CÍMKE: 'úszás'

Ezért hagyta el Magyarországot Hosszú Katinka

Ezért hagyta el Magyarországot Hosszú Katinka

He­tekre át­tette a szék­he­lyét Flo­ri­dába a bo­ron­gós Ma­gyar­or­szág­ról.

Gyászol a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Gyászol a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Az ame­ri­kaik leg­idő­sebb olim­piai baj­noka volt az első, aki egy perc alatt tel­je­sí­teni tudta a 100 mé­te­res hát­úszást.

Botrány a medencében, Shane Tusup miatt szakítottak

Botrány a medencében, Shane Tusup miatt szakítottak

Sza­kí­tás­hoz ve­ze­tett a deb­re­ceni or­szá­gos úszó baj­nok­sá­gon tör­tén­tek.

Sza­kí­tás­hoz ve­ze­tett a deb­re­ceni or­szá­gos úszó baj­nok­sá­gon tör­tén­tek.

Ilyet még nem láttál, less be Hosszú Katinka nappalijába!

Ilyet még nem láttál, less be Hosszú Katinka nappalijába!

Jó­kora meg­le­pe­tés­ben volt része a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nak saját ott­ho­ná­ban.

Jó­kora meg­le­pe­tés­ben volt része a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nak saját ott­ho­ná­ban.

Hosszú Katinka biztonságban ünnepli az újabb nagy napot

Hosszú Katinka biztonságban ünnepli az újabb nagy napot

Hu­szon­nyolc éves lett a világ leg­jobb úszó­nője. Ter­mé­sze­te­sen a nagy nap is a szo­ká­sos módon kez­dő­dött a baj­noknő szá­mára.

Itt az igazság, ennyibe kerül az úszó-vb!

Itt az igazság, ennyibe kerül az úszó-világbajnokság!

Az el­ké­szülő fej­lesz­té­sek ér­téke sú­rolja a 92 mil­li­árd fo­rin­tot, de ennek a pénz­nek a nagy ré­szét amúgy is el­köl­töt­ték volna.

Az el­ké­szülő fej­lesz­té­sek ér­téke sú­rolja a 92 mil­li­árd fo­rin­tot, de ennek a pénz­nek a nagy ré­szét amúgy is el­köl­töt­ték volna.

Hosszú Katinka parádés, elképesztő hétvégén van túl

Hosszú Katinka parádés, elképesztő hétvégén van túl

Szo­kás sze­rint re­me­kelt.

Szo­kás sze­rint remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszis.

Kiakasztották Katinkát, elfuthat itthonról?

Kiakasztották Katinkát, elmenekülhet itthonról?

A fér­jé­ről is be­szélt az Iron Lady.

Az Iron Lady be­val­lotta, néha na­gyon jó Ma­gyar­or­szág­ról el­menni messzire. Az úszó­klasszist bosszantja, ami­kor fér­jére "va­dász­nak".

Micsoda? Hosszú Katinka rozsdás szekrényt kapott

Micsoda? Hosszú Katinka rozsdás szekrényt kapott

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk nem min­den­napi kép­pel üzent. Ilyen kör­nye­zet­ben még nem lát­tuk őt.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk nem min­den­napi kép­pel üzent. Ilyen kör­nye­zet­ben még nem lát­tuk őt.

Elesett Gyurta exedzője, ismét kórházba került

Elesett Gyurta exedzője, ismét kórházba került

Ismét szo­morú hírek ér­kez­tek a ma­gyar olim­piai baj­nok úszó ko­rábbi mes­te­ré­ről.

Ismét szo­morú hírek ér­kez­tek a ma­gyar olim­piai baj­nok úszó ko­rábbi mes­te­ré­ről.

Üzent a nagy magyar tehetség, félhetnek Katinkáék?

Üzent a nagy magyar tehetség, félhetnek Katinkáék?

Az ob-n már si­ke­rült meg­vil­lan­nia.

Még csak 15 éves a fi­a­tal úszó­lány, de már most fe­nye­ge­tést je­lent a fel­nőtt me­zőnyre. Az or­szá­gos baj­nok­sá­gon arany­ér­met is nyert.

