CÍMKE: 'változás'

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Igazi kom­ment­há­ború dúl az egy­kori mo­dell fény­ké­pé­nél. Össze­vesz­tek a kö­ve­tői!

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

Azt hit­ted, a mel­led a ka­masz­kor vé­gez­té­vel be­fe­jezte a na­gyobb vál­to­zá­so­kat?

FRISS HÍREK

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

A mű­sor­ve­zető hó­na­pok­kal ez­előtt vo­nult vissza a nyil­vá­nos­ság­tól.

A mű­sor­ve­zető hó­na­pok­kal ez­előtt vo­nult vissza a nyil­vá­nos­ság­tól azért, hogy ismét rá­ta­lál­jon ön­ma­gára.

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz EZO

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz

A ta­vasz első új­holdja a ter­mé­szet éb­re­dé­sét hozza. Hagyd, hogy ma­gá­val ra­gad­jon a friss ener­gia.

A ta­vasz első új­holdja a ter­mé­szet éb­re­dé­sét hozza. Hagyd, hogy ma­gá­val ra­gad­jon a friss ener­gia. Nézz szembe a va­ló­ság­gal.

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Majka kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sát.

Majka vic­ces ked­vé­ben volt, kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg Til­lát.

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Stohl Bu­ci­nak jól áll az öre­ge­dés!

Két­ség sem fér hozzá, Stohl Bu­ci­nak, a Tv2 nép­szerű, Pi­ra­mis című ve­tél­kedő mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek ki­fe­je­zet­ten jól áll az öre­ge­dés!

Magánéletéről tett vallomást Bebe

Magánéletéről tett vallomást Bebe

A Back II Black front­em­bere hosszú idő után be­szélt újra ér­zé­se­i­ről.

A Back II Black front­em­bere hosszú idő után be­szélt újra ér­zé­se­i­ről.

Élő adásban vallotta be: nincs jól Sütő Enikő

Élő adásban vallotta be: nincs jól Sütő Enikő

Az egy­kori mo­dell a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­i­nek be­szélt ken­dő­zet­le­nül az ér­zé­se­i­ről.

Az egy­kori mo­dell a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­i­nek be­szélt ken­dő­zet­le­nül az ér­zé­se­i­ről.

Durva fotó került elő Hódi Pameláról, ezt látnod kell

Durva fotó került elő Hódi Pameláról, ezt látnod kell

Szinte már a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig meg­vál­to­zott Berki Krisz­tián exé­nek kül­seje!

Szinte már a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig meg­vál­to­zott Berki Krisz­tián exé­nek kül­seje!

Hosszú Katinka végre elárulta a terveit: változások jönnek

Hosszú Katinka végre elárulta a terveit: változások jönnek

Sokat sej­tető nyi­lat­ko­zat.

Sokat sej­tető nyi­lat­ko­zat. Idén már a har­ma­dik ver­senyt hagyja ki há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk, de nem vé­let­le­nül!

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Nagy bejelentést tett a jövőjéről Michelisz Norbert

Nagy bejelentést tett a jövőjéről Michelisz Norbert

Au­tó­ver­senyző sztá­runk el­árulta, miért dön­tött a vál­toz­ta­tás mel­lett. Mo­ti­vá­ció, tűz és a jó meg­ér­zés ját­szott fő­sze­re­pet.

Au­tó­ver­senyző sztá­runk el­árulta, miért dön­tött a vál­toz­ta­tás mel­lett. Mo­ti­vá­ció, tűz és a jó meg­ér­zés ját­szott fő­sze­re­pet.

Támadják a rajongók, mi történt Liptai Claudia arcával?

Támadják a rajongók, mi történt Liptai Claudia arcával?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető leg­újabb fo­tó­ját látva töb­ben is plasz­ti­kára gya­na­kod­nak.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető leg­újabb fo­tó­ját látva töb­ben is plasz­ti­kára gya­na­kod­nak.

Tiszta 90-es évek, elképesztő, hogy néz ki Palvin Barbi

Tiszta 90-es évek, elképesztő, hogy néz ki Palvin Barbi

Ész­vesztő ret­ró­fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit a 24 éves, vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell!

Ész­vesztő ret­ró­fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit a 24 éves, vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell!

Kedvező változásokat hoz 2018!

Kedvező változásokat hoz 2018!

Össze­gyűj­töt­tük, mire szá­mít­ha­tunk 2018 első nap­já­tól.

