CÍMKE: 'magyar válogatott'

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eb-se­lej­te­zők rajtja.

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Eb-re

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Eb-re

Leg­alábbis a se­lej­te­ző­cso­port­ból biz­to­san nem. A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél.

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

Vi­lág­sztá­rok­kal ját­szott a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Vi­lág­sztá­rok­kal ját­szott a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Marco Rossi elárulta, ezeket a focistákat figyeli

Marco Rossi elárulta, ezeket a focistákat figyeli

Öt hét múlva kezdi meg az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Öt hét múlva kezdi meg az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Több já­té­kos is Marco Rossi cél­ke­reszt­jé­ben.

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Máris a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőre szóló be­lé­pő­vel üzér­ked­nek.

Életben tartották olimpiai álmukat a magyar kézisek

Életben tartották olimpiai álmukat a magyar kézisek

Tu­né­ziát verte a férfi vá­lo­ga­tott.

Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kulcs­fon­tos­ságú győ­zel­met ara­tott Tu­né­zia ellen a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ba­logh Zsolt vissza­té­rése sokat je­len­tett.

Nem tudtak csodát tenni a magyar kézisek

Nem tudtak csodát tenni a magyar kézisek

De meg­ne­he­zí­tet­ték a dánok dol­gát.

Nagy Lász­lóék ki­kap­tak a vi­lág­sztá­rok­kal te­le­tűz­delt dán vá­lo­ga­tot­tól. Va­sár­nap kulcs­fon­tos­ságú mér­kő­zés jön Tu­né­zia ellen.

Détári: Nem nekem kell elmondanom, mi történik itthon

Détári: Nem nekem kell elmondanom, mi történik itthon

Fut­bal­lunk utolsó vi­lág­klasszi­sá­nak je­len­leg nincs sze­repe a ma­gyar lab­da­rú­gás­ban, de van vé­le­mé­nye róla.

Fut­bal­lunk utolsó vi­lág­klasszi­sá­nak je­len­leg nincs sze­repe a ma­gyar lab­da­rú­gás­ban, de van vé­le­mé­nye róla.

Siker a javából, katari zsoldosokat vert a magyar csapat

Siker a javából, katari zsoldosokat vert a magyar csapat

Len­dü­let­ben ma­rad­tak ké­zi­se­ink a vb-n. Kép­te­len volt lé­pést tar­tani a mi­e­ink­kel az össze­ver­bu­vált Ázsia-baj­nok.

Len­dü­let­ben ma­rad­tak ké­zi­se­ink. Kép­te­len volt lé­pést tar­tani az össze­ver­bu­vált Ázsia-baj­nok.

Marco Rossi ettől tart, komoly gondba kerülhet

Marco Rossi ettől tart, komoly gondba kerülhet

Csa­tár­hi­ány a vá­lo­ga­tott­nál.

Gőz­erő­vel ké­szül a már­ci­us­ban kez­dődő lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre a szö­vet­ségi ka­pi­tány. Tény, hogy Marco Rossi nincs könnyű hely­zet­ben.

Távozhat, nincs szükség a magyar válogatott focistájára

Távozhat, nincs szükség a magyar válogatott focistájára

Elek Ákosra nem tar­ta­nak igényt.

Elek Ákosra nem tart igényt a kazah lab­da­rú­gó­csa­pat, a Kaj­rat. A ma­gyar kö­zép­pá­lyás ja­nu­ár­ban tá­voz­hat.

Fontos hír érkezett Nagy Lászlóval kapcsolatban

Fontos hír érkezett Nagy Lászlóval kapcsolatban

A Veszp­rém sztárja biz­to­san ját­szani fog a ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­sá­gon. Azt még nem tudni, mennyi sze­rep jut neki.

A Veszp­rém sztárja biz­to­san ját­szani fog a ja­nu­ári a dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­sá­gon. Azt még nem tudni, mennyi sze­rep jut neki.

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Könnyen lehet, hogy télen új csa­patba ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője.

Könnyen lehet, hogy télen új csa­patba ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője.

Marco Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

Marco Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya már jövő évi meccsekre ké­szül.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya már jövő évi meccsekre ké­szül.

Elképesztő videó került elő a magyar kézisek öltözőjéből

Elképesztő videó került elő a magyar kézis lányok öltözőjéből

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát!

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát! Ro­má­nia le­győ­zése után ha­tal­mas ün­nep­lésbe kezd­tek spor­to­ló­ink.

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Már az Eb-se­lej­te­zőkre ké­szü­lünk.

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát.

