CÍMKE: 'változás'

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot!

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot! De vajon mit szól­nak hozzá a fi­a­tal ra­jon­gók?

"Most a legjobb a szex" - legintimebb titkairól mesélt a magyar tévés

"Most a legjobb a szex" - legintimebb titkairól mesélt a magyar tévés

Baukó Éva eddig iga­zán ki­csa­pongó éle­tet élt. Meg­lepő dol­go­kat mon­dott ka­land­ja­i­ról.

Baukó Éva eddig iga­zán ki­csa­pongó éle­tet élt. Meg­lepő dol­go­kat mon­dott ka­land­ja­i­ról.

Mi történt Tóth Gabi arcával? Alig lehet ráismerni

Mi történt Tóth Gabi arcával? Alig lehet ráismerni

Az éne­kesnő egy új képet osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán, a ra­jon­gók azt hit­ték, nem is ő van a fotón.

Az éne­kesnő egy új képet osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán, a ra­jon­gók azt hit­ték, nem is ő van a fotón.

Hatalmas változások a TV2-nél!

Hatalmas változások a TV2-nél!

El­in­dul a Ninja War­rior, és újra el­kez­dő­dik a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! és az 50 mil­liós játszma. Ezzel egy­idő­ben át­ala­kul a TV2 prog­ram­struk­tú­rája is.

El­in­dul a Ninja War­rior, és újra el­kez­dő­dik a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! és az 50 mil­liós játszma.

Óriási változás előtt
a magyar védőoltási rendszer

Óriási változás előtt
a magyar védőoltási rendszer

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor.

Iz­gal­mas át­ala­ku­lásra ke­rül­het sor. A több­féle vak­ci­nát is érintő ter­ve­zet ok­tó­ber ele­jén kerül a kor­mány elé.

Erre figyelj oda hétvégén: változások lesznek a villamosok vonalán

Erre figyelj oda hétvégén: változások lesznek a villamosok vonalán

Több vil­la­mos is rö­vi­dí­tett út­vo­na­lon köz­le­ke­dik a hét­vé­gén.

Több vil­la­mos is rö­vi­dí­tett út­vo­na­lon köz­le­ke­dik a hét­vé­gén.

Elege lett, Lagzi Lajcsi új szakmát választott!

Elege lett eddigi életéből: Lagzi Lajcsi új szakmát választott!

Az biz­tos, hogy nem a zene lesz a leg­fon­to­sabb szá­mára.

Ga­lam­bos Lajos úgy érzi, el­jött az idő, hogy új éle­tet kezd­jen. Az biz­tos, hogy nem a zene lesz a leg­fon­to­sabb szá­mára. Meg­hozta a dön­tést.

Nincs menekvés: szigorúbban veszik az ötperces szabályt

Nincs menekvés: szigorúbban veszik az ötperces szabályt

Más világ vár ránk a call cen­te­rek­ben.

Szep­tem­ber­től más világ vár ránk a te­le­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­tok­nál. Vajon tel­je­sül végre a sza­bály, első helyre kerül az ügy­fél?

Borított a focivezér: óriási változás fenyeget

Borított a focivezér: óriási változás fenyeget

Már nem so­káig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai. Tény­leg kö­ze­leg a dús­gaz­dag klub­tu­laj­do­no­sok ural­ko­dá­sá­nak a vége?

Már nem so­káig szór­ják szá­mo­lat­la­nul a pénzt a sportág krő­zu­sai. Tény­leg kö­ze­leg a dús­gaz­dag klub­tu­laj­do­no­sok ural­ko­dá­sá­nak a vége?

Mi történt? Elképesztően megváltozott Pikali Gerda arca

Mi történt? Elképesztően megváltozott Pikali Gerda arca

A csi­nos szí­nésznő kü­lö­nös vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Tel­je­sen ki­si­mult!

A csi­nos szí­nésznő kü­lö­nös vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Tel­je­sen ki­si­mult!

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

Mintha ki­cse­rél­ték volna.

