CÍMKE: 'magyar válogatott'

Aranyat érne a válogatottnak ez az erősítés, minden magyar örülne

Aranyat érne a válogatottnak ez az erősítés, minden magyar örülne neki

Nem egy­szerű el­in­tézni, de talán nem is tel­je­sen le­he­tet­len. Meg kell pró­bálni, annyi biz­tos!

Megy vagy marad Marco Rossi? Árulkodó jeleket küldött a családja

Megy vagy marad Marco Rossi? Árulkodó jeleket küldött a családja

Aligha üres pletyka a szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat csá­bító kínai és arab klu­bok­ról szóló hír.

Kapós lett Marco Rossi, elcsábítanák Magyarországról

Kapós lett Marco Rossi, elcsábítanák Magyarországról

A ka­pi­tá­nyunk­kal rég­óta remek kap­cso­la­tot ápoló, jól ér­te­sült új­ság­író adott hírt róla.

A ka­pi­tá­nyunk­kal rég­óta remek kap­cso­la­tot ápoló, jól ér­te­sült új­ság­író adott hírt róla. Nem csak a pénz szól­hat a vál­tás mel­lett.

Magyarul tanul Rossi segítője, ez szakadt ki belőle

Magyarul tanul a válogatott olasz edzője, ez szakadt ki belőle

Marco Rossi se­gí­tője a nya­ra­lás során sem sza­kad el tel­je­sen ha­zánk­tól. Si­ke­rülni fog, Gi­o­vanni!

Oda­haza, a nya­ra­lás során sem sza­kad el tel­je­sen ha­zánk­tól. Si­ke­rülni fog, Gi­o­vanni!

Medenceparton fotózták le a bikinis magyar sportolólányokat

Medenceparton fotózták le a bikinis magyar sportolólányokat

A ko­sa­ra­sok min­den ké­nyez­te­tést meg­ér­de­mel­nek.

A ko­sa­ra­sok min­den ké­nyez­te­tést meg­ér­de­mel­nek, s a java még csak most jöhet.

Megható kijelentést tett Marco Rossi, ezért is szeretjük

Megható kijelentést tett Marco Rossi, ezért is szeretjük

Évet ér­té­kelt és üzent a ka­pi­tány.

Egyet­len szó­val üzent a vá­lo­ga­tott tag­ja­i­nak. Most érezte úgy, hogy el­jött az ideje ér­té­kelni a ki­ne­ve­zése óta el­telt egy évet is.

Eldőlt, klubot vált Marco Rossi alapembere

Eldőlt, klubot vált Marco Rossi alapembere

Nagy Ádám el­hagyja a Bo­lognát.

Nagy Ádám ezen a nyá­ron el­hagyja a Bo­logna lab­da­rúgó-csa­pa­tát. A ma­gyar kö­zép­pá­lyás a je­len­le­gi­nél sok­kal több já­ték­le­he­tő­ségre vá­gyik.

Három évvel az Eb után új magyar csodacsapat született

Három évvel az Eb után új magyar csodacsapat született

Re­me­kel a vá­lo­ga­tott.

Három éve ren­dez­ték a 2016-os lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­got, ahol a ma­gyar vá­lo­ga­tott cso­port­el­ső­ként ju­tott a nyol­cad­dön­tőbe.

Őrületes, mit mondott Marco Rossi az olaszoknak Magyarországról

Őrületes, mit mondott Marco Rossi az olaszoknak Magyarországról

Most sem be­szélt mellé lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Mi lenne vele nél­kü­lünk?! Most sem be­szélt mellé lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk nép­szerű szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Most jött a hír, a FIFA így díjazta a magyar fociválogatott sikereit

Így díjazta a FIFA a magyar válogatott sikereit

Je­len­tős elő­re­lé­pés tör­tént! Nem csak az Eb-se­lej­te­zők ta­bel­lá­ján mu­tat­koz­nak meg a Rossi-csa­pat győ­zel­mei.

Je­len­tős elő­re­lé­pés tör­tént! Nem csak az Eb-se­lej­te­zők ta­bel­lá­ján mu­tat­koz­nak meg a Rossi-csa­pat győ­zel­mei.

Masinisztából lett edző Rossi segítője

Masinisztából lett edző Rossi segítője

Cos­tan­tino pár éve még vo­nat­ve­ze­tő­ként cso­dálta Giggst.

