CÍMKE: 'úszás'

Megkapó őszinteség, mindent elárul a magyar úszósztár

Megkapó őszinteség, mindent elárul a magyar úszósztár

Milák Kris­tóf őszinte sza­vak­kal ér­té­kelte a ma­gyar úszó­vá­lo­ga­tott tel­je­sít­mé­nyét.

Milák Kris­tóf őszinte sza­vak­kal ér­té­kelte a ma­gyar úszó­vá­lo­ga­tott tel­je­sít­mé­nyét.

Hatalmas siker, meghódítja a világot a magyar úszólány

Hatalmas siker, meghódítja a világot a magyar úszólány

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar ver­seny­zők az ifjú­sági olim­pia ne­gye­dik nap­ján. Meg­van a mi­e­ink nyol­ca­dik arany­érme a Bu­e­nos Aires-i vi­a­da­lon.

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar ver­seny­zők az ifjú­sági olim­pia ne­gye­dik nap­ján. Meg­van a mi­e­ink nyol­ca­dik arany­érme a Bu­e­nos Aires-i vi­a­da­lon.

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Az Iron Lady új edzője, Pet­rov Árpád szep­tem­ber­ben kapta meg első fi­ze­té­sét a klasszis úszónő után.

Érdekes magánéleti titkok derültek ki Hosszú Katinka barátnőjéről

Magánéleti titkok derültek ki Hosszú Katinka barátnőjéről

Mu­tina Ágnes meg­szabja a vő­le­gé­nyé­nek, hogy mikor kell el­men­nie aludni.

Mu­tina Ágnes meg­szabja a vő­le­gé­nyé­nek, hogy mikor kell el­men­nie aludni. A táp­lál­ko­zá­sára is oda­fi­gyel.

Részegen tört-zúzott az amerikai csillag, letartóztatták

Részegen tört-zúzott az amerikai csillag, letartóztatás lett a vége

Lochte it­ta­san csi­nálta a fesz­ti­vált.

Ryan Lochte it­ta­san csi­nálta a fesz­ti­vált egy ho­tel­ban. A hat­szo­ros olim­piai baj­nok el­vo­nó­ká­rára vonul.

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Tusup eltűnésével Hosszú Katinka édesapja is újra boldog

Vissza­tért az igai Ka­tinka.

A csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Hosszú Katinka a fájdalomnak is örült a Duna Arénában

Hosszú Katinka a fájdalomnak is örült a Duna Arénában

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Már két hónap alatt is ki­de­rült: nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Nem hiszed el, mit ajándékozott Egerszegi Krisztina Hosszú Katinkának

Nem hiszed el, mit ajándékozott Egerszegi Krisztina Hosszú Katinkának

A Duna Aré­ná­ban ta­lál­ko­zott egy­más­sal a két sztár.

Öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk sze­mé­lye­sen is gra­tu­lálni tu­dott az Iron Lady­nek a Duna Aré­ná­ban.

Vakon is legyőzte világhírű ellenfelét a magyar sztár

Vakon is legyőzte világhírű ellenfelét a magyar sztár

Tor­ghel­lé­nek nem volt könnyű dolga.

Tor­ghelle Sán­dor­nak úgy kel­lett úsz­nia a Duna Aré­ná­ban, hogy a szem­üvege szinte végig a szá­já­ban volt... Ám így is si­ke­re­sen meg­előzte Eri­cet, az an­gol­nát.

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Arénában

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Aréna közönségének

Fan­tasz­ti­ku­san úszott az Iron Lady.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Bu­da­pes­ten gyűj­tötte be 400. és 401. vi­lág­kupa-érmét. Ki­de­rült, hol fogja tar­tani őket.

Közös fotó és hallgatás: miért titkolózik Katinka?

Közös fotó és hallgatás: miért titkolózik Hosszú Katinka?

Egyre nyil­ván­va­lóbb, hogy az úszónő Dudás Dá­niel ol­da­lán ta­lálta meg a bol­dog­sá­got.

Egyre nyil­ván­va­lóbb, hogy az úszónő Dudás Dá­niel ol­da­lán ta­lálta meg a bol­dog­sá­got, mi­u­tán vég­leg sza­kí­tott Shane Tu­sup­pal.

Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

Hosszú Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok hat egyéni szám­ban áll rajt­hoz a Duna Aré­ná­ban.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok hat egyéni szám­ban áll rajt­hoz a Duna Aré­ná­ban. A célja az, hogy a le­hető leg­több érmet be­sö­pörje. A Ri­post kér­dé­sére nem csak az arany­ér­met érő glas­gow-i, de a mos­tani for­má­ját is ér­té­kelte.

Világsztár sportolókkal találkozott Orbán Viktor

Világsztár sportolókkal találkozott Orbán Viktor

Ok­tó­ber 4-6. kö­zött a bu­da­pesti Duna Aréna ad ott­hont az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat­nak.

Ok­tó­ber 4-6. kö­zött a bu­da­pesti Duna Aréna ad ott­hont az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat­nak.

Különleges meglepetésre készül Cseh Laci: ez a terve az úszás után

Különleges meglepetésre készül Cseh Laci: ez a terve az úszás után

Régi nagy ri­vá­li­sá­val, egy­ben ba­rát­já­val ver­se­nyez a bu­da­pesti vi­lág­ku­pán, de csak utána jön a java!

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el.

Úszó­sztá­run­kat nagy meg­le­pe­tés érte a vi­lág­kupa-ver­seny előtt. Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el a rend­kí­vül le­le­mé­nyes ra­jon­gói elől.

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett.

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis Eind­ho­ven­ben.

Hosszú Katinka edzőnek állt, nem akárki lett a tanítványa

Hosszú Katinka edzőnek állt, nem akárki lett a tanítványa

Az Iron Lady is ott lesz a Duna Aré­ná­ban a jövő héten meg­ren­de­zésre ke­rülő vi­lág­ku­pán. Ez­út­tal tré­nin­get tar­tott.

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből.

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből. Az olim­piai baj­no­kot a szü­lei is fél­tik.

Tusup nélkül is óriási a sikere Hosszú Katinka klubjának

Tusup nélkül is óriási a sikere Hosszú Katinka klubjának

Sokan kö­vet­ték az Iron Ladyt.

Ren­ge­te­gen hagy­ták el az Iron Aqua­ti­csot az olim­piai baj­nok úszó ked­véért. Az úszó­is­ko­lába is ren­ge­te­gen je­lent­kez­tek már eddig.

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Újra dől­nek az ara­nyak, csak­hogy... Egye­lőre csa­lóka a kép, de van re­mény az igazi fel­tá­ma­dásra.

Meglepő, nem akárki állna ki Hosszú Katinka ellen

Meglepő, nem akárki állna ki Hosszú Katinka ellen

Az Egyen­lí­tői-gui­neai úszó 100 méter gyor­son al­ko­tott ma­ra­dan­dót a syd­neyi olim­pián.

Az Egyen­lí­tői-gui­neai úszó 100 méter gyor­son al­ko­tott ma­ra­dan­dót a syd­neyi olim­pián.

Egerszegi Krisztina olyat tett, amit sohasem feledünk

Egerszegi Krisztina olyat tett ezen a napon, amit sohasem feledünk

Har­minc éve írta be magát a ma­gyar sport­tör­té­ne­lembe a 14 esz­ten­dős Egérke.

Har­minc éve írta be magát a ma­gyar sport­tör­té­ne­lembe a 14 esz­ten­dős Egérke.

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Ha­za­tért Do­há­ból az úszó­sztár.

Ha­za­tért Do­há­ból az úszó­sztár. Na­gyon várta már ezt. Nem csak Bu­da­pest vi­szont­lá­tása miatt su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Nagyon szexi fotót osztott meg Jakabos Zsuzsanna

Nagyon szexi fotót osztott meg Jakabos Zsuzsanna

Kpi­heni a vk-so­ro­zat fá­ra­dal­mait.

A klasszis úszónő ki­pi­heni a vi­lág­kupa-so­ro­zat fá­ra­dal­mait. Ka­zany­ban hét érmet nyert, Do­há­ban négy me­dál­lal lett gaz­da­gabb.

Trágár nyilatkozatot erősített meg a magyar sztársportoló

Megerősítette trágár nyilatkozatát az éremgyűjtő magyar sztársportoló

Nyert a vi­lág­kupa-so­ro­zat dohai ál­lo­má­sán a hét­vé­gén, de nem elé­ge­dett az Eb-ara­nyak­kal.

