CÍMKE: 'változás'

Nem hitted volna: Így néznek ki ma az Igazából szerelem szereplői!

Nem hitted volna: Így néznek ki ma az Igazából szerelem szereplői!

Né­há­nyan meg­döb­bentő vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül. Talán már fel sem is­mer­néd őket.

Örülhetnek a dolgozók - adócsökkentéssel indul 2018

Örülhetnek a dolgozók - adócsökkentéssel indul 2018

Fon­tos vál­to­zás jön jö­vőre, amely min­den céget és min­den mun­ka­vál­la­lót érint­het.

FRISS HÍREK

Több milliárd keresztény tanulhatja újra a Miatyánk imádságot

Több milliárd keresztény tanulhatja újra a Miatyánk imádságot

Fe­renc pápa sze­rint az úr­imád­ság egyik mon­da­tá­nak for­dí­tása hely­te­len.

Fe­renc pápa sze­rint az úr­imád­ság egyik mon­da­tá­nak for­dí­tása hely­te­len.

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Egy ja­nu­ár­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban, így Ma­gyar­or­szá­gon is. Aki sú­lyos, hi­pog­li­ké­miás tü­ne­tek­kel küzd, újra kap­hat jog­sit!

Egy ja­nu­ár­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban, így Ma­gyar­or­szá­gon is.

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

A plank fan­tasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat okoz ala­ko­don. Most meg­mu­tat­juk, mit ér­hetsz el.

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Rá sem lehet is­merni a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőre!

Rá sem lehet is­merni a mű­sor­ve­ze­tőre!

Hatalmas változás történt a Petőfi Rádiónál!

Hatalmas változás történt a Petőfi Rádiónál!

Van, ami mégis más lesz.

Bár a Pe­tőfi Rádió to­vábbra is az marad, amit a hall­ga­tók meg­sze­ret­tek, van, ami mégis más lesz.

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Biz­tató hírek ér­kez­tek!

Biz­tató hírek ér­kez­tek Tö­rő­csik Ma­ri­ról. A Ri­post meg­tudta: a nem­zet szí­né­szét ki­en­ged­ték az in­ten­zív­ről, ja­vult az ál­la­pota.

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett.

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett, amit si­kerre vitt.

Eldobod az agyad a szexi magyar énekesnő mellrázásától

Eldobod az agyad a szexi magyar énekesnő mellrázásától

Muri Eni­kő­ről az a kép ala­kult ki az em­be­rek­ben, hogy min­dig kon­szo­li­dált, vissza­hú­zódó.

Muri Eni­kő­ről az a kép ala­kult ki az em­be­rek­ben, hogy min­dig kon­szo­li­dált, vissza­hú­zódó.

Szinte rá sem lehet ismerni, így néz ki Tóth Gabi smink nélkül

Szinte rá sem lehet ismerni, így néz ki Tóth Gabi smink nélkül

Ta­valy dön­tött úgy az éne­kesnő, hogy imi­dzset vált. Az ad­digi vad, dögös ru­háit le­cse­rélte és egy­sze­rűbb da­ra­bokra.

"Most a legjobb a szex" - legintimebb titkairól mesélt a magyar tévés

"Most a legjobb a szex" - legintimebb titkairól mesélt a magyar tévés

Baukó Éva eddig iga­zán ki­csa­pongó éle­tet élt. Meg­lepő dol­go­kat mon­dott ka­land­ja­i­ról.

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot! De vajon mit szól­nak hozzá a fi­a­tal ra­jon­gók? Az is lehet, hogy a szí­vük­höz kap­nak.

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot! De vajon mit szól­nak hozzá a fi­a­tal ra­jon­gók?

Mi történt Tóth Gabi arcával? Alig lehet ráismerni

Mi történt Tóth Gabi arcával? Alig lehet ráismerni

Az éne­kesnő egy új képet osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán, a ra­jon­gók azt hit­ték, nem is ő van a fotón.

Az éne­kesnő egy új képet osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán, a ra­jon­gók azt hit­ték, nem is ő van a fotón.

Hatalmas változások a TV2-nél!

Hatalmas változások a TV2-nél!

El­in­dul a Ninja War­rior, és újra el­kez­dő­dik a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! és az 50 mil­liós játszma. Ezzel egy­idő­ben át­ala­kul a TV2 prog­ram­struk­tú­rája is.