Borzalmas vádak, fellázadtak Shane Tusup ellen

Borzalmas vádak, fellázadtak Shane Tusup ellen

Las­san min­den­kit maga ellen for­dít.

Hosszú Ka­tinka for­ró­fejű ame­ri­kai edző-férje las­san min­den­kit maga ellen for­dít a ma­gyar úszás­ban. Az Iron Lady is ál­do­zattá vált?

Így segíti Egerszegi Krisztina az új magyar úszósztárt

Így segíti Egerszegi Krisztina az új magyar úszósztárt

Ké­sely Ajna a pél­da­ké­pé­nél szil­vesz­te­re­zett. El­árulta, miről be­szél neki öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk.

Ké­sely Ajna a pél­da­ké­pé­nél szil­vesz­te­re­zett. Sokra hi­va­tott re­mény­sé­günk el­árulta, miről be­szél neki öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk.

Kiakadt a volt kapitány, Tusup miatt buktunk egy olimpiai aranyat?

Kiakadt a volt kapitány, Tusup miatt buktunk egy olimpiai aranyat?

Har­gi­tay And­rás ál­lítja, Hosszú Ka­tin­ká­val min­dig szót tu­dott ér­teni.

Har­gi­tay And­rás ál­lítja, Hosszú Ka­tin­ká­val min­dig szót tu­dott ér­teni, pedig a fér­jé­vel rossz­ban volt.

Szakember segíthet az őrjöngő Tusupon

Nagy a baj, szakember segíthet az őrjöngő Tusupon

Egyre töb­ben ag­gód­nak Hosszú Ka­tinka férje miatt. A szak­em­ber­nek düh­ki­tö­ré­sei miatt szak­szerű ke­ze­lésre lenne szük­sége.

Egyre töb­ben ag­gód­nak Hosszú Ka­tinka férje miatt. A szak­em­ber­nek düh­ki­tö­ré­sei miatt szak­szerű ke­ze­lésre lenne szük­sége.

Újabb botrányba keveredett Tusup, ezt is megússza?

Újabb botrányba keveredett Tusup, ezt is megússza?

Nem elő­ször bal­hé­zott Ka­tinka férje.

Az ame­ri­kai edző nem elő­ször vet­kő­zött ki ma­gá­ból, vajon mit szólt ehhez a szö­vet­ség?

Mi történt Hosszú Katinkáéknál? 180 fokos fordulat a házaspár életében

Mi történt Hosszú Katinkáéknál? 180 fokos fordulat a házaspár életében

Csak a szo­ká­sos módon in­dult a reg­gel Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup éle­té­ben. Lehet utá­nuk csi­nálni!

Ezért okozott botrányt Shane Tusup

Ezért okozott botrányt Shane Tusup

Ki­de­rült, miért üvöl­tö­zött Tusup az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­gon.

Ki­de­rült, miért üvöl­tö­zött Tusup az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­gon.

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Önkritika, Hosszú Katinkának a világelső idő sem elég

Hosszú­nak nem akadt el­len­fele.

Hosszú Ka­tin­ká­nak nem akadt el­len­fele 200 m ve­gye­sen az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak má­so­dik nap­ján.

Hosszú Katinka túl van a doppingellenőrzésen, itt az eredmény

Hosszú Katinka túl van a doppingellenőrzésen, itt az eredmény

Az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően küld­ték dop­ping­vizs­gá­latra.

Az or­szá­gos úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően küld­ték dop­ping­vizs­gá­latra olim­piai baj­nok úszón­kat.

Botrány az úszóbajnokságon, Tusup ordítozott és lökdösődött?

Botrány az úszóbajnokságon, Shane Tusup ordítozott és lökdösődött?

Per­pat­vart oko­zott Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-férje. A saját kol­lé­gá­já­val ug­rott össze.

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Sokkolt úszók, Hosszú Katinkát doppingvizsgálatra kötelezték

Senki sem szá­mí­tott arra, ami az or­szá­gos baj­nok­sá­gon tör­tént, még a fő­sze­replő sem.

