CÍMKE: 'mínuszok'

Egyre jobban bekeményít az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Egyre jobban bekeményít az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Erős szélre és esőre is ké­szülni kell a hi­deg­ben.

Erős szélre és esőre is ké­szülni kell a hi­deg­ben. A haj­na­lok kü­lö­nö­sen der­mesz­tőek lesz­nek.

Több fronton támad az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Több fronton támad az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Der­mesz­tően hideg lesz a sze­les idő­ben, rá­adá­sul a sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het.

Der­mesz­tően hideg lesz a sze­les idő­ben, rá­adá­sul a sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. Mu­tat­juk, mi jön még!

Emelték a riasztás fokozatát: jön a hófúvás, kiakad a hőmérő

Emelték a riasztás fokozatát: jön a hófúvás, kiakad a hőmérő

Erős, vi­ha­ros szélre kell szá­mí­tani a der­mesztő hi­deg­ben.

Erős, vi­ha­ros szélre kell szá­mí­tani, rá­adá­sul haj­nal­ban mí­nusz 13 fokig is hűl­het a le­vegő.

Kiadták a vészjelzést, fagyos esővel jön az újabb havazás

Kiadták a vészjelzést, fagyos esővel jön az újabb havazás

A mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást, és saj­nos a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Bekeményít a tél, de nem a havazás lesz a legdermesztőbb

Bekeményít a tél, de nem a havazás lesz a legdermesztőbb

A kö­vet­kező na­pok­ban erő­sen fa­gyo­san in­dul­nak a reg­ge­lek, sőt dél­után is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok.

A kö­vet­kező na­pok­ban erő­sen fa­gyo­san in­dul­nak a reg­ge­lek, sőt még dél­után is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok.

Ettől kiakad a hőmérő: rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Ettől kiakad a hőmérő: rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Ext­rém hi­degre kell ké­szülni, rá­adá­sul több fron­ton is támad az idő­já­rás. Nap­köz­ben is ma­rad­nak a mí­nu­szok!

Jön az év legdurvább lehűlése, de nem ez lesz a legrosszabb

Jön az év legdurvább lehűlése, de nem ez lesz a legrosszabb

Mu­tat­juk mire szá­mít­hatsz még!

A der­mesztő mí­nu­szo­kon kívül ha­va­zásra és erős szélre is ké­szülni kell. Mu­tat­juk mire szá­mít­hatsz még!

Kiadták a vészjelzést, nem a havazás lesz ma a legrosszabb

Kiadták a vészjelzést, nem a havazás lesz ma a legrosszabb

Be­bo­rul az ég, rá­adá­sul nap­köz­ben is mí­nu­szokra kell szá­mí­tani. Mu­tat­juk, mi jön még!

Be­bo­rul az ég, rá­adá­sul nap­köz­ben is mí­nu­szokra kell szá­mí­tani. Mu­tat­juk, mi jön még!

Dupla riasztást kapott az ország, több fronton támad az időjárás

Dupla riasztást kapott az ország, több fronton támad az időjárás

Ha­va­zás és ónos eső ke­se­ríti meg a na­pun­kat. Rá­adá­sul dél­után is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok!

Ha­va­zás és ónos eső ke­se­ríti meg a na­pun­kat a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint. Rá­adá­sul nap­köz­ben is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok!

Dermesztő hideg légtömeg érkezik hazánkba, durva mínuszok jönnek

Dermesztő hideg légtömeg érkezik hazánkba, durva mínuszok jönnek

A kö­vet­kező na­pok­ban igazi téli időre szá­mít­ha­tunk, de már ke­ve­sebb ha­va­zás lesz.

Ónos eső és hó: mutatjuk, hol lesz ma a legrosszabb a helyzet

Ónos eső és hó: mutatjuk, hol lesz ma a legrosszabb a helyzet

Dur­vább mí­nu­szokra kell ké­szülni, a vi­ha­ros szél pedig csak to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Fagyos eső és hófúvás jön, ide adtak ki vészjelzést

Fagyos eső és hófúvás jön, ide adtak ki vészjelzést

Der­mesztő mí­nu­szokra kell ké­szülni az egyre té­li­e­sebbre for­duló idő­ben. Ke­le­ten lesz hi­de­gebb az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Der­mesztő mí­nu­szokra kell ké­szülni az egyre té­li­e­sebbre for­duló idő­ben. Ke­le­ten lesz hi­de­gebb az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Hóviharral keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Hóviharral keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő idő­ben lesz ré­szünk, a durva mí­nu­szok­kal is meg kell küz­deni.

