CÍMKE: 'star wars'

El sem mozdult a tévéje elől a magyar énekes

El sem mozdult a tévéje elől a magyar énekes

Kü­lön­le­ges nap volt a szom­bati mind­azok szá­mára, akik ra­jon­ga­nak George Lucas uni­ver­zu­máért.

Családja jelentette be éjjel a hírt: meghalt Csubakka

Családja jelentette be éjjel a hírt: meghalt Csubakka

Meg­halt Peter May­hew, aki Csu­bak­kát ját­szotta a Csil­la­gok há­bo­rú­já­ban.

Hihetetlen, most derült ki a 34 éves színészről, hogy van egy fia

Hihetetlen, most derült ki a 34 éves színészről, hogy van egy fia

A Star Wars­ból is­mert szí­nész idáig tit­kol­hatta, végül fény de­rült apa­sá­gára.

A Star Wars­ból is­mert szí­nész idáig tit­kol­hatta, végül fény de­rült apa­sá­gára, ami per­sze nem baj.

Nagyon rossz hírt közöltek a Star Wars rajongókkal!

Nagyon rossz hírt közöltek a Star Wars rajongókkal!

A Solo-film bu­kása miatt egy másik na­gyon várt Star Wars fil­met már el se fog­nak ké­szí­teni.

A Solo-film bu­kása miatt egy másik na­gyon várt Star Wars fil­met már el se fog­nak ké­szí­teni.

Tragikus hír érkezett a Star Wars rajongók számára

Tragikus hír érkezett a Star Wars rajongók számára

78 éves ko­rá­ban el­hunyt Gary Kurtz, az első kettő Star Wars film pro­du­cere. Egy éve küz­dött a ha­lá­los kór­ral.

78 éves ko­rá­ban el­hunyt Gary Kurtz, az első kettő Star Wars film pro­du­cere. Egy éve küz­dött a ha­lá­los kór­ral.

Fájdalmas vallomás a sztárapukától, ezért akart véget vetni életének

Fájdalmas vallomás a sztárapukától, ezért akart véget vetni életének

Az őszinte be­is­me­rés után a ra­jon­gók el­árasz­tot­ták a szí­nész Twit­te­rét, hogy bo­csá­na­tot kér­je­nek tőle.

Minden kiderült: a Star Wars színésznőjével csalták párjukat a zenészek

Minden kiderült: a Star Wars színésznőjével csalták párjukat a zenészek

Ti­né­dzser­ko­rá­ban ta­lál­ko­zott a ze­né­szek­kel.

Ti­né­dzser­ko­rá­ban ta­lál­ko­zott a ze­né­szek­kel, David Bowie-val és Fred­die Merc­ury-val.

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Mindenki azt hitte, hogy ez a lény csak a filmekben létezik...

Döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek...

Ismét el­ké­pesztő dol­got vet­tek észre a vörös boly­gó­ról ér­kező fo­tó­kon...

Élete legnagyobb elismerését kapja Luke Skywalker

Élete legnagyobb elismerését kapja Luke Skywalker

Csil­la­got kap Hol­ly­wood­ban.

A híres Jedi-mes­tert ala­kító Mark Ha­mill nő­na­pon csat­la­koz­hat azok­nak a sztá­rok­nak a so­rá­hoz, akik csil­la­got kap­tak Hol­ly­wood­ban.

Most érkezett: életét vesztette a Star Wars filmek sztárja

Most érkezett: életét vesztette a Star Wars filmek sztárja

Az 58 éves szí­nész­nőt szom­ba­ton érte a halál, a hírt már kol­lé­gája is meg­erő­sí­tette Fa­ce­boo­kon.

Az 58 éves szí­nész­nőt szom­ba­ton érte a halál, a hírt már kol­lé­gája is meg­erő­sí­tette Fa­ce­boo­kon.

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt a Csillagok háborúja színésze

Tragikus hírt kaptunk: elhunyt a Csillagok háborúja színésze

A szí­nész az ere­deti tri­ló­gia leg­első ré­szé­ben ját­szotta a rosszfiút, aki Luke Sky­wal­kerre támad.

A szí­nész az ere­deti tri­ló­gia leg­első ré­szé­ben ját­szotta a rosszfiút, aki Luke Sky­wal­kerre támad.

Az elhunyt színésznőnek szentelték a Star Wars premierjét

Az elhunyt színésznőnek szentelték a Star Wars premierjét

Szom­bat este tar­tot­ták a Star Wars: Az utolsó jedik vi­lág­pre­mi­er­jét Los An­ge­les­ben.