A dögös sztár eddig arról volt híres, hogy bár­hová is ment, min­den­hol óri­ási fel­tű­nést kel­tett meg­je­le­né­sé­vel.

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje.

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést.

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Megváltozik a Facebook, ezeket kell majd figyelni

Ren­ge­teg vál­to­zást vezet be a Fa­ce­book. A hoz­zá­szó­lá­sok, a profil­ké­pek, de még a gom­bok is meg­vál­toz­nak.

Ren­ge­teg vál­to­zást vezet be a Fa­ce­book. A hoz­zá­szó­lá­sok, a profil­ké­pek, de még a gom­bok is meg­vál­toz­nak.

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Fontos változások lesznek az Árpád-hídnál a metrófelújítás miatt

Vál­to­zá­sok lesz­nek a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Vál­to­zá­sok lesz­nek a Váci út és a Ró­bert Ká­roly körút ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

Egy szál tangában mutatta meg magát a magyar sztár felesége

La­rion Zoé megint büszke tes­tére.

La­rion Zoé három hó­napja vette észre, hogy fel­sze­dett pár kilót, azóta min­den nap edzeni jár. A mo­dell a leg­vál­to­za­to­sabb tré­nin­gek­kel fo­gyott le.

Nem hiszed el, mit tanácsolt pszichiátere Puzsér Róbertnek!

Nem hiszed el, mit tanácsolt pszichiátere Puzsér Róbertnek!

Mell­be­vágó vál­to­zás.

Mell­be­vágó vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a meg­mon­dó­em­ber, az is­me­rő­sök egy­ből ta­lál­gatni kezd­tek.

Kiderült, ki pénzeli Bódi Sylvit

Kiderült, ki pénzeli Bódi Sylvit

A mo­dell élete éve­ken ke­resz­tül az em­be­rek előtt zaj­lott.

A mo­dell élete éve­ken ke­resz­tül az em­be­rek előtt zaj­lott. Több­ször sze­re­pelt a nyu­szis ma­ga­zin­ban, sokat cik­kez­tek a lapok a ma­gán­éle­té­ről. Saját be­val­lása sze­rint a mo­del­lek fel­szí­nes vi­lá­gát élte.

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

A TV2 sztárja tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja. A bot­rá­nya­i­ról, al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról hír­hedt Éva tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Radics Gigire!

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Radics Gigire!

Meg­lepő képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő, a ra­jon­gók pedig egy­ből ta­lál­ga­tásba kezd­tek...

Meg­lepő képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő, a ra­jon­gók pedig egy­ből ta­lál­ga­tásba kezd­tek...

Mi történhetett? Rá sem ismerni Balázs Klárira

Mi történhetett? Rá sem ismerni Balázs Klárira

A Ri­post­nak me­sélt a vál­to­zás oka­i­ról!

Töb­be­ket le­tag­ló­zott új kül­seje, hi­szen egy nő csak okkal vál­toz­tat ilyen drá­ma­ian a meg­je­le­né­sén. Az éne­kesnő a Ri­post­nak me­sélt a vál­to­zás igazi oka­i­ról!

Ebben az életkorban élvezik legerősebben orgazmusukat a nők!

Ebben az életkorban élvezik legerősebben orgazmusukat a nők!

Kevés nő elé­ge­dett azzal, ahogy a kor elő­re­ha­lad­tá­val vál­to­zik a teste. Ennek a vál­to­zás­nak vi­szont egy­ként örül­nek, ez pedig az egyre he­ve­sebb or­gaz­mus.

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

Itt a bizonyíték: Elképesztően fogy Tóth Gabi

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban!

A nép­szerű ma­gyar éne­kesnő nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban!

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit EZO

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit

Itt a májusi telihold, így szabadít fel végre mindenkit

Május 10-én 23óra 43 perc­kor te­li­hold a Skor­pió je­gyé­ben, így vál­toz­hat az éle­ted, ha fi­gye­led a je­le­ket.

