CÍMKE: 'változás'

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien.

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

A gyö­nyörű ék­szer­nek, ame­lyet Harry her­ceg ké­szít­te­tett neki, vá­rat­la­nul nyoma ve­szett.

Ezt ígérik a meteorológusok a tavasz első vasárnapjára

Ezt ígérik a meteorológusok a tavasz első vasárnapjára

Végre el­múl­tak a der­mesztő fa­gyok, akár ki­rán­dulni is lehet menni.

Végre el­múl­tak a der­mesztő fa­gyok, akár ki­rán­dulni is lehet menni a hét utolsó nap­ján.

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Új szigetet építenek a Városligetben

Új szigetet építenek a Városligetben

Gőz­erő­vel zaj­la­nak a mun­ká­la­tok a fő­vá­ros má­so­dik leg­na­gyobb park­já­ban.

Gőz­erő­vel zaj­la­nak a mun­ká­la­tok a fő­vá­ros má­so­dik leg­na­gyobb köz­park­já­ban, a ter­vek sze­rint né­hány éven belül tel­je­sen meg­újul a Vá­ros­li­get. Sok új zöld te­rü­let lesz.

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

A 33 éves her­ceg sze­mé­lyi­sége 180 fokos for­du­la­tot vett.

A 33 éves her­ceg sze­mé­lyi­sége 180 fokos for­du­la­tot vett, ami­óta fe­le­sé­gül vette Meg­han Markle-t.

Elképesztő fogyás, harminc kilótól szabadult meg Zámbó Jimmy fia

Elképesztő fogyás, harminc kilótól szabadult meg Zámbó Jimmy fia

Az éne­kes leg­ki­sebb gyer­meke, Ad­rián min­dig is duci fiú volt, ám ta­valy meg­elé­gelte ezt, és el­kez­dett egész­sé­ge­sen táp­lál­kozni.

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Ér­de­kes új ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten, ami­nek lé­nyege, hogy az em­be­rek meg­mu­tas­sák a nyil­vá­nos­ság­nak egy tíz évvel ez­előtti fo­tó­ju­kat.

Ér­de­kes új ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten, ami­nek lé­nyege, hogy az em­be­rek meg­mu­tas­sák a nyil­vá­nos­ság­nak egy tíz évvel ez­előtti fo­tó­ju­kat, mel­lé­téve mai ön­ma­gu­kat.

Abbahagyta a diétát Gáspár Evelin, megmutatta, mennyit hízott

Abbahagyta a diétát Gáspár Evelin, megmutatta, mennyit hízott

Győ­zike na­gyob­bik lánya az év vé­gére tel­je­sen el­ha­nya­golta a di­é­tát.

Győ­zike na­gyob­bik lánya az év vé­gére tel­je­sen el­ha­nya­golta a di­é­tát. Ennek meg is lett az ered­mé­nye.

Bezárul a kiskapu: nem lehet többé visszatekerni az eladó autó kilométeróráját

Bezárul a kiskapu: nem lehet többé visszatekerni az eladó autó kilométeróráját

Biz­ton­sá­go­sab­ban vehet hasz­nált autót ja­nuár vé­gé­től az, aki hasz­nálja a Bel­ügy­mi­nisz­té­rium új, in­gye­nes szol­gál­ta­tá­sát.

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Hosszú in­ter­jút adott Boch­kor Gábor, ami­ben el­mondta, sze­rinte mi ve­zet­he­tett a sza­kí­tás­hoz...

Így változik az életünk 2019. január 1-jétől

Így változik az életünk 2019. január 1-jétől

Több kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az új esz­tendő: csök­ken a tar­tós tej adója, nőnek a nyug­dí­jak és a csa­ládi adó­ked­vez­mény, sőt a mi­ni­mál­bér is, több pénzt kap­nak a szü­lők.