Csúcsot döntött! Egerszegi Krisztina fia remekel

Csúcsot döntött! Egerszegi Krisztina fia remekel

Vi­gassy Bá­lint édes­anyja ta­ná­csait kö­vette a deb­re­ceni fel­nőtt or­szá­gos úszó­baj­nok­ság első nap­ján.

Vi­gassy Bá­lint édes­anyja ta­ná­csait kö­vette a deb­re­ceni fel­nőtt or­szá­gos úszó­baj­nok­ság első nap­ján.

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Meglepetés? Így reagált Hosszú Katinka a vereségekre

Öt szám­ban in­dult a nyi­tó­na­pon.

Hosszú Ka­tinka öt szám­ban in­dult az úszók deb­re­ceni or­szá­gos baj­nok­sá­gá­nak szer­dai nyi­tó­nap­ján.

Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Katinka végre nem csatázik az elnökkel

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere a szö­vet­ség el­nö­ké­nek.

Érmek he­lyett fon­to­sabb a vi­lág­baj­nok­ság si­kere a szö­vet­ség el­nö­ké­nek, aki Hosszú Ka­tin­ká­ról is me­sélt.

Szexi csapattársát ölelgette Gyurta Dani!

Szexi csapattársát ölelgette Gyurta Dani!

Olim­piai baj­no­kunk­nak na­gyon jót tett a sze­re­lem és az edző­vál­tás. Már most jobb időt úszott, mint Ri­ó­ban, és el­mon­dása sze­rint ez még jobb is lehet.

Olim­piai baj­no­kunk­nak na­gyon jót tett a sze­re­lem és az edző­vál­tás. Már most jobb időt úszott, mint Ri­ó­ban, és el­mon­dása sze­rint ez még jobb is lehet.

Hosszú Katinka elképedt, megszállott rajongóba botlott

Hosszú Katinka elképedt, megszállott rajongóba botlott

Sok min­dent meg­élt már Hosszú Ka­tinka, ám szer­dán olyat lá­tott, amit addig még soha.

Sok min­dent meg­élt már Hosszú Ka­tinka, ám szer­dán olyat lá­tott, amit addig még soha.

Jakabos Zsu csuromvizesen is ultradögös

Jakabos Zsu csuromvizesen is ultradögös

Szo­kás sze­rint dögös képet töl­tött fel.

Szo­kás sze­rint dögös képet töl­tött fel ma­gá­ról Ja­ka­bos Zsu­zsanna, aki az or­szá­gos baj­nok­ságra ké­szül.

Súlyos döntés az úszóbotrányban, elveszti munkáját az edző

Súlyos döntés az úszóbotrányban, elveszti munkáját az edző

A vá­lo­ga­tott­nál és az MTK-nál sem dol­goz­hat Tóth Ramon. A rend­őr­ségi vizs­gá­lat to­vábbra is zaj­lik.

Feszültség, Katinka nem beszél a kapitánnyal

Feszültség az úszóknál, Katinka nem beszél a kapitánnyal

Az olim­piai baj­nok klasszis a me­nedzs­ment­jén ke­resz­tül tartja a kap­cso­la­tot a szö­vet­ség­gel.

Az olim­piai baj­nok klasszis a me­nedzs­ment­jén ke­resz­tül tartja a kap­cso­la­tot a szö­vet­ség­gel. De leg­alább nincs há­bo­rú­ban velük, ez elő­re­lé­pés.

Szepesi Niki bevallja, néha még beszólnak neki

Szepesi Niki bevallja, néha még beszólnak neki

A sze­xu­á­lis kap­cso­la­ta­i­ról két köny­vet is írt egy­kori úszó a Bókay KSI spor­to­ló­i­nak tart edzé­se­ket.

A sze­xu­á­lis kap­cso­la­ta­i­ról két köny­vet is írt egy­kori úszó a Bókay KSI spor­to­ló­i­nak tart edzé­se­ket.

Hosszú Katinka mosolya ezért nem őszinte

Hosszú Katinka mosolya ezért nem őszinte

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő ar­cára van­nak írva az előz­mé­nyek...

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszónő ar­cára van­nak írva az előz­mé­nyek...