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő idő­ben lesz ré­szünk, a durva mí­nu­szok­kal is meg kell küz­deni. Mu­tat­juk, mi vár­ható még!

Lecsap az igazi tél, hófúvással jönnek a mínuszok

Lecsap az igazi tél, hófúvással jönnek a mínuszok

Egy me­di­ter­rán cik­lon hoz ki­adós ha­va­zást. A csúcs­hő­mér­sék­let fagy­pont körül ala­kul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Egy me­di­ter­rán cik­lon hoz sok­felé ki­adós ha­va­zást. A csúcs­hő­mér­sék­let fagy­pont körül ala­kul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Ilyen se volt még, egyszerre több fronton támad a dermesztő időjárás

Az égiek nem lesz­nek ke­gye­sek: ónos esőre, hóra és sűrű ködre is ké­szülni kell. Na­gyon vi­gyázz, ha útnak in­dulsz!

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Minden a nyakunkba szakad, jön a hó és az ónos eső

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Ma to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, és a szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást. Észa­kon és észak­ke­le­ten lesz a leg­hi­de­gebb.

Összecsapnak az elemek, ónos esővel támad az időjárás

Összecsapnak az elemek, ónos esővel támad az időjárás

A mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell.

Fa­gyos eső ér­ke­zik és a mí­nu­szok­kal is szá­mol­nunk kell a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk, még mire kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban!

Kemény mínuszok érkeznek - mutatjuk, hol csap le a havazás és a fagy

Kemény mínuszok érkeznek - mutatjuk, hol csap le a havazás és a fagy

A kö­vet­kező na­pok­ban több fron­ton támad az idő­já­rás, több­féle csa­pa­dékra is ké­szülni kell.

Bekeményít az időjárás, ezzel jön az év legdermesztőbb időszaka

Bekeményít az időjárás, ezzel jön az év legdermesztőbb időszaka

A hő­mé­rőn lát­hat­juk majd a meg­ri­asz­tóbb ada­to­kat.

Ha­va­zásra is ké­szülni kell, de a hő­mé­rőn lát­hat­juk majd a meg­ri­asz­tóbb ada­to­kat.

Reggeli sokk, jönnek a mínuszok, havazásra vált az eső délutánra

Reggeli sokk, jönnek a mínuszok, havazásra vált az eső délutánra

Már nap­köz­ben is fa­gyos idő lesz.

Már nap­köz­ben is fa­gyos időre kell ké­szülni, de nem ez lesz a leg­rosszabb! A köz­le­ke­dés is ve­szé­lyes lesz.

Mediterrán ciklon alakítja át az időjárást, nagy esővel jön a hideg

Mediterrán ciklon alakítja át az időjárást, nagy esővel jön a hideg

Az erős szél még to­vább ront a hely­ze­ten. Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben ki­moz­dulni se lesz ked­ved!

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

Kemény mínuszok jönnek - mutatjuk, hol lesz fagy és havazás

A kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

A kö­vet­kező na­pok­ban még to­vább hűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, meg­mu­tatja igazi arcát a tél.

Több fronton támad az időjárás, erre nem számítottál

Több fronton támad az időjárás, erre nem számítottál

Jön a hó és a mí­nu­szok!

El­bú­csúz­ha­tunk az utóbbi hetek enyhe idő­já­rá­sá­tól. Az ónos esőt most ha­va­zás kö­veti, de a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Többféle riasztást kapott az ország: hidegfronttal keményít be a tél

Többféle riasztást kapott az ország: hidegfronttal keményít be a tél

A me­te­o­ro­ló­gu­sok nem sok jót ígér­nek hét­vé­gére. A kö­vet­kező na­pok­ban ha­va­zás is ér­ke­zik a der­mesztő mí­nu­szok­kal.

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

Figyelmeztet a meteorológia: havazással érkeznek a mínuszok

A borús idő­höz pára és köd is tár­sul hét­vé­gén.