Több kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az új esz­tendő: csök­ken a tar­tós tej adója, nőnek a nyug­dí­jak és a csa­ládi adó­ked­vez­mény, sőt a mi­ni­mál­bér is, több pénzt kap­nak azok a szü­lők, akik tar­tó­san beteg gyer­me­kü­ket gon­doz­zák. A Ri­post össze­gyűj­tötte, ho­gyan vál­to­zik az éle­tünk.

Elképesztő változáson esett át Weisz Fanni

Elképesztő változáson esett át a csodaszép magyar modell, Weisz Fanni

A siket mo­dell gyö­nyörű nővé érett az el­múlt évek alatt. Két ko­rábbi fo­tó­ját ha­son­lí­totta össze az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Elá­jul­tak a ra­jon­gók. Ezt lát­nod kell!

A siket ma­gyar mo­dell gyö­nyörű nővé érett az el­múlt évek alatt. A szép­ség két ko­rábbi fo­tó­ját ha­son­lí­totta össze az Ins­tag­ram-ol­da­lán. A be­szé­des mon­tázs szem­lél­tette át­ala­ku­lás lát­tán el­ájul­tak a ra­jon­gók. Ezt neked is lát­nod kell!

Lezárult egy korszak Stohl András életében

Lezárult egy korszak Stohl András életében

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben. Sokat tett is ezért és sze­retné, ha most már ez így is ma­radna. Bol­do­gabb, mint va­laha.

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben. Sokat tett is ezért és sze­retné, ha most már ez így is ma­radna.

Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Nem rej­te­geti a szép­ség­hi­bá­ját.

Rubos Fri­de­rika nap­jait egy kel­le­met­len bőr­el­vál­to­zás ke­se­ríti meg, de ő bátor módon nem rej­te­geti a szép­ség­hi­bá­ját, in­kább meg­mu­tatja min­den­ki­nek.

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

Le­zárta az előző kap­cso­la­tát.

A csi­nos hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére, aki abban is tá­mo­gatta őt, hogy vég­le­ge­sen le­zárja az előző kap­cso­la­tát.

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

Min­dent át­ér­té­kelt.

A szí­nésznő hosszú éve­ken ke­resz­tül kép­te­len volt el­fo­gadni saját magát, ám a vá­lása óta sok min­den tel­je­sen át­ér­té­ke­lő­dött benne.

Elképesztő változáson ment át Ronaldo menyasszonya

Elképesztő változáson ment át Ronaldo menyasszonya

Ge­or­gina Rod­rí­guez szőke lett.

Ge­or­gina Rod­rí­guez gon­dolt egy na­gyot, és be­fes­tette a haját sző­kére. A szexi bom­bázó nem akár­mi­lyen ru­há­ban mu­tatta meg az új kül­se­jét.

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád! EZO

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád!

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád!

A Skor­pió je­gyé­ben lévő új­hold ener­giái nagy se­gít­sé­gedre lesz­nek.

A Skor­pió je­gyé­ben lévő új­hold ener­giái nagy se­gít­sé­gedre lesz­nek a kap­cso­la­taid tisz­tí­tá­sá­ban.

Mi történt? Teljes átalakuláson ment át a sztármami teste

Mi történt? Teljes átalakuláson ment át a sztármami teste

Ki az a mez­te­len férfi mel­lette?

A ra­jon­gók­nak per­sze fel­tűnt a vál­to­zás és tel­je­sen ki­akad­tak. De nem is a mel­lette mez­te­le­nül pó­zoló férfi miatt! A képet maga Kar­das­hian posz­tolta.

Döbbenetes fotó: így még sosem láthattad Cinthya Dictatort!

Döbbenetes fotó: így még sosem láthattad Cinthya Dictatort!

Úgy vál­to­zik, akár egy ka­mé­leon.

A fo­tó­mű­vész úgy vál­toz­tatja a kül­se­jét, akár egy ka­mé­leon, ezt a ki­vé­te­les te­het­sé­gét pedig egy ki­ál­lí­tás ke­re­tein belül ka­ma­toz­tatja.

