CÍMKE: 'változás'

Így élvezi a szexet, intim titkairól vallott a magyar énekesnő

Így élvezi a szexet, intim titkairól vallott a magyar énekesnő

Tóth Vera azt mondja, a fo­gyás­sal még sze­xu­á­lis élete is meg­vál­to­zott.

Elképesztő fotó, így még biztosan nem láttad Kapócs Zsókát

Elképesztő fotó, így még biztosan nem láttad Kapócs Zsókát

A szí­nésznő szí­ve­sen em­lék­szik vissza gyer­mek­ko­rára, még akkor is, ha sokat köl­töz­tek szü­le­i­vel.

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

A szí­nész és 24 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője eddig kevés időt tud­tak együtt töl­teni, ám mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

A szí­nész és 24 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője eddig kevés időt tud­tak együtt töl­teni, ám mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba.

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

Mit árul el Meghanról a kézírása? Ezt senki sem gondolta volna

Mit árul el Meghanról a kézírása? Ezt senki sem gondolta volna

Tör­tént va­lami vál­to­zás a kéz­írá­sá­ban.

Harry her­ceg új­don­sült fe­le­sége min­dig is szé­pen írt, de most tör­tént va­lami vál­to­zás a kéz­írá­sá­ban.

Zenei karrierre készül a hallássérült magyar lány

Zenei karrierre készül a hallássérült magyar lány

A lány­nál 3 éves ko­rá­ban de­rült ki, hogy sú­lyos hal­lás­sé­rült. Tár­sai tá­mo­ga­tás he­lyett csak bán­tot­ták és ki­kö­zö­sí­tet­ték. Most mégis ra­gyog.

Más­fél év­ti­zed­nyi csend és ma­gány után dön­tött úgy Kop­csándi Dzse­ni­fer, hogy egy életre el­fe­lejti a be­teg­sé­gét és meg­va­ló­sítja az ál­mait. A lány­nál 3 éves ko­rá­ban de­rült ki, hogy sú­lyos hal­lás­sé­rült. Tár­sai meg­ér­tés és tá­mo­ga­tás he­lyett csak bán­tot­ták és ki­kö­zö­sí­tet­ték. Most mégis ra­gyog.

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Me­g­újul a prog­ram­struk­túra.

Áp­ri­lis 30-tól meg­újul a Hu­mor+ prog­ram­struk­tú­rája, mely­nek ré­sze­ként a klasszi­kus ked­ven­cek mel­lett pén­tek es­tén­ként or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­re­ket lát­hat­nak a nézők.

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő.

Szó sze­rint ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő, akire közel egy év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Tóth Gabi már­ci­us­ban vál­lalta fel új ba­rát­ját.

Tóth Gabi elképesztően lefogyott, megmutatta új alakját

Tóth Gabi elképesztően lefogyott, megmutatta új alakját

Nem vé­let­len, hogy ennyire büszke az elért vál­to­zásra.

Nem vé­let­len, hogy ennyire büszke az elért vál­to­zásra, ami még messze nem a vég­ered­mény!

Fontos bejelentés: óriási változás történt A Nagy Duett műsorában!

Fontos bejelentés: óriási változás történt A Nagy Duett műsorában!

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte a né­ző­ket és a ver­seny­ző­ket is.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak új éva­dá­ban ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte a né­ző­ket és a ver­seny­ző­ket is.

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Jolly!

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Jolly!

A hí­res­ség kü­lön­le­ges módon fe­jezte ki, mit je­lent neki a csa­ládja, és fő­ként a kis­lá­nya, Zsu­zsika. A be­avat­ko­zás nem volt fáj­da­lom­men­tes, de lát­ha­tóan meg­érte.

A hí­res­ség kü­lön­le­ges módon fe­jezte ki, mit je­lent neki a csa­ládja, és fő­ként a kis­lá­nya, Zsu­zsika.

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Az Arany­em­ber leg­ki­sebb lánya az utóbbi idő­ben sokat szen­ve­dett, ám most végre be­kö­szön­tött a bol­dog­ság is az éle­tébe.