Szá­mos vál­to­zást hoz az új év. A szo­ká­sos­nál na­gyobb lesz a nyug­díj­eme­lés, nem lesz kö­te­lező a ké­mény­el­len­őr­zés, ren­ge­teg plusz­tá­mo­ga­tást kap­nak a csa­lá­dok.

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka.

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka.

Ő lesz a Tények műsorvezetőjének új párja

Ő lesz a Tények műsorvezetőjének új párja

Vál­to­zás a TV2-nél.

Ja­nuár első hét­vé­gé­jé­től új mű­sor­ve­zető páros kö­szönti a né­ző­ket a hét­végi Té­nyek­nél.

Több milliárd keresztény tanulhatja újra a Miatyánk imádságot

Több milliárd keresztény tanulhatja újra a Miatyánk imádságot

Könnyen elő­for­dul­hat, hogy vi­lág­szerte több mil­li­árd ke­resz­tény­nek kell újra ta­nul­nia a Mi­atyánk szö­ve­gét.

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most Balázs Klári

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most Balázs Klári

A nép­szerű éne­kesnő el­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott drasz­ti­kus fo­gyása óta. Jobb for­má­ban van, mint va­laha.

A nép­szerű éne­kesnő el­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott drasz­ti­kus fo­gyása óta. Jobb for­má­ban van, mint va­laha.

Nem hitted volna: Így néznek ki ma az Igazából szerelem szereplői!

Nem hitted volna: Így néznek ki ma az Igazából szerelem szereplői!

Né­há­nyan meg­döb­bentő vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül. Talán már fel sem is­mer­néd őket.

Örülhetnek a dolgozók - adócsökkentéssel indul 2018

Örülhetnek a dolgozók - adócsökkentéssel indul 2018

Fon­tos vál­to­zás jön jö­vőre.

Fon­tos vál­to­zás jön jö­vőre, amely min­den céget és min­den mun­ka­vál­la­lót érint­het.

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Egy ja­nu­ár­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban, így Ma­gyar­or­szá­gon is. Aki sú­lyos, hi­pog­li­ké­miás tü­ne­tek­kel küzd, újra kap­hat jog­sit!

Egy ja­nu­ár­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban, így Ma­gyar­or­szá­gon is.

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Rá sem lehet is­merni a mű­sor­ve­ze­tőre, aki­nek csak egy rö­vidke ro­mánca volt, mióta zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett, amit si­kerre vitt.

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

A plank fan­tasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat okoz ala­ko­don.

A plank fan­tasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat okoz ala­ko­don. Most meg­mu­tat­juk, mit ér­hetsz el, ha 1 hó­na­pig be­épí­ted min­den­nap­ja­idba.

Hatalmas változás történt a Petőfi Rádiónál!

Hatalmas változás történt a Petőfi Rádiónál!

Bár a Pe­tőfi Rádió to­vábbra is az marad, amit a hall­ga­tók meg­sze­ret­tek, van, ami mégis más lesz.

Bár a Pe­tőfi Rádió to­vábbra is az marad, amit a hall­ga­tók meg­sze­ret­tek, van, ami mégis más lesz.

Eldobod az agyad a szexi magyar énekesnő mellrázásától

Eldobod az agyad a szexi magyar énekesnő mellrázásától

Muri Eni­kő­ről az a kép ala­kult ki az em­be­rek­ben, hogy min­dig kon­szo­li­dált, vissza­hú­zódó.

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Mi erre a ma­gya­rá­zat?

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot! De vajon mit szól­nak hozzá a fi­a­tal ra­jon­gók?

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Biz­tató hírek ér­kez­tek Tö­rő­csik Ma­ri­ról. A Ri­post meg­tudta: a nem­zet szí­né­szét ki­en­ged­ték az in­ten­zív­ről, ja­vult az ál­la­pota.

Biz­tató hírek ér­kez­tek Tö­rő­csik Ma­ri­ról. A Ri­post meg­tudta: a nem­zet szí­né­szét ki­en­ged­ték az in­ten­zív­ről, ja­vult az ál­la­pota. Már ma­gá­tól lé­leg­zik, újra a szom­bat­he­lyi kór­ház bel­gyó­gyá­sza­tán ápol­ják!

Szinte rá sem lehet ismerni, így néz ki Tóth Gabi smink nélkül

Szinte rá sem lehet ismerni, így néz ki Tóth Gabi smink nélkül

Ta­valy dön­tött úgy az éne­kesnő, hogy imi­dzset vált.

