CÍMKE: 'parlagfű'

Újabb Ripost-siker: levágják a parlagfüvet Újbudán

Újabb Ripost-siker: levágják a parlagfüvet Újbudán

A jegyző hely­színi szem­lét írt ki, ugyanis egy te­lek­tu­laj­do­nos par­lag­fü­vet nevel a kert­jé­ben.

Zugló is lépett: bejelentésünk alapján lekaszáltatják a parlagfüvet

Zugló is lépett: bejelentésünk alapján lekaszáltatják a parlagfüvet

Újabb si­kert ért el a Ri­post a par­lagfű el­leni harc­ban!

Újabb si­kert ért el a Ri­post a par­lagfű el­leni harc­ban!

Vörös riasztást adtak ki: kínzó napok várnak az ország ezen területén élőkre

Vörös riasztást adtak ki: kínzó napok várnak az ország ezen területén élőkre

Az Al­föld egyes te­rü­le­te­ire a leg­ma­ga­sabb szintű fi­gyel­mez­te­tést adták ki.

Az Al­föld egyes te­rü­le­te­ire a leg­ma­ga­sabb szintű fi­gyel­mez­te­tést adták ki.

Újabb sikert ért el a Ripost!

Újabb sikert ért el a Ripost!

Szom­bati cik­künk után kedd reg­gel kéz­zel húz­kod­ták ki az el­ke­rí­tett ré­szen a gyom­nö­vé­nye­ket a Határ úti busz­vég­ál­lo­más­nál!

Szom­bati cik­künk után kedd reg­gel kéz­zel húz­kod­ták ki az el­ke­rí­tett ré­szen a gyom­nö­vé­nye­ket a Határ úti busz­vég­ál­lo­más­nál!

Őrület, bekerítették a parlagfüvet!

Őrület, bekerítették a parlagfüvet!

El­ké­pesztő lát­vány a for­gal­mas Határ úti busz­vég­ál­lo­má­son!

El­ké­pesztő lát­vány a for­gal­mas Határ úti busz­vég­ál­lo­má­son: több he­lyen is be van ke­rítve a par­lagfű, mintha vé­de­nék, hogy há­bo­rí­tat­lan nőjön vagy azt kép­zel­nék, hogy a ke­rí­té­sen nem hatol át a pol­len!

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Tüsszög az egész lakótelep. A Ripost harcot hirdet a parlagfű ellen!

Úgy tűnik, ér­zé­keny húrt pen­dí­tet­tünk meg, mert tu­cat­já­val ér­kez­nek a le­ve­lek és a te­le­fon­hí­vá­sok par­lagfű-ügy­ben!

A Ripost harcot indít a parlagfű ellen, felvesszük a kesztyűt!

A Ripost harcot indít a parlagfű ellen, felvesszük a kesztyűt!

Nem le­szünk a par­lagfű or­szága!

Ol­va­só­ink se­gít­sé­gé­vel már több olyan ma­gyar­or­szági hely­színt ta­lál­tunk, ahol a tör­vény el­le­nére sem ir­tot­ták ki az al­ler­giát okozó gyom­nö­vényt.

Szenvednek a magyar sztárok a parlagfűtől

Szenvednek a magyar sztárok a parlagfűtől

Ha­zánk hí­res­sé­gei is csat­la­koz­tak a Ri­post fel­hí­vá­sá­hoz! Em­be­rek mil­liói, töb­bek kö­zött ma­gyar ce­leb­je­ink is kín­lód­nak az al­ler­giát okozó gyom­nö­vény­től.

Ha­zánk hí­res­sé­gei is csat­la­koz­tak a Ri­post fel­hí­vá­sá­hoz! Em­be­rek mil­liói, töb­bek kö­zött ma­gyar ce­leb­je­ink is kín­lód­nak az al­ler­giát okozó gyom­nö­vény­től.

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Óriási parlagfűmező Budapesten! 6000 négyzetméteren ontja a pollent

Már több mint egy hó­napja sú­lyos bír­ság jár azért, ha va­laki nem irtja ki az al­ler­giát ki­váltó par­lag­fü­vet a saját te­rü­le­té­ről.

Óriási változások jönnek mától!

Óriási változások jönnek mától!

Íme a jú­lius 1-jén ha­tályba lépő fon­tos vál­to­zá­sok!

Drá­gul a ta­xi­zás Bu­da­pes­ten, 20 év alat­ti­ak­nak in­gye­nes lesz a KRESZ-vizsga és a tan­fo­lyam, raz­zi­ázni kez­de­nek a par­lagfű miatt a ha­tó­sá­gok: íme a jú­lius 1-jén ha­tályba lépő vál­to­zá­sok!

