Be akarták szervezni a legendás magyar énekest

Be akarták szervezni a legendás magyar énekest

Kiki va­sár­nap este lé­pett fel a rend­szer­vál­tás 30. év­for­du­ló­jára ren­de­zett Sza­bad­ság­kon­cer­ten.

Semmiből sem tanul Demcsák Zsuzsa: Harmadszor is hibázott

Semmiből sem tanul Demcsák Zsuzsa: Harmadszor is hibázott

Zsu­zsát a rend­őr­ség elő­ál­lí­totta és mivel vissza­eső, nem sok jóra szá­mít­hat.

Elszabadult a pokol: Eldurvult Baukó Éva szakítása

Elszabadult a pokol: Eldurvult Baukó Éva szakítása

Már biz­tos, hogy Baukó Éva leg­újabb sza­kí­tási tör­té­nete a rend­őr­sé­gen foly­ta­tó­dik.

Már biz­tos, hogy Baukó Éva leg­újabb sza­kí­tási tör­té­nete a rend­őr­sé­gen foly­ta­tó­dik. Erő­szak és ron­gá­lás hú­zó­dik meg a hát­tér­ben.

Hihetetlen, mi történt a boltban:egyik vásárló fejbe rúgta a másikat

Hihetetlen, mi történt a boltban:egyik vásárló fejbe rúgta a másikat

A rend­őrök ke­re­sik az el­kö­ve­tőt. A biz­ton­sági ka­mera fel­vé­telt ké­szí­tett az eset­ről. Te fel­is­me­red a tet­test?

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Itt a teljes sztori: ez a sztár ült Curtis mellett a balesetnél

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak, de a Ri­post­nak már két szem­tanú is ál­lítja: nem­csak a rap­pert lát­ták ki­szállni...

Az érin­tet­tek mé­lyen hall­gat­nak, de a Ri­post­nak már két szem­tanú is ál­lítja: nem­csak a rap­pert lát­ták ki­szállni...

Ennél már nincs lejjebb: Keresni akar a botrányon a magyar zenész sógora

Ennél már nincs lejjebb: Keresni akar a botrányon a magyar zenész sógora

Egé­szen fé­lel­me­tes, ahogy egye­sek pénzt re­mél­nek pusz­tán attól, hogy egy hí­res­ség ideig-óráig be­ke­rült a csa­lád­jukba.

Csúnya marakodás Paudits Béla hagyatékán: Kiszállt a rendőrség

Csúnya marakodás Paudits Béla hagyatékán: Kiszállt a rendőrség

Bár a szí­nész egy­kori la­ká­sá­ban ma is ott él ko­rábbi élet­társa, vég­ren­de­let hi­á­nyá­ban dúl a harc a mil­li­ó­kért.

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről, miután a karambol után lefejelte a szélvédőt

Vajon mi oka le­he­tett Cur­tis­nek el­hagyni a szom­bat dél­előtti au­tó­bal­eset hely­szí­nét, ha még csak nem is ő ve­ze­tett? Kü­lö­nös, amit tett!

Vajon mi oka le­he­tett Cur­tis­nek, az új­pesti rap­per­nek el­hagyni a szom­bat dél­előtti au­tó­bal­eset hely­szí­nét, ha még csak nem is ő ve­ze­tett? Kü­lö­nös, amit az üt­kö­zés után tett!

Te vagy a képen? Tegnap is meglett a nap gyorshajtója

Te vagy a képen? Tegnap is meglett a nap gyorshajtója

Épp­hogy csak be­le­fért az időbe ez a sofőr, hi­szen éjfél előtt öt perc­cel fu­tott bele a ka­me­rába.

Épp­hogy csak be­le­fért az időbe ez a sofőr, hi­szen éjfél előtt öt perc­cel fu­tott bele a ka­me­rába.

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló.

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló. Leg­utóbb akkor szem­be­sült ezzel, ami­kor it­ta­san ve­ze­tett, és el­kap­ták.

