CÍMKE: 'mls'

A legjobbak közé választották a magyar sztárt Amerikában

A legjobbak közé választották a magyar sztárt Amerikában

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista, Né­meth Krisz­tián remek for­má­ban ját­szik ebben a sze­zon­ban.

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Né­meth Krisz­tán csa­pata, a Sport­ing Kan­sas City őrült meccset ját­szott.

FRISS HÍREK

Beindult a magyar gólvágó, ismét neki tapsolnak

Beindult a magyar gólvágó, ismét neki tapsolnak

Nem kezdte jól a sze­zont Ni­ko­lics Ne­manja a ten­ge­ren­tú­lon, de azóta for­mába len­dült.

Nem kezdte jól a sze­zont Ni­ko­lics Ne­manja a ten­ge­ren­tú­lon, de azóta for­mába len­dült.

Nikolics távozásáról pletykálnak, hogyan tovább?

Nikolics távozásáról pletykálnak, hogyan tovább?

Be­szélt a jö­vő­jé­ről a ma­gyar gól­zsák. Ő is ér­te­sült a vele kap­cso­la­tos ta­lál­ga­tá­sok­ról, utá­nuk is járt.

Be­szélt a jö­vő­jé­ről a ma­gyar gól­zsák. Ő is ér­te­sült a vele kap­cso­la­tos ta­lál­ga­tá­sok­ról, utá­nuk is járt.

Messi és Ronaldo együtt játszhatnak az Interben

Messi és Ronaldo együtt játszhatnak az Interben

Nagy ter­vek­ről szá­molt be David Beck­ham. Bár ehhez még a Bar­ce­lo­ná­nak és a Ju­ven­tus­nak is lesz egy-két szava.

Nagy ter­vek­ről szá­molt be David Beck­ham. Bár ehhez még a Bar­ce­lo­ná­nak és a Ju­ven­tus­nak is lesz egy-két szava.

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Három ma­gyar já­té­kos is sze­re­pet ka­pott a Sport­ing Kan­sas City­ben az észak-ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ibrahimovic miatt szomorkodhat a magyar sztárfocista

Ibrahimovic miatt szomorkodhat a magyar sztárfocista

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire ve­re­sé­get szen­ve­dett az MLS első kö­ré­ben.

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire ve­re­sé­get szen­ve­dett az észak-ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság (MLS) első kö­ré­ben.

Gyászol a futballvilág, elhunyt a rekorder sikeredző

Gyászol a futballvilág, elhunyt a rekorder sikeredző

Kor­sza­kos egyé­ni­ség tá­vo­zott.

Az ame­ri­kai MLS kor­sza­kos egyé­ni­sége tá­vo­zott, sztá­rok sorát ren­dí­tette meg a ha­lál­híre. Jür­gen Klin­smann is el­ke­se­re­dett a vesz­te­ség miatt.

Ibrahimovic ezzel az álomgóllal eredt Németh Krisztián nyomába

Ibrahimovic ezzel az álomgóllal eredt Németh Krisztián nyomába

Mu­tat­juk az év ta­lá­la­tát. Az ame­ri­kai liga leg­jobb újonca per­cek alatt cso­dát tett az MLS-ben.

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Edzője ki­ugró tel­je­sít­ményt vár Né­meth Krisz­ti­án­tól a ma kez­dődő 2019-es sze­zon­ban.

Edzője ki­ugró tel­je­sít­ményt vár Né­meth Krisz­ti­án­tól a ma kez­dődő 2019-es sze­zon­ban. A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ta­valy tért vissza az ame­ri­kai Sport­ing Kan­sas City lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­hoz. Rajta kívül még két honfi­társa ját­szik Ver­mes Péter klub­já­ban, és ket­ten a ri­vá­li­sok­nál.

Óriási siker, magyar sztáron ámulnak az Egyesült Államokban

Magyar sztáron ámulnak az Egyesült Államokban

Sal­lói Dá­niel két gólt szer­zett a Sport­ing Kan­sas­ban, amely be­ju­tott az MLS nyu­gati fő­cso­port­já­nak dön­tő­jébe.

Sal­lói Dá­niel két gólt szer­zett a Sport­ing Kan­sas­ban, amely be­ju­tott az MLS nyu­gati fő­cso­port­já­nak dön­tő­jébe.

Ibrahimovic varázsolt, ilyen gólt még nem láttál

Ibrahimovic varázsolt, ilyen gólt még nem láttál

A Ga­laxy 5-3-ra ki­ka­pott Tor­on­tó­ban.

A zse­ni­á­lis ta­lá­lat el­le­nére a Los An­ge­les Ga­laxy 5-3-ra ki­ka­pott Tor­on­tó­ban. Ez volt a svéd 500. ta­lá­lata tét­mér­kő­zé­sen kar­ri­erje során.

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Öröm­hírt kür­tölt vi­lággá az évek óta Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó csa­tár. Sok­kal bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Parádés gólok, ismét a magyar csatárt ünneplik

Parádés gólok, ismét a magyar csatárt ünneplik

Két és fél hó­na­pot vár­tak a Chi­cago Fire szur­ko­lói az újabb győ­ze­lemre. Ni­ko­lics Ne­manja volt a meccs hőse.

