CÍMKE: 'változás'

Tóth Vera: Nagyon furcsa érzés, hogy nagynéni leszek!

Tóth Vera: Nagyon furcsa érzés, hogy nagynéni leszek!

Az éne­kesnő már alig várja, hogy ke­zé­ben tart­hassa Ga­biék ba­bá­ját, azon­ban még fur­csa neki a vál­to­zás.

Az éne­kesnő már alig várja, hogy ke­zé­ben tart­hassa Ga­biék ba­bá­ját, azon­ban még fur­csa neki a vál­to­zás.

Elképesztő fotó, megtörte a hagyományt Bódi Margó

Elképesztő fotó, megtörte a hagyományt Bódi Margó

Az éne­kesnő több év­ti­ze­des szo­ká­sát sza­kí­totta meg.

Az éne­kesnő több év­ti­ze­des szo­ká­sát sza­kí­totta meg.

4 sorsfordító jel: ha ezeket tapasztalod, megváltozik a párkapcsolatod

4 sorsfordító jel: ha ezeket tapasztalod, megváltozik a párkapcsolatod

Min­den pár­kap­cso­la­tok­ban van­nak mély­pon­tok.

Min­den pár­kap­cso­la­tok­ban van­nak mély­pon­tok, nagy kér­dés ilyen­kor, hogy merre men­tek to­vább!

Gönczi Gábor elárulta a teljes igazságot

Gönczi Gábor elárulta a teljes igazságot

El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül. Ehhez se­gít­ségre volt szük­sége.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül. Ehhez se­gít­ségre volt szük­sége.

Óriási bejelentés: új helyre költözik a Telekom VOLT Fesztivál!

Óriási bejelentés: új helyre költözik a Telekom VOLT Fesztivál!

A rész­le­tek­ről a szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­mol­tak be a szer­ve­zők.

A rész­le­tek­ről a szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­mol­tak be a szer­ve­zők a bu­da­pesti Ak­vá­rium Klub­ban.

Elképesztő fotó került fel a netre: kigyúrta magát Balázs Pali

Elképesztő fotó került fel a netre: kigyúrta magát Balázs Pali

Sok vál­to­zás tör­tént az éle­té­ben.

Sok vál­to­zás tör­tént az éle­té­ben.

Ez mindent megváltoztat: a Földön kívül ilyet még nem láttak a kutatók

Ez mindent megváltoztat: a Földön kívül ilyet még nem láttak a kutatók

El­ké­pesztő, mi tör­tént az óri­ás­boly­gó­val. A je­len­sé­get a NASA Juno nevű űr­szon­dája fi­gyelte meg.

Elképesztő változás: Mi történt Kelemen Anna arcával?

Elképesztő változás: Mi történt Kelemen Anna arcával?

Rá sem lehet is­merni An­nács­kára! Vajon minek kö­szön­hető a meg­lepő át­ala­ku­lás?

Rá sem lehet is­merni An­nács­kára!

Politikai földrengés jöhet az EP-választások után Németországban

Politikai földrengés jöhet az EP-választások után Németországban

A vá­lasz­tá­sok után je­len­tős vál­to­zá­sok le­het­nek a német po­li­ti­ká­ban.

A va­sár­napi EP-vá­lasz­tá­sok után je­len­tős vál­to­zá­sok le­het­nek a német bel­po­li­ti­ká­ban.

Micsoda segítség: Hotelbe költözött a hajléktalan

Micsoda segítség: Hotelbe költözött a hajléktalan

Meg­vál­to­zott az élete.

Éve­kig élt haj­lék­ta­lan­ként a Széll Kál­mán téren Cs. Zol­tán, sokan talán még em­lé­kez­nek a kócos hajú, el­fa­gyott körmű, re­mény­te­len te­kin­tetű férfira.

Rengeteget fogyott: bombaformában van Liptai Claudia!

Rengeteget fogyott: bombaformában van Liptai Claudia!

Élete egyik leg­jobb idő­sza­kát éli.

A mű­sor­ve­zető a jelek sze­rint élete egyik leg­jobb idő­sza­kát éli, az utóbbi idő­ben mintha meg­sza­ba­dult volna né­hány fe­les­le­ges ki­ló­tól.

