CÍMKE: 'úszás'

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Úszóbotrány, bírálta az elnök Hosszú Katinkát

Végre va­la­mennyi ma­gyar úszó a saját óra­rendje sze­rint ké­szül­het.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

A vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Így edzenek a magyar sztárúszók a Duna Arénában - galéria

Így edzenek a magyar sztárúszók a Duna Arénában - galéria

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban.

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban.

Megrázó hírt közölt a csodaúszó, szörnyű fordulatot vett az élete

Megrázó hírt közölt a csodaúszó, szörnyű fordulatot vett az élete

Ikee Ri­kako leu­ké­mi­á­ban szen­ved. A 18 éves szu­per­te­het­ség­től több érmet re­mél­tek a jövő évi olim­pián.

Ikee Ri­kako leu­ké­mi­á­ban szen­ved. A 18 éves szu­per­te­het­ség­től több érmet re­mél­tek a jövő évi olim­pián.

Így eshet el rengeteg pénztől Hosszú Katinka

Megjött a figyelmeztetés: Hosszú Katinka rengeteg pénztől eshet el

Sós Csaba már most fi­gyel­mez­tet.

A ma­gyar úszó­baj­nok sze­rint az új liga miatt az olim­pia idő­vel hát­térbe szo­rul­hat.

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Az egyez­te­tés ki­emelt té­mája a FINA Úszó Baj­no­kok So­ro­zat el­ne­ve­zésű ver­seny volt.

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban, így zárulhat a dráma

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban, így zárulhat a dráma

Szer­dán adják át a Duna Aréna új kon­di­ter­mét a vá­lo­ga­tott spor­to­lók­nak.

Szer­dán adják át a Duna Aréna új kon­di­ter­mét a vá­lo­ga­tott spor­to­lók­nak. Így el­ke­rül­he­tővé vál­nak a to­vábbi viták.

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tinka ál­lítja, nincs né­zet­el­té­rés közte, és a többi úszó kö­zött.

Hosszú Ka­tinka ál­lítja, nincs né­zet­el­té­rés közte, és a többi úszó kö­zött.

Megrázó hír: hátba lőtték egy fiatal úszót

Megrázó hír: hátba lőtték a fiatal úszót, kerekesszékbe kényszerülhet

Ma­nuel Bor­tuzzo na­gyon rossz­kor volt na­gyon rossz he­lyen.

Ma­nuel Bor­tuzzo na­gyon rossz­kor volt na­gyon rossz he­lyen. Nem ki­zárt, hogy soha többé nem fog tudni lábra állni.

Itt a nagy bejelentés, Hosszú Katinka nagykövet lett

Itt a nagy bejelentés, Hosszú Katinka nagykövet lett

Az Iron Lady csa­pa­tába több ma­gyar ki­vá­ló­ság is be­ke­rült.

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut a reg­geli tré­nin­ge­ken.

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut a reg­geli tré­nin­ge­ken.

A fürdőkádban fotózta le magát a dögös magyar sportolónő

A fürdőkádban fotózta le magát a dögös magyar sportolónő

Az Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes úszónő, Szil­ágyi Li­li­ána forró kép­pel ör­ven­dez­tette meg kö­ve­tőit.

Az Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes úszónő, Szil­ágyi Li­li­ána forró kép­pel ör­ven­dez­tette meg kö­ve­tőit.

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Ja­vára vált, hogy ta­valy ki­csit meg­sza­kí­totta a nagy ro­ha­nást. Újult erő­vel foly­tatja az útját a to­kiói olim­pia felé.

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben.

A gol­fo­zóvá elő­lépő ko­rábbi úszó­edző kö­zös­ségi ol­da­lán is le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben. Ezen­túl csak a gol­fo­zás­nak szen­teli az ide­jét.

Kínzó kérdés: Volt bugyi a magyar sztáron, vagy sem?

Kínzó kérdés: Ezen a képen volt bugyi a magyar sztáron, vagy sem?

Kapás Bogi tisz­tázta a hely­ze­tet.

Kapás Bog­lárka egy komm­mentre re­a­gálva gyor­san je­lezte, nem fe­lej­tett el al­só­ne­műt húzni ma­gára.