Nem hiszed el, mi történt a magyar énekes arcával

Nem hiszed el, mi történt a magyar énekes arcával

Ala­pos imidzs­vál­tá­son ment át.

A fi­a­tal éne­kes ala­pos imidzs­vál­tá­son ment át az utóbbi idő­ben. Így pedig kí­sér­te­ties lett a ha­son­ló­ság közte és tör­té­nel­münk egyik leg­na­gyobb alakja közt.

Nincs visszaút, végleg megváltoztatta a külsejét a magyar énekesnő!

Nincs visszaút, végleg megváltoztatta a külsejét a magyar énekesnő!

A hí­res­ség élete leg­fon­to­sabb tör­té­né­seit most már nap mint nap lát­hatja a saját bőrén.

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz EZO

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz

Lépj a tet­tek me­ze­jére!

A ta­vasz első új­holdja a ter­mé­szet éb­re­dé­sét hozza. Hagyd, hogy ma­gá­val ra­gad­jon a friss ener­gia. Nézz szembe a va­ló­ság­gal. Lépj a tet­tek me­ze­jére!

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Igazi kom­ment­há­ború dúl az egy­kori mo­dell fény­ké­pé­nél. Össze­vesz­tek a kö­ve­tői!

Igazi kom­ment­há­ború dúl az egy­kori mo­dell fény­ké­pé­nél. Össze­vesz­tek a kö­ve­tői!

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

El­árul­juk, mire szá­míts.

Azt hit­ted, a mel­led a ka­masz­kor vé­gez­té­vel be­fe­jezte a na­gyobb vál­to­zá­so­kat? Té­ve­dés, az igazi ka­lan­dok épp ekkor kez­dőd­nek! El is árul­juk, mire szá­míts.

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

A mű­sor­ve­zető hó­na­pok­kal ez­előtt vo­nult vissza a nyil­vá­nos­ság­tól azért, hogy ismét rá­ta­lál­jon ön­ma­gára.

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.

Mit művelt magával? Varga Viktor új külsejére nincsenek szavak

Mit művelt magával? Varga Viktor új külsejére nincsenek szavak

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást.

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást.

Élő adásban vallotta be: nincs jól Sütő Enikő

Élő adásban vallotta be: nincs jól Sütő Enikő

A Mok­ká­ban be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Az egy­kori mo­dell a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­i­nek be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Stohl Bu­ci­nak jól áll az öre­ge­dés!

Két­ség sem fér hozzá, Stohl Bu­ci­nak, a Tv2 nép­szerű, Pi­ra­mis című ve­tél­kedő mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek ki­fe­je­zet­ten jól áll az öre­ge­dés!

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Majka vic­ces ked­vé­ben volt, ezért kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg Til­lát.

Majka vic­ces ked­vé­ben volt, ezért kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg mű­sor­ve­zető tár­sát. A tech­nika se­gít­sé­gé­vel va­rá­zsolt ket­te­jük­ről egy olyan közös fotót, ami úgy néz ki, mintha az ez­red­for­duló kör­nyé­kén ké­szült volna.

Magánéletéről tett vallomást Abebe Dániel

Magánéletéről tett vallomást Abebe Dániel

A Back II Black front­em­bere hosszú idő után be­szélt újra ér­zé­se­i­ről. A Ri­pos­tot avatta be az iz­gal­mas rész­le­tekbe.

A Back II Black front­em­bere hosszú idő után be­szélt újra ér­zé­se­i­ről. A Ri­pos­tot avatta be az iz­gal­mas rész­le­tekbe.

Nagy bejelentést tett a jövőjéről Michelisz Norbert

Nagy bejelentést tett a jövőjéről Michelisz Norbert

Újra érzi a mo­ti­vá­ciót és a tüzet.

Au­tó­ver­senyző sztá­runk el­árulta, miért dön­tött a vál­toz­ta­tás mel­lett. Mo­ti­vá­ció, tűz és a jó meg­ér­zés ját­szott fő­sze­re­pet.

Hosszú Katinka végre elárulta a terveit: változások jönnek

Hosszú Katinka végre elárulta a terveit: változások jönnek

Sokat sej­tető nyi­lat­ko­zat.