El­in­dul a Ninja War­rior, és újra el­kez­dő­dik a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! és az 50 mil­liós játszma.

Óriási változás előtt
a magyar védőoltási rendszer

Óriási változás előtt
a magyar védőoltási rendszer

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor.

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor. A több­féle vak­ci­nát is érintő ter­ve­zet ok­tó­ber ele­jén kerül a kor­mány elé.

Borított a focivezér: változás fenyeget

Borított a focivezér: óriási változás fenyeget

Med­dig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai?

Már nem so­káig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai. Tény­leg kö­ze­leg a dús­gaz­dag klub­tu­laj­do­no­sok ural­ko­dá­sá­nak a vége?

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Végre meg­ko­mo­lyo­dik?

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Elege lett, Lagzi Lajcsi új szakmát választott!

Elege lett, Lagzi Lajcsi új szakmát választott!

Ga­lam­bos Lajos úgy érzi, el­jött az idő, hogy új éle­tet kezd­jen. Az biz­tos, hogy nem a zene lesz a leg­fon­to­sabb szá­mára. Meg­hozta a dön­tést.

Ga­lam­bos Lajos úgy érzi, el­jött az idő, hogy új éle­tet kezd­jen. Az biz­tos, hogy nem a zene lesz a leg­fon­to­sabb szá­mára.

Nincs menekvés: szigorúbban veszik az ötperces szabályt

Nincs menekvés: szigorúbban veszik az ötperces szabályt

Más világ vár ránk a call cen­te­rek­ben.

Szep­tem­ber­től más világ vár ránk a te­le­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­tok­nál. Vajon tel­je­sül végre a sza­bály, első helyre kerül az ügy­fél?

Mi történt? Elképesztően megváltozott Pikali Gerda arca

Mi történt? Elképesztően megváltozott Pikali Gerda arca

A csi­nos szí­nésznő kü­lö­nös vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Tel­je­sen ki­si­mult!

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

A dögös sztár eddig arról volt híres, hogy bár­hová is ment, min­den­hol óri­ási fel­tű­nést kel­tett meg­je­le­né­sé­vel.

A dögös sztár eddig arról volt híres, hogy bár­hová is ment, min­den­hol óri­ási fel­tű­nést kel­tett meg­je­le­né­sé­vel.

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést. Addig pedig ta­nulni fog a mű­sor­ve­zető.

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést.

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Jövő hét­főn újabb vál­to­zá­sokra kell szá­mí­tani a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

La­rion Zoé megint büszke tes­tére.

La­rion Zoé három hó­napja vette észre, hogy fel­sze­dett pár kilót, azóta min­den nap edzeni jár. A mo­dell a leg­vál­to­za­to­sabb tré­nin­gek­kel fo­gyott le.

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Ren­ge­teg vál­to­zást vezet be a Fa­ce­book. A hoz­zá­szó­lá­sok, a profil­ké­pek, de még a gom­bok is meg­vál­toz­nak.

Ren­ge­teg vál­to­zást vezet be a Fa­ce­book. A hoz­zá­szó­lá­sok, a profil­ké­pek, de még a gom­bok is meg­vál­toz­nak.

Nem hiszed el, mit tanácsolt pszichiátere Puzsér Róbertnek!

Nem hiszed el, mit tanácsolt pszichiátere Puzsér Róbertnek!

Mell­be­vágó vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a meg­mon­dó­em­ber, az is­me­rő­sök egy­ből ta­lál­gatni kezd­tek.

Mell­be­vágó vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a meg­mon­dó­em­ber, az is­me­rő­sök egy­ből ta­lál­gatni kezd­tek.

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Radics Gigire!

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Radics Gigire!

Meg­lepő képet posz­tolt az éne­kesnő.

Meg­lepő képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő, a ra­jon­gók pedig egy­ből ta­lál­ga­tásba kezd­tek...

Mi történhetett? Rá sem ismerni Balázs Klárira

Mi történhetett? Rá sem ismerni Balázs Klárira

A Ri­post­nak me­sélt a vál­to­zás oka­i­ról!

