CÍMKE: 'zenész'

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Maj­ká­nak sok női ra­jon­gója van, így vár­ható volt, hogy egy­szer ez is be­kö­vet­ke­zik.

Súlyos beteg a magyar zenész, már az albérletét se tudja fizetni

Súlyos beteg a magyar zenész, már az albérletét se tudja fizetni

Le­győzte a büsz­ke­sé­gét és a Fa­ce­boo­kon kért se­gít­sé­get Fe­kete Jenő.

Le­győzte a büsz­ke­sé­gét és a Fa­ce­boo­kon kért se­gít­sé­get Fe­kete Jenő.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenész

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenész

Ha­lá­lá­nak oka és kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Ha­lá­lá­nak oka és kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Súlyos műtéten esett át Demjén Ferenc

Súlyos műtéten esett át Demjén Ferenc

Sok munka vár a Kos­suth-díjas mű­vészre ebben az évben, amit el­mon­dása sze­rint még erő­tel­je­seb­ben tud majd el­vé­gezni!

Sok munka vár a Kos­suth-díjas mű­vészre ebben az évben, amit el­mon­dása sze­rint még erő­tel­je­seb­ben tud majd el­vé­gezni!

Ezzel vége, 68 évesen meghalt a legendás zenész

Ezzel vége, 68 évesen meghalt a legendás zenész

Nem tudta le­győzni a gyil­kos kórt.

Sú­lyos be­teg­sége miatt kór­házba ke­rült, de a szer­ve­zete nem tudta le­győzni a gyil­kos kórt.

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Itt az első fotó: Megszületett a magyar mulatós király unokája

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Ha­tal­mas az öröm a csa­lád­ban, meg­szü­le­tett Bódi Csabi kis­lá­nya.

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Elárulta titkát: Szívével került kórházba Fásy Ádám

Fásy Ádám túl sokat vál­lat.

Fásy Ádám túl sokat vál­lat, ezért lett vá­rat­la­nul rosszul. Az éne­kest kór­házba vit­ték, ahol tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át.

Hihetetlen, de ezt még te sem gondolnád Szikora Róbertről

Hihetetlen, de ezt még te sem gondolnád Szikora Róbertről

Meg fogsz le­pődni, mi tör­tént vele!

Meg fogsz le­pődni, hogy mi tör­tént va­sár­nap a le­gen­dás ma­gyar ze­nés­szel! Meg­lepő, hány éves lett!

Most közölték: 56 éves korában meghalt az ismert zenész

Most közölték: 56 éves korában meghalt az ismert zenész

Ha­lá­los kór tá­madta meg két éve, szer­ve­zete most adta fel a har­cot. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Ha­lá­los kór tá­madta meg két éve, szer­ve­zete most adta fel a har­cot. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

2005-ben egy két­le­me­zes ret­ros­pek­tív vá­lo­ga­tás je­lent meg ze­ne­ka­rá­nak mun­kás­sá­gá­ból.

2005-ben egy két­le­me­zes ret­ros­pek­tív vá­lo­ga­tás je­lent meg ze­ne­ka­rá­nak mun­kás­sá­gá­ból.

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Drámai vallomás: Öngyilkos akart lenni a legendás magyar zenész

Csak a csa­ládja és a kö­zeli ba­rá­tai tud­hat­ták, hogy mi jár a fe­jé­ben a ze­nész­nek, de senki nem lé­pett...

Kiderült, kit választottak Orbán Józsi utódjának

Kiderült, kit választottak Orbán Józsi utódjának

Orbán Józsi már az égi­ek­kel zenél.

Orbán Józsi már az égi­ek­kel zenél, de itt a föl­dön is kell va­laki, aki to­vább éne­kel.

Képtelen meghatódni Presser Gábor

Képtelen meghatódni Presser Gábor

Pres­ser Gábor nem tar­to­zik azok közé a mű­vé­szek közé, akik gyak­ran hall­gat­ják vissza ko­rábbi szer­ze­mé­nye­i­ket és meg­ha­tód­nak egy-egy emlék fel­vil­la­ná­sa­kor.

Pres­ser Gábor nem tar­to­zik azok közé a mű­vé­szek közé, akik gyak­ran hall­gat­ják vissza ko­rábbi szer­ze­mé­nye­i­ket és meg­ha­tód­nak egy-egy emlék fel­vil­la­ná­sa­kor.

