MANI

Napozóágy-kiválasztási ABC

Napozóágy-kiválasztási ABC

Hon­nan tud­hat­juk, hogy a meg­fe­lelő na­po­zó­ágyat vá­sá­rol­juk meg? Mu­tat­juk, ho­gyan vá­laszd ki azon­nal a leg­job­bat, ami­vel hosszú távon elé­ge­dett le­szel.

Hon­nan tud­hat­juk, hogy a meg­fe­lelő na­po­zó­ágyat vá­sá­rol­juk meg? Mu­tat­juk, ho­gyan vá­laszd ki azon­nal a leg­job­bat, ami­vel hosszú távon elé­ge­dett le­szel.

Májkárosodást okozhatnak a légfrissítők

Májkárosodást okozhatnak a légfrissítők

10 ter­mék­ből tíz káros az egész­ségre.

A bol­tok kí­ná­la­tá­ból ta­lá­lomra ki­vá­lasz­tott lég­fris­sí­tők közül mind­egyik vált­hat ki al­ler­giás re­ak­ciót, okoz­hat aszt­mát, máj­ká­ro­so­dást, sőt, ha­lált is.

Villanyautót nevezett a Mercedes-Benz

Villanyautót nevezett a Mercedes-Benz

A Mer­ce­des-Benz Hun­gá­ria Kft. az Év Zöl­dau­tója 2020 díjra a Mer­ce­des-Benz EQC vil­lany­au­tót je­lölte.99 rész­egy­sége 100 szá­za­lék­ban fenn­tart­ha­tóan ké­szül.

A Mer­ce­des-Benz Hun­gá­ria Kft. az Év Zöl­dau­tója 2020 díjra a Mer­ce­des-Benz EQC vil­lany­au­tót je­lölte.

Döbbenetes titkokat árult el a pilóta: ezért van balta a repülőkön

Döbbenetes titkokat árult el a pilóta: ezért van balta a repülőkön

Még min­dig ren­ge­teg tév­hit és mí­tosz ke­ring a re­pü­lés­ről róla az em­be­rek fe­jé­ben.

Még min­dig ren­ge­teg tév­hit és mí­tosz ke­ring a re­pü­lés­ről róla az em­be­rek fe­jé­ben.

Ki vitte el a 70 mil­liót? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Ki vitte el a 70 mil­liót? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 25. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 70 mil­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 25. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 70 mil­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Két hatalmas autómárka is indul az Év Magyar Autója 2020 címért

Két nagy autómárka is indul az Év Magyar Autója címért

A Hyun­dai márka hazai im­por­tőre, a Hyun­dai Hol­ding Hun­gary Kft. a ma­gyar pi­acra vár­ha­tóan év végén ér­kező i10 kis­au­tót je­lölte.

Hamarosan sokkal drágábbak lehetnek az iPhone-ok!

Hamarosan sokkal drágábbak lehetnek az iPhone-ok!

A vá­sár­lók fi­zet­he­tik majd meg.

A nem­zet­közi ke­res­ke­delmi há­ború okoz­hatja az ár drasz­ti­kus emel­ke­dé­sét.

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett az 1,033 milliárd forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett az 1,033 milliárd forint?

Te mire köl­te­néd a mesés nye­re­ményt?

Az 5 ta­­­­lá­­­­la­­­­tos szel­­­­vény vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 25. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten ugyanis 1,033 mil­li­árd fo­­­­rint volt, jöj­­­­je­­­­nek a nyer­­­­tes szá­­­­mok! Te mire köl­te­néd a mesés nye­re­ményt? Uta­zás, lakás, új autó? Eset­leg be­fek­tet­néd?

Így vehetsz részt a Derby és Divat Fesztiválon!

Így vehetsz részt a Derby és Divat Fesztiválon!

Jú­nius 28-30. kö­zött kerül meg­ren­de­zésre a Derby és Divat Fesz­ti­vál a bu­da­pesti Kin­csem Park­ban.

