CÍMKE: 'úszás'

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Négy arany­érem­mel zárta Hosszú Ka­tinka a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Négy arany­érem­mel zárta Hosszú Ka­tinka a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vb-n.

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Nem akarja már kí­nozni magát. Úszó­sztá­runk az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Az Iron Lady so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Csak egy rö­vidke szó járt az agyá­ban. Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek, és le­ve­gőt sem vett.

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le.

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás is a kínai rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, újabb aranyat érhet

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, újabb aranyat érhet

Az Iron Lady dobta az 50 mé­te­res hát­úszást.

Az Iron Lady dobta az 50 mé­te­res hát­úszást, így ki­pi­hen­ten mehet neki a 100 ve­gyes dön­tő­jé­nek.

Hosszú Katinka a boldogságáról mesélt

Hosszú Katinka a boldogságáról mesélt

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Kí­ná­ban tar­tott elő­adást.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség egy­kori el­nöke Kí­ná­ban tar­tott elő­adást. A FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son a ma­gya­rok standja a leg­nép­sze­rűbb.

Új társra lelt Hosszú Katinka

Új társra lelt Hosszú Katinka, posztolt a klasszis

Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Fej­le­mény a FINA-ISL vi­tá­ban. Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar vi­lág­sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat Kínában

Az im­má­ron 14-sze­res rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok úszót nem le­he­tett le­győzni a 400 méter ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Az im­má­ron 15-szö­rös rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok úszót nem le­he­tett le­győzni a 400 méter ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Napok óta edzeni sem tud a ver­seny rajtja előtt. Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a kínai rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Napok óta edzeni sem tud a ver­seny rajtja előtt. Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a kínai rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

A ma­gyar stand viszi a prí­met a FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son. Kí­ná­ban fon­tos sze­rep hárul Gyurta Dá­ni­elre is.

A ma­gyar stand viszi a prí­met a FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son. Kí­ná­ban fon­tos sze­rep hárul az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­ni­elre is.

Betelt a pohár: Hosszú Katinkáék perelnek!

Betelt a pohár Hosszú Katinkánál: perre mennek az úszóbajnokok!

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val.

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val. Az egyik úszó­szer­ve­zet is ak­ci­óba lé­pett.

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

Ettől emberfeletti Hosszú Katinka: edzője beszélt a kulisszatitkokról

Ettől emberfeletti Hosszú Katinka: edzője beszélt a kulisszatitkokról

Ez vál­to­zott a Tusup-kor­szak óta. Az Iron Lady a me­den­cé­ben olyan, akár egy robot, de a par­ton már egé­szen más a hely­zet.

Új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

Kitálalt a barát, új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

Az Iron Lady egy civil férfi­val kavar.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ál­lí­tó­lag már nincs együtt Dudás Dá­ni­el­lel. Új párja egy civil férfi, aki­vel még nem köl­töz­tek össze.

Nem semmi: durva, mit tett Tatár Csilla

Nem semmi: durva, mit tett Tatár Csilla

A Csak show és más semmi csi­nos sztár­ját ke­mény fából fa­rag­ták. Ki csi­nálná ezt utána? Csak meg ne be­te­ged­jen a pén­tek esti élő adásra...

A Csak show és más semmi csi­nos sztár­ját ke­mény fából fa­rag­ták. Ki csi­nálná ezt utána? Csak meg ne be­te­ged­jen a pén­tek esti élő adásra...

Elhatározásra jutott Cseh Laci: így tervezi a jövőt az úszóbajnok

Elhatározásra jutott Cseh Laci: visszavonulásáról mesélt az úszóbajnok

A 33 éves sztár nem lesz edző.

A 33 éves sztár ki­je­len­tette, biz­tos nem lesz edző vagy sport­ve­zető. Az egye­temi dip­lo­ma­mun­ká­ját vi­szont el­kez­dené.

Kapás Boglárka elhagyta az országot, nem véletlenül

Kapás Boglárka elhagyta az országot, nem véletlenül

Kí­ná­ban lesz a rövid pá­lyás úszó-vb.

De­cem­ber 7-én kez­dő­dik a rövid pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­ság Kí­ná­ban. Az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző Kapás jól sze­re­pel­het.

