CÍMKE: 'úszás'

Szexi vérvörösre váltott Katinka, sistereg az internet

Szexi vérvörösre váltott Katinka, sistereg az internet

Dögös fo­tó­val je­lent­ke­zett Ins­tag­ram-ol­da­lán a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább.

FRISS HÍREK

Hoppá, Hosszú Katinka az olimpiai bajnok karjaiban ünnepelt

Hoppá, Hosszú Katinka az olimpiai bajnok karjaiban ünnepelt

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tinka pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott Svéd­or­szág­ban.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tinka pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott Svéd­or­szág­ban.

Hosszú Katinka megállíthatatlan, rengeteg érmet nyert a hétvégén

Hosszú Katinka megállíthatatlan, rengeteg érmet nyert a hétvégén

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő va­sár­nap két ara­nyat nyert.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a szom­bati két arany után va­sár­nap is meg­is­mé­telte ezt a bra­vú­ros tel­je­sít­ményt.

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Szom­ba­ton két ara­nyat nyert.

A pén­teki ezüst­érem után, szom­ba­ton két ara­nyat nyert a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, a stock­holmi nem­zet­közi ver­se­nyen.

Érdekes fotó, ilyen úszófelszerelésben még nem láttad Hosszú Katinkát

Érdekes fotó, ilyen úszófelszerelésben még nem láttad Hosszú Katinkát

Nem min­den­napi szett­ben pózol leg­újabb fo­tó­ján a klasszis úszónő.

Nem min­den­napi szett­ben pózol leg­újabb fo­tó­ján a klasszis úszónő. Jól áll neki?

Hosszú Katinka már megint átvert mindenkit

Hosszú Katinka már megint átvert mindenkit

Nem ma­radt el az áp­ri­lis el­se­jei tréfa.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó imádja a bo­lon­dok nap­ját. Most azt le­beg­tette be, hogy a Fa­ce­book- és Ins­tag­ram-ol­da­lát is tö­rölni fogja

Cenzúrázták Hosszú Katinkát

Megvan a fotó, cenzúrázták Hosszú Katinkát

Az Iron Lady már az olim­piát is szóba hozta az ob-t kö­ve­tően.

Az Iron Lady már az olim­piát is szóba hozta a ma­gyar úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően. A két­száz és a négy­száz ve­gyes biz­tos pont nála.

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Az Iron Lady a deb­re­ceni úszó ob után már Hel­sin­ki­ben ver­se­nyez. Sokat se­gí­tett neki a válás.

Az Iron Lady a deb­re­ceni úszó ob után már Hel­sin­ki­ben ver­se­nyez. Sokat se­gí­tett neki a válás.

Óriási meglepetéssel ért véget a magyar úszóbajnokság

Óriási meglepetéssel ért véget a magyar úszóbajnokság

100 pil­lan­gón Szabó Sze­basz­tián nyert, Ken­de­resi Ta­mást, Milák Kris­tó­fot és Cseh Lász­lót is meg­előzte.

100 pil­lan­gón Szabó Sze­basz­tián nyert, Ken­de­resi Ta­mást, Milák Kris­tó­fot és Cseh Lász­lót is meg­előzte.

Botrány a magyar úszóknál, kitálalt Verrasztó edzője

Botrány a magyar úszóknál, kitálalt Verrasztó Dávid edzője

Sok fe­szült­ség gyü­lem­lett fel ben­nük.

A há­rom­szo­ros Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszó nem volt haj­landó nyi­lat­kozni, Mol­nár Ákos vi­szont igen.

Meglepő nyilatkozatot adott Cseh László

Erre senki nem számított: meglepő nyilatkozatot adott Cseh László

A klasszis úszó ran­de­vú­ról és sze­re­lem­ről be­szélt.

A klasszis úszó ran­de­vú­ról és sze­re­lem­ről be­szélt, mi­u­tán arany­ér­met nyert az or­szá­gos baj­nok­sá­gon.