Jú­nius 28-30. kö­zött kerül meg­ren­de­zésre a Derby és Divat Fesz­ti­vál a bu­da­pesti Kin­csem Park­ban. A há­rom­na­pos ren­dez­vény olyan kö­zös­ségi él­ményt kínál, amely min­den kor­osz­tály szá­mára nagy­szerű ki­kap­cso­ló­dást je­lent. Máris jö­vünk a rész­le­tek­kel!

Több mint egymilliárd forint a tét

Több mint egymilliárd forint a tét

Ezen a héten az Ötös­lot­tón már 1,033 mil­li­árd fo­rin­tot nyer­het az a já­té­kos, aki egye­dül ta­lálja el a ki­hú­zott szá­mo­kat.

Ezen a héten az Ötös­lot­tón már 1,033 mil­li­árd fo­rin­tot nyer­het az a já­té­kos, aki egye­dül ta­lálja el a ki­hú­zott szá­mo­kat.

Tízéves a KOBUCI KERT

Tízéves a KOBUCI KERT

Fo­tó­al­bum be­mu­tató és jó­tény­kos­ági est a Szent Mar­git Kór­ház ja­vára.

Fo­tó­al­bum be­mu­tató és jó­tény­kos­ági est a Szent Mar­git Kór­ház ja­vára.

Ki vitte el a 70 mil­liót? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Ki vitte el a 70 mil­liót? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 24. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 70 mil­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Ezek a Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, Tiéd lett a 919 mil­lió fo­­rint?

Ezek a Ötös­­lottó nye­­rő­­szá­­mai, Tiéd lett a 919 mil­lió fo­­rint?

Az 5 ta­­­­lá­­­­la­­­­tos szel­­­­vény vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye ezen a héten 919 mil­­­­lió fo­­­­rint volt, jöj­­­­je­­­­nek a nyer­­­­tes szá­­­­mok!

Az 5 ta­­­­lá­­­­la­­­­tos szel­­­­vény vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye ezen a héten 919 mil­­­­lió fo­­­­rint volt, jöj­­­­je­­­­nek a nyer­­­­tes szá­­­­mok!

Ki vitte el a 870 mil­liót? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Ki vitte el a 870 mil­liót? Íme, a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 23. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 870 mil­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 23. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 870 mil­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Év Magyar Autója - A C5 Aircross szabadidő-autót nevezte a Citroën

Év Magyar Autója - A C5 Aircross szabadidő-autót nevezte a Citroën

A Cit­roën márka hazai for­gal­ma­zója a C5 Airc­ross sza­bad­idő-autót ne­vezte a Ma­gyar­or­szág Au­tója 2020 díjra.

Bővebb üzleti ismeretekre lenne szükségük a hazai designereknek

Bővebb üzleti ismeretekre lenne szükségük a hazai designereknek

A Ma­gyar­or­szá­gon ta­nuló de­sign­ipari szak­em­be­rek be­vo­ná­sá­val ké­szí­tett ku­ta­tást a Ma­gyar Divat és De­sign Ügy­nök­ség.

Összeomlott a Google, globális a leállás

Összeomlott a Google, globális a leállás

Tech­ni­kai prob­lé­mák lép­tek fel a Go­ogle több szol­gál­ta­tá­sá­nál. Nem töl­te­nek be a do­ku­men­tu­mok, de még a Yo­uTube-bal is gond lehet.

Tech­ni­kai prob­lé­mák lép­tek fel a Go­ogle több szol­gál­ta­tá­sá­nál. Nem töl­te­nek be a do­ku­men­tu­mok, de még a Yo­uTube-bal is gond lehet.

Év Magyar Autója - Két autót nevezett a Volkswagen

Év Magyar Autója - Két autót nevezett a Volkswagen

A Por­sche Hun­ga­ria Volks­wa­gen már­kája is be­ne­ve­zett az Év Ma­gyar Au­tója ver­senyre.

A Por­sche Hun­ga­ria Volks­wa­gen is be­ne­ve­zett az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu által szer­ve­zett ver­senyre.

Azonnal változtass jelszót, ha fent van ez az alkalmazás!