Hosszú Katinka fogyatékkal élő gyermekeknek nyújt segítséget

Hosszú Katinka fogyatékkal élő gyermekeknek nyújt segítséget

Együtt­mű­kö­dési meg­ál­la­po­dást írt alá a SUHANJ! Ala­pít­vány és az Iron Swim.

Közös együtt­mű­kö­dési meg­ál­la­po­dást írt alá a SUHANJ! Ala­pít­vány és az Iron Swim.

Ilyen a viszony, Hosszú Katinkáról vallott az edző

Ilyen a viszony, Hosszú Katinkáról vallott az edző

Pet­rov a közös mun­ká­ról be­szélt.

Hosszú Ka­tinka edzője, Pet­rov Árpád el­árulta, néha hang­ne­met kel­lett vál­ta­nia a sztár­úszó­nál.

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Úszó­sztá­runk elé­ge­det­ten ér­té­kel.

Úszó­sztá­runk elé­ge­det­ten ér­té­kel. Na­gyon be­jött nekik a japán fő­vá­ros: edző­jé­vel nem csak tu­ris­tás­kodni akar­nak vissza­térni To­ki­óba.

Jakabos Zsu mosolya nem őszinte, a félelméről vallott

Jakabos Zsu mosolya nem őszinte, a félelméről vallott

Az Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszó eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Az Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszó eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra.

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra, nem csak a pénz. Ri­vá­li­sai pi­he­nőre vo­nul­tak, de ő már a kö­vet­kező ver­senyre ké­szül.

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Az Iron Lady nyerte a 200 ve­gyes dön­tő­jét az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat szin­ga­púri ál­lo­má­sán.

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

Rejtélyes fotó készült Jakabos Zsuzsannáról

Rejtélyes fotó készült Jakabos Zsuzsannáról

Ér­de­kes me­den­cés kép­pel je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán az Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszónő. Mind­össze egy pil­langó ikont ra­kott hozzá.

Ér­de­kes me­den­cés kép­pel je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán az Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszónő.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Nagyon kiakadt Cseh Laci, nem érti ezt a döntést

Nagyon kiakadt Cseh Laci, nem érti ezt a döntést

El­ma­rad a to­ri­nói pénz­dí­jas ver­seny.

A FINA ko­ráb­ban el­til­tás­sal fe­nye­gette azo­kat az úszó­kat, akik rajt­hoz áll­tak volna a pénz­dí­jas to­ri­nói ver­se­nyen. El­ma­rad a to­ri­nói pénz­dí­jas ver­seny.

Ezen röhög a világ: vétlenül is Kapás Bogi az egyik főszereplő

Ezen röhög a világ: vétlenül is Kapás Bogi az egyik főszereplő

Úszón­kat meg­té­vesz­tette a ri­vá­lisa.

Ut­ca­hos­szal meg­nyert ara­nyat en­ge­dett ki a ke­zé­ből egy hol­land sztár. Meg­té­vesz­tette a ma­gyar úszót is.

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

Sarah Sjöst­röm még min­dig vezet.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hat érmet szer­zett a vi­lág­kupa-so­ro­zat to­kiói ál­lo­má­sán. Sarah Sjöst­röm még min­dig vezet.

Egerszegi kedvencét ünnepli Európa

Egerszegi Krisztina kedvencét ünnepli Európa

Ké­sely Ajna ha­tal­mas el­is­me­rés­ben ré­sze­sült.

Holt­ver­seny­ben lett 2018 má­so­dik leg­jobb ifjú­sági korú spor­to­ló­nője Ké­sely Ajna. A fi­a­tal úszó­baj­nok job­ban iz­gult, mint egy ver­se­nyen.

Óriási megtiszteltetés érte Knézy Jenőt és családját

Óriási megtiszteltetés érte Knézy Jenőt és családját

A le­gen­dás ma­gyar sport­ri­por­tert posz­tu­musz ik­tat­ták be a Ma­gyar Úszó Hí­res­sé­gek Csar­no­kába.

A le­gen­dás ma­gyar sport­ri­por­tert posz­tu­musz ik­tat­ták be a Ma­gyar Úszó Hí­res­sé­gek Csar­no­kába.