Május 10-én 23óra 43 perc­kor fan­tasz­ti­kus te­li­hold a Skor­pió je­gyé­ben, így vál­toz­hat az éle­ted, ha fi­gye­led a je­le­ket.

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Drámai változás: Felismerhetetlenné vált Kökény Attila arca!

Kö­kény At­tila arca tel­je­sen meg­vál­to­zott a nagy sza­káll­tól, amit hó­na­pok óta nö­veszt!

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Megszavazták, bővül az egyszerű bejelentés hatóköre

Mos­tan­tól a 300 négy­zet­mé­ter­nél na­gyobb la­kó­épü­let is meg­va­ló­sít­ható egy­szerű be­je­len­tés­sel, ha az épít­ke­zést saját lak­ha­tási cél­lal ki­vi­te­le­zik, és csak egy lakás jön létre.

Kifakadt Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Kifakadt Thomas Doll, óriási változások fenyegetnek a Fradinál

Ég­sza­ka­dás, föld­in­du­lás jöhet a nyári szü­net­ben az Üllői úton.

Nem len­nénk a német edző fo­cis­tái he­lyé­ben. Ég­sza­ka­dás, föld­in­du­lás jöhet a nyári szü­net­ben az Üllői úton.

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Így néz ki ma a leghíresebb mémmé vált kislány!

Biz­to­san nem is­mer­néd fel. Ő az egyet­len ember(ke), aki ve­szé­lyes tud lenni Chuck Nor­risra is.

Biz­to­san nem is­mer­néd fel, pedig na­ponta szem­be­jön veled a hálón. Ő az egyet­len ember(ke), aki ve­szé­lyes tud lenni Chuck Nor­risra is.

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Biz­to­san hal­lot­tad már, hogy elég kis dol­go­kat át­ala­kí­tani az ét­ren­ded­ben, és máris ta­pasz­tal­ha­tod az ered­mé­nye­ket.

Nagy a baj: Aggódnak a barátok, ijesztően lefogyott Nádai Anikó

Nagy a baj: Aggódnak a barátok, ijesztően lefogyott Nádai Anikó

Lát­vá­nyo­san át­ala­kult Anikó kül­seje.

Lát­vá­nyo­san át­ala­kult Nádai Anikó kül­seje, a sza­kí­tás óta drasz­ti­ku­san le­fo­gyott. A mű­sor­ve­zető egész­sé­géért sokan ag­gód­nak.

Rékasi Károly nem hitte, hogy ez megtörténhet! De igen!

Rékasi Károly nem hitte, hogy ez megtörténhet! De igen!

Ré­kasi Ká­roly már túl van a ki­len­ce­dik mű­té­ten...

Ré­kasi Ká­roly már túl van a ki­len­ce­dik mű­té­ten, és sosem hitte, hogy va­laha még ép lehet a lába. Most úgy tűnik, többé nem kell ag­gód­nia.

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

Sarka Kata új hajat villantott: Vajon mit jelent a frizuraváltás?

A csi­nos édes­anya va­ló­ban új éle­tet kez­dett! El­ké­pesztő külső vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

A csi­nos édes­anya va­ló­ban új éle­tet kez­dett! El­ké­pesztő külső vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Kiderült: Ezért nem költözik haza családjával Gombos Edina

Úgy tűnik, a nép­szerű té­vés­nek egy­előre esze ágá­ban sincs vissza­térni Ma­gyar­or­szágra. Ki­de­rült, miért!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Boldog akarsz lenni 2017-ben? Akkor ezeket ne csináld!

Sze­ret­nél bol­do­gab­ban élni az új évben? Akkor elő­ször is ér­de­mes pár rossz szo­kást ki­gyom­lálni a na­pi­ren­ded­ből.

Komoly elhatározásra jutott Tatár Csilla

Komoly elhatározásra jutott Tatár Csilla

A mű­sor­ve­zető nem ti­pi­kus anyuka, nem lett ag­gódó.