Két és fél hó­na­pot vár­tak a Chi­cago Fire szur­ko­lói az újabb győ­ze­lemre. Ni­ko­lics Ne­manja volt a meccs hőse.

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

A csa­tár két évig sze­re­pelt ko­ráb­ban a klub­ban, imád­ták a szur­ko­lók és a ve­ze­tők is.

A csa­tár két évig sze­re­pelt ko­ráb­ban a klub­ban, imád­ták a szur­ko­lók és a ve­ze­tők is.

Magyar focisiker, erre végre büszkék lehetünk

Magyar focisiker, erre végre büszkék lehetünk

Jó­kora el­is­me­rést ka­pott a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa, akit lé­gi­ós­ként dí­jaz­tak.

Jó­kora el­is­me­rést ka­pott a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa, akit lé­gi­ós­ként dí­jaz­tak.

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár.

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár, hét ta­lá­lat­nál jár a sze­zon­ban. A Chi­cago Fire a 6. he­lyen áll az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rú­gó­liga Ke­leti fő­cso­port­já­ban.

Madridból érkezhet sztár Nikolics mellé

Madridból érkezhet világsztár Nikolics mellé

Schweins­teiger után újabb klasszist csá­bít a ma­gyar lé­giós csa­pata.

Világ- és Eu­rópa-baj­nok, BL-győz­tes se­gít­ség? Bas­tian Schweins­teiger után újabb klasszist csá­bít a ma­gyar lé­giós ame­ri­kai csa­pata.

Erre ki számított? Ibrahimovic miatt szomorkodhat Nikolics

Erre ki számított? Ibrahimovic miatt szomorkodhat Nikolics

Nem jött össze a győ­ze­lem a Chi­ca­gó­nak. A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója öt mér­kő­zé­sen négy gólt szer­zett az idei sze­zon­ban.

Ezt látni kell, Ibrahimovic amerikai bemutatása mindent vitt

Ezt látni kell, Ibrahimovic amerikai bemutatása mindent vitt

A tá­madó na­gyon nép­szerű lesz a ten­ge­ren­tú­lon. A 36 éves csa­tár a Man­ches­ter Uni­ted­től iga­zolt Los An­ge­lesbe.

Ibrahimovic szenzációs bemutatkozására nincsenek szavak

Ibrahimovic szenzációs bemutatkozására nincsenek szavak

Ilyet csak Zla­tan tud! Stí­lu­so­san kez­dett az Egye­sült Ál­la­mok­ban a svéd fo­ci­zseni.

Ilyet csak Zla­tan tud! Stí­lu­so­san kez­dett az Egye­sült Ál­la­mok­ban a svéd fo­ci­zseni.

Ibrahimovic nem mindennapi fogadtatást kapott Amerikában

Ibrahimovic nem mindennapi fogadtatást kapott Amerikában

Nagy ked­venc lesz az Egye­sült Ál­la­mok­ban. A Man­ches­ter Uni­ted­től iga­zolt a ten­ge­ren­túlra a svéd vi­lág­sztár.

Kelleti magát Nikolics, bekeményít a kapitány: kinek van igaza?

Kelleti magát Nikolics, bekeményít a kapitány: kinek van igaza?

Sza­vazz, me­lyi­kük­kel ér­tesz egyet! Egy kis ada­lék: a csa­tár­nak rö­vi­de­sen könnyebb dolga lesz a ha­za­u­ta­zás­sal.

Nikolics álomrajtot vett, mégsem lehet boldog

Nikolics álomrajtot vett, mégsem lehet boldog

Sal­lói Dá­niel örül­he­tett a mér­kő­zés végén. Az előző sze­zon­ban 24 ta­lá­lat­tal lett gól­ki­rály Ni­ko­lics.

Sal­lói Dá­niel örül­he­tett a mér­kő­zés végén. Az előző sze­zon­ban 24 ta­lá­lat­tal lett gól­ki­rály Ni­ko­lics Ne­manja.

Újabb dicsőség, Nikolicsnak ez is összejött

Újabb dicsőség, Nikolicsnak ez is összejött

Erre örökre em­lé­kezni fog.

Alig­ha­nem örökre em­lé­ke­ze­tes marad Ni­ko­lics Ne­manja szom­bati ta­lál­ko­zója. A kü­lön­le­ges ese­mény­ről egy ha­tá­sos fotó is ta­nús­ko­dik.

Katasztrofális búcsú, befejezte a magyar gólkirály

Katasztrofális búcsú, befejezte a magyar gólkirály

Erre senki sem szá­mí­tott, máris ki­esett a Chi­cago Fire az ame­ri­kai fo­ci­baj­nok­ság­ból. Ni­ko­lics Ne­manja sze­zonja véget ért.

