CÍMKE: 'magyar válogatott'

Felrobbant a Hajós uszoda, csodát tettek a magyarok

Felrobbant a Hajós uszoda, csodát tettek a magyarok

Mí­nusz há­rom­ról jöt­tek vissza a női pó­ló­sok, így pén­te­ken az ötö­dik he­lyért játsz­hat­nak.

Keserű csalódás, könnyes magyar kudarc a vizes vb-n

Keserű csalódás, könnyes magyar kudarc a vizes vb-n

Menny­ből a po­kolba: ki­jó­za­nító po­font kap­tak női ví­zi­lab­dá­zó­ink a me­den­cé­ben.

Kiderítettük, ezt kell tudni a vízilabdás bírók szidásához

Kiderítettük, ezt kell tudni a vízilabdás bírók szidásához

A já­té­ko­sok és a szur­ko­lók is ki­akad­tak a ma­gyar-olasz meccsen. Meg­tud­tuk, hogy mire kell fi­gyelni ez­után.

A já­té­ko­sok és a szur­ko­lók is ki­akad­tak a ma­gyar-olasz meccsen. Meg­tud­tuk, hogy mire kell fi­gyelni ez­után.

Hallgattak Csernus doki javaslatára a válogatott sztárjai

Hallgattak Csernus doki javaslatára a válogatott sztárjai

Fo­ga­dal­mat tet­tek a női pó­ló­sok.

A vi­lág­baj­nok­ság előtt pa­pírra ve­tet­ték fo­ga­dal­mu­kat a női pó­ló­sok, amit meg is osz­tot­tak egy­más­sal. Nyil­vá­nos­ságra hoz­ták az össze­set.

Nikolics belefásult? Így reagál a válogatottra

Nikolics belefásult? Így reagál a válogatottra

Ten­ge­ren­túli si­ke­rei el­le­nére idén még nem sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban a csa­tár. Ni­ko­lics Ne­manja hiába ontja a gó­lo­kat.

Ten­ge­ren­túli si­ke­rei el­le­nére idén még nem sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban a csa­tár. Ni­ko­lics Ne­manja hiába ontja a gó­lo­kat.

Micsoda buli, így még nem láttad Juhász Rolandot

Micsoda buli, így még nem láttad Juhász Rolandot

Szom­ba­ton ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját.

Szom­ba­ton ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a Vi­deo­ton hát­védje, a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi sztárja.

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

A ma­gyar foci gond­ja­i­ról is be­szélt.

A ma­gyar fut­ball leg­na­gyobb prob­lé­má­i­ról is be­szélt a Her­tha tré­nere. Egy nap a Du­na­szer­da­hely edzője is lehet, ha úgy látja jónak.

Kihagyja a vb-t a magyar válogatott sztárja

Kihagyja a világbajnokságot a magyar válogatott sztárja

Kis­ba­bát vár a csa­pat alap­em­bere, aki a szü­lés után profi­ként foly­tatná a kar­ri­er­jét.

Kis­ba­bát vár a csa­pat alap­em­bere, aki a szü­lés után profi­ként foly­tatná a kar­ri­er­jét. Még a 2020-as olim­pi­á­ról sem mon­dott le.

Óriási siker, világklasszis csapatot vertek a magyar pólósok

Óriási siker, világklasszis csapatot vertek a magyar pólósok

Ke­mény meccsen nyert a ma­gyar vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Ke­mény meccsen nyert a ma­gyar vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban, a szö­vet­ségi ka­pi­tány elé­ge­dett volt a já­ték­kal.

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

Már a 14. gól­já­nál tart Ame­ri­ká­ban.

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban. Csa­pata simán nyert a Ka­ká­val fel­álló el­len­fél ellen.

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Re­a­gált a Haj­duk Split csa­tára.

Könnyen lehet, hogy a szö­vet­ségi ka­pi­tány leg­kö­ze­lebb már be­hívja a ke­retbe a gól­vá­gót.

Détári Lajos szívesen lenne szövetségi kapitány

Détári Lajos bevallotta, szívesen lenne szövetségi kapitány

A vi­lág­vá­lo­ga­tott fo­cista el­mondta a vé­le­mé­nyét Kle­in­heis­ler­ről és Dzs­u­dzsák­ról is.