Sokat sej­tető nyi­lat­ko­zat. Idén már a har­ma­dik ver­senyt hagyja ki há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk, de nem vé­let­le­nül!

Durva fotó került elő Hódi Pameláról, ezt látnod kell

Durva fotó került elő Hódi Pameláról, ezt látnod kell

Szinte a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig meg­vál­to­zott Berki Krisz­tián exé­nek kül­seje!

Szinte a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig meg­vál­to­zott Berki Krisz­tián exé­nek kül­seje!

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz.

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Támadják a rajongók, mi történt Liptai Claudia arcával?

Támadják a rajongók, mi történt Liptai Claudia arcával?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető leg­újabb fo­tó­ját látva töb­ben is plasz­ti­kára gya­na­kod­nak.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető leg­újabb fo­tó­ját látva töb­ben is plasz­ti­kára gya­na­kod­nak.

Tiszta 90-es évek, elképesztő, hogy néz ki Palvin Barbi

Tiszta 90-es évek, elképesztő, hogy néz ki Palvin Barbi

Ész­vesztő ret­ró­fo­tó­val ruk­kolt elő.

Ész­vesztő ret­ró­fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell!

Kedvező változásokat hoz 2018!

Kedvező változásokat hoz 2018!

Össze­gyűj­töt­tük, mire szá­mít­ha­tunk 2018 első nap­já­tól.

Szá­mos vál­to­zást hoz az új év. A szo­ká­sos­nál na­gyobb lesz a nyug­díj­eme­lés, nem lesz kö­te­lező a ké­mény­el­len­őr­zés, ren­ge­teg plusz­tá­mo­ga­tást kap­nak a csa­lá­dok.

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka.

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka.

Örülhetnek a dolgozók - adócsökkentéssel indul 2018

Örülhetnek a dolgozók - adócsökkentéssel indul 2018

Fon­tos vál­to­zás jön jö­vőre.

Fon­tos vál­to­zás jön jö­vőre, amely min­den céget és min­den mun­ka­vál­la­lót érint­het.

Ő lesz a Tények műsorvezetőjének új párja

Ő lesz a Tények műsorvezetőjének új párja

Ja­nuár első hét­vé­gé­jé­től új mű­sor­ve­zető páros kö­szönti a né­ző­ket a hét­végi Té­nyek­nél.

Ja­nuár első hét­vé­gé­jé­től új mű­sor­ve­zető páros kö­szönti a né­ző­ket a hét­végi Té­nyek­nél.

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most Balázs Klári

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most Balázs Klári

El­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott.

A nép­szerű éne­kesnő el­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott drasz­ti­kus fo­gyása óta.

Nem hitted volna: Így néznek ki ma az Igazából szerelem szereplői!

Nem hitted volna: Így néznek ki ma az Igazából szerelem szereplői!

Né­há­nyan meg­döb­bentő vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül. Talán már fel sem is­mer­néd őket.

Több milliárd keresztény tanulhatja újra a Miatyánk imádságot

Több milliárd keresztény tanulhatja újra a Miatyánk imádságot

Fe­renc pápa sze­rint az úr­imád­ság egyik mon­da­tá­nak for­dí­tása hely­te­len.

Fe­renc pápa sze­rint az úr­imád­ság egyik mon­da­tá­nak for­dí­tása hely­te­len.

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

A plank fan­tasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat okoz ala­ko­don. Most meg­mu­tat­juk, mit ér­hetsz el.

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Rá sem lehet is­merni a mű­sor­ve­ze­tőre, aki­nek csak egy rö­vidke ro­mánca volt, mióta zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Egy ja­nu­ár­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het az EU-ban, így Ma­gyar­or­szá­gon is. Aki sú­lyos, hi­pog­li­ké­miás tü­ne­tek­kel küzd, itt­hon újra kap­hat jog­sit!

Egy 2018 ja­nu­ár­já­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban, töb­bek kö­zött Ma­gyar­or­szá­gon is. Így pél­dául azok, akik sú­lyos, úgy­ne­ve­zett hi­pog­li­ké­miás tü­ne­tek­kel küz­de­nek, itt­hon újra kap­hat­nak jo­go­sít­ványt és ve­zet­het­nek autót ha­zánk­ban!

