK pedig sű­rűb­ben in­dítja a já­ra­tait.

A te­me­tők to­vább van­nak nyitva, a BKK pedig sű­rűb­ben in­dítja a já­ra­tait.

Elvitted a több mint 1 milliárdot? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Elvitted a több mint 1 milliárdot? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

A 43. já­ték­hé­ten már 1 mil­li­árd 33 mil­lió fo­rint volt a tét!

A 43. já­ték­hé­ten már 1 mil­li­árd 33 mil­lió fo­rint volt a tét! Vajon volt te­li­ta­lá­la­tos?

Lebuktak a gyorsétterem dolgozói: gusztustalan, amit műveltek

Lebuktak a gyorsétterem dolgozói: gusztustalan, amit műveltek

A Sub­way al­kal­ma­zot­tait egy vi­deo­fel­vé­tel buk­tatta le.

A Sub­way al­kal­ma­zot­tait egy vi­deo­fel­vé­tel buk­tatta le.

Szabadságvágy és autó

Szabadságvágy és autó

Az autó a sza­bad­ság és mo­bi­li­tás jel­képe.

Az autó a sza­bad­ság és mo­bi­li­tás jel­képe, a ma­gya­rok is min­dig vágy­tak mind­ket­tőre, de so­káig csak kevés va­ló­sult meg ál­ma­ik­ból.

Húsimádóknak kötelező!

Húsimádóknak kötelező!

Az óri­ási ab­la­ko­kon be­lesve ba­rát­sá­gos ét­te­rem ké­pé­vel ta­lál­ko­zom!

Az óri­ási ab­la­ko­kon be­lesve ba­rát­sá­gos ét­te­rem ké­pé­vel ta­lál­ko­zom: óri­ási belső tér, sal­lang­men­tes ame­ri­kai han­gu­lat és a fo­lya­ma­to­san ki­áradó füs­tös hús forró il­lata!

Átadták az ország egyik legnagyobb intermodális csomópontját

Átadták az ország egyik legnagyobb intermodális csomópontját

Az új ki­kö­tő­ben öt ha­jó­ál­lás, négy ipari vas­úti vá­gány is meg­ta­lál­ható

Győr-Gönyű új ki­kö­tő­jé­ben öt ha­jó­ál­lás, négy ipari vas­úti vá­gány és ha­jó­szer­víz-állás is meg­ta­lál­ható, meg­épü­lé­sé­ben az A-Híd, a Swi­e­tel­sky és a Mé­szá­ros és Mé­szá­ros mű­köd­tek együtt.

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Sokan, ha vá­rat­la­nul na­gyobb összeg­hez jut­nak, ész nél­kül esnek neki, és két kéz­zel kez­dik köl­teni.

Sokan, ha vá­rat­la­nul na­gyobb összeg­hez jut­nak, ész nél­kül esnek neki, és két kéz­zel kez­dik köl­teni.

Újabb útszakaszt fejlesztenek Debrecen és Mátészalka között

Újabb útszakaszt fejlesztenek Debrecen és Mátészalka között

A ha­lál­út­ként el­hí­re­sült 471-esen 4,6 ki­lo­mé­ter négy­sá­vo­so­dik a haj­dú­sági város ha­tá­rá­ban.

Segíts a Google-nek, és keress több százezer forintot vele!

Segíts a Google-nek, és keress több százezer forintot vele!

Bárki részt vehet a prog­ram­ban.

Bárki részt vehet a prog­ram­ban, némi in­for­ma­ti­kai tudás azért nem árt. Si­ke­res munka után ga­ran­tál­tan fizet a cég!

Óriási volt a tét, ezek a számok tehettek gazdaggá

Óriási volt a tét ezen a héten is, ezek a számok tehettek gazdaggá

Már mu­tat­juk is a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait a 42. héten! Te lot­tó­mil­li­o­mos let­tél?

Már mu­tat­juk is a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait a 42. héten! Te lot­tó­mil­li­o­mos let­tél?

Előfizetős lesz az egyik szolgáltatás a Facebookon!

Előfizetős lesz az egyik szolgáltatás a Facebookon!

A kö­vet­kező he­tek­ben indul majd.

A kö­vet­kező he­tek­ben el­in­dul a csak előfi­ze­tők­nek szol­gál­ta­tott Fa­ce­boo­kos tar­ta­lom. Egye­lőre csak And­ro­i­don.

Elvitted a 929 milliót? Íme, az Ötöslottó e heti nyerőszámai!

Elvitted a 929 milliót? Íme, az Ötöslottó e heti nyerőszámai!

Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 41. já­­ték­­hé­­ten 929 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Hogyan válasszunk autósiskolát?