Nagy bajba került a magyar sztár: Egy forintja sem maradt

Nagy bajba került a magyar sztár: Egy forintja sem maradt

Nincs sze­ren­cséje a ze­nész­nek, uta­zásra ké­szült, de nagy ka­va­ro­dás lett a vége.

Nincs sze­ren­cséje a ze­nész­nek, uta­zásra ké­szült, de nagy ka­va­ro­dás lett a vége.

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Aggasztó fotó: Kórházba került a magyar sztár

Lányi Lala nincs jó bőr­ben.

Lányi Lala nincs jó bőr­ben, kór­ház­ból üzent a ra­jon­gó­i­nak az éne­kes.

Unokája közölte a gyászhírt, nem tudták megmenteni az ismert zenészt

Unokája közölte a gyászhírt, nem tudták megmenteni az ismert zenészt

Be­teg­sége na­gyon elő­re­ha­la­dott ál­la­pot­ban volt. Gyá­szol a mű­vész­vi­lág.

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Őszinte vallomás: Benkő László ezért megy félve megy orvoshoz

Im­mun­rend­sze­rét pró­bálja meg­erő­sí­teni az Omega bil­len­tyűse, most ez a leg­fon­to­sabb fel­adata.

Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Tragikus hírt kaptunk: Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket...

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket, de ők már csak a halál be­áll­tát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Kiderült az igazság: Barátai árulták el Orbán Józsi legféltettebb titkát

Kiderült az igazság: Barátai árulták el Orbán Józsi legféltettebb titkát

A nem­rég el­hunyt Orbán Józsi egy kü­lön­le­ges te­het­ségű ember volt.

A nem­rég el­hunyt Orbán Józsi egy kü­lön­le­ges te­het­ségű ember volt.

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Las­san két éve tart a há­ború.

Las­san két éve tart a há­ború Weisz Fanni és anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött.

Ezért rettegett forgatás alatt a TV2 sztárja

Ezért rettegett forgatás alatt a TV2 sztárja

Nyári Ká­roly félt, hogy baj lesz.

Nyári Ká­roly annyira félt, hogy be­von­zotta a bajt a Mas­terC­hef­ben.

Megkapta a diagnózist: Kontrollvizsgálaton járt Benkő László

Megkapta a diagnózist: Kontrollvizsgálaton járt Benkő László

Benkő Lász­ló­nak mos­tan­tól ne­gyed­évente kont­roll­vizs­gá­latra kell jár­nia, hogy biz­tosra men­jen.

Benkő Lász­ló­nak mos­tan­tól ne­gyed­évente kont­roll­vizs­gá­latra kell jár­nia, hogy biz­tosra men­jen.

Most kaptuk a szomorú hírt: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most kaptuk a szomorú hírt: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Tár­sait is le­súj­totta a hír, hogy el­hunyt a le­gen­dás ze­nész.

Tár­sait is le­súj­totta a hír, hogy el­hunyt a le­gen­dás ze­nész.

Árulkodó fotó: Ez a zenész Radics Gigi új szerelme

Árulkodó fotó: Ez a zenész Radics Gigi új szerelme

A fi­a­tal éne­kesnő eddig csak ti­tok­za­to­san be­szélt erről!

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban ré­sze­sült.

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban, 2017-ben a Ma­gyar Ér­dem­rend lo­vag­ke­resztje pol­gári ta­go­zata ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sült.

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Lánya jelentette be: legyőzte a kór, elhunyt az elismert zenész

Már rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött.

Már rég­óta sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, de most szö­vőd­mé­nyek is ki­ala­kul­tak nála.

A lakása is ráment a tartozásra az ismert magyar énekesnek

A lakása is ráment a tartozásra az ismert magyar énekesnek

MC Hawer ko­moly dön­tést ho­zott.

MC Hawer ko­moly dön­tést ho­zott, hogy meg­előzze a bajt. Úgy fest, jól dön­tött. S az sem za­varja, hogy 53 éve­sen kell új éle­tet kez­de­nie.

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Arcátlanság, nyerészkednek a vállalkozók Orbán Józsi temetésén

Orbán Józsi te­me­té­sé­ről ba­rá­tai gon­dos­kod­nak, azon­ban már a szer­ve­zés kez­de­tén akad­tak prob­lé­mák.

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Imádták a nők: Tucatnyi barátnője búcsúztatta Orbán Józsit

Va­ló­sá­gos hölgy­ko­szorú gyűlt össze Orbán Józsi bú­csúz­ta­tó­ján.