Töb­be­ket le­tag­ló­zott új kül­seje, hi­szen egy nő csak okkal vál­toz­tat ilyen drá­ma­ian a meg­je­le­né­sén. Az éne­kesnő a Ri­post­nak me­sélt a vál­to­zás igazi oka­i­ról!

Kiderült, ki pénzeli Bódi Sylvit

Kiderült, ki pénzeli Bódi Sylvit

A mo­dell élete éve­ken ke­resz­tül az em­be­rek előtt zaj­lott. Több­ször sze­re­pelt a nyu­szis ma­ga­zin­ban, sokat cik­kez­tek a lapok a ma­gán­éle­té­ről.

A mo­dell élete éve­ken ke­resz­tül az em­be­rek előtt zaj­lott. Több­ször sze­re­pelt a nyu­szis ma­ga­zin­ban, sokat cik­kez­tek a lapok a ma­gán­éle­té­ről. Saját be­val­lása sze­rint a mo­del­lek fel­szí­nes vi­lá­gát élte, ahol sok­szor a sze­mébe mo­so­lyog­tak utána pedig a há­tába döf­ték a kést. Aztán rá­jött ebből ő nem akar töb­bet.

Ebben az életkorban élvezik legerősebben orgazmusukat a nők!

Ebben az életkorban élvezik legerősebben orgazmusukat a nők!

Kevés nő elé­ge­dett azzal, ahogy a kor elő­re­ha­lad­tá­val vál­to­zik a teste. Egy­nek vi­szont egy­ként örül­nek, ez pedig az egyre he­ve­sebb or­gaz­mus.

Kevés nő elé­ge­dett azzal, ahogy a kor elő­re­ha­lad­tá­val vál­to­zik a teste. Egy bi­zo­nyos vál­to­zás­nak vi­szont egy­ként örül­nek, ez pedig az egyre he­ve­sebb or­gaz­mus.

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja.

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja.

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

Nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

A nép­szerű éne­kesnő nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban!

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit EZO

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit

Május 10-én 23h 43 perc­kor lesz tel­jes.

Május 10-én 23óra 43 perc­kor fan­tasz­ti­kus te­li­hold a Skor­pió je­gyé­ben, így vál­toz­hat az éle­ted, ha fi­gye­led a je­le­ket. Skor­pió a mély ér­zé­se­ket hoz­hatja fel

Kifakadt Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Kifakadt Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Nem len­nénk a fo­cis­tái he­lyé­ben. Ég­sza­ka­dás, föld­in­du­lás jöhet a nyári szü­net­ben az Üllői úton.

Rékasi Károly nem hitte, hogy ez megtörténhet! De igen!

Rékasi Károly nem hitte, hogy ez megtörténhet! De igen!

Ré­kasi Ká­roly már túl van a ki­len­ce­dik mű­té­ten, és sosem hitte, hogy va­laha még ép lehet a lába.

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Kö­kény At­tila arca tel­je­sen meg­vál­to­zott a nagy sza­káll­tól...

Kö­kény At­tila arca tel­je­sen meg­vál­to­zott a nagy sza­káll­tól, amit hó­na­pok óta nö­veszt!

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Mos­tan­tól a 300 négy­zet­mé­ter­nél na­gyobb la­kó­épü­let is meg­va­ló­sít­ható egy­szerű be­je­len­tés­sel, ha az épít­ke­zést saját lak­ha­tási cél­lal ki­vi­te­le­zik, és csak egy lakás jön létre.

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Biz­to­san nem is­mer­néd fel.

Biz­to­san nem is­mer­néd fel, pedig na­ponta szem­be­jön veled a hálón. Ő az egyet­len ember(ke), aki ve­szé­lyes tud lenni Chuck Nor­risra is.

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Egy új ku­ta­tás most iga­zolja, mi­lyen fon­to­sak az apró, napi szo­ká­sok.

Egy új ku­ta­tás most iga­zolja, mi­lyen fon­to­sak az apró, napi szo­ká­sok.

Nagy a baj: Aggódnak a barátok, ijesztően lefogyott Nádai Anikó

Nagy a baj: Aggódnak a barátok, ijesztően lefogyott Nádai Anikó

Lát­vá­nyo­san át­ala­kult Nádai Anikó kül­seje, a sza­kí­tás óta drasz­ti­ku­san le­fo­gyott.

Lát­vá­nyo­san át­ala­kult Nádai Anikó kül­seje, a sza­kí­tás óta le­fo­gyott.