Elképesztő átalakulás, rá sem lehet ismerni Cinthya Dictatorra

Elképesztő átalakulás, rá sem lehet ismerni Cinthya Dictatorra

A hí­res­ség­nek elege lett a rövid haj­ból, ezért egy kü­lön­le­ges tech­nika se­gít­sé­gé­vel fe­né­kig érő haj­ko­ro­nát ka­pott.

A hí­res­ség­nek elege lett a rövid haj­ból, ezért egy kü­lön­le­ges tech­nika se­gít­sé­gé­vel fe­né­kig érő haj­ko­ro­nát ka­pott.

Döntött a szövetség, drasztikus változás jön az NB I-ben

Döntött a szövetség, drasztikus változás jön az NB I-ben

Ősz­től egy ma­gyar ko­sa­ras­nak min­dig pá­lyán kell len­nie. A 2020-2021-es sze­zon­tól újabb lép­cső­fok kö­vet­ke­zik.

Ősz­től egy ma­gyar ko­sa­ras­nak min­dig pá­lyán kell len­nie. A 2020-2021-es sze­zon­tól újabb lép­cső­fok kö­vet­ke­zik.

Viharos kapcsolat: elköltözött szerelmétől a magyar énekesnő

Viharos kapcsolat: elköltözött szerelmétől a magyar énekesnő

Tóth Andi őszin­tén me­sélt a kap­cso­la­tuk­ról és a nehéz idő­szak­ról.

Tóth Andi őszin­tén me­sélt a kap­cso­la­tuk­ról és a nehéz idő­szak­ról.

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet, ez történik a magánéletében

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet, ez történik a magánéletében

Keszt­he­lyi Gyöngy­vér­nek közel három éve kell a ked­vese nél­kül élnie, min­den­nap­jait át­for­málta az éne­kes el­vesz­tése.

Rengeteg hagyományon változtatott Meghan és Harry

Rengeteg hagyományon változtatott Meghan és Harry

Az es­küvő után most a gyer­mek­szü­le­tés kö­rüli ha­gyo­má­nyo­kon is vál­toz­ta­tott Harry her­ceg és Meg­han her­cegné.

Később adnák be a bárányhimlő elleni oltást a gyerekorvosok

Később adnák be a bárányhimlő elleni oltást a gyerekorvosok

A Házi Gyer­mek­or­vo­sok Egye­sü­lete a bá­rány­himlő el­leni kö­te­lező vé­dő­ol­tás ja­va­solt be­adási ide­jé­nek mó­do­sí­tá­sát kéri.

Micsoda változás, egy év alatt nagyot fordult a világ Shane Tusuppal

Micsoda változás, egy év alatt nagyot fordult a világ Shane Tusuppal

El­gon­dol­kod­tató képet osz­tott meg.

Hosszú Ka­tinka ex­férje el­gon­dol­kod­tató képet ra­kott ki kö­zös­ségi ol­da­lára. Ta­valy ilyen­kor egé­szen más volt még az élete.

Készülj rá, teljesen megváltozik a Facebook

Készülj rá, teljesen megváltozik a Facebook

Több vál­to­zást is be­je­len­tett Mark Zuc­ker­berg.

Több vál­to­zást is be­je­len­tett Mark Zuc­ker­berg.

Sokkoló fotó, három hónap alatt rengeteget fogyott Erdélyi Mónika

Sokkoló fotó, három hónap alatt rengeteget fogyott Erdélyi Mónika

Az utóbbi évek­ben fel­sze­dett né­hány plusz­ki­lót, ám év ele­jén úgy dön­tött, nyárra bom­ba­for­mába hozza magát.

Még jobb lesz a buli: kényelmes újítások a Sziget Fesztiválon!

Még jobb lesz a buli: kényelmes újítások a Sziget Fesztiválon!

Kar­sza­lag­juk­kal is fi­zet­het­nek.

Több új­don­ság­gal várja a lá­to­ga­tó­kat az idei Szi­get Fesz­ti­vál au­gusz­tus 7-től 13-ig! A lá­to­ga­tók ezen­túl a be­lé­pésre jo­go­sító kar­sza­lag­juk­kal is fi­zet­het­nek.

Szexi fehérneműs fotókon mutatta meg nagy fogyását Singh Viki!