A mű­sor­ve­zető nem ti­pi­kus anyuka, nem lett ag­gó­dó­sabb, ami­óta fia meg­szü­le­tett, sőt, azóta la­zább lett. Nem is lett ott­hon ülő, sokat moz­dul­nak ki, mert Mi­lán­nak nagy a moz­gás­igé­nye.

Ezektől az aprócska változtatásoktól máris fogyhatsz!

Ezektől az aprócska változtatásoktól máris fogyhatsz!

Na­gyon sokat nyom­nak a lat­ban!

Ha fogyni akarsz, min­den­képp át kell ala­kí­ta­nod az élet­mó­do­dat. Néha azon­ban a kis vál­toz­ta­tá­sok is sokat nyom­nak a lat­ban.

Felismerhetetlen: Nézd, mit tett magával Kiss Ramóna

Felismerhetetlen: Nézd, mit tett magával Kiss Ramóna

A csi­nos szí­nésznő ha­tal­mas át­vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Leg­fris­sebb fo­tó­ján alig is­mer­tünk rá!

A csi­nos szí­nésznő ha­tal­mas át­vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Leg­fris­sebb fo­tó­ján alig is­mer­tünk rá!

Váratlan fordulat a TV2-nél: Rég nem látott műsorvezető tér vissza

Váratlan fordulat a TV2-nél: Rég nem látott műsorvezető tér vissza

Vál­to­zá­son men­nek át a csa­torna mű­so­rai, a nézők pedig vissza­kap­nak egy sze­re­tett mű­sor­ve­ze­tőt.

Ijesztő: Mi történt Jessica Simpson arcával?

Ijesztő: Mi történt Jessica Simpson arcával?

Csak nem nyúlt újra az ital­hoz?

Soha ilyen meg­vi­sel­ten nem né­zett még ki a 36 éves éne­kesnő! Több réteg va­ko­lat­tal sem tudta lep­lezni, hogy va­lami nem stim­mel.

Damu Roland nagy lépésre szánta rá magát

Damu Roland nagy lépésre szánta rá magát

A szí­nész min­dent meg­tesz a siker ér­de­ké­ben, le­fo­gyott, és a ra­jon­góit szol­gálja ki.

A szí­nész min­dent meg­tesz a siker ér­de­ké­ben, le­fo­gyott, és a ra­jon­góit szol­gálja ki.

Felszámolta az értéktelen barátságait Gesztesi Károly

Felszámolta az értéktelen barátságait Gesztesi Károly

A szí­nész tel­je­sen ki­cse­ré­lő­dött, új éle­té­ből pedig ki­ik­tatta az ál­sá­gos em­be­re­ket.

A szí­nész tel­je­sen ki­cse­ré­lő­dött, új éle­té­ből pedig ki­ik­tatta az ál­sá­gos em­be­re­ket.

Gesztesi Károly meglepő vallomása a HELLO! gálán

Gesztesi Károly meglepő vallomása a HELLO! gálán

A szí­nész őszin­tén be­szélt fél­éves pi­he­né­sé­ről és arról, ho­gyan si­ke­rült vissza­ta­lál­nia fi­a­tal­kori ön­ma­gá­hoz...

Aggasztó változás: Mi történt Hegedűs D. Gézával?

Aggasztó változás: Mi történt Hegedűs D. Gézával?

Rá sem lehet is­merni a mű­vészre!

Rá sem lehet is­merni a Kos­suth-és Já­szai Mari-díjas mű­vészre! Az el­múlt évek­hez ké­pest lát­vá­nyo­san le­fo­gyott és az arca is meg­vi­sel­tebb lett.

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

Hoppá: Mi történt Eszenyi Enikő testével?

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a nyá­ron! Alig lehet rá­is­merni!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a nyá­ron! Alig lehet rá­is­merni!

Meglepő változással indul a szerdai időjárás!

Meglepő változással indul a szerdai időjárás!

Nap­köz­ben a Du­nán­tú­lon és a kö­zépső te­rü­le­te­ken napos idő vár­ható, a Ti­szán­tú­lon alig lesz felhő.