Megható: elhunyt nagypapájáról mesélt a magyar úszólány

Megható: elhunyt nagypapájáról mesélt a magyar úszólány

Nagy­nén­jé­ről is me­sélt.

A Fe­renc­vá­rosba iga­zoló Szil­ágyi Li­li­á­ná­nak na­gyon hi­ány­zik Gyar­mati Dezső. Nagy­nén­jé­ről is me­sélt a 22 éves ifjú­sági olim­piai baj­nok.

Hosszú Katinka rég nem látott családtaggal találkozott

Hosszú Katinka rég nem látott családtaggal találkozott

A lu­xem­burgi ver­seny első nap­ját egy kü­lön­le­ges va­cso­rá­val zárta.

Nehéz nap van úszó­sztá­runk mö­gött. A lu­xem­burgi ver­seny első nap­ját egy kü­lön­le­ges va­cso­rá­val zárta.

Hosszú Katinka megmutatta új szövetségesét

Hosszú Katinka megmutatta új szövetségesét

Ki ez a férfi az ol­da­lán?

Ki ez a férfi az ol­da­lán? A jelek sze­rint nem csak ver­se­nyezni ment Lu­xem­burgba a ma­gyar úszó­csil­lag.

Drámai hír érkezett, gyilkos kórral küzd az olimpiák ifjú hőse

Drámai hír érkezett, gyilkos kórral küzd az olimpiák ifjú hőse

Így sem adja föl az álmát.

A ki­váló sport­em­ber így sem adja föl az álmát: To­ki­óra meg akar gyó­gyulni. Jö­vőre már a ne­gye­dik olim­pi­á­ján sze­re­pelne.

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz.

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz, majd Gö­rög­or­szág kö­vet­ke­zik.

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Tudja, mi­lyen re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Rej­te­geti a test­var­rá­sait.

Az ame­ri­kai hosszú idő után mu­tatta meg magát a nagy­vi­lág­nak, a Hosszú Ka­tin­kára em­lé­kez­tető test­var­rá­sai vi­szont rejtve ma­rad­tak.

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, Bu­da­pes­ten is lesz ver­seny.

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban. Cseh László és Milák Kris­tóf is rajt­hoz áll­hat.

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka: mi lehet a háttérben?

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka: mi lehet a háttérben?

A ma­gyar baj­noknő ér­de­kes szö­ve­get osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon.

A ma­gyar baj­noknő ér­de­kes szö­ve­get osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. Csak ta­lál­gatni lehet, hogy mire utalt ezzel.

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Hosszú Ist­ván sze­rint elő­for­dul­hat, hogy az ame­ri­kai dühbe gurul majd a golf­pá­lyán. Az úszónő saj­tósa is meg­szó­lalt.

Hosszú Ist­ván sze­rint elő­for­dul­hat, hogy az ame­ri­kai dühbe gurul majd a golf­pá­lyán.

Megfejtettük, miért áll golfozónak Tusup

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Megszólalt Shane Tusup, elképesztő mire vállalkozik

Hosszú Ka­tinka férje min­den­kit meg­döb­ben­tett: új sport­ág­ban lát­hat­juk a jö­vő­ben.

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett, hátat fordított az úszómedencének

Hosszú Ka­tinka azóta már újra a régi, az ame­ri­kai vi­szont tel­je­sen sza­kít a múlt­tal.

Hosszú Ka­tinka sze­ren­csére már újra a régi, az ame­ri­kai sport­em­ber vi­szont lát­vá­nyo­san sza­kít a múlt­tal. Nagy fába vágta a fej­szét, kér­dés per­sze, hogy vajon si­ker­rel jár?!

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Valóra vált álom, Hosszú Katinka a példaképeivel úszott

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett Hosszú Ka­tinka, aki a pél­da­ké­pe­i­vel úszott.

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett Hosszú Ka­tinka, aki a pél­da­ké­pe­i­vel úszott.

Kapás Boglárka minden kincsét megmutatta

Kapás Boglárka minden kincsét megmutatta

Meg­mu­tatta az ér­meit a ra­jon­gó­i­nak.