Ez már kínos, Shane Tusup az új úszókapitányt is levegőnek nézi?

Ez már kínos, Shane Tusup az új úszókapitányt is levegőnek nézi?

Las­san három hó­napja nem si­ke­rült ér­dem­ben be­szélni Hosszú Ka­tinka ame­ri­kai edző-fér­jé­vel.

Dübörög az úszóbotrány, furcsa új részletek az edző pucér képéről

Dübörög az úszóbotrány, furcsa új részletek az edző pucér képéről

Nem ker­telt a szö­vet­ségi ka­pi­tány. Sós Csaba eddig nem is­mert moz­za­nat­ról is szót ej­tett a kínos üggyel kap­cso­lat­ban.

Tökutolsó lett Hosszú Katinka, mi van a háttérben?

Tökutolsó lett Hosszú Katinka, mi van a háttérben?

Nem ehhez szok­tunk, mi tör­tént?

Három do­bo­gós he­lye­zés mel­lett egy szo­kat­lan nyol­ca­dik hellyel zárt. Nem ehhez szok­tunk a riói olim­pia sztár­já­tól, mi tör­tént?

Másodszor került elő az edző aktfotója

Úszóbotrány: Másodszor került elő az edző aktfotója

Tóth Ra­mon­nak egy hat­éves fotó miatt kell ma­gya­ráz­kod­nia.

Tóth Ra­mon­nak egy hat­éves fotó miatt kell ma­gya­ráz­kod­nia. Ko­ráb­ban egy­szer már si­ker­rel bi­zo­nyí­totta be iga­zát.

Így élte túl a terrortámadást Hosszú Katinka!

Így élte túl a terrortámadást Hosszú Katinka!

Olim­piai baj­nok büsz­ke­sé­günk egy ver­senyre uta­zott el Stock­holmba, ahol já­ró­ke­lő­ket gá­zolt el egy fur­gon.

Olim­piai baj­nok büsz­ke­sé­günk egy ver­senyre uta­zott el Stock­holmba, ahol já­ró­ke­lő­ket gá­zolt el egy fur­gon.

Úszóbotrány, megszólaltak az érintett szülők

Úszóbotrány, megszólaltak az érintett szülők

Köz­le­ményt írtak a szü­lők.

Köz­le­ményt írtak az MTK-ban úszó gye­re­kek szü­lei. Most ki­de­rült, mit gon­dol­nak az érin­tet­tek a meg­hur­colt szak­em­ber­rel kap­cso­lat­ban.

Kudarc lehet Hosszú Katinka nagy tervéből

Kudarc lehet Hosszú Katinka nagy tervéből

Két éve in­dult a kép­re­gé­nye, a szak­ér­tők sze­rint nem el­ad­ható a ma­ga­zin.

A két éve in­dí­tott kép­re­gény­so­ro­zata egyre ke­vésbé nép­szerű, a szak­ér­tők sze­rint a szer­kesz­tők nin­cse­nek tisz­tá­ban a műfaj alap­ja­i­val.

Új színekben úszik tovább Kapás Bogi

Új színekben úszik tovább Kapás Boglárka

Meg­lepő fo­tó­val je­lent­ke­zett a gyö­nyörű ma­gyar úszónő a tá­voli edző­tá­bo­rá­ból. Alig fo­gunk rá­is­merni, ha ha­za­jön.

Meg­lepő fo­tó­val je­lent­ke­zett a gyö­nyörű ma­gyar úszónő a tá­voli edző­tá­bo­rá­ból. Alig fo­gunk rá­is­merni, ha ha­za­jön.

Hosszú Katinka megmutatta kedvenc sportolóját

Hosszú Katinka megmutatta kedvenc sportolóját

Apás napot tar­tott az olim­piai baj­nok úszónő. Hosszú Ist­ván gye­rek­ko­rá­ban fon­tos ta­ná­csot adott lá­nyá­nak.

Apás napot tar­tott a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Hosszú Ist­ván gye­rek­ko­rá­ban fon­tos ta­ná­csot adott lá­nyá­nak.

Hosszú Katinkát nem kímélik, elsírja magát a brutális edzésektől

Hosszú Katinkát nem kímélik, elsírja magát a brutális edzésektől

El­ké­pesztő tem­pót dik­tál­nak...