Reagált a szövetség az újabb úszóbotrányra

Reagált a szövetség az újabb úszóbotrányra

Az el­nök­ség tá­mo­gatta Wla­dár Sán­dor ja­vas­la­tát, így a jö­vő­ben nem lehet meg­ke­rülni a MÚSZ-t. Ezen­túl a ver­seny­zők ered­mé­nyes­sége lesz a döntő fak­tor.

Az el­nök­ség tá­mo­gatta Wla­dár Sán­dor ja­vas­la­tát, így a jö­vő­ben nem lehet meg­ke­rülni a MÚSZ-t. Ezen­túl a ver­seny­zők ered­mé­nyes­sége lesz a döntő fak­tor.

Nagyon megviselte Cseh Lacit, hogy többen is megelőzték

Nagyon megviselte Cseh Lacit, hogy többen is megelőzték

Az olim­piai ezüst­ér­mes úszó a ne­gye­dik he­lyen vég­zett 200 pil­lan­gón a deb­re­ceni ob első nap­ján.

Az olim­piai ezüst­ér­mes úszó a ne­gye­dik he­lyen vég­zett 200 pil­lan­gón a deb­re­ceni ob első nap­ján.

Darnyi Tamás óriási örömhírt kapott

Darnyi Tamás óriási örömhírt kapott

Ez ám a szép el­is­me­rés sport­hő­se­ink­nek! Le­gen­dás ma­gyar úszók ki­tün­te­té­sé­ről dön­tött szer­dai zárt ülé­sén a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Ez ám a szép el­is­me­rés! Le­gen­dás ma­gyar úszók ki­tün­te­té­sé­ről dön­tött szer­dai zárt ülé­sén a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Hosszú Katinka boldogan mondta: Nyomtam egy óriási juhuuu-t

Hosszú Katinka boldogan mondta: Nyomtam egy óriási juhuuu-t

Maga is meg­le­pő­dött, ami­kor az ered­mény­jel­zőn meg­látta az ide­jét. Úszó­sztá­runk edző­jé­nek is le­esett az álla.

Véget érhet Cseh Laci karrierje? Reagált a magyar kapitány

Véget érhet Cseh Laci karrierje? Reagált a magyar kapitány

Sós Csaba el­mondta a vé­le­mé­nyét.

Sós Csaba őszin­tén re­méli, hogy a 33 éves klasszis nem hagyja abba az úszást rövid időn belül. Azt el­is­merte, hogy a le­genda nehéz hely­zet­ben van.

Óriási átverés: Hosszú Katinka lebuktatta a világsztárt

Óriási átverés: Hosszú Katinka lebuktatta a világsztárt

Katka rá­ta­pin­tott a lé­nyegre.

Katka rá­ta­pin­tott a lé­nyegre. Úszó­klasszi­sunk tel­je­sen új meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezte a sport­vi­lá­got szinte sok­koló hírt. Pedig sze­mé­lyes ked­ven­cé­ről van szó.

Nehéz döntés, nagy pénztől esik el Milák Kristóf

Nehéz döntés, nagy pénztől esik el Milák Kristóf

Ki­zá­ró­lag a vb-re össz­pon­to­sít.

Ki­zá­ró­lag a nyári vi­lág­baj­nok­ságra össz­pon­to­sít a ma­gyar úszó­fe­no­mén.

Sorsdöntő napok előtt áll Cseh Laci

Sorsdöntő napok előtt áll Cseh Laci

Ha nem si­ke­rül ki­jut­nia a vi­lág­baj­nok­ságra 200 pil­lan­gón, akkor vissza­vo­nul. A 33 éves klasszist a fe­le­sége is el­kí­séri az or­szá­gos baj­nok­ságra.

Ha nem si­ke­rül ki­jut­nia a vi­lág­baj­nok­ságra 200 pil­lan­gón, akkor vissza­vo­nul. A 33 éves klasszist a fe­le­sége is el­kí­séri az or­szá­gos baj­nok­ságra.

Forró fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka fenekét

Forró fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka fenekét

A ten­ger­par­ton ka­pott masszást.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Mar­seille-ben, a ten­ger­par­ton ka­pott masszást. Szom­ba­ton a világ idei leg­jobb­já­val nyert 200 ve­gye­sen.

