CÍMKE: 'visszavonulás'

Meglepő döntés, visszavonul a Fradi külföldi sztárja

Meglepő döntés, visszavonul a Fradi külföldi sztárja

A 34 esz­ten­dős brit-ka­na­dai jég­ko­ron­gozó, Bra­den Walls kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be a hírt.

Gyilkos kór támadta meg, zokogva jelentette be súlyos döntését a sztár

Gyilkos kór támadta meg, zokogva jelentette be súlyos döntését a sztár

Meg­könnyezte a tör­tén­te­ket a be­teg­sége miatt gö­dörbe ke­rült tol­las­lab­da­ki­rály.

Alig fejezte be, Király Gábor máris ajánlatot kapott

Alig fejezte be, Király Gábor máris ajánlatot kapott

Ki­rály Gábor a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pusa szer­dán je­len­tette be, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát.

Ki­rály Gábor a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pusa szer­dán je­len­tette be, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát.

Könnyeivel küzdve beszélt a magyar sztár

Könnyeivel küzdve beszélt a magyar sztár

Gyar­mati Panka fel­hagy az él­spor­to­lás­sal.

Gyar­mati Panka fel­hagy az él­spor­to­lás­sal. A ju­nior vi­lág­baj­nok hó­desz­kázó fő­ál­lás­ban már je­len­leg is egy rek­lám­ügy­nök­ség­nél dol­go­zik.

Messi visszavonul? Elszólta magát a Barca elnöke

Messi visszavonul? Elszólta magát a Barca elnöke

A Bar­ce­lona el­nöke Li­onel Messi jö­vő­jé­ről nyi­lat­ko­zott, és a vi­lág­klasszist kö­vető kor­szak­ról be­szélt.

A Bar­ce­lona el­nöke Li­onel Messi jö­vő­jé­ről nyi­lat­ko­zott, és a vi­lág­klasszist kö­vető kor­szak­ról be­szélt.

Óriási átverés: Hosszú Katinka lebuktatta a világsztárt

Óriási átverés: Hosszú Katinka lebuktatta a világsztárt

Katka rá­ta­pin­tott a lé­nyegre.

Katka rá­ta­pin­tott a lé­nyegre. Úszó­klasszi­sunk tel­je­sen új meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezte a sport­vi­lá­got szinte sok­koló hírt. Pedig sze­mé­lyes ked­ven­cé­ről van szó.

Megdöbbent az egész sportvilág, visszavonul a megasztár

Megdöbbent az egész sportvilág, visszavonul a megasztár

Egy­szer már vissza­tért, de most...

30 éve­sen már má­sod­szor dön­tött úgy, hogy ab­ba­hagyja. Egy­szer vissza­tért a küz­dő­térre, de most...

Könnyek között búcsúzott el mindenki kedvenc sportolója

Könnyek között búcsúzott el mindenki kedvenc sportolója

Dirk No­witzki 21 év után utolsó hazai mér­kő­zé­sét ját­szotta Dal­las­ban, az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság­ban (NBA).

Dirk No­witzki 21 év után utolsó hazai mér­kő­zé­sét ját­szotta Dal­las­ban, az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság­ban (NBA).

Fájdalmas bejelentés, visszavonul százmilliók kedvenc focistája

Fájdalmas bejelentés, visszavonul százmilliók kedvenc focistája

A há­rom­szo­ros baj­nok spor­toló kö­zös­ségi ol­da­lán kö­zölte dön­té­sét.

A há­rom­szo­ros baj­nok spor­toló kö­zös­ségi ol­da­lán kö­zölte dön­té­sét.

Óriási csapás érte a szlovákokat a magyarok elleni meccs előtt

Óriási csapás érte a szlovákokat a magyarok elleni meccs előtt

Ke­ve­sebb, mint egy hónap múlva játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eb-se­lej­te­zőt.

Elszomorító hírt közölt a magyar származású sztár

Elszomorító hírt közölt a magyar származású sztár

Tim Ho­ward ha­ma­ro­san vissza­vo­nul.

Tim Ho­ward úgy dön­tött, hogy a 2019-es sze­zon után fel­hagy a profi fut­bal­lal. Anyagi gond­jai nem lesz­nek a Man­ches­ter Uni­ted ko­rábbi ka­pu­sá­nak.