Szexi fehérneműs fotókon mutatta meg nagy fogyását Singh Viki!

Egy éve annak, hogy a nép­szerű éne­kesnő ti­zen­két ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Egy éve annak, hogy a nép­szerű éne­kesnő ti­zen­két ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

A gyö­nyörű ék­szer­nek, ame­lyet Harry her­ceg ké­szít­te­tett neki, vá­rat­la­nul nyoma ve­szett.

A gyö­nyörű ék­szer­nek, ame­lyet Harry her­ceg ké­szít­te­tett neki, vá­rat­la­nul nyoma ve­szett. Sej­teni lehet, hogy miért vette le vá­rat­la­nul az el­jegy­zési gyű­rűt.

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Nem hittünk a szemünknek: Alig maradt haja Balázs Palinak

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Egy kor­szak le­zá­rult, Ba­lázs Pali ko­moly dön­tésre szánta el magát.

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

A 33 éves her­ceg sze­mé­lyi­sége 180 fokos for­du­la­tot vett, ami­óta fe­le­sé­gül vette Meg­han Markle-t.

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Ér­de­kes ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten.

Ér­de­kes új ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten, ami­nek lé­nyege, hogy az em­be­rek meg­mu­tas­sák a nyil­vá­nos­ság­nak egy tíz évvel ez­előtti fo­tó­ju­kat.

Új szigetet építenek a Városligetben

Hihetetlen, új szigetet építenek a Városligetben!

Gőz­erő­vel zaj­la­nak a mun­ká­la­tok a fő­vá­ros má­so­dik leg­na­gyobb köz­park­já­ban, a ter­vek sze­rint né­hány éven belül tel­je­sen meg­újul a Vá­ros­li­get.

Gőz­erő­vel zaj­la­nak a mun­ká­la­tok a fő­vá­ros má­so­dik leg­na­gyobb köz­park­já­ban, a ter­vek sze­rint né­hány éven belül tel­je­sen meg­újul a Vá­ros­li­get. A zöld te­rü­let töb­bek közt új szi­get­tel, szín­ház­zal, hang­ver­seny­hely­szín­nel és mú­ze­u­mok­kal gaz­da­go­dik.

Szinetár Dóra őszinte vallomása: ezért boldogabb most, mint tíz éve

Szinetár Dóra őszinte vallomása: ezért boldogabb most, mint tíz éve

A szí­nésznő nem tit­kolja, sok­kal jobb az élete, mint egy év­ti­zed­del ez­előtt.

A szí­nésznő nem tit­kolja, sok­kal jobb az élete, mint egy év­ti­zed­del ez­előtt. Saját be­val­lása sze­rint erről árul­ko­dik őszinte mo­so­lya és a te­kin­tete.

Elképesztő fogyás, harminc kilótól szabadult meg Zámbó Jimmy fia

Elképesztő fogyás, harminc kilótól szabadult meg Zámbó Jimmy fia

Az éne­kes leg­ki­sebb gyer­meke, Ad­rián min­dig is duci fiú volt.

Az éne­kes leg­ki­sebb gyer­meke, Ad­rián min­dig is duci fiú volt, ám ta­valy meg­elé­gelte ezt, és el­kez­dett egész­sé­ge­sen táp­lál­kozni.

Abbahagyta a diétát Gáspár Evelin, megmutatta, mennyit hízott

Abbahagyta a diétát Gáspár Evelin, megmutatta, mennyit hízott

Győ­zike na­gyob­bik lánya az év vé­gére el­ha­nya­golta a di­é­tát. Jó­részt csak édes­sé­get evett, ami­nek meg is lett az ered­mé­nye.

Így változik az életünk 2019. január 1-jétől

Így változik az életünk 2019. január 1-jétől

Több kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az új esz­tendő.

Több kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az új esz­tendő: csök­ken a tar­tós tej adója, nőnek a nyug­dí­jak és a csa­ládi adó­ked­vez­mény, sőt a mi­ni­mál­bér is.

Bezárul a kiskapu: nem lehet többé visszatekerni az eladó autó kilométeróráját

Bezárul a kiskapu: nem lehet többé visszatekerni az eladó autó kilométeróráját

Biz­ton­sá­go­sab­ban vehet hasz­nált autót ja­nuár vé­gé­től az, aki hasz­nálja a Bel­ügy­mi­nisz­té­rium új, in­gye­nes szol­gál­ta­tá­sát.

Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Nem rej­te­geti a szép­ség­hi­bá­ját.

Rubos Fri­de­rika nap­jait egy kel­le­met­len bőr­el­vál­to­zás ke­se­ríti meg, de ő bátor módon nem rej­te­geti a szép­ség­hi­bá­ját, in­kább meg­mu­tatja min­den­ki­nek.

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Hosszú in­ter­jút adott Boch­kor Gábor, el­mondta, mi ve­ze­tett a sza­kí­tás­hoz.

Hosszú in­ter­jút adott Boch­kor Gábor, ami­ben el­mondta, sze­rinte mi ve­zet­he­tett a sza­kí­tás­hoz...

Elképesztő változáson esett át Weisz Fanni

Elképesztő változáson esett át a csodaszép Weisz Fanni

A siket mo­dell gyö­nyörű nővé érett az el­múlt évek alatt. Ezt lát­nod kell!

A siket ma­gyar mo­dell gyö­nyörű nővé érett az el­múlt évek alatt. Ezt a két, róla ké­szült össze­ha­son­lító fotót fel­tét­le­nül lát­nod kell!

Lezárult egy korszak Stohl András életében

Lezárult egy korszak Stohl András életében

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben.

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben.

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

A hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére, aki abban is tá­mo­gatta őt, hogy le­zárja előző kap­cso­la­tát.

A csi­nos hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére, aki abban is tá­mo­gatta őt, hogy vég­le­ge­sen le­zárja az előző kap­cso­la­tát.

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

A szí­nésznő hosszú éve­ken ke­resz­tül kép­te­len volt el­fo­gadni saját magát, ám a vá­lása óta sok min­den vál­to­zott.

A szí­nésznő hosszú éve­ken ke­resz­tül kép­te­len volt el­fo­gadni saját magát, ám a vá­lása óta sok min­den vál­to­zott.

Mi történt? Teljes átalakuláson ment át a sztármami teste

Mi történt? Teljes átalakuláson ment át a sztármami teste

Ki az a mez­te­len férfi mel­lette?

A ra­jon­gók­nak per­sze fel­tűnt a vál­to­zás és tel­je­sen ki­akad­tak. De nem is a mel­lette mez­te­le­nül pó­zoló férfi miatt! A képet maga Kar­das­hian posz­tolta.

Döbbenetes fotó: így még sosem láthattad Cinthya Dictatort!

Döbbenetes fotó: így még sosem láthattad Cinthya Dictatort!

Úgy vál­to­zik, akár egy ka­mé­leon.

A fo­tó­mű­vész úgy vál­toz­tatja a kül­se­jét, akár egy ka­mé­leon, ezt a ki­vé­te­les te­het­sé­gét pedig egy ki­ál­lí­tás ke­re­tein belül ka­ma­toz­tatja.

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád! EZO

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád!

Érkezik a novemberi újhold, jobb, ha készülsz, mert ez vár rád!

A Skor­pió je­gyé­ben lévő új­hold ener­giái nagy se­gít­sé­gedre lesz­nek.

A Skor­pió je­gyé­ben lévő új­hold ener­giái nagy se­gít­sé­gedre lesz­nek a kap­cso­la­taid tisz­tí­tá­sá­ban. Ehhez előbb nézz ma­gadba, mire vágysz, ki tá­mo­gat az úton, és kik azok, akik vissza­húz­nak. A dön­tés a ke­zed­ben van, ideje el­vágni né­hány kö­te­lé­ket.

Meghökkentő fotó, elképesztő változáson ment át Ronaldo menyasszonya

Meghökkentő fotó, elképesztő változáson ment át Ronaldo menyasszonya

Ge­or­gina Rod­rí­guez gon­dolt egy na­gyot, és be­fes­tette a haját sző­kére.

Ge­or­gina Rod­rí­guez gon­dolt egy na­gyot, és be­fes­tette a haját sző­kére.

Új külsővel állt a kamerák elé Liptai Claudia!

Új külsővel állt a kamerák elé Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető egy igazi ka­mé­leon.