Nem csak nagy fo­cis­tá­ból lehet jó tré­ner. Gi­o­vanni Cos­tan­tino pár éve még vo­nat­ve­ze­tő­ként cso­dálta Giggst, aki most gra­tu­lált neki a Wales-verés után.

Elképesztő, mit kért Jollytól Dzsudzsák Balázs

Elképesztő, mit kért Jollytól Dzsudzsák Balázs

Újabb fo­ci­him­nusz szü­le­tett.

Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya az Ins­tag­ra­mon üzent az éne­kes-ze­ne­szer­ző­nek. Újabb fo­ci­him­nusz szü­le­tett.

Súlyos döntést hozott a mellőzött magyar sztár

Innen nincs visszaút, súlyos döntést hozott a mellőzött magyar sztár

Esze ágá­ban sincs Bo­lo­gná­ban ma­radni, mi­u­tán edzője le­ve­gő­nek nézi. Jó aján­ló­le­vél a vá­lo­ga­tott me­ne­te­lése.

Esze ágá­ban sincs Bo­lo­gná­ban ma­radni, mi­u­tán edzője le­ve­gő­nek nézi. Jó aján­ló­le­vél a vá­lo­ga­tott me­ne­te­lése.

Marco Rossi nagyon rossz hírt közölt a Wales elleni Eb-selejtező előtt

Marco Rossi nagyon rossz hírt közölt a Wales elleni Eb-selejtező előtt

Nem lehet ott a kö­vet­kező Eb-se­lej­te­zőn a kis­pa­don.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát az Azer­baj­dzsán el­leni mér­kő­zés utolsó per­ce­i­ben küldte el a kis­pad­ról a já­ték­ve­zető.

Már biztos, ez változik a magyar fociválogatottnál

Már biztos, ez változik a magyar fociválogatottnál

A Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség (MLSZ) hi­va­ta­los Twit­ter-ol­da­lán szá­molt be arról, hogy mi­lyen mez­ben lép pá­lyára Ba­ki­ban a vá­lo­ga­tott.

A Ma­gyar Lab­da­rúgó Szö­vet­ség (MLSZ) hi­va­ta­los Twit­ter-ol­da­lán szá­molt be arról, hogy mi­lyen mez­ben lép pá­lyára Ba­ki­ban a vá­lo­ga­tott.

Eladhatják magukat az Eb-selejtezőn a magyar válogatott alapemberei

Eladhatják magukat az Eb-selejtezőn a magyar válogatott alapemberei

A nyári szü­net­ben a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott több já­té­kosa is klu­bot vált­hat.

Gulácsi kötelező győzelemről beszél

Nincs mentség, Gulácsi kötelező győzelemről beszél

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Azer­baj­dzsán­ban lép fel Eb-se­lej­te­zőn.

Meglepő hír, Gera Zoltán válogatott kispadot kaphat

Meglepő hír, Gera Zoltán válogatott kispadot kaphat

Egy évvel ez­előtt vo­nult vissza.

Az egy évvel ez­előtt vissza­vo­nult Fradi-ked­ven­cet ko­moly fel­adat­tal bíz­hat­ják meg. Je­len­leg Marco Rossi egyik se­gí­tője a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál.

Rossz hír, megsérült a magyar válogatott sztárja

Rossz hír, megsérült a magyar válogatott sztárja

A Fradi ásza ki­hagyja a meccset.

A nem­zeti csa­pat va­sár­nap 18 órá­tól Auszt­ri­á­ban lép pá­lyára vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn. A Fe­renc­vá­ros irá­nyí­tója ki­hagyja a meccset.

Változás Mészöly Kálmán állapotában, megszólalt a legenda fia

Változás Mészöly Kálmán állapotában, megszólalt a legenda fia

Új hí­rek­ről szá­molt be Mé­szöly Géza a sú­lyos be­teg­sé­ge­ken át­esett édes­ap­jáért ag­gó­dók­nak. Így van most a ma­gyar foci hőse.

Első a válogatott, Szoboszlai tovább növelné az értékét

Első a válogatott, Szoboszlai tovább növelné az értékét

Sz­tár­csa­pa­tok ér­dek­lőd­nek iránta.

Eu­ró­pai sztár­csa­pa­tok sora ér­dek­lő­dik Szo­bosz­lai Do­mi­nik iránt. A ma­gyar lab­da­rúgó egy­előre ki­zá­ró­lag a vá­lo­ga­tottra kon­cent­rál.