Ennél menőbb már nem lehetne Liptai Claudia!

Ennél menőbb már nem lehetne Liptai Claudia!

Ördög Nó­rá­val ké­szí­tett közös szelfit.

A mű­sor­ve­zető Ördög Nó­rá­val ké­szí­tett közös szelfit, te­le­fon­tokja pedig sokat el­árult róla.

Megőrültek a rajongók, itthon is rekordot döntött az új Star Wars

Megőrültek a rajongók, itthon is rekordot döntött az új Star Wars

Ta­rolt Az utolsó Jedik: soha ennyi mo­zi­je­gyet nem adtak még el

Ta­rolt Az utolsó Jedik: soha ennyi mo­zi­je­gyet nem adtak még el Ma­gyar­or­szá­gon ve­tí­tett filmre, mint a leg­újabb Star Wars-ra.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a Star Wars Oscar-díjas sztárja

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a Star Wars Oscar-díjas sztárja

Ő fe­lelt a leg­fon­to­sabb sze­rep­lők jel­me­ze­i­ért, Leia her­cegnő, Darth Vader és Luke Sky­wal­ker meg­je­le­né­sét is neki kö­szön­het­jük.

Ő fe­lelt a leg­fon­to­sabb sze­rep­lők jel­me­ze­i­ért, Leia her­cegnő, Darth Vader és Luke Sky­wal­ker meg­je­le­né­sét is neki kö­szön­het­jük.

A pillanat, amire mindenki várt: megérkezett az új Star Wars-előzetes

A pillanat, amire mindenki várt: megérkezett az új Star Wars-előzetes

So­káig hall­ga­tott a stú­dió, de ma haj­nal­ban meg­tör­ték a csen­det.

So­káig hall­ga­tott a stú­dió, de ma nyil­vá­nos­ságra hoz­ták a Csil­la­gok há­bo­rúja 8. ré­szé­nek elő­ze­te­sét!

Érdekes ruha nélküli kép készült a Star Wars főszereplőjének lányáról

Érdekes ruha nélküli kép készült a Star Wars főszereplőjének lányáról

A má­so­dik Star Wars-tri­ló­gi­á­ban egy egész klón­há­bo­rút túl­élt Ewan McG­re­gor, de nagy­lá­nya új fo­tó­já­tól lehet, hogy ki­te­rül.

Star Wars sisakot viselnek a terrorelhárítók

Star Wars sisakot viselnek a terrorelhárítók

El­len­áll az AK47-nek is.

A sisak képes el­len­állni az AK47-nek, sőt erő­sebb fegy­ve­rek­nek is,va­la­mint a rob­ban­tá­sok­nak és a tűz­nek. Vé­dő­fe­lü­le­tén GPS se­gíti a har­cost a tá­jé­ko­zó­dás­ban.

Hihetetlen fotón a ma 40 éves Star Wars

Hihetetlen fotón a ma 40 éves Star Wars

Réges-régen, egy messzi-messzi ga­la­xis­ban...

Mi más jut­hatna eszünkbe, mint réges-régen, egy messzi-messzi ga­la­xis­ban...

Star Wars: Sosem látott bakiparádé került elő!

Star Wars: Sosem látott bakiparádé került elő!

40 éves videó a neten.

40 éves videó a neten. George Lucas már akkor gon­dolt arra, hogy gon­do­san össze­gyűjtse a balul si­ke­rült je­le­ne­te­ket. Most mi is ka­cag­ha­tunk raj­tuk.

Hosszú haj és szakáll, Dárdaira rá se lehet ismerni

Hosszú haj és szakáll, Dárdaira rá se lehet ismerni

A Her­tha úgy érzi, a ma­gyar edző­vel van az Erő. Szük­sége is lesz min­den tu­dá­sára a hét­vé­gén.

A Her­tha úgy érzi, a ma­gyar edző­vel van az Erő. Szük­sége is lesz min­den tu­dá­sára szom­ba­ton a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak.

Itt az előzetes - Luke Sykwalker és Han Solo újra együtt!

Itt az előzetes - Luke Sykwalker és Han Solo újra együtt!

Ezt a képet sokan be­ke­re­te­zik majd.

Ezt a képet sokan be­ke­re­te­zik majd, azok biz­to­san, akim már meg­néz­ték az új Star Wars elő­ze­te­sét. Alig egy hét alatt máris har­minc­mil­li­óan van­nak.