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Lezárult a nyomozás: Az ügyészség kezében a tragédia okozója

Idős férfi volt a gá­zoló...

A rend­őr­ség egy hó­nap­pal a bal­eset után be­fe­jezte a nyo­mo­zást annak a bal­eset­nek az ügyé­ben, mely­ben egy nő vesz­tette éle­tét Tatán.

Durva gyorshajtókat fogtak Budapesten

Durva gyorshajtókat fogtak Budapesten

Bár a rend­őr­ség előre kö­zölte, hol mér­nek se­bes­sé­get éj­szaka, akad­tak au­tó­sok, akik ka­mi­ka­ze­ként ro­han­tak bele az el­len­őr­zé­sekbe.

Bár a rend­őr­ség előre kö­zölte, hol mér­nek se­bes­sé­get éj­szaka, akad­tak au­tó­sok, akik ka­mi­ka­ze­ként ro­han­tak bele az el­len­őr­zé­sekbe.

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

Kamaszfiú lőtte le a díjnyertes kutyát Nagyréven

A 16 éves ka­maszfiú ál­lítja, kóbor ku­tyá­nak nézte a díj­nyer­tes fe­dező kant, ezért egyet­len lö­vés­sel vég­zett vele.

A 16 éves ka­maszfiú ál­lítja, kóbor ku­tyá­nak nézte a díj­nyer­tes fe­dező kant, ezért egyet­len lö­vés­sel vég­zett vele.

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Most érkezett: megtagadta a vallomástételt a Viszkis

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen nem ve­zet­het.

Nehéz idő­szak vár a Visz­kisre, hi­szen abban biz­tos lehet, hogy né­hány hó­na­pig nem ülhet volán mögé.

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Egy hétig nyo­moz­tak az ügy­nö­kök.

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni a hét hó­nap­pal ez­előtti éj­szaka tör­té­né­seit.

Felismeri ezt a férfit? Azonnal hívja a rendőrséget!

Felismeri ezt a férfit? Azonnal hívja a rendőrséget!

Nem volt túl agya­fúrt...

Nem volt túl agya­fúrt az a férfi, aki Győr­ben pró­bált meg több­ször is jo­go­su­lat­la­nul pénz­hez jutni. Fel­vette a ka­mera!

Csúnyán cserben hagyták Tatár Csillát, a rendőrséghez fordult

Csúnyán cserben hagyták Tatár Csillát, a rendőrséghez fordult

A műsör­ve­ze­tőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte szerda reg­gel, ami­kor sze­re­tett volna el­in­dulni au­tó­já­val.

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Hihetetlen teória:
Az olasz maffia rabolhatta el a magyar lányt

Tűz­pi­ros sport­autó szá­gul­dott végig Oros­háza ut­cáin 1991. jú­nius 27-én este. Mö­götte egy fehér BMW ha­ladt.

Ez durva: Kiakasztotta a szondát a magyar színésznő

Ez durva: Kiakasztotta a szondát a magyar színésznő

Ko­moly meg­le­pe­tés érte a rend­őrö­ket és a szí­nész­nőt is, ami­kor egy iga­zol­ta­tás során elő­ke­rült az al­ko­hol­szonda.

Ko­moly meg­le­pe­tés érte a rend­őrö­ket és a szí­nész­nőt is, ami­kor egy iga­zol­ta­tás során elő­ke­rült a szonda.

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Steiner Kristóf nem kér elégtételt vádlójától

Ok­tó­ber­ben ke­rült bajba...

A nép­szerű gasztrob­log­ger ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült mél­tat­lan hely­zetbe Iz­ra­el­ben, mi­u­tán egy nő őt azo­no­sí­totta tá­ma­dó­ja­ként.

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Hujber megúszta: már biztos, hogy nem megy sittre

Ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Mi­köz­ben a szí­nész egyre in­kább el­veszti kap­cso­la­tát a va­ló­ság­gal és vi­dá­man éli éle­tét Ka­na­dá­ban, ide­haza akadt egy jó­te­vője.