Marco Rossi magabiztos, nem érheti meglepetés Bakuban

Marco Rossi magabiztos, nem érheti meglepetés Bakuban

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott jú­nius 8-án Azer­baj­dzsán­ban lép pá­lyára.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott jú­nius 8-án Azer­baj­dzsán­ban lép pá­lyára.

Szörnyű, mit tettek a magyarok Szlovákiában

Szörnyű, mit tettek a magyarok Szlovákiában

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn né­há­nyan je­len­tős kárt okoz­tak.

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eb-se­lej­te­zőn né­há­nyan je­len­tős kárt okoz­tak szur­ko­ló­tár­sa­ik­nak és a hazai lab­da­rú­gás­nak.

Világbajnok focista dicsérte meg a magyar válogatottat

Világbajnok focista dicsérte meg a magyar válogatottat

Két­szer is ját­szott a Mol Vidi ellen.

A spa­nyol vá­lo­ga­tot­tal min­den nagy tró­feát be­gyűjtő Cesc Fab­regas az idei sze­zon­ban két­szer ját­szott a Mol Vidi ellen a Chel­sea szí­ne­i­ben.

Orbán Viktorról kérdezték a németek Orbán Willit, így válaszolt

Orbán Viktorról kérdezték a németek Orbán Willit, így válaszolt

Mintha nem akar­nák meg­ér­teni, hogy az RB Le­ip­zig klasszis vé­dője a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat vá­lasz­totta.

Dzsudzsák újra föltámadt a válogatott meccsek előtt

Dzsudzsák újra föltámadt a válogatott meccsek előtt

Min­dig fel­dobja, ha ha­za­jö­het a nem­zeti csa­pat­hoz, nem elő­ször han­golt gól­lal Tel­kire.

Min­dig fel­dobja, ha ha­za­jö­het a nem­zeti csa­pat­hoz, arab klub­já­ban nem elő­ször han­golt gól­lal Tel­kire.

Súlyos döntés, Marco Rossi elküldte a gólkirályt a keretből

Súlyos döntés, Marco Rossi elküldte a gólkirályt a keretből

Vál­to­zott a jú­ni­usi lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szülő ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­rete.

Vál­to­zott a jú­ni­usi lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szülő ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­rete.

Budapestre jön a Real Madrid világsztárja

Budapestre jön a Real Madrid világsztárja

Jú­ni­us­ban egy igazi vi­lág­sztár lép pá­lyára Bu­da­pes­ten.

Jú­ni­us­ban egy igazi vi­lág­sztár lép pá­lyára Bu­da­pes­ten. A Real Mad­rid lab­da­rú­gója a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen küzd­het.

Jókora elvárás, Dzsudzsáknak üzent Marco Rossi

Jókora elvárás, Dzsudzsáknak üzent Marco Rossi

Jú­ni­us­ban két Eb-se­lej­tező kö­vet­ke­zik.

Jú­ni­us­ban két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra. Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány Dzs­u­dzsák Ba­lázs sze­re­pé­ről be­szélt.

Óriási erősítést kaphat a magyar fociválogatott

Óriási erősítést kaphat a magyar fociválogatott

Az NB I idei társ-gól­ki­rá­lya, a fe­renc­vá­rosi Da­vide Lan­za­fame se­gít­het Marco Rossi nem­zeti csa­pa­tá­nak?

Az NB I idei társ-gól­ki­rá­lya, a fe­renc­vá­rosi Da­vide Lan­za­fame se­gít­het Marco Rossi nem­zeti csa­pa­tá­nak?

Hamarosan döntenek, erre várnak a magyar foci fiatal hősei

Hamarosan döntenek, erre várnak a magyar foci fiatal hősei

Az U17-es vá­lo­ga­tott ki­ju­tott a bra­zí­liai kor­osz­tá­lyos vi­lág­baj­nok­ságra, azt azon­ban még nem tudni, hogy mikor kerül sor a tor­nára.

Az U17-es vá­lo­ga­tott ki­ju­tott a bra­zí­liai kor­osz­tá­lyos vi­lág­baj­nok­ságra, azt azon­ban még nem tudni, hogy mikor kerül sor a tor­nára.