Rend­kí­vül si­ke­res évet tud­hat maga mö­gött a 25 éves ver­senyző. Ezt mu­tatta meg ra­jon­gó­i­nak, köz­tük az Eu­rópa-baj­noki ara­nyat is.

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

Reg­gel fél ötkor kezdi a napot.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő reg­gel fél ötkor kezdi a napot. Ren­ge­te­get edz az Iron Lady, hat­kor már az edző­te­rem­ben van.

Hoppá, ez történt Shane Tusuppal

Hoppá, ez történt Shane Tusuppal

Május 24-i óta el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból az utóbbi hó­na­pok­ban. Május 24-i em­lé­ke­ze­tes le­vele óta nem adott hírt ma­gá­ról az ame­ri­kai.

Cseh László fontos döntést hozott a pályafutásával kapcsolatban

Cseh László fontos döntést hozott a pályafutásával kapcsolatban

Új egye­sü­let­ben foly­tatja a négy­sze­res olim­piai ezüst­ér­mes úszó. Ja­nuár első nap­ja­i­ban ne­vezi meg a kö­vet­kező klub­ját.

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál.

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál.

Különleges ajándékot kapott szerelmétől a magyar úszósztár

Különleges ajándékot kapott szerelmétől a magyar úszósztár

Ken­de­re­sit a ba­rát­nője lepte meg.

Ken­de­resi Ta­mást nem akár­mi­lyen szü­le­tés­napi tor­tá­val lepte meg a ba­rát­nője. A fi­a­tal spor­toló de­cem­ber 13-án lett 22 éves.

Váratlan fordulat, itt láthatjuk a jövőben Hosszú Katinkát

Váratlan fordulat, itt láthatjuk a jövőben Hosszú Katinkát

A hírek sze­rint át­iga­zol a Fra­diba.

A Ma­gyar Idők in­for­má­ci­ója sze­rint a ma­gyar baj­noknő át­iga­zol saját klub­já­ból a Fe­renc­vá­rosba. A vál­tás az Iron Swim to­vábbi sor­sát nem be­fo­lyá­solja.

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Pet­rov Árpád az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat.

Pet­rov Árpád edző az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat a vb-ara­nyak után.

Érdekes fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka érmeit

Érdekes fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka érmeit

Az Irony Lady négy arany­ér­met nyert.

Az Irony Lady négy arany­ér­met és egy ezüs­töt szer­zett a Kí­ná­ban ren­de­zett rövid pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Meg­mu­tatta, hogy ké­szül egy Ins­tag­ram-képe.

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Őszinte szavak, Hosszú Katinka a magánéletéről beszélt

Hosszú Ka­tinka re­me­kelt Kí­ná­ban.

Négy arany­érem­mel zárta Hosszú Ka­tinka a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hatalmas magyar sportsiker

Hatalmas magyar sportsiker, Hosszú Katinka és a pólósok lettek a legjobbak

Hosszú Ka­tinka lett az év női úszója, a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott lett az év csa­pata a vizes spor­to­kat tö­mö­rítő nem­zet­közi szö­vet­ség­nél (FINA).

Hosszú Ka­tinka lett az év női úszója, a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott lett az év csa­pata a vizes spor­to­kat tö­mö­rítő nem­zet­közi szö­vet­ség­nél (FINA).

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Katinka elverte a világot, ismét nem adott esélyt

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Ka­tinka szom­ba­ton újabb dön­tő­ben volt ér­de­kelt a hang­csoui rö­vid­pá­lyás úszó-vb-n.

Hosszú Katinka újra megállíthatatlan volt

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Az Iron Lady so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, aranyat érhet

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, újabb aranyat érhet

Az Iron Lady dobta az 50 hátat.

Az Iron Lady dobta az 50 mé­te­res hát­úszást, így ki­pi­hen­ten mehet neki a 100 ve­gyes dön­tő­jé­nek.

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Nem akarja már kí­nozni magát. Az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Nem akarja már kí­nozni magát. Úszó­sztá­runk az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek, és le­ve­gőt sem vett.

Csak egy rö­vidke szó járt az agyá­ban. Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek, és le­ve­gőt sem vett.