Ba­ráth Bo­tond az iz­ra­eli él­vo­nal­ban foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése, in­gyen tá­voz­hatna a Hon­véd­tól.

Hajmeresztő vallomás a magyar válogatott focistától: ezért bundázott

Hajmeresztő vallomás a magyar válogatott focistától: ezért bundázott

Bics­ka­nyi­to­gató ki­je­len­tést tett. A vád­irat alap­ján meccsen­ként mil­li­ó­kért csal­tak - tény­leg erre kel­lett a pénz?

Elképesztő pénzt kaszálhat a magyar válogatott

Elképesztő pénzt kaszálhat a magyar válogatott

Ki­de­rült, hány mil­lió fo­rint ju­tal­mat oszt­hat­nak szét a ma­gyar ké­zi­sek kö­zött, ha meg­nye­rik az Eu­rópa-baj­nok­sá­got.

Ki­de­rült, hány mil­lió fo­rint ju­tal­mat oszt­hat­nak szét a ma­gyar ké­zi­sek kö­zött, ha meg­nye­rik az Eu­rópa-baj­nok­sá­got.

A 6:3 titkai, hatvanöt éves a londoni futballcsoda

A 6:3 titkai, hatvanöt éves a londoni futballcsoda

65 éve nyer­tünk 6:3-ra Lon­don­ban.

Va­sár­nap van 65 éve, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vi­lág­szen­zá­ciót oko­zott azzal, hogy 6:3-ra verte Ang­liát Lon­don­ban.

Nincs ellenfele, elképesztő teljesítmény a magyar focistától

Nincs ellenfele, elképesztő teljesítmény a magyar focistától

Kle­in­heis­ler László egy mu­ta­tó­ban va­la­mennyi csa­pat­tár­sát fe­lül­múlta az Asz­ta­ná­ban.

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Csak csere volt a ve­te­rán já­té­kos.

Két­gó­los si­kert ara­tott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág ellen Bu­da­pes­ten.

Járt a taps, ilyen egy nyerő válogatott

Járt a taps, ilyen egy nyerő válogatott

A vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A legfontosabb képek a könnyező Dzsudzsák Balázsról

A legfontosabb képek a könnyező Dzsudzsák Balázsról

Öt hónap után, cse­re­ként lé­pett pá­lyára a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs.

Öt hónap után, cse­re­ként lé­pett pá­lyára a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs.

Újabb csapás: Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Fiola At­tila is meg­sé­rült.

Fiola At­tila is ki­dőlt a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két meccse előtt. Az olasz szak­ve­zető egy­előre nem ter­vezi, hogy he­lyükre más já­té­kost hív­jon a ke­retbe.

Így lehet magyar válogatott az Eb-győztes focista

Így lehet magyar válogatott az Eb-győztes focista

Loic Nego is vá­lo­ga­tott lehet.

Willi Orbán után újabb ho­no­sí­tott lab­da­rú­gó­val erő­söd­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Ez­út­tal a MOL Vidi FC já­té­kosa, Loic Nego öl­töz­het meggy­pi­ros mezbe.

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­pad­jára az ész­tek el­leni csü­tör­töki meccsen Marco Rossi.

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­pad­jára az ész­tek el­leni csü­tör­töki meccsen Marco Rossi.

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe, mi­u­tán Marco Rossi ve­zető edző meg­hí­vót kül­dött neki. A szur­ko­lók pedig re­a­gál­tak a hírre. Máris el­árul­juk az össze­sí­tett sza­va­za­tok be­szé­des ered­mé­nyeit.

Bombahír, újabb honosított focistával erősödhet a magyar válogatott

Bombahír, újabb honosított focistával erősödhet a magyar válogatott

Az NB I egyik leg­jobb lé­gi­ósa ölt­het ma­gára ma­gyar mezt.

Nem kell be­mu­tatni a szur­ko­lók­nak, az NB I egyik leg­jobb lé­gi­ósa ölt­het ma­gára ma­gyar mezt.

Komoly vitát szült Dzsudzsák Balázs meghívása

Komoly vitát szült Dzsudzsák Balázs meghívása

Öt hónap után vissza­tér.

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi be­ik­ta­tása óta Marco Rossi elő­ször kül­dött meg­hí­vót Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki így öt hónap után vissza­tér a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba.

Különös családi titok derült ki Rossiról

Különös családi titok derült ki Marco Rossiról

30 éve sze­rel­mes a fe­le­sé­gébe a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya 30 éve sze­rel­mes a fe­le­sé­gébe. Élete párja biz­tatta arra is, hogy mond­jon igent Csá­nyi Sán­dor hí­vá­sára.