A borús idő­höz pára és köd is tár­sul hét­vé­gén. A vi­ha­ros szél pedig csak még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Ónos eső tör be az országba, íme a veszélyzónák

Ónos eső tör be az országba, íme a veszélyzónák

A der­mesztő hideg mel­lett a hóval és ez eső­vel is meg kell küz­de­nünk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De jó hí­rünk is van!

A der­mesztő hideg mel­lett a hóval és ez eső­vel is meg kell küz­de­nünk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. De jó hí­rünk is van!

Bekeményít az időjárás! Durva fordulattal kezdődik az év

Bekeményít az időjárás! Durva fordulattal kezdődik az év

2017 egy­előre nem hozza el az eny­hü­lést... Erre a me­te­o­ro­ló­gu­sok sem szá­mí­tot­tak!

Figyelmeztetés: kíméletlen időjárási zóna tart felénk!

Figyelmeztetés: kíméletlen időjárási zóna tart felénk!

Ki­ad­ták a vész­jel­zést!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok ki­ad­ták a vész­jel­zést! Ezek­ben a me­gyék­ben biz­ton­sá­go­sabb ott­hon ma­radni...

Ezen a meteorológusok is elképedtek: sarkvidéki hétvégénk lesz!

Ezen a meteorológusok is elképedtek: sarkvidéki hétvégénk lesz!

Hét­vé­gén szembe kell néz­nünk a der­mesztő va­ló­ság­gal: mí­nusz 24 fok lesz!

Hét­vé­gén szembe kell néz­nünk a der­mesztő va­ló­ság­gal: akár mí­nusz 24 fok is lehet! Már a má­sod­fokú vész­jel­zést is ki­ad­ták...

Durva mínuszokkal indul a hét, erre készülj!

Durva mínuszokkal indul a hét, erre készülj!

Ez a hét is kel­le­met­le­nül indul idő­já­rás szem­pont­já­ból... Me­gint le­csap­nak a mí­nu­szok!

Ez a hét is kel­le­met­le­nül indul idő­já­rás szem­pont­já­ból... Me­gint le­csap­nak a mí­nu­szok!

Kiadták a vészjelzést: itt támad szombaton az időjárás!

Kiadták a vészjelzést: itt támad szombaton az időjárás!

A me­te­o­ro­ló­gu­sok a fél or­szágra ri­asz­tást adtak ki! Nem csak a durva mí­nu­szok ke­se­rí­tik meg az éle­tün­ket...

A fél or­szágra ri­asz­tást adtak ki! Nem csak a durva mí­nu­szok ke­se­rí­tik meg az éle­tün­ket...

Brutális lehűlés jön: hirtelen 10 fokot zuhan a hőmérséklet!

Brutális lehűlés jön: hirtelen 10 fokot zuhan a hőmérséklet!

Rossz hír a front­ér­zé­ke­nyek­nek...

Rossz hí­rünk van a front­ér­zé­ke­nyek­nek! A kí­mé­let­len hi­deg­front elő­hozza a kínzó tü­ne­te­ket...

Dermesztő hideg jön: ekkor támadnak a mínuszok!

Dermesztő hideg jön: ekkor támadnak a mínuszok!

Ilyen időnk idén még nem volt...

De nem csak a le­hű­lés okoz majd prob­lé­mát! Ilyen időnk idén még nem volt... Sapka, sál, kesz­tyű egész héten le­gyen nálad!

Brutális lehűlés tör az országra, nincs menekvés

Brutális lehűlés tör az országra, nincs menekvés

Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás.

Nem ke­gyel­mez az idő­já­rás: a szél­vi­har után most ke­gyet­len hi­deg­gel kell meg­küz­de­nünk.

Durva mínuszok csapnak le ránk, de nem ez lesz a legrosszabb!

Durva mínuszok csapnak le ránk, de nem ez lesz a legrosszabb!

Nem sok jóra szá­mít­ha­tunk a kö­vet­kező na­pok­ban! Nem ússzuk meg a fa­gyos reg­ge­lek­kel...

Fagyos levegő tart felénk, nem tágítanak a mínuszok

Fagyos levegő tart felénk, nem tágítanak a mínuszok

Újabb hi­deg­front éri el ha­zán­kat!

Újabb hi­deg­front éri el ha­zán­kat, nem sok jót ígér­nek a me­te­o­ro­ló­gu­sok... Ezen a hét­vé­gén resz­ketni fo­gunk!