Hogyan válasszunk autósiskolát?

Ren­ge­teg az au­tós­is­kola, ame­lyek egy­más­sal ver­se­nyez­nek, hogy minél több ta­nu­ló­juk le­gyen. Sok azon­ban tisz­tes­ség­te­len kö­zü­lük. De ho­gyan szűr­het­jük ki eze­ket?

Ren­ge­teg az au­tós­is­kola, ame­lyek egy­más­sal ver­se­nyez­nek, hogy minél több ta­nu­ló­juk le­gyen. Sok azon­ban tisz­tes­ség­te­len kö­zü­lük. De ho­gyan szűr­het­jük ki eze­ket? Mi alap­ján vá­lasszuk ki a meg­fe­le­lőt?

"Aki úgy véli, hogy az útépítés favágás, az téved!"

"Aki úgy véli, hogy az útépítés favágás, az téved!"

Miért adták át síri csend­ben tör­té­nel­münk egyik leg­na­gyobb épí­tő­ipari be­ru­há­zá­sát?

Miért adták át síri csend­ben tör­té­nel­münk egyik leg­na­gyobb épí­tő­ipari be­ru­há­zá­sát?

Elrajtolt a komáromi Duna-híd építkezése

Hivatalosan is elrajtolt a komáromi Duna-híd építkezése

2019-ben in­dul­hat meg a 600 mé­te­res fer­de­ká­be­les hídon a for­ga­lom

A 600 mé­te­res, fer­de­ká­be­les híd nettó 28 mil­li­árd fo­rin­tos szlo­vák-ma­gyar be­ru­há­zás­ban épül, 2019 telén in­dul­hat meg rajta a for­ga­lom.

Így fektesd be az EuroJackpot közel 13 milliárdos főnyereményét

Így fektesd be az EuroJackpot közel 13 milliárdos főnyereményét

Mivel a múlt héten nem volt te­li­ta­lá­la­tos szel­vény, így ezen a héten 41 mil­lió euró a tét.

Találkozót tartott a Ferencvárosért Egyesület

Negyedéves találkozóját tartotta a Ferencvárosért Egyesület

A Lurdy Ház­ban ke­rült meg­ren­de­zésre

A Lurdy Ház­ban ke­rült meg­ren­de­zésre a Fe­renc­vá­ro­sért Egye­sü­let össze­jö­ve­tele

Sokkot kapott a nyugdíjas, amikor meglátta, mi lapul a zsebében

Sokkot kapott a nyugdíjas, amikor meglátta, mi lapul a zsebében

Egyet­len pil­la­nat alatt örökre meg­vál­to­zott az élete.

Egyet­len pil­la­nat alatt örökre meg­vál­to­zott az élete.

Lot­­tó­­mil­­li­o­­mos let­­tél? Mu­­tat­­juk a Ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mait

Lot­­tó­­mil­­li­o­­mos let­­tél? Mu­­tat­­juk a Ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mait

A te­­­li­­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény nem ke­­­ve­­­sebb, mint 600 mil­­­lió fo­­­rin­­­tot ér. Lás­­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

A te­­­li­­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény nem ke­­­ve­­­sebb, mint 600 mil­­­lió fo­­­rin­­­tot ér. Lás­­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Ingyen lehet enni a világ legjófejebb sportolójának éttermében

Ingyen lehet enni a világ legjófejebb sportolójának éttermében

Azzal ma­gya­rázza nagy­lelkű tet­tét, hogy annyi pénzt ke­re­sett már, ami­ből egész nem­ze­tét el­tart­hatná...

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

Kifejlesztették a ragasztót, ami egy perc alatt begyógyítja a sebeket

A ra­gasztó UV-fény ha­tá­sára egy perc alatt meg­köt, és dolga vé­gez­té­vel ma­gá­tól bom­lik le a szer­ve­zet­ben...

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Elkezdődött a győri hídépítés leglátványosabb szakasza

Négy darab száz­ton­nás hid­ra­u­li­kus nyomó tolja a he­lyére a hidat.

Négy darab száz­ton­nás hid­ra­u­li­kus nyomó 3,6 mé­te­res moz­ga­tá­sok­kal tolja a he­lyére a hidat, amit a par­ton épí­tett fel a Hódút és a St­ra­bag.

Elvitted a 780 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Elvitted a 780 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 40. já­ték­hé­ten ugyanis 780 mil­lió fo­rint volt!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 40. já­ték­hé­ten ugyanis 780 mil­lió fo­rint volt!

A Vegas.hu játékosa is játszhat Majkával

A Vegas.hu játékosa is játszhat Majkával

A TV2-n ok­tó­ber 9-én in­dult újra Maj­ká­val Az 50 mil­liós játszma.