Ta­valy dön­tött úgy az éne­kesnő, hogy imi­dzset vált. Az ad­digi vad, dögös ru­háit le­cse­rélte egy­sze­rűbb, ke­ve­seb­bet mu­tató da­ra­bokra, de fri­zu­rája is egy­szerű lett és le­mon­dott a több ré­teg­nyi smink­ré­teg­ről is.

"Most a legjobb a szex" - legintimebb titkairól mesélt a magyar tévés

"Most a legjobb a szex" - legintimebb titkairól mesélt a magyar tévés

Baukó Éva eddig iga­zán ki­csa­pongó éle­tet élt. Meg­lepő dol­go­kat mon­dott ka­land­ja­i­ról.

Baukó Éva eddig iga­zán ki­csa­pongó éle­tet élt. Meg­lepő dol­go­kat mon­dott ka­land­ja­i­ról.

Mi történt Tóth Gabi arcával? Alig lehet ráismerni

Mi történt Tóth Gabi arcával? Alig lehet ráismerni

Az éne­kesnő egy új képet osz­tott meg.

Az éne­kesnő egy új képet osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán, a ra­jon­gók azt hit­ték, nem is ő van a fotón.

Hatalmas változások a TV2-nél!

Hatalmas változások a TV2-nél!

El­in­dul a Ninja War­rior, és újra el­kez­dő­dik a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok!

El­in­dul a Ninja War­rior, és újra el­kez­dő­dik a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! és az 50 mil­liós játszma.

Óriási változás előtt
a magyar védőoltási rendszer

Óriási változás előtt
a magyar védőoltási rendszer

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor.

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor. A több­féle vak­ci­nát is érintő ter­ve­zet ok­tó­ber ele­jén kerül a kor­mány elé.

Nincs menekvés: szigorúbban veszik az ötperces szabályt

Nincs menekvés: szigorúbban veszik az ötperces szabályt

Más világ vár ránk a call cen­te­rek­ben.

Szep­tem­ber­től más világ vár ránk a te­le­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­tok­nál. Vajon tel­je­sül végre a sza­bály, első helyre kerül az ügy­fél?

Erre figyelj oda hétvégén: változások lesznek a villamosok vonalán

Erre figyelj oda hétvégén: változások lesznek a villamosok vonalán

Több vil­la­mos is rö­vi­dí­tett út­vo­na­lon köz­le­ke­dik a hét­vé­gén.

Több vil­la­mos is rö­vi­dí­tett út­vo­na­lon köz­le­ke­dik a hét­vé­gén.

Borított a focivezér: változás fenyeget

Borított a focivezér: óriási változás fenyeget

Med­dig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai?

Már nem so­káig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai. Tény­leg kö­ze­leg a dús­gaz­dag klub­tu­laj­do­no­sok ural­ko­dá­sá­nak a vége?

Elege lett, Lagzi Lajcsi új szakmát választott!

Elege lett eddigi életéből: Lagzi Lajcsi új szakmát választott!

Az biz­tos, hogy nem a zene lesz a leg­fon­to­sabb szá­mára.

Ga­lam­bos Lajos úgy érzi, el­jött az idő, hogy új éle­tet kezd­jen. Az biz­tos, hogy nem a zene lesz a leg­fon­to­sabb szá­mára. Meg­hozta a dön­tést.

Mi történt? Elképesztően megváltozott Pikali Gerda arca

Mi történt? Elképesztően megváltozott Pikali Gerda arca

A csi­nos szí­nésznő kü­lö­nös vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Tel­je­sen ki­si­mult!

A csi­nos szí­nésznő kü­lö­nös vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Tel­je­sen ki­si­mult!

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje.

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést.

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Ren­ge­teg vál­to­zást ve­zet­nek be.

Ren­ge­teg vál­to­zást vezet be a Fa­ce­book. A hoz­zá­szó­lá­sok, a profil­ké­pek, de még a gom­bok is meg­vál­toz­nak.

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

A dögös sztár eddig arról volt híres, hogy bár­hová is ment, min­den­hol óri­ási fel­tű­nést kel­tett meg­je­le­né­sé­vel.

A dögös sztár eddig arról volt híres, hogy bár­hová is ment, min­den­hol óri­ási fel­tű­nést kel­tett meg­je­le­né­sé­vel. Az el­múlt fél évben vi­szont mintha ki­cse­rél­ték volna!

