CÍMKE: 'sárga mellényesek'

Szabadság, egyenlőség, gumilövedék. Ez volt a 10. francia tüntetés

Szabadság, egyenlőség, gumilövedék. Ez volt a 10. francia tüntetés

Ez­út­tal vi­dé­ken jóval töb­ben vol­tak, mint Pá­rizs­ban.

Ez­út­tal vi­dé­ken jóval töb­ben vol­tak mint Pá­rizs­ban. To­u­louse-ban re­kor­dot dön­töt­tek, ott közel 10 ezren de­monst­rál­tak Mac­ron rend­szere ellen.

Ma elbuktak a sárga mellényesek! Mi történt Párizsban?

Ma elbuktak a sárga mellényesek! Mi történt Párizsban?

1385 főt tar­tóz­tat­tak le.

1385 főt tar­tóz­tat­tak le. Mac­ron győ­zött, de a harc­nak még nincs vége. A tün­te­tők szám­ta­lan kö­ve­te­lése most már a kor­mány dön­té­se­ire vár.

Rendőröket ütött és rúgott a francia bokszbajnok, "nemzeti hős" lett

Rendőröket ütött és rúgott a francia bokszbajnok, "nemzeti hős" lett

Min­denki erről be­szél Fran­cia­or­szág­ban.

Min­denki erről be­szél Fran­cia­or­szág­ban. A 37 éves Ch­ri­stophe Dett­in­ger fél­ne­héz­sú­lyú baj­nok szin­tén részt vett a sár­ga­mel­lé­nye­sek tün­te­té­sén. Akár bör­tönbe is ke­rül­het.

Sztrájkot hirdetett szombatra az egyik francia rendőrszakszervezet!

Sztrájkot hirdetett szombatra az egyik francia rendőrszakszervezet!

A rend­őrök már alig bír­ják a ter­he­lést. 25 mil­lió túl­órát kell majd kifi­zetni nekik.

A nap képe! Befalazták Macron képviselőjét a saját házába

A nap képe! Befalazták Macron képviselőjét a saját házába

Én so­ha­sem uta­sí­tot­tam el a sárga mel­lé­nye­sek­kel való pár­be­szé­det.

Én so­ha­sem uta­sí­tot­tam el a sárga mel­lé­nye­sek­kel való pár­be­szé­det - írta a kép­vi­se­lőnő egy Fa­ce­book be­jegy­zés­ben - amellyel arra utalt, hogy sze­rinte a tet­tes senki más nem le­he­tett, mint a szom­ba­ton he­ted­szer tün­te­tők.

6 migránst kaptak el a francia sárga mellényesek! Videó

6 migránst kaptak el a francia sárga mellényesek! Videó

Tel­je­sen egyedi tör­té­net.

A be­ván­dor­lók egy ka­mion ha­tal­mas, üres tar­tá­lyá­ban búj­tak el, de arra nem szá­mí­tot­tak, hogy az autó meg fog állni az út­le­zá­rás miatt.