Befejezi pályafutását az olimpiai bajnok magyar sportoló

Befejezi pályafutását az olimpiai bajnok magyar sportoló

Knoch Vik­tor fi­zi­ka­i­lag még bírná a ter­he­lést, men­tá­li­san fá­radt el. Egyet­len bá­nata, hogy nem si­ke­rült Eu­rópa-baj­nok­nak len­nie.

Knoch Vik­tor fi­zi­ka­i­lag még bírná a ter­he­lést, men­tá­li­san fá­radt el. Egyet­len bá­nata, hogy nem si­ke­rült Eu­rópa-baj­nok­nak len­nie.

Fájdalmas döntést hozott a Neoton egykori sztárja

Fájdalmas döntést hozott a Neoton egykori sztárja

Az éne­kesnő hiába pró­bál­ko­zott so­káig, hosszú évek ki­ha­gyása után kép­te­len volt vissza­térni a ze­ne­iparba, amit mos­tanra ő is el­fo­ga­dott.

Az éne­kesnő hiába pró­bál­ko­zott so­káig, hosszú évek ki­ha­gyása után kép­te­len volt vissza­térni a ze­ne­iparba, amit mos­tanra ő is el­fo­ga­dott.

Megdöbbentő bejelentést tett Majka

Megdöbbentő bejelentést tett Majka

Majka két évig nem akar dol­gozni, vissza­vo­nul. A ten­ge­ren­tú­lon sze­retne sze­ren­csét pró­bálni, most kár­tyázni tanul egy profi­tól.

Majka két évig nem akar dol­gozni, vissza­vo­nul. A ten­ge­ren­tú­lon sze­retne sze­ren­csét pró­bálni, most kár­tyázni tanul egy profi­tól.

Elsírta magát a világsztár, idén látjuk őt utoljára

Elsírta magát a világsztár, idén látjuk őt utoljára

Leg­ké­sőbb a wimb­le­doni te­nisz­torna után vissza­vo­nul Andy Mur­ray. A 31 éves ko­rábbi vi­lág­első po­koli fáj­dal­mak­kal küzd.

Sokkoló bejelentést tett a BL-győztes sztár

Sokkoló bejelentést tett a BL-győztes sztár

Nora Mörk iker­test­vé­ré­nek elege lett a so­ro­za­tos sé­rü­lé­sek­ből.

Csak öt per­cig tar­tott neki az Eb. Nora Mörk iker­test­vé­ré­nek elege lett a so­ro­za­tos sé­rü­lé­sek­ből, fi­a­ta­lon ab­ba­hagyja a ké­zi­lab­dát.

Elhatározásra jutott Cseh Laci: így tervezi a jövőt az úszóbajnok

Elhatározásra jutott Cseh Laci: visszavonulásáról mesélt az úszóbajnok

A 33 éves sztár nem lesz edző.

A 33 éves sztár ki­je­len­tette, biz­tos nem lesz edző vagy sport­ve­zető. Az egye­temi dip­lo­ma­mun­ká­ját vi­szont el­kez­dené.

Kolta Róbert a visszavonulásról beszélt

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

Csak a halál küld­heti nyug­díjba.

Bár már 75 éves, a szí­nész­nek eszé­ben sem jut, hogy be­le­vág­jon a bol­dog nyug­dí­jas évekbe.

Ennyi volt, komoly döntést hozott a legendás focista

Ennyi volt, komoly döntést hozott a legendás focista

Be­je­len­tette vissza­vo­nu­lá­sát az egy­kori gól­vágó, aki a Chel­sea-vel négy­szer lett baj­nok.

Be­je­len­tette vissza­vo­nu­lá­sát az egy­kori gól­vágó, aki a Chel­sea-vel négy­szer lett baj­nok, és 2012-ben Baj­no­kok Li­gá­ját nyert.

Meglepő, visszavonult a komoly külföldi karriert befutó magyar focista

Meglepő, visszavonult a komoly külföldi karriert befutó magyar focista

Kö­te­les László több­ször volt a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­té­nek a tagja, de nem lé­pett pá­lyára a nem­zeti csa­pat­ban.

Nehéz döntést hozott meg Berki Krisztián legnagyobb ellenfele

Nehéz döntést hozott meg Berki Krisztián legnagyobb ellenfele

Fel­hagy az él­sport­tal Louis Smith.