A vi­lág­vá­lo­ga­tott fo­cista el­mondta a vé­le­mé­nyét Kle­in­heis­ler­ről és Dzs­u­dzsák­ról is.

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

A ked­ve­sé­nek két­szer kel­lett meg­kér­nie a kezét. A spor­tos párt a nagy tá­vol­ság sem tudja szét­vá­lasz­tani.

A ked­ve­sé­nek két­szer kel­lett meg­kér­nie a kezét. A spor­tos párt a nagy tá­vol­ság sem tudja szét­vá­lasz­tani.

Könnyeivel küzdve nyilatkozott a magyar kosársztár

Könnyeivel küzdve nyilatkozott a magyar kosársztár

Drá­mai meccsen kap­tak ki az Eb-n.

Ért­hető a csa­ló­dott­ság, drá­mai ve­re­ség­gel bú­csú­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tott az Eu­rópa-baj­nok­ság­tól.

Andorrai égés helyett barnulás Ibizán. Így lazít a magyar focista

Andorrai égés helyett barnulás Ibizán. Így lazít a magyar focista

Sza­lai Ádám sé­rü­lés miatt ma­radt le a vá­lo­ga­tott csú­fos an­dor­rai ki­rán­du­lá­sá­ról. A fel­ké­szü­lés előtt el­lá­to­ga­tott még ked­venc szi­ge­tére.

Világraszóló Eb-siker, továbbjutottak a magyar kosarasok!

Világraszóló Eb-siker, továbbjutottak a magyar kosarasok!

A cse­he­ket ver­ték a ma­gyar lá­nyok.

Az első for­du­ló­ban ki­kap­tak a spa­nyo­lok­tól a női ko­sár­lab­dá­zók, most a há­zi­gazda ellen ja­ví­tot­tak.

Gyanús fogadások a válogatott meccsen, bundára utalt Dzsudzsák?

Gyanús fogadások a válogatott meccsen, bundára utalt Dzsudzsák?

Túl sok fo­ga­dás ér­ke­zett An­dorra meg­lepő győ­zel­mére. Ennek köze lehet ahhoz, amire a csa­pat­ka­pi­tány cél­zott?

Kínos pillanatok, gatya nélkül értek Madridba férfi pólósaink

Kínos pillanatok, gatya nélkül értek Madridba férfi pólósaink

Sze­ren­csére a spa­nyo­lok ki­se­gí­tet­ték a ví­zi­lab­dá­so­kat. A csa­pat­ta­gok kény­te­le­nek vol­tak ru­há­kat vá­sá­rolni.

Sze­ren­csére a spa­nyo­lok ki­se­gí­tet­ték a ví­zi­lab­dá­so­kat. A csa­pat­ta­gok kény­te­le­nek vol­tak ru­há­kat vá­sá­rolni.

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Csa­ló­dott né­hány já­té­ko­sá­ban.

A német szak­em­ber csa­ló­dott né­hány já­té­kos­ban, va­la­kit nem is akar többé be­hívni. Pris­kin Ta­mást a Fradi edzője nem en­gedte el.

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Ki­e­le­mez­ték a fo­ga­dá­so­kat, és úgy vél­ték, nem tör­tént bun­dá­zás az An­dorra-Ma­gyar­or­szág meccsen.

Ég veled? Storck borzalmas napra ébredt

Ég veled? Storck borzalmas napra ébredt

Bernd Storck egy év alatt hosszú utat járt be, csü­tör­tö­kön dönt a sor­sá­ról az MLSZ el­nök­sége.

Bernd Storck egy év alatt hosszú utat járt be, csü­tör­tö­kön dönt a sor­sá­ról az MLSZ el­nök­sége.

Itt a vég? Nem állnak ki Storck mellett

Itt a vég? Nem állnak ki Storck mellett

A jelek arra utal­nak, hogy az MLSZ el­nök­sége ma fel­menti szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi tiszt­sé­gé­ből Bernd Storc­kot az an­dor­rai ku­darc miatt.