Azonnal változtass jelszót, ha fent van ez az alkalmazás!

Két­szer is fel­tör­ték.

Két­szer is be­tör­tek ha­cke­rek a prog­ramba, ahol sze­mé­lyes ada­to­kat tu­laj­do­ní­tot­tak el.

Ezek a Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd lett a 686 millió fo­rint?

Ezek a Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd lett a 686 millió fo­rint?

Mesés nye­re­mény volt ezen a héten.

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 22. já­­­ték­­­hé­­­ten ugyanis 686 mil­­­lió fo­­­rint volt, jöj­­­je­­­nek a nyer­­­tes szá­­­mok! Vajon hány szá­mot ta­lál­tál el?

Várják az áprilisi Ötöslottó nyertes jelentkezését

Várják az áprilisi Ötöslottó nyertes jelentkezését

Min­den idők har­ma­dik leg­ma­ga­sabb Ötös­lottó fő­nye­re­mé­nyét nyerte meg egy sze­ren­csés.

Min­den idők har­ma­dik leg­ma­ga­sabb Ötös­lottó fő­nye­re­mé­nyét 29 hét hal­mo­zó­dás után a 2019. áp­ri­lis 20.-i sor­so­lá­son nyerte meg egy sze­ren­csés, aki eddig még nem je­lent­ke­zett a 4,194 mil­li­árd fo­rin­tos re­kord fő­nye­re­mé­nyéért.

Esküvő Pajta-módra

Esküvő Pajta-módra

Bárki együtt mu­lat­ha­tott Ku­csera Gá­bor­ral és Kul­csár Edi­ná­val múlt hét­vé­gén Bé­kés­csa­bán az I. Es­küvő Pajta-módra ese­mény ke­re­té­ben - csu­pán asz­talt kel­lett hozzá fog­lalni.

Bárki együtt mu­lat­ha­tott Ku­csera Gá­bor­ral és Kul­csár Edi­ná­val múlt hét­vé­gén Bé­kés­csa­bán az I. Es­küvő Pajta-módra ese­mény ke­re­té­ben - csu­pán asz­talt kel­lett hozzá fog­lalni.

Virtuális kalandozás a szakmák világában

Virtuális kalandozás a szakmák világában

Szak­ma­szi­mu­lá­tor, ön­is­me­reti tré­ning és ge­ne­rá­ció­ku­tató várja a fi­a­ta­lo­kat.

A leg­újabb tech­no­ló­giai meg­ol­dá­so­kat al­kal­mazó pá­lya­vá­lasz­tási napot tart a Fő­vá­rosi Szabó Ervin Könyv­tár. Szak­ma­szi­mu­lá­tor, ön­is­me­reti tré­ning és ge­ne­rá­ció­ku­tató várja a fi­a­ta­lo­kat.

Újra Budapesten kon-certezik Chris Botti

Újra Budapesten koncertezik Chris Botti

A MoM Sport­ban ad kon­cer­tet a Grammy-díjas trom­bi­ta­mű­vész.

2019. jú­nius 5-én a MoM Sport­ban ad kon­cer­tet Chris Botti, a Grammy-díjas trom­bi­ta­mű­vész és ze­ne­szerző.

Koccanás után kihagyható a biztosító?

Koccanás után kihagyható a biztosító?

Min­den eset­ben je­lent­sük a kárt?

Ma már pil­la­na­tok alatt be­je­lent­hető egy kár­ese­mény, de min­den eset­ben meg­éri ezt meg­tenni?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd lett az 570 millió forint?

Ezek az Ötöslottó nyerőszámai, tiéd lett az 570 millió forint?

Az 5 ta­­­­lá­­­­la­­­­tos szel­­­­vény vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye az 21. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 570 mil­­­­lió fo­­­­rint volt, jöj­­­­je­­­­nek a nyer­­­­tes szá­­­­mok!

