CÍMKE: 'zenész'

Hihetetlen, de ezt még te sem gondolnád Szikora Róbertről

Hihetetlen, de ezt még te sem gondolnád Szikora Róbertről

Meg fogsz le­pődni, hogy mi tör­tént va­sár­nap a le­gen­dás ma­gyar ze­nés­szel! Meg­lepő, hány éves lett!

Meg fogsz le­pődni, hogy mi tör­tént va­sár­nap a le­gen­dás ma­gyar ze­nés­szel! Meg­lepő, hány éves lett!

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

2005-ben egy két­le­me­zes ret­ros­pek­tív vá­lo­ga­tás je­lent meg ze­ne­ka­rá­nak mun­kás­sá­gá­ból.

2005-ben egy két­le­me­zes ret­ros­pek­tív vá­lo­ga­tás je­lent meg ze­ne­ka­rá­nak mun­kás­sá­gá­ból.

Képtelen meghatódni Presser Gábor

Képtelen meghatódni Presser Gábor

Pres­ser Gábor nem gyak­ran hall­gatja vissza ko­rábbi szer­ze­mé­nyeit.

Pres­ser Gábor nem tar­to­zik azok közé a mű­vé­szek közé, akik gyak­ran hall­gat­ják vissza ko­rábbi szer­ze­mé­nye­i­ket és meg­ha­tód­nak egy-egy emlék fel­vil­la­ná­sa­kor.

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Csak a csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tai tud­hat­ták, hogy mi jár a fe­jé­ben...

Csak a csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tai tud­hat­ták, hogy mi jár a fe­jé­ben...

Nagy bajba került a magyar sztár: Egy forintja sem maradt

Nagy bajba került a magyar sztár: Egy forintja sem maradt

Nincs sze­ren­cséje a ze­nész­nek.

Nincs sze­ren­cséje a ze­nész­nek, uta­zásra ké­szült, de nagy ka­va­ro­dás lett a vége.

Kiderült, kit választottak Orbán Józsi utódjának

Kiderült, kit választottak Orbán Józsi utódjának

Orbán Józsi már az égi­ek­kel zenél, de itt a föl­dön is kell va­laki, aki to­vább éne­kel.

Orbán Józsi már az égi­ek­kel zenél, de itt a föl­dön is kell va­laki, aki to­vább éne­kel.

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Lányi Lala nincs jó bőr­ben, kór­ház­ból üzent a ra­jon­gó­i­nak az éne­kes. Most ma­gá­val kell fog­lal­koz­nia.

Lányi Lala nincs jó bőr­ben, kór­ház­ból üzent a ra­jon­gó­i­nak az éne­kes. Most ma­gá­val kell fog­lal­koz­nia.

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Im­mun­rend­sze­rét pró­bálja meg­erő­sí­teni az Omega bil­len­tyűse, most ez a leg­fon­to­sabb fel­adata.

Unokája közölte a gyászhírt, nem tudták megmenteni az ismert zenészt

Unokája közölte a gyászhírt, nem tudták megmenteni az ismert zenészt

Be­teg­sége na­gyon elő­re­ha­la­dott ál­la­pot­ban volt.

Be­teg­sége na­gyon elő­re­ha­la­dott ál­la­pot­ban volt: prosz­ta­ta­rák­kal küz­dött. Gyá­szol a mű­vész­vi­lág.

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Las­san két éve tart a há­ború Weisz Fanni és anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött. Most azon­ban, elő­ke­rült va­laki a múlt­ból, aki rá­vi­lá­gít­hat dol­gokra.

Las­san két éve tart a há­ború Weisz Fanni és anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött. Most azon­ban, elő­ke­rült va­laki a múlt­ból, aki rá­vi­lá­gít­hat dol­gokra.

Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Tragikus hírt kaptunk: Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket...

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket, de ők már csak a halál be­áll­tát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Megkapta a diagnózist: Kontrollvizsgálaton járt Benkő László

Megkapta a diagnózist: Kontrollvizsgálaton járt Benkő László

Benkő Lász­ló­nak mos­tan­tól ne­gyed­évente kont­roll­vizs­gá­latra kell jár­nia.

