CÍMKE: 'pszichopata'

Akár pszichopata, sőt szadista is lehet, aki így issza a kávét

Akár pszichopata, sőt szadista is lehet, aki így issza a kávét

Van egy nép­szerű ká­vé­zási stí­lus, mely a tu­do­mány sze­rint tu­dat­alatti ösz­tön­nel áll­hat kap­cso­lat­ban...

65 nőt lakatott jól egyszerre a poligamista férfi

65 nőt lakatott jól egyszerre a poligamista férfi

A fe­le­sé­gek­nek szi­gorú sza­bá­lyo­kat kel­lett be­tar­ta­niuk. Arról, hogy mi zaj­lott a há­ló­szo­bák­ban, nem be­szél­nek...

A fe­le­sé­gek­nek szi­gorú sza­bá­lyo­kat kel­lett be­tar­ta­niuk. Arról, hogy mi zaj­lott a há­ló­szo­bák­ban, a nők mé­lyen hall­gat­nak...

Kórházi dráma: Felgyújtotta egy őrült drogos Medveczky Ilona kórtermét!

Kórházi dráma: Felgyújtotta egy őrült drogos Medveczky Ilona kórtermét!

Sok­koló ese­mény­ről szá­molt be a tánc­mű­vésznő!

Sok­koló ese­mény­ről szá­molt be a tánc­mű­vésznő!

Rémálom: Nem ereszti pszichopata zaklatója Rékasi Károlyt

Rémálom: Nem ereszti pszichopata zaklatója Rékasi Károlyt

A fel­té­te­lez­he­tően el­me­be­teg nő kép­te­len le­állni. Újra vissza­tért, ál­né­ven zak­latja a nép­szerű szí­nészt!

A fel­té­te­lez­he­tően el­me­be­teg nő kép­te­len le­állni. Újra vissza­tért, ál­né­ven zak­latja a nép­szerű szí­nészt!

Aberrált: Ki akarja heréltetni magát egy férfi Hevesi Krisztával!

Aberrált: Ki akarja heréltetni magát egy férfi Hevesi Krisztával!

Sok­koló üze­ne­tet ka­pott egy férfi­től!

A szak­em­ber már ta­lál­ko­zott ren­ge­teg fur­csa ké­rés­sel, de ez túl­ment min­den ha­tá­ron!

Retteghet Rékasi! Visszatért zaklatója

Retteghet Rékasi! Visszatért zaklatója

A va­ló­szí­nű­leg pszi­cho­ló­giai gon­dok­kal küzdő nő egy kis időre el­tűnt.

A va­ló­szí­nű­leg pszi­cho­ló­giai gon­dok­kal küzdő nő egy kis időre el­tűnt a Ba­rá­tok közt sztár­já­nak éle­té­ből, de most ismét fel­buk­kant.

Ezzel az 5 ártatlan mondattal kergetik őrületbe párjukat a pszichopaták

Ezzel az 5 ártatlan mondattal kergetik őrületbe párjukat a pszichopaták

A leg­több pszi­cho­pata úgy él kö­zöt­tünk, mint bár­me­lyik nor­má­lis ember. de ha már nincs rád szük­sége, ki­ké­szít!

Nincs menekvés: Visszatért Rékasi Károly pszichopata zaklatója!

Nincs menekvés: Visszatért Rékasi Károly pszichopata zaklatója!

A lá­ba­dozó szí­nész azt hitte, vége az őrü­let­nek...

A lá­ba­dozó szí­nész azt hitte, vége az őrü­let­nek, de az el­me­be­teg nő újra és újra meg­je­le­nik, meg­ke­se­rítve ezzel Ré­kasi min­den­nap­jait!

Zavarodott nő bosszantotta fel Rékasi Károlyt!

Zavarodott nő bosszantotta fel Rékasi Károlyt!

Felépü­lésre kel­lene kon­cent­rál­nia, de egy pszi­cho­pata nő rend­sze­re­sen bosszú­sá­got okoz neki.