Döbbenetes dolgot művelt a medencében Milák Kristóf

Döbbenetes dolgot művelt a medencében Milák Kristóf

50 perc alatt nyert három ara­nyat.

A ma­gyar úszó­baj­nok 50 perc alatt nyert három arany­ér­met az or­szá­gos baj­nok­ság zá­ró­nap­ján. Új be­ce­ne­vet is ka­pott.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka beillene Baywatch-sztárnak is

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka beillene Baywatch-sztárnak is

Nem akár­mi­lyen bó­ko­kat ka­pott. Dús haj­zu­ha­tag, egy­be­ré­szes piros für­dő­ruha: is­me­rős, ugye?

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, beszélt Gyárfás is

Me­gint áll a bál a sport­ág­ban. A ma­gyar sztár nem hát­rál meg, bár­hogy is ka­pá­ló­zik a nem­zet­közi szö­vet­ség.

Me­gint áll a bál. A ma­gyar sztár nem hát­rál meg, bár­hogy ka­pá­ló­zik a nem­zet­közi szö­vet­ség.

Hosszú Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Hosszú Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Nem lehet meg­za­varni az Iron Ladyt, aki két arannyal To­ki­ó­ban.

Nem lehet meg­za­varni a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszót, aki két arany­érem­mel nyi­tott To­ki­ó­ban.

Késely Ajna elbúcsúzott az úszástól idénre

Késely Ajna a csúcson hagyta abba az úszást idénre

Még­pe­dig egy arany­érem­mel.

A há­rom­szo­ros ifjú­sági olim­piai baj­nok egy arany­érem­mel bú­csú­zott el a 2018-as ver­se­nyek­től. Pedig nem is ké­szült sokat az or­szá­gos baj­nok­ságra.

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Ott­hon érzi magát Pe­king­ben. Pél­da­ké­pe­i­ről val­lott a vi­lág­kupa-vi­a­da­lon si­kert si­kerre hal­mozó ma­gyar úszó­sztár.

Hosszú Katinkának ezt nem nézik el, súlyos büntetést kaphat

Hosszú Katinkának ezt nem nézik el, súlyos büntetést kaphat

Ke­mény bün­te­tés­sel fe­nye­ge­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar klasszist.

Ke­mény bün­te­tés­sel fe­nye­ge­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar klasszist. Vajon mitt tett Ka­tinka, ami ilyen re­ak­ciót vál­tott ki?

Ez igen: dögös fotón mutatta meg köldökét a magyar úszólány

Ez igen: dögös fotón mutatta meg köldökét a magyar úszólány

Szil­ágyi Li­li­ána nem elő­ször teszi ezt meg, ko­ráb­ban a For­bes cím­lap­ján sze­re­pelt ruha nél­kül.

Szil­ágyi Li­li­ána nem elő­ször teszi ezt meg, ko­ráb­ban a For­bes cím­lap­ján sze­re­pelt ruha nél­kül.

Így áll a csajozással a magyar tinisztár

Rossz hír a lányoknak: így áll a csajozással a magyar tinisztár

Milák Kris­tóf egy­előre nem akar ko­moly kap­cso­la­tot.

A si­kert si­kerre hal­mozó Milák Kris­tóf egyre nép­sze­rűbb a höl­gyek kö­ré­ben, de egy­előre nem akar ko­moly kap­cso­la­tot.

Erre számított? Hosszú Katinka így kezdett Pekingben

Erre számított? Hosszú Katinka így kezdett Pekingben

Két győ­ze­lem a nyi­tá­nyon.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő pén­te­ken Kí­ná­ban foly­tatta a vi­lág­kupa-so­ro­za­tot.

Hosszú Katinka odacsapott az ellenfeleinek, ez lett az eredménye

Hosszú Katinka odacsapott az ellenfeleinek, ez lett az eredménye

Az Iron Lady már a har­ma­dik arany­ér­mé­nél tart Pe­king­ben.

Az Iron Lady már a har­ma­dik arany­ér­mé­nél tart Pe­king­ben. Ver­rasztó Dá­vid­nak is össze­jött egy do­bo­gós he­lye­zés.