Döbbenetes változás, 15 kilót fogyott a csinos magyar sztár!

Döbbenetes változás, 15 kilót fogyott a csinos magyar sztár!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár rövid idő alatt ren­ge­teg fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, úgy néz ki, mint egy test­építő!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár rövid idő alatt ren­ge­teg fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, úgy néz ki, mint egy test­építő!

Új külsővel állt a kamerák elé Liptai Claudia!

Új külsővel állt a kamerák elé Liptai Claudia!

A Csak show és más semmi mű­sor­ve­ze­tője egy igazi ka­mé­leon, aki min­dig képes meg­lepni a kö­zön­sé­get.

A Csak show és más semmi mű­sor­ve­ze­tője egy igazi ka­mé­leon, aki min­dig képes meg­lepni a kö­zön­sé­get.

Komoly változások jönnek a magyar kórházakban

Komoly változások jönnek a magyar kórházakban

Nagy be­je­len­tést tett Kás­ler Mik­lós.

Szét­vá­laszt­ják a magán- és az ál­lami egész­ség­ügyet - je­len­tette be Kás­ler Mik­lós, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Az utóbbi évek­ben meg­vál­to­zott.

Pót­haj, mű­szem­pilla, me­rész és szexi ruhák: Vár­ko­nyi And­rea az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott. Ám, nem­csak a kül­se­jét vette tel­jes re­no­vá­lás alá, de közel a negy­ven­hez úgy dön­tött, az ál­mait is meg­va­ló­sítja: be­irat­ko­zott a pszi­cho­ló­gia szakra, és tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

Tatár Csilla elárulta, mitől változott meg gyökeresen az élete

Tatár Csilla elárulta, mitől változott meg gyökeresen az élete

Tatár Csilla az utóbbi évek­ben su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Mint mondja, kisfia, Milán ér­ke­zése vál­toz­tatta meg az éle­tét...

Tatár Csilla az utóbbi évek­ben su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Mint mondja, kisfia, Milán ér­ke­zése vál­toz­tatta meg az éle­tét...

Pár évtizeden belül Eurafrikának fogják hívni a kontinensünket

Pár évtizeden belül Eurafrikának fogják hívni a kontinensünket

Egy olasz pub­li­cista sze­rint a mos­tani mig­rá­ciós vál­ság csak elő­já­ték volt.

Egy olasz pub­li­cista friss cik­ké­ben azt bon­col­gatja, hogy a mos­tani mig­rá­ciós vál­ság csak elő­já­ték volt.

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

A mi­e­in­ket is érin­tik a re­for­mok.

Fon­tos köz­le­ményt adott ki az UEFA. Fo­ko­za­tos re­for­mok­ról dön­töt­tek. A mi­e­in­ket is érin­tik a sport­ág­ban ter­ve­zett fej­lesz­té­sek.

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Az éne­kesnő hosszú éve­ken át küz­dött a súly­fe­les­le­gé­vel, amit aztán si­ke­re­sen le­adott.

Sokkolóan néz ki a korábbi szépségkirálynő - megdöbbentő látvány

Sokkolóan néz ki a korábbi szépségkirálynő - megdöbbentő látvány

Mintha egy egé­szen másik ember lenne. Már fel sem lehet is­merni.

Mintha egy egé­szen másik ember lenne. Már fel sem lehet is­merni az egy­kor gyö­nyörű szép­sé­get.

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő éve­ken át küz­dött súly­prob­lé­mák­kal.

Az egy­kori Nagy Ő éve­ken át küz­dött súly­prob­lé­mák­kal, ám most egy új mód­szer­nek kö­szön­he­tően si­ke­re­sen meg­sza­ba­dult a plusz­ki­lók­tól.

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

A fi­a­tal lány no­vem­beri el­tű­nése óta most elő­ször tör­tént ko­moly, ér­demi vál­to­zás az ügyé­ben. Még a csa­lád is meg­könnyeb­bült.