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

Ki­vi­rult, csi­no­sabb, mint va­laha!

A csi­nos édes­anya va­ló­ban új éle­tet kez­dett! El­ké­pesztő külső vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! Ki­vi­rult, csi­no­sabb, mint va­laha!

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Úgy tűnik, a nép­szerű té­vés­nek egy­előre esze ágá­ban sincs vissza­térni Ma­gyar­or­szágra. Ki­de­rült, miért!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Felismerhetetlen: Nézd, mit tett magával Kiss Ramóna

Felismerhetetlen: Nézd, mit tett magával Kiss Ramóna

Alig is­mer­tünk rá!

A csi­nos szí­nésznő ha­tal­mas át­vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Leg­fris­sebb fo­tó­ján alig is­mer­tünk rá!

Váratlan fordulat a TV2-nél: Rég nem látott műsorvezető tér vissza

Váratlan fordulat a TV2-nél: Rég nem látott műsorvezető tér vissza

Vál­to­zá­son men­nek át a csa­torna mű­so­rai, a nézők pedig vissza­kap­nak egy sze­re­tett mű­sor­ve­ze­tőt.

Komoly elhatározásra jutott Tatár Csilla

Komoly elhatározásra jutott Tatár Csilla

A mű­sor­ve­zető nem ti­pi­kus anyuka, nem lett ag­gó­dó­sabb, ami­óta fia meg­szü­le­tett, sőt, azóta la­zább lett. Nem is lett ott­hon­ülő, sokat moz­dul­nak ki, mert Mi­lán­nak nagy a moz­gás­igé­nye.

A mű­sor­ve­zető nem ti­pi­kus anyuka, nem lett ag­gó­dó­sabb, ami­óta fia meg­szü­le­tett, sőt, azóta la­zább lett. Nem is lett ott­hon ülő, sokat moz­dul­nak ki, mert Mi­lán­nak nagy a moz­gás­igé­nye.Tatár Csilla tudja, ha­ma­ro­san eljön az idő, ami­kor na­gyobb kö­zös­ségbe is kell vin­nie Mi­lánt. A fér­jé­vel sokat be­szél­get­nek erről.

Ijesztő: Mi történt Jessica Simpson arcával?

Ijesztő: Mi történt Jessica Simpson arcával?

Soha ilyen meg­vi­sel­ten nem né­zett még ki a 36 éves éne­kesnő! Több réteg va­ko­lat­tal sem tudta lep­lezni, hogy va­lami nem stim­mel.

Soha ilyen meg­vi­sel­ten nem né­zett még ki a 36 éves éne­kesnő! Több réteg va­ko­lat­tal sem tudta lep­lezni, hogy va­lami nem stim­mel. Csak nem nyúlt újra az ital­hoz?

Ezektől az aprócska változtatásoktól máris fogyhatsz!

Ezektől az aprócska változtatásoktól máris fogyhatsz!

Néha a kis vál­toz­ta­tá­sok is sokat nyom­nak a lat­ban. Meg­mu­tat­juk a nyolc leg­ha­tá­so­sab­bat,

Ha fogyni akarsz, min­den­képp át kell ala­kí­ta­nod az élet­mó­do­dat. Néha azon­ban a kis vál­toz­ta­tá­sok is sokat nyom­nak a lat­ban.

Damu Roland nagy lépésre szánta rá magát

Damu Roland nagy lépésre szánta rá magát

Min­dent meg­tesz a siker ér­de­ké­ben.

A szí­nész min­dent meg­tesz a siker ér­de­ké­ben, le­fo­gyott, és a ra­jon­góit szol­gálja ki.

Felszámolta az értéktelen barátságait Gesztesi Károly

Felszámolta az értéktelen barátságait Gesztesi Károly

A szí­nész tel­je­sen ki­cse­ré­lő­dött.

A szí­nész tel­je­sen ki­cse­ré­lő­dött, új éle­té­ből pedig ki­ik­tatta az ál­sá­gos em­be­re­ket.

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Alig lehet rá­is­merni!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a nyá­ron! Alig lehet rá­is­merni!

Bombasztikus változáson ment keresztül Tóth Vera

Bombasztikus változáson ment keresztül Tóth Vera

Mi­csoda nő...