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

Baj van, visszalépett a vb-n a klasszis magyar úszónő

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás Kí­ná­ban.

El­len­fe­lei he­lyett a be­teg­ség győzte le Kapás Bog­lár­kát. Ve­szély­ben a foly­ta­tás is Kí­ná­ban, a rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Hosszú Katinka interjú közben mesélt a boldogságáról

Kí­ná­ban megint vi­lág­baj­nok lett.

Az Iron Lady örül annak, hogy idén is tu­dott vi­lág­baj­noki ara­nyat nyerni. 100 háton úgy is jól ment, hogy több­ször ne­ki­ment a kö­tél­nek.

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat

Hosszú Katinka brutális úszással nyert világbajnoki aranyat Kínában

Nem le­he­tett le­győzni 400 ve­gye­sen.

Az im­má­ron 14-sze­res rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok úszót nem le­he­tett le­győzni a 400 méter ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Váratlan helyen bukkant fel Gyárfás Tamás

Kí­ná­ban tar­tott elő­adást.

A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség egy­kori el­nöke Kí­ná­ban tar­tott elő­adást. A FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son a ma­gya­rok standja a leg­nép­sze­rűbb.

Betelt a pohár: Hosszú Katinkáék perelnek!

Betelt a pohár Hosszú Katinkánál: perre mennek az úszóbajnokok!

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val.

To­vább gyű­rű­zik az úszó­bot­rány, a spor­to­lók szem­be­száll­nak a FINA-val. Az egyik úszó­szer­ve­zet is ak­ci­óba lé­pett.

Új társra lelt Hosszú Katinka, posztolt a klasszis

Új társra lelt Hosszú Katinka, posztolt a klasszis

Fej­le­mény a FINA-ISL vi­tá­ban. Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar vi­lág­sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Fej­le­mény a FINA-ISL vi­tá­ban. Erős szö­vet­sé­ges csat­la­ko­zott a ma­gyar vi­lág­sztár ügyé­hez az úszó­há­bo­rú­ban.

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Nagy a baj, rosszul lett a magyar úszónő

Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a rö­vid­pá­lyás úszó-vb-n.

Napok óta edzeni sem tud a vi­a­dal rajtja előtt. Kér­dé­sessé vált Kapás Bog­lárka in­du­lása a kínai rö­vid­pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­ság első ver­seny­nap­ján.

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

Már az úszó-vb előtt meglett az első magyar siker

A ma­gyar stand viszi a prí­met.

A ma­gyar stand viszi a prí­met a FINA-vi­lág­ki­ál­lí­tá­son. Kí­ná­ban fon­tos sze­rep hárul az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­ni­elre is. A vi­lág­baj­nok­ság ked­den kez­dő­dik

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

Így vallott Hosszú Katinka nehéz válásáról

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

El­mondta, hogy nem min­dig tu­dott erős ma­radni.

Ettől emberfeletti Hosszú Katinka: edzője a kulisszatitkokról beszélt

Ettől emberfeletti Hosszú Katinka: edzője beszélt a kulisszatitkokról

Ez vál­to­zott a Tusup-kor­szak után az Iron Lady­vel.

Ez vál­to­zott Tusup óta. Az Iron Lady a me­den­cé­ben olyan, akár egy robot, de a par­ton más a hely­zet.

Elhatározásra jutott Cseh Laci: így tervezi a jövőt az úszóbajnok

Elhatározásra jutott Cseh Laci: visszavonulásáról mesélt az úszóbajnok

A 33 éves sztár nem lesz edző.

A 33 éves sztár ki­je­len­tette, biz­tos nem lesz edző vagy sport­ve­zető. Az egye­temi dip­lo­ma­mun­ká­ját vi­szont el­kez­dené.

Kapás Boglárka elhagyta az országot, nem véletlenül

Kapás Boglárka elhagyta az országot, nem véletlenül

Kí­ná­ban lesz a rövid pá­lyás úszó-vb.

De­cem­ber 7-én kez­dő­dik a rövid pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­ság Kí­ná­ban. Az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző Kapás jól sze­re­pel­het.