A jelek arra utal­nak, hogy az MLSZ el­nök­sége ma fel­menti szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi tiszt­sé­gé­ből Bernd Storc­kot az an­dor­rai ku­darc miatt.

Storck csak az egyik állását tarthatja meg

Storck csak az egyik állását tarthatja meg

Az MLSZ ere­de­ti­leg sport­igaz­ga­tó­nak szer­ződ­tette Bernd Storc­kot.

Az MLSZ ere­de­ti­leg sport­igaz­ga­tó­nak szer­ződ­tette Bernd Storc­kot, aki 2015 nya­rán a szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyai posz­tot is meg­kapta.

Félmillió ember estejét rontotta el a válogatott

Félmillió ember estejét rontotta el a válogatott

Sokan néz­ték a vb-se­lej­te­zőt.

Sokan néz­ték az An­dorra-Ma­gyar­or­szág vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt, amely­nek tör­té­nelmi ve­re­ség lett a vége.

Így jutott a mennyből a pokolba a Storck-csapat

Így jutott a mennyből a pokolba a Storck-csapat

Napra pon­to­san egy éve győzte le a ma­gyar vá­lo­ga­tott Auszt­riát a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Napra pon­to­san egy éve győzte le a ma­gyar vá­lo­ga­tott Auszt­riát a lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, most pedig az An­dorra el­leni bla­mát emészt­get­jük

Storck megfutamodott, becsapta a szurkolókat

Storck megfutamodott, becsapta a szurkolókat

A szö­vet­ség ka­pi­tány mél­tat­lan dol­got tett. Az An­dorra el­leni se­lej­te­zős ve­re­ség után cser­ben hagyta a vá­lo­ga­tott leg­na­gyobb ra­jon­góit.

Storcknak csak ez hiányzott, erre mit reagál?

Storcknak csak ez hiányzott, erre mit reagál?

Nem elég az an­dor­rai ve­re­ség.

Nem elég, hogy a ma­gyar vá­lo­ga­tott el­bu­kott An­dor­rán, a szö­vet­ségi ka­pi­tány ellen min­den össze­ját­szik.

Itt a legviccesebb fotó a fociválogatott égéséről!

Itt a legviccesebb fotó a fociválogatott égéséről!

A szur­ko­lók Deák Bill Gyula és a humor se­gít­sé­gé­vel igye­kez­nek fel­dol­gozni a pén­teki rém­ál­mot.

A szur­ko­lók Deák Bill Gyula és a humor se­gít­sé­gé­vel igye­kez­nek fel­dol­gozni a pén­teki rém­ál­mot.

Ezt mondta Storck, mindenkit meglepett az andorrai bukás után

Ezt mondta Storck, mindenkit meglepett az andorrai bukás után

Nem ezt vár­tuk, Herr Storck! Csá­nyi Sán­dor MLSZ-elnök is meg­szó­lalt.

Nem ezt vár­tuk, Herr Storck! Így re­a­gált a szö­vet­ségi ka­pi­tány a ma­gyar foci mély­pont­jára. Csá­nyi Sán­dor MLSZ-elnök is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Szégyen Andorrában, Storcknak le kell mondania

Szégyen Andorrában, Storcknak le kell mondania

Raj­tunk rö­hög­het a világ. Egy év alatt vb-sokk lett az Eb-eu­fó­ri­á­ból. Ment­ség nincs, ma­gya­ráz­ko­dás biz­tos lesz.

Raj­tunk rö­hög­het a világ. Egy év alatt vb-sokk lett az Eb-eu­fó­ri­á­ból. Ment­ség nincs, ma­gya­ráz­ko­dás lesz.

Futballgyilkos műfű vár a magyar válogatottra

Futballgyilkos műfű vár a magyar válogatottra

Nem fek­szik ne­künk a műfű.

Fi­no­man szólva sem fek­szik a műfű a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak, amely az utóbbi három évben két­szer is szen­ve­dett ezen a ta­la­jon.

Storck tönkretette Dárdai sikercsapatát

Storck tönkretette Dárdai sikercsapatát

A ma­gyar vá­lo­ga­tott hét­főn 3-0-ra ki­ka­pott Orosz­or­szág­tól.

