RIPOSTER

Vona Gábor NEM koc­cin­tott az aradi tá­bor­no­kok ki­vég­zé­sére és NEM Hay­nau híve!

Ki­fe­jez­zük saj­nál­ko­zá­sun­kat azon téves köz­lé­sünk miatt mi­sze­rint Vona Gábor koc­cin­tott az aradi vér­ta­núk ki­vég­zé­sére és Hay­nau híve. "Hely­re­iga­zí­tás: Cik­künk­ben va­lót­la­nul ál­lí­tot­tuk, hogy Vona Gábor koc­cin­tott az aradi tá­bor­no­kok ki­vég­zé­sére és azt is, hogy gya­lázta 1848 em­lé­két. Va­lót­la­nul hí­resz­tel­tük, hogy Vona Gábor ha­za­áru­ló­nak ne­vezte a 48-as for­ra­dal­má­ro­kat és azt is, hogy mon­dott olyat, hogy min­den for­ra­da­lom a Sátán műve. Va­lót­la­nul ál­lí­tot­tuk, hogy Vona Gábor la­banc­nak tartja magát és azt is, hogy Vona Gábor sze­rint az 1848-49-es for­ra­da­lom ve­ze­tő­i­nek ki­járt a meg­tor­lás. " Ezen túl, saj­nál­ko­zá­sun­kat is­mé­tel­ten ki­fe­jezve kö­zöl­jük, hogy: A bí­ró­ság meg­ál­la­pí­totta, hogy a Ri­post Média Kft. I.r. al­pe­res meg­sér­tette Vona Gábor I.r. fel­pe­res jó­hír­név­hez fű­ződő sze­mé­lyi­ségi jogát azzal, hogy 2016.03.14.-én a www.ri­post.hu in­ter­ne­tes por­tá­lon meg­je­len­te­tett "Vona Gábor koc­cin­tott az Aradi vér­ta­núk ki­vég­zé­sére, Hay­nau híve" című cikk­ben va­lót­la­nul ál­lí­totta I.r. fel­pe­res­ről, hogy koc­cin­tott az Aradi vér­ta­núk ki­vég­zé­sére, gya­lázta 1948 em­lé­két, ha­za­áru­ló­nak ne­vezte '48-as for­ra­dal­má­ro­kat, olyat mon­dott, hogy min­den for­ra­da­lom a sátán műve, la­banc­nak tartja magát, és sze­rinte az 1848-49-es for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc ve­ze­tő­jé­nek ki­járt a meg­tor­lás. A Ri­post Média Kft. I.r. al­pe­res meg­sér­tette Vona Gábor I.r. fel­pe­res jó­hír­név­hez fű­ződő sze­mé­lyi­ségi jogát azzal, hogy 2016.03. 31-én a www.ri­post.hu in­ter­ne­tes por­tá­lon meg­je­len­te­tett "El­tit­kolt hang­fel­vé­tel: Hay­naut él­te­tik, Kos­sut­hot gya­láz­zák a Job­bik hívei" című cikk­ben va­lót­la­nul ál­lí­totta Vona Gábor I.r. fel­pe­res­ről, hogy a ma­gyar füg­get­len­sé­get, sza­bad­ság­har­ca­in­kat, Kos­sut­hot, Pe­tőfit és az Aradi vér­ta­nú­kat el­ítélő, őket gya­lázó né­ze­te­ket vall, sze­rinte Kos­suth és tár­sai a ki­rá­lyo­kat meg­ta­gadó bal­ol­dali áru­lók vol­tak, akik ezért meg­ér­de­mel­ték a ha­lált, a ki­vég­zést, a szám­űze­tést, szá­mára Hay­nau hős­nek szá­mít, aki el­bánt a lá­za­dók­kal és mód­sze­re­sen el­nyomja, ki­szo­rítja a Job­bik Ma­gyar­or­szá­gért moz­ga­lom­ból azo­kat, akik szóvá merik tenni a Hay­nau-Habs­burg ba­rát­sá­got, az ezzel kap­cso­lat­ban ki­szi­várgó té­nye­ket pedig le­ta­gadja. Ri­post Média Kft. I.r. al­pe­res meg­sér­tette a Job­bik Ma­gyar­or­szá­gért Moz­ga­lom II.r fel­pe­res jó­hír­név­hez fű­ződő sze­mé­lyi­ségi jogát azzal, hogy a 2016.03.31-én a www.ri­post.hu in­ter­ne­tes por­tá­lon meg­je­lent "El­tit­kolt hang­fel­vé­tel: Hay­naut él­te­tik, Kos­sut­hot gya­láz­zák a Job­bik hívei" című cikk­ben va­lót­la­nul ál­lí­totta a Job­bik Ma­gyar­or­szá­gért Moz­ga­lom II.r. fel­pe­res­ről, hogy a ve­ze­té­sé­ből bárki a ma­gyar füg­get­len­sé­get, sza­bad­ság­har­ca­in­kat, Kos­sut­hot, Pe­tőfit és az Aradi vér­ta­nú­kat el­ítélő, őket gya­lázó né­ze­te­ket vall, és sorai kö­zött ma­gu­kat la­ban­cok­nak te­kintő sze­mé­lyek van­nak.
A Haynaut dicsőítő akadémia rektora és alapítója: Baranyi Tibor Imre és Vona Gábor, a Jobbik elnöke. Együtt koccintottak az aradi tábornokok kivégzésére a nemzeti gyásznapon, október 6-án.
A Haynaut dicsőítő akadémia rektora és alapítója: Baranyi Tibor Imre és Vona Gábor, a Jobbik elnöke. Együtt koccintottak az aradi tábornokok kivégzésére a nemzeti gyásznapon, október 6-án.