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Vál­to­zá­sok lesz­nek a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Vál­to­zá­sok lesz­nek a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Nem hiszed el, mit tanácsolt pszichiátere Puzsér Róbertnek!

Nem hiszed el, mit tanácsolt pszichiátere Puzsér Róbertnek!

Mell­be­vágó vál­to­zás.

Mell­be­vágó vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a meg­mon­dó­em­ber, az is­me­rő­sök egy­ből ta­lál­gatni kezd­tek.

Kiderült, ki pénzeli Bódi Sylvit

Kiderült, ki pénzeli Bódi Sylvit

A mo­dell élete éve­ken ke­resz­tül az em­be­rek előtt zaj­lott.

A mo­dell élete éve­ken ke­resz­tül az em­be­rek előtt zaj­lott. Több­ször sze­re­pelt a nyu­szis ma­ga­zin­ban, sokat cik­kez­tek a lapok a ma­gán­éle­té­ről. Saját be­val­lása sze­rint a mo­del­lek fel­szí­nes vi­lá­gát élte.

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

La­rion Zoé három hó­napja vette észre, hogy fel­sze­dett pár kilót, azóta min­den nap edzeni jár.

La­rion Zoé három hó­napja vette észre, hogy fel­sze­dett pár kilót, azóta min­den nap edzeni jár. A mo­dell a leg­vál­to­za­to­sabb tré­nin­gek­kel igye­ke­zett meg­sza­ba­dulni súly­fe­les­le­gé­től, ami egyéb­ként csak őt za­varta. Sze­rel­mes férje, Mül­ler At­tila hiába mon­do­gatta neki, hogy neki min­den­hogy tet­szik.

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Radics Gigire!

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Radics Gigire!

Meg­lepő képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő, a ra­jon­gók pedig egy­ből ta­lál­ga­tásba kezd­tek...

Meg­lepő képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő, a ra­jon­gók pedig egy­ből ta­lál­ga­tásba kezd­tek...

Ebben az életkorban élvezik legerősebben orgazmusukat a nők!

Ebben az életkorban élvezik legerősebben orgazmusukat a nők!

Kevés nő elé­ge­dett azzal, ahogy a kor elő­re­ha­lad­tá­val vál­to­zik a teste. Ennek a vál­to­zás­nak vi­szont egy­ként örül­nek, ez pedig az egyre he­ve­sebb or­gaz­mus.

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

A TV2 sztárja tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja. A bot­rá­nya­i­ról, al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról hír­hedt Éva tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

Nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

A nép­szerű éne­kesnő nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban!

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Mos­tan­tól a 300 négy­zet­mé­ter­nél na­gyobb la­kó­épü­let is meg­va­ló­sít­ható egy­szerű be­je­len­tés­sel, ha az épít­ke­zést saját lak­ha­tási cél­lal ki­vi­te­le­zik, és csak egy lakás jön létre.

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit EZO

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit

Május 10-én 23óra 43 perc­kor te­li­hold a Skor­pió je­gyé­ben, így vál­toz­hat az éle­ted, ha fi­gye­led a je­le­ket.

Május 10-én 23óra 43 perc­kor fan­tasz­ti­kus te­li­hold a Skor­pió je­gyé­ben, így vál­toz­hat az éle­ted, ha fi­gye­led a je­le­ket.

Kifakadt Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Kifakadt Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Nem len­nénk a fo­cis­tái he­lyé­ben. Ég­sza­ka­dás, föld­in­du­lás jöhet a nyári szü­net­ben az Üllői úton.

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Kö­kény At­tila arca tel­je­sen meg­vál­to­zott a nagy sza­káll­tól, amit hó­na­pok óta nö­veszt!

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Biz­to­san nem is­mer­néd fel. Ő az egyet­len ember(ke), aki ve­szé­lyes tud lenni Chuck Nor­risra is.

Biz­to­san nem is­mer­néd fel, pedig na­ponta szem­be­jön veled a hálón. Ő az egyet­len ember(ke), aki ve­szé­lyes tud lenni Chuck Nor­risra is.

Rékasi Károly nem hitte, hogy ez megtörténhet! De igen!

Rékasi Károly nem hitte, hogy ez megtörténhet! De igen!

Ré­kasi Ká­roly már túl van a ki­len­ce­dik mű­té­ten...

Ré­kasi Ká­roly már túl van a ki­len­ce­dik mű­té­ten, és sosem hitte, hogy va­laha még ép lehet a lába.