Fájó emlék: Kapás Boglárka elmesélte élete nagy csalódását

Fájó emlék: Kapás Boglárka elmesélte élete nagy csalódását

A szép­sé­ges ma­gyar úszó nem le­he­tett ott a sza­lag­ava­tó­ján, ami na­gyon fájt a szí­vé­nek. El is tört a mé­cses az olim­piai bronz­ér­mes­nél.

A szép­sé­ges ma­gyar úszó nem le­he­tett ott a sza­lag­ava­tó­ján, ami na­gyon fájt a szí­vé­nek. El is tört a mé­cses az olim­piai bronz­ér­mes­nél.

Bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

Bennégett egy házban a fiatal úszóbajnok

A 18 éves Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött. Egy edző sze­rint a fi­a­tal spor­toló ki­jut­ha­tott volna a kö­vet­kező olim­pi­ára.

Taz­min Pugh párja is meg­halt a lán­gok kö­zött. Egy edző sze­rint a fi­a­tal spor­toló ki­jut­ha­tott volna a kö­vet­kező olim­pi­ára.

Dudás Dániel ezért nem tartott Hosszú Katinkával

Kiderült, Dudás Dániel ezért nem kísérte el külföldre Hosszú Katinkát

Edző­jé­vel re­pült Ázsi­ába az Iron Lady.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó az edző­jé­vel re­pült Ázsi­ába. Csa­pat­tár­sai már az or­szá­gos baj­nok­ságra ké­szül­nek.

Dudás nélkül versenyez Hosszú Katinka

Hosszú Katinkának most Dudás Dániel nélkül kell versenyeznie

A ne­ve­zési lis­tán nem sze­re­pel a neve.

Kí­ná­ban foly­ta­tó­dik az úszók vi­lág­kupa so­ro­zata, Dudás neve ez­út­tal nem sze­re­pel a ne­ve­zési lis­tán.

Különleges fotót posztolt a magyar úszóbajnok

Ez nem semmi: különleges fotót posztolt a magyar úszóbajnok

Ké­sely Ajna be­vál­lalta a te­to­vá­lást.

Az ifjú­sági olim­pi­á­ról három arany­érem­mel ha­za­térő Ké­sely Ajna meg­mu­tatta az új te­to­vá­lá­sait.

Hosszú Katinka mesterien reagált egy negatív hozzászólásra

Hosszú Katinka mesterien reagált egy negatív hozzászólásra

Nem hagyta szó nél­kül a kom­men­tet.

Nem hagyta szó nél­kül az Iron Lady a mocs­ko­lódó kom­men­tet. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, nem tud­ják el­ron­tani a ked­vét.

Megszólalt a kapitány, ilyen Hosszú Katinka Shane Tusup nélkül

Megszólalt a kapitány, ilyen Hosszú Katinka Shane Tusup nélkül

A Vi­lág­ku­pán lát­szott, hogy mennyire jó for­má­ban van az Iron Lady. A leg­jobb kor­ban van.

A Vi­lág­ku­pán lát­szott, hogy mennyire jó for­má­ban van az Iron Lady. A leg­jobb kor­ban van.

Egerszegi Krisztina elsírta magát boldogságában

Eltört a mécses: Egerszegi Krisztina elsírta magát boldogságában

Ké­sely Ajna miatt ha­tó­dott meg.

Az öt­szö­rös olim­piai baj­nok ön­ma­gát látta meg Ké­sely Aj­ná­ban, aki három ara­nyat nyert az ifjú­sági olim­pián.

Egerszegi Krisztina pótanyukaként segíti az új magyar úszósztárt

Egerszegi Krisztina pótanyukaként segíti az új magyar úszósztárt

Turi György mes­ter­edző me­sélt az or­szág ked­ven­ce­i­nek kü­lön­le­ges kap­cso­la­tá­ról. Öt­szö­rös olim­piai baj­nok­nőnk sokat segít.

Érzéki fotó: szexi dekoltázst villantott a szépséges magyar úszólány

Érzéki fotó: szexi dekoltázst villantott a szépséges magyar úszólány

Se­bes­tyén Dalma le­cse­rélte a für­dő­ru­há­ját.

Se­bes­tyén Dalma le­cse­rélte a für­dő­ru­há­ját, a vég­ered­mény ön­ma­gáért be­szél.