Övék a jövő: szenzációs sikert értek el a fiatal magyar focisták

Övék a jövő: szenzációs sikert értek el a fiatal magyar focisták

34 éve várt di­a­dal! Fe­lül­múl­ták Bel­gi­u­mot, ki­ju­tot­tak a bra­zí­liai vb-re.

34 éve várt di­a­dal! Fe­lül­múl­ták Bel­gi­u­mot, ki­ju­tot­tak a vi­lág­baj­nok­ságra az or­szág új ked­ven­cei.

Csupa kudarc, Dzsudzsák Balázs itthon kárpótolja magát

Csupa kudarc, Dzsudzsák Balázs itthon kárpótolja magát

Marco Rossi csü­tör­tö­kön hir­deti ki az Azer­baj­dzsán és Wales el­leni lab­da­rúgó Eb-se­lej­te­zőkre ké­szülő vá­lo­ga­tott ke­re­tét.

Marco Rossi is felfigyelt rájuk: ők lehetnek a jövő sztárjai

Marco Rossi is felfigyelt rájuk: ők lehetnek a jövő sztárjai

Tel­jes mér­ték­ben fe­lül­múlta a vá­ra­ko­zást az U17-es ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott az ír­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Ilyen a mesében sincs: ez vár a magyar foci sztárjára

Ilyen a mesében sincs: ez vár a magyar foci sztárjára

Sűrű hó­na­pok előtt áll Gu­lá­csi Péter.

Sűrű hó­na­pok előtt áll Gu­lá­csi Péter, a pá­lyán és a ma­gán­éle­té­ben is. Böl­csőt sze­rel, de az Eb-se­lej­te­ző­kön és a BL-ben is bra­vú­rokra ké­szül.

Váratlan vallomás: a titkairól mesélt Szalai

Váratlan vallomás: a titkairól mesélt Szalai Ádám

Szo­kat­la­nul nyíl­tan be­szélt a pá­lyán kí­vüli éle­té­ről is a ma­gyar fo­cista.

Bú­vó­hely, hobbi, pél­da­kép, uta­zá­sok és egyéb ér­de­kes­sé­gek. Szo­kat­la­nul nyíl­tan be­szélt a pá­lyán kí­vüli éle­té­ről is a re­kor­der ma­gyar fo­cista.

Hihetetlen siker született, egész Európa a magyarokat csodálja

Hihetetlen siker született, Európa a magyarokat csodálja

Az oro­szo­kat is le­győz­ték hi­bát­la­nul me­ne­telő fi­a­tal fo­cis­tá­ink. Irány a ne­gyed­döntő az Eb-n!

Az oro­szo­kat is le­győz­ték hi­bát­la­nul me­ne­telő fi­a­tal fo­cis­tá­ink. Irány a ne­gyed­döntő az Eb-n!

Újabb parádés siker, remekel a magyar válogatott

Újabb parádés siker, remekel a magyar válogatott

Iz­land ellen foly­tat­tuk.

Iz­land ellen foly­tat­ták a ma­gyar fi­a­ta­lok az ír­or­szági után­pót­lás lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Nem akár­mi­lyen ered­mény szü­le­tett.

Óriási esélyt harcoltak ki a magyar focisták

Óriási esélyt harcoltak ki a magyar focisták

Az or­szág ked­ven­ce­ivé vál­hat­nak, ha élnek a nagy le­he­tő­ség­gel.

Edző­jük remek jós­nak bi­zo­nyult. Az or­szág ked­ven­ce­ivé vál­hat­nak az aka­dé­mis­ták, ha élnek a nagy le­he­tő­ség­gel.

Gondban a magyar válogatott, ennek csúnya vége is lehet

Gondban a magyar válogatott, ennek csúnya vége is lehet

Lit­vá­nia nyert a ho­ki­vé­bén. Ha va­sár­nap Sz­lo­vé­nia is kikap, győ­zelmi kény­szer­ben lesz­nek a mi­e­ink.

Lit­vá­nia vá­rat­lan győ­zel­met ara­tott a ho­ki­vé­bén, így élet­ben ma­radt. Ha va­sár­nap Sz­lo­vé­nia is kikap, győ­zelmi kény­szer­ben lesz­nek a mi­e­ink.

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Eu­rópa egyik leg­jobb­já­nak lát­ják vá­lo­ga­tot­tunk osz­lo­pát. Ez nem üres duma, be­szé­de­sek a sta­tisz­ti­kák.

Különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Ezt látni kell, különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Szak­máry Gréta ver­set sza­valt.

Szak­máry Gréta el­sza­valta az egyik ked­venc ver­sét. A ma­gyar női röp­labda-vá­lo­ga­tott sztárja kis­gye­rek kora óta sze­reti a szép­iro­dal­mat.

Érdekes kulisszatitkot osztottak meg az új Puskás-stadionról

Érdekes kulisszatitkot osztottak meg az új Puskás-stadionról

A va­do­natúj aréna kez­dő­köre tel­jes egé­szé­ben a Nép­sta­dion kez­dő­köre. Lehet, hogy a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban fel tud­ják avatni a lé­te­sít­ményt.

A va­do­natúj aréna kez­dő­köre tel­jes egé­szé­ben a Nép­sta­dion kez­dő­köre. Lehet, hogy a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban fel tud­ják avatni a lé­te­sít­ményt.

Hihetetlen nyilatkozat hagyta el a magyar pólósztár száját

Hihetetlen nyilatkozat hagyta el a magyar pólósztár száját

Nagy Vik­tor megint ele­mé­ben volt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott a világ leg­jobb csa­pa­tait meg­előzve nyerte meg az Eu­rópa Kupát. Nagy Vik­tor megint ele­mé­ben volt.

Rég vártunk erre, Szoboszlai a terveiről beszélt

Rég vártunk erre, Szoboszlai a terveiről beszélt

Lé­pés­ről lé­pésre halad.

Lé­pés­ről lé­pésre halad. Cris­ti­ano Ro­nal­dót em­le­gette az eu­ró­pai sztár­klu­bok­kal, köz­tük éppen a Ju­ven­tus­szal is hírbe ho­zott ma­gyar fo­cista.

Nagy fordulat következett be Mészöly Kálmán állapotában

Nagy fordulat következett be a legendás sportember, Mészöly Kálmán állapotában

Ki­de­rült, miért nem ment ki végül a ma­gyar-hor­vát meccsre.

Új hírek kap­tak szárnyra a ma­gyar fut­ball le­gen­dá­já­nak hogy­lé­té­ről. Ki­de­rült, miért nem ment ki végül a Szőke Szikla a ma­gyar-hor­vát meccsre, s az is, mi vár rá az új sta­di­on­ban.

Olaszországból jött a hír: nagy húzásra készül Marco Rossi

Olaszországból jött a hír: nagy húzásra készül Marco Rossi

Érik a kü­lön­le­ges vá­lo­ga­tott meccs? Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk a cél ér­de­ké­ben ki­hasz­nálná remek kap­cso­lat­rend­sze­rét.

Érik a kü­lön­le­ges vá­lo­ga­tott meccs? Olasz szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk a cél ér­de­ké­ben ki­hasz­nálná remek kap­cso­lat­rend­sze­rét.

Marco Rossi aggódhat, ez biztos váratlanul érte

Marco Rossi aggódhat, ez biztos váratlanul érte

Min­den bi­zonnyal már a kö­vet­kező meccsre ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Min­den bi­zonnyal már a kö­vet­kező meccsre ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Világsztárok mellé került a magyar focista

Óriási siker, világsztárok mellé került a magyar focista

Jó­kora el­is­me­rés.

Jó­kora el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hát­védje.

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

A leg­rosszabb­kor ütött be a krach. Edzője be­szélt egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk ki­dő­lé­sé­ről.

Ez Marco Rossi véleménye a magyar bevándorláspolitikáról

Ez Marco Rossi véleménye a magyar bevándorlási politikáról

Egy­sze­rűen el­ma­gya­rázta a lé­nye­get.

Egy­sze­rűen el­ma­gya­rázta a lé­nye­get az olasz hír­ügy­nök­ség kér­dé­sére. Évek óta Bu­da­pes­ten él, így át­látja a fo­lya­ma­tot.

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

Erre kell szá­mí­ta­niuk a druk­ke­rek­nek.

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani a ma­gyar-hor­vát meccs miatt. Va­sár­nap este át­me­ne­ti­leg a met­ró­pót­ló­bu­szok is te­relve köz­le­ked­nek majd.

Magyar-horvát: megdöbbentő szavak hagyták el Modric száját

Magyar-horvát: megdöbbentő szavak hagyták el Modric száját

A Real sztárja nem ker­telt, mi­u­tán a hor­vá­tok ki­kap­tak Bu­da­pes­ten.