33 perc alatt 1600-an lájkolták Hosszú Katinkát, ez brutális

33 perc alatt 1600-an lájkolták Hosszú Katinkát, ez brutális

A ma­gyar úszó­csil­lag semmi egye­bet nem tett, csak meg­mu­tatta or­szág­nak-vi­lág­nak, amit tud!

Gyászol Gyurta Dániel, 26 évesen elhunyt a világklasszis úszó

Gyászol Gyurta Dániel, 26 évesen elhunyt a világklasszis úszó

Ken­neth To auszt­rál és hong­kongi szí­nek­ben is ver­seny­zett, 2012-ben vi­lág­baj­noki ezüst­ér­met szer­zett.

Ken­neth To auszt­rál és hong­kongi szí­nek­ben is ver­seny­zett, 2012-ben vb-ezüst­ér­met szer­zett.

Égi jel a medencében: fantasztikus glória Hosszú Katinka fölött

Égi jel a medencében: fantasztikus glória Hosszú Katinka fölött

Most már a víz alatti bu­bo­rék­fú­jás is megy az Iron Lady­nek. Min­den edzés után ki­tar­tóan gya­ko­rolt.

Most már a víz alatti bu­bo­rék­fú­jás is megy az Iron Lady­nek.

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Az Iron Lady nyu­god­tabb lett.

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett. Ennek pedig na­gyon örül az egy­kori ki­váló ko­sár­lab­dázó.

Ezt keresi Jakabos Zsuzsanna, vajon ki segít neki?

Ezt keresi Jakabos Zsuzsanna, vajon ki segít neki?

Vic­ces fotót tett közzé.

Az Eu­rópa-baj­nok úszónő vic­ces fotót tett közzé a kö­zös­ségi ol­da­lán. Ja­ka­bos Zsu­zsanna na­po­zás köz­ben ér­de­kes dol­got vett fel. Meg­ta­lá­lod, hogy mi az?

Nagy fájdalomról vallott Shane Tusup

Nagy fájdalomról vallott Shane Tusup

Őszinte üze­ne­tet írt Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup a kö­zös­ségi ol­da­lán. Az ame­ri­kai tré­nert kon­di­zás köz­ben lát­hat­juk.

Őszinte üze­ne­tet írt Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup a kö­zös­ségi ol­da­lán. Az ame­ri­kai tré­nert kon­di­zás köz­ben lát­hat­juk.

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Meg­törte a csen­det: őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Váratlan fordulat, erre készül Hosszú Katinka

Váratlan fordulat, erre készül Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­ről már ké­szült könyv.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­ről már ké­szült könyv, ez­út­tal film­mel pró­bál­kozna. Ma­gyar stáb­bal dol­gozna új öt­le­tén, kül­föl­dön is for­gat­ná­nak.

Rátalált a szerelem a magyar sportolónőre?

Rátalált a szerelem? Beszédes fotót osztott meg a magyar sportolónő

Se­bes­tyén Dalma be­szé­des fotót osz­tott meg.

A jelek sze­rint Se­bes­tyén Dalma ismét úszik a bol­dog­ság­ban. Leg­alábbis nehéz más­hogy ér­tel­mezni a lá­tot­ta­kat.

19 éves fiú dobja fel Hosszú Katinka napjait

Egy mindössze 19 éves fiú dobja fel Hosszú Katinka napjait

A Joe-nak be­cé­zett úszó két hete kezdte az edzé­se­ket az Iron Swim­ben, hamar meg­ked­vel­ték a töb­biek.

A Joe-nak be­cé­zett úszó két hete kezdte az edzé­se­ket az Iron Swim­ben, s hamar meg­ked­vel­ték a töb­biek. Az úszó­nő­nek be­val­lotta, bírja a srác hu­mo­rát, rá­adá­sul a me­den­cé­ben is mo­ti­válja! S hogy mit mon­dott a fiú Ka­tin­ká­ról? El­árul­juk!