Teljesült Beckham álma, évek óta erre várt

Teljesült Beckham álma, évek óta erre várt

Négy éven át várt egy hírre a ko­rábbi angol lab­da­rúgó, aki végre zöld utat ka­pott.

Négy éven át várt egy hírre a ko­rábbi angol lab­da­rúgó, aki végre zöld utat ka­pott.

Nikolics ezzel üzent Storcknak

Nikolics ezzel üzent Storcknak

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban való sze­rep­lés to­vábbra is kér­dé­ses marad az MLS já­té­ko­sá­nak.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban való sze­rep­lés to­vábbra is kér­dé­ses marad az MLS já­té­ko­sá­nak.

Nikolicsnak elege lett, végre lecsapott

Nikolicsnak elege lett, végre lecsapott

Ilyen már na­gyon régen for­dult elő a ma­gyar csa­tár­ral.

Ilyen már na­gyon régen for­dult elő a ma­gyar csa­tár­ral. A Chi­cago já­té­ko­sá­nak így sem le­he­tett tel­jes az öröme.

Pánik Nikolics miatt, az amerikaiak utolsó esélyről beszélnek

Pánik Nikolics miatt, az amerikaiak utolsó esélyről beszélnek

Hetek óta kín­ló­dik a ma­gyar csa­tár.

Hetek óta kín­ló­dik a ma­gyar csa­tár és csa­pata. Ko­ráb­ban a baj­noki cím­ről ál­mo­doz­tak, most már csak az utolsó le­he­tő­sé­gek­ben re­mény­ked­het­nek.

Itt a bérlista, Nikolics keres a legjobban

Itt a bérlista, Nikolics keres a legjobban

Immár pon­to­san tud­juk, hogy mennyit ke­res­nek a ten­ge­ren­tú­lon sze­replő ma­gyar lab­da­rú­gók. Ni­ko­lics Ne­manja viszi haza a leg­töb­bet.

Immár pon­to­san tud­juk, hogy mennyit ke­res­nek a ten­ge­ren­tú­lon sze­replő ma­gyar lab­da­rú­gók. Ni­ko­lics Ne­manja viszi haza a leg­töb­bet.

Nikolics megnémult, az amerikaiak tudják az okát

Nikolics megnémult, az amerikaiak tudják az okát

Egye­lőre nem csi­nál­nak bűn­ba­kot a ma­gyar csa­tár­ból Chi­ca­gó­ban. A csa­pat­já­ték­ban ke­re­sik a gyen­gél­ke­dés okát.

Egye­lőre nem csi­nál­nak bűn­ba­kot a ma­gyar csa­tár­ból Chi­ca­gó­ban. A csa­pat­já­ték­ban ke­re­sik a gyen­gél­ke­dés okát. A klub­me­ne­dzser ál­lítja, Niko to­vábbra is jól csi­nál min­dent, a tár­sak vi­szont kép­te­le­nek a leg­job­bat ki­hozni be­lőle.

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

Sal­lói Dá­niel is meg­vil­lant az MLS-ben.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

Már a 14. gól­já­nál tart Ame­ri­ká­ban.

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban. Csa­pata simán nyert a Ka­ká­val fel­álló el­len­fél ellen.

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

10 meccsen nyolc gólt szer­zett eddig.

Szen­zá­ci­ó­san in­dí­totta ame­ri­kai ka­land­ját a tá­madó, egy­előre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik. Most a cím­vé­dőt szo­mo­rí­totta remek tel­je­sít­mé­nyé­vel.

Filléres magyar sztár előtt borul térdre Amerika

Filléres magyar sztár előtt borul térdre Amerika

Kaká, Drogba a vert me­zőny­ben.

Csa­tá­runk Ma­ra­dona-gól­já­val 30-szor annyit ke­reső vi­lág­sztá­ro­kat uta­sí­tott maga mögé: Kaká, Drogba, Lam­pard, Villa és Gi­o­vinco is irigy­ked­het.

Szokatlan bemutatkozás, mindenkit meglepett Nikolics

Szokatlan bemutatkozás, mindenkit meglepett Nikolics

Le­ját­szotta első tét­meccsét új csa­pa­tá­ban Ni­ko­lics Ne­manja.

Le­ját­szotta első tét­meccsét új csa­pa­tá­ban Ni­ko­lics Ne­manja. A csa­tár egy­előre nem hozta azt, ami­ért szer­ződ­tet­ték.

Nikolics majdnem összehányta magát

Nikolics majdnem összehányta magát

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó ne­he­zen vi­selte a szá­mára új kö­rül­mé­nye­ket.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó ne­he­zen vi­selte a szá­mára új kö­rül­mé­nye­ket.

Szenzációs siker, hibátlan maradt Nikolics csapata

Szenzációs siker, hibátlan maradt a magyar sztárjátékos csapata

Újra meg­vil­lant a ma­gyar tá­madó.

Tö­ké­le­tes elő­sze­zon­nal me­le­gí­tett be a tét­mér­kő­zé­sekre Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese. Az utolsó edző­meccsen a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár is meg­vil­lant.