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett.

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett, amit si­kerre vitt.

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Biz­tató hírek ér­kez­tek!

Biz­tató hírek ér­kez­tek Tö­rő­csik Ma­ri­ról. A Ri­post meg­tudta: a nem­zet szí­né­szét ki­en­ged­ték az in­ten­zív­ről, ja­vult az ál­la­pota.

Eldobod az agyad a szexi magyar énekesnő mellrázásától

Eldobod az agyad a szexi magyar énekesnő mellrázásától

Muri Eni­kő­ről az a kép ala­kult ki az em­be­rek­ben, hogy min­dig kon­szo­li­dált, vissza­hú­zódó.

Hatalmas változás történt a Petőfi Rádiónál!

Hatalmas változás történt a Petőfi Rádiónál!

Bár a Pe­tőfi Rádió to­vábbra is az marad, amit a hall­ga­tók meg­sze­ret­tek, van, ami mégis más lesz.

Bár a Pe­tőfi Rádió to­vábbra is az marad, amit a hall­ga­tók meg­sze­ret­tek, van, ami mégis más lesz.

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot! De vajon mit szól­nak hozzá a fi­a­tal ra­jon­gók? Az is lehet, hogy a szí­vük­höz kap­nak.

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot! De vajon mit szól­nak hozzá a fi­a­tal ra­jon­gók?

Szinte rá sem lehet ismerni, így néz ki Tóth Gabi smink nélkül

Szinte rá sem lehet ismerni, így néz ki Tóth Gabi smink nélkül

Ta­valy dön­tött úgy az éne­kesnő, hogy imi­dzset vált. Le­cse­rélte sze­xis ru­háit egy­sze­rűb­bekre és nem smin­kel.

Ta­valy dön­tött úgy az éne­kesnő, hogy imi­dzset vált. Le­cse­rélte sze­xis ru­háit egy­sze­rűb­bekre.

"Most a legjobb a szex" - legintimebb titkairól mesélt a magyar tévés

"Most a legjobb a szex" - legintimebb titkairól mesélt a magyar tévés

Baukó Éva eddig iga­zán ki­csa­pongó éle­tet élt. Meg­lepő dol­go­kat mon­dott ka­land­ja­i­ról.

Mi történt Tóth Gabi arcával? Alig lehet ráismerni

Mi történt Tóth Gabi arcával? Alig lehet ráismerni

Az éne­kesnő egy új képet osz­tott meg.

Az éne­kesnő egy új képet osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán, a ra­jon­gók azt hit­ték, nem is ő van a fotón.

Hatalmas változások a TV2-nél!

Hatalmas változások a TV2-nél!

El­in­dul a Ninja War­rior, és újra el­kez­dő­dik a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok!

El­in­dul a Ninja War­rior, és újra el­kez­dő­dik a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! és az 50 mil­liós játszma.

Elege lett, Lagzi Lajcsi új szakmát választott!

Elege lett eddigi életéből: Lagzi Lajcsi új szakmát választott!

Az biz­tos, hogy nem a zene lesz a leg­fon­to­sabb szá­mára.

Ga­lam­bos Lajos úgy érzi, el­jött az idő, hogy új éle­tet kezd­jen. Az biz­tos, hogy nem a zene lesz a leg­fon­to­sabb szá­mára. Meg­hozta a dön­tést.

Óriási változás előtt a magyar védőoltási rendszer

Óriási változás előtt a magyar védőoltási rendszer

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor. A ter­ve­zet ok­tó­ber ele­jén kerül a kor­mány elé.

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor. A szá­mos vak­ci­nát érintő ter­ve­zet ok­tó­ber ele­jén kerül a kor­mány elé.

Borított a focivezér: változás fenyeget

Borított a focivezér: óriási változás fenyeget

Med­dig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai?

Már nem so­káig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai. Tény­leg kö­ze­leg a dús­gaz­dag klub­tu­laj­do­no­sok ural­ko­dá­sá­nak a vége?