Nyert és így do­bo­góra áll­ha­tott a vi­lág­kupa-so­ro­zat dohai ál­lo­má­sán a hét­vé­gén a spor­toló, aki ennek el­le­nére, saját be­val­lása sze­rint nem iga­zán elé­ge­dett az Eb-ara­nyak­kal. Rá­adá­sul a nép­szerű úszó ennél jóval nyer­seb­ben fo­gal­ma­zott.

Ezt nagyon imádja Hosszú Katinka, először csinált ilyet

Ezt nagyon imádja Hosszú Katinka, először csinált ilyet

Az Iron Lady pén­te­ken két ara­nyat és egy bronz­ér­met nyert a vi­lág­kupa-so­ro­zat dohai ál­lo­má­sán.

Az Iron Lady pén­te­ken két ara­nyat és egy bronz­ér­met nyert a vi­lág­kupa-so­ro­zat dohai ál­lo­má­sán. A hát­úszás­nál új dol­got pró­bált ki.

Hosszú Katinka nem tudja végleg törölni a múltat

Hosszú Katinka nem tudja végleg törölni a múltat

Nem tö­rölte még a közös ké­pe­ket.

A kö­zös­ségi ol­da­lán to­vábbra is meg­van­nak a közös fotók, a szép em­lé­kek ko­rábbi pár­já­val. Miért nem törli a ké­pe­ket a klasszis úszónő?

Megtört a jég, Hosszú Katinka kibékült az úszótársával

Megtört a jég, Hosszú Katinka kibékült az úszótársával

Ka­zany­ban együtt nyer­tek érmet.

Az Iron Lady a vk-so­ro­zat ka­za­nyi ál­lo­má­sán Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­val, Ver­rasztó Dá­vid­dal és Dudás Dá­ni­el­lel nyert érmet a ve­gyes ve­gyes­vál­tó­val.

Micsoda gesztus, Hosszú Katinka a síró riválisát vigasztalta

Micsoda gesztus, Hosszú Katinka a síró riválisát vigasztalta

Hosszú Ka­tinka 200 méter pil­lan­gón győ­zött, aztán meg­vil­lan­totta sport­em­beri nagy­sá­gát.

Hosszú Ka­tinka 200 méter pil­lan­gón győ­zött, aztán meg­vil­lan­totta sport­em­beri nagy­sá­gát.

Izzik a levegő Hosszú Katinka körül: mindent elmond a bennfentes

Izzik a levegő Hosszú Katinka körül: mindent elmond a bennfentes

Hosszú Ka­tinka és Dudás Dá­niel is ki­vá­lóan sze­re­pelt az első vi­lág­ku­pán...

Hosszú Ka­tinka és Dudás Dá­niel is ki­vá­lóan sze­re­pelt az első vi­lág­ku­pán...

Hosszú Katinka egyre több időt tölt együtt úszótársával

Hosszú Katinka egyre több időt tölt együtt úszótársával

Hosszú Ka­tinka remek ered­mé­nye­ket ért el az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Hosszú Ka­tinka remek ered­mé­nye­ket ért el az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

Ver­rasztó és Ja­ka­bos is ott volt.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kot Ka­zanyba is el­kí­sérte az Iron Swim úszója. Ver­rasztó Dávid és Ja­ka­bos Zsu­zsanna sem ma­radt ki a bu­li­ból.

Hosszú Katinka csupa mosoly, halmozza az érmeket

Hosszú Katinka csupa mosoly, halmozza az érmeket

Hosszú Ka­tinka re­me­kel.

Hosszú Ka­tinka a pén­teki si­ke­rek után szom­ba­ton is foly­tatta az érem­hal­mo­zást.

Sokan biztatják Hosszú Katinkát, ezért van rá szüksége

Sokan biztatják Hosszú Katinkát, ezért van rá szüksége

Három érem­mel nyi­tott.

Hosszú Ka­tinka három érem­mel nyi­tott az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Hosszú Katinka elárulta: ennél nincs jobb dolog

Hosszú Katinka elárulta: ennél nincs jobb dolog

Bol­do­gan sétál leg­újabb fo­tó­ján.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő bol­do­gan sétál leg­újabb fo­tó­ján. Az edzé­sek mel­lett az ét­ke­zé­sére is na­gyon oda kell fi­gyel­nie.