Va­ló­sá­gos hölgy­ko­szorú gyűlt össze Orbán Józsi bú­csúz­ta­tó­ján. A ze­nész sze­rette a nőket.

Gyászol a művészvilág, elhunyt a méltán elismert zenész

Gyászol a művészvilág, elhunyt a méltán elismert zenész

40 szer­zői le­mezt adott ki, és sok film­hez is kom­po­nált zenét.

40 szer­zői le­mezt adott ki, va­la­mint sok film­hez és szín­házi elő­adás­hoz is kom­po­nált zenét. Több nem­zet­közi díj­jal is ki­tün­tet­ték.

Szörnyű hír jött: tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű énekes

Szörnyű hír jött: tragikusan fiatalon hunyt el a népszerű énekes

A ha­lál­hírt a mind­össze 31 éves ze­nész ki­adója kö­zölte.

A ha­lál­hírt a mind­össze 31 éves ze­nész ki­adója kö­zölte. Szó­ló­ze­nész­ként és ban­dá­já­val is is­mert volt.

Férfiasságát bizonyította ezzel a tettével Király Viktor

Férfiasságát bizonyította ezzel a tettével Király Viktor

Az éne­kes bátor volt.

Az éne­kes min­den bá­tor­sá­gát össze­szedte a hős­tette előtt, de meg­érte.

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Somló Tamás már nem él­hette meg, hogy kis­lá­nya fel­nőtt nővé cse­pe­re­dik. Lily he­te­ken belül nagy­korú lesz.

Kiderült az igazság: Csak így képes felejteni Somló Tamás özvegye

Kiderült az igazság: Csak így képes felejteni Somló Tamás özvegye

Már két éve, hogy örökre le­hunyta a sze­mét az éne­kes, de sze­ret­tei máig sem tud­ták fel­dol­gozni a hi­á­nyát.

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

A ze­nész újra kór­házba ke­rült.

A Ri­post nem­rég el­ső­ként szá­molt be arról, hogy a ze­nész újra kór­házba ke­rült, mert kép­te­len volt enni.

Jolly ezért beszélné le fiát a zenei pályáról

Jolly ezért beszélné le fiát a zenei pályáról

Az éne­kes 16 éves fia na­gyon te­het­sé­ges ze­nész, de apja még­sem sze­retné, ha az ő nyom­do­ka­iba lépne. Jolly azt is el­árulta, hogy miért...

Az éne­kes 16 éves fia na­gyon te­het­sé­ges ze­nész, de apja még­sem sze­retné, ha az ő nyom­do­ka­iba lépne. Jolly azt is el­árulta, hogy miért...

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Az LGT front­em­be­ré­nek bu­da­ka­lá­szi vil­lája kívül-belül tel­jes fel­újí­tásra szo­rul, a mos­tani ál­la­po­tá­ban ugyanis lak­ha­tat­lan az épü­let.

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

A ze­nész ba­rá­tai fel­lé­le­gez­het­nek.

A ze­nész ba­rá­tai egy ki­csit fel­lé­le­gez­het­nek, Józsi már be­szél­get velük, újra eszik, és, úgy fest, kezd vissza­térni az élet­kedve is.

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Ezért retteg: Szakember segítségét kérte Benkő László

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got.

Benkő Lász­ló­nak be­teg­sége után két énje lett, az egyik, aki él­vezi az éle­tet és po­zi­tí­van látja a vi­lá­got.

Megrázó vallomás: gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Megrázó vallomás: gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt. Ibo­lya néni rég­óta be­te­ges­ke­dett.

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt. Ibo­lya néni rég­óta be­te­ges­ke­dett.

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Ha­lál­hí­rét együt­tese je­len­tette be.

Ha­lál­hí­rét egy­kori tár­sai, együt­tese je­len­tette be.

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Szinte soha nem beszél róla: Ez a szépség Lányi Lala szerelme

Lányi Lala féltve őrzi ma­gán­éle­tét, ezért cso­da­szép ked­ve­sét is csak rit­kán mu­tatja meg.

Ez meglepő: Kiderült a magyar énekes szakállának titka

Ez meglepő: Kiderült a magyar énekes szakállának titka

Ha azt mond­juk, Apos­tol együt­tes, min­den­ki­nek azon­nal be­ug­rik a szé­les ka­ri­májú fehér kalap és per­sze a hosszú, mára már hó­fe­hér sza­káll.

