CÍMKE: 'szandál'

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Me­rész, nyi­tott és csá­bító láb­be­li­ket vi­sel­nek idén a nők. Sok férfi imádja a szép női láb­fe­je­ket.

FRISS HÍREK

Hihetetlen, de ismét visszatért a 80-as évek cipődivatja

Hihetetlen, de ismét visszatért a 80-as évek cipődivatja

Ismét vissza­tért a klumpa.

Ismét vissza­tért a klumpa, bár kissé meg­vál­to­zott. Nőies lett az is­mert fa­pa­pucs. Szok­nyá­hoz és nad­rág­hoz is fel­ve­he­ted, lapos és magas sa­rok­kal is hord­ha­tod.

Nyáron ezekben a kényelmes cipőkben rohangálnak a nők

Nyáron ezekben a kényelmes cipőkben rohangálnak a nők

Vége a vas­tag ci­pők­nek, itt a laza nyári láb­be­lik ideje. Van­nak örök fa­zo­nok, amik mégis évről-évre meg­újul­nak.

Vége a vas­tag ci­pők­nek, itt a laza nyári láb­be­lik ideje. Van­nak örök fa­zo­nok, amik mégis évről-évre meg­újul­nak. Össze­vá­lo­gat­tuk az idei nyár leg­di­va­to­sabb da­rab­jait. Kü­lön­féle szan­dá­lok, pa­pu­csok, pa­pucs­ci­pők vá­lasz­té­kát ta­lál­ha­tod meg a tren­dek­ben. Bát­ran vá­laszt­hatsz.

Íme, a magyar pufiszandál, ami térdre kényszerítette a divatvilágot

Íme, a magyar pufiszandál, ami térdre kényszerítette a divatvilágot

Nem csoda, hogy min­denki fel­kapta rá a fejét...

Talán még soha nem ké­szí­tet­tek ha­sonló nyári láb­be­lit a nők­nek.

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

Ha idén eze­ket a ci­pő­ket vá­lasz­tod, ga­ran­tál­tan min­denki ész­re­vesz az utcán! Ér­zéki lá­ba­kat for­mál­nak a láb­be­lik.

Ha idén eze­ket a ci­pő­ket vá­lasz­tod, ga­ran­tál­tan min­denki ész­re­vesz az utcán! Ér­zéki, ke­cses lá­ba­kat for­mál­nak ezek a láb­be­lik.

Ez a szandál őrült szexivé teszi a lábad! Minden férfit rabul ejtesz

Ez a szandál őrült szexivé teszi a lábad! Minden férfit rabul ejtesz

Az idei divat nőies, szexi és még ké­nyel­mes is! Nézd meg a pom­pás vá­lasz­té­kot!

Mezítlábas szandál lett a divat, szexi lesz a női láb

Mezítlábas szandál lett a divat, szexi lesz a női láb

Éke­sítsd a láb­fe­je­det intim láb­be­li­vel.

Ki mondta, hogy a láb­fej csak a kö­röm­lakk­tól és a láb­gyű­rű­től lehet szép? Mu­tat­juk, ho­gyan lesz csá­bí­tóan szexi és vonzó. Éke­sítsd a láb­fe­je­det láb­be­li­vel.

Itt az új szandál, amit minden ruhához felvehetsz

Itt az új szandál, amit minden ruhához felvehetsz

Az idei sze­zon szan­dál­jait bár­mi­hez fel­ve­he­ted, de ez még nem min­den! Szu­per­szexi és va­lódi csá­bító le­hetsz, ha eze­ket vi­se­led.

Az idei sze­zon szan­dál­jait bár­mi­hez fel­ve­he­ted, de ez még nem min­den! Szu­per­szexi és va­lódi csá­bító le­hetsz, ha eze­ket vi­se­led. Vil­lantsd ki a bokád, és hó­díts meg min­den­kit az utcán. Most aztán mind­egy merre jársz a vá­ros­ban és mit te­szel. Ki­hagy­ha­tat­lan fazon a di­vat­ban.

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

Nincs is szebb egy női ci­pős­szek­rény­nél. De most rakd félre az összes lapos nyári szan­dit és cipőt! Elő a leg­me­nőbb ma­gas­sar­kú­val!