Nagy fordulatot vett Hosszú Katinka élete, óriási dobásra készül

Nagy fordulatot vett Hosszú Katinka élete, óriási dobásra készül

Nyá­ron még ve­szély­ben volt a kar­ri­erje, azóta ma­gára ta­lált. Idén még ma­ga­sabbra akarja emelni a lécet.

Nyá­ron még ve­szély­ben volt a kar­ri­erje, azóta ma­gára ta­lált. Idén még ma­ga­sabbra akarja emelni a lécet.

Hosszú Katinka víz alá került egy férfival a medencében

Hosszú Katinka víz alá került egy férfival a medencében

Lát­ha­tóan a leg­na­gyobb egyet­ér­tés­ben le­beg­tek a ha­tal­mas uszoda ví­zé­ben. Nem sport­társ a sze­ren­csés il­lető.

Lát­ha­tóan a leg­na­gyobb egyet­ér­tés­ben le­beg­tek a ha­tal­mas uszoda ví­zé­ben. Nem sport­társ­ról van szó...

Tragikus hír: meghalt a kiváló magyar edző

Tragikus hír: meghalt a kiváló magyar mesteredző

Rá­to­nyi Gábor ta­nít­vá­nyai ren­ge­teg érmet nyer­tek.

Hosszan tartó be­teg­ség után, éle­té­nek 67. évé­ben hunyt el Rá­to­nyi Gábor. Ta­nít­vá­nyai 19 vi­lág­baj­noki és 21 Eu­rópa-baj­noki érmet sze­rez­tek.

Összeköltözött külföldi szerelmével a magyar úszócsillag

Összeköltözött külföldi szerelmével a magyar úszócsillag

Együtt le­het­nek a sze­rel­me­sek.

A hosszú­táv­úszó Olasz Anna lit­ván párja, Tadas Dus­k­inas Sze­gedre iga­zolt. Együtt le­het­nek a sze­rel­me­sek, négy és fél éve van­nak együtt.

Sztárszínésszel a vízben, Hosszú Katinka nagyon titkol valamit

Sztárszínésszel a vízben, Hosszú Katinka nagyon titkol valamit

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő sej­tel­mes szö­ve­get írt leg­fris­sebb képe mellé.

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Átad­ták az új edző­ter­met.

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban. Ki­pró­bál­ták az új esz­kö­zö­ket a spor­to­lók.

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Szer­dán át­ad­ták a Duna Aréna új edző­ter­mét, végre va­la­mennyi ma­gyar úszó a saját óra­rendje sze­rint ké­szül­het az uszo­dá­ban.

Szer­dán át­ad­ták a Duna Aréna új edző­ter­mét, végre va­la­mennyi ma­gyar úszó a saját óra­rendje sze­rint ké­szül­het az uszo­dá­ban.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Úgy tűnik, egy idő­ben edze­nek.

Van abban va­lami ab­szurd, hogy a vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Ra­sovszky Eu­rópa leg­jobbja lett.

Ra­sovszky Kris­tóf Eu­rópa leg­jobbja lett a férfi nyílt­vízi úszók kö­zött. Hosszú Ka­tinka ez­út­tal csak má­so­dik lett a nők­nél a svéd Sarah Sjöst­röm mö­gött.

Így edzenek a magyar sztárúszók a Duna Arénában - galéria

Így edzenek a magyar sztárúszók a Duna Arénában - galéria

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban.

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban.

Shane Tusup bizarr módon üzent Katinkának 1 nappal a gála előtt

Shane Tusup bizarr módon üzent Katinkának 1 nappal a gála előtt

Vá­rat­lan szi­tu­á­ci­ó­ban fo­tóz­ták le az úszónő ex­fér­jét.

Vá­rat­lan szi­tu­á­ci­ó­ban fo­tóz­ták le az úszónő ex­fér­jét.

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban, így zárulhat a dráma

Új kon­di­ter­met kap­nak a spor­to­lók.