Vissza­vo­nul Louis Smith, aki a ma­gyar tor­nász miatt nem lett olim­piai baj­nok Lon­don­ban. Két ezüst így is össze­jött neki az öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon.

Drámai bejelentést tett a világhírű énekes, ennyi volt...

Drámai bejelentést tett a világhírű énekes, ennyi volt...

Az éne­kes azt nyi­lat­kozta, hogy ez lesz az utolsó lemez, amit kiad és vissza­vo­nul.

Az éne­kes azt nyi­lat­kozta, hogy ez lesz az utolsó lemez, amit kiad és vissza­vo­nul.

Bajban a Vidi, lelép a csapat klasszisa az EL-rajt előtt

Bajban a Vidi, lelép a csapat klasszisa az EL-rajt előtt

Be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát és tá­vo­zik a Mol Vidi FC-től a klub szerb lé­gi­ósa, Danko La­zovics.

Be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát és tá­vo­zik a Mol Vidi FC-től a klub szerb lé­gi­ósa, Danko La­zovics.

Komoly döntést hozott: Elbúcsúzott rajongóitól Bódi Sylvi

Komoly döntést hozott: Elbúcsúzott rajongóitól Bódi Sylvi

Bódi Syl­vi­nek elege lett.

Bódi Syl­vi­nek elege lett, most egy kis ma­gányra vá­gyik. A mo­dell be­je­len­tette, vissza­vo­nul egy időre.

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő nem­rég be­je­len­tette, hogy 2020-ig nem lép fel Bu­da­pes­ten, emi­att pedig sokan rög­tön azt hit­ték, azért, mert jön a baba.

Megható, a kanapén, könnyek között búcsúzott a világsztár focista

Megható, a kanapén, könnyek között búcsúzott a világsztár focista

A hol­land klasszis 34 esz­ten­dős ko­rá­ban bú­csú­zott el a vá­lo­ga­tot­tól.

A hol­land klasszis 34 esz­ten­dős ko­rá­ban bú­csú­zott el a vá­lo­ga­tot­tól. Vi­lág­baj­noki ezüst-, és bronz­érme is van.

Súlyos döntés, újabb magyar híresség tett nagy bejelentést

Súlyos döntés, újabb magyar híresség tett nagy bejelentést

Ru­dolf Ger­gely is be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát. Most már a vál­lal­ko­zá­sára és a gye­re­ke­ire akar kon­cent­rálni.

Ru­dolf Ger­gely is be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát. Most már a vál­lal­ko­zá­sára és a gye­re­ke­ire akar kon­cent­rálni.

Erre büszkék lehetünk, csodás videóval búcsúznak az angolok Gerától

Erre büszkék lehetünk, csodás videóval búcsúznak az angolok Gera Zoltántól

Ang­li­á­ban sem fe­led­kez­tek el az utóbbi két év­ti­zed leg­si­ke­re­sebb ma­gyar fo­cis­tá­já­tól.

Drámai bejelentést tettek az ország kedvencei

Drámai bejelentés: sokkoló döntést hoztak az ország kedvencei

Vissza­vo­nul­nak a Fradi le­gen­dái.

Ma­da­ras Nor­bert és Varga Dá­niel egy­szerre je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát. Mind­ket­ten ma­rad­nak a Fra­di­nál.

Itt a nagy bejelentés: Visszavonul a kilencszeres magyar világbajnok

Itt a nagy bejelentés: Visszavonul a kilencszeres magyar világbajnok

Fe­kete Laci három év ki­ha­gyás és szen­ve­dés után újra edzi magát...

Fe­kete Laci három év ki­ha­gyás és szen­ve­dés után újra edzi magát, hogy mi­ha­ma­rabb el­érje ko­rábbi for­má­ját.

Itt a vége: búcsút int a sportnak a világbajnok sztár

Itt a vége: búcsút int a sportnak a világbajnok sztár

A 28 éves spor­toló szá­mos vi­lág­baj­noki érmet nyert pá­lya­fu­tása alatt. Az egyet­len ara­nyát 2016-ban 1500 mé­te­ren sze­rezte.