Ha azt mond­juk, Apos­tol együt­tes, min­den­ki­nek azon­nal be­ug­rik a szé­les ka­ri­májú fehér kalap és per­sze a hosszú, mára már hó­fe­hér sza­káll.

Tragikus hír jött: balesetet szenvedett, elhunyt a sikeres zenész

Tragikus hír jött: balesetet szenvedett, elhunyt a sikeres zenész

Hol­tan esett össze egy plá­zá­ban. Még vizs­gál­ják az eset kö­rül­mé­nyeit.

Hol­tan esett össze egy plá­zá­ban. A rend­őr­ség még vizs­gálja az eset kö­rül­mé­nyeit.

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Szomorú hír: Családtagját gyászolja az ismert magyar zenész

Czu­tor Zol­tán is­me­rő­se­i­vel is meg­osz­totta a szo­morú hírt, de igyek­szik csak a szépre em­lé­kezni.

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Ezért nem nősül meg soha többé a népszerű magyar énekes

Bebe a ze­né­lés­ben éli ki magát.

Bebe mos­ta­ná­ban a ze­né­lés­ben éli ki magát és ezen a jö­vő­ben sem sze­retne vál­toz­tatni.

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

Droggyanú miatt kapcsolták le az Irigy Hónaljmirigy sztárját

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

A rep­té­ren ke­ve­re­dett bal­héba az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztárja, kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie.

Fordulat Lajcsi ügyében: Ezen mindenki megdöbbent a tárgyaláson

Fordulat Lajcsi ügyében: Ezen mindenki megdöbbent a tárgyaláson

Végre ér­dem­ben tör­tént elő­re­lé­pés.

Végre ér­dem­ben tör­tént elő­re­lé­pés Ga­lam­bos Lajos ügyé­ben.

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

And­rea hosszú éve­ken ke­resz­tül csönd­ben ma­radt, de most be­telt nála a pohár.

Ilyen hangszert szeretne a Virtuózok versenyzője

Ilyen hangszert szeretne a Virtuózok versenyzője

Ki­de­rült, mire vá­gyik a ze­nész.

Ki­de­rült, mire vá­gyik leg­job­ban a fi­a­tal ze­nész. A ha­ma­ro­san Ame­ri­kába utazó Beke Márk eddig csak köl­csön­hang­sze­ren mu­zsi­kál­ha­tott.

Óriási bulira készül Budapesten a világsztár

Óriási bulira készül Budapesten a világsztár

Ze­nész­ként jön a fő­vá­rosba a ren­dező.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy a Macska-jaj című kul­tuszfilm vi­lág­hírű ren­de­zője ze­nész­ként is meg­állja a he­lyét. Jú­nius 15-én Bu­da­pes­ten bi­zo­nyítja te­het­sé­gét.

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte.

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től.

Kitört a botrány: egymásnak estek a zenészek, lopás a vád

Kitört a botrány: egymásnak estek a zenészek, lopás a vád

Jolly ál­lítja, ő sze­rezte a "Kire csil­log a sze­med" című dalt, ami­vel Bódi Gusz­tiék arat­nak.

Jolly ál­lítja, ő sze­rezte a "Kire csil­log a sze­med" című dalt, ami­vel Bódi Gusz­tiék arat­nak. Ehhez Gusz­ti­nak is van né­hány szava, ke­mé­nyen vág vissza.

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

Gyermeke életéért aggódott az EDDA gitárosa

A ze­nész meg­könnyeb­bült.

A ze­nész és ked­vese is meg­könnyeb­bül­tek, hi­szen nem volt zök­ke­nő­men­tes a kis­lá­nyuk ér­ke­zése előtt el­telt ki­lenc hónap.

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

A ke­mo­te­rá­pi­ára jól re­a­gált a ze­nész szer­ve­zete, most a mel­lék­ha­tá­sok okoz­nak prob­lé­mát.

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő.

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő, ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban hagyta el Ma­gyar­or­szá­got.

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy, de előtte még meg­lepte magát és ra­jon­góit is.

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy, de előtte még meg­lepte magát és ra­jon­góit is.

Így lőtték fejbe Ördög Nórát Majkáék koncertjén

Így lőtték fejbe Ördög Nórát Majkáék koncertjén

Nagy dur­ra­nás­sal kez­dő­dött a buli.