Nem semmi: durva, mit tett Tatár Csilla

Nem semmi: durva, mit tett Tatár Csilla

A Csak show és más semmi gyö­nyörű sztár­ját na­gyon ke­mény fából fa­rag­ták. Vajon ki csi­nálná ezt utána? Csak meg ne be­te­ged­jen a pén­tek esti élő adásra...

A Csak show és más semmi gyö­nyörű sztár­ját na­gyon ke­mény fából fa­rag­ták. Vajon ki csi­nálná ezt utána? Csak meg ne be­te­ged­jen a pén­tek esti élő adásra...

Kitálalt a barát, új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

Kitálalt a barát, új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ál­lí­tó­lag már nincs együtt Dudás Dá­ni­el­lel.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ál­lí­tó­lag már nincs együtt Dudás Dá­ni­el­lel.

Gyerekeknek segít Hosszú Katinka

Hosszú Katinka fogyatékkal élő gyermekeknek nyújt segítséget

Az Iron Swim össze­fo­gott a SUHANJ! Ala­pít­vánnyal.

Közös együtt­mű­kö­dési meg­ál­la­po­dást írt alá a SUHANJ! Ala­pít­vány és az Iron Swim.

Jakabos Zsu mosolya nem őszinte, a félelméről vallott

Jakabos Zsu mosolya nem őszinte, a félelméről vallott

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett.

Az Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszó eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ből je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Alig kaptam levegőt Hosszú Katinka mellett

Alig kaptam levegőt Hosszú Katinka mellett

Hosszú Ka­tinka szer­dán együtt úszott a sajtó kép­vi­se­lő­i­vel a Duna Aré­ná­ban, majd a ja­cuz­zi­ban vá­la­szolt a kér­dé­sekre.

Hosszú Ka­tinka szer­dán együtt úszott a sajtó kép­vi­se­lő­i­vel a Duna Aré­ná­ban, majd a ja­cuz­zi­ban vá­la­szolt a kér­dé­sekre.

Ilyen a viszony, Hosszú Katinkáról vallott az edző

Ilyen a viszony, Hosszú Katinkáról vallott az edző

Hosszú Ka­tinka edzője, Pet­rov Árpád el­árulta, néha hang­ne­met kel­lett vál­ta­nia a sztár­úszó­nál.

Hosszú Ka­tinka edzője, Pet­rov Árpád el­árulta, néha hang­ne­met kel­lett vál­ta­nia a sztár­úszó­nál.

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Hosszú Katinka újra a régi: hadat üzent a világnak

Úszó­sztá­runk elé­ge­det­ten ér­té­kel. Új edző­jé­vel nem csak tu­ris­tás­kodni akar­nak vissza­térni To­ki­óba.

Úszó­sztá­runk elé­ge­dett. Na­gyon be­jött nekik a japán fő­vá­ros: edző­jé­vel nem csak tu­ris­tás­kodni tér­né­nek vissza To­ki­óba.

Nevetséges indokkal toltak ki Hosszú Katinkáékkal

Nevetséges indokkal toltak ki Hosszú Katinkáékkal

Tisz­telt FINA, mi vál­to­zott 2017 óta?

Tisz­telt FINA, mi vál­to­zott 2017 óta? Ta­valy még sen­kit nem za­vart a ka­rá­csony előtti ver­seny­döm­ping.

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Újra Bu­da­pes­ten az ázsiai túra után.

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Ennyit keresett Hosszú Katinka a pénzdíjas versenyeken

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra.

Sok mil­lió oka van a bol­dog­ságra, nem csak a pénz. Ri­vá­li­sai pi­he­nőre vo­nul­tak, de ő már a kö­vet­kező ver­senyre ké­szül.

Nagyon kiakadt Cseh Laci, nem érti ezt a döntést

Nagyon kiakadt Cseh Laci, nem érti ezt a döntést

El­ma­rad a to­ri­nói pénz­dí­jas ver­seny.

A FINA ko­ráb­ban el­til­tás­sal fe­nye­gette azo­kat az úszó­kat, akik rajt­hoz áll­tak volna a pénz­dí­jas to­ri­nói ver­se­nyen. El­ma­rad a to­ri­nói pénz­dí­jas ver­seny.