A Csak show és más semmi mű­sor­ve­ze­tője egy igazi ka­mé­leon, aki min­dig képes meg­lepni a kö­zön­sé­get.

Tatár Csilla elárulta, mitől változott meg gyökeresen az élete

Tatár Csilla elárulta, mitől változott meg gyökeresen az élete

Tatár Csilla su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Tatár Csilla az utóbbi évek­ben su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Mint mondja, kisfia, Milán ér­ke­zése vál­toz­tatta meg az éle­tét...

Döbbenetes változás, 15 kilót fogyott a csinos magyar sztár!

Döbbenetes változás, 15 kilót fogyott a csinos magyar sztár!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár rövid idő alatt ren­ge­teg fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, úgy néz ki, mint egy test­építő!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár rövid idő alatt ren­ge­teg fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, úgy néz ki, mint egy test­építő!

Komoly változások jönnek a magyar kórházakban

Komoly változások jönnek a magyar kórházakban

Szét­vá­laszt­ják a magán- és az ál­lami egész­ség­ügyet - je­len­tette be Kás­ler Mik­lós, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Szét­vá­laszt­ják a magán- és az ál­lami egész­ség­ügyet - je­len­tette be Kás­ler Mik­lós, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere. Van is miért: tel­je­sen össze­ke­ve­red­tek a dol­gok, a be­teg­nek gyak­ran fo­galma sincs, miért kell fi­zetni és miért nem...

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Pót­haj, mű­szem­pilla, me­rész és szexi ruhák: Vár­ko­nyi And­rea az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Pót­haj, mű­szem­pilla, me­rész és szexi ruhák: Vár­ko­nyi And­rea az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott. Ám, nem­csak a kül­se­jét vette tel­jes re­no­vá­lás alá, de közel a negy­ven­hez úgy dön­tött, az ál­mait is meg­va­ló­sítja: be­irat­ko­zott a pszi­cho­ló­gia szakra, és tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

Pár évtizeden belül Eurafrikának fogják hívni a kontinensünket

Pár évtizeden belül Eurafrikának fogják hívni a kontinensünket

Giu­lio Me­otti pub­li­cista az iz­ra­eli Arutz Sheva nevű lapba írt cik­ket, sze­rinte a mos­tani mig­rá­ciós vál­ság csak elő­já­ték volt.

Sokkolóan néz ki a korábbi szépségkirálynő - megdöbbentő látvány

Sokkolóan néz ki a korábbi szépségkirálynő - megdöbbentő látvány

Mintha egy egé­szen másik ember lenne. Már fel sem lehet is­merni az egy­kor gyö­nyörű szép­sé­get.

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

Most hirdették ki: óriási változás jön a labdarúgásban

A mi­e­in­ket is érin­tik a re­for­mok.

Fon­tos köz­le­ményt adott ki az UEFA. Fo­ko­za­tos re­for­mok­ról dön­töt­tek. A mi­e­in­ket is érin­tik a sport­ág­ban ter­ve­zett fej­lesz­té­sek.

Elképesztő fotót tett közzé Hajdú Péter, rá sem lehet ismerni

Elképesztő fotót tett közzé Hajdú Péter, rá sem lehet ismerni

Hoppá!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető azt is el­árulta, minek kö­szön­heti a vál­to­zást.

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Az éne­kesnő hosszú éve­ken át küz­dött a súly­fe­les­le­gé­vel.

Az éne­kesnő hosszú éve­ken át küz­dött a súly­fe­les­le­gé­vel, amit aztán si­ke­re­sen le­adott. Most ken­dő­zet­le­nül val­lott a fo­gyás ne­héz­sé­ge­i­ről.

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő éve­ken át küz­dött súly­prob­lé­mák­kal.

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

Ér­demi vál­to­zás tör­tént az ügyé­ben.

A fi­a­tal lány no­vem­beri el­tű­nése óta most elő­ször tör­tént ko­moly, ér­demi vál­to­zás az ügyé­ben. Még a csa­lád is meg­könnyeb­bült.

Kapaszkodj meg, óriási változást jelentett be a Facebook

Kapaszkodj meg, óriási változást jelentett be a Facebook

Újabb újí­tá­sok a Zuc­ker­berg-bi­ro­da­lom­ban! Vajon min­denki elé­ge­dett lesz?