A fi­a­tal lány no­vem­beri el­tű­nése óta most elő­ször tör­tént ko­moly, ér­demi vál­to­zás az ügyé­ben. Még a csa­lád is meg­könnyeb­bült.

Elképesztő fotót tett közzé Hajdú Péter, rá sem lehet ismerni

Elképesztő fotót tett közzé Hajdú Péter, rá sem lehet ismerni

Hoppá!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető azt is el­árulta, minek kö­szön­heti a vál­to­zást.

Kapaszkodj meg, óriási változást jelentett be a Facebook

Kapaszkodj meg, óriási változást jelentett be a Facebook

Újabb újí­tá­sok a Zuc­ker­berg-bi­ro­da­lom­ban! Vajon min­denki elé­ge­dett lesz?

Így élvezi a szexet, intim titkairól vallott a magyar énekesnő

Így élvezi a szexet, intim titkairól vallott a magyar énekesnő

Tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Tóth Vera azt mondja, a fo­gyás­sal még sze­xu­á­lis élete is meg­vál­to­zott. A súly­vesz­tés egész éle­tére ha­tás­sal volt.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van.

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Elképesztő fotó, így még biztosan nem láttad Kapócs Zsókát

Elképesztő fotó, így még biztosan nem láttad Kapócs Zsókát

A gyö­nyörű szí­nésznő szí­ve­sen em­lék­szik vissza gyer­mek­ko­rára, még akkor is, ha sokat köl­töz­tek szü­le­i­vel.

A szí­nésznő szí­ve­sen em­lék­szik vissza gyer­mek­ko­rára, még akkor is, ha sokat köl­töz­tek szü­le­i­vel.

Óriási változások jönnek mától!

Óriási változások jönnek mától!

Íme a jú­lius 1-jén ha­tályba lépő fon­tos vál­to­zá­sok!

Drá­gul a ta­xi­zás Bu­da­pes­ten, 20 év alat­ti­ak­nak in­gye­nes lesz a KRESZ-vizsga és a tan­fo­lyam, raz­zi­ázni kez­de­nek a par­lagfű miatt a ha­tó­sá­gok: íme a jú­lius 1-jén ha­tályba lépő vál­to­zá­sok!

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

Mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

A szí­nész és 24 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője eddig kevés időt tud­tak együtt töl­teni, ám mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

Mit árul el Meghanról a kézírása? Ezt senki sem gondolta volna

Mit árul el Meghanról a kézírása? Ezt senki sem gondolta volna

Tör­tént va­lami vál­to­zás a kéz­írá­sá­ban.

Harry her­ceg új­don­sült fe­le­sége min­dig is szé­pen írt, de most tör­tént va­lami vál­to­zás a kéz­írá­sá­ban.

Zenei karrierre készül a hallássérült magyar lány

Zenei karrierre készül a hallássérült magyar lány

A lány­nál 3 éves ko­rá­ban de­rült ki, hogy sú­lyos hal­lás­sé­rült. Tár­sai tá­mo­ga­tás he­lyett csak bán­tot­ták és ki­kö­zö­sí­tet­ték. Most mégis ra­gyog.

Más­fél év­ti­zed­nyi csend és ma­gány után dön­tött úgy Kop­csándi Dzse­ni­fer, hogy egy életre el­fe­lejti a be­teg­sé­gét és meg­va­ló­sítja az ál­mait. A lány­nál 3 éves ko­rá­ban de­rült ki, hogy sú­lyos hal­lás­sé­rült. Tár­sai meg­ér­tés és tá­mo­ga­tás he­lyett csak bán­tot­ták és ki­kö­zö­sí­tet­ték. Most mégis ra­gyog.

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Me­g­újul a prog­ram­struk­túra.

Áp­ri­lis 30-tól meg­újul a Hu­mor+ prog­ram­struk­tú­rája, mely­nek ré­sze­ként a klasszi­kus ked­ven­cek mel­lett pén­tek es­tén­ként or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­re­ket lát­hat­nak a nézők.