A 28 éves spor­toló szá­mos vi­lág­baj­noki érmet nyert pá­lya­fu­tása alatt. Az egyet­len ara­nyát 2016-ban 1500 mé­te­ren sze­rezte.

Növényi Norbert szétverte utolsó ellenfelét

Növényi Norbert szétverte utolsó ellenfelét

Az olim­piai baj­nok spor­toló végül győ­ze­lem­mel zárta hosszú pá­lya­fu­tá­sát. El­len­fele hiába volt 30 évvel fi­a­ta­labb.

Az olim­piai baj­nok spor­toló végül győ­ze­lem­mel zárta hosszú pá­lya­fu­tá­sát. El­len­fele hiába volt 30 évvel fi­a­ta­labb.

Súlyos döntés, visszavonul minden idők egyik legjobbja

Súlyos döntés, visszavonul minden idők egyik legjobbja

Idő előtt fe­jezi be a já­té­kot.

Idő előtt fe­jezi be a já­té­kot min­den idők egyik leg­jobb szlo­vák ho­kisa.

Mindenkit meglepett Buffon: nem a visszavonulását jelentette be

Mindenkit meglepett Buffon: nem a visszavonulását jelentette be

Még­sem vonul vissza a ve­te­rán ka­pus­le­genda? Csak annyi biz­tos, hogy egy kor­szak véget ér.

Schobert Norbi: 20 éve fájdalomcsillapítón élek!

Schobert Norbi: 20 éve fájdalomcsillapítón élek! Széthajtottam magam, mint egy zsiguli!

Norbi be­je­len­tette vissza­vo­nu­lá­sát!

Az egy­kori fit­nesz­guru be­je­len­tette vissza­vo­nu­lá­sát!

Nincs tovább: drámai hírt közölt a magyar válogatott sztárja

Nincs tovább: drámai hírt közölt a magyar válogatott sztárja

Har­sá­nyi Ger­gely vissza­vo­nul.

Har­sá­nyi Ger­gely­nek ez az utolsó sze­zonja. A vá­lo­ga­tot­tal két olim­pián is ne­gye­dik lett.

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Nem ala­kít többé fi­a­tal ka­rak­tert.

Pin­tér Tibor az utóbbi évek­ben rendre ala­kí­totta a hős­sze­rel­mes ka­rak­te­re­ket saját szín­há­zá­ban. Mos­tan­tól nem fog.

Drámai nyilatkozat: Kulka János örökre visszavonul

Drámai nyilatkozat: Kulka János örökre visszavonul

A le­genda egyik kol­lé­gája árulta el...

A szí­nész­le­genda egyik kol­lé­gája dön­tött úgy, hogy a háta mö­gött, őt meg­előzve el­mondja: Kulka János többé nem lép szín­padra.

Itt a vége: zokogva búcsúzott el rajongóitól a dögös bajnoknő

Itt a vége: zokogva búcsúzott el rajongóitól a dögös bajnoknő

Sú­lyos nyak­sé­rü­lése miatt kell fel­hagy­nia a spor­to­lás­sal.

Sú­lyos nyak­sé­rü­lése miatt kell fel­hagy­nia a spor­to­lás­sal. A szur­ko­lók per­ce­kig él­tet­ték a be­je­len­tése után.

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le és ne­velt az egész­sé­ges élet­módra az el­múlt 25 évben.

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le és ne­velt az egész­sé­ges élet­módra az el­múlt 25 évben. Ekkor lép szín­padra utol­jára a fit­nesz­guru.

Titkos döntés, Gyurta Dani mindenkit meglepett

Titkos döntés, Gyurta Dani mindenkit meglepett

A vissza­vo­nuló úszó egy­maga hozta meg élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét.

Megható pillanatok, így köszönt el az úszástól Gyurta Dániel

Megható pillanatok, így köszönt el az úszástól Gyurta Dániel

50 mé­tert úszott az olim­piai baj­nok.

Az olim­piai baj­nok ma­gyar úszó pá­lya­fu­tása utolsó 50 mé­te­rét hét gye­rek mel­lett úszta le.

Ijesztő hír: szívbetegséggel küzd az olimpiai bajnok legenda

Ijesztő hír: szívbetegséggel küzd az olimpiai bajnok legenda

A világ leg­ered­mé­nye­sebb bi­at­lo­no­sá­nak ez az utolsó sze­zonja.