Nem hiszel a fülednek, erre a számra huncutkodnak az ausztrálok

Nem hiszel a fülednek, erre a számra huncutkodnak az ausztrálok

Az egyik in­ter­ne­tes ze­ne­szol­gál­tató tette közzé az igen el­gon­dol­kod­tató ada­tot.

Első szerelmüket gyászolják a magyar sztárok

Első szerelmüket gyászolják a magyar sztárok

A szí­nésznő vá­rat­lan ha­lála vi­lág­szerte meg­rázta a ra­jon­gó­kat, köz­tük a ma­gyar hí­res­sé­ge­ket is.

A szí­nésznő vá­rat­lan ha­lála vi­lág­szerte meg­rázta a ra­jon­gó­kat, köz­tük a ma­gyar hí­res­sé­ge­ket is.

Gyorshír: A kórházban elhunyt Carrie Fisher

Gyorshír: A kórházban elhunyt Carrie Fisher

Leia her­cegnő meg­sze­mé­lye­sí­tője fel­adta a küz­del­met.

Leia her­cegnő meg­sze­mé­lye­sí­tője fel­adta a küz­del­met.

Carrie Fisher szívinfarktust kapott

Carrie Fisher szívinfarktust kapott

A szí­nész­nőt egy Los An­ge­les-i kór­ház­ban ápol­ják.

A szí­nész­nőt egy Los An­ge­les-i kór­ház­ban ápol­ják. Test­vére mos­tanra meg­erő­sí­tette, hogy az ál­la­pota sta­bil, túl van az élet­ve­szé­lyen.

Harrison Fordba botlottak Budapesten!

Harrison Fordba botlottak Budapesten!

Te is ta­lál­koz­hatsz vele, ha szem­fü­les vagy!

Ma dél­előtt min­den­féle fel­haj­tást mel­lőzve egy Gol­den Globe-díjas hol­ly­wood-i csil­lag lé­pett be egy ötö­dik ke­rü­leti ke­rék­pár­üz­letbe, majd fel­te­he­tően vá­sá­rolt is.

Nem tudja az idős díva, hogy lánya állapota mennyire súlyos

Nem tudja az idős díva, hogy lánya állapota mennyire súlyos

A le­gen­dás szí­nész­nő­vel nem kö­zöl­ték, hogy lánya az éle­té­ért küzd.

A le­gen­dás szí­nész­nő­vel nem kö­zöl­ték, hogy szin­tén vi­lág­hírű lánya élet és halál kö­zött lebeg a kór­ház­ban.

Megtörte a csendet a váratlanul elhunyt Kenny Baker családja!

Megtörte a csendet a váratlanul elhunyt Kenny Baker családja!

Össze­rop­pan­tak a gyász­tól a Csil­la­gok há­bo­rúja iko­ni­kus sze­rep­lő­jé­nek ro­ko­nai!

Össze­rop­pan­tak a gyász­tól a Csil­la­gok há­bo­rúja iko­ni­kus sze­rep­lő­jé­nek ro­ko­nai!

A börtönből a pszichiátriára került a Star Wars egykori sztárja

A börtönből a pszichiátriára került a Star Wars egykori sztárja

Jake Lloyd, a Csil­la­gok há­bo­rúja egy­kori el­ra­gadó Ana­kin Sky­wal­kere sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved.

Ez a videó napokon belül megdönt minden rekordot!

Ez a videó napokon belül megdönt minden rekordot!

Itt az új Star Wars-elő­ze­tes!

2016 de­cem­be­ré­ben ér­ke­zik a mo­zikba az első kü­lön­álló Csil­la­gok há­bo­rúja-film, ami a Zsi­vány Egyes: Egy Star Wars-tör­té­net címet kapta.

Döbbenet: Harrison Ford majdnem meghalt forgatás közben!

Döbbenet: Harrison Ford majdnem meghalt forgatás közben!

A szí­nészt a Star Wars he­te­dik ré­szé­nek dísz­le­té­ben érte a bal­eset.

A szí­nészt a Star Wars he­te­dik ré­szé­nek dísz­le­té­ben érte a bal­eset, csak egy cen­tin múlt a tra­gé­dia.

Kollégái és rajongók milliói gyászolják a Star Wars ikonikus szereplőjét

Kollégái és rajongók milliói gyászolják a Star Wars ikonikus szereplőjét

Erik Ba­u­ers­feld 93 éve­sen, ka­li­for­niai ott­ho­ná­ban hunyt el.