Most kaptuk a szomorú hírt: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most kaptuk a szomorú hírt: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Bár több­ször ke­zel­ték kór­ház­ban, tár­sait is le­súj­totta a hír, hogy el­hunyt a le­gen­dás ze­nész.

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Orbán Józsi sze­relme össze­tört.

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Már rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de most szö­vőd­mé­nyek is ki­ala­kul­tak nála.

Már rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de most szö­vőd­mé­nyek is ki­ala­kul­tak nála.

Árulkodó fotó: Ez a zenész Radics Gigi új szerelme

Árulkodó fotó: Ez a zenész Radics Gigi új szerelme

A fi­a­tal éne­kesnő eddig csak ti­tok­za­to­san be­szélt erről!

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban ré­sze­sült.

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban, 2017-ben a Ma­gyar Ér­dem­rend lo­vag­ke­resztje pol­gári ta­go­zata ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sült.

A lakása is ráment a tartozásra az ismert magyar énekesnek

A lakása is ráment a tartozásra az ismert magyar énekesnek

MC Hawer ko­moly dön­tést ho­zott, hogy meg­előzze a bajt. Úgy fest, jól dön­tött.

MC Hawer ko­moly dön­tést ho­zott, hogy meg­előzze a bajt. Úgy fest, jól dön­tött. Sőt, szinte él­vezi, hogy 53 éve­sen új éle­tet kez­dett.

Gyászol a művészvilág, elhunyt a méltán elismert zenész

Gyászol a művészvilág, elhunyt a méltán elismert zenész

40 szer­zői le­mezt adott ki, va­la­mint sok film­hez és szín­házi elő­adás­hoz is kom­po­nált zenét.

Szörnyű hír jött: tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű énekes

Szörnyű hír jött: tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű énekes

A ha­lál­hírt a mind­össze 31 éves ze­nész ki­adója kö­zölte. Szó­ló­ze­nész­ként és ban­dá­já­val is is­mert volt.

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak.

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak, azon­ban már a szer­ve­zés kez­de­tén akad­tak prob­lé­mák.

Férfiasságát bizonyította ezzel a tettével Király Viktor

Férfiasságát bizonyította ezzel a tettével Király Viktor

Az éne­kes min­den bá­tor­sá­gát össze­szedte a hős­tette előtt, de meg­érte, mert a végén min­denki bol­dog lett.

Az éne­kes min­den bá­tor­sá­gát össze­szedte a hős­tette előtt, de meg­érte.

Kiderült az igazság: Csak így képes felejteni Somló Tamás özvegye

Kiderült az igazság: Csak így képes felejteni Somló Tamás özvegye

Már két éve, hogy örökre le­hunyta a sze­mét az éne­kes, de sze­ret­tei máig sem tud­ták fel­dol­gozni a hi­á­nyát.

Jolly ezért beszélné le fiát a zenei pályáról

Jolly ezért beszélné le fiát a zenei pályáról

Az éne­kes 16 éves fia na­gyon te­het­sé­ges ze­nész...

Az éne­kes 16 éves fia na­gyon te­het­sé­ges ze­nész, de apja még­sem sze­retné, ha az ő nyom­do­ka­iba lépne.

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Somló Tamás már nem él­hette meg, hogy kis­lá­nya fel­nőtt nővé cse­pe­re­dik.

Somló Tamás már nem él­hette meg, hogy kis­lá­nya fel­nőtt nővé cse­pe­re­dik. Lily he­te­ken belül nagy­korú lesz.

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Bu­da­ka­lá­szi vil­lája kívül-belül tel­jes fel­újí­tásra szo­rul.

Az LGT front­em­be­ré­nek bu­da­ka­lá­szi vil­lája kívül-belül tel­jes fel­újí­tásra szo­rul, a mos­tani ál­la­po­tá­ban ugyanis lak­ha­tat­lan az épü­let.

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

A ze­nész újra kór­házba ke­rült.

A Ri­post nem­rég el­ső­ként szá­molt be arról, hogy a ze­nész újra kór­házba ke­rült, mert kép­te­len volt enni.

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Benkő Lász­ló­nak két énje lett.

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got, a másik azon­ban ret­teg a be­teg­sé­gek­től.

Gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Megrázó vallomás: gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt.