Majka és Cur­tis ha­tal­mas kon­cer­tet adott múlt szom­ba­ton. Az ese­mény egy iga­zán nagy dur­ra­nás­sal kez­dő­dött.

Lajcsi ezért nem akarja, hogy gyermekei kövessék

Lajcsi ezért nem akarja, hogy gyermekei kövessék

A nép­szerű ze­nész annak el­le­nére sem sze­retné, hogy gyer­me­kei a zenei pá­lyára lép­je­nek, hogy be­val­lása sze­rint mind­hár­man te­het­sé­ge­sek.

A nép­szerű ze­nész annak el­le­nére sem sze­retné, hogy gyer­me­kei a zenei pá­lyára lép­je­nek, hogy be­val­lása sze­rint mind­hár­man te­het­sé­ge­sek.

Kislánya miatt fakadt sírva Emilio!

Kislánya miatt fakadt sírva Emilio!

Az éne­kes ki­seb­bik lánya, Vi­vike kü­lö­nös do­log­gal vette le édes­ap­ját a lá­bá­ról, ami­től Emi­lio na­gyon el­ér­zé­ke­nyült!

Az éne­kes ki­seb­bik lánya, Vi­vike kü­lö­nös do­log­gal vette le édes­ap­ját a lá­bá­ról, ami­től Emi­lio na­gyon el­ér­zé­ke­nyült!

Itt a vége: Végleg kiszállt a magyar rocker

Itt a vége: Végleg kiszállt a magyar rocker

15 éven át volt a rock­csa­pat tagja.

15 éven át volt a le­gen­dás hazai rock­csa­pat osz­lo­pos tagja, de nem bírta to­vább, hogy vá­lasz­ta­nia kell a csa­ládja és a zene kö­zött.

Apácának öltözött a magyar sztár lánya

Apácának öltözött a magyar sztár lánya

Kiss Endi na­gyon büszke a lá­nya­ira, aki­ket min­den­hova el­kí­sér.

Kiss Endi na­gyon büszke a lá­nya­ira, aki­ket min­den­hova el­kí­sér.

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

A nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék a gyó­gyu­lá­sát.

A nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ki hinné, hogy egy szak­ma­beli fia nyújt sta­bil tá­maszt neki, aki­vel év­ti­ze­des jó kap­cso­la­tot ápol? A meg­be­teg­dett elő­adón ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai is egy ko­moly kez­de­mé­nye­zés­sel sze­ret­né­nek se­gí­teni.

Nem hiszed el, ki lesz a Petőfi Rádió új műsorvezetője

Nem hiszed el, ki lesz a Petőfi Rádió új műsorvezetője

Új blok­kal je­lent­ke­zik va­sár­nap es­tén­ként a Pe­tőfi Rádió ma­gyar zenei mű­sora, a Dalra ma­gyar!

Új blok­kal je­lent­ke­zik va­sár­nap es­tén­ként a Pe­tőfi Rádió ma­gyar zenei mű­sora, a Dalra ma­gyar!

Gyászol a művészvilág, elhunyt a világhírű zenész

Gyászol a művészvilág, elhunyt a világhírű zenész

Éle­té­nek 78. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás jazz­t­rom­bi­tás. A szo­morú hírt csa­ládja je­len­tette be.

Éle­té­nek 78. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás jazz­t­rom­bi­tás. A szo­morú hírt csa­ládja je­len­tette be.

Ilyen még nem volt: Világsztár mutatta meg mesés otthona minden zugát

Ilyen még nem volt: Világsztár mutatta meg mesés otthona minden zugát

A világ egyik leg­is­mer­tebb éne­kese és vő­le­gé­nye két gyer­me­ket ne­vel­nek mesés Be­verly Hills-i ott­ho­nuk­ban.

Gyászol a zenészvilág, váratlanul halt meg a híres művész

Gyászol a zenészvilág, váratlanul halt meg a híres művész

A ze­nész 76 éves volt.

Meg­halt Ray Tho­mas, a '60-70-es évek si­ke­res brit ze­ne­ka­rá­nak ala­pító tagja. A ze­nész 76 éves volt.

Elárulta a feleség: Fordulat Lerch István állapotában

Elárulta a feleség: Fordulat Lerch István állapotában

Egy éve fek­szik a kór­ház­ban.

Egy éve fek­szik a kór­ház­ban a le­gen­dás ze­nész, a fe­le­sége most friss in­for­má­ci­ó­kat árult el Lerch ál­la­po­tá­ról!