Közel fél éve már, hogy kés alá fe­küdt a ma­gyar éne­kes. Mind­ezt azért, hogy ön­maga be­tel­je­sí­tése mel­lett az egész­sége is rendbe jöj­jön.

Gesztesi Károly meglepő vallomása a HELLO! gálán

Gesztesi Károly meglepő vallomása a HELLO! gálán

A szí­nész őszin­tén be­szélt fél­éves pi­he­né­sé­ről és arról, ho­gyan si­ke­rült vissza­ta­lál­nia fi­a­tal­kori ön­ma­gá­hoz...

A szí­nész őszin­tén be­szélt fél­éves pi­he­né­sé­ről és arról, ho­gyan si­ke­rült vissza­ta­lál­nia fi­a­tal­kori ön­ma­gá­hoz...

Aggasztó változás: Mi történt Hegedűs D. Gézával?

Aggasztó változás: Mi történt Hegedűs D. Gézával?

Rá sem lehet is­merni a mű­vészre!

Rá sem lehet is­merni a Kos­suth-és Já­szai Mari-díjas mű­vészre! Az el­múlt évek­hez ké­pest lát­vá­nyo­san le­fo­gyott és az arca is meg­vi­sel­tebb lett.

Meglepő változással indul a szerdai időjárás!

Meglepő változással indul a szerdai időjárás!

Nyoma sem lesz a keddi eső­zés­nek!

Nap­köz­ben a Du­nán­tú­lon és a kö­zépső te­rü­le­te­ken napos idő vár­ható, a Ti­szán­tú­lon alig lesz felhő, csa­pa­dék sehol sem va­ló­színű.

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Détár Enikőre!

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Détár Enikőre!

A csi­nos szí­nésznő arca je­len­tő­sen meg­vál­to­zott. Csak ta­lál­gatni tu­dunk, mi lehet ennek az oka!

A csi­nos szí­nésznő arca je­len­tő­sen meg­vál­to­zott. Csak ta­lál­gatni tu­dunk, mi lehet ennek az oka!

Mi történhetett? Túl nagy a csend Csobot Adél körül!

Mi történhetett? Túl nagy a csend Csobot Adél körül!

Ami­óta édes­anyává vált, ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a cser­fes éne­kesnő.

Ami­óta édes­anyává vált, ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a cser­fes éne­kesnő.

Meglepő vallomás: az érzéki gyönyöröknek élt Gönczi Gábor!

Meglepő vallomás: az érzéki gyönyöröknek élt Gönczi Gábor!

Ma már pon­to­san tudja, mi a fon­tos.

Ma már pon­to­san tudja, hogy fog­lal­koz­nia kell a jö­vő­jé­vel. Bú­csút in­tett he­do­nista élet­mód­já­nak.

Drasztikus változás az időjárásban! Megdőlt minden jóslat

Drasztikus változás az időjárásban! Megdőlt minden jóslat

Pén­tek­től me­le­gebb napok jön­nek!

Csü­tör­tök este még szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra, de pén­tek­től ismét szá­ra­zabb, egyre me­le­gebb napok jön­nek. Egye­dül a pén­tek reg­gel lesz drá­ma­ian hűvös!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész­ről.

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész­ről.

Meglepő fotók! Mi történt Fenyő Miklóssal?

Meglepő fotók! Mi történt Fenyő Miklóssal?

Kedd este Ba­la­tonl­el­lén lé­pett fel az éne­kes­le­genda. A kö­zön­ség meg­le­pő­dött, mennyire meg­vál­to­zott Fenyő!

Kedd este Ba­la­tonl­el­lén lé­pett fel az éne­kes­le­genda. A kö­zön­ség meg­le­pő­dött, mennyire meg­vál­to­zott Fenyő!

Drasztikusan megváltozott Csepregi Éva! Elárulta, mitől!

Drasztikusan megváltozott Csepregi Éva! Elárulta, mitől!

Rá sem lehet is­merni!

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let arról, mi áll a szem­be­tűnő vál­to­zás hát­te­ré­ben! Rá sem lehet is­merni!

Brutálisabb lesz az időjárás, mint gondolnád: erre készülj!

Brutálisabb lesz az időjárás, mint gondolnád: erre készülj!