Szer­dán adják át a Duna Aréna új kon­di­ter­mét a vá­lo­ga­tott spor­to­lók­nak. Így el­ke­rül­he­tővé vál­nak a to­vábbi viták.

Így eshet el rengeteg pénztől Hosszú Katinka

Megjött a figyelmeztetés: Hosszú Katinka rengeteg pénztől eshet el

Sós Csaba már most fi­gyel­mez­tet.

A ma­gyar úszó­baj­nok sze­rint az új liga miatt az olim­pia idő­vel hát­térbe szo­rul­hat.

Megrázó hírt közölt a csodaúszó, szörnyű fordulatot vett az élete

Megrázó hírt közölt a csodaúszó, szörnyű fordulatot vett az élete

Ikee Ri­kako a Twit­te­ren je­len­tette be, hogy leu­ké­mi­á­ban szen­ved.

Ikee Ri­kako a Twit­te­ren je­len­tette be, hogy leu­ké­mi­á­ban szen­ved. A 18 éves szu­per­te­het­ség­től több érmet re­mél­tek a jövő évi olim­pián.

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Az egyez­te­tés ki­emelt té­mája a FINA Úszó Baj­no­kok So­ro­zat.

Az egyez­te­tés ki­emelt té­mája a FINA Úszó Baj­no­kok So­ro­zat el­ne­ve­zésű ver­seny volt.

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Tusup a céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Megrázó hír: hátba lőtték egy fiatal úszót

Megrázó hír: hátba lőtték a fiatal úszót, kerekesszékbe kényszerülhet

Ma­nuel Bor­tuzzo na­gyon rossz­kor volt na­gyon rossz he­lyen.

Ma­nuel Bor­tuzzo na­gyon rossz­kor volt na­gyon rossz he­lyen. Nem ki­zárt, hogy soha többé nem fog tudni lábra állni.

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tinka ál­lítja, nincs né­zet­el­té­rés közte, és a többi úszó kö­zött.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tinka ál­lítja, nincs né­zet­el­té­rés közte, és a többi úszó kö­zött.

Itt a nagy bejelentés, Hosszú Katinka nagykövet lett

Itt a nagy bejelentés, Hosszú Katinka nagykövet lett

Az Iron Lady csa­pa­tába több ma­gyar ki­vá­ló­ság is be­ke­rült.

Az Iron Lady csa­pa­tába több ma­gyar ki­vá­ló­ság is be­ke­rült.

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut a reg­geli tré­nin­ge­ken.

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut. Feb­ruár kö­ze­pére meg­ol­dód­hat a mél­tat­lan hely­zet, de addig?

A fürdőkádban fotózta le magát a dögös magyar sportolónő

A fürdőkádban fotózta le magát a dögös magyar sportolónő

Forró kép­pel je­lent­ke­zett.

Az Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes úszónő, Szil­ágyi Li­li­ána forró kép­pel ör­ven­dez­tette meg kö­ve­tőit.

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Ja­vára vált, hogy ta­valy ki­csit meg­sza­kí­totta a nagy ro­ha­nást. Újult erő­vel foly­tatja az útját a to­kiói olim­pia felé.

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben.

A gol­fo­zóvá elő­lépő ko­rábbi úszó­edző kö­zös­ségi ol­da­lán is le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben. Ezen­túl csak a gol­fo­zás­nak szen­teli az ide­jét.

Drámai hír érkezett, gyilkos kórral küzd az olimpiák ifjú hőse

Drámai hír érkezett, gyilkos kórral küzd az olimpiák ifjú hőse

Így sem adja föl az álmát.

A ki­váló sport­em­ber így sem adja föl az álmát: To­ki­óra meg akar gyó­gyulni. Jö­vőre már a ne­gye­dik olim­pi­á­ján sze­re­pelne.

Kínzó kérdés: Ezen a képen volt bugyi a magyar sztáron, vagy sem?

Kínzó kérdés: Ezen a képen volt bugyi a magyar sztáron, vagy sem?

Kapás Bog­lárka gyor­san je­lezte, nem fe­lej­tett el al­só­ne­műt húzni ma­gára.