Nagy a baj: Aggódnak a barátok, ijesztően lefogyott Nádai Anikó

Nagy a baj: Aggódnak a barátok, ijesztően lefogyott Nádai Anikó

Lát­vá­nyo­san át­ala­kult Anikó kül­seje.

Lát­vá­nyo­san át­ala­kult Nádai Anikó kül­seje, a sza­kí­tás óta drasz­ti­ku­san le­fo­gyott. A mű­sor­ve­zető egész­sé­géért sokan ag­gód­nak.

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Tel­je­sen meg­újul a Mokka.

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Elég kis dol­go­kat át­ala­kí­tani az ét­ren­ded­ben, és máris jön az ered­mény.

Biz­to­san hal­lot­tad már, hogy elég kis dol­go­kat át­ala­kí­tani az ét­ren­ded­ben, és máris ta­pasz­tal­ha­tod az ered­mé­nye­ket. Egy új ku­ta­tás most iga­zolja is, mi­lyen fon­to­sak ezek az apró, napi szo­ká­sok.

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

A csi­nos édes­anya va­ló­ban új éle­tet kez­dett! El­ké­pesztő külső vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

A csi­nos édes­anya va­ló­ban új éle­tet kez­dett! El­ké­pesztő külső vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor elő­ször is ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Komoly elhatározásra jutott Tatár Csilla

Komoly elhatározásra jutott Tatár Csilla

A mű­sor­ve­zető nem ti­pi­kus anyuka, nem lett ag­gódó.

A mű­sor­ve­zető nem ti­pi­kus anyuka, nem lett ag­gó­dó­sabb, ami­óta fia meg­szü­le­tett, sőt, azóta la­zább lett. Nem is lett ott­hon ülő, sokat moz­dul­nak ki, mert Mi­lán­nak nagy a moz­gás­igé­nye.

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Egye­lőre esze ágá­ban sincs vissza­térni Ma­gyar­or­szágra. Ki­de­rült, miért!

Egye­lőre esze ágá­ban sincs vissza­térni Ma­gyar­or­szágra. Ki­de­rült, miért!

Felismerhetetlen: Nézd, mit tett magával Kiss Ramóna

Felismerhetetlen: Nézd, mit tett magával Kiss Ramóna

A csi­nos szí­nésznő ha­tal­mas át­vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Leg­fris­sebb fo­tó­ján alig is­mer­tünk rá!

A csi­nos szí­nésznő ha­tal­mas át­vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Leg­fris­sebb fo­tó­ján alig is­mer­tünk rá!

Váratlan fordulat a TV2-nél: Rég nem látott műsorvezető tér vissza

Váratlan fordulat a TV2-nél: Rég nem látott műsorvezető tér vissza

Vál­to­zá­son men­nek át a csa­torna mű­so­rai.

Vál­to­zá­son men­nek át a csa­torna mű­so­rai, a nézők pedig vissza­kap­nak egy sze­re­tett mű­sor­ve­ze­tőt.

Ijesztő: Mi történt Jessica Simpson arcával?

Ijesztő: Mi történt Jessica Simpson arcával?

Csak nem nyúlt újra az ital­hoz?

Soha ilyen meg­vi­sel­ten nem né­zett még ki a 36 éves éne­kesnő! Több réteg va­ko­lat­tal sem tudta lep­lezni, hogy va­lami nem stim­mel.

Ezektől az aprócska változtatásoktól máris fogyhatsz!

Ezektől az aprócska változtatásoktól máris fogyhatsz!

Na­gyon sokat nyom­nak a lat­ban!

Ha fogyni akarsz, min­den­képp át kell ala­kí­ta­nod az élet­mó­do­dat. Néha azon­ban a kis vál­toz­ta­tá­sok is sokat nyom­nak a lat­ban.

Damu Roland nagy lépésre szánta rá magát

Damu Roland nagy lépésre szánta rá magát

Min­dent meg­tesz a siker ér­de­ké­ben.

A szí­nész min­dent meg­tesz a siker ér­de­ké­ben, le­fo­gyott, és a ra­jon­góit szol­gálja ki.

Aggasztó változás: Mi történt Hegedűs D. Gézával?

Aggasztó változás: Mi történt Hegedűs D. Gézával?

Rá sem lehet is­merni a mű­vészre!

Rá sem lehet is­merni a Kos­suth-és Já­szai Mari-díjas mű­vészre! Az el­múlt évek­hez ké­pest lát­vá­nyo­san le­fo­gyott és az arca is meg­vi­sel­tebb lett.