Az idő­já­rás erre a hétre is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Az idő­já­rás erre a hétre is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket. Le­gin­kább egy hul­lám­vas­út­hoz le­hetne ha­son­lí­tani, amire neked is mu­száj fe­lül­nöd. Azok­nak kü­lö­nö­sen ér­de­mes fi­gye­lem­mel kí­sérni az idő­já­rás-je­len­té­se­ket, akik fesz­ti­vá­lozni ké­szül­nek...

10 apró változás az életedben, amitől látványosan fogyni kezdesz

10 apró változás az életedben, amitől látványosan fogyni kezdesz

Azt hit­ted, csak akkor fogy­hatsz, ha meg­vonsz ma­gad­tól min­dent?

Azt hit­ted, csak akkor fogy­hatsz, ha min­dent ra­di­ká­li­san át­ala­kí­tasz az éle­ted­ben, és meg­vonsz ma­gad­tól min­dent, ami finom? Té­ve­dés! Már egé­szen apró vál­toz­ta­tá­sok is el­ve­zet­het­nek a si­ke­rig, ha eze­ket kö­vet­ke­ze­te­sen épí­ted be a na­pi­ren­dedbe. Íme a 10 leg­jobb ötlet.

Változás előtt áll az időjárás: erre készülj ma!

Változás előtt áll az időjárás: erre készülj ma!

Hol­nap­tól már tel­je­sen más idő­já­rásra szá­mít­ha­tunk, mint a hét első két nap­ján.

Hol­nap­tól már tel­je­sen más idő­já­rásra szá­mít­ha­tunk, mint a hét első két nap­ján. Job­ban teszi min­denki, ha előre fel­ké­szül...

Kénytelen volt megváltoztatni külsejét Kulcsár Edina!

Kénytelen volt megváltoztatni külsejét Kulcsár Edina!

El­árulta, hogy mi volt ennek az oka.

A mű­sor­ve­zető el­árulta, hogy mi volt ennek az oka, sőt még egy előtte-utána képet is posz­tolt Fa­ce­book-ol­da­lára.

Tanár lesz az egykori botránycelebből!

Tanár lesz az egykori botránycelebből!

Pedig né­hány évvel ez­előtt egy igazi hisz­té­ri­ka­ként is­merte meg az or­szág.

Egy igazi hisz­té­ri­ka­ként is­merte meg az or­szág, ennek el­le­nére ál­lítja, a va­lódi arca tel­je­sen más.

Szexi, lapos hasával felrobbantotta a netet Gáspár Evelin!

Szexi, lapos hasával felrobbantotta a netet Gáspár Evelin!

Ilyen dögös még sosem volt!

Az egy­kor duci ce­le­bre ma már rá sem lehet is­merni. Ilyen dögös még sosem volt!

Változnak a futball szabályai: az Eb-n már ezek érvényesek!

Változnak a futball szabályai: az Eb-n már ezek érvényesek!

Ne­hogy té­ve­sen akadj ki a bí­rókra!

Fris­sítsd a sza­bály­is­me­re­ted, ne­hogy té­ve­sen akadj ki a já­ték­ve­ze­tőre! Négy pont­ban össze­fog­lal­tuk az új sza­bá­lyo­kat.

Teljesen kivetkőzött magából Baukó Éva

Teljesen kivetkőzött magából Baukó Éva

Olyan arcát mu­tatta meg a celeb, ami­nek még a lé­te­zése is meg fog majd lepni. Ké­szülj, vá­rat­lan és kü­lö­nös fotók jön­nek!

Olyan arcát mu­tatta meg a celeb, ami­nek még a lé­te­zése is meg fog majd lepni. Ké­szülj, vá­rat­lan fotók jön­nek!

Marsi Anikónak négy hét múlva teljesen megváltozik az élete!

Marsi Anikónak négy hét múlva teljesen megváltozik az élete!

Nagy vál­to­zás kö­szönt be az éle­tébe.

Las­san két hó­napja, hogy ha­za­köl­tö­zött Marsi Anikó Ma­gyar­or­szágra, a Té­nyek mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek azon­ban nem sok ideje jut ma­gára és a ba­rá­ta­ira.

Csalóka délelőtt, munkából hazafelé meglephet az időjárás!

Csalóka délelőtt, munkából hazafelé meglephet az időjárás!