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő.

Szó sze­rint ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő, akire közel egy év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Tóth Gabi már­ci­us­ban vál­lalta fel új ba­rát­ját.

Tóth Gabi elképesztően lefogyott, megmutatta új alakját

Tóth Gabi elképesztően lefogyott, megmutatta új alakját

Nem vé­let­len, hogy ennyire büszke az elért vál­to­zásra.

Nem vé­let­len, hogy ennyire büszke az elért vál­to­zásra, ami még messze nem a vég­ered­mény!

Fontos bejelentés: óriási változás történt A Nagy Duett műsorában!

Fontos bejelentés: óriási változás történt A Nagy Duett műsorában!

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte a né­ző­ket és a ver­seny­ző­ket is.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak új éva­dá­ban ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte a né­ző­ket és a ver­seny­ző­ket is.

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Jolly!

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Jolly!

A hí­res­ség kü­lön­le­ges módon fe­jezte ki, mit je­lent neki a csa­ládja, és fő­ként a kis­lá­nya, Zsu­zsika. A be­avat­ko­zás nem volt fáj­da­lom­men­tes, de lát­ha­tóan meg­érte.

A hí­res­ség kü­lön­le­ges módon fe­jezte ki, mit je­lent neki a csa­ládja, és fő­ként a kis­lá­nya, Zsu­zsika.

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Az Arany­em­ber leg­ki­sebb lánya az utóbbi idő­ben sokat szen­ve­dett, ám most végre be­kö­szön­tött a bol­dog­ság is az éle­tébe.

Nem hiszed el, mi történt a magyar énekes arcával

Nem hiszed el, mi történt a magyar énekes arcával

Ala­pos imidzs­vál­tá­son ment át.

A fi­a­tal éne­kes ala­pos imidzs­vál­tá­son ment át az utóbbi idő­ben. Így pedig kí­sér­te­ties lett a ha­son­ló­ság közte és tör­té­nel­münk egyik leg­na­gyobb alakja közt.

Nincs visszaút, végleg megváltoztatta a külsejét a magyar énekesnő!

Nincs visszaút, végleg megváltoztatta a külsejét a magyar énekesnő!

A hí­res­ség élete leg­fon­to­sabb tör­té­né­seit most már nap mint nap lát­hatja a saját bőrén.

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz EZO

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz

Lépj a tet­tek me­ze­jére!

A ta­vasz első új­holdja a ter­mé­szet éb­re­dé­sét hozza. Hagyd, hogy ma­gá­val ra­gad­jon a friss ener­gia. Nézz szembe a va­ló­ság­gal. Lépj a tet­tek me­ze­jére!

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Igazi kom­ment­há­ború dúl az egy­kori mo­dell fény­ké­pé­nél. Össze­vesz­tek a kö­ve­tői!

Igazi kom­ment­há­ború dúl az egy­kori mo­dell fény­ké­pé­nél. Össze­vesz­tek a kö­ve­tői!

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

El­árul­juk, mire szá­míts.

Azt hit­ted, a mel­led a ka­masz­kor vé­gez­té­vel be­fe­jezte a na­gyobb vál­to­zá­so­kat? Té­ve­dés, az igazi ka­lan­dok épp ekkor kez­dőd­nek! El is árul­juk, mire szá­míts.

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

A mű­sor­ve­zető hó­na­pok­kal ez­előtt vo­nult vissza a nyil­vá­nos­ság­tól azért, hogy ismét rá­ta­lál­jon ön­ma­gára.

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.

Mit művelt magával? Varga Viktor új külsejére nincsenek szavak

Mit művelt magával? Varga Viktor új külsejére nincsenek szavak

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást.

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást.

Élő adásban vallotta be: nincs jól Sütő Enikő

Élő adásban vallotta be: nincs jól Sütő Enikő

A Mok­ká­ban be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Az egy­kori mo­dell a Mokka mű­sor­ve­ze­tő­i­nek be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Stohl Bu­ci­nak jól áll az öre­ge­dés!