A Real Mad­rid sztárja nem ker­telt, mi­u­tán a hor­vát fo­ci­vá­lo­ga­tott ki­ka­pott Bu­da­pes­ten.

Amikor megleptük a világot, a Beatles is a magyarokat csodálta

Amikor megleptük a világot, a Beatles is a magyarokat csodálta

Vi­lág­sztá­rok ellen lé­pünk pá­lyára.

Vi­lág­sztá­rok ellen lép pá­lyára va­sár­nap a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Csoda kell a si­ker­hez.

Erre számít Budapesten a horvát focikapitány

Erre számít Budapesten a horvát focikapitány

Po­koli han­gu­la­tot vár Zlatko Dalic.

A hor­vá­tok az azeriek le­győ­zése után a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép­nek pá­lyára a Gro­u­pama Aré­ná­ban. Po­koli han­gu­la­tot vár Zlatko Dalic.

Itt az első balhé: borította a bilit a csapatról a válogatott sztárja

Itt az első balhé: borította a bilit a csapatról a válogatott sztárja

Szo­kása sze­rint nem tür­tőz­tette magát a ru­ti­nos fo­cista.

Szo­kás sze­rint nem tür­tőz­tette magát. Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint hi­bá­zott a szennyes ki­te­re­ge­té­sé­vel.

Marco Rossi nem kertelt, ezért kaptunk ki Szlovákiában

Marco Rossi nem kertelt, ezért kaptunk ki Szlovákiában

Két­gó­los ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Két­gó­los ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Elárulták a szlovákok, miért félnek a magyaroktól

Elárulták a szlovákok, miért félnek a magyaroktól

Nagy­szom­ba­ton ját­szunk.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

Az év első vá­lo­ga­tott-meccse jön.

A ma­gyar szur­ko­lók a Nép­li­get­ből in­dul­tak el Sz­lo­vá­ki­ába a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök esti mér­kő­zé­sére.

Rossi meglepetést okozott, íme a kezdőcsapat

Rossi meglepetést okozott, íme a kezdőcsapat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban lép pá­lyára Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban lép pá­lyára Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Nem akárkitől kapott üzenetet Marco Rossi

Nem akárkitől kapott üzenetet Marco Rossi

Dunai Antal amondó, Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak helye van a kez­dő­csa­pat­ban. Az Új­pest le­gen­dája Bene Fe­renc­cel és Al­bert Fló­ri­án­nal pél­dá­ló­zott.

Dunai Antal amondó, Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak helye van a kez­dő­csa­pat­ban. Az Új­pest le­gen­dája Bene Fe­renc­cel és Al­bert Fló­ri­án­nal pél­dá­ló­zott.

Dzsudzsák játék nélkül is a válogatott vezére lesz

Dzsudzsák játék nélkül is a válogatott vezére lesz

Dzs­u­dzsák fon­tos sze­re­pet kap.

Nagy szük­sége lenne a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nak arra a Dzs­u­dzsák Ba­lázsra, aki éve­ken át fa­na­ti­zálta és tü­zelte a tár­sait a meccsek előtt.

Őrület Telkiben, tomboló szurkolók lepték el a válogatott edzőtáborát

Őrület Telkiben, tomboló szurkolók lepték el a válogatott edzőtáborát

Tü­ze­ket gyúj­tot­tak és tü­ze­lik a já­té­ko­so­kat. Vi­lá­gos üze­net ez a Sz­lo­vá­kia el­leni Eb-se­lej­tező előtt: több ez, mint egy meccs.

Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Szlovák-magyar: Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, amely csü­tör­tök este Sz­lo­vá­ki­á­val csap össze.

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, amely csü­tör­tök este Sz­lo­vá­ki­á­val csap össze. A já­té­ko­so­kat ha­ma­ro­san a szur­ko­lók is kö­ve­tik.

Gondban a kapitány, berúgta az öltözőajtót a válogatott újonca

Gondban a szövetségi kapitány, berúgta az öltözőajtót a magyar labdarúgó-válogatott újonca

Fel­ad­ták a lec­két Marco Ros­si­nak! Nehéz vá­lasz­tás az Eb-se­lej­te­zők előtt: rutin a kis­pad­ról vagy a bom­ba­for­má­ban ját­szó ta­pasz­ta­lat­lan fi­a­tal?