El­ké­pesztő tem­pót dik­tál a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, aki rendre a saját ha­tá­rait fe­sze­geti.

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest az Úszóaréna medencéje szélén

Jakabos Zsú fürdőruha nélkül is pazarul fest a medence szélén

Tény­leg im­po­záns lát­vány a Duna Úszó­aréna, de a szexi ma­gyar úszónő mel­lett nehéz másra is fi­gyelni.

Gyárfás Tamás utódja máris bukhat, új elnök jöhet

Gyárfás Tamás utódja máris bukhat, új elnök jöhet

Sorra lép­nek le az el­nök­ségi tagok, Bi­e­nerth Gusz­táv rend­kí­vül nehéz hely­zetbe ke­rül­het.

Sorra lép­nek le az el­nök­ségi tagok, Bi­e­nerth Gusz­táv rend­kí­vül nehéz hely­zetbe ke­rül­het.

Hoppá, nem a barátját ölelgette Kapás Bogi!

Hoppá, nem a barátját ölelgette Kapás Bogi!

A Thai­föl­dön edző­tá­bo­rozó úszó­nak se­gít­ségre volt szük­sége, amit az edző­jé­től ka­pott meg. A ma­gyar le­le­mé­nyes­ség­nek nincs párja.

A Thai­föl­dön edző­tá­bo­rozó úszó­nak se­gít­ségre volt szük­sége, amit az edző­jé­től ka­pott meg. A ma­gyar le­le­mé­nyes­ség­nek nincs párja.

Jogtalanul támadják Katinkát és a milliós szerződését

Jogtalanul támadják Katinkát és a milliós szerződését

Kü­lö­nö­sen a vb bü­dzsé­jét látva.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok a vb költ­ség­ve­té­sé­hez ké­pest ap­ró­pén­zért vál­lalta a rek­lá­mo­zást.

Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

Ezt látnod kell, Kapás Bogi bikiniben élvezi a habokat

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról.

A ma­gyar úszónő ismét lát­vá­nyos ké­pe­ket osz­tott meg ma­gá­ról. Ez­út­tal Thai­föld­ről üzent...

Jakabos Zsu brutáldögös: apró bikiniben, új frizurával villant

Jakabos Zsu brutáldögös: apró bikiniben, új frizurával villant

Fo­ga­dunk, hogy ezzel a kép­pel to­vább gya­ra­pí­totta népes kö­ve­tő­tá­bo­rát.

Fo­ga­dunk, hogy ezzel a kép­pel a ma­gyar úszónő to­vább gya­ra­pí­totta az amúgy is népes kö­ve­tő­tá­bo­rát.

Ajjaj, Cseh László nagyon megbántotta korábbi mesterét

Ajjaj, Cseh László nagyon megbántotta korábbi mesterét

130 ven­dég kö­szön­tötte szü­le­tés­napja al­kal­má­ból Turi Györ­gyöt, aki a sze­ret­te­i­től még egy igen ér­té­kes órát is ka­pott.

130 ven­dég kö­szön­tötte szü­le­tés­napja al­kal­má­ból Turi Györ­gyöt, aki a sze­ret­te­i­től még egy igen ér­té­kes órát is ka­pott. Az ün­nep­lők közül vi­szont na­gyon hi­á­nyolt va­la­kit.

Hoppá, teljesen kifordult magából Hosszú Katinka!

Hoppá, teljesen kifordult magából Hosszú Katinka!

Ma reg­gel az úszást fél­re­dobva ke­leti harc­mű­vés­szé vált olim­piai baj­nok klasszi­sunk.

Ma reg­gel az úszást fél­re­dobva ke­leti harc­mű­vés­szé vált olim­piai baj­nok klasszi­sunk. Fé­le­lemre azon­ban nincs ok a ra­jon­gók ré­szé­ről.

Megoldódik a probléma, Hosszú Katinka óriási munkába kezd

Megoldódik a probléma, Hosszú Katinka óriási munkába kezd

Végre gye­re­kek­kel is be­né­pe­sül a Duna Aréna tan­me­den­céje. Hosszú Ka­tinka hét­fő­től várja a ki­csi­ket.