Így próbált meg bejutni Magyarországra egy trükkös migráns

Így próbált meg bejutni Magyarországra egy trükkös migráns

Az éle­tét koc­káz­tatva pró­bált be­lépni ha­zánkba.

Az éle­tét koc­káz­tatva pró­bált be­lépni ha­zánkba.

Ez durva: Halálos fenyegetéseket kap a magyar sztár

Ez durva: Halálos fenyegetéseket kap a magyar sztár

Mióta erő­szak vád­já­val elő­ál­lí­tot­ták Kris­tó­fot, po­kollá vált az élete. Nem elég, hogy durva jog­sé­re­lem érte...

Mióta erő­szak vád­já­val elő­ál­lí­tot­ták Kris­tó­fot, po­kollá vált az élete. Nem elég, hogy durva jog­sé­re­lem érte...

Százmilliót felejtett egy benzinkúton

Százmilliót felejtett egy benzinkúton

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a ben­zin­kút dol­go­zói, ami­kor ki­nyi­tot­ták a tás­kát.

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a ben­zin­kút dol­go­zói, ami­kor ki­nyi­tot­ták a náluk fe­lej­tett há­ti­zsá­kot, ami dugig volt pénz­zel. A "tulaj" végül a rend­őr­sé­gen vé­gezte.

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Felesége dobta fel a füvező magyar színészt?

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber ügyé­ben.

Ren­ge­teg a kér­dő­jel Huj­ber Feri drog­ügye körül, ám az biz­tos, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt kény­sze­rí­tés miatt kez­dett nyo­mozni a rend­őr­ség.

Figyelem: Új pszichoaktív drogot találtak a rendőrök

Figyelem: Új pszichoaktív drogot találtak a rendőrök

Őri­zetbe vet­ték azt a férfit, aki­nek au­tó­já­ban ko­mo­lyabb mennyi­ségű dro­got ta­lál­tak iga­zol­ta­tás­kor.

Őri­zetbe vet­ték azt a férfit, aki­nek au­tó­já­ban ko­mo­lyabb mennyi­ségű dro­got ta­lál­tak iga­zol­ta­tás­kor. A vizs­gá­lat során ki­de­rült, új ke­mi­ká­lia ke­rül­he­tett a pi­acra.

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Hujber Feri apósa is beszállt a botrányba

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét.

Mióta a Ri­post ki­rob­ban­totta az újabb, Huj­ber Fe­ri­hez köt­hető bot­rányt, a szí­nész egyre na­gyobb baj­ban van. Már fe­le­sége édes­apja sem lep­lezi vé­le­mé­nyét.

Milliós kár: Kirabolták Király Viktort

Milliós kár: Kirabolták Király Viktort

Kel­le­met­len "meg­le­pe­tés" várta...

Kel­le­met­len "meg­le­pe­tés" várta Ki­rály Vik­tort ka­rá­csony előtt. Egy fel­lé­pé­sé­ről ha­za­térve tárva-nyitva ta­lálta la­ká­sá­nak aj­ta­ját.

Durva: El akarták hallgattatni Lajcsit

Durva: El akarták hallgattatni Lajcsit

For­du­la­tot vár­nak az ügy­től, mi­köz­ben kü­lö­nös dolog tör­tént.

Laj­csi fel­há­bo­ro­dása ért­hető, hi­szen elő­ke­rült egy, a víz­mű­vel kö­tött szer­ző­dés, me­lyen nem az ő alá­írása sze­re­pel. For­du­la­tot vár­nak az ügy­től, mi­köz­ben kü­lö­nös dolog tör­tént.

Újabb Megasztárost fosztottak ki

Újabb Megasztárost fosztottak ki

A fi­a­tal éne­kes alig két hó­napja va­ló­sí­totta meg gyer­mek­kori álmát azzal, hogy au­tó­ke­res­ke­dést nyi­tott. Most be­tör­tek az üz­letbe és mil­liós kárt okoz­tak.