Különleges bejelentés, Rossi így döntött Dzsudzsákról

Különleges bejelentés, Rossi így döntött Dzsudzsákról

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi.

Ke­re­tet hir­de­tett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Marco Rossi.

A bíró felé köpött, eltiltották a magyar válogatott sztárját

A bíró felé köpött, eltiltották a magyar válogatott sztárját

Sú­lyos fe­gyel­me­zet­len­ség.

Sú­lyos árat fi­ze­tett fe­gyel­me­zet­len­sége miatt Kádár Tamás, a Di­namo Kijev lab­da­rú­gója.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el Vin­disch Kál­mán.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el Vin­disch Kál­mán.

Fantasztikus dicséret Orbánnak, bekerült a legjobbak közé

Fantasztikus dicséret Willi Orbánnak, bekerült a legjobbak közé

Nem hagy­ták ki az álom­csa­pat­ból.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott védő remek tel­je­sít­mé­nyé­vel ki­har­colta a he­lyét a Bun­des­liga ok­tó­beri álom­csa­pa­tá­ban.

Dzsudzsák hamarosan újra válogatott lehet

Dzsudzsák Balázs hamarosan újra válogatott lehet

Leg­alábbis a klub­edző­jét ez egy­ál­ta­lán nem lepné meg.

Leg­alábbis a klub­edző­jét nem lepné meg, ha Marco Rossi újra be­hívná a ma­gyar sztár­fo­cis­tát. Fabio Vi­vi­ani te­le­fo­non rend­sze­res be­szél honfi­tár­sá­val.

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Mit szól ehhez a kapitány? Dzsudzsák így üzent Rossinak

Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya eddig rendre mel­lőzte Dzs­u­dzsák Ba­lázst.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya eddig rendre mel­lőzte Dzs­u­dzsá­kot.

Ennél szebb ajándékot nem is kaphatott volna a magyar kapitány

Ennél szebb ajándékot nem is kaphatott volna a magyar kapitány

Győ­ze­lem­mel kezdte a vá­lo­ga­tott az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott győ­ze­lem­mel kezdte meg az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket.

Dzsudzsák visszatér? Tavasszal még erősebb lesz a válogatott

Dzsudzsák visszatér? Tavasszal még erősebb lesz a válogatott

Marco Rossi már a jö­vőre is fi­gyel.

Habár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­előre a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban vi­téz­ke­dik, Marco Rossi már a jö­vőre is fi­gyel.

Marco Rossi panasza, néhányan kilógnak a sorból

Marco Rossi szövetségi kapitány elégedetlen: néhányan kilógnak a sorból

Dön­tet­len Ész­t­or­szág­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-at ját­szott Ész­t­or­szág ellen a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Orbán meghökkent attól, ami a magyar válogatottnál várta

Orbán meghökkent attól, ami a magyar válogatottnál várta

Ér­de­kes ku­lissza­tit­kot árult el a Lip­cse sztár­fo­cis­tája. Arra is fény de­rült, hogy mit kel­lett csi­nál­nia a be­ava­tási szer­tar­tá­son.

Ér­de­kes ku­lissza­tit­kot árult el a Lip­cse sztár­fo­cis­tája. Arra is fény de­rült, hogy mit kel­lett csi­nál­nia a be­ava­tási szer­tar­tá­son.

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

Kiszenvedtük, nagyot küzdött a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág­ban lé­pett fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág­ban lé­pett fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra

Orvul támadtak magyar fociszurkolókra, törtek a csontok

Egy ember sú­lyo­san meg­sé­rült.

A hírek sze­rint a görög hu­li­gá­nok előre ki­ter­velt ak­ciót haj­tot­tak végre. A tá­ma­dók egy an­ti­fa­siszta moz­ga­lom tag­jai le­het­nek.

Sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

Egy lépésre az álomtól, sorsdöntő meccs vár a focistáinkra

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott Auszt­ria ellen har­col­hatja ki az elit­körbe ju­tást.

A ma­gyar U19-es vá­lo­ga­tott Auszt­ria ellen har­col­hatja ki az elit­körbe ju­tást.

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

Nehéz helyzet, Marco Rossi kénytelen változtatni

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hét­főn este Ész­t­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Ez dühítő, bosszúsak a magyar válogatott focistái

Bal­sze­ren­csés ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Bal­sze­ren­csés ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban.

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

Nem ezt érdemeltük, óriásit küzdött a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban lé­pett fel Nem­ze­tek Li­gája-meccsen.