Kiderült, ezt gondolja Hosszú Katinka új edzője Shane Tusupról

Kiderült, ezt gondolja Hosszú Katinka új edzője Shane Tusupról

A Svájc­ból ha­za­térő tré­ner au­gusz­tus óta irá­nyítja a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő fel­ké­szü­lé­sét.

A Svájc­ból ha­za­térő tré­ner au­gusz­tus óta irá­nyítja a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő fel­ké­szü­lé­sét.

Szép emlékek, Hosszú Katinka boldogan nosztalgiázik

Szép emlékek, Hosszú Katinka boldogan nosztalgiázik

Pén­te­ken kez­dő­dik a vk-so­ro­zat.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Ka­zany­ban úszott elő­ször nagy­me­den­cés vi­lág­csú­csot. Pén­te­ken kez­dő­dik a vi­lág­kupa-so­ro­zat.

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

A ma­gyar úszó Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán.

A ma­gyar úszó­baj­nok Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán most hét­vé­gén. Ok­tó­ber ele­jén Bu­da­pestre lá­to­gat a me­zőny.

Éjszakázásairól vallott a magyar sztárúszó

Éjszakázásairól vallott a magyar sztárúszó

Ugyan sokat bu­li­zik, de mégis Eu­rópa egyik leg­jobb úszója a 30. szü­le­tés­nap­ját a na­pok­ban ün­neplő Ver­rasztó Dávid.

Ugyan sokat bu­li­zik, de mégis Eu­rópa egyik leg­jobb úszója a 30. szü­le­tés­nap­ját a na­pok­ban ün­neplő Ver­rasztó Dávid.

Micsoda éjszaka, Verrasztó Dávid világsztár úszólányokkal bulizott

Micsoda éjszaka, Verrasztó Dávid világsztár úszólányokkal bulizott

Jól érezte magát a glas­gow-i úszó Eb arany­ér­mese.

Jól érezte magát a glas­gow-i úszó Eb arany­ér­mese.

Kanos delfin tartja rettegésben turistákat egy francia tengerparton

Kanos delfin tartja rettegésben turistákat egy francia tengerparton

Egy sze­xu­á­li­san fruszt­rált delfin annyi ka­ja­kozó tu­ris­tát fel­bo­rí­tott már, hogy für­dő­zési ti­lal­mat ve­zet­tek be.

Lesd meg, széthúzta a felsőjét Jakabos Zsuzsanna

Lesd meg, széthúzta a felsőjét Jakabos Zsuzsanna

A glas­gow-i Eb-n dönt­ő­zött.

Az Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszónő ismét forró kép­pel ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit. Az au­gusz­tusi, glas­gow-i Eb-n dönt­ő­zött.

Hiányzik Tusup? Itt tart Hosszú Katinka új egyesülete

Hiányzik Tusup? Itt tart Hosszú Katinka új egyesülete

Hosszú Ka­tinka nem pa­nasz­kod­hat. Az új egye­sü­lete is ko­moly nép­sze­rű­ség­nek ör­vend.

Hosszú Ka­tinka nem pa­nasz­kod­hat. Az új egye­sü­lete is ko­moly nép­sze­rű­ség­nek ör­vend.

Hosszú Katinka meglepődött, nagyon boldog az úszónő

Hosszú Katinka meglepődött, nagyon boldog az úszónő

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző Iron Lady ke­mé­nyen ké­szül.

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző Iron Lady ke­mé­nyen ké­szül.

Verbális agresszió, felelnie kell az úszók elnökének

Verbális agresszió, felelnie kell az úszók elnökének

A szak­értő sze­rint nem ma­rad­hat kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül Wla­dár Sán­dor ki­je­len­tése.

Vérlázító felvétel, szexista botrány a magyar úszósportban

Vérlázító felvétel, szexista botrány a magyar úszósportban

Ezt nem vár­tuk volna a le­gen­dá­tól.

Újabb kínos ügy a si­ker­sport­ág­ban, ezt nem vár­tuk volna a le­gen­dá­tól. Sosem lesz már béke a ma­gyar­or­szági uszo­dák vi­lá­gá­ban?