Megvan a logópályázat győztese

Év Magyar Autója - Megvan a logópályázat győztese

Varga-Lel­kes An­na­má­ria terve nyerte az Autós Nagy­ko­a­lí­ció (ANK) és a Jár­mű­ipar.hu szer­kesz­tő­sége által feb­ru­ár­ban kiírt Év Ma­gyar Au­tója díj lo­gó­ter­ve­zési pá­lyá­za­tát.

Varga-Lel­kes An­na­má­ria terve nyerte az Autós Nagy­ko­a­lí­ció (ANK) és a Jár­mű­ipar.hu szer­kesz­tő­sége által feb­ru­ár­ban kiírt Év Ma­gyar Au­tója díj lo­gó­ter­ve­zési pá­lyá­za­tát.

Ki vitte el a 622 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 622 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 20. já­­­ték­­­hé­­­ten 622 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Valóra vált a fantázia: felszállt a világ első légitaxija

Valóra vált a fantázia: felszállt a világ első légitaxija

Ha­ma­ro­san for­ga­lomba is áll­hat.

Va­lóra vál­nak a sci-fi fan­tá­ziák: si­ker­rel tel­je­sí­tette első teszt­re­pü­lé­sét a világ leg­első elekt­ro­ni­kus, su­gár­haj­tású, öt­ülé­ses lég­ita­xija.

Szuper magyar alkalmazás hódítja meg éppen a világot!

Szuper magyar alkalmazás hódítja meg éppen a világot!

Több mil­lió em­ber­nek segít az app.

Több mil­lió em­ber­nek nyújt­hat se­gít­sé­get ez a prog­ram a vi­lá­gon.

Közlekedik a család: Győrben legyőzhetetlenek Michlék

Közlekedik a család: Győrben legyőzhetetlenek Michlék

Idén is meg­ren­dez­ték a köz­le­ke­dés­biz­ton­sági ve­tél­ke­dőt.

Az el­múlt évek ked­vező ta­pasz­ta­la­tai alap­ján az ORFK-Or­szá­gos Ba­le­set­meg­elő­zési Bi­zott­sága az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Por­sche Hun­ga­ria Skoda márka tá­mo­ga­tá­sá­val idén is meg­hir­dette a köz­le­ke­dés­biz­ton­sági ve­tél­ke­dőt.

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 462 millió forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 462 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 20. já­ték­hé­ten ugyanis 462 mil­lió fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 20. já­ték­hé­ten ugyanis 462 mil­lió fo­rint volt.

Év Magyar Autója - Öt autót nevezett az Opel

Év Magyar Autója - Öt autót nevezett az Opel

Az Opel Ma­gyar­or­szág öt autót ne­ve­zett az Év Ma­gyar Au­tója ver­senyre.

Az Opel Ma­gyar­or­szág öt autót ne­ve­zett az Autós Nagy­ko­a­lí­ció (ANK) és a Jár­mű­ipar.hu által szer­ve­zett Év Ma­gyar Au­tója ver­senyre.

Év Magyar Autója

Év Magyar Autója - A Skoda nevezett elsőként

A Por­sche Hun­ga­ria ne­ve­zett be el­ső­ként az Autós Nagy­ko­a­lí­ció és a Jár­mű­ipar.hu által szer­ve­zett ver­senyre.

A Por­sche Hun­ga­ria ne­ve­zett be el­ső­ként az Autós Nagy­ko­a­lí­ció (ANK) és a Jár­mű­ipar.hu által szer­ve­zett Év Ma­gyar Au­tója ver­senyre.

"Varázslatos" kampány vezeti fel a vívó-vb-t

"Varázslatos" kampány vezeti fel a vívó-vb-t

Ke­ve­sebb mint 70 nap van hátra a bu­da­pesti FIE olim­piai kva­lifi­ká­ciós vívó-vi­lág­baj­nok­sá­gig.

Ke­ve­sebb mint 70 nap van hátra a bu­da­pesti FIE olim­piai kva­lifi­ká­ciós vívó-vi­lág­baj­nok­sá­gig, ennek meg­fe­le­lően az ese­mény kam­pá­nya is egyre ma­ga­sabb se­bes­ségre kap­csol.