A TV2-n ok­tó­ber 9-én in­dult újra Maj­ká­val Az 50 mil­liós játszma.

Itt a poloskainvázió: így védekezhetünk a büdös bogár ellen

Itt a poloskainvázió: így védekezhetünk a büdös bogár ellen

A leg­töb­ben ta­nács­ta­la­nok.

A téli hideg kö­ze­led­té­vel egyre gyak­rab­ban ta­lál­koz­ha­tunk po­los­kák­kal a la­kás­ban. Mit te­he­tünk el­le­nük?

Vigyázz, mit teszel a teádba, veszélyes lehet a méz!

Vigyázz, mit teszel a teádba, veszélyes lehet a méz!

Hamis mé­zek­kel van­nak tele a bol­tok pol­cai, az egész­ségre is ká­ro­sak le­het­nek ezek a ter­mé­kek.

Hamis mé­zek­kel van­nak tele a bol­tok pol­cai, az egész­ségre is ká­ro­sak le­het­nek ezek a ter­mé­kek.

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait

Lot­tó­mil­li­o­mos let­tél? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait

Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

A te­­li­­ta­­lá­­la­­tos szel­­vény nem ke­­ve­­sebb, mint 525 mil­­lió fo­­rin­­tot ér. Lás­­suk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Elvitted az 665 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Elvitted az 665 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Jöj­je­nek szám­sor­rend­ben!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 39. já­ték­hé­ten ugyanis 665 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Erre figyelj, ha porszívót veszel

Erre figyelj, ha porszívót veszel

Ezen­túl nem lehet ki­fo­gás, hogy azért nem por­szí­vó­zunk, mert za­var­nánk vele a szom­szé­dot. Az új sza­bá­lyok sze­rint ugyanis csön­de­seb­bek lesz­nek.

Ezen­túl nem lehet ki­fo­gás, hogy azért nem por­szí­vó­zunk, mert za­var­nánk vele a szom­szé­dot. Az új sza­bá­lyok sze­rint ugyanis csön­de­seb­bek lesz­nek.

Vigyázat, adatrobbanás!

Vigyázat, adatrobbanás!

Az ada­tok elem­zé­sé­nek él­har­co­sai a di­gi­tá­lis át­ala­ku­lás nyer­te­sei lesz­nek. A vál­lal­ko­zá­sok­nak vi­szont al­kal­maz­kod­niuk kell ahhoz, hogy fel­nőtt egy új ge­ne­rá­ció.

Az ada­tok elem­zé­sé­nek él­har­co­sai a di­gi­tá­lis át­ala­ku­lás nyer­te­sei lesz­nek. A vál­lal­ko­zá­sok­nak vi­szont al­kal­maz­kod­niuk kell ahhoz, hogy fel­nőtt egy új ge­ne­rá­ció.

Így fektesd be az Eurojackpot 22 millió eurós nyereményét!

Így fektesd be az Eurojackpot 22 millió eurós nyereményét!

Mire köl­te­néd a ha­tal­mas össze­get?

Nincs olyan ember, aki ne kép­zelte volna el, mire köl­tené a ha­tal­mas össze­get. A fel­fog­ha­tat­la­nul sok pénz ga­ran­tál­tan meg­vál­toz­tatja az éle­tet.

Veszprém kulturális fővárosi címért indul

Veszprém elindul az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatán

Veszp­rém Város a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul.

Veszp­rém Me­gyei Jogú Város a ba­ko­nyi és a ba­la­toni ré­gi­ó­val össze­fogva indul a 2023-as pá­lyá­za­ton.

Minden, amit az e-receptről tudni kell

Minden, amit az e-receptről tudni kell

No­vem­ber­től be­ve­ze­tik az e-re­cep­tet, amely­től más most sokan tar­ta­nak.

A Ri­post utá­na­járt, mit is je­lent az új rend­szer. Lás­suk, mi­lyen elő­nyök és eset­le­ges hát­rá­nyok kí­sér­he­tik a je­len­legi re­cep­tek­hez ké­pest.

Kíváncsi a jövő Budapestjére? Megmutatjuk, milyen ingatlanfejlesztések alakítják a városképet!

Kíváncsi a jövő Budapestjére? Megmutatjuk, milyen ikonikus ingatlanfejlesztések alakítják a városképet!

Ver­seny­ké­pes or­szág si­ke­res fő­vá­ro­sa­ként mu­tat­ko­zott be Bu­da­pest a kon­ti­nens leg­na­gyobb in­gat­la­nos ese­mé­nyén.