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Minden kiderült Orbánról, így láthatjuk Athénban

Alig­ha­nem újon­cot avat a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott alig­ha­nem újon­cot avat a gö­rö­gök ellen.

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

Marco Rossi nem kertelt, Dzsudzsákéknak üzent

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel.

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

Ki lepődik meg? Marco Rossi erre készül Athénban

A ma­gyar vá­lo­ga­tott At­hén­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

Ezért választotta a magyar válogatottat a Bundesliga-sztár

Orban a ma­gyar csa­pat­ban foly­tatja.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág ellen foly­tatja a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Egész Európa csodálja a magyar sztár bombagólját

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai Do­mi­nik a szlo­vé­nek el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Pa­rá­dés gól­lal vil­lant Szo­bosz­lai Do­mi­nik a szlo­vé­nek el­leni lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Lehetetlen küldetés? Ez még Geráéknak sem sikerült

Sors­döntő meccs kö­vet­ke­zik.

Sors­döntő meccs vár pén­te­ken a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra, amely Gö­rög­or­szág­ban lép fel a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

Három éve nem történt ilyen a magyar válogatottal

At­hén­ban lép fel a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott pén­te­ken Gö­rög­or­szág­ban lép fel a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Rossi el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Politikus lesz a bukott magyar kapitány

Politikus lesz a bukott magyar kapitány

Georges Le­ekens a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után más te­rü­le­ten ka­ma­toz­tatja tu­dá­sát. Po­li­ti­kus­nak áll a belga szak­em­ber.

Georges Le­ekens a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott után más te­rü­le­ten ka­ma­toz­tatja tu­dá­sát. Po­li­ti­kus­nak áll a belga szak­em­ber.

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

Rossi döntött, nagy visszatérő a válogatottnál

Gö­rög­or­szágba uta­zik a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott két hét múlva Gö­rög­or­szág­ban lép fel.

Dzsudzsák Balázsnak üzent az új magyar sztár

Dzsudzsák Balázsnak üzent az új magyar sztár

Dzs­u­dzsák poszt­ján ját­szott Sal­lai.

Sal­lai Ro­land leg­utóbb Dzs­u­dzsák Ba­lázs poszt­ján ját­szott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Itt a válogatott keret, Rossi döntött Dzsudzsákról

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Ke­re­tet hir­de­tett Marco Rossi, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Fontos döntésre készül a magyar gólkirály, Rossi is befolyásolja

Fontos döntésre készül a magyar gólkirály, Rossi is befolyásolja

Fu­tács Már­kót már több hely­ről is ke­res­ték, de még nem dön­tött. A vá­lo­ga­tottba is vissza akar térni.

Fu­tács Már­kót már több hely­ről is ke­res­ték, de még nem dön­tött. A vá­lo­ga­tottba is vissza akar térni.

Döntés született a magyar szövetségi kapitány sorsáról

Döntés született a magyar szövetségi kapitány sorsáról

Hütt­ner Csaba marad a poszt­ján.

A Ma­gyar Kajak-Kenu Szö­vet­ség (MKKSZ) el­nök­sége to­vábbi két évre bi­zal­mat sza­va­zott Hütt­ner Csa­bá­nak. Így ő ve­zet­heti a vá­lo­ga­tot­tat a to­kiói olim­pián.

Élete hölgyeivel ünnepelt a válogatott kapitánya

Élete hölgyeivel ünnepelt a válogatott kapitánya

Így ün­ne­pelt Marco Rossi.

Marco Rossi büszke lehet a gö­rö­gök el­leni győ­ze­lemre, a szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­ün­ne­pelte a si­kert.

Ennyi volt? Látjuk még Dzsudzsákot a válogatottban?

Ennyi volt? Látjuk még Dzsudzsákot a válogatottban?

El­dőlt Dzs­u­dzsák Ba­lázs sorsa, a 31 éves fut­bal­lista az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben ma­radt, az al-It­ti­had Kalba SC csa­pa­tá­nál foly­tatja kar­ri­er­jét.

El­dőlt Dzs­u­dzsák Ba­lázs sorsa, a 31 éves fut­bal­lista az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben ma­radt, az al-It­ti­had Kalba SC csa­pa­tá­nál foly­tatja kar­ri­er­jét.

Még a görögök gatyáját is letépte a válogatott

Még a görögök gatyáját is letépte a válogatott

A ma­gyar vá­lo­ga­tott har­cos já­ték­kal verte Gö­rög­or­szá­got a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott har­cos já­ték­kal verte Gö­rög­or­szá­got a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Őszinte szavak, Rossi ezt üzente a szurkolóknak

Első győ­zel­mét aratta 2018-ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Gö­rög­or­szá­got ver­tük.