Nem árt, ha vi­szel er­nyőt a mun­kába.

A dél­utáni órá­kig sok nap­sü­tésre kell szá­mí­tani, de kora este már el­ro­mol­hat az idő. Nem árt, ha vi­szel er­nyőt a mun­kába...

Hatalmas változás a Viszkis rabló életében!

Hatalmas változás a Viszkis rabló életében!

Május eleje óta végre fel­lé­le­gez­het az egy­kori bank­rabló, nem kell már min­den moz­du­la­tára ügyel­nie! Ter­mé­sze­te­sen visz­ki­vel ün­ne­pelt!

Május eleje óta végre fel­lé­le­gez­het az egy­kori bank­rabló, nem kell már min­den moz­du­la­tára ügyel­nie!

Vasárnap a Facebook törli az email címed!

Vasárnap a Facebook törli az email címed!

A leg­na­gyobb kö­zös­ségi site május el­se­jén be­szün­teti az email szol­gál­ta­tá­sát. Így ké­szül­hetsz egy­sze­rűen fel a vál­toz­ta­tásra!

A leg­na­gyobb kö­zös­ségi site május el­se­jén be­szün­teti az email szol­gál­ta­tá­sát. Így ké­szül­hetsz egy­sze­rűen fel a vál­toz­ta­tásra!

Lelépne az országból az ismert magyar színész!

Lelépne az országból az ismert magyar színész!

A szí­nész el­árulta, miért.

Szabó Győző akár hosszabb időre is el­hagyná az or­szá­got, hi­szen az el­múlt évek­ben szinte egy perc sza­bad­ideje sem volt.

Magára hagyta gyermekeit az új életet kezdő Szíj Melinda!

Magára hagyta gyermekeit az új életet kezdő Szíj Melinda!

Az éne­kesnő a fő­vá­rosba köl­tö­zött sze­rel­mé­hez, gye­re­kei azon­ban nem tud­tak vele jönni. Majd meg­sza­kadt Me­linda szíve.

Németh Kristóf is imádkozik Kulkáért

Németh Kristóf: A hűségnek is ára van

Nem­csak a vál­tás utáni min­den­na­pok­ról, ér­zé­se­i­ről és Kul­ká­ról be­szélt, hanem arról is, csa­ládja ho­gyan fo­gadta a szín­ház­ból való le­lé­pé­sét.

Egyre több­ször gon­dol Hofi Géza örök böl­cses­sé­gére, ame­lyet most sok szem­pont­ból ak­tu­á­lis­nak tart.

Rohadtul átvert minket a mai időjárás! Így érkezik a rossz idő

Rohadtul átvert minket a mai időjárás! Így érkezik a rossz idő

A dél­előtti órák­ban le­he­tett még él­vezni a nap­sü­tést, ám dél­után­tól már zá­po­rokra is kell szá­mí­tani.

A dél­előtti órák­ban le­he­tett még él­vezni a nap­sü­tést, ám dél­után­tól már zá­po­rokra is kell szá­mí­tani.

Soha nem fogyókúrázott, mégis 110 kilót adott le a fiatal nagyi!

Soha nem fogyókúrázott, mégis 110 kilót adott le a fiatal nagyi!

Az ame­ri­kai Clara Wil­li­ams már a kö­zép­is­kola óta küz­dött a sú­lyá­val, még­sem tudta meg­állni, hogy ne nas­sol­jon.

Ezért változott meg teljesen a botrányairól elhíresült Miley Cyrus!

Ezért változott meg teljesen a botrányairól elhíresült Miley Cyrus!

Ki­hagy­ha­tat­lan le­he­tő­sé­get ka­pott.

Ki­hagy­ha­tat­lan le­he­tő­sé­get ka­pott, ezért vál­toz­ta­tott stí­lu­sán.

Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, csak 24 óra a haladék

Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, csak 24 óra a haladék

A hét má­so­dik fe­lé­ben eső, zá­po­rok, zi­va­ta­rok és meg­erő­södő szél kí­sé­re­té­ben je­len­tő­sen vissza­esik a hő­mér­sék­let.

A hét má­so­dik fe­lé­ben eső, zá­po­rok, zi­va­ta­rok és meg­erő­södő szél kí­sé­re­té­ben je­len­tő­sen vissza­esik a hő­mér­sék­let.