Jakabos Zsuzsa alig valamiben, ettől leesik az állad

Jakabos Zsuzsa alig valamiben, ettől leesik az állad

Remek for­má­ban van...

A ma­gyar úszónő szo­kás sze­rint remek for­má­ban van, ez­út­tal bi­ki­nis képet töl­tött fel ma­gá­ról.

Új úszóháború, segítséget kaphat olimpiai bajnokunk

Új úszóháború, segítséget kaphat olimpiai bajnokunk

Egy mobil me­dence lehet a meg­ol­dás.

Hosszú Ka­tin­káék meg­sze­rez­ték a bér­leti jogot az új Duna Aré­ná­ban, ezért több szá­zan ki­szo­rul­tak onnan. Egy mobil me­dence lehet a meg­ol­dás.

Hosszú Katinka költözik, új helyen folytatja

Hosszú Katinka költözik, új helyen folytatja

A vb után vált az úszó­fe­no­mén.

Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően új he­lyen dol­go­zik to­vább.

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Végre valóra válik Hosszú Katinka álma

Végre valóra válik Hosszú Katinka álma

Már­ci­us­ban indul a Learn to Swim prog­ram.

Már­ci­us­ban indul a Learn to Swim prog­ram, amellyel tel­je­sül a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok álma.

Ez ejtette ámulatba Hosszú Katinkát és Kapás Bogit

Ez ejtette ámulatba Hosszú Katinkát és Kapás Bogit

Fran­cia­or­szág­ban ver­se­nyez­nek.

Hét­vé­gén Fran­cia­or­szág­ban ver­se­nyez­nek a ma­gyar úszók, akik már meg­ér­kez­tek a vi­a­dal szín­he­lyére.

Kétségbeesett Hosszú Katinka, mi vár még rá?

Kétségbeesett Hosszú Katinka, mi vár még rá?

Hiába van hoz­zá­szokva a ke­mény mun­ká­hoz az úszó­ki­rálynő, még ő is meg tud döb­benni saját magán.

Hiába van hoz­zá­szokva a ke­mény mun­ká­hoz évek óta az úszó­ki­rálynő, még ő is meg tud döb­benni azon, hogy mennyit kell edze­nie.

Hosszú Katinka nagyon rossz hírrel búcsúzott el

Hosszú Katinka rossz hírrel búcsúzott el

Lon­donba uta­zott Hosszú Ka­tinka. Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Lon­donba uta­zott Hosszú Ka­tinka. Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Gyurtának minden oldalról bejön az új csodajárgánya

Gyurtának minden oldalról bejön az új csodajárgánya

Ezen nem is cso­dál­ko­zunk.

Ér­de­kes kör­nye­zet­ben mu­tat­ták meg neki a va­diúj ko­csit, amit ala­po­san meg­né­zett olim­piai baj­nok úszónk. A Va­len­tin-nap­ról ő sem fe­led­ke­zett meg.

Váratlan fordulat, Gyárfás mégis marad

Váratlan fordulat, Gyárfás Tamás mégis marad

Egy fon­tos hazai fel­adat­kör­ről nem kell le­mon­da­nia.

A nem­zet­közi posz­tok mel­lett immár egy fon­tos hazai fel­adat­kör­ről sem kell le­mon­da­nia a sport­ve­ze­tő­nek.

Beszóltak Katinkának, helytelenül cselekedett

Beszóltak Hosszú Katinkának, helytelenül cselekedett

Egy másik úszó­klasszis em­lé­ke­zett vissza arra, ho­gyan élte meg a sport­ágat érintő bot­rányt.

Egy másik úszó­klasszis em­lé­ke­zett vissza arra, ho­gyan élte meg a sport­ágat érintő bot­rányt. Azt is be­val­lotta, hogy sport­pszi­cho­ló­gusra van szük­sége.

Óriási az öröm Katinkánál, nagy győzelmet arattak

Óriási az öröm Katinkánál, nagy győzelmet arattak

Pa­rá­dés ered­ménnyel zárt az Iron Aqua­tics, a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok büsz­kén szá­molt be a si­ker­ről.