Nem tud annyi meccset el­bukni a ma­gyar vá­lo­ga­tott, hogy ve­szélybe ke­rül­jön Bernd Storck ál­lása. A ma­gyar vá­lo­ga­tott hét­főn 3-0-ra ki­ka­pott Orosz­or­szág­tól.

Súlyos helyzet, 270 perce gólképtelenek Dzsudzsákék

Súlyos helyzet, 270 perce gólképtelenek Dzsudzsákék

An­dorra ellen lehet ja­ví­tani.

So­ro­zat­ban har­mad­szor ka­pott ki Bernd Storck csa­pata, amely ta­valy no­vem­ber­ben tu­dott leg­utóbb gólt lőni.

Legendánk kifakadt, Bernd Storck nem köszön neki

Legendánk kifakadt, Bernd Storck nem köszön neki

Úgy véli, sok a kül­földi tré­ner...

Az egy­kori szö­vet­ségi ka­pi­tány, Mé­szöly Kál­mán nem érzi in­do­kolt­nak a sok kül­földi tré­ner al­kal­ma­zá­sát.

Ki hinné? Storck ezt kéri a játékosoktól

Ki hinné? Storck ezt kéri a játékosoktól

Orosz­or­szág és An­dorra ellen ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány el­árulta, mit vár a já­té­ko­sok­tól.

Orosz­or­szág és An­dorra ellen ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány el­árulta, mit vár a já­té­ko­sok­tól.

Így ünnepelte a BL-győzelmet világbajnok kapusunk

Így ünnepelte a BL-győzelmet világbajnok kapusunk

Be­le­ve­tette magát az éj­sza­kai életbe.

13 év után nyert újra Baj­no­kok Li­gá­ját ma­gyar csa­pat. A Szol­nok klasszisa na­gyon örült a si­ker­nek.

Az Eb-hős kínjai, kinek kell Kleinheisler?

Az Eb-hős kínjai, kinek kell Kleinheisler?

A Fe­renc­vá­ros­nak nem ma­rasz­talja, és a Wer­der Bre­men­nek sem kell.

A Fe­renc­vá­ros­nak nem ma­rasz­talja, és a Wer­der Bre­men­nek sem kell Kle­in­heis­ler László.

Storck lépett, Szoboszlait lenyúlnák az osztrákok

Storck lépett, Szoboszlait lenyúlnák az osztrákok

Vajon miért si­et­teti Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a 16 éves ifjú sze­re­pel­te­té­sét a fel­nőtt vá­lo­ga­tott­ban?

Vajon miért si­et­teti Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a 16 éves ifjú sze­re­pel­te­té­sét a fel­nőtt vá­lo­ga­tott­ban?

Hatalmas csapás, visszavonul a magyar sport legendája

Hatalmas csapás, visszavonul a magyar sport legendája

175 al­ka­lom­mal húzta ma­gára a vá­lo­ga­tott mezét. 2008-ban na­gyon fon­tos gólt lőtt.

175 al­ka­lom­mal húzta ma­gára a vá­lo­ga­tott mezét. 2008-ban a ma­gyar jég­ko­rong­sport egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb gól­ját ő sze­rezte.

Eldőlt, a világbajnoki részvételért játszhat a magyar válogatott

Eldőlt, a világbajnoki részvételért játszhat a magyar válogatott

To­vább él a ki­ju­tási esé­lye.

A mi­e­ink­nek to­vább él a ki­ju­tási esé­lye az in­diai kor­osz­tá­lyos vb-re. A német és a hol­land vá­lo­ga­tott mér­kő­zése után dől el, ki lesz az el­len­fe­lünk.

Amerikán át vezethet Hanga útja a válogatotthoz

Amerikán át vezethet Hanga útja a válogatotthoz

Zsú­folt nyara lehet a ko­sa­ras­nak.

A ma­gyar sztár­ko­sa­ras egyre kö­ze­lebb kerül ahhoz, hogy be­ke­rül­jön az NBA-be. Nyá­ron vi­szont Eu­rópa-baj­nok­ság is lesz.

Szomorú vég, csődöt mondott az U17-es válogatott

Szomorú vég, csődöt mondott az U17-es válogatott

Habár a torna si­ke­res mér­kő­zé­sek­kel kez­dő­dött, a ma­gyar csa­pat a végén könnyű­nek ta­lál­ta­tott.