Első győ­zel­mét aratta 2018-ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Gö­rög­or­szá­got ver­tük.

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

Itt az év első győzelme, sztárok ellen javított a válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott zárt kapuk mö­gött fo­gadta Gö­rög­or­szá­got a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Felköszöntötték a válogatott kapitányát, ezt kapta ajándékba

Felköszöntötték a válogatott kapitányát, ezt kapta ajándékba

Ha­za­tért Finn­or­szág­ból a vá­lo­ga­tott.

Ha­za­tért Finn­or­szág­ból a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Va­sár­nap fel­kö­szön­töt­ték Marco Ros­sit.

Marco Rossi elvitte a balhét, őszintén reagált a kudarcra

Marco Rossi elvitte a balhét, őszintén reagált a kudarcra

Ve­re­ség­gel kez­dett a ma­gyar csa­pat.

Ve­re­ség­gel kez­dett a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Gera Zoltán új szerepben, így még sosem láttad

Gera Zoltán új szerepben, így még sosem láttad

Szo­kat­lan ebben a sze­rep­ben látni.

Egye­lőre szo­kat­lan ebben a sze­rep­ben látni a Fe­renc­vá­ros és a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi fo­cis­tá­ját.

Máris nagy gondban a magyar válogatott

Máris nagy gondban a magyar válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Finn­or­szág­ban kezdte meg a Nem­ze­tek Li­gá­ját. Egy­gó­los ve­re­ség lett a ta­lál­kozó vége.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Finn­or­szág­ban kezdte meg a Nem­ze­tek Li­gá­ját. Egy­gó­los ve­re­ség lett a ta­lál­kozó vége.

Szem nem marad szárazon Marco Rossi szívhez szóló üzenetétől

Szem nem marad szárazon Marco Rossi szívhez szóló üzenetétől

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya szív­me­len­gető üze­net­tel ve­zette fel a szom­bati meccset.

Pocsék szériát törne meg Marco Rossi a válogatottnál

Pocsék szériát törne meg Marco Rossi a válogatottnál

Be­mu­tat­ko­zik az új ka­pi­tány.

Szom­ba­ton be­mu­tat­ko­zik a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott új szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Marco Rossi a Finn­or­szág el­leni Nem­ze­tek Li­gája-meccsen de­bü­tál.

Megérdemelte? Szalai Ádám óriási elismerésben részesült

Megérdemelte? Szalai Ádám óriási elismerésben részesült

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban lép pá­lyára a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban lép pá­lyára a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hol foly­tatja kar­ri­er­jét.

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány me­lyik csa­pat­ban foly­tatja.

Kiszivárgott, ennyit keres a magyar válogatott focistája

Kiszivárgott, ennyit keres a magyar válogatott focistája

Nyil­vá­nos­ságra hoz­ták a bé­re­ket.

Nyil­vá­nos­ságra hoz­ták az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban sze­replő já­té­ko­sok bérét.

A focisták sem értik, így juthatunk ki az Eb-re

A focisták sem értik, így juthatunk ki az Eb-re

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban kezdi meg az új lab­da­rúgó so­ro­za­tot, a Nem­ze­tek Li­gá­ját.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Finn­or­szág­ban kezdi meg az új lab­da­rúgó so­ro­za­tot, a Nem­ze­tek Li­gá­ját.

Aljas húzás miatt bukhatja az Eb-t a magyar válogatott

Aljas húzás miatt bukhatja az Eb-t a magyar válogatott

Ez a fi­a­tal­em­ber szán­dé­ko­san, aljas módon ve­zette félre a bí­ró­kat, ezen múl­hat az egész Eb-sze­rep­lé­sünk.

Akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

Ebből baj lehet: akcióra készülnek a dühös magyar futballszurkolók

Ebből még baj is lehet.

A druk­ke­rek han­got fog­nak adni a vé­le­mé­nyük­nek szep­tem­ber­ben. Min­den­kit arra biz­tat­nak, hogy tart­sa­nak velük.

Van még remény? Dzsudzsák példát vehet Szalairól

Van még remény? Dzsudzsák példát vehet Szalairól

Dzs­u­dzsák Ba­lázs és Sza­lai Ádám klub­kar­ri­erje óri­ási kü­lönb­sé­get mutat. Kü­lö­nö­sen ezen a nyá­ron.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs és Sza­lai Ádám klub­kar­ri­erje óri­ási kü­lönb­sé­get mutat. Kü­lö­nö­sen ezen a nyá­ron.