A világ leg­ered­mé­nye­sebb bi­at­lo­no­sá­nak ez az utolsó sze­zonja. Vi­lág­baj­nok­sá­go­kon húsz győ­ze­lem­nek volt ré­szese, s mel­lette szá­mos el­is­me­rés­sel büsz­kél­ked­het. A nor­vég sport­em­ber 44 éve­sen dön­tött úgy, hogy vissza­vo­nul.

Bréking, drámai bejelentést tett a magyar úszás világsztárja

Bréking, drámai bejelentést tett a magyar úszás világsztárja

Kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg or­szág­gal-vi­lág­gal a drá­mai dön­tést.

Sors­for­dító lé­pésre szánta el magát. Kö­zös­ségi ol­da­lán osz­totta meg or­szág­gal-vi­lág­gal a drá­mai dön­tést.

Felhagy a profi sporttal a magyar sztár

Fájdalmas búcsú: felhagy a profi sporttal a magyar sztár

Ter­mék­ter­ve­zés­sel fog­lal­kozna.

Kor­mos Villő el­hú­zódó sé­rü­lése miatt dön­tött a vissza­vo­nu­lás mel­lett. Fa­ze­kas-Gon­dos Flóra sem foly­tatja kar­ri­er­jét.

Élő adásban tálalt ki Baukó Éva a szakításról, durva, amit mondott!

Élő adásban tálalt ki Baukó Éva a szakításról, durva, amit mondott!

A hí­res­ség­nek újabb kap­cso­lata fu­tott zá­tonyra, ami miatt szá­mot ve­tett mos­tani éle­té­vel.

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Az ar­gen­tin fut­ball­klasszis nem tudja, mihez kezd a vissza­vo­nu­lása után. A ha­zá­jáért is ag­gó­dik.

Az ar­gen­tin fut­ball­klasszis nem tudja, mihez kezd a vissza­vo­nu­lása után. A ha­zá­jáért is ag­gó­dik.

Norbi: Réka nem Rubint, hanem egy gyémánt!

Norbi: Réka nem Rubint, hanem egy gyémánt!

Scho­bert Norbi, vissza­vo­nu­lása után, fe­le­sége biz­ni­szébe segít be, hi­szen sze­retné, ha Réka még si­ke­re­sebb lenne a jö­vő­ben!

Scho­bert Norbi, vissza­vo­nu­lása után, fe­le­sége biz­ni­szébe segít be, hi­szen sze­retné, ha Réka még si­ke­re­sebb lenne a jö­vő­ben!

Fordulat, hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Hamarosan eldől olimpiai hősünk sorsa

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort.

Több mint két­ezer ember kö­szön­tötte Pé­csen Bur­ján Csa­bát és Knoch Vik­tort. Utóbbi már­ci­us­ban dönt a vissza­vo­nu­lá­sá­ról.

Vége! Schobert Norbi visszavonul!

Vége! Schobert Norbi visszavonul!

A fit­nesz­guru vég­le­ges dön­tést ho­zott!

A fit­nesz­guru vég­le­ges dön­tést ho­zott! Norbi mos­tan­tól öl­töny­ben jár fit­nesz­ruha he­lyett!

Váratlan bejelentés: megszakította turnéját, visszavonul a világsztár

Váratlan bejelentés: megszakította turnéját, visszavonul a világsztár

A 70 éves éne­kes­nek ren­ge­teg slá­gert kö­szön­he­tünk, de úgy érzi, hogy el­jött a nyug­díjba vo­nu­lás ideje.

Visszavonulhat Hamilton? Reagált a hírekre a Forma-1 sztárjának főnöke

Visszavonulhat Hamilton? Reagált a hírekre a Forma-1 sztárjának főnöke

A Mer­ce­des csa­pat­ve­ze­tője na­gyon óva­to­san fo­gal­maz: "Lewis je­len­leg ve­szé­lyes te­re­pen tar­tóz­ko­dik".

Könnyes búcsú, öt dolog, amit nem tudtál Buffonról

Könnyes búcsú, öt dolog, amit nem tudtál Buffonról

Be­fe­jezte a vá­lo­ga­tott­nál.