Habár a torna si­ke­res mér­kő­zé­sek­kel kez­dő­dött, a ma­gyar csa­pat a végén könnyű­nek ta­lál­ta­tott.

Történelmi focisiker, csoportgyőztes lett a magyar válogatott!

Történelmi focisiker, csoportgyőztes lett a magyar válogatott!

Tö­rök­or­szág lesz a kö­vet­kező el­len­fél.

Vissza­tért Szo­bosz­lai, egy­ből rú­gott két gólt. Az U17-es csa­pat kö­vet­kező el­len­fele Tö­rök­or­szág lesz az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Döntött az MLSZ, feladtuk a vb-t?

Döntött az MLSZ, feladtuk a vb-t?

Cél a hosszú távú épít­ke­zés és a klu­bok eu­ró­pai helyt­ál­lása.

Bernd Storck az NB I leg­jobb­jai he­lyett fi­a­ta­lo­kat és má­sod­osz­tá­lyú já­té­ko­so­kat pró­bál ki. Cél a hosszú távú épít­ke­zés és a klu­bok eu­ró­pai helyt­ál­lása.

Ígéretet tett Storck, új embereket kell választania

Ígéretet tett Storck, új embereket kell választania

A ma­gyar vá­lo­ga­tott jú­ni­us­ban két meccset is az alap­em­be­rei nél­kül ját­szik. Kinek si­ke­rül ezt ki­hasz­nál­nia?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott jú­ni­us­ban két meccset is az alap­em­be­rei nél­kül ját­szik. Kinek si­ke­rül ezt ki­hasz­nál­nia?

Hihetetlen összegért nézhetjük Dzsudzsákékat

Hihetetlen összegért nézhetjük Dzsudzsákékat

Az MLSZ ala­csony áron adja a be­lé­pő­ket a vb-ren­dező ellen. A Gro­u­pama Aréna lesz a hely­szín.

Az MLSZ ala­csony áron adja a be­lé­pő­ket a vb-ren­dező ellen.

Csodagóllal sokkolt a magyar válogatott, ezt látni kell!

Csodagóllal sokkolt a magyar válogatott, ezt látni kell!

Az U17-es csa­pat Fran­cia­or­szág után Skó­cia ellen is hát­rányba ke­rült, de most is talpra tu­dott állni az Eb-n.

Az U17-es csa­pat Fran­cia­or­szág után Skó­cia ellen is hát­rányba ke­rült, de most is talpra tu­dott állni az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Már a magyar válogatottban is külföldi a vezér

Már a magyar válogatottban is külföldi a vezér

Re­me­kelt az iráni szár­ma­zású át­lövő.

Iráni szár­ma­zású já­té­kos húzta a ma­gyar vá­lo­ga­tott sze­ke­rét az olim­piai baj­nok ellen. A dánok ellen de­bü­tált egy másik ho­no­sí­tott já­té­kos.

U17-es csoda: elárulta sikere titkát a magyar tinikapus

U17-es csoda: elárulta sikere titkát a magyar tinikapus

Ás­vá­nyi remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

Ás­vá­nyi Ba­lázs az U17-es ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott az Eb első meccsén.

U17-es bravúr: világsztárok lehetnek fiatal focistáink

U17-es bravúr: világsztárok lehetnek fiatal focistáink

Győ­ze­lem­mel kezd­tek.

Leg­utóbb 2006-ban szur­kol­hat­tunk az U17-es ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Mire jut Bernd Storck az NB I-es edzőkkel?

Mire jut Bernd Storck az NB I-es edzőkkel?

A szö­vet­ségi ka­pi­tány az él­vo­nal tré­ne­re­i­vel ta­lál­ko­zik.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya az él­vo­nal tré­ne­re­i­vel ta­lál­ko­zik.

Ennyi volt, mennie kell a magyar válogatott kapitányának!

Ennyi volt, mennie kell a magyar válogatott kapitányának!

A szö­vet­ség nem akarta kom­men­tálni a szak­em­ber ki­je­len­té­sét, aki 2013-ban vette át a vá­lo­ga­tott irá­nyí­tá­sát.