Nap­köz­ben a Du­nán­tú­lon és kö­zépső te­rü­le­te­ken napos idő vár­ható, a Ti­szán­tú­lon alig lesz felhő, csa­pa­dék sehol sem lesz.

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Détár Enikőre

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Détár Enikőre

Je­len­tő­sen meg­vál­to­zott az arca!

A csi­nos szí­nésznő arca je­len­tő­sen meg­vál­to­zott. Csak ta­lál­gatni tu­dunk, mi lehet ennek az oka!

Mi történhetett? Túl nagy a csend Csobot Adél körül!

Mi történhetett? Túl nagy a csend Csobot Adél körül!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Ami­óta édes­anyává vált, ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Bombasztikus változáson ment keresztül Tóth Vera

Bombasztikus változáson ment keresztül Tóth Vera

Közel fél éve már, hogy kés alá fe­küdt a ma­gyar éne­kes. Mind­ezt azért, hogy egész­sége rend­be­té­tele mel­lett végre ön­ma­gát is be­tel­je­sítse.

Közel fél éve már, hogy kés alá fe­küdt a ma­gyar éne­kes. Mind­ezt azért, hogy egész­sége rend­be­té­tele mel­lett végre ön­ma­gát is be­tel­je­sítse.

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Komoly változás Kulka János állapotában!

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész­ről.

Friss képek ke­rül­tek nap­vi­lágra az agyi in­fark­tu­son át­esett Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész­ről.

Meglepő vallomás: az érzéki gyönyöröknek élt Gönczi Gábor!

Meglepő vallomás: az érzéki gyönyöröknek élt Gönczi Gábor!

Ma már pon­to­san tudja, hogy fog­lal­koz­nia kell a jö­vő­jé­vel. Bú­csút in­tett he­do­nista élet­mód­já­nak.

Ma már pon­to­san tudja, hogy fog­lal­koz­nia kell a jö­vő­jé­vel. Bú­csút in­tett he­do­nista élet­mód­já­nak.

Drasztikus változás az időjárásban! Megdőlt minden jóslat

Drasztikus változás az időjárásban! Megdőlt minden jóslat

Pén­tek­től me­le­gebb napok jön­nek!

Csü­tör­tök este még szá­mít­ha­tunk csa­pa­dékra, de pén­tek­től ismét szá­ra­zabb, egyre me­le­gebb napok jön­nek. Egye­dül a pén­tek reg­gel lesz drá­ma­ian hűvös!

Meglepő fotók! Mi történt Fenyő Miklóssal?

Meglepő fotók! Mi történt Fenyő Miklóssal?

Mennyire meg­vál­to­zott Fenyő!

Kedd este Ba­la­tonl­el­lén lé­pett fel az éne­kes­le­genda. A kö­zön­ség meg­le­pő­dött, mennyire meg­vál­to­zott Fenyő!

Brutálisabb lesz az időjárás, mint gondolnád: erre készülj!

Brutálisabb lesz az időjárás, mint gondolnád: erre készülj!

Az idő­já­rás még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket. Le­gin­kább egy hul­lám­vas­út­hoz le­hetne ha­son­lí­tani, amire mu­száj fe­lül­nöd.

Változás előtt áll az időjárás: erre készülj ma!

Változás előtt áll az időjárás: erre készülj ma!

Hol­nap­tól meg­vál­to­zik az idő­já­rás...

Hol­nap­tól már tel­je­sen más idő­já­rásra szá­mít­ha­tunk, mint a hét első két nap­ján. Job­ban teszi min­denki, ha előre fel­ké­szül...

10 apró változás az életedben, amitől látványosan fogyni kezdesz

10 apró változás az életedben, amitől látványosan fogyni kezdesz

Azt hit­ted, csak akkor fogy­hatsz, ha min­dent ra­di­ká­li­san át­ala­kí­tasz az éle­ted­ben, és meg­vonsz ma­gad­tól min­dent, ami finom?

Kénytelen volt megváltoztatni külsejét Kulcsár Edina!

Kénytelen volt megváltoztatni külsejét Kulcsár Edina!