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt. Ibo­lya néni rég­óta be­te­ges­ke­dett.

Tragikus hír jött: balesetet szenvedett, elhunyt a sikeres zenész

Tragikus hír jött: balesetet szenvedett, elhunyt a sikeres zenész

Hol­tan esett össze egy plá­zá­ban. A rend­őr­ség még vizs­gálja az eset kö­rül­mé­nyeit.

Ez meglepő: Kiderült a magyar énekes szakállának titka

Ez meglepő: Kiderült a magyar énekes szakállának titka

Ha azt mond­juk, Apos­tol együt­tes, min­den­ki­nek azon­nal be­ug­rik a hosszú, mára már hó­fe­hér sza­káll.

Ha azt mond­juk, Apos­tol együt­tes, min­den­ki­nek azon­nal be­ug­rik a szé­les ka­ri­májú fehér kalap és per­sze a hosszú, mára már hó­fe­hér sza­káll.

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Ha­lál­hí­rét együt­tese je­len­tette be.

Ha­lál­hí­rét egy­kori tár­sai, együt­tese je­len­tette be.

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Lányi Lala féltve őrzi ma­gán­éle­tét, ezért cso­da­szép ked­ve­sét is csak rit­kán mu­tatja meg.

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Czu­tor Zol­tán is­me­rő­se­i­vel is meg­osz­totta a szo­morú hírt.

Czu­tor Zol­tán is­me­rő­se­i­vel is meg­osz­totta a szo­morú hírt, de igyek­szik csak a szépre em­lé­kezni.

Fordulat Lajcsi ügyében: Ezen mindenki megdöbbent

Fordulat Lajcsi ügyében: Ezen mindenki megdöbbent a tárgyaláson

Végre ér­dem­ben tör­tént elő­re­lé­pés Ga­lam­bos Lajos ügyé­ben.

Szomorú hírt kaptunk: szombaton este elhunyt a népszerű magyar zenész

Szomorú hírt kaptunk: szombaton este elhunyt a népszerű magyar zenész

Meg­halt Ma­gyar Péter, aki az Eu­rópa Kiadó és a Ba­la­ton do­bo­sa­ként vált is­mertté.

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Bebe mos­ta­ná­ban a ze­né­lés­ben éli ki magát és ezen a jö­vő­ben sem sze­retne vál­toz­tatni.

Bebe mos­ta­ná­ban a ze­né­lés­ben éli ki magát és ezen a jö­vő­ben sem sze­retne vál­toz­tatni.

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

And­rea hosszú éve­ken ke­resz­tül csönd­ben ma­radt.

And­rea hosszú éve­ken ke­resz­tül csönd­ben ma­radt, de most be­telt nála a pohár.

Óriási bulira készül Budapesten a világsztár

Óriási bulira készül Budapesten a világsztár

Ze­nész­ként jön a fő­vá­rosba a ren­dező.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a Macska-jaj című kul­tuszfilm vi­lág­hírű ren­de­zője ze­nész­ként is meg­állja a he­lyét. Jú­nius 15-én Bu­da­pes­ten bi­zo­nyítja te­het­sé­gét.

Kitört a botrány: Jolly lopással vádolja, nekiment Bódi Gusztinak

Kitört a botrány: egymásnak estek a zenészek, lopás a vád

Jolly ál­lítja, ő sze­rezte a "Kire csil­log a sze­med" című dalt, ami­vel Bódi Gusz­tiék arat­nak. Ehhez Gusz­ti­nak is van né­hány szava, ke­mé­nyen vág vissza.

Ilyen hangszert szeretne a Virtuózok versenyzője

Nem titok többé: Ilyen hangszert szeretne a Virtuózok versenyzője

Ki­de­rült, mire vá­gyik leg­job­ban a fi­a­tal ze­nész. Beke Márk eddig csak köl­csön­hang­sze­ren mu­zsi­kál­ha­tott.

Ki­de­rült, mire vá­gyik leg­job­ban a fi­a­tal ze­nész. A ha­ma­ro­san Ame­ri­kába utazó Beke Márk be­val­lotta: eddig csak köl­csön­hang­sze­ren mu­zsi­kál­ha­tott, de min­dent meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy végre saját har­so­ná­ján játsz­has­son.