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Az Iron Lady nyerte a 200 ve­gyes dön­tő­jét.

Az Iron Lady nyerte a 200 ve­gyes dön­tő­jét az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat szin­ga­púri ál­lo­má­sán.

Rejtélyes fotó készült Jakabos Zsuzsannáról

Rejtélyes fotó készült Jakabos Zsuzsannáról

Ér­de­kes me­den­cés kép­pel je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán.

Ér­de­kes me­den­cés kép­pel je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán az Eu­rópa-baj­nok ma­gyar úszónő. Mind­össze egy pil­langó ikont ra­kott hozzá. Fan­tasz­ti­kusra si­ke­rült a fotó.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár.

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Ezen röhög a világ: vétlenül is Kapás Bogi az egyik főszereplő

Ezen röhög a világ: vétlenül is Kapás Bogi az egyik főszereplő

Ut­ca­hos­szal meg­nyert ara­nyat en­ge­dett ki a ke­zé­ből egy hol­land sztár. Meg­té­vesz­tette a ma­gyar úszót is.

Ut­ca­hos­szal meg­nyert ara­nyat en­ge­dett ki a ke­zé­ből egy hol­land sztár. Meg­té­vesz­tette úszón­kat is.

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hat érmet szer­zett a vi­lág­kupa-so­ro­zat to­kiói ál­lo­má­sán.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hat érmet szer­zett a vi­lág­kupa-so­ro­zat to­kiói ál­lo­má­sán. Szin­ga­púr­ban előz­het Ka­tinka.

Döbbenetes dolgot művelt a medencében Milák Kristóf

Döbbenetes dolgot művelt a medencében Milák Kristóf

50 perc alatt nyert három ara­nyat.

A ma­gyar úszó­baj­nok 50 perc alatt nyert három arany­ér­met az or­szá­gos baj­nok­ság zá­ró­nap­ján. Új be­ce­ne­vet is ka­pott.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka beillene Baywatch-sztárnak is

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka beillene Baywatch-sztárnak is

Nem akár­mi­lyen bó­ko­kat ka­pott. Dús haj­zu­ha­tag, egy­be­ré­szes piros für­dő­ruha: is­me­rős, ugye?

Óriási megtiszteltetés érte Knézy Jenőt és családját

Óriási megtiszteltetés érte Knézy Jenőt és családját

A le­gen­dás ma­gyar sport­ri­por­tert posz­tu­musz ik­tat­ták be a Ma­gyar Úszó Hí­res­sé­gek Csar­no­kába.

A 2003-ban el­hunyt le­gen­dás ma­gyar sport­ri­por­tert posz­tu­musz ik­tat­ták be a Ma­gyar Úszó Hí­res­sé­gek Csar­no­kába. A hal­ha­tat­la­nok szob­rát a fia vette át.

Szédületes magyar siker, Egerszegi Krisztina kedvencét ünnepli Európa

Szédületes magyar siker, Egerszegi Krisztina kedvencét ünnepli Európa

Ké­sely Ajna ha­tal­mas el­is­me­rés­ben ré­sze­sült.

Holt­ver­seny­ben lett 2018 má­so­dik leg­jobb ifjú­sági korú spor­to­ló­nője Ké­sely Ajna.

Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Hosszú Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Nem lehet meg­za­varni az Iron Ladyt.

Nem lehet meg­za­varni az Iron Ladyt, aki két arany­érem­mel nyi­tott To­ki­ó­ban. Ver­rasztó Dá­vi­dék is ver­se­nyez­tek.

Hosszú Katinkának ezt nem nézik el, súlyos büntetést kaphat

Hosszú Katinkának ezt nem nézik el, súlyos büntetést kaphat

Ke­mény bün­te­tés­sel fe­nye­ge­tik.

Ke­mény bün­te­tés­sel fe­nye­ge­tik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar klasszist.

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Me­gint áll a bál a sport­ág­ban. A ma­gyar vi­lág­sztár nem hát­rál meg.

Me­gint áll a bál a sport­ág­ban. A ma­gyar vi­lág­sztár nem hát­rál meg, bár­hogy is ka­pá­ló­zik a nem­zet­közi szö­vet­ség.