Szexbotrány, Hosszú Katinka is elmondta a véleményét

Szexbotrány az úszásban, Hosszú Katinka is elmondta a véleményét

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja az elnök vi­sel­ke­dé­sét.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az Ins­tag­ra­mon je­lezte: el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja az elnök vi­sel­ke­dé­sét. Wla­dár Sán­dor, a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség el­nö­ké­nek sze­xista sza­vait tar­tal­mazó hang­fel­vé­tel so­kak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Forró, lesd meg a lovagló Jakabos Zsuzsannát

Forró, lesd meg a lovagló Jakabos Zsuzsannát

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon dön­tőbe ju­tott 200 ve­gye­sen. Vic­ces képet osz­tott meg.

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon dön­tőbe ju­tott 200 ve­gye­sen. Vic­ces képet osz­tott meg kö­zös­ségi ol­da­lán a 29 esz­ten­dős spor­toló.

Csupa mosoly, így mulat Hosszú Katinka

Csupa mosoly, így mulat Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az Eu­rópa-baj­nok­ság után sem áll le az edzé­sek­kel. Vi­dá­man kezdte a hétfő reg­gelt is a klasszis spor­toló.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az Eu­rópa-baj­nok­ság után sem áll le az edzé­sek­kel. Vi­dá­man kezdte a hétfő reg­gelt is a klasszis spor­toló.

Forró fotó a Balatonról, így nyaral Kapás Bogi

Forró fotó a Balatonról, így nyaral Kapás Bogi

Nem tud el­sza­kadni a víz­től.

Arany­ér­met nyert Glas­gow-ban. Az úszó Eu­rópa-baj­nok­ság után sem tud el­sza­kadni a víz­től. Szin­tén úszó pár­já­val, Te­legdy Ádám­mal ro­man­ti­ká­zik.

Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Meglepő, elárulta titkát a fiatal magyar sportolónő

Meglepő, elárulta titkát a fiatal magyar sportolónő

Három érmet szer­zett Glas­gow-ban.

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon a ma­gyar csa­pat egyik leg­jobbja volt. 400 és 800 gyor­son ezüst, 1500 gyor­son bronz­ér­met szer­zett.

Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Érdekes részletek: Egerszegi Krisztina így fedezte fel Késely Ajnát

Azon­nal meg­ked­velte a fi­a­tal úszót.

Az öt­szö­rös olim­piai arany­ér­mes baj­noknő azon­nal meg­ked­velte a te­het­sé­ges úszót.

Meglepő bejelentés Kapás Bogitól, nagy dobásra készül az úszósztár

Meglepő bejelentés Kapás Bogitól, nagy dobásra készül az úszósztár

A szép­sé­ges spor­toló akár négy szám­ban is rajt­hoz áll­hat a to­kiói olim­pián.

A szép­sé­ges spor­toló akár négy szám­ban is rajt­hoz áll­hat a to­kiói olim­pián. A gyors­úszást még pi­hen­teti.

Újabb részletek, így úszhat a Balatonban az új magyar sztár

Újabb részletek, így úszhat a Balatonban az új magyar sztár

Ez is kell ahhoz, hogy si­ke­res le­gyen.

Ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki Ra­sovszky Kris­tóf fel­ké­szü­lési mód­sze­ré­vel kap­cso­lat­ban. Az Eb-n si­kert si­kerre hal­mozó csil­lag nem ijed meg sem­mi­től.

Jakabos Zsu fodrásznál járt, látni kell a végeredményt

Jakabos Zsu fodrásznál járt, látni kell a végeredményt

A glas­gow-i úszó Eb-n dön­tős volt 200 ve­gye­sen. Ez­után végre el­ju­tott egy szép­ség­sza­lonba, ahová már rég­óta vá­gya­ko­zott... Megérte!

Lesd meg, így kérte meg szerelme a népszerű magyar úszónő kezét

Lesd meg, így kérte meg szerelme a népszerű magyar úszónő kezét

Nagy a bol­dog­ság a spor­tos pár­nál. Je­len­tős lé­pésre szán­ták el ma­gu­kat.

Nagy a bol­dog­ság a spor­tos álom­pár­nál. Je­len­tős lé­pésre szán­ták el ma­gu­kat.

Kiderült, ennyi pénzt keresett a magyar sztár az úszó Eb-n

Kiderült, ennyi pénzt keresett a magyar sztár az úszó Eb-n

Ra­sovszky Kris­tóf két arany­érem mel­lett egy ezüs­töt is nyert a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Ra­sovszky Kris­tóf két arany­érem mel­lett egy ezüs­töt is nyert a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Megrendítő vallomás: lelkileg mélypontra került a magyar sztár

Sze­relme és edzője adott erőt neki.