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

Allergiabotrány Budapesten: Újabb parlagfűmezőt találtunk

A Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom!

Mi­köz­ben a Ri­post cikke nyo­mán két nap után hoz­zá­lát­tak Pes­ter­zsé­be­ten a 6000 négy­zet­mé­ter­nyi par­lagfű ka­szá­lá­sá­hoz, egy másik ol­va­sónk arra pa­nasz­ko­dott, hogy a Csö­möri HÉV vo­na­lán több ki­lo­mé­te­ren ke­resz­tül virít a gyom a sínek mel­lett.

Parlagfűrobbanás! A nagy eső miatt elborítja az országot a gyomnövény

Parlagfűrobbanás! A nagy eső miatt elborítja az országot a gyomnövény

A nagy esők miatt nya­kun­kon a par­lagfű-in­vá­zió!

A nagy esők miatt nya­kun­kon a par­lagfű-in­vá­zió! A jövő hét­től már szórja vi­rág­po­rát a sú­lyo­san al­ler­gén nö­vény, jóval ko­ráb­ban, mint más­kor. Va­sár­na­pig van idő le­ka­szálni, mert utána bün­tet­nek az el­len­őrök!

Eltakarították az 1 millió négyzetméternyi parlagfüvet!

Eltakarították az 1 millió négyzetméternyi parlagfüvet!

Három napig dol­go­zott a vál­lal­kozó, még el is égette a be­tár­csá­zott par­lag­fü­vet a 100 hek­tá­ros te­rü­le­ten.

Meddig tart még az allergiaszezon? Az időjárás mindent összezavart!

Meddig tart még az allergiaszezon? Az időjárás mindent összezavart!

El­múlt a nyár, de saj­nos még min­dig nem lé­le­gez­het­nek fel az al­ler­gi­á­sok, nehéz idő­szak kö­vet­ke­zik.

Kamu küzdelem folyik a parlagfű ellen

Kamu küzdelem folyik a parlagfű ellen

Két­mil­lió ember szen­ved, tüsszög Ma­gyar­or­szá­gon a par­lagfű miatt.

Két­mil­lió ember szen­ved, tüsszög Ma­gyar­or­szá­gon a par­lagfű miatt az al­ler­gi­á­tól, de úgy tűnik, a ha­tó­sá­gok alig tesz­nek va­la­mit!

Újabb fordulat az 1 millió négyzetméter parlagfű ügyében!

Újabb fordulat az 1 millió négyzetméter parlagfű ügyében!

A Ri­post cikke után ki­ment a ha­tó­ság.

A Ri­post keddi cikke után rög­tön ki­ment a ha­tó­ság a Nóg­rád me­gyei hely­színre...

Egymást jelentik fel a gazdák a parlagfű miatt, a hatóság tehetetlen

Egymást jelentik fel a gazdák a parlagfű miatt, a hatóság tehetetlen

Két­mil­lió ember szen­ved, tüsszög Ma­gyar­or­szá­gon a par­lagfű miatt.

Két­mil­lió ember szen­ved, tüsszög Ma­gyar­or­szá­gon a par­lagfű miatt.

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Itt van, miért költünk brutális összegeket allergiagyógyszerekre!

Leg­alább két­mil­lió ma­gyar al­ler­giás a par­lag­fűre, most sok ezer fo­rintba kerül a tü­ne­teik eny­hí­tése.

Gyáva a hatóság parlagfűügyben? Rossz a jogszabály?

Gyáva a hatóság parlagfűügyben? Rossz a jogszabály?

Azon­nal te­rep­szem­lét tar­tot­tak.

A Ri­post cikke nyo­mán azon­nal te­rep­szem­lét tar­tot­tak a ha­tó­ság em­be­rei a nóg­rádi par­lag­fű­dzsun­gel­ben. Egye­lőre kö­vet­kez­mény nél­kül.

Ez betesz a hazai allergiásoknak: egymillió négyzetméteren csak parlagfű!

Egymillió négyzetméteren csak parlagfű!

Két ma­gyar­or­szági te­le­pü­lés lakói csak sut­togva mer­nek be­szélni az eset­ről.

Mindjárt tetőzik a parlagfű-allergia

Mindjárt tetőzik a parlagfű-allergia Magyarországon

Az or­szág­ban na­gyon magas a par­lagfű kon­cent­rá­ci­ója.

A jövő hétig még több orr­fo­lyásra és nát­ha­szerű tü­ne­tekre szá­mít­hat­nak az érin­tet­tek.