Újabb újí­tá­sok a Zuc­ker­berg-bi­ro­da­lom­ban! Vajon min­denki elé­ge­dett lesz?

Így élvezi a szexet, intim titkairól vallott a magyar énekesnő

Így élvezi a szexet, intim titkairól vallott a magyar énekesnő

Tóth Vera azt mondja, a fo­gyás­sal még sze­xu­á­lis élete is meg­vál­to­zott. A súly­vesz­tés egész éle­tére ha­tás­sal volt.

Tóth Vera azt mondja, a fo­gyás­sal még sze­xu­á­lis élete is meg­vál­to­zott. A súly­vesz­tés min­denre ha­tás­sal volt.

Óriási változások jönnek mától!

Óriási változások jönnek mától!

Íme a jú­lius 1-jén ha­tályba lépő fon­tos vál­to­zá­sok!

Drá­gul a ta­xi­zás Bu­da­pes­ten, 20 év alat­ti­ak­nak in­gye­nes lesz a KRESZ-vizsga és a tan­fo­lyam, raz­zi­ázni kez­de­nek a par­lagfű miatt a ha­tó­sá­gok: íme a jú­lius 1-jén ha­tályba lépő vál­to­zá­sok!

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

Mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

A szí­nész és 24 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője eddig kevés időt tud­tak együtt töl­teni, ám mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

Elképesztő fotó, így még biztosan nem láttad Kapócs Zsókát

Elképesztő fotó, így még biztosan nem láttad Kapócs Zsókát

A gyö­nyörű szí­nésznő szí­ve­sen em­lék­szik vissza gyer­mek­ko­rára, még akkor is, ha sokat köl­töz­tek szü­le­i­vel.

A gyö­nyörű szí­nésznő szí­ve­sen em­lék­szik vissza gyer­mek­ko­rára, még akkor is, ha sokat köl­töz­tek szü­le­i­vel. Öt óvo­dába járt, sze­rinte emi­att van, hogy könnyen be­il­lesz­ke­dik bár­mi­lyen kö­zegbe. Saját be­val­lása sze­rint egé­szen ti­né­dzser­ko­ráig tü­ne­mé­nyes kis­lány volt.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Újra köz­vet­len, mo­soly­gós, em­beri.

Va­ló­ban ezt teszi az akar­nok Shane Tusup tá­vol­léte? Újra köz­vet­len, mo­soly­gós em­beri lény lett a meg­kö­ze­lít­he­tet­len szu­per­hős­ből.

Zenei karrierre készül a hallássérült lány

Zenei karrierre készül a hallássérült magyar lány

Tár­sai csak bán­tot­ták és ki­kö­zö­sí­tet­ték. Most mégis ra­gyog.

Más­fél év­ti­zed­nyi csend és ma­gány után dön­tött úgy Kop­csándi Dzse­ni­fer, hogy egy életre el­fe­lejti a be­teg­sé­gét és meg­va­ló­sítja az ál­mait.

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

Jön a horgászkártya: új, digitális korszak indul a horgászatban is

Jön a horgászkártya: új, digitális korszak indul a horgászatban is

Már 2018. szep­tem­ber el­se­jé­től el­ér­hető lesz a Ma­gyar Horg­ász­kár­tya

A Ma­gyar Or­szá­gos Hor­gász Szö­vet­ség vá­laszt­má­nyá­nak egy­hangú dön­tése alap­ján a hor­gász re­giszt­rá­ció tel­je­sí­té­sé­vel egy­ide­jű­leg, már 2018. szep­tem­ber 1-jétől el­ér­hető lesz a Ma­gyar Horg­ász­kár­tya.

Mit árul el Meghanról a kézírása? Ezt senki sem gondolta volna

Mit árul el Meghanról a kézírása? Ezt senki sem gondolta volna

Harry her­ceg új­don­sült fe­le­sége min­dig is szé­pen írt, de most tör­tént va­lami vál­to­zás a kéz­írá­sá­ban.

Harry her­ceg új­don­sült fe­le­sége min­dig is szé­pen írt, de most tör­tént va­lami vál­to­zás a kéz­írá­sá­ban.

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

Né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott.