Többé nem lép pá­lyára az olasz lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban Gi­an­luigi Buffon. A ka­pus­le­genda könnyezve bú­csú­zott.

Hamilton kifakadt, ettől retteg a világbajnok

Hamilton kifakadt, ettől retteg a világbajnok

Pá­lya­fu­tása be­fe­je­zé­sé­ről be­szélt a Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­nok csil­laga. Vajon mikor jön el az idő­pont?

Pá­lya­fu­tása be­fe­je­zé­sé­ről be­szélt a Forma-1 négy­sze­res vi­lág­baj­nok csil­laga. Vajon mikor jön el az idő­pont?

Szomorú hírt jelentett be a sztárszínész

Szomorú hírt jelentett be a sztárszínész: nem forgat többé

A 77 éves élő le­genda vissza­vo­nul a fil­me­zés­től.

A 77 éves élő le­genda min­den ide­jét beteg fe­le­sége ápo­lá­sá­nak szen­teli - a nőt egy kór­ház­ban mér­gez­ték meg.

Váratlan hír, visszavonul a BL-győztes sztárfocista

Váratlan hír, visszavonul a BL-győztes sztárfocista

Jö­vőre hagyja abba az aktív já­té­kot.

Ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban 105-ször sze­re­pelt. A Chel­sea-nél töl­tötte leg­szebb éveit pá­lya­fu­tása során. Jö­vőre hagyja abba az aktív já­té­kot.

Földrengésszerű változás, csőstül jön a baj az olaszoknál

Földrengésszerű változás, csőstül jön a baj az olaszoknál

El­ké­pesztő ez a név­sor, és még nincs vége? Buffon után újabb alap­em­be­rek dob­ták be a tö­röl­kö­zőt.

El­ké­pesztő ez a név­sor, és még nincs vége? Gi­an­luigi Buffon után újabb alap­em­be­rek dob­ták be a tö­röl­kö­zőt.

Befejezi a karrierjét, távozik a Forma-1 klasszisa

Befejezi a karrierjét, távozik a Forma-1 klasszisa

Már kis híján ta­valy vissza­vo­nult, de egy évet még vál­lalt a Forma-1-es pi­lóta.

Már kis híján ta­valy vissza­vo­nult, de egy évet még vál­lalt a Forma-1-es pi­lóta.

Tényleg abbahagyja? Megszólalt Gyurta Dániel

Tényleg abbahagyja? Megszólalt Gyurta Dániel

Re­a­gált a plety­kákra.

Olim­piai baj­nok úszónk re­a­gált a plety­kákra. A rosszul si­ke­rült bu­da­pesti vizes-vébé óta fel­erő­söd­tek a han­gok a vissza­vo­nu­lá­sát il­le­tően.

Váratlan döntést hozott II. Erzsébet királynő

Váratlan döntést hozott II. Erzsébet királynő

Bár még nem tett hi­va­ta­los be­je­len­tést, nem vé­let­len, hogy rég­óta sut­tog­nak róla a ki­rá­lyi ud­var­ban.

Bár még nem tett hi­va­ta­los be­je­len­tést, nem vé­let­len, hogy rég­óta sut­tog­nak róla a ki­rá­lyi ud­var­ban.

Kiderült, mikor vonul vissza II. Erzsébet

Kiderült, mikor vonul vissza II. Erzsébet

A 91 éves ki­rály­nőt gyak­ran fog­lal­koz­tatja a vissza­vo­nu­lás gon­do­lata.

A brit ki­rálynő ko­mor­nyikja ko­tyogta el, hogy a 91 éves II. Er­zsé­be­tet egyre gyak­rab­ban fog­lal­koz­tatja a vissza­vo­nu­lás gon­do­lata - oly­annyira, hogy már meg is szü­let­tek a ter­vek arról, mikor adja át a sta­fé­tát.

II. Erzsébet nem hajlandó visszavonulni

II. Erzsébet nem hajlandó visszavonulni

A brit ki­rálynő már 91 éves.

A brit ki­rálynő már 91 éves, de esze ágá­ban sincs le­tenni a ko­ro­nát, bár egyre gyak­rab­ban szó­be­széd tár­gya, hogy ha­ma­ro­san be­je­lenti a vissza­vo­nu­lá­sát.

