CÍMKE: 'migránskártya'

A migránskártyák megszüntetését fogja kezdeményezni a Fidesz

A migránskártyák megszüntetését fogja kezdeményezni a Fidesz

Brüs­szel to­vábbra is tíz­ez­res nagy­ság­rend­ben osz­to­gatja a mig­ráns­kár­tyá­kat.

Migránskártyák tízezreit osztotta ki Brüsszel

Migránskártyák tízezreit osztotta ki Brüsszel

Brüs­szel még min­dig tíz­ez­rek­nek osz­to­gatja a mig­ráns­kár­tyá­kat - mondta Zsig­mond Barna Pál.

A migrációról is hazudnak a brüsszeli bürokraták

A migrációról is hazudnak a brüsszeli bürokraták

Ba­kondi György sze­rint Nyu­gat-Eu­ró­pá­ból egyre több­ször hall­juk, hogy a mig­rá­ció véget ért, pedig ez nem igaz.

Ba­kondi György sze­rint egyre több­ször hall­juk, hogy a mig­rá­ció véget ért, pedig ez nem igaz.

Migránsok Európáját teremtené meg Timmermans

Migránsok Európáját teremtené meg Timmermans

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal csúcs­je­löltje, Frans Tim­mer­mans a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sére ké­szül.

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal csúcs­je­löltje, Frans Tim­mer­mans a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sére ké­szül.

Jogtipró az Európai Bizottság migránskártyaüzlete

Jogtipró az Európai Bizottság migránskártyaüzlete

Több mint két mil­li­óan kap­hat­tak név­te­len mig­ráns­kár­tyát, és 500 mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő eurót köl­töt­tek el.

Több mint két mil­li­óan kap­hat­tak mig­ráns­kár­tyát, és 500 mil­li­árd fo­rint­nak meg­fe­lelő eurót köl­töt­tek el így.

Közel kétmillióan kaphattak eddig migránskártyát

Közel kétmillióan kaphattak eddig migránskártyát

A prog­ram szá­mos kér­dést vet fel, rá­adá­sul rend­kí­vül költ­sé­ges is, ennek el­le­nére Brüs­szel és az ENSZ a ki­ter­jesz­té­sét, nem pedig a le­ál­lí­tá­sát ter­vezi.

Timmermanst nem zavarja, hogy migránskártyákhoz jutnak terroristák

Timmermanst nem zavarja, hogy migránskártyákhoz jutnak terroristák

Ki­je­len­tette, elé­ge­dett a bank­kár­tya­prog­ram­mal.

Ki­je­len­tette, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság elé­ge­dett a mig­rán­sok­nak biz­to­sí­tott bank­kár­tya­prog­ram­mal.

A migránskártya veszélyezteti Európa biztonságát

A migránskártya veszélyezteti Európa biztonságát

A brüsszeli bi­zott­ság nyi­lat­ko­zata sze­rint na­gyon si­ke­res a mig­ráns­kár­tya-prog­ram, sze­rin­tünk vi­szont meg kell szün­tetni azt.

Meg tudjuk védeni a migránsoktól az országhatárt

Meg tudjuk védeni a migránsoktól az országhatárt

Fo­ko­zódó mig­rá­ciós nyo­más.

Az egyre fo­ko­zódó mig­rá­ciós nyo­másra nem a meg­hát­rá­lás a vá­lasz, hanem a ha­tár­vé­de­lem erő­sí­tése és annak ki­mon­dása, hogy Eu­ró­pát meg kell vé­deni.

Alattomos volt, ahogy Brüsszel bevezette a migránskártyát

Alattomos volt, ahogy Brüsszel bevezette a migránskártyát

Fel­há­bo­rí­tó­nak ne­vezte Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő, hogy Brüs­szel si­ke­res prog­ram­ként be­szél a mig­ráns­kár­tyák­ról.

Fel­há­bo­rí­tó­nak ne­vezte Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő, hogy Brüs­szel si­ke­res prog­ram­ként be­szél a mig­ráns­kár­tyák­ról. Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság szó­vi­vője ked­den egy kér­désre azt vá­la­szolta, hogy na­gyon si­ke­res a mig­ráns­kár­tya­prog­ram.

Gulyás Gergely: Brüsszelnek le kell állítania a migráns-kártyaprogramot

Gulyás Gergely: Brüsszelnek le kell állítania a migráns-kártyaprogramot

A mi­nisz­ter több fon­tos dol­got be­je­len­tett a Kor­mány­in­fón.

A Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter több fon­tos dol­got be­je­len­tett a Kor­mány­in­fón.

Brüsszel beismerte, valóban kapott migránskártyát a szír terrorista

Brüsszel beismerte, valóban kapott migránskártyát a szír terrorista

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság a ma­gyar kor­mány kér­dé­sére adott vá­la­szá­ban be­is­merte, va­ló­ban ka­pott pénz­zel fel­töl­tött kár­tyát.

Brüsszelnek fogalma sincs, kiket pénzel

Brüsszelnek fogalma sincs, kiket pénzel

Vél­he­tő­leg fo­galma sincs a brüsszeli bü­rok­ra­ták­nak, hogy kik­nek fi­zet­nek ha­vonta az ano­nim mig­ráns­kár­tyák­kal. Ezért a Fi­desz sze­rint a brüsszeli bi­zott­ság­nak vá­la­szol­nia kell.

Vél­he­tő­leg fo­galma sincs a brüsszeli bü­rok­ra­ták­nak, hogy kik­nek fi­zet­nek ha­vonta az ano­nim mig­ráns­kár­tyák­kal. Ezért a Fi­desz sze­rint a brüsszeli bi­zott­ság­nak vá­la­szol­nia kell arra: ho­gyan kap­ha­tott mig­ráns­kár­tyát a Ma­gyar­or­szá­gon el­fo­gott szír ter­ro­ris­ta­ve­zér, Ha­szan F.

Pofátlanul hazudozik az Európai Bizottság szóvivője

Pofátlanul hazudozik az Európai Bizottság szóvivője

Nin­cse­nek mig­rán­so­kat se­gítő, név nél­küli bank­kár­tyák, min­den kár­tya­tu­laj­do­nos sze­mély­azo­nos­sága is­mert.

Nin­cse­nek mig­rán­so­kat se­gítő, név nél­küli bank­kár­tyák, min­den kár­tya­tu­laj­do­nos sze­mély­azo­nos­sága is­mert, ezt ha­vonta el­len­őr­zik is - je­len­tette ki az eu­ró­pai bi­zott­sági szó­vivő szer­dán Brüsszel­ben.

Terroristavezérek is használják a migránskártyát

Terroristavezérek is használják a migránskártyát

Ter­ro­ris­ták is hasz­nál­hat­ják a mig­ráns­kár­tyá­kat, ezért a Fi­desz sze­rint azo­kat meg kell szün­tetni.

Egy­ér­telmű, hogy a ter­ro­ris­ta­ve­zé­rek is hasz­nál­hat­ják a mig­ráns­kár­tyá­kat, ezért a Fi­desz sze­rint azo­kat meg kell szün­tetni - kö­zölte Ha­lász János.

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Nem Ma­gyar­or­szág volt a ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek.

Nem Ma­gyar­or­szág volt a célja a pén­te­ken őri­zetbe vett, ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek - je­len­tette ki Mir­kóczki Ádám, az Or­szág­gyű­lés nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sá­gá­nak job­bi­kos el­nöke.

Kósa Lajos: Az uniós vezetőket is lehet bírálni

Kósa Lajos: Az uniós vezetőket is lehet bírálni

Akár Jean-Cla­ude Junc­kert is.

"Hadd for­dít­sam le: azt akarja mon­dani bárki a Nép­párt­ban, hogy nép­párti po­li­ti­kust nem lehet bí­rálni, mert azt azon­nal a Nép­párt ki­zá­rás­sal fe­nye­geti?

Elképesztő! Brüsszel letagadja a tényeket

Elképesztő! Brüsszel letagadja a tényeket

Több mint 90 ezer mig­ráns kap pénzt mig­ráns­kár­tyá­kon.

Több mint 90 ezer mig­ráns kap jut­ta­tást az úgy­ne­ve­zett mig­ráns­kár­tyá­kon az Eu­ró­pai Uni­ó­tól.

A kormány kérdésekkel fordul az EU-hoz és az ENSZ-hez a migránskártyákról

A kormány kérdésekkel fordul az EU-hoz a migránskártyákról

A sok tisz­tá­zat­lan kö­rül­mény miatt a kor­mány hi­va­ta­lo­san is kér­dé­sek­kel for­dul az EU-hoz...