Csak a Mentes Szépség Nap!

Csak a Mentes Szépség Nap!

Ma­gyar­or­szá­gon elő­ször kerül meg­ren­de­zésre 100%-ban ter­mé­sze­tes Csak a Men­tes Szép­ség Nap! Mert a külső-belső szép­ség Neked is jár, ter­mé­sze­te­sen!

Ma­gyar­or­szá­gon elő­ször kerül meg­ren­de­zésre 100%-ban ter­mé­sze­tes Csak a Men­tes Szép­ség Nap!

Ki vitte el az 530 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 530 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 19. já­­­ték­­­hé­­­ten 530 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Látványos, új funkcióval bővül a Facebook!

Látványos, új funkcióval bővül a Facebook!

A fel­hasz­ná­lók alig vár­ják.

A szü­le­tés­napi kö­szön­té­sek le­he­tő­sé­gét újítja meg a leg­nép­sze­rűbb kö­zös­ségi oldal.

Új sorsjeggyel bővült a Szerencsejáték Zrt. kínálata

Új sorsjeggyel bővült a Szerencsejáték Zrt. kínálata

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. leg­újabb, Vi­lág­járó sors­je­gyei kép­ze­let­ben már a világ kü­lön­böző tá­ja­ira re­pí­te­nek.

A Sze­ren­cse­já­ték Zrt. Vi­lág­járó sors­je­gyei kép­ze­let­ben már a világ kü­lön­böző tá­ja­ira re­pí­te­nek.

Újra Budapesten koncertezik Chris Botti

Újra Budapesten koncertezik Chris Botti

2019. jú­nius 5-én a MoM Sport­ban ad kon­cer­tet Chris Botti, a Grammy-díjas trom­bi­ta­mű­vész és ze­ne­szerző

Óriási nyereményt tartogat az Eurojackpot

Óriási nyereményt tartogat az Eurojackpot

Egyre nép­sze­rűbb az Eu­ro­jack­pot.

Egyre nép­sze­rűbb Ma­gyar­or­szá­gon az Eu­ro­jack­pot, ki­emel­ke­dően magas fő­nye­re­mé­nye pedig még in­kább mo­ti­válja a já­té­ko­so­kat.

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 344 millió forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 344 millió forint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 19. já­­ték­­hé­­ten 344 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 19. já­­ték­­hé­­ten 344 mil­­lió fo­­rint volt. Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Tiéd lett a 444 mil­lió fo­rin­t? Íme a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Tiéd lett a 444 mil­lió fo­rin­t? Íme a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 18. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 444 mil­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

A Ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 18. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 444 mil­­lió fo­­­rint volt. Lás­­­suk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat!

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 224 millió forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 224 millió forint?

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 18. já­ték­hé­ten 224 mil­lió fo­rint volt. Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Készülj rá, teljesen megváltozik a Facebook

Készülj rá, teljesen megváltozik a Facebook

Több vál­to­zást is be­je­len­tet­tek.

Több vál­to­zást is be­je­len­tett Mark Zuc­ker­berg.

Lindsey Stirling Live in Concert

Lindsey Stirling Live in Concert

A he­ge­dű­vir­tuóz idei tur­néja során ok­tó­ber 7-én lép fel a Sport­aré­ná­ban.

A he­ge­dű­vir­tuóz és ke­cses ba­le­rina, Lin­dsey Stir­ling eu­ró­pai tur­néja ke­re­té­ben, 2019. ok­tó­ber 7-én a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban lép fel! Pro­duk­ci­ója kü­lön­le­ges él­ményt ígér.

Átveszik az uralmat a halottak a Facebook felett

Átveszik az uralmat a halottak a Facebook felett

A tu­dó­sok ki­szá­mí­tot­ták, 50 év múlva több ha­lott lesz a Fa­ce­boo­kon, mint élő.

A tu­dó­sok ki­szá­mí­tot­ták, 50 év múlva több ha­lott lesz a Fa­ce­boo­kon, mint élő.