Családbarát Munkahely lett az MVM

Családbarát Munkahely lett az MVM

Az MVM Ma­gyar Vil­la­mos Művek Zrt. "Gye­rek­ba­rát iroda ki­ala­kí­tása a szék­há­zon belül" pro­jektje nyert.

Az MVM Ma­gyar Vil­la­mos Művek Zrt. "Gye­rek­ba­rát iroda ki­ala­kí­tása a szék­há­zon belül" pro­jektje nyert.

Újabb elektromos töltőállomás Veszprémben

Újabb elektromos töltőállomás Veszprémben

To­vább bő­vült a Veszp­rém­ben el­ér­hető elekt­ro­mos töl­tő­ál­lo­má­sok száma az MVM Part­ner által a Ba­goly­vári Par­ko­ló­ház­ban te­le­pí­tett kút­tal.

Ez a bővítmény 68 vírusirtót egyesít!

Ez a bővítmény 68 vírusirtót egyesít!

A Ch­rome-hoz ké­szült bő­vít­mény alapja egy ví­rus­ke­reső motor.

A ki­fe­je­zet­ten Ch­rome-hoz ké­szült bő­vít­mény alapja egy, a Go­ogle által még 2012-ben vá­sá­rolt ví­rus­ke­reső motor, ami nem kímél egy kár­te­vőt sem!

Fektessen be felelősen!

Fektessen be felelősen!

Meg­ta­ka­rí­tás vagy be­fek­te­tés? Nem könnyű a vá­lasz! Mi út­mu­ta­tást adunk a tö­ké­le­tes, fe­le­lős­ség­tel­jes dön­tés­hez.

Meg­ta­ka­rí­tás vagy be­fek­te­tés? Nem könnyű a vá­lasz! Mi út­mu­ta­tást adunk a tö­ké­le­tes, fe­le­lős­ség­tel­jes dön­tés­hez.

Mindent a minősített lakáshitelről

Mindent a minősített lakáshitelről

A Ma­gyar Nem­zeti Bank véd­je­gye segít a vá­lasz­tás­ban Az MNB 2017 nya­rán in­dí­totta el Mi­nő­sí­tett Fo­gyasz­tó­ba­rát La­kás­hi­tel prog­ram­ját, hogy nö­velje a hazai hi­tel­ter­mé­kek át­lát­ha­tó­sá­gát

A Ma­gyar Nem­zeti Bank véd­je­gye segít a vá­lasz­tás­ban 2017-ben in­dult el Mi­nő­sí­tett Fo­gyasz­tó­ba­rát La­kás­hi­tel prog­ram

Komoly hiba az iPhone 8 Plus készülékeivel, az Apple is értetlenül áll az eset előtt!

Komoly hiba az iPhone 8 Plus készülékeivel, az Apple is értetlenül áll az eset előtt!

Több te­le­fon ki­jel­zője is egy­sze­rűen el­vált a te­le­fon­tól, a cég már vizs­gálja a fur­csa ese­te­ket.

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Lottómilliomos lettél? Mutatjuk a Hatoslottó nyerőszámait

Lás­suk a nyer­tes szá­mo­kat!

A te­li­ta­lá­la­tos szel­vény nem ke­ve­sebb, mint 450 mil­lió fo­rin­tot ér. Lás­suk a nyer­tes szá­mo­kat!

Minden, amit a családtámogatásról 2017-ben tudni kell

Minden, amit a családtámogatásról 2017-ben tudni kell

Min­den csa­lád­nak fon­tos, hogy a le­hető leg­több pénz­ügyi tá­mo­ga­tást kapja a gye­rek­vál­la­lás ide­jén.

Min­den csa­lád­nak fon­tos, hogy a le­hető leg­több pénz­ügyi tá­mo­ga­tást kapja a gye­rek­vál­la­lás ide­jén - ilyen le­he­tő­sé­gek van­nak.

Korszerűbb gépek, összezsugorodott várólisták - így segítenek az orvosok

Korszerűbb gépek, összezsugorodott várólisták - így segítenek az orvosok

A leg­töb­ben utá­lunk or­vos­hoz járni, ám van­nak olyan jelek, ame­lyek­kel egy­ér­tel­műen el­me­gyünk.

Már nem szitokszó a panel!

Már nem szitokszó a panel!

To­vább erő­sö­dik a pa­nel­la­ká­sok nép­sze­rű­sége

Az ál­lami fel­újí­tási prog­ram to­vább erő­sít­heti a pa­nel­la­ká­sok nép­sze­rű­sé­gét.

Elvitted az 560 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Elvitted az 560 milliót? Ezek az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 38. já­ték­hé­ten ugyanis 560 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 38. já­ték­hé­ten ugyanis 100 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek is a nyer­tes szá­mok!