Megkapó őszinteség, mindent elárul a magyar úszósztár

Megkapó őszinteség, mindent elárul a magyar úszósztár

Milák Kris­tóf őszinte sza­vak­kal ér­té­kelte a ma­gyar úszó­vá­lo­ga­tott tel­je­sít­mé­nyét.

Milák Kris­tóf őszinte sza­vak­kal ér­té­kelte a ma­gyar úszó­vá­lo­ga­tott tel­je­sít­mé­nyét.

Hatalmas siker, meghódítja a világot a magyar úszólány

Hatalmas siker, meghódítja a világot a magyar úszólány

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar ver­seny­zők.

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar ver­seny­zők az ifjú­sági olim­pia ne­gye­dik nap­ján. Meg­van a mi­e­ink nyol­ca­dik arany­érme a Bu­e­nos Aires-i vi­a­da­lon.

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Az Iron Lady új edzője, Pet­rov Árpád szep­tem­ber­ben kapta meg első fi­ze­té­sét a klasszis úszónő után.

Exkluzív fotók, itt az új magyar úszóbajnok

Exkluzív fotók, itt az új magyar úszóbajnok

A 17 éves Ké­sely Ajna lehet a kö­vet­kező Eger­szegi Krisz­tina. A szu­per­te­het­ség miatt na­gyon sok­szor fel­csen­dült már a Him­nusz a ver­se­nye­ken.

A 17 éves Ké­sely Ajna lehet a kö­vet­kező Eger­szegi Krisz­tina. A szu­per­te­het­ség miatt na­gyon sok­szor fel­csen­dült már a Him­nusz a vi­lág­ver­se­nye­ken. És még hol a sor vége...

Érdekes magánéleti titkok derültek ki Hosszú Katinka barátnőjéről

Magánéleti titkok derültek ki Hosszú Katinka barátnőjéről

Mu­tina Ágnes meg­szabja a vő­le­gé­nyé­nek, hogy mikor kell el­men­nie aludni.

Mu­tina Ágnes meg­szabja a vő­le­gé­nyé­nek, hogy mikor kell el­men­nie aludni. A táp­lál­ko­zá­sára is oda­fi­gyel.

Részegen tört-zúzott az amerikai csillag, letartóztatták

Részegen tört-zúzott az amerikai csillag, letartóztatás lett a vége

Lochte it­ta­san csi­nálta a fesz­ti­vált.

Ryan Lochte it­ta­san csi­nálta a fesz­ti­vált egy ho­tel­ban. A hat­szo­ros olim­piai baj­nok el­vo­nó­ká­rára vonul.

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Tusup eltűnésével Hosszú Katinka édesapja is újra boldog

Vissza­tért az igai Ka­tinka.

A csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Hosszú Katinka a fájdalomnak is örült a Duna Arénában

Hosszú Katinka a fájdalomnak is örült a Duna Arénában

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Már két hónap alatt is ki­de­rült: nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Nem hiszed el, mit ajándékozott Egerszegi Krisztina Hosszú Katinkának

Nem hiszed el, mit ajándékozott Egerszegi Krisztina Hosszú Katinkának

A Duna Aré­ná­ban ta­lál­ko­zott egy­más­sal a két sztár.

Öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk sze­mé­lye­sen is gra­tu­lálni tu­dott az Iron Lady­nek a Duna Aré­ná­ban.

Vakon is legyőzte világhírű ellenfelét a magyar sztár

Vakon is legyőzte világhírű ellenfelét a magyar sztár

Tor­ghel­lé­nek nem volt könnyű dolga.

Tor­ghelle Sán­dor­nak úgy kel­lett úsz­nia a Duna Aré­ná­ban, hogy a szem­üvege szinte végig a szá­já­ban volt... Ám így is si­ke­re­sen meg­előzte Eri­cet, az an­gol­nát.

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Arénában

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Aréna közönségének

Fan­tasz­ti­ku­san úszott az Iron Lady.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Bu­da­pes­ten gyűj­tötte be 400. és 401. vi­lág­kupa-érmét. Ki­de­rült, hol fogja tar­tani őket.

Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

Hosszú Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

Minél több érmet sze­retne nyerni.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok hat egyéni szám­ban áll rajt­hoz a Duna Aré­ná­ban. Célja, hogy a le­hető leg­több érmet be­sö­pörje.