Nincs menekvés: szigorúbban veszik
az ötperces szabályt

Nincs menekvés: szigorúbban veszik az ötperces szabályt

Szep­tem­ber­től más világ vár ránk a Call cen­te­rek­ben. Vajon tel­je­sül végre a sza­bály, első helyre kerül az ügy­fél?

Szep­tem­ber­től más világ vár ránk a Call cen­te­rek­ben. Vajon tel­je­sül végre a sza­bály, első helyre kerül az ügy­fél?

Mi történt? Elképesztően megváltozott Pikali Gerda arca

Mi történt? Elképesztően megváltozott Pikali Gerda arca

A csi­nos szí­nésznő kü­lö­nös vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Tel­je­sen ki­si­mult!

A csi­nos szí­nésznő kü­lö­nös vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Tel­je­sen ki­si­mult!

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

Mintha ki­cse­rél­ték volna.

A dögös sztár eddig arról volt híres, hogy bár­hová is ment, min­den­hol óri­ási fel­tű­nést kel­tett meg­je­le­né­sé­vel.

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje.

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést.

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Ren­ge­teg vál­to­zást vezet be a Fa­ce­book. A hoz­zá­szó­lá­sok, a profil­ké­pek, de még a gom­bok is meg­vál­toz­nak.

Ren­ge­teg vál­to­zást vezet be a Fa­ce­book. A hoz­zá­szó­lá­sok, a profil­ké­pek, de még a gom­bok is meg­vál­toz­nak.

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

La­rion Zoé megint büszke tes­tére.

La­rion Zoé három hó­napja vette észre, hogy fel­sze­dett pár kilót, azóta min­den nap edzeni jár. A mo­dell a leg­vál­to­za­to­sabb tré­nin­gek­kel fo­gyott le.

Nem hiszed el, mit tanácsolt pszichiátere Puzsér Róbertnek!

Nem hiszed el, mit tanácsolt pszichiátere Puzsér Róbertnek!

Mell­be­vágó vál­to­zás.

Mell­be­vágó vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a meg­mon­dó­em­ber, az is­me­rő­sök egy­ből ta­lál­gatni kezd­tek.

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Vál­to­zá­sok lesz­nek a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Jövő hét­főn újabb vál­to­zá­sokra kell szá­mí­tani a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben a 3-as metró fel­újí­tá­sá­nak elő­ké­szü­le­tei miatt.

Kiderült, ki pénzeli Bódi Sylvit

Kiderült, ki pénzeli Bódi Sylvit

A mo­dell élete éve­ken ke­resz­tül az em­be­rek előtt zaj­lott. Több­ször sze­re­pelt a nyu­szis ma­ga­zin­ban, sokat cik­kez­tek a lapok a ma­gán­éle­té­ről.

A mo­dell élete éve­ken ke­resz­tül az em­be­rek előtt zaj­lott. Több­ször sze­re­pelt a nyu­szis ma­ga­zin­ban, sokat cik­kez­tek a lapok a ma­gán­éle­té­ről. Saját be­val­lása sze­rint a mo­del­lek fel­szí­nes vi­lá­gát élte, ahol sok­szor a sze­mébe mo­so­lyog­tak utána pedig a há­tába döf­ték a kést. Aztán rá­jött ebből ő nem akar töb­bet.

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Radics Gigire!

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Radics Gigire!

Meg­lepő képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő, a ra­jon­gók pedig egy­ből ta­lál­ga­tásba kezd­tek...

Meg­lepő képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő, a ra­jon­gók pedig egy­ből ta­lál­ga­tásba kezd­tek...

Mi történhetett? Rá sem ismerni Balázs Klárira

Mi történhetett? Rá sem ismerni Balázs Klárira

A Ri­post­nak me­sélt a vál­to­zás oka­i­ról!

Töb­be­ket le­tag­ló­zott új kül­seje, hi­szen egy nő csak okkal vál­toz­tat ilyen drá­ma­ian a meg­je­le­né­sén. Az éne­kesnő a Ri­post­nak me­sélt a vál­to­zás igazi oka­i­ról!