Kapás Bog­lárka egy komm­mentre re­a­gálva gyor­san je­lezte, nem fe­lej­tett el al­só­ne­műt húzni ma­gára.

Hosszú Katinka rég nem látott családtaggal találkozott

Hosszú Katinka rég nem látott családtaggal találkozott

Nehéz nap van úszó­sztá­runk mö­gött. A lu­xem­burgi ver­seny első nap­ját egy kü­lön­le­ges va­cso­rá­val zárta.

Hosszú Katinka megmutatta új szövetségesét

Hosszú Katinka megmutatta új szövetségesét

Ki ez a férfi az ol­da­lán?

Ki ez a férfi az ol­da­lán? A jelek sze­rint nem csak ver­se­nyezni ment Lu­xem­burgba a ma­gyar úszó­csil­lag.

Megható: elhunyt nagypapájáról mesélt a magyar úszólány

Megható: elhunyt nagypapájáról mesélt a magyar úszólány

A Fe­renc­vá­rosba iga­zoló Szil­ágyi Li­li­á­ná­nak na­gyon hi­ány­zik Gyar­mati Dezső.

Szil­ágyi Li­li­á­ná­nak na­gyon hi­ány­zik Gyar­mati Dezső. Nagy­nén­jé­ről is me­sélt az ifjú­sági olim­piai baj­nok.

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz.

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz, majd Gö­rög­or­szág kö­vet­ke­zik.

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka: mi lehet a háttérben?

Az Ins­tag­ramra töl­tött fel egy képet.

A ma­gyar baj­noknő ér­de­kes szö­ve­get osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. Csak ta­lál­gatni lehet, hogy mire utalt ezzel.

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Rej­te­geti a test­var­rá­sait.

Az ame­ri­kai hosszú idő után mu­tatta meg magát a nagy­vi­lág­nak, a Hosszú Ka­tin­kára em­lé­kez­tető test­var­rá­sai vi­szont rejtve ma­rad­tak.

Tusup hagyatéka most jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka, a rajongók is örülhetnek

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban. Cseh László és Milák Kris­tóf is rajt­hoz áll­hat.

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban.

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett

Az ame­ri­kai sza­kít a múlt­tal.

Hosszú Ka­tinka sze­ren­csére már újra a régi, az ame­ri­kai sport­em­ber vi­szont lát­vá­nyo­san sza­kít a múlt­tal. Nagy fába vágta a fej­szét, kér­dés, si­ker­rel jár-e?!

Megfejtettük, miért áll golfozónak Tusup

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Hosszú Ist­ván sze­rint lehet, hogy Shane dühbe gurul majd a golf­pá­lyán.

Shane Tusup hátat for­dí­tott az úszó­me­den­cé­nek és úgy dön­tött, hogy a golf vi­lá­gá­ban akar si­ke­re­ket el­érni. Hosszú Ist­ván sze­rint elő­for­dul­hat, hogy az ame­ri­kai dühbe gurul majd a golf­pá­lyán, ahogy az uszo­dá­ban is tette.

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Hosszú Ka­tinka férje min­den­kit meg­döb­ben­tett: új sport­ág­ban lát­hat­juk a jö­vő­ben.

Hosszú Ka­tinka férje min­den­kit meg­döb­ben­tett: új sport­ág­ban lát­hat­juk a jö­vő­ben.

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett Hosszú Ka­tinka, aki a pél­da­ké­pe­i­vel úszott.

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett Hosszú Ka­tinka, aki a pél­da­ké­pe­i­vel úszott.

Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

Shane Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

2018. ja­nuár 11-én ma­gya­rul fo­gad­ko­zott az ame­ri­kai úszó­edző.

2018. ja­nuár 11-én ma­gya­rul fo­gad­ko­zott az ame­ri­kai, ebből vi­szont nem sok min­den va­ló­sult meg. Még a gye­re­kek­nek is hátat for­dí­tott.

Kapás Boglárka minden kincsét megmutatta

Kapás Boglárka minden kincsét megmutatta

Meg­mu­tatta az ér­meit a ra­jon­gó­i­nak.