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Hosszú Katinka elárulta, régóta csak erre vár

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett.

Remek ered­mé­nyek­kel kez­dett a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­klasszis Eind­ho­ven­ben.

Világsztár sportolókkal találkozott Orbán Viktor

Világsztár sportolókkal találkozott Orbán Viktor

Ok­tó­ber 4-6. kö­zött a bu­da­pesti Duna Aréna ad ott­hont az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat­nak.

Ok­tó­ber 4-6. kö­zött a bu­da­pesti Duna Aréna ad ott­hont az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat­nak.

Különleges meglepetésre készül Cseh Laci: ez a terve az úszás után

Különleges meglepetésre készül Cseh Laci: ez a terve az úszás után

Régi nagy ri­vá­li­sá­val, egy­ben ba­rát­já­val ver­se­nyez a bu­da­pesti vi­lág­ku­pán, de csak utána jön a java!

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el.

Úszó­sztá­run­kat nagy meg­le­pe­tés érte a vi­lág­kupa-ver­seny előtt. Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el a rend­kí­vül le­le­mé­nyes ra­jon­gói elől.

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből.

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből. Az olim­piai baj­no­kot a szü­lei is fél­tik.

Hosszú Katinka edzőnek állt, nem akárki lett a tanítványa

Hosszú Katinka edzőnek állt, nem akárki lett a tanítványa

Az Iron Lady is ott lesz a Duna Aré­ná­ban a jövő héten meg­ren­de­zésre ke­rülő vi­lág­ku­pán. Ez­út­tal tré­nin­get tar­tott.

Meglepő, nem akárki állna ki Hosszú Katinka ellen

Meglepő, nem akárki állna ki Hosszú Katinka ellen

Bu­da­pes­ten áll rajt­hoz jövő héten.

Az Egyen­lí­tői-gui­neai úszó 100 méter gyor­son al­ko­tott ma­ra­dan­dót a syd­neyi olim­pián. Jövő héten Bu­da­pes­ten áll rajt­hoz a Duna Aré­ná­ban.

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Újra dől­nek az ara­nyak és más érmek, csak­hogy...

Újra dől­nek az ara­nyak, csak­hogy... Egye­lőre csa­lóka a kép, de van re­mény az igazi fel­tá­ma­dásra.

Egerszegi Krisztina olyat tett, amit sohasem feledünk

Egerszegi Krisztina olyat tett ezen a napon, amit sohasem feledünk

Har­minc éve írta be magát a ma­gyar sport­tör­té­ne­lembe a 14 esz­ten­dős Egérke.

Har­minc éve írta be magát a ma­gyar sport­tör­té­ne­lembe a 14 esz­ten­dős Egérke.

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Ha­za­tért Do­há­ból az úszó­sztár.

Ha­za­tért Do­há­ból az úszó­sztár. Na­gyon várta már ezt. Nem csak Bu­da­pest vi­szont­lá­tása miatt su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Nagyon szexi fotót osztott meg Jakabos Zsuzsanna

Nagyon szexi fotót osztott meg Jakabos Zsuzsanna

Kpi­heni a vk-so­ro­zat fá­ra­dal­mait.

A klasszis úszónő ki­pi­heni a vi­lág­kupa-so­ro­zat fá­ra­dal­mait. Ka­zany­ban hét érmet nyert, Do­há­ban négy me­dál­lal lett gaz­da­gabb.

Trágár nyilatkozatot erősített meg a magyar sztársportoló

Megerősítette trágár nyilatkozatát az éremgyűjtő magyar sztársportoló

Nyert a vi­lág­kupa-so­ro­zat dohai ál­lo­má­sán a hét­vé­gén, de nem elé­ge­dett az Eb-ara­nyak­kal.

Nyert és így do­bo­góra áll­ha­tott a vi­lág­kupa-so­ro­zat dohai ál­lo­má­sán a hét­vé­gén a spor­toló, aki ennek el­le­nére, saját be­val­lása sze­rint nem iga­zán elé­ge­dett az Eb-ara­nyak­kal. Rá­adá­sul a nép­szerű úszó ennél jóval nyer­seb­ben fo­gal­ma­zott.