Erik Ba­u­ers­feld 93 éve­sen, ka­li­for­niai ott­ho­ná­ban hunyt el. Neve talán a so­ro­zat leg­el­szán­tabb hívei szá­mára mond va­la­mit, ám az ál­tala ját­szott ka­rak­tert min­denki is­meri.

Darth Vader Egerben síel, ezt neked is látnod kell! - Videó!

Darth Vader Egerben síel, ezt neked is látnod kell! - Videó!

A menő sí­pa­ra­di­cso­mok he­lyett Eger lan­kás ut­cá­i­ban hó­dolt szen­ve­dé­lyé­nek.

A menő sí­pa­ra­di­cso­mok he­lyett Eger lan­kás ut­cá­i­ban hó­dolt szen­ve­dé­lyé­nek.

Még nem láttad? A Star Wars az Indul a bakterház szinkronjával...

Még nem láttad? A Star Wars az Indul a bakterház szinkronjával...

Már jó ideje ezen nevet a fél or­szág. Va­la­hogy olyan ez, mintha két világ ta­lál­kozna, egy tá­voli ga­la­xis­ban...

Minden idők legtöbb bevételét hozta egy nap alatt az új Star Wars-film

Minden idők legtöbb bevételét hozta egy nap alatt az új Star Wars-film

Min­den idők leg­na­gyobb első napi be­vé­te­lét pro­du­kálta 57 mil­lió dol­lár­ral az észak-ame­ri­kai mo­zik­ban.

Begerjedtek a rajongók: 500%-ot ugrott a Star Wars-pornó eladása!

Begerjedtek a rajongók: 500%-ot ugrott a Star Wars-pornó eladása!

Az epi­zód kö­zelgő pre­mi­ere már annyira fel­iz­gatta a so­ro­zat ra­jon­góit, hogy a film por­nó­vál­to­za­tá­val vi­gasz­tal­ják ma­gu­kat.

Lézerkarddal pucérkodott a dús keblű szépség

Lézerkarddal pucérkodott a dús keblű szépség

Vi­lág­szerte tom­bol a Star Wars-őrü­let, Ar­gen­tí­ná­ban egy celeb fény­kard­dal pu­cér­ko­dott egy fo­tó­zá­son.

Vi­lág­szerte tom­bol a Star Wars-őrü­let, Ar­gen­tí­ná­ban egy celeb csaj fény­kard­dal pu­cér­ko­dott. Nézd meg az ered­ményt!

Íme, a legmenőbb sztárfotók a Star Wars hazai premierjéről!

Íme, a legmenőbb sztárfotók a Star Wars hazai premierjéről!

Ce­leb­döm­ping volt a be­mu­ta­tón.

Naná, hogy a hazai hí­res­sé­gek sem tud­ták ki­hagyni az egész vi­lá­got lázba hozó űr­sz­tori leg­újabb epi­zód­já­nak be­mu­ta­tó­ját!

Elképesztő fotó készült Dárdairól

Elképesztő fotó készült Dárdairól

A Star Wars-mánia utol­érte a Her­tha BSC csa­pa­tát is.

A Star Wars-mánia utol­érte a Her­tha BSC csa­pa­tát is, és ennek je­gyé­ben az edző­jük­ről, Dár­dai Pál­ról is ké­szí­tet­tek egy mes­teri képet.

Így még sosem láthattad Liptai Claudiát!

Így még sosem láthattad Liptai Claudiát!

Lip­tai Cla­u­dia is han­got adott Star Wars-fa­na­tiz­mu­sá­nak, és be­le­mon­tí­rozta magát a híres űr­eposzba.

Lip­tai Cla­u­dia is han­got adott Star Wars-fa­na­tiz­mu­sá­nak, és be­le­mon­tí­rozta magát a híres űr­eposzba.

Tilla durva poént eresztett el Claudiáról

Tilla durva poént eresztett el Claudiáról

Till At­tila re­mény­ked­het benne, hogy Lip­ta­i­nak he­lyén van a hu­mor­ér­zéke.

Till At­tila re­mény­ked­het benne, hogy Lip­tai Cla­u­di­á­nak he­lyén van a hu­mor­ér­zéke, kü­lön­ben soha többé nem fog hozzá szólni a vic­ces fo­tója után.

Az oroszok oldalára állt a sötét nagyúr!

Az oroszok oldalára állt a sötét nagyúr! - videó

Lát­tad már Darth Va­dert ba­la­laj­kázni?