A fi­a­tal éne­kes alig két hó­napja va­ló­sí­totta meg gyer­mek­kori álmát azzal, hogy au­tó­ke­res­ke­dést nyi­tott. Most be­tör­tek az üz­letbe és mil­liós kárt okoz­tak.

Nincs több kísértés: Gesztesi józanul sem vezet

Nincs több kísértés: Gesztesi józanul sem vezet

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tá­ban van vele, hogy ha­tal­ma­sat hi­bá­zott no­vem­ber­ben, ami­kor hosszú szü­net után meg­ivott két pohár visz­kit...

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tá­ban van vele, hogy ha­tal­ma­sat hi­bá­zott no­vem­ber­ben, ami­kor hosszú szü­net után meg­ivott két pohár visz­kit, majd au­tóba ült és fel­haj­tott egy jár­da­sze­gélyre.

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

Szex közben rabolt a prosti a nyílt utcán

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány meg­kö­tik az üz­le­tet majd egy ka­pu­aljba hú­zód­nak...

A térfi­gyelő ka­me­rák rög­zí­tet­ték, aho­gyan a kun­csaft és az ut­ca­lány meg­kö­tik az üz­le­tet majd egy ka­pu­aljba hú­zód­nak...

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Arathat ma a halál az utakon: ne engedd

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír!

Az éj­sza­kai ha­lá­los busz­bal­eset után újabb ka­ram­bo­lok­ról ér­ke­zett hír! A rend­ör­ség min­den­kit fi­gyel­mez­tet, or­szág­szerte jég­pá­lyává vál­toz­tak az utak.

Nagy bajban van Erdei Zsolt volt menedzsere

Nagy bajban van Erdei Zsolt volt menedzsere

Erdei Zsolt bé­ke­tűrő ember hí­ré­ben áll, de...

Erdei Zsolt bé­ke­tűrő ember hí­ré­ben áll, de most a rin­gen kívül is kény­te­len harcba szállni, mi­u­tán úgy érzi, vissza­él­tek bi­zal­má­val, ami na­gyon sokba ke­rült neki...

Brutális drogfogás Budapesten

Brutális drogfogás Budapesten

Fel­te­he­tően a zsa­ruk­nak is el­akadt a sza­vuk...

Fel­te­he­tően a zsa­ruk­nak is el­akadt a sza­vuk, ami­kor a ház­ku­ta­tás során be­kuk­kan­tot­tak a gya­nú­sí­tott pin­cé­jébe és meg­ta­lál­ták a teli zsá­ko­kat...

Csúnya szabálysértésen kapták Kern Andrást

Csúnya szabálysértésen kapták Kern Andrást

Bár­mi­kor újra meg­tenné.

A szí­nész gyors egy­más­után­ban két­szer is fittyet hányt a köz­le­ke­dési sza­bá­lyokra, rá­adá­sul azt mondja, bár­mi­kor újra meg­tenné.

Gáspárék tudják, hol az elrabolt 50 millió

Gáspárék tudják, hol az elrabolt 50 millió

Gás­pár Győző test­vére el­árulta, pon­to­san tud­ják, hová lett az 50 mil­lió.

Még tart a nyo­mo­zás a nyá­ron tel­je­sen ki­fosz­tott ser­tés­te­lep­pel kap­cso­lat­ban, de Gás­pár Győző test­vére el­árulta, pon­to­san tud­ják, hová lett az 50 mil­li­ó­juk...

Brutálisan verték át a magyar retrosztárt

Brutálisan verték át a magyar retrosztárt

Nem ho­zott sze­ren­csét Kozso tea­háza kol­lé­gá­já­nak, aki át­vette az üz­le­tet.

Nem ho­zott sze­ren­csét Kozso tea­háza kol­lé­gá­já­nak, aki át­vette az üze­mel­te­té­sét. Trük­kös rabló nul­lázta le a kétes hírű ven­dég­látó egy­sé­get.

Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

A román rend­őr­ség nem foly­tatja to­vább a vizs­gá­la­tot a ze­nész ellen. Vége a fé­le­lem­nek.