Szomorú döntés, elbúcsúzik a válogatottól a magyar sztár

Szomorú döntés, elbúcsúzik a válogatottól a magyar sztár

Sze­retne több időt a csa­lád­já­val töl­teni Ko­vács Csaba.

Sze­retne több időt a csa­lád­já­val töl­teni Ko­vács Csaba, aki nem sza­kad el a sport­ág­tól. A vá­lo­ga­tot­tal két­szer járt a vi­lág­elit­ben.

Mélypontra került Kenderesi Tamás, szóba került a visszavonulása

Mélypontra került Kenderesi Tamás, szóba került a visszavonulása

Csa­ló­dott, de volt már ennél sok­kal rosszabb lel­ki­ál­la­pot­ban is.

Csa­ló­dott a 200 pil­lan­gón "csak" ne­gye­dik­ként célba csa­pott ma­gyar úszó­te­het­ség. De volt már ennél sok­kal rosszabb lel­ki­ál­la­pot­ban is.

Visszavonult a világbajnok spanyol legenda

Visszavonult a világbajnok spanyol legenda

Be­fe­jezte aktív kar­ri­er­jét a spa­nyol hát­véd, aki 2010-ben vi­lág­baj­noki címet nyert.

Be­fe­jezte aktív kar­ri­er­jét a spa­nyol hát­véd, aki 2010-ben vi­lág­baj­noki címet nyert.

Szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Kettétört élet, szívszorító döntést hozott a magyar sztárjátékos

Már meg­van az új mun­kája.

Nem tá­vo­lo­dik el tel­je­sen a lab­da­rú­gás­tól a ko­rábbi te­het­ség, már az új mun­kája is meg­van. So­ro­za­tos sé­rü­lé­sek gyö­tör­ték pá­lya­fu­tása során.

Hatalmas csapás, visszavonul a magyar sport legendája

Hatalmas csapás, visszavonul a magyar sport legendája

A vá­lo­ga­tott­ban 175-ször ját­szott.

175 al­ka­lom­mal húzta ma­gára a vá­lo­ga­tott mezét. 2008-ban a ma­gyar jég­ko­rong­sport egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb gól­ját ő sze­rezte.

Dráma: sírva búcsúzott el a focitól a legendás védő

Dráma: sírva búcsúzott el a focitól a legendás védő

A Bayern­ben is ját­szott ko­ráb­ban.

Az egy­kori ar­gen­tin vá­lo­ga­tott já­té­kos pá­lya­fu­tása alatt a Bayern Mün­chen­ben és a Man­ches­ter City­ben is meg­for­dult.

Döbbenet, visszavonul a sportlegenda

Döbbenet, bejelentette visszavonulását a sportlegenda

Ko­ráb­ban semmi elő­jele nem volt a dön­té­sé­nek.

Sze­retne több időt töl­teni a csa­lád­já­val, a ba­rá­ta­i­val. Ko­ráb­ban semmi elő­jele nem volt a dön­té­sé­nek.

Ennyi volt, visszavonul a magyar sztársportoló

Ennyi volt, visszavonul a magyar sztársportoló

Még egy meccset sze­re­tett volna ját­szani, de a válla miatt in­kább le­mon­dott róla.

Még egy meccset sze­re­tett volna ját­szani, de a válla miatt in­kább le­mon­dott róla. Így sem elé­ge­det­len a kar­ri­er­jé­vel.

Megtörte a csendet: Súlyos betegségéről vallott Tóth Gabi!

Megtörte a csendet: Súlyos betegségéről vallott Tóth Gabi!

Újra egész­sé­ges és bol­dog!

A 29 éves éne­kesnő hi­he­tet­len mód­szer­rel rán­totta magát vissza a mély­pont­ról! Újra egész­sé­ges és bol­dog!

Szomorú döntés, visszavonul olimpiai érmesünk

Szomorú döntés, visszavonul olimpiai érmesünk

A sok mű­tétje miatt is dön­tött így.

A 29 éves spor­to­ló­nak ren­ge­teg mű­tétje volt az utóbbi évek­ben, csak a bal vál­lát négy­szer ope­rál­ták. A sza­bály­mó­do­sí­tá­sok sem ked­vez­tek neki.