Lehet, hogy a kö­zelgő Csil­la­gok há­bo­rúja pre­mier orosz rek­lám­kam­pá­nyá­hoz ta­lál­ták ki a ba­la­laj­kázó Darth Vader fi­gu­rá­ját, min­den­esetre zse­ni­á­lis az ötlet!

A szurkolókat is megfertőzte a Star Wars

A szurkolókat is megfertőzte a Star Wars

Az idei év ki­tö­röl­he­tet­le­nül a még be se mu­ta­tott film­ről szól, már a le­lá­tó­kon is Darth Vader van.

Az idei év ki­tö­röl­he­tet­le­nül a még be se mu­ta­tott film­ről szól. Már a fut­ball­sta­di­o­nok le­lá­tóin is ez a fő téma. Darth Vader és a ro­ham­osz­taga is fel­tűnt a bol­gár druk­ke­rek jó­vol­tá­ból.

Őrült Star Wars cipők! Te felvennéd?

Őrült Star Wars cipők! Te felvennéd?

Mos­tan­tól akár wu­kiba dug­ha­tod a lábad. Egy ame­ri­kai di­vat­ter­vező el­ké­szí­tette a fa­na­ti­kus Star Wars ra­jon­gók ci­pő­kol­lek­ci­ó­ját az ünnep- és a min­den­na­pokra.

Mos­tan­tól akár wu­kiba dug­ha­tod a lábad. Egy ame­ri­kai di­vat­ter­vező el­ké­szí­tette a fa­na­ti­kus Star Wars ra­jon­gók ci­pő­kol­lek­ci­ó­ját az ünnep- és a min­den­na­pokra.

A nap eseménye: Itt az új Star Wars-előzetes!

A nap eseménye: Itt az új Star Wars-előzetes!

Ennél jobb dolog ma már nem tör­tén­het!

Kedd haj­nal­ban hi­va­ta­lo­san is ki­ad­ták a ka­rá­csony­kor ér­kező, Az éb­redő Erő című film leg­újabb tra­i­le­rét, ami­nél jobb dolog ma már nem tör­tén­het.

Egy haldokló férfi már láthatta az új Star Wars-t

Egy haldokló férfi már láthatta az új Star Wars-t

Tel­je­sí­tet­ték egy férfi utolsó kí­ván­sá­gát, és ha­lála előtt le­ve­tí­tet­ték neki a Csil­la­gok há­bo­rúja he­te­dik ré­szét.

A Dis­ney stú­dió és J.J. Ab­rams ren­dező meg­döb­ben­tően em­beri gesz­tust gya­ko­rolt. Tel­je­sí­tet­ték egy férfi utolsó kí­ván­sá­gát, és ha­lála előtt le­ve­tí­tet­ték neki a Csil­la­gok há­bo­rúja he­te­dik ré­szét.

26 millióért kelt el Leia hercegnő bikinije

26 millióért kelt el Leia hercegnő bikinije

Arról nincs hír, hogy ki hordja majd a világ leg­drá­gább bi­ki­ni­jét, egy­ál­ta­lán fel­ve­szi-e va­laki, csu­pán azt tud­juk, hogy végül 96 ezer dol­lárt fi­ze­tett érte a ti­tok­za­tos vevő.

80 ezer dol­lár­ról in­dult a licit Leia her­cegnő bi­ki­ni­jére az ame­ri­kai Profiles in His­tory ár­ve­rési ház­nál, de arról nincs hír, hogy ki hordja majd a világ leg­drá­gább bi­ki­ni­jét, egy­ál­ta­lán fel­ve­szi-e va­laki, csu­pán azt tud­juk, hogy végül 96 ezer dol­lárt (mint­egy 26 mil­lió fo­rin­tot) fi­ze­tett érte az is­me­ret­len­ség ho­má­lyába bur­ko­lózó vevő.

Már a mozik szervere sem bírja a Star Wars-rajongók támadását

Már a mozik szervere sem bírja a Star Wars-rajongók támadását

A Ci­nema City le­ál­lá­sát kö­ve­tően a ra­jon­gók új fron­ton pró­bál­tak tá­madni.

A Ci­nema City reg­geli le­ál­lá­sát kö­ve­tően a ra­jon­gók új fron­ton pró­bál­tak tá­madni... nem sok si­ker­rel.