A dögös mű­sor­ve­zető még egy előtte-utána képet is posz­tolt Fa­ce­book-ol­da­lára.

A dögös mű­sor­ve­zető még egy előtte-utána képet is posz­tolt Fa­ce­book-ol­da­lára.

Tanár lesz az egykori botránycelebből!

Tanár lesz az egykori botránycelebből!

Egy igazi hisz­té­ri­ka­ként is­merte meg az or­szág, ennek el­le­nére ál­lítja, a va­lódi arca tel­je­sen más. Úgy dön­tött, vissza­megy az egye­temre, ahol ta­ní­tani fog.

Egy igazi hisz­té­ri­ka­ként is­merte meg az or­szág, ennek el­le­nére ál­lítja, a va­lódi arca tel­je­sen más.

Teljesen kivetkőzött magából Baukó Éva

Teljesen kivetkőzött magából Baukó Éva

Olyan arcát mu­tatta meg a celeb, ami­nek még a lé­te­zése is meg­lepő

Olyan arcát mu­tatta meg a celeb, ami­nek még a lé­te­zése is meg fog majd lepni. Ké­szülj, vá­rat­lan fotók jön­nek!

Marsi Anikónak négy hét múlva teljesen megváltozik az élete!

Marsi Anikónak négy hét múlva teljesen megváltozik az élete!

Nagy vál­to­zás kö­szönt be az éle­tébe.

Las­san két hó­napja, hogy ha­za­köl­tö­zött Marsi Anikó Ma­gyar­or­szágra, a Té­nyek mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek azon­ban nem sok ideje jut ma­gára és a ba­rá­ta­ira.

Szexi, lapos hasával felrobbantotta a netet Gáspár Evelin!

Szexi, lapos hasával felrobbantotta a netet Gáspár Evelin!

Az egy­kor duci ce­le­bre ma már rá sem lehet is­merni. Ilyen dögös még sosem volt!

Az egy­kor duci ce­le­bre ma már rá sem lehet is­merni. Ilyen dögös még sosem volt!

Csalóka délelőtt, munkából hazafelé meglephet az időjárás!

Csalóka délelőtt, munkából hazafelé meglephet az időjárás!

A dél­utáni órá­kig sok nap­sü­tésre kell szá­mí­tani, de kora este már el­ro­mol­hat az idő.

A dél­utáni órá­kig sok nap­sü­tésre kell szá­mí­tani, de kora este már el­ro­mol­hat az idő.

Hatalmas változás a Viszkis rabló életében!

Hatalmas változás a Viszkis rabló életében!

Május eleje óta végre fel­lé­le­gez­het az egy­kori bank­rabló.

Május eleje óta végre fel­lé­le­gez­het az egy­kori bank­rabló, nem kell már min­den moz­du­la­tára ügyel­nie!

Vasárnap a Facebook törli az email címed!

Vasárnap a Facebook törli az email címed!

A leg­na­gyobb kö­zös­ségi site május el­se­jén be­szün­teti email szol­gál­ta­tá­sát.

A leg­na­gyobb kö­zös­ségi site május el­se­jén be­szün­teti az email szol­gál­ta­tá­sát...

Változnak a futball szabályai: az Eb-n már ezek érvényesek!

Változnak a futball szabályai: az Eb-n már ezek érvényesek!

Fris­sítsd a sza­bály­is­me­re­ted, ne­hogy té­ve­sen akadj ki a já­ték­ve­ze­tőre! Össze­fog­lal­tuk a tud­ni­va­ló­kat.

Fris­sítsd a sza­bály­is­me­re­ted, ne­hogy té­ve­sen akadj ki a já­ték­ve­ze­tőre egy-egy íté­let­nél! Össze­fog­lal­tuk a tud­ni­va­ló­kat, las­san ideje meg­ba­rát­kozni velük.

Németh Kristóf is imádkozik Kulkáért

Németh Kristóf: A hűségnek is ára van

Nem­csak a vál­tás utáni min­den­na­pok­ról, ér­zé­se­i­ről és Kul­ká­ról be­szélt, hanem arról is, csa­ládja ho­gyan fo­gadta a szín­ház­ból való le­lé­pé­sét.