Ebben az életkorban élvezik legerősebben orgazmusukat a nők!

Ebben az életkorban élvezik legerősebben orgazmusukat a nők!

Kevés nő elé­ge­dett azzal, ahogy a kor elő­re­ha­lad­tá­val vál­to­zik a teste. Ennek a vál­to­zás­nak vi­szont egy­ként örül­nek, ez pedig az egyre he­ve­sebb or­gaz­mus.

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

A TV2 sztárja tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja. A bot­rá­nya­i­ról, al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról hír­hedt Éva tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Kö­kény At­tila arca tel­je­sen meg­vál­to­zott a nagy sza­káll­tól, amit hó­na­pok óta nö­veszt!

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban!

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban!

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit EZO

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit

Május 10-én 23h 43 perc­kor lesz tel­jes.

Május 10-én 23óra 43 perc­kor fan­tasz­ti­kus te­li­hold a Skor­pió je­gyé­ben, így vál­toz­hat az éle­ted, ha fi­gye­led a je­le­ket. Skor­pió a mély ér­zé­se­ket hoz­hatja fel

Kifakadt Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Kifakadt Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Nem len­nénk a fo­cis­tái he­lyé­ben. Ég­sza­ka­dás, föld­in­du­lás jöhet a nyári szü­net­ben az Üllői úton.

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Mos­tan­tól a 300 négy­zet­mé­ter­nél na­gyobb la­kó­épü­let is meg­va­ló­sít­ható egy­szerű be­je­len­tés­sel, ha az épít­ke­zést saját lak­ha­tási cél­lal ki­vi­te­le­zik.

Mos­tan­tól a 300 négy­zet­mé­ter­nél na­gyobb la­kó­épü­let is meg­va­ló­sít­ható egy­szerű be­je­len­tés­sel, ha az épít­ke­zést saját lak­ha­tási cél­lal ki­vi­te­le­zik, és csak egy lakás jön létre.

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Biz­to­san nem is­mer­néd fel. Ő az egyet­len ember(ke), aki ve­szé­lyes tud lenni Chuck Nor­risra is.

Biz­to­san nem is­mer­néd fel, pedig na­ponta szem­be­jön veled a hálón. Ő az egyet­len ember(ke), aki ve­szé­lyes tud lenni Chuck Nor­risra is.

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Biz­to­san hal­lot­tad már, hogy elég kis dol­go­kat át­ala­kí­tani az ét­ren­ded­ben, és máris ta­pasz­tal­ha­tod az ered­mé­nye­ket.

Nagy a baj: Aggódnak a barátok, ijesztően lefogyott Nádai Anikó

Nagy a baj: Aggódnak a barátok, ijesztően lefogyott Nádai Anikó

Lát­vá­nyo­san át­ala­kult Anikó kül­seje.

Lát­vá­nyo­san át­ala­kult Nádai Anikó kül­seje, a sza­kí­tás óta drasz­ti­ku­san le­fo­gyott. A mű­sor­ve­zető egész­sé­géért sokan ag­gód­nak.

Rékasi Károly nem hitte, hogy ez megtörténhet! De igen!

Rékasi Károly nem hitte, hogy ez megtörténhet! De igen!

Ré­kasi Ká­roly már túl van a ki­len­ce­dik mű­té­ten...

Ré­kasi Ká­roly már túl van a ki­len­ce­dik mű­té­ten, és sosem hitte, hogy va­laha még ép lehet a lába. Most úgy tűnik, többé nem kell ag­gód­nia.

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Úgy tűnik, a nép­szerű té­vés­nek egy­előre esze ágá­ban sincs vissza­térni Ma­gyar­or­szágra. Ki­de­rült, miért!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor elő­ször is ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

A csi­nos édes­anya va­ló­ban új éle­tet kez­dett! El­ké­pesztő külső vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! Ki­vi­rult, csi­no­sabb, mint va­laha!

A csi­nos édes­anya va­ló­ban új éle­tet kez­dett! El­ké­pesztő külső vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! Ki­vi­rult, csi­no­sabb, mint va­laha!