Pa­rá­dés ered­ménnyel zárta az úszó­ün­nep­sé­get az Iron Aqua­tics, a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok büsz­kén szá­molt be csa­pata si­ke­ré­ről.

Katinka mosolyog, mert meglepte az úszók elnöke

Katinka mosolyog, mert meglepte az úszók elnöke

Erre még az Iron Lady sem szá­mí­tott.

Olyan dolog tör­tént Kecs­ke­mé­ten, amire még az Iron Lady sem szá­mí­tott. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok sze­rint ennél jobb ün­ne­pet ki sem lehet ta­lálni.

Döbbenet, Gyárfásba még egy nagyot rúgtak

Döbbenet, Gyárfásba még egy nagyot rúgtak

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül...

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül az úszók egy­kori elnök, de erre talán ő sem szá­mí­tott.

Hóban esett bűnbe a szépséges Jakabos Zsuzsanna

Hóban esett bűnbe Jakabos Zsuzsanna

Az úszók sin­cse­nek min­dig szi­gorú di­é­tán. Egyik leg­szebb spor­to­ló­nőnk most éppen hal­mozza az él­ve­ze­te­ket.

Az úszók sin­cse­nek min­dig szi­gorú di­é­tán. Egyik leg­szebb spor­to­ló­nőnk most éppen hal­mozza az él­ve­ze­te­ket.

Minden idők legszexibb fotóját mutatjuk Kapás Bogiról

Minden idők legszexibb fotóját mutatjuk Kapás Bogiról

A napra lehet nézni, de su­gár­zóan szép úszó­nőnkre ér­de­mes iga­zán.

Ülj le, mi­előtt meg­né­zed a képet! A napra lehet nézni, de su­gár­zóan szép úszó­nőnkre ér­de­mes csak iga­zán.

Szenzációs visszatérés, újra versenyez olimpikon úszóhősünk

Szenzációs visszatérés, újra versenyez olimpiai úszóhősünk

Gütt­ler az új Da­gály­ban nyerne vb-ara­nyat. A bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­ság miatt hozta meg a nem min­den­napi dön­tést.

Gütt­ler a Da­gály­ban nyerne vb-ara­nyat. A bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­ság miatt hozta meg a dön­tést.

Jajgat Hosszú Katinka, nagy hiányérzete van

Jajgat Hosszú Katinka, nagy hiányérzete van

Kü­lön­le­ges fotót kö­zölt ma­gá­ról úszó­sztá­runk. Csi­náld utána, ha tudod!

Kü­lön­le­ges fotót kö­zölt ma­gá­ról úszó vi­lág­sztá­runk a kő­ke­mény haj­nali edzé­sé­ről. Csi­náld utána, ha tudod!

Így romantikázott Hosszú Katinka a férjével Nizzában

Így romantikázott Hosszú Katinka a férjével Nizzában

Ki­lenc arany­ér­met ün­ne­pel­tek.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk ki­lenc arany­ér­met nyert a fran­cia vá­ros­ban.

Katinkáék újra tárgyaltak a szövetség elnökével

Katinkáék újra tárgyaltak a szövetség elnökével

Nyílt, egye­nes pár­be­széd zaj­lott.

Meg­vi­tat­ták a leg­fon­to­sabb prob­lé­má­kat. A Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség szá­molt be a csúcs­ta­lál­ko­zó­ról. Nyílt, egye­nes pár­be­széd zaj­lott.

Hosszú Katinka megcsúszott

Hosszú Katinka megcsúszott, de nem tűnt el

Lu­xem­burgba is arany­ér­me­kért uta­zott Hosszú Ka­tinka.

Lu­xem­burgba is arany­ér­me­kért uta­zott Hosszú Ka­tinka. Igaz, ez­út­tal hiba csú­szott a tö­ké­le­tes gé­pe­zetbe.

Cseh László megmondta a magáét az úszók hatalomátvételéről

Cseh László megmondta a magáét az úszók hatalomátvételéről

Laci be­szélt a szö­vet­ség­ben tör­tént vál­to­zá­sok­ról. Sze­rinte az irány jó, de...