Két­ség sem fér hozzá, Stohl Bu­ci­nak, a Tv2 nép­szerű, Pi­ra­mis című ve­tél­kedő mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek ki­fe­je­zet­ten jól áll az öre­ge­dés!

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Majka vic­ces ked­vé­ben volt, ezért kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg Til­lát.

Majka vic­ces ked­vé­ben volt, ezért kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg mű­sor­ve­zető tár­sát. A tech­nika se­gít­sé­gé­vel va­rá­zsolt ket­te­jük­ről egy olyan közös fotót, ami úgy néz ki, mintha az ez­red­for­duló kör­nyé­kén ké­szült volna.

Magánéletéről tett vallomást Abebe Dániel

Magánéletéről tett vallomást Abebe Dániel

A Back II Black front­em­bere hosszú idő után be­szélt újra ér­zé­se­i­ről. A Ri­pos­tot avatta be az iz­gal­mas rész­le­tekbe.

A Back II Black front­em­bere hosszú idő után be­szélt újra ér­zé­se­i­ről. A Ri­pos­tot avatta be az iz­gal­mas rész­le­tekbe.

Nagy bejelentést tett a jövőjéről Michelisz Norbert

Nagy bejelentést tett a jövőjéről Michelisz Norbert

Újra érzi a mo­ti­vá­ciót és a tüzet.

Au­tó­ver­senyző sztá­runk el­árulta, miért dön­tött a vál­toz­ta­tás mel­lett. Mo­ti­vá­ció, tűz és a jó meg­ér­zés ját­szott fő­sze­re­pet.

Hosszú Katinka végre elárulta a terveit: változások jönnek

Hosszú Katinka végre elárulta a terveit: változások jönnek

Sokat sej­tető nyi­lat­ko­zat.

Sokat sej­tető nyi­lat­ko­zat. Idén már a har­ma­dik ver­senyt hagyja ki há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk, de nem vé­let­le­nül!

Durva fotó került elő Hódi Pameláról, ezt látnod kell

Durva fotó került elő Hódi Pameláról, ezt látnod kell

Szinte a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig meg­vál­to­zott Berki Krisz­tián exé­nek kül­seje!

Szinte a fel­is­mer­he­tet­len­sé­gig meg­vál­to­zott Berki Krisz­tián exé­nek kül­seje!

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz.

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Támadják a rajongók, mi történt Liptai Claudia arcával?

Támadják a rajongók, mi történt Liptai Claudia arcával?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető leg­újabb fo­tó­ját látva töb­ben is plasz­ti­kára gya­na­kod­nak.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető leg­újabb fo­tó­ját látva töb­ben is plasz­ti­kára gya­na­kod­nak.

Tiszta 90-es évek, elképesztő, hogy néz ki Palvin Barbi

Tiszta 90-es évek, elképesztő, hogy néz ki Palvin Barbi

Ész­vesztő ret­ró­fo­tó­val ruk­kolt elő.

Ész­vesztő ret­ró­fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell!

Kedvező változásokat hoz 2018!

Kedvező változásokat hoz 2018!

Össze­gyűj­töt­tük, mire szá­mít­ha­tunk 2018 első nap­já­tól.

Szá­mos vál­to­zást hoz az új év. A szo­ká­sos­nál na­gyobb lesz a nyug­díj­eme­lés, nem lesz kö­te­lező a ké­mény­el­len­őr­zés, ren­ge­teg plusz­tá­mo­ga­tást kap­nak a csa­lá­dok.

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Merész változás, mi történt Sarka Katával?

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka.

Meg­hitt ka­rá­cso­nyi fotón mu­tatta meg új kül­se­jét a csi­nos sztár­anyuka.

Örülhetnek a dolgozók - adócsökkentéssel indul 2018

Örülhetnek a dolgozók - adócsökkentéssel indul 2018

Fon­tos vál­to­zás jön jö­vőre.