A szö­vet­ség nem akarta kom­men­tálni a szak­em­ber ki­je­len­té­sét, aki 2013-ban vette át a vá­lo­ga­tott irá­nyí­tá­sát.

Parádés siker, szenzációt okozott a magyar válogatott

Parádés siker, szenzációt okozott a magyar válogatott

Re­me­kelt az U17-es vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott Fran­cia­or­szág ellen kez­dett a hor­vát­or­szági U17-es lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Mit lép Storck? Nikolics már öt góllal üzent neki

Mit lép Storck? Nikolics már öt góllal üzent neki

Tartja remek for­má­ját Ni­ko­lics.

Tartja remek for­má­ját Ni­ko­lics Ne­manja, aki évek óta nem kap ál­landó sze­re­pet a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Baljós előjel, Dárdai fia a német válogatottban játszott

Baljós előjel, Dárdai fia a német válogatottban játszott

Egye­lőre csak az U18-as csa­pat­ban mu­tat­ko­zott be Dár­dai Pál leg­na­gyobb fia.

Egye­lőre csak az U18-as csa­pat­ban mu­tat­ko­zott be Dár­dai Pál leg­na­gyobb fia, így még nincs ki­zárva, hogy ma­gyar vá­lo­ga­tott lesz a fel­nőt­tek­nél.

Balhé a pólósoknál, Benedek beszólt Kemény Dénesnek

Balhé a pólósoknál, Benedek beszólt Kemény Dénesnek

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak olim­piai arany­ér­met kel­lett volna nyer­nie Ri­ó­ban.

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak olim­piai arany­ér­met kel­lett volna nyer­nie Ri­ó­ban.

Dárdai kérte, ne hívják fiát a magyar válogatottba?

Dárdai kérte, ne hívják fiát a magyar válogatottba?

Német vá­lo­ga­tott is lehet Palkó.

Német vá­lo­ga­tott is lehet a ma­gyar edző fel­nőtt­korba lépő fia. Ket­tős ál­lam­pol­gár­ként maga dönt­het, ha hív­ják. Meg­kér­dez­tük a nagy­pa­pát és az MLSZ-t is.

Sötét jövő, Storck megdöbbentette a szurkolókat

Sötét jövő, Storck megdöbbentette a szurkolókat

A német edző nem tud cso­dát tenni.

A német edző sze­rint cso­dát nem lehet tenni, ha va­laki át­venné a he­lyét, ugyan­azok­kal a gon­dok­kal ta­lál­kozna, amik­kel ő is.

Így áll a magyar válogatotthoz a Bundesligába berobbant focista

Így áll a magyar válogatotthoz a Bundesligába berobbant focista

Ké­zen­fekvő lenne a te­het­ség meg­hí­vása.

Fel­vi­déki ma­gyar­ként Győr­ben ta­nulta az ala­po­kat a Mönc­heng­lad­bach te­het­sége. Ké­zen­fekvő lenne a meg­hí­vása.

Örülünk? Ilyen lesz a jövő futball-világbajnoksága!

Örülünk? Ilyen lesz a jövő futball-világbajnoksága!

Ala­po­san át­ala­kít­ják a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság le­bo­nyo­lí­tási rend­jét. Eu­rópa 16 he­lyet kap­hat.

Ala­po­san át­ala­kít­ják a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság le­bo­nyo­lí­tási rend­jét. Eu­rópa 16 he­lyet kap­hat.

Vészjósló, tovább mélyülhet a válogatott válsága

Vészjósló, tovább mélyülhet a válogatott válsága

Már egy bronz­nak is örülni kell.

Olim­piai baj­nok ví­zi­lab­dá­sunk sze­rint most már annak is örülni lehet, ha néha érmet tud­nak nyerni. Nem lesz ez más­képp a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon sem.

Támadás érte Storckot, így reagált a kapitány

Támadás érte Storckot, így reagált a kapitány

A saj­tón ke­resz­tül üzen­tek neki.