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése előtt el­telt ki­lenc hónap.

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése előtt el­telt ki­lenc hónap.

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

A ke­mo­te­rá­pi­ára jól re­a­gált a ze­nész szer­ve­zete.

A ke­mo­te­rá­pi­ára jól re­a­gált a ze­nész szer­ve­zete, most a mel­lék­ha­tá­sok okoz­nak prob­lé­mát.

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte.

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től.

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő, ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban hagyta el Ma­gyar­or­szá­got.

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy.

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy, de előtte még meg­lepte magát és ra­jon­góit is.

Kislánya miatt fakadt sírva Emilio!

Kislánya miatt fakadt sírva Emilio!

Ki­seb­bik lánya, Vi­vike kü­lö­nös do­log­gal vette le édes­ap­ját a lá­bá­ról...

Az éne­kes ki­seb­bik lánya, Vi­vike kü­lö­nös do­log­gal vette le édes­ap­ját a lá­bá­ról, ami­től Emi­lio na­gyon el­ér­zé­ke­nyült!

Lajcsi ezért nem akarja, hogy gyermekei kövessék

Lajcsi ezért nem akarja, hogy gyermekei kövessék

A nép­szerű ze­nész annak el­le­nére sem sze­retné, hogy gyer­me­kei a zenei pá­lyára lép­je­nek, hogy te­het­sé­ge­sek.

A nép­szerű ze­nész annak el­le­nére sem sze­retné, hogy gyer­me­kei a zenei pá­lyára lép­je­nek, hogy be­val­lása sze­rint mind­hár­man te­het­sé­ge­sek.

Így lőtték fejbe Ördög Nórát Majkáék koncertjén

Így lőtték fejbe Ördög Nórát Majkáék koncertjén

Nagy dur­ra­nás­sal kez­dő­dött a buli.

Majka és Cur­tis ha­tal­mas kon­cer­tet adott múlt szom­ba­ton. Az ese­mény egy iga­zán nagy dur­ra­nás­sal kez­dő­dött.

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

A nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék!

A nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék a gyó­gyu­lá­sát.

Itt a vége: Végleg kiszállt a magyar rocker

Itt a vége: Végleg kiszállt a magyar rocker

15 éven át volt a le­gen­dás hazai rock­csa­pat osz­lo­pos tagja, de nem bírta to­vább.

15 éven át volt a le­gen­dás hazai rock­csa­pat osz­lo­pos tagja, de nem bírta to­vább, hogy vá­lasz­ta­nia kell a csa­ládja és a zene kö­zött.

Nem hiszed el, ki lesz a Petőfi Rádió új műsorvezetője

Nem hiszed el, ki lesz a Petőfi Rádió új műsorvezetője

Új blok­kal je­lent­ke­zik a Dalra ma­gyar!

Új blok­kal je­lent­ke­zik va­sár­nap es­tén­ként a Pe­tőfi Rádió ma­gyar zenei mű­sora, a Dalra ma­gyar!

Gyászol a művészvilág, elhunyt a világhírű zenész

Gyászol a művészvilág, elhunyt a világhírű zenész

78 éves volt.

Éle­té­nek 78. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás jazz­t­rom­bi­tás. A szo­morú hírt csa­ládja je­len­tette be. Bé­ké­sen, ott­honi kör­nye­zet­ben halt meg.

Apácának öltözött a magyar sztár lánya

Apácának öltözött a magyar sztár lánya

Kiss Endi na­gyon büszke a lá­nya­ira, aki­ket min­den­hova el­kí­sér. Most egy kü­lön­le­ges he­lyen jár­tak, ahol min­denki él­vezte a prog­ra­mot.

Kiss Endi na­gyon büszke a lá­nya­ira, aki­ket min­den­hova el­kí­sér. Most egy kü­lön­le­ges he­lyen jár­tak, ahol min­denki él­vezte a prog­ra­mot.

Ilyen még nem volt: Világsztár mutatta meg mesés otthona minden zugát

Ilyen még nem volt: Világsztár mutatta meg mesés otthona minden zugát

A világ egyik leg­is­mer­tebb éne­kese és vő­le­gé­nye két gyer­me­ket ne­vel­nek.