Vona, mint arról korábban a is beszámolt, alapítója és tanára is a titkos akadémiának, a „farkasképzőnek”. Nyomon követhető csatornákon, a  Jobbikhoz köthető alapítványok révén lényegében ő finanszírozza az iskola működését, melyet Baranyi Tibor Imre vezet. Az iskola tanítása szerint a 1848-49-es forradalom és szabadságharc elítélendő lázadás, a gyilkos Haynau állt a jó oldalon!

A 48-asok Vona szerint hazaárulók!

Az Atilla király Akadémia egyik hallgatója, aki éppen ezek miatt a nézetek miatt hagyta ott az oktatást, egyenesen labancképzőnek nevezte az iskolát. Scheer-Komjáthy Ádám szerint Vona Gábor, a Jobbik elnöke egyik előadásában szó szerint hazaárulónak nevezte a 48-as forradalmárokat, mert szembe mertek fordulni a Habsburgokkal. Vona szerint minden forradalom a Sátán műve, így mérlegelés nélkül. Tőle idézve, a “reformáció egy deformáció”, így lettek a ’48-asok “hazaárulók”.

Vona Gábor is koccintott az aradi tizenhármak kivégzésének évfordulóján!

Az akadémia hasonló nézeteket valló tanárai - Baranyi Tibor, László András, Horváth Róbert - Vona Gáborral az élen

még koccintás is rendeznek minden évben október 6-án, a nemzeti gyásznapon az aradi tizenhármak kivégzésének évfordulóján!
Ebben a felháborodott jobbikosok által körbeküldött e-mailben is március 15-e felforgató jellegéről vall a Jobbik titkos elitképzőjének rektora Baranyi Tibor Imre.
Ebben a felháborodott jobbikosok által körbeküldött e-mailben is március 15-e felforgató jellegéről vall a Jobbik titkos elitképzőjének rektora Baranyi Tibor Imre.

Ami miatt több hallgató felháborodott!  Vona és eszmetársai magukat labancoknak nevezik, s nézeteik fő oka, hogy a Habsburgokat tartják Magyarország törvényes uralkodóinak. Az 1848-49-es forradalmat pedig a törvényes uralkodó elleni lázadásnak, ami miatt kijárt a megtorlás!

Az akadémia vezetője, Baranyi és Vona Gábor jó barátja a Atilla Király Akadémia tanára, László András hirdeti, tanítja leghangosabban a Petőfit és társait gyalázó nézeteket, de Baranyi Tibor Imre helyettese, Horváth Róbert sem marad el tőle. Ő is külön tanulmányt publikált már a véreskezű Haynau dicsőségéről a Pannon Front című lapban, amit közre is adtak a hallgatók között!

Eközben a címlapon

László András  szerint:

Nyilvánvaló, hogy a világosi fegyverletétel után működni kezdő bíróságok törvényesen működtek. Haynau is jogszerűen, igazságosan járt el (…)Haynaunak a magyar történelemben voltaképpen - joggal mondhatjuk így - pozitív, sőt dicsőségesen pozitív szerepe volt.”

- írta László András többek között a sacrumimperium.hu című lapban.
Haynau táborszernagy a véres kezű hóhér...
Haynau táborszernagy a véres kezű hóhér...

Március tizenötödike nem lehet az ünnepük!

Az aradi vértanúk, ugyancsak László András, a Jobbik elitképzőjének tanára szerint:

„Felségáruló, esküszegő, lázadó és fegyveres, az uralkodójuk ellen felkelt tisztek” voltak, akik csak „azt a büntetést kapták, amelyet egyértelműen megérdemeltek”.

László szerint, „ha nem ítélték volna halálra őket, vagy akárcsak kegyelmet kaptak volna”, óriási, „súlyos precedens-képző” hiba lett volna.

„Március 15-e nem lehet a mi ünnepünk. Emlékezni-visszatekinteni – elengedhetetlen, de az általunk helyesnek minősített alapelvek szellemének értelmében.”- hirdeti ugyancsak a jobbikos akadémia leghíresebb tanára László András.

Dr. László András a Jobbik titkos elitképzője, a Farkasok tanára, Haynau legfőbb dicsőítője...
Dr. László András a Jobbik titkos elitképzője, a Farkasok tanára, Haynau legfőbb dicsőítője...

De még tovább megy:

„Akik hozzánk hasonlóan az ultrajobboldaliság és ultrakonzervativítás jegyében vállalják fel a legszélsőségesebb szélsőjobboldaliságot,

megvetik 1848/1849 forradalmi eszméit, forradalmi személyiségeit, – ezzel szemben tisztelik a Habsburg-dynastiát, mérhetetlenül tisztelik I. Ferenc Józsefet, Ausztria Császárát és Magyarország Apostoli Királyát (…) és Haynau táborszernagyot. Áldott emléküket meg kell őriznie minden nemzetszerető, nemzetéhez és hazájához hű, igaz magyar embernek!

Egy, az interneten közkézen forgó, korábbi e-mailjének tanúsága szerint a Farkasok, a Jobbik rohamosztagának vezetője, Barcsa-Turner Gábor is Haynaut dicsőíti... Haynau  szerinte is hős volt... Barcsa-Turner is koccintott az aradi tábornokok kivégzésének évfordulóján!