Egyre több­ször gon­dol Hofi Géza örök böl­cses­sé­gére, ame­lyet most sok szem­pont­ból ak­tu­á­lis­nak tart.

Lelépne az országból az ismert színész!

Lelépne az országból az ismert színész!

Szabó Győző akár hosszabb időre is el­hagyná az or­szá­got, hi­szen az el­múlt évek­ben szinte egy perc sza­bad­ideje sem volt. El­árulta, hová utazna el leg­szí­ve­seb­ben.

Szabó Győző akár hosszabb időre is el­hagyná az or­szá­got, hi­szen az el­múlt évek­ben szinte egy perc sza­bad­ideje sem volt.

Magára hagyta gyermekeit az új életet kezdő Szíj Melinda!

Magára hagyta gyermekeit az új életet kezdő Szíj Melinda!

Az éne­kesnő a fő­vá­rosba köl­tö­zött sze­rel­mé­hez, gye­re­kei azon­ban nem tud­tak vele jönni. Majd meg­sza­kadt Me­linda szíve.

Rohadtul átvert minket a mai időjárás! Így érkezik a rossz idő

Rohadtul átvert minket a mai időjárás! Így érkezik a rossz idő

Este ér­ke­zik az a nem várt hi­deg­front.

A dél­előtti órák­ban le­he­tett még él­vezni a nap­sü­tést, ám dél­után­tól már zá­po­rokra is kell szá­mí­tani.

Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, csak 24 óra a haladék

Kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, csak 24 óra a haladék

Je­len­tő­sen vissza­esik a hő­mér­sék­let.

A hét má­so­dik fe­lé­ben eső, zá­po­rok, zi­va­ta­rok és meg­erő­södő szél kí­sé­re­té­ben je­len­tő­sen vissza­esik a hő­mér­sék­let.

Soha nem fogyókúrázott, mégis 110 kilót adott le a fiatal nagyi!

Soha nem fogyókúrázott, mégis 110 kilót adott le a fiatal nagyi!

20 éves ko­rára már 100 kilót nyo­mott, öt évvel ké­sőbb pedig, ami­kor meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, 136 ki­lóra kú­szott fel a súlya.

Az ame­ri­kai Clara Wil­li­ams már a kö­zép­is­kola óta küz­dött a sú­lyá­val, még­sem tudta meg­állni, hogy nas­sol­jon. 20 éves ko­rára már 100 kilót nyo­mott, öt évvel ké­sőbb pedig, ami­kor meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, 136 ki­lóra kú­szott fel a súlya.

Hatalmas változás: Tuti, hogy nem ismernéd fel VV Alexát

Hatalmas változás: Tuti, hogy nem ismernéd fel VV Alexát

A fi­a­tal lány­ból igazi dögös bom­bá­zóvá vált. Le­g­újabb ké­pé­től biz­to­san neked is el­ke­re­ke­dik a sze­med.

A fi­a­tal lány­ból igazi dögös bom­bá­zóvá vált. Le­g­újabb ké­pé­től biz­to­san neked is el­ke­re­ke­dik a sze­med.

Hoppá! Mi történt Zimány Linda arcával?

Hoppá! Mi történt Zimány Linda arcával?

Szinte alig lehet fel­is­merni Zi­mány Lin­dát ezen a fotón. Egé­szen meg­le­pőd­tünk a lát­vá­nyon. Mintha tel­je­sen át­ala­kult volna

Szinte alig lehet fel­is­merni Zi­mány Lin­dát ezen a fotón. Egé­szen meg­le­pőd­tünk a lát­vá­nyon.

Mi történt Rúzsa Magdi arcával?

Mi történt Rúzsa Magdi arcával?

Mintha az utóbbi idő­ben fel­tű­nően meg­vál­to­zott volna az arca!