Fon­tos vál­to­zás jön jö­vőre, amely min­den céget és min­den mun­ka­vál­la­lót érint­het.

Ő lesz a Tények műsorvezetőjének új párja

Ő lesz a Tények műsorvezetőjének új párja

Ja­nuár első hét­vé­gé­jé­től új mű­sor­ve­zető páros kö­szönti a né­ző­ket a hét­végi Té­nyek­nél.

Ja­nuár első hét­vé­gé­jé­től új mű­sor­ve­zető páros kö­szönti a né­ző­ket a hét­végi Té­nyek­nél.

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most Balázs Klári

Nem fogsz hinni a szemednek: így néz ki most Balázs Klári

El­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott.

A nép­szerű éne­kesnő el­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott drasz­ti­kus fo­gyása óta.

Nem hitted volna: Így néznek ki ma az Igazából szerelem szereplői!

Nem hitted volna: Így néznek ki ma az Igazából szerelem szereplői!

Né­há­nyan meg­döb­bentő vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül. Talán már fel sem is­mer­néd őket.

Több milliárd keresztény tanulhatja újra a Miatyánk imádságot

Több milliárd keresztény tanulhatja újra a Miatyánk imádságot

Fe­renc pápa sze­rint az úr­imád­ság egyik mon­da­tá­nak for­dí­tása hely­te­len.

Fe­renc pápa sze­rint az úr­imád­ság egyik mon­da­tá­nak for­dí­tása hely­te­len.

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

Elképesztő - így alakul át tested 1 hónap plank gyakorlattól! Fotók!

A plank fan­tasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat okoz ala­ko­don. Most meg­mu­tat­juk, mit ér­hetsz el.

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Nem hiszünk a szemünknek, ezt tette a szingliség Hajdú Péterrel

Rá sem lehet is­merni a mű­sor­ve­ze­tőre, aki­nek csak egy rö­vidke ro­mánca volt, mióta zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága.

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Több ezer cukorbeteg kaphat jogosítványt!

Egy ja­nu­ár­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het az EU-ban, így Ma­gyar­or­szá­gon is. Aki sú­lyos, hi­pog­li­ké­miás tü­ne­tek­kel küzd, itt­hon újra kap­hat jog­sit!

Egy 2018 ja­nu­ár­já­tól életbe lépő új irány­elv ren­ge­teg cu­kor­be­teg so­főrt érint­het az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban, töb­bek kö­zött Ma­gyar­or­szá­gon is. Így pél­dául azok, akik sú­lyos, úgy­ne­ve­zett hi­pog­li­ké­miás tü­ne­tek­kel küz­de­nek, itt­hon újra kap­hat­nak jo­go­sít­ványt és ve­zet­het­nek autót ha­zánk­ban!

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett.

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett, amit si­kerre vitt.

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Biz­tató hírek ér­kez­tek!

Biz­tató hírek ér­kez­tek Tö­rő­csik Ma­ri­ról. A Ri­post meg­tudta: a nem­zet szí­né­szét ki­en­ged­ték az in­ten­zív­ről, ja­vult az ál­la­pota.

Eldobod az agyad a szexi magyar énekesnő mellrázásától

Eldobod az agyad a szexi magyar énekesnő mellrázásától

Muri Eni­kő­ről az a kép ala­kult ki az em­be­rek­ben, hogy min­dig kon­szo­li­dált, vissza­hú­zódó.

Hatalmas változás történt a Petőfi Rádiónál!

Hatalmas változás történt a Petőfi Rádiónál!

Bár a Pe­tőfi Rádió to­vábbra is az marad, amit a hall­ga­tók meg­sze­ret­tek, van, ami mégis más lesz.

Bár a Pe­tőfi Rádió to­vábbra is az marad, amit a hall­ga­tók meg­sze­ret­tek, van, ami mégis más lesz.