A világ egyik leg­is­mer­tebb éne­kese és vő­le­gé­nye két gyer­me­ket ne­vel­nek.

Elárulta a feleség: Fordulat Lerch István állapotában

Elárulta a feleség: Fordulat Lerch István állapotában

Egy éve fek­szik a kór­ház­ban.

Egy éve fek­szik a kór­ház­ban a le­gen­dás ze­nész, a fe­le­sége most friss in­for­má­ci­ó­kat árult el Lerch ál­la­po­tá­ról!

Százezreket utaltak a kolduló magyar zenésznek

Százezreket utaltak a kolduló magyar zenésznek

Má­sod­szor is be­jött a buli.

Az is­mert ze­nész két éve há­rom­mil­lió fo­rin­tot kol­dult össze a kö­zös­ségi ol­da­lon, most újra pró­bál­ko­zott és megint si­ke­rült neki.

Gyászol a zenészvilág, váratlanul halt meg a híres művész

Gyászol a zenészvilág, váratlanul halt meg a híres művész

Meg­halt Ray Tho­mas, a '60-70-es évek si­ke­res brit ze­ne­ka­rá­nak ala­pító tagja. A ze­nész 76 éves volt.

Meg­halt Ray Tho­mas, a '60-70-es évek si­ke­res brit ze­ne­ka­rá­nak ala­pító tagja. A ze­nész 76 éves volt. A híres éne­kes-fu­vo­lás még csü­tör­tö­kön halt meg Sur­rey-beli ott­ho­ná­ban, de a hírt csak va­sár­nap hozta nyil­vá­nos­ságra az együt­tes ki­adója. Tho­mast prosz­ta­ta­rák­kal ke­zel­ték.

Ilyen dögös pasi lett az egykori gyereksztárból

Ilyen dögös pasi lett az egykori gyereksztárból

Ki ne em­lé­kezne a srácra, aki Bruce Wil­lis ol­da­lán ala­kí­totta az au­tista kisfiút? Azóta el­telt pár év, Miko pedig 31 éves lett.

Ki ne em­lé­kezne a srácra, aki Bruce Wil­lis ol­da­lán ala­kí­totta az au­tista kisfiút? Azóta el­telt pár év, Miko pedig 31 éves lett.

Nem hitte, de visszakapta mindenét a magyar zenész

Nem hitte, de visszakapta mindenét a magyar zenész

Aligha lehet bosszan­tóbb dolog annál, ha az év végi ro­ha­nás­ban ész­re­ve­szed, hogy min­de­ned el­ve­szett.

Aligha lehet bosszan­tóbb dolog annál, ha az év végi ro­ha­nás­ban ész­re­ve­szed, hogy min­de­ned el­ve­szett.

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Alig két és fél hete je­len­tette be csa­ládja David Cas­sidy ha­lá­lát, máris sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dol­ják a szí­nészt.

Vérlázító dolog történt Som Lajos ravatalánál, ki képes ilyesmire?

Vérlázító dolog történt Som Lajos ravatalánál, ki képes ilyesmire?

Édes­anyja min­dent lá­tott.

Az ok­tó­ber 30-án el­hunyt ze­nész gyá­szoló édes­anyja vé­gig­nézte a bot­rá­nyos ese­tet.

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Köz­ponti téma lett a zak­la­tás.

Az el­múlt egy hó­nap­ban köz­ponti téma lett a sze­xu­á­lis zak­la­tás. Var­nus Xavér fel­há­bo­ro­dott.

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László.

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László.

Megtörte a gyász a magyar énekesnőt, most megszólal Som haláláról

Megtörte a gyász a magyar énekesnőt, most megszólal Som haláláról

A csa­lád hétfő óta nem szó­lalt meg Som Lajos ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

A csa­lád hétfő óta nem szó­lalt meg Som Lajos ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

Képtelen elfogadni fia halálát Som Lajos édesanyja

Képtelen elfogadni fia halálát Som Lajos édesanyja

El­hunyt a 70 éves Som Lajos.

Hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után hétfő dél­után hunyt el a Pé­terfy Sán­dor utcai kór­ház­ban a 70 éves Som Lajos.