Ki vitte el a 363 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 363 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 17. já­­­ték­­­hé­­­ten 363 mil­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 17. já­­­ték­­­hé­­­ten 363 mil­lió fo­­rint volt.

Ezek az Ötöslottó eheti nyerőszámai, Tiéd a 100 millió forint?

Ezek az Ötöslottó eheti nyerőszámai, Tiéd a 100 millió forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 17. já­ték­hé­ten ugyanis 100 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 4,171 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 4,171 milliárd forint?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 4 mil­li­árd 171 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 16. já­ték­hé­ten ugyanis 4 mil­li­árd 171 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Ki vitte el a 276 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 276 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 16. já­­­ték­­­hé­­­ten 276 mil­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 16. já­­­ték­­­hé­­­ten 276 mil­lió fo­­rint volt.

Máris üzletet csináltak a Notre Dame-i tragédiából

Máris üzletet csináltak a Notre Dame-i tragédiából

Hi­he­tet­len, de saj­nos igaz.

Van­nak, akik a drá­má­ban rejlő biz­niszre fó­kusz­ál­tak. A tör­tén­tekre ki­he­gye­zett Notre Dame-os por­té­ká­kat kí­nál­nak a di­vatra és a hely­zetre fo­gé­ko­nyak­nak.

Magyarország egyik legnagyobb beruházását kezdi meg a PEPCO

Magyarország egyik legnagyobb logisztikai beruházását kezdi meg áprilisban a PEPCO

A 85 mil­lió eurós pro­jek­tet a ma­gyar kor­mány 11,5 mil­lió eu­ró­val tá­mo­gatja.

Senki se adja fel a harcot a légitársaságokkal szemben!

Senki se adja fel a harcot a légitársaságokkal szemben!

Egy­mást érik a disz­kont lé­gi­tár­sa­sá­gok kö­rüli bot­rá­nyok.

Egy­mást érik a disz­kont lé­gi­tár­sa­sá­gok kö­rüli bot­rá­nyok, az uta­sok jogai pedig sok eset­ben sé­rül­nek.

Ki vitte el a 175 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 175 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 15. já­­­ték­­­hé­­­ten 175 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Világszerte leállt a Facebook, komoly hiba lépett fel

Világszerte leállt a Facebook, komoly hiba lépett fel

Le­állt az Ins­tag­ram és a WhatsApp is.

A Fa­ce­boo­kon kívül le­állt az Ins­tag­ram és a WhatsApp is.

Több mint 4 milliárd forint várja a játékosokat

Több mint 4 milliárd forint várja szombaton a játékosokat

Az Ötös­lottó tör­té­ne­té­nek har­ma­dik leg­na­gyobb összege kö­ze­lít a re­kord­nye­re­mény felé.

Még min­dig van esély el­ta­lálni azt az öt szá­mot, amellyel most hét­vé­gén egy sze­ren­csés akár 4,171 mil­li­árd fo­rint­tal gaz­da­god­hat. Az Ötös­lottó tör­té­ne­té­nek har­ma­dik leg­na­gyobb összege ro­ha­mo­san kö­ze­lít a re­kord­nye­re­mény felé.

Egy kattintással védekezhetsz a veszélyes hackerek ellen!

Egy kattintással védekezhetsz a veszélyes hackerek ellen!

Ko­moly fris­sí­tés­sel állt elő a Win­dows, biz­ton­sá­go­sabb lehet a géped.

Ko­moly fris­sí­tés­sel állt elő a Win­dows, amellyel sok­kal biz­ton­sá­go­sabb lehet a géped.

Áll a bál a világ egyik legnépszerűbb alkalmazása körül!

Áll a bál a világ egyik legnépszerűbb alkalmazása körül!

A ké­pe­ink­kel él­het­tek vissza.

A leg­sze­mé­lye­sebb ada­ta­ink­kal él­het­tek vissza, ez is csak vé­let­le­nül de­rült ki.

Csak a Men­tes Ta­va­szi Vásár a Dü­rer­ben!

Csak a Men­tes Ta­va­szi Vásár a Dü­rer­ben!