A román rend­őr­ség nem foly­tatja to­vább a vizs­gá­la­tot a ze­nész ellen, mert nem tör­tént tör­vény­sér­tés.

A rendőrség arca volt a körúti robbantás egyik áldozata

A rendőrség arca volt a körúti robbantás egyik áldozata

A fi­a­tal rend­őrnő éle­té­ért még most is küz­de­nek az or­vo­sok.

A fi­a­tal rend­őrnő éle­té­ért még most is küz­de­nek az or­vo­sok. A. Sza­bina csak nem­rég köl­tö­zött a fő­vá­rosba.

Kemény éjszaka volt! Életképek a rendörségtől

Kemény éjszaka volt! Életképek a rendörségtől

Szom­bat éjjel akadt dolog ren­de­sen...

Szom­bat éjjel akadt dolga ren­de­sen a ma­gyar rend­őrök­nek. Szé­pen do­ku­men­tál­ták a meg­moz­du­lá­so­kat, me­lye­ket mot ga­lé­ri­ába ren­dez­tünk.

Nem akarsz dugóban ülni a Forma- 1 miatt? Katt!

Nem akarsz dugóban ülni a Forma- 1 miatt? Katt!

Már kora reg­gel ren­ge­te­gen ér­kez­tek.

Már kora reg­gel ren­ge­te­gen ér­kez­tek a ver­seny­pá­lya kör­nyé­kére, de az igazi döm­ping csak most kez­dő­dik.

Segíts megtalálni! Megverte a biztonsági őrt, körözik

Segíts megtalálni! Megverte a biztonsági őrt, körözik

A ké­pe­ken lát­ható férfi, még május végén ke­ve­re­dett szó­vál­tásba egy budai üzlet biz­ton­sági őré­vel.

A ké­pe­ken lát­ható férfi, még május végén ke­ve­re­dett szó­vál­tásba egy budai üzlet biz­ton­sági őré­vel, akit több­szö­rö­sen is bán­tal­ma­zott. A fic­kót a ka­me­rák sem za­var­ták. Majd fog­ják!

Meghiúsította a rablást a hős eladónő!

Meghiúsította a rablást a hős eladónő!

A férfi egy­sze­rűen be­sé­tált a sió­foki üz­letbe és a be­vé­telt kö­ve­telte. Az el­adónő azon­ban nem adta, sőt el is ker­gette a tá­ma­dót.

A férfi egy­sze­rűen be­sé­tált a sió­foki üz­letbe és a be­vé­telt kö­ve­telte. Az el­adónő azon­ban nem adta, sőt el is ker­gette a tá­ma­dót.

Kirabolták Győzikééket! 50 millió a kár!

Kirabolták Győzikééket! 50 millió a kár!

Gás­pár Győző édes­apja na­gyon pipa.

Gás­pár Győző édes­apja na­gyon be­pi­pult, és ko­moly össze­get aján­lott fel annak, aki ér­demi in­for­má­ci­ó­val szol­gál a tol­va­jok­ról.

Eltűnt egy 10 éves kisfiú! Segíts!

Eltűnt egy 10 éves kisfiú! Segíts!

A VIII. ke­rü­leti Rendőr-ka­pi­tány­sága is ke­resi Jan­csi­kát.

A Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság VIII. ke­rü­leti Rendőr-ka­pi­tány­sága is ke­resi Jan­csi­kát.

A Gáspár család tudja, kik lopták meg őket!

A Gáspár család tudja, kik lopták meg őket!

Ko­ráb­ban soha senki nem akart, vagy mert ujjat húzni az Idő­sebb Gás­pár Győ­ző­vel a kör­nyé­ken, és most sem volt jó ötlet meg­tenni.

Ko­ráb­ban soha senki nem akart, vagy mert ujjat húzni az Idő­sebb Gás­pár Győ­ző­vel a kör­nyé­ken, és most sem volt jó ötlet meg­tenni.