Laci be­szélt a vál­to­zá­sok­ról, ame­lyek a szö­vet­ség­ben tör­tén­tek. Sze­rinte az irány jó, de...

Katinka ezúttal a sarokban ülve bölcselkedik

Katinka ezúttal a sarokban ülve bölcselkedik

Még fel sem éb­red­tél, ő már edz.

Te még fel sem éb­red­tél, ami­kor az Iron Lady már le­nyúj­totta a reg­gel fá­ra­dal­mait. Nem­rég ért haza Shane Tu­sup­pal az olim­piai baj­nok.

Sikerszéria, Hosszú Katinka csupa mosoly

Sikerszéria, Hosszú Katinka csupa mosoly

Ez­út­tal Lu­xem­bourg­ban állt rajt­hoz az Iron Lady.

Ez­út­tal Lu­xem­bourg­ban állt rajt­hoz az Iron Lady, aki sok szám­ban ér­de­kelt volt.

Atyaég! Egymással pózol a két legszexibb magyar úszó

Atyaég! Egymással pózol a két legszexibb magyar úszó

Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­ról és Se­bes­tyén Dal­má­ról Spa­nyol­or­szág­ban ké­szült közös kép.

Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­ról és Se­bes­tyén Dal­má­ról Spa­nyol­or­szág­ban ké­szült közös kép.

Shane Tusup új pozíciót kaphat az úszóknál

Shane Tusup új pozíciót kaphat az úszóknál

Kér­dés, hogy kér-e be­lőle...

Új sze­lek fúj­nak az úszó­szö­vet­ség­nél. Jár az el­is­me­rés Hosszú Ka­tinka si­ke­rei ko­vá­csá­nak. De az egy­előre még kér­dés, hogy kér-e be­lőle...

Jakabos Zsu a legújabb képeivel a modelleket is lepipálja

Jakabos Zsu a legújabb képeivel a modelleket is lepipálja

Pazar for­má­ban van...

Nem vé­let­le­nül vá­lasz­tot­ták pár éve min­den idők leg­dö­gö­sebb olim­pi­kon­já­nak Ja­ka­bos Zsu­zsan­nát...

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Tusup kőkeményen beszólt Gyárfásnak

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka sem ma­radt le a fo­tó­ról. Már teg­nap meg­kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

Az Ins­tag­ra­mon üzent a meg­buk­ta­tott ve­ze­tő­nek az ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka sem ma­radt le a fo­tó­ról. Már teg­nap meg­kez­dő­dött az üzen­ge­tés.

Ezt tették az uszodában Katinka távollétében

Ezt tették az uszodában Katinka távollétében

Né­hány hete röp­pent fel a hír, hogy a klasszis úszó tel­je­sen fel­bo­rí­totta a ma­gyar úszó­klu­bok éle­tét.

Né­hány hete röp­pent fel a hír, hogy az Ame­ri­ká­ból vissza­térő klasszis úszó tel­je­sen fel­bo­rí­totta a ma­gyar úszó­klu­bok éle­tét.

Vallomás, Hosszú Katinkának kemény napja volt

Vallomás, Hosszú Katinkának kemény napja volt

Nyolc fu­tam­ban állt rajt­hoz.

Hosszú Ka­tinka nyolc fu­tam­ban állt rajt­hoz szom­ba­ton Ant­wer­pen­ben.

Hosszú Katinka nem viccel, ezt is bevállalta

Hosszú Katinka nem viccel, ezt is bevállalta

Ke­mény menet vár a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőre.

Ke­mény menet vár a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőre a hét­vé­gén.

Különleges fogadalmat tett Jakabos Zsuzsanna

Különleges fogadalmat tett Jakabos Zsuzsanna

Nem min­den­napi hely­ről je­lent­ke­zett be a szexi úszónő. Ígé­re­tet tett a ra­jon­gó­i­nak.

Nem min­den­napi hely­ről je­lent­ke­zett be a szexi úszónő. Ígé­re­tet tett a mos­ta­ná­ban ki­csit el­ha­nya­golt ra­jon­gó­i­nak.