Kapás Bog­lárka na­gyon maga alatt volt az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Sze­relme és edzője bá­to­rí­tása vi­szont erőt adott neki a foly­ta­tásra.

Jakabos dögös ruhában villantotta meg a hasát

Jakabos Zsuzsanna dögös ruhában villantotta meg a hasát

Jól érzi magát a szexi úszónő.

Az Eu­rópa-baj­nok­ság után Orosz­or­szág­ban vezet le az egyik leg­­­sze­­xibb ma­­gyar úszónő.

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

Sokan vártak erre: Cseh László nagy bejelentést tett a jövőjéről

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni.

A to­kiói olim­pi­áig min­den­képp foly­tatja az úszó­zseni. Ked­venc szá­má­ról sem akar le­mon­dani. Mos­tan­tól nagy ver­se­nyen csak akkor indul, ha biz­tos abban, hogy 200 szá­za­lé­kos tel­je­sít­ményt tud nyúj­tani.

Édesapjának elárulta, a szívével nyert aranyat Hosszú Katinka

Édesapjának elárulta, így nyert aranyat Hosszú Katinka

Hosszú Ka­tinka újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a leg­na­gyobb úszók közé tar­to­zik.

Shane Tusup magasról tesz Hosszú sikereire

Shane Tusup magasról tesz Hosszú Katinka sikereire

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eb-n.

Hosszú Ka­tinka egyet­len érmet szer­zett a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Durva, mit művelt Hosszú Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Durva, mit művelt Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Szinte már a be­me­le­gí­tés­nél eldől min­den.

Már a be­me­le­gí­tés­nél eldől min­den. Ezért nincs esé­lyük úszó­sztá­runk­kal szem­ben az el­len­fe­le­i­nek.

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

Hosszú Katinka legyilkolta ellenfeleit, nem is akárhol

A ma­gyar úszónő az utóbbi évek­ben hoz­zá­szo­kott va­la­mi­hez, ami most nincs.

A ma­gyar úszónő az utóbbi évek­ben hoz­zá­szo­kott va­la­mi­hez, ami most nincs.

Hosszú Katinka üzent a világnak, ennek most sokan nem örülnek

Hosszú Katinka üzent a világnak, ennek most sokan nem örülnek

Még soha nem érezte magát ennyire mo­ti­vált­nak az úszó­baj­nok.

Még soha nem érezte magát ennyire mo­ti­vált­nak az úszó­baj­nok. Újra ret­teg­het­nek tőle a ri­vá­li­sok.

Hosszú szenzációs meglepetést szerzett az úszó Eb-n!

Hosszú Katinka szenzációs meglepetést szerzett az úszó Eb-n!

Arany­ér­mes lett 200 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok remek úszás­sal nyerte meg a 200 méter ve­gyes dön­tő­jét a 2018-as úszó Eb-n.

Kiderült Kapás Bogi titka, ettől sikeres a magyar bajnoknő

Kiderült Kapás Boglárka titka, ettől sikeres a magyar bajnoknő

Nem hiába tanul pszi­cho­ló­giát.

Pszi­cho­ló­giai ol­dal­ról is meg­kö­ze­líti a ver­seny­hely­ze­te­ket a szép­sé­ges úszó. Sze­relme is sokat segít neki.

Súlyos betegsége sem állíthatta meg a magyar úszósztárt

Elképesztő: súlyos betegsége sem állíthatta meg a magyar úszósztárt

Milák Kris­tóf aka­rat­ereje pél­da­ér­tékű.

Milák Kris­tóf­nak több­ször is na­gyon mély­ről kel­lett vissza­ka­pasz­kod­nia. A ju­talma most egy Eb-arany lett.

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Az Iron Lady 100 méter háton a ne­gye­dik lett.

Az Iron Lady 100 méter háton a ne­gye­dik lett, 200 ve­gye­sen be­ju­tott a dön­tőbe.

Hosszú Katinka ígérete: megölöm magam a vízben!

Hosszú Katinka döbbenetes ígérete: megölöm magam a vízben!