Drámai hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar zenész

Drámai hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar zenész

A le­gen­dás ze­nész 67 évet élt.

A le­gen­dás ze­nész 67 évet élt. Ba­rá­tai, pá­lya­tár­sai bú­csúz­nak tőle, egy vi­deót is közzé tet­tek róla.

Felesége szeretete tartja a lelket a nagybeteg magyar zenészben

Felesége szeretete tartja a lelket a nagybeteg magyar zenészben

Benkő László szá­mára a halál nem lehet opció.

Benkő László szá­mára a halál nem lehet opció.

Nem hiszed el, kit kényeztetett nyelvével a magyar sztár

Nem hiszed el, kit kényeztetett nyelvével a magyar sztár

Kiss Endi ne­he­zen tudja meg­tar­tóz­tatni magát, ha jön az érzés, hát jön. Teszi, ami éppen jön.

Kiss Endi ne­he­zen tudja meg­tar­tóz­tatni magát, ha jön az érzés hát jön.

Megrendülten jelentették be társai: elhunyt a legendás zenész

Megrendülten jelentették be társai: elhunyt a legendás zenész

Ott­ho­ná­ban hunyt el Wal­ter Be­c­ker, a Ste­ely Dan nevű le­gen­dás jazz-rock ze­ne­kar egyik ala­pí­tója.

Már a gyerekeinek is bemutatta új szerelmét Kiss Endi

Már a gyerekeinek is bemutatta új szerelmét Kiss Endi

Kiss Endi nem tét­len­ke­dik.

Kiss Endi nem tét­len­ke­dik. A Ho­oli­gans do­bo­sára rá­ta­lált a sze­re­lem és erről már csa­ládja is tud.

Tinilányok tesznek szexuális ajánlatot Nagy Ferónak

Tinilányok tesznek szexuális ajánlatot Nagy Ferónak

Még min­dig meg­bo­lon­dul­nak a nők Nagy Fe­ró­ért. Egyre fi­a­ta­labb lá­nyok ra­jon­ga­nak a Pappa Pia sztár­jáért.

Még min­dig meg­bo­lon­dul­nak a nők Nagy Fe­ró­ért. Egyre fi­a­ta­labb lá­nyok ra­jon­ga­nak a Pappa Pia sztár­jáért.

Megható pillanatok: szomjazó kutyákon segített Széki Attila

Megható pillanatok: szomjazó kutyákon segített Széki Attila

Cur­tis fe­ne­gye­rek hí­ré­ben áll, de ha ál­la­tok­ról vagy gye­re­kek­ről van szó, min­dig he­lyén van a szíve.

Cur­tis fe­ne­gye­rek hí­ré­ben áll, de ha ál­la­tok­ról vagy gye­re­kek­ről van szó, min­dig he­lyén van a szíve.

Ez a világhírű zenész rabolta el Kiszel Tünde lányának szívét

Ez a világhírű zenész rabolta el Kiszel Tünde lányának szívét

Ren­ge­teg srác örülne...

Ren­ge­teg srác örülne, ha a nap­tár­díva gyö­nyörű ka­masz­lá­nya körül le­gyes­ked­hetne, de erre már nem sok esély mu­tat­ko­zik.

A maga ura akar lenni az aluljárók kedvenc zenésze

A maga ura akar lenni az aluljárók kedvenc zenésze

Hamar a bu­da­pes­tiek ked­vence lett.

Hamar a bu­da­pes­tiek ked­vence lett Ko­vács Kris­tóf, aki kü­lön­böző alul­já­rók­ban ut­ca­ze­nél a Ke­le­ti­től a Nyu­ga­tiig. Mi is felfi­gyel­tünk a srácra.

Eddig bírta Tóth Vera, most mindent kitálalt

Eddig bírta Tóth Vera, most mindent kitálalt

Tóth Vera nem bírt ma­gá­val, meg­in­vi­tálta ott­ho­nába ba­rát­ját és min­dent elé tárt mi szem-száj­nak in­gere. Zoli na­gyon jól járt.

Tóth Vera nem bírt ma­gá­val, meg­in­vi­tálta ott­ho­nába ba­rát­ját és min­dent elé tárt mi szem-száj­nak in­gere.