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Alig két és fél hete je­len­tette be csa­ládja David Cas­sidy ha­lá­lát, máris sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dol­ják a szí­nészt.

Százezreket utaltak a kolduló magyar zenésznek

Százezreket utaltak a kolduló magyar zenésznek

Az is­mert ze­nész két éve há­rom­mil­lió fo­rin­tot kol­dult össze a kö­zös­ségi ol­da­lon, most újra pró­bál­ko­zott.

Az is­mert ze­nész két éve há­rom­mil­lió fo­rin­tot kol­dult össze a kö­zös­ségi ol­da­lon, most újra pró­bál­ko­zott és megint si­ke­rült neki.

Ilyen dögös pasi lett az egykori gyereksztárból

Ilyen dögös pasi lett az egykori gyereksztárból

Ki ne em­lé­kezne a srácra?

Ki ne em­lé­kezne a srácra, aki Bruce Wil­lis ol­da­lán ala­kí­totta az au­tista kisfiút? Azóta el­telt pár év, Miko pedig 31 éves lett.

Nem hitte, de visszakapta mindenét a magyar zenész

Nem hitte, de visszakapta mindenét a magyar zenész

Aligha lehet bosszan­tóbb dolog...

Aligha lehet bosszan­tóbb dolog annál, ha az év végi ro­ha­nás­ban ész­re­ve­szed, hogy min­de­ned el­ve­szett.

Vérlázító dolog történt Som Lajos ravatalánál, ki képes ilyesmire?

Vérlázító dolog történt Som Lajos ravatalánál, ki képes ilyesmire?

Az ok­tó­ber 30-án el­hunyt ze­nész gyá­szoló édes­anyja vé­gig­nézte a bot­rá­nyos ese­tet.

Az ok­tó­ber 30-án el­hunyt ze­nész gyá­szoló édes­anyja vé­gig­nézte a bot­rá­nyos ese­tet.

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Az el­múlt egy hó­nap­ban köz­ponti téma lett a sze­xu­á­lis zak­la­tás. Var­nus Xavér fel­há­bo­ro­dott.

Az el­múlt egy hó­nap­ban köz­ponti téma lett a sze­xu­á­lis zak­la­tás.

Képtelen elfogadni fia halálát Som Lajos édesanyja

Képtelen elfogadni fia halálát Som Lajos édesanyja

El­hunyt a 70 éves Som Lajos.

Hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után hétfő dél­után hunyt el a Pé­terfy Sán­dor utcai kór­ház­ban a 70 éves Som Lajos.

Drámai hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar zenész

Drámai hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar zenész

A le­gen­dás ze­nész 67 évet élt.

A le­gen­dás ze­nész 67 évet élt. Ba­rá­tai, pá­lya­tár­sai bú­csúz­nak tőle, egy vi­deót is közzé tet­tek róla.

Megtörte a gyász a magyar énekesnőt, most megszólal Som haláláról

Megtörte a gyász a magyar énekesnőt, most megszólal Som haláláról

A csa­lád hétfő óta nem szó­lalt meg Som Lajos ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban.

A csa­lád hétfő óta nem szó­lalt meg Som Lajos ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. Első fe­le­sége, Karda Bea most meg­törte a csen­det.

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Még hónapokig járhat kemoterápiára Benkő László

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László. A ze­nész el­árulta, hogy vi­seli a ke­ze­lést.

Hosszú hall­ga­tás után, végre meg­szó­lalt a nagy­be­teg Benkő László.

Nem hiszed el, kit kényeztetett nyelvével a magyar sztár

Nem hiszed el, kit kényeztetett nyelvével a magyar sztár

Kiss Endi ne­he­zen tudja meg­tar­tóz­tatni magát, ha jön az érzés, hát jön.

Tinilányok tesznek szexuális ajánlatot Nagy Ferónak

Tinilányok tesznek szexuális ajánlatot Nagy Ferónak

Még min­dig meg­bo­lon­dul­nak a nők.

Még min­dig meg­bo­lon­dul­nak a nők Nagy Fe­ró­ért. Egyre fi­a­ta­labb lá­nyok ra­jon­ga­nak a Pappa Pia sztár­jáért.

Felesége szeretete tartja a lelket a nagybeteg magyar zenészben

Felesége szeretete tartja a lelket a nagybeteg magyar zenészben

Benkő László szá­mára a halál nem lehet opció.

Benkő László szá­mára a halál nem lehet opció.