Kezdd ve­lünk a ta­va­szi zson­gást!

Te is érzed már, ahogy éle­­de­­zik a ter­­mé­­szet, hosszab­­bak a nap­­pa­­lok, a nap­­fény mo­­solyt csal az ar­­codra és fel­­pezs­­díti az éle­­tet?

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 3,966 milliárd forint?

Ezek a Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd lett a 3,966 milliárd forint?

Jöj­­je­­nek a nyer­­tes szá­­mok!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 15. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 3 mil­­li­árd 966 mil­­lió fo­­rint volt.

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 70 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 14. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 14. já­­­ték­­­hé­­­ten 70 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Veszélyes lehet ez a népszerű mobilos alkalmazás!

Veszélyes lehet ez a népszerű mobilos alkalmazás!

A leg­sze­mé­lye­sebb ada­ta­ink­hoz fér­het­nek hozzá a prog­ram fej­lesz­tői.

A leg­sze­mé­lye­sebb ada­ta­ink­hoz fér­het­nek hozzá a prog­ram fej­lesz­tői.

Akár 90 ezer forint adót is visszaigényelhetünk, erre kell figyelni

Akár 90 ezer forint adót is visszaigényelhetünk, erre kell figyelni

Az adó­be­val­lás­nál is lehet kérni a tar­tós be­teg­sé­gek után az adó­vissza­té­rí­tést.

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,773 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,773 milliárd forint?

Jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 14. já­ték­hé­ten ugyanis 3 mil­li­árd 773 mil­lió fo­rint volt, jöj­je­nek a nyer­tes szá­mok!

Újra divat a lóverseny: elképesztő összeget nyert egy magyar férfi

Újra divat a lóverseny: elképesztő összeget nyert egy magyar férfi

A sze­ren­csés il­lető éle­té­ben elő­ször ját­szott Kin­csem plusz TUTI-t. Nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a be­fu­tási sor­ren­det!

A sze­ren­csés il­lető éle­té­ben elő­ször ját­szott Kin­csem plusz TUTI-t. Nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a be­fu­tási sor­ren­det!

Extrém magas összeg várja a játékosokat

Extrém magas összeg várja a játékosokat szombaton

Bár múlt va­sár­nap gaz­dára ta­lált min­den idők má­so­dik leg­ma­ga­sabb Ha­tos­lottó fő­nye­re­mé­nye, a lot­tó­zás ra­jon­gói to­vább iz­gul­hat­nak

Az Ötös­lot­tón az e heti vár­ható fő­nye­re­mény 3 mil­li­árd 773 mil­lió fo­rint

A történet folytatódik...

A történet folytatódik...

A tör­té­ne­lem­ben elő­ször az ere­deti Enigma han­gok újra össze­áll­nak.

A tör­té­ne­lem­ben elő­ször az ere­deti Enigma han­gok újra össze­áll­nak.

Akik nem divatból táplálkoznak mentesen

Akik nem divatból táplálkoznak mentesen

Mi az a men­tes táp­lál­ko­zás, mely al­ler­gé­ne­ket ke­rü­lik egyre töb­ben itt­hon, és ho­gyan lehet meg­ol­dani mind­ezt egész­ség­ká­ro­so­dás nél­kül?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,593 milliárd forint?

Íme az Ötöslottó nyerőszámai, Tiéd a 3,593 milliárd forint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye 3 mil­­li­árd 593 mil­­lió fo­­rint volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye 3 mil­­li­árd 593 mil­­lió fo­­rint volt.

Ha nem vagy résen, a te bankszámládat is zárolhatják

Ha nem vagy résen, a te bankszámládat is zárolhatják

Az MNB fi­gyel­mez­te­tést adott ki.

Több tíz­ezer ember nem vé­gezte el az adat­egyez­te­tést, ezért az MNB fi­gyel­mez­te­tést adott ki.

Ki vitte el az 1 milliárd 681 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el az 1 milliárd 681 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye 1 mil­li­árd 681 mil­lió fo­­rint volt.

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 13. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd 681 mil­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!