A Fe­renc­vá­rost irá­nyító Tho­mas Doll ne­hez­mé­nyezte honfi­társa dön­té­sét, ma reg­gel min­dent meg­be­szél­tek. A vá­lo­ga­tott edzője sze­rint nem saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón kell neki üzenni.

Ők a jövő? Keményen bánnak a magyar futball új sztárjaival

Ők a jövő? Keményen bánnak a magyar futball új sztárjaival

Oly­kor apa­sze­re­pet is el­ját­szik a ma­gyar U17-es lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tré­nere. Szé­lesi Zol­tán a si­ker­csa­pat­ról me­sélt.

Oly­kor apa­sze­re­pet is el­ját­szik a ma­gyar U17-es lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tré­nere. Szé­lesi Zol­tán a si­ker­csa­pat­ról me­sélt.

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Ma­gyar­or­szá­gon bé­bi­bum­mot oko­zott a nor­vé­gok el­leni di­a­dal.

Re­kord­számú gyer­mek jött a vi­lágra Iz­land tör­té­ne­té­nek leg­na­gyobb fut­ball­si­kere után ki­lenc hó­nap­pal. Ma­gyar­or­szá­gon a nor­vé­gok el­leni di­a­dal ha­sonló bé­bi­bum­mot oko­zott.

Storck eleget látott? Kihagyott egy lehetőséget a kapitány

Storck eleget látott? Kihagyott egy lehetőséget a kapitány

Akár ked­den is pá­lyára lép­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely szom­ba­ton 3-0-ra ki­ka­pott Por­tu­gá­li­á­tól.

Akár ked­den is pá­lyára lép­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely szom­ba­ton 3-0-ra ki­ka­pott Por­tu­gá­li­á­tól.

Gera az áldozat? Három pontnál több is veszett Lisszabonban

Gera az áldozat? Három pontnál több is veszett Lisszabonban

Uta­zás he­lyett a fi­a­ta­lí­tás indul.

Uta­zás he­lyett a fi­a­ta­lí­tás indul a nem­zeti ti­zen­egy­nél. Mi lesz így a Fradi és a vá­lo­ga­tott ve­te­rán ve­zé­ré­vel?

Storck újoncot avat Portugália ellen

Újoncot avatunk, így állunk fel Portugália ellen

A szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Eldőlt, milyen mezben lépnek pályára Dzsudzsákék

Eldőlt, milyen mezben lépnek pályára Dzsudzsákék

Az MLSZ kö­zölte a dön­tést.

Az MLSZ a Twit­ter-ol­da­lán kö­zölte a dön­tést.

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Fran­cia­or­szág után Por­tu­gá­lia is íze­lí­tőt kap a ma­gyar szur­ko­lói me­net­ből.

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Tény­leg sen­kit sem hall­gat meg?

Tény­leg sen­kit sem hall­gat meg a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Rossz hír ér­ke­zett...

Rossz hír ér­ke­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott lissza­boni fő­ha­di­szál­lá­sá­ról...

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban.

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban. Vi­szont bajba ke­rül­het­nek, ha nem lőnek gyor­san gólt.

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Semmibe vesznek minket, ráfáznak a portugálok?

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt.

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt, a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tét pedig 27,85 mil­li­óra.

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi.

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi, és a szom­bati, Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt "be­ál­dozza" a 2020-es Eb ér­de­ké­ben.

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Nem tar­ta­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól a por­tu­gál csa­pat já­té­ko­sai. Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Nem tar­ta­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól a por­tu­gál csa­pat já­té­ko­sai. Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Ma­gyar mo­bil­szá­mot nem is akart.

Oly­annyira nem, hogy a né­met­or­szági mo­bil­szá­mát sem cse­rélte le ma­gyarra. Már meg­bánta az An­dorra el­leni fe­gyel­me­zet­len­sé­gét.

Aggasztó! Mindenkit megrémít Szalai Ádám fotója

Aggasztó! Mindenkit megrémít Szalai Ádám fotója

Ag­gód­nunk kell Sza­lai Ádá­mért?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára ré­misztő fotót osz­tott meg ma­gá­ról. Ag­gód­nunk kell Sza­lai Ádá­mért?

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset az Eb-győz­tes ellen.

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset az Eb-győz­tes ellen.