Nincs is szebb egy női ci­pős­szek­rény­nél. De most rakd félre az összes lapos nyári szan­dit és cipőt! Elő a leg­me­nőbb ma­gas­sar­kú­val! Igazi szu­per nőies fa­zo­nok, pán­tok, szí­nek az idei láb­be­li­ken. Mu­tat­juk a nyár ked­ven­ceit, le­gyen a te ked­ven­ced is az egyik! Ezt a szandi a nyári esték nagy szen­zá­ci­ója lesz!

Tarol a statement cipő: Idén nyáron ebben lesz ultraszexi minden nő

Tarol a statement cipő: Idén nyáron ebben lesz ultraszexi minden nő

Fan­tasz­ti­ku­san csi­nos nyári vi­se­let: tarol a szan­din a bo­ka­pánt. Ne hagyd ki ezt a zic­cert, mu­tat­juk a mo­del­le­ket!

Fan­tasz­ti­ku­san csi­nos nyári vi­se­let: tarol a szan­din a bo­ka­pánt.

Szuper kényelmes magassarkú a nők legnagyobb nyári kedvence

Szuper kényelmes magassarkú a nők legnagyobb nyári kedvence

Ne hagyd ki! A leg­ké­nyel­me­sebb fazon, amit va­laha ké­szí­tet­tek.

Ezt a fa­zont nem sza­bad ki­hagyni! A leg­ké­nyel­me­sebb cipő, amit va­laha ké­szí­tet­tek, szár­nyal a te­li­talpú szandi! Vissza a 70-es évekbe, de vá­laszt­hatsz mai mo­dern fa­zont is! Jól fogod benne érezni magad!

Egy ilyen kényelmes cipőre mindenkinek szüksége van

Egy ilyen kényelmes cipőre mindenkinek szüksége van

Ami­kor a hő­mérő hi­gany­szála 25 fok fölé szö­kik, vedd elő a nyár leg­ké­nyel­me­sebb ci­pő­jét. Aján­dé­kozd meg magad!

Ami­kor a hő­mérő hi­gany­szála 25 fok fölé szö­kik, vedd elő a nyár leg­ké­nyel­me­sebb ci­pő­jét. Aján­dé­kozd meg magad az idei év leg­szebb láb­be­li­jé­vel! Re­mél­jük ha­ma­ro­san szük­sé­ged lesz rá! Mu­ta­tunk né­hány fan­tasz­ti­kus da­ra­bot az idei év kol­lek­ci­ó­já­ból. Szu­per mo­del­lek ér­kez­tek.

Botrányos divat: a mutáns csizma megcsúfolja a női lábat!

Botrányos divat: a mutáns csizma megcsúfolja a női lábat!

Úgy tűnik, a divat nagy meg­mon­dó­i­nak sokat megér, hogy télen is lát­szód­jon a nők sze­xin ki­lak­ko­zott láb­körme. De nincs más meg­ol­dás, csak a csiz­ma­szörny?

Úgy tűnik, a divat nagy meg­mon­dó­i­nak sokat megér, hogy télen is lát­szód­jon a nők sze­xin ki­lak­ko­zott láb­körme. De tény­leg nincs más meg­ol­dás, csak a csiz­ma­szörny?

Atyaég! Ennél röhejesebb szandálokat még sosem láttál!

Atyaég! Ennél röhejesebb szandálokat még sosem láttál!

El sem tud­juk kép­zelni, ki veszi fel va­laha eze­ket. És hogy mégis miért ké­szí­tet­ték őket...

Lapos, de mégis szexin magas lett a szandál

Lapos, de mégis szexin magas lett a szandál

Idén kü­lön­le­ges meg­ol­dás­sal hó­dít­ják meg a női szí­ve­ket a di­vat­ter­ve­zők.

Felháborító, amit az új divat művel a női lábbal!

Felháborító, amit az új divat művel a női lábbal

Oly­kor egé­szen idi­óta öt­le­tek­kel áll­nak elő a di­vat­dik­tá­to­rok. Jöj­jön a leg­újabb: szan­dál zok­ni­val!

2015 lélegzetelállító szandáljai

2015 lélegzetelállító szandáljai

A nyár leg­di­va­to­sabb ci­pőit gyűj­töt­tük össze.

Végre itt a jó idő, elő­ke­rül­het­nek a szek­rény­ből a szan­dá­lok. Össze­ál­lí­tá­sunk­ból meg­néz­he­ted, hogy idén nyá­ron, mi lesz a di­va­tos vá­lasz­tás.