A har­minc­éves éne­kesnő szebb, mint va­laha! Mégis, mintha az utóbbi idő­ben fel­tű­nően meg­vál­to­zott volna az arca!

Mi történt Berki Krisztián arcával...? - FOTÓK

Mi történt Berki Krisztián arcával...? - FOTÓK

Az izmos ma­csóra alig lehet rá­is­merni leg­utóbbi fo­tó­ján. Holt­biz­tos, hogy te is meg fogsz le­pődni azon, amit látsz

Az izmos ma­csóra alig lehet rá­is­merni leg­utóbbi fo­tó­ján. Holt­biz­tos, hogy te is meg fogsz le­pődni azon, amit látsz

Teljesen kiakadtak a rajongók Tóth Gabi külsején

Teljesen kiakadtak a rajongók Tóth Gabi külsején

Ke­mé­nyen be­szól­tak az éne­kes­nő­nek.

Ke­mé­nyen be­szól­tak az éne­kes­nő­nek, aki nem­rég ismét stí­lust vál­tott. Szom­bat esti szelfije egy­ál­ta­lán nem ara­tott si­kert a ra­jon­gók kö­ré­ben.

Brutális változást hoz a hétvégi időjárás!

Brutális változást hoz a hétvégi időjárás!

A pén­teki napos idő után a hét­vé­gén be­bo­rul az ég, és ónos eső is lesz.

A pén­teki napos idő után a hét­vé­gén be­bo­rul az ég, és több hul­lám­ban vár­ható eső, szom­ba­ton az or­szág észak­ke­leti ré­szén ónos esőre is szá­mí­tani kell.

Meglepő fotót posztolt magáról Hujber Feri, így még biztos nem láttad!

Meglepő fotót posztolt magáról Hujber Feri, így még biztos nem láttad!

Már hat­éve­sen se tu­dott nyug­ton ma­radni a szí­nész.

A szí­nész hat­éves kisfi­ú­ként, vic­ces fri­zu­rá­val ül osz­tály­tár­sa­i­val azon a fe­kete-fehér fény­ké­pen, ami nem­rég akadt a ke­zébe.

Varga Iza új frizurát villantott

Varga Iza új frizurát villantott

Varga Iza­bella végre élő­ben is meg­mu­tatta új, rövid fri­zu­rá­ját. A Ba­rá­tok közt szí­nész­nője már így is sok­kal fi­a­ta­labb­nak né­zett ki a ko­rá­nál, de új ha­já­val megint le­ta­gad­hat pár évet.

Varga Iza­bella végre élő­ben is meg­mu­tatta új, rövid fri­zu­rá­ját. A Ba­rá­tok közt szí­nész­nője már így is sok­kal fi­a­ta­labb­nak né­zett ki a ko­rá­nál, de új ha­já­val megint le­ta­gad­hat pár évet.

A viharos szél az első jel, sarkvidéki hideget hoz ránk az időjárás

Meglepő változás kezdődik ma az időjárásban

Ket­tős front­ha­tás van.

Ket­tős front­ha­tás van, az egész or­szág nyögni fog ma. Erős lesz a szél is.

11.11. 11:11: Kívánj, és lépj be az új dimenzióba!

11.11. 11:11: Kívánj, és lépj be az új dimenzióba!

Ma 11 óra 11 perc­kor kü­lön­le­ges, spi­ri­tu­á­lis pil­la­na­tot él­he­tünk át. A szám­beli együtt­ál­lá­sok óri­ási je­len­tő­ség­gel bír­nak.

Soha nem ismernéd fel Kelemen Annát!

Soha nem ismernéd fel Kelemen Annát!

Az or­szág An­nács­kája las­san tel­jes át­ala­ku­lá­son megy ke­resz­tül, és már csak nyo­mok­ban fel­fe­dez­hető benne az a nő, akit meg­is­mer­tünk anno.

Az or­szág An­nács­kája las­san tel­jes át­ala­ku­lá­son megy ke­resz­tül, és már csak nyo­mok­ban fel­fe­dez­hető benne az a nő, akit meg­is­mer­tünk anno.