Fel­ad­ták a lec­két Marco Ros­si­nak! Nehéz dön­tés vár az olasz mes­terre a fon­tos Eb-se­lej­te­zők előtt: rutin a kis­pad­ról vagy a bom­ba­for­má­ban ját­szó ta­pasz­ta­lat­lan fi­a­tal?

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Remek hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, gólt is szer­zett.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, gólt is szer­zett.

Marco Rossi nem kertel, csak egy eredményt fogadna el

Marco Rossi nem kertel, csak egy eredményt fogadna el

Sz­lo­vá­kia ellen kez­dünk.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­kia ellen kezdi az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket.

Nagyon jó külföldi focista jelentkezett be a magyar válogatottba

Nagyon jó külföldi focista jelentkezett be a magyar válogatottba

Két hó­na­pon múlik min­den.

Két hó­na­pon múlik min­den. Több posz­ton be­vet­hető, min­denki szá­mára is­me­rős já­té­kos­ról van szó.

Itt a vég, Shane Tusup teljesen megőrült

Itt a vég, Shane Tusup teljesen megőrült

Egyre in­kább úgy fest, ko­moly men­tá­lis za­va­rok­kal küzd Shane Tusup.

Egyre in­kább az a gya­núnk, hogy ko­moly men­tá­lis za­va­rok­kal küzd Shane Tusup.

Nagy a baj, újabb kulcsember dőlt ki a fociválogatottból

Nagy a baj, újabb kulcsember dőlt ki a fociválogatottból

Ez a hír na­gyon nem hi­ány­zott.

Ez nem hi­ány­zott a szlo­vák-ma­gyar meccs előtt. Még egy sé­rült: a Vidi já­té­kosa nem játsz­hat a kö­zelgő Eb-se­lej­te­ző­kön. Ez az ára, hogy el­ke­rülje a mű­té­tet.

Meglepetések a válogatott keretében, ők készülnek Szlovákia ellen

Meglepetések a fociválogatott keretében

Szo­bosz­lai és Ba­logh is tagja az Eb-se­lej­te­zőkre össze­hí­vott csa­pat­nak.

Mel­let­tük dön­tött Marco Rossi. Szo­bosz­lai és Ba­logh Nor­bert is tagja az Eb-se­lej­te­zőkre össze­hí­vott csa­pat­nak.

Óriási bejelentést tett a magyar válogatott kapusa

Óriási bejelentést tett a magyar válogatott kapusa

Mikler Ro­land fe­le­sége ik­re­ket vár.

Mikler Ro­land fe­le­sége ik­re­ket vár. A Sze­gedre vissza­térő já­té­kos a kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be az öröm­hírt.

Borzasztó hírt kapott a magyar válogatott játékos

Megvan a diagnózis, borzasztó hírt kapott a magyar válogatott játékos

Szed­mák Ré­kára hosszú ki­ha­gyás vár.

Szed­mák Ré­ká­nak el­sza­kadt a ke­reszt­sza­lagja, műtét és hosszú ki­ha­gyás vár rá. A nyári Eu­rópa-baj­nok­ság­ról is le­ma­rad.

Rossz hír a magyar válogatottnak, ez nem hiányzott

Rossz hír a magyar válogatottnak, ez nem hiányzott

Sal­lai Ro­land nem lép­het pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott szlo­vá­kok és hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőin.

Sal­lai Ro­land nem lép­het pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott szlo­vá­kok és hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőin.

Óriási csapás érte a szlovákokat a magyarok elleni meccs előtt

Óriási csapás érte a szlovákokat a magyarok elleni meccs előtt

Ke­ve­sebb, mint egy hónap múlva játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eb-se­lej­te­zőt.

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Kez­dőd­nek az Eb-se­lej­te­zők.

Napra pon­to­san egy hónap múlva Nagy­szom­ba­ton játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőt.

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eb-se­lej­te­zők előtt.

Hadat üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eb-se­lej­te­zők előtt.

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eb-se­lej­te­zők rajtja.

Van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eb-se­lej­te­zők rajtja.

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát vi­lág­klasszi­sok vet­ték körül.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél.

Leg­alábbis a se­lej­te­ző­cso­port­ból biz­to­san nem. A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél, a hor­vá­tok cso­port­el­ső­sé­gé­ben pedig biz­tos.