CÍMKE: 'rmdsz'

Szijjártó: Az úzvölgyi temetőt úgy kell helyreállítani, ahogy volt

Szijjártó: Az úzvölgyi temetőt úgy kell helyreállítani, ahogy volt

A ke­gye­let­sér­tés és a sír­gya­lá­zás fel­szá­mo­lá­sát várja el a ma­gyar kor­mány a román ha­tó­sá­gok­tól.

Böjte Csaba: Az aranykor előttünk van, éljünk a lehetőséggel - videó

Böjte Csaba: Az aranykor előttünk van, éljünk a lehetőséggel - videó

Jobb te­vő­le­ge­sen részt venni a fo­lya­ma­tok ala­kí­tá­sá­ban, mint "a kis­pad­ról nézni" és kom­men­tálni.

Orbán Viktor: szavazzanak a romániai magyarok az RMDSZ listájára!

Orbán Viktor: szavazzanak a romániai magyarok az RMDSZ listájára!

Sok múlik azon, hogy a ma­gyar sza­va­zók kire adják vok­su­kat.

A mi­nisz­ter­el­nök arra biz­tatta szer­dán a ro­má­niai ma­gya­ro­kat, hogy a Ro­má­niai Ma­gyar De­mok­rata Szö­vet­ség (RMDSZ) lis­tá­jára sza­vaz­za­nak a kö­zelgő eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son. Le­gyen erős hangja a ma­gyar­ság­nak Brüsszel­ben.

Orbán Viktor két napra Erdélybe látogat

Orbán Viktor két napra Erdélybe látogat

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök az RMDSZ meg­hí­vá­sá­nak tesz ele­get.

A Ro­má­niai Ma­gyar De­mok­rata Szö­vet­ség (RMDSZ) meg­hí­vá­sára két­na­pos er­dé­lyi kör­útra megy Orbán Vik­tor kor­mányfő, a Fi­desz el­nöke.

Orbán Viktor egy pohár képével üzent: Erős Európát, fejlődő Erdélyt

Orbán Viktor egy pohár képével üzent: Erős Európát, fejlődő Erdélyt

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ta­lál­ko­zott az RMDSZ ve­ze­tő­i­vel.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ma Ko­lozs­vá­ron tar­tott be­szé­det és ta­lál­ko­zott az RMDSZ ve­ze­tő­i­vel is. Ez­után pedig egy fotót tett ki kö­zös­ségi ol­da­lára.

Ez itt Románia! Az exminiszterelnök kiakadt a magyar zászló miatt!

Ez itt Románia! Az exminiszterelnök kiakadt a magyar zászló miatt!

Mihai Tu­dose, Ro­má­nia volt mi­nisz­ter­el­nöke leg­utóbb ta­valy ja­nu­ár­ban tett bot­rá­nyos ki­je­len­tést.

Orbán Viktor megérkezett Erdélybe

Orbán Viktor megérkezett Erdélybe - kezdődik a miniszterelnök programja

Az RMDSZ meg­hí­vá­sára két­na­pos er­dé­lyi kör­útra ér­ke­zett Orbán Vik­tor. A kor­mányfő a bu­da­pesti in­du­lás­ról és a ko­lozs­vári ér­ke­zés­ről is képet tett ki kö­zös­ségi ol­da­la­ira.

A Ro­má­niai Ma­gyar De­mok­rata Szö­vet­ség (RMDSZ) meg­hí­vá­sára két­na­pos er­dé­lyi kör­útra ér­ke­zett Orbán Vik­tor. A kor­mányfő a bu­da­pesti in­du­lás­ról és a ko­lozs­vári ér­ke­zés­ről is képet tett ki kö­zös­ségi ol­da­la­ira.

A Ku Klux Klán módszereit vetik be a székelyek ellen

A Ku Klux Klán módszereit vetik be a székelyek ellen

A Ku Klux Klán módszereit vetik be a székelyek ellen

Fo­gyasz­tó­védő-kom­man­dók in­dul­tak.

Arról ér­te­sült Tamás Sán­dor, a Ko­vászna me­gyei ön­kor­mány­zat el­nöke, hogy fo­gyasz­tó­védő-kom­man­dók azt vizs­gál­ják, ki ho­gyan be­szél ro­má­nul.