Na­gyon várja a 200 ve­gyes dön­tő­jét.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó min­dent ki fog adni ma­gá­ból a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Hatalmas bravúr, újabb érmet nyert a magyar úszás nagy reménysége

Hatalmas bravúr, újabb érmet nyert a magyar úszás nagy reménysége

Meg­van a má­so­dik érme a fel­nőt­tek kö­zött vi­lág­ver­se­nyen. Meg­dön­tötte az egyéni csú­csát is.

Pikáns: anyaszült meztelenül fotózták le a szexi bajnoknőt

Pikáns: anyaszült meztelenül fotózták le a szexi bajnoknőt

Fe­de­rica Pel­leg­rini ér­de­kes módon ün­ne­pelte a 30. szü­le­tés­nap­ját. Az olasz szép­ség­ről ké­szült képen ámul a világ.

Fe­de­rica Pel­leg­rini ér­de­kes módon ün­ne­pelte a 30. szü­le­tés­nap­ját. Az olasz szép­ség­ről ké­szült képen ámul most a világ.

Kapás Bogi átvert mindenkit, ez lett belőle

Kapás Bogi átvert mindenkit, ez lett belőle

Ek­kora haj­rát még nem lát­tunk az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Meg­van a má­so­dik ma­gyar arany.

Ek­kora haj­rát még nem lát­tunk az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Meg­van a má­so­dik ma­gyar arany.

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú Katinka csalódott, jóval többet vár magától

Hosszú 100 méter háton úszott.

Hosszú Ka­tinka 100 méter háton volt ér­de­kelt hét­főn a Glas­gow-ban zajló mul­tis­port Eu­rópa-baj­nok­ság úszó­ver­se­nyén.

Hihetetlen, mit mondott az új magyar úszókirály

Hihetetlen nyilatkozattal rukkolt elő az új magyar úszókirály

Milák Kris­tóf eléggé ön­kri­ti­kus volt.

Milák Kris­tóf annak el­le­nére sem elé­ge­dett tel­je­sen, hogy arany­ér­met nyert az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Kizárták a magyar csapatot az úszó Eb-ről

Kizárták a magyar csapatot az úszó Eb-ről

A má­so­dik fu­tam­ban in­dult a ma­gyar mix­váltó. Utó­lag zár­ták ki a Balog Gábor, Sz­tan­ko­vics Anna, Ver­rasztó Eve­lin, Kozma Do­mi­nik né­gyest.

A má­so­dik fu­tam­ban in­dult a ma­gyar mix­váltó. Utó­lag zár­ták ki a Balog Gábor, Sz­tan­ko­vics Anna, Ver­rasztó Eve­lin, Kozma Do­mi­nik né­gyest.

Nincs elvárás, Hosszú Katinkának csak ürügy az Eb

Nincs elvárás, Hosszú Katinkának csak ürügy az Eb

Hosszú Ka­tinka csak fel­ké­szü­lés­ként te­kint a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra.

Hosszú Ka­tinka csak fel­ké­szü­lés­ként te­kint a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­ságra. Egy ki­in­du­ló­pont, egy ürügy az Eb, a végső cél a 2020-as olim­pia.

Hosszú Katinka mosolyog, ilyen volt az első versenyszáma az Eb-n

Hosszú Katinka mosolyog, ilyen volt az első versenyszáma az Eb-n

Az Iron lady még egy új ba­rá­tot is szer­zett Glas­gow-ban. Három szám­ban áll majd rajt­hoz a kon­ti­nens­vi­a­da­lon.

Így hangoltak az Eb-re a magyar úszósztárok

Meghökkentő babonák, így hangoltak az Eb-re a magyar úszósztárok

Hosszú Ka­tinka a kö­röm­fes­tésre, Cseh László pedig a haj­nyí­rásra es­kü­szik.

Hosszú Ka­tinka a kö­röm­fes­tésre, Cseh László pedig a haj­nyí­rásra es­kü­szik. A töb­bi­ek­nek is van ri­tu­á­lé­juk.

Szenzációs döntő, megvan az első magyar arany az úszó Eb-n

Szenzációs döntő, megvan az első magyar arany az úszó Eb-n

Ken­de­resi a leg­jobb idő­vel ju­tott be a dön­tőbe, Milák a má­so­dik he­lyen.

Ken­de­resi a leg­jobb idő­vel ju­tott be a dön­tőbe, Milák a má­so­dik he­lyen.