Pert indít a pedofíliával vádolt világsztár

Pert indít a pedofíliával vádolt világsztár

A 75 éves angol pop­ve­te­rán házát egy év­ti­ze­dek­kel ez­előtti sze­xu­á­lis vissza­élés gya­núja miatt 2014 au­gusz­tu­sá­ban át­ku­tat­ták a rend­őrök.

A 75 éves angol pop­ve­te­rán házát egy év­ti­ze­dek­kel ez­előtti sze­xu­á­lis vissza­élés gya­núja miatt 2014 au­gusz­tu­sá­ban át­ku­tat­ták a rend­őrök.

DNS-e buktatja le a kétéves kislány erőszakolóját

DNS-e buktatja le a kétéves kislány erőszakolóját

Akár na­po­kon belül meg­le­het­nek az ered­mé­nyek és elő­ke­rül­het az el­kö­vető.

Akár na­po­kon belül meg­le­het­nek az ered­mé­nyek és elő­ke­rül­het az el­kö­vető, aki szó sze­rint majd­nem ha­lálra erő­sza­kolta a kis­lányt.

Magánnyomozók hadserege veszi körbe Lagzi Lajcsit!

Magánnyomozók hadserege veszi körbe Lagzi Lajcsit!

Ga­lam­bos Lajos sem pénzt, sem ener­giát nem saj­nál annak ér­de­ké­ben, hogy tisz­tázza magát a vádak alól és meg­ta­lálja a fe­le­lő­sö­ket.

Ez őrület! Rálőttek a VV győztesére!

Ez őrület! Rálőttek a VV győztesére!

Fel­te­he­tően egy fél­té­keny férfi pró­bálta hátba lőni VV At­ti­lát.

Fel­te­he­tően egy fél­té­keny férfi pró­bálta hátba lőni VV At­ti­lát, aki­vel egy szo­lá­rium ab­la­kán ke­resz­tül pró­bált meg vé­gezni tá­ma­dója.

Retteghet Rékasi! Visszatért zaklatója

Retteghet Rékasi! Visszatért zaklatója

A va­ló­szí­nű­leg pszi­cho­ló­giai gon­dok­kal küzdő nő egy kis időre el­tűnt.

A va­ló­szí­nű­leg pszi­cho­ló­giai gon­dok­kal küzdő nő egy kis időre el­tűnt a Ba­rá­tok közt sztár­já­nak éle­té­ből, de most ismét fel­buk­kant.

Rosszullétet színlelt, majd kést rántott a dohányboltban

Egy pohár vizet kért, majd kést rántott a dohányboltban

Deb­re­cen­ben ra­bolt, el­fog­ták.

Alig egy órát örül­he­tett zsák­má­nyá­nak az a fi­a­tal, aki va­sár­nap Deb­re­cen­ben ra­bolt ki egy do­hány­bol­tot.

Hihetetlen! Megzsarolták Lajcsit

Hihetetlen! Megzsarolták Lajcsit

Nem elég, hogy köz­mű­lo­pás­sal vá­dol­ják, ál­lí­tó­lag most öt­mil­lió fo­rin­tot kö­ve­tel tőle egy férfi, hogy ne vall­jon el­lene.

Nem elég, hogy köz­mű­lo­pás­sal vá­dol­ják, ál­lí­tó­lag most öt­mil­lió fo­rin­tot kö­ve­tel tőle egy férfi, hogy ne vall­jon el­lene.

Újabb brutális állatkínzás!

Újabb brutális állatkínzás!

Egy férfi ál­lí­tó­lag "edzeni" akarta kö­lyök­ku­tyá­ját.

Egy férfi ál­lí­tó­lag úgy kí­vánta "edzeni" kö­lyök­ku­tyá­ját, hogy az au­tója után kö­tötte és vé­gig­von­szolta a be­kö­tőúton. A rend­őr­ség már nyo­moz.

Ennyi lopott holmit még nem láttál!

Ennyi lopott holmit még nem láttál!

Könnyen lehet, hogy fel­ál­lí­totta a hazai csú­csot ezek a bű­nö­zők!