Felszámolta az értéktelen barátságait Gesztesi Károly

Felszámolta az értéktelen barátságait Gesztesi Károly

A szí­nész tel­je­sen ki­cse­ré­lő­dött, új éle­té­ből pedig ki­ik­tatta az ál­sá­gos em­be­re­ket.

A szí­nész tel­je­sen ki­cse­ré­lő­dött, új éle­té­ből pedig ki­ik­tatta az ál­sá­gos em­be­re­ket.

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Alig lehet rá­is­merni!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a nyá­ron! Alig lehet rá­is­merni!

Gesztesi Károly meglepő vallomása a HELLO! gálán

Gesztesi Károly meglepő vallomása a HELLO! gálán

A szí­nész őszin­tén be­szélt fél­éves pi­he­né­sé­ről és arról, ho­gyan si­ke­rült vissza­ta­lál­nia fi­a­tal­kori ön­ma­gá­hoz...

Meglepő változással indul a szerdai időjárás!

Meglepő változással indul a szerdai időjárás!

Nap­köz­ben a Du­nán­tú­lon és a kö­zépső te­rü­le­te­ken napos idő vár­ható, a Ti­szán­tú­lon alig lesz felhő.

Nap­köz­ben a Du­nán­tú­lon és kö­zépső te­rü­le­te­ken napos idő vár­ható, a Ti­szán­tú­lon alig lesz felhő, csa­pa­dék sehol sem lesz.

Bombasztikus változáson ment keresztül Tóth Vera

Bombasztikus változáson ment keresztül Tóth Vera

Közel fél éve már, hogy kés alá fe­küdt a ma­gyar éne­kes. Mind­ezt azért, hogy be­tel­je­sítse ön­ma­gát.

Közel fél éve már, hogy kés alá fe­küdt a ma­gyar éne­kes. Mind­ezt azért, hogy be­tel­je­sítse ön­ma­gát.

Mi történhetett? Túl nagy a csend Csobot Adél körül!

Mi történhetett? Túl nagy a csend Csobot Adél körül!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Ami­óta édes­anyává vált, ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett mű­vész­ről.

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett mű­vész­ről.

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Détár Enikőre!

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Détár Enikőre!

A csi­nos szí­nésznő arca je­len­tő­sen meg­vál­to­zott. Csak ta­lál­gatni tu­dunk, mi lehet ennek az oka!

A csi­nos szí­nésznő arca je­len­tő­sen meg­vál­to­zott. Csak ta­lál­gatni tu­dunk, mi lehet ennek az oka!

Meglepő vallomás: az érzéki gyönyöröknek élt Gönczi Gábor!

Meglepő vallomás: az érzéki gyönyöröknek élt Gönczi Gábor!

Ma már pon­to­san tudja, hogy fog­lal­koz­nia kell a jö­vő­jé­vel. Bú­csút in­tett he­do­nista élet­mód­já­nak.

Ma már pon­to­san tudja, hogy fog­lal­koz­nia kell a jö­vő­jé­vel. Bú­csút in­tett he­do­nista élet­mód­já­nak.

Meglepő fotók! Mi történt Fenyő Miklóssal?

Meglepő fotók! Mi történt Fenyő Miklóssal?

Mennyire meg­vál­to­zott Fenyő!

Kedd este Ba­la­tonl­el­lén lé­pett fel az éne­kes­le­genda. A kö­zön­ség meg­le­pő­dött, mennyire meg­vál­to­zott Fenyő!

Brutálisabb lesz az időjárás, mint gondolnád: erre készülj!

Brutálisabb lesz az időjárás, mint gondolnád: erre készülj!

Az idő­já­rás még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket. Le­gin­kább egy hul­lám­vas­út­hoz le­hetne ha­son­lí­tani, amire mu­száj fe­lül­nöd.

Drasztikus változás az időjárásban! Megdőlt minden jóslat

Drasztikus változás az időjárásban! Megdőlt minden jóslat

Csü­tör­tök este még szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra, de pén­tek­től ismét szá­ra­zabb, egyre me­le­gebb napok jön­nek. Egye­dül a pén­tek reg­gel lesz hűvös!

Csü­tör­tök este még szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra, de pén­tek­től ismét szá­ra­zabb, egyre me­le­gebb napok jön­nek. Egye­dül a pén­tek reg­gel lesz drá­ma­ian hűvös!