Rend­kí­vül si­ke­res évet tud­hat maga mö­gött a 25 éves ver­senyző. Ezt mu­tatta meg ra­jon­gó­i­nak, köz­tük az Eu­rópa-baj­noki ara­nyat is.

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

Reg­gel fél ötkor kezdi a napot.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő reg­gel fél ötkor kezdi a napot. Ren­ge­te­get edz az Iron Lady, hat­kor már az edző­te­rem­ben van.

Váratlan fordulat, itt láthatjuk a jövőben Hosszú Katinkát

Váratlan fordulat, itt láthatjuk a jövőben Hosszú Katinkát

A hírek sze­rint át­iga­zol a Fra­diba.

A Ma­gyar Idők in­for­má­ci­ója sze­rint a ma­gyar baj­noknő át­iga­zol saját klub­já­ból a Fe­renc­vá­rosba. A vál­tás az Iron Swim to­vábbi sor­sát nem be­fo­lyá­solja.

Hoppá, ez történt Shane Tusuppal

Hoppá, ez történt Shane Tusuppal

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból az utóbbi hó­na­pok­ban. Május 24-i óta nem adott hírt ma­gá­ról.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból az utóbbi hó­na­pok­ban. Május 24-i óta nem adott hírt ma­gá­ról.

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Az olim­piák boj­kottja is szóba ke­rült.

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál.

Különleges ajándékot kapott szerelmétől a magyar úszósztár

Különleges ajándékot kapott szerelmétől a magyar úszósztár

Ken­de­re­sit a ba­rát­nője lepte meg.

Ken­de­resi Ta­mást nem akár­mi­lyen szü­le­tés­napi tor­tá­val lepte meg a ba­rát­nője. A fi­a­tal spor­toló de­cem­ber 13-án lett 22 éves.

Cseh László fontos döntést hozott a pályafutásával kapcsolatban

Cseh László fontos döntést hozott a pályafutásával kapcsolatban

Új egye­sü­let­ben foly­tatja a négy­sze­res olim­piai ezüst­ér­mes úszó.

Új egye­sü­let­ben foly­tatja a négy­sze­res olim­piai ezüst­ér­mes úszó. Ja­nu­ár­ban ne­vezi meg új klub­ját.

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Pet­rov Árpád az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat.

Pet­rov Árpád edző az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat a vb-ara­nyak után.

Hatalmas magyar sportsiker, Hosszú Katinka és a pólósok lettek a legjobbak

Hatalmas magyar sportsiker, Hosszú Katinka és a pólósok lettek a legjobbak

Hosszú Ka­tinka lett az év női úszója, a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott lett az év csa­pata a vizes spor­to­kat tö­mö­rítő nem­zet­közi szö­vet­ség­nél (FINA).

Érdekes fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka érmeit

Érdekes fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka érmeit

Az Irony Lady négy arany­ér­met nyert.

Az Irony Lady négy arany­ér­met és egy ezüs­töt szer­zett a Kí­ná­ban ren­de­zett rövid pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Meg­mu­tatta, hogy ké­szül egy Ins­tag­ram-képe.

Sikeres váltás, Hosszú Katinka Tusup nélkül is ontja az aranyakat

Sikeres váltás, Hosszú Katinka Tusup nélkül is ontja az aranyakat

Bor­zal­ma­san kez­dő­dött, de szen­zá­ci­ó­san zá­rult az év Hosszú Ka­tin­ká­nak. Négy arany­ér­met nyert a rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Bor­zal­ma­san kez­dő­dött, de szen­zá­ci­ó­san zá­rult az év Hosszú Ka­tin­ká­nak. Négy arany­ér­met nyert a rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Négy arany­érem­mel zárta Hosszú Ka­tinka a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Négy arany­érem­mel zárta Hosszú Ka­tinka a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Nem akarja már kí­nozni magát. Úszó­sztá­runk az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Hosszú Katinka újra megállíthatatlan volt

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Az Iron Lady so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt.

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.