CÍMKE: 'rekonstrukció'

Újra a hagyományoké a Budai Vigadó

Újra a hagyományoké a Budai Vigadó

Meg­nyílt az ál­lami tá­mo­ga­tás­ból re­konst­ru­ált Budai Vi­gadó.

Meg­nyílt a nagy­kö­zön­ség előtt az ál­lami tá­mo­ga­tás­ból re­konst­ru­ált Budai Vi­gadó. A meg­újult terek így már méltó hely­szí­nül szol­gál­nak az élő nép­ha­gyo­má­nyok ápo­lá­sá­nak sok­rétű, sok­színű te­vé­keny­sé­ge­i­hez.

Tekintsék meg elsőként a Román Csarnokot!

Tekintsék meg elsőként a Román Csarnokot!

Het­ven év után elő­ször lép­het­nek be lá­to­ga­tók a Szép­mű­vé­szeti Mú­zeum Román Csar­no­kába, amely a Liget Bu­da­pest Pro­jekt ke­re­té­ben nyerte vissza ere­deti pom­pá­ját!