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

Tóth Gabi elképesztően lefogyott, megmutatta új alakját

Tóth Gabi elképesztően lefogyott, megmutatta új alakját

Na­gyon büszke az elért vál­to­zásra, ami még messze nem a vég­ered­mény!

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Hatalmas változás a TV2-nél, április végétől minden más lesz!

Me­g­újul a prog­ram­struk­túra.

Áp­ri­lis 30-tól meg­újul a Hu­mor+ prog­ram­struk­tú­rája, mely­nek ré­sze­ként a klasszi­kus ked­ven­cek mel­lett pén­tek es­tén­ként or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­re­ket lát­hat­nak a nézők.

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Hatalmas változás Klapka Sandy életében, mostantól minden más lesz!

Az Arany­em­ber leg­ki­sebb lánya az utóbbi idő­ben sokat szen­ve­dett, ám most végre be­kö­szön­tött a bol­dog­ság is az éle­tébe.

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Szó sze­rint ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő, akire közel egy év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem.

Szó sze­rint ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő, akire közel egy év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem.

Fontos bejelentés: óriási változás történt A Nagy Duett műsorában!

Fontos bejelentés: óriási változás történt A Nagy Duett műsorában!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak új éva­dá­ban ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte a né­ző­ket és a ver­seny­ző­ket is.

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Jolly!

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Jolly!

Kü­lön­le­ge­sen fe­jezte ki a sze­re­te­tét.

A hí­res­ség kü­lön­le­ges módon fe­jezte ki, mit je­lent neki a csa­ládja, és fő­ként a kis­lá­nya, Zsu­zsika.

Nem hiszed el, mi történt a magyar énekes arcával

Nem hiszed el, mi történt a magyar énekes arcával

A fi­a­tal éne­kes ala­pos imidzs­vál­tá­son ment át az utóbbi idő­ben. Így pedig kí­sér­te­ties lett a ha­son­ló­ság...

A fi­a­tal éne­kes ala­pos imidzs­vál­tá­son ment át az utóbbi idő­ben. Így pedig kí­sér­te­ties lett a ha­son­ló­ság...

Nincs visszaút, végleg megváltoztatta a külsejét a magyar énekesnő!

Nincs visszaút, végleg megváltoztatta a külsejét a magyar énekesnő!

A hí­res­ség élete leg­fon­to­sabb tör­té­né­seit most már nap mint nap lát­hatja.

A hí­res­ség élete leg­fon­to­sabb tör­té­né­seit most már nap mint nap lát­hatja a saját bőrén.

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

Ez történik a nők mellével a 20-as és 30-as éveikben

El­árul­juk, mire szá­míts.

Azt hit­ted, a mel­led a ka­masz­kor vé­gez­té­vel be­fe­jezte a na­gyobb vál­to­zá­so­kat? Té­ve­dés, az igazi ka­lan­dok épp ekkor kez­dőd­nek! El is árul­juk, mire szá­míts.

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

Őszinte vallomás, először beszél lelki problémájáról Demcsák Zsuzsa!

A mű­sor­ve­zető hó­na­pok­kal ez­előtt vo­nult vissza a nyil­vá­nos­ság­tól azért, hogy ismét rá­ta­lál­jon ön­ma­gára.

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Marakodnak a rajongók Rába Tímea fotója miatt

Igazi kom­ment­há­ború dúl az egy­kori mo­dell fény­ké­pé­nél. Össze­vesz­tek a kö­ve­tői!

Igazi kom­ment­há­ború dúl az egy­kori mo­dell fény­ké­pé­nél. Össze­vesz­tek a kö­ve­tői!

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz EZO

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz

A ta­vasz első új­holdja a ter­mé­szet éb­re­dé­sét hozza. Hagyd, hogy ma­gá­val ra­gad­jon a friss ener­gia.

A ta­vasz első új­holdja a ter­mé­szet éb­re­dé­sét hozza. Hagyd, hogy ma­gá­val ra­gad­jon a friss ener­gia. Nézz szembe a va­ló­ság­gal.

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

Nagy változás a népszerű magyar színésznő életében

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.

A Jóban Rossz­ban egy­kori szí­nész­nője a Fa­ce­book-ol­da­lán kérte is­me­rő­sei se­gít­sé­gét.