Ilyen lenne az új Star Wars Disney-mesehősökkel a főszerepben - Videó

Ilyen lenne az új Star Wars Disney mesehősökkel a főszerepben

Az éb­redő erő ka­pott egy kis ránc­fel­var­rást a leg­is­mer­tebb Dis­ney ka­rak­te­rek­kel.

Egy űrhajónak látszó tárgyat találtak a Marson - Fotó

Egy űrhajónak látszó tárgyat találtak a Marson - Fotó

Ér­de­kes képet ké­szí­tett a Cu­ri­o­sity.

Ismét egy ér­de­kes képet ké­szí­tett a Cu­ri­o­sity mars­cir­káló. A rajta lát­ható ob­jek­tum a Csil­la­gok há­bo­rúja egyik űr­ha­jó­jára ha­son­lít a leg­in­kább.

A világ legjobb apukája Star Wars siklót épített lányának

A világ legjobb apukája Star Wars siklót épített lányának - videó

És a kis­lány még jel­mezt is ka­pott.

Meg­épí­tette kis­lá­nya szü­li­nap­jára a Jedi vissza­tér c. film sikló jár­mű­vét. Hin­ta­ként.

Ennél viccesebb Star Wars előzetes nincs is!

Ennél viccesebb Star Wars előzetes nincs is!

El­ké­szült Az éb­redő erő leg­újabb tra­i­lere, ami tel­jes egé­szé­ben ma­gyar.

El­ké­szült Az éb­redő erő leg­újabb tra­i­lere, ami tel­jes egé­szé­ben ma­gyar. És vic­ces. Szó­val min­den­ki­nek lát­nia kell!

Beteg! Star Wars robotokkal szexelt a színésznő - Fotó

Beteg! Star Wars robotokkal szexelt a színésznő - Fotó

Amy Schumert a ga­la­xis leg­is­mer­tebb dro­id­ja­i­val kap­ták len­cse­végre ero­ti­kus hely­zet­ben.

Amy Schumert a ga­la­xis leg­is­mer­tebb dro­id­ja­i­val kap­ták len­cse­végre ero­ti­kus hely­zet­ben.

Megverte anyját a Star Wars beteg sztárja

Megverte anyját a Star Wars beteg sztárja

A Darth Va­dert ala­kító Jake Lloyd csak gyógy­sze­rek­kel tud ural­kodni magán.

Sú­lyos beteg a Csil­la­gok há­bo­rúja első epi­zód­já­ban a gye­rek Darth Va­dert ala­kító Jake Lloyd, és gyógy­sze­rek nél­kül kép­te­len ural­kodni magán.

Gyász! Meghalt A Gyűrűk Ura Sarumánja

Gyász! Meghalt A Gyűrűk Ura Sarumánja

Ch­ri­stop­her Lee 93 éves volt.

Ki­lenc­ven­há­rom éves ko­rá­ban el­hunyt Hol­ly­wood egyik leg­na­gyobb le­gen­dája, Ch­ri­stop­her Lee.

Soha nem hallott Star Wars titkokra derült fény

Soha nem hallott Star Wars titkok

A Csil­la­gok há­bo­rúja egyik nép­szerű sze­rep­lője, Boba Fett a Csil­lag­közi Fej­va­dász., sok min­dent el­árult ma­gá­ról.

A Csil­la­gok há­bo­rúja egyik nép­szerű sze­rep­lője, Boba Fett a Csil­lag­közi Fej­va­dász., sok min­dent el­árult ma­gá­ról.

Star Wars-rajongó szülők őrülten cuki fotói

Star Wars-rajongó szülők őrülten cuki fotói

Egy igazi Star Wars-ra­jongó a hét­köz­na­pok­ban sem ha­zud­tolja meg ön­ma­gát! Ha ilyen csa­ládba szü­letsz, bi­zony korán el­kez­dő­dik a ki­kép­zé­sed. Könnyen meg­es­het, hogy a csa­ládi fo­tó­al­bumba Yo­da­ként, Csu­bak­ka­ként vagy Leia her­ceg­nő­ként vo­nulsz be.

El­ké­pesz­tően édes babák egy messzi-messzi ga­la­xis­ból.

Az új Star Wars hős büntetésben

Az új Star Wars hős büntetésben

John Boyega tit­ko­ló­zott, meg is kapta érte a ma­gáét.

John Boyega annyira szi­go­rúan vette az év film­jé­nek ti­tok­tar­tási szer­ző­dé­sét, hogy még csa­ládja előtt sem volt haj­landó a rész­le­tek­ről me­sélni.