Könnyen lehet, hogy fel­ál­lí­totta a hazai csú­csot az a há­rom­fős rab­ló­banda, mely­nek egyik tag­ját most fog­ták el a rend­őrök.

Megtalálták a Lajcsinál keresett kincset!

Megtalálták a Lajcsinál keresett kincset!

Úgy tűnik, egy ügy­ben biz­to­san le­zár­hat­ják a nyo­mo­zást, ugyanis hiába a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kon ke­res­ték a fel­be­csül­he­tet­len ér­tékű sír­em­lé­ket, az még­sem ott volt el­ásva.

Úgy tűnik, egy ügy­ben biz­to­san le­zár­hat­ják a nyo­mo­zást, ugyanis hiába a bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kon ke­res­ték a fel­be­csül­he­tet­len ér­tékű sír­em­lé­ket, az még­sem ott volt el­ásva.

Eltűnt a pszichiátriáról a 29 éves zalai nő

Eltűnt a pszichiátriáról a 29 éves zalai nő

Egy Za­la­apá­ti­ban lévő pszi­chi­át­riai ott­hon­ból is­me­ret­len helyre tá­vo­zott.

Egy Za­la­apá­ti­ban lévő pszi­chi­át­riai ott­hon­ból is­me­ret­len helyre tá­vo­zott Kun Judit, azóta élet­je­let nem adott ma­gá­ról.

Lajcsi: Vitték, ami a kezük ügyébe került!

Lajcsi: Vitték, ami a kezük ügyébe került!

Csak a Ri­post­nak árulja el, mit is vit­tek el pon­to­san a rend­őrök.

Laj­csi ér­tet­le­nül áll a tény előtt, hogy a ha­tó­sá­gok szét­kap­ták azt az érdi vil­lát, amely szin­tén a cége tu­laj­do­ná­ban van, és amely­ről eddig nem tud­tak a nyo­mo­zók.

Videóra vették egy muszlim nő kegyetlen elgázolását

Videóra vették egy muszlim nő kegyetlen elgázolását

Musz­li­m­el­le­nes tün­te­tés zaj­lott Brüsszel­ben, ami­kor az ese­mény kö­ze­lé­ben egy sofőr szán­dé­ko­san el­gá­zolt egy nőt.

Éppen musz­li­m­el­le­nes tün­te­tés zaj­lott Brüsszel­ben, ami­kor az ese­mény kö­ze­lé­ben egy fehér autót ve­zető férfi el­gá­zolt egy ha­gyo­má­nyos musz­lim vi­se­let­ben sé­táló nőt.

Álmában tört rá az idős asszonyra

Álmában tört rá az idős asszonyra

A fel­té­te­le­zett el­kö­vető feb­ruár 29-én tört be.

A fel­té­te­le­zett el­kö­vető feb­ruár 29-én tört be abba a kun­szent­mik­lósi házba, mely­ben a 83 éves asszony éppen aludt.

Ellenőrök elől menekült, elütötték

Ellenőrök elől menekült, elütötték

Vél­he­tően job­ban járt volna, ha je­gyet vált. Nem tette.

Vél­he­tően job­ban járt volna a sze­gedi fi­a­tal­em­ber, ha je­gyet vált. Nem tette, gá­zo­lás lett a vége.

Tömegverekedés Békésen!

Tömegverekedés Békésen!

A rend­őr­ség négy nőt és négy férfit ál­lí­tott elő.

A rend­őr­ség négy nőt és négy férfit ál­lí­tott elő szom­bat dél­után, mi­u­tán két tár­sa­ság han­gos vi­tába ke­ve­re­dett, majd du­la­kodni kezd­tek.

Döbbenetes! Napokig élt a verés után, majd kútba dobták a nőt

Döbbenetes! Napokig élt a verés után, majd kútba dobták a nőt

Nem zár­ható ki, hogy sú­lyos be­teg­ségbe halt bele a du­na­új­vá­rosi nő, akit ha­lála előtt bán­tal­maz­tak.