Hamilton mindenkit meglepett, a visszavonulásról beszélt

Hamilton mindenkit meglepett, a visszavonulásról beszélt

Sötét gon­do­la­tok­ról, bi­zony­ta­lan­ság­ról nyi­lat­ko­zott a Forma-1 sztárja.

Sötét gon­do­la­tok­ról nyi­lat­ko­zott a Forma-1 sztárja. Nem tudja, mi vár rá 2017-ben.

Hosszú Katinka abbahagyja, súlyos döntés a bukott olimpia miatt

Hosszú Katinka abbahagyja, súlyos döntés a bukott olimpia miatt

Re­a­gált a vissza­vont pá­lyá­zatra az úszónő.

Re­a­gált a vissza­vont pá­lyá­zatra az úszónő. Az olim­piai baj­nok sors­döntő lé­pésre szánja el magát.

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Kiderült, horror miatt vonult vissza a Forma-1 sztárja

Most már nyu­god­tab­ban alud­hat.

Nem tit­kolja to­vább a vá­rat­lan dön­tése okát a vi­lág­baj­nok. Most már ő és a csa­ládja is nyu­god­tab­ban alud­hat.

Hihetetlen, visszavonul a magyar olimpiai bajnok....

Hihetetlen, visszavonul a magyar olimpiai bajnok....

Nem elő­ször, de most utol­jára...

Risz­tov Éva nem elő­ször, de most utol­jára akasztja szögre az úszód­resszt. A 31 éves vi­lág­klasszis Hajdú Pé­ter­nél je­len­tette be vissza­vo­nu­lá­sát.

Ezért vonul vissza Fa Nándor

Őszinte vallomás, ezért vonul vissza Fa Nándor

Nem tartja nor­má­lis­nak, amit csi­nál, soha töb­bet nem akar az óce­ánra ki­menni. Ő lett min­den idők leg­idő­sebb ha­jósa, aki egye­dül meg­ke­rülte a Föl­det.

Nem tartja nor­má­lis­nak, amit csi­nál, soha töb­bet nem akar az óce­ánra ki­menni. Ő lett min­den idők leg­idő­sebb ha­jósa, aki egye­dül meg­ke­rülte a Föl­det. Szí­ve­sen segít majd az új ge­ne­rá­ci­ó­nak.

Nagy a baj, vége az NB I-es focista pályafutásának

Nagy a baj, vége az NB I-es focista pályafutásának

Szív­mű­tét után lá­ba­do­zik. Va­ló­szí­nű­leg nincs esély a vissza­té­ré­sére a profi sportba.

Szív­mű­tét után lá­ba­do­zik a Loki bal­lá­bas tá­ma­dója. Va­ló­szí­nű­leg nincs esély a vissza­té­ré­sére a profi sportba.

Ennyi volt, visszavonul a legendás fociedző

Ennyi volt, visszavonul a legendás fociedző

Csa­ládi okok miatt dön­tött így a 65 éves szak­em­ber.

Csa­ládi okok miatt dön­tött így, előtte még vissza­uta­sí­tott egy hi­he­tet­len kínai aján­la­tot. Öt csa­pat­nál dol­go­zott, ha­zája vá­lo­ga­tott­ját két etap­ban is irá­nyí­totta.

Búcsúkoncertre készül Balázs Fecó!

Búcsúkoncertre készül Balázs Fecó!

Le­fo­gyott, lát­szott rajta, hogy a szív­be­teg­ség na­gyon meg­vi­selte...

Egy or­szág ag­gó­dott az éne­kes éle­té­ért az utóbbi hó­na­pok­ban. Le­fo­gyott, lát­szott rajta, hogy a szív­be­teg­ség na­gyon meg­vi­selte. El­árulta, ho­gyan foly­tatja a to­váb­bi­ak­ban kar­ri­er­jét.

Bejelentette visszavonulását a sztárfocista

Bejelentette visszavonulását a sztárfocista

Kar­ri­erje ele­jén imád­ták a szur­ko­lók, aztán min­denki ellen for­dult, ami­kor be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy ku­tya­vi­a­da­lo­kat szer­vez ott­hon.

Kar­ri­erje ele­jén imád­ták a szur­ko­lók, aztán min­denki ellen for­dult, ami­kor be­bi­zo­nyí­tot­ták, hogy ku­tya­vi­a­da­lo­kat szer­vez ott­hon.