CÍMKE: 'magyar válogatott'

Nem hiszed el, ki jelentkezett Storck helyére!

Nem hiszed el, ki jelentkezett Storck helyére!

Fel­te­he­tően nem hisz majd a sze­mé­nek Csá­nyi Sán­dor, ha el­ol­vassa, ki ajánlja magát.

Elengedik, Rossi mehet a magyar válogatotthoz

Elengedik, Rossi mehet a magyar válogatotthoz

A hát­tér­ben fo­lya­ma­to­san tar­ta­nak az egyez­te­té­sek, az MLSZ Bernd Storck utód­ját ke­resi.

Storckról ezt nem gondoltuk volna: búcsúzóul mindenkit meglepett

Storck búcsúzóul mindenkit meglepett

Szót kért a me­nesz­tett ka­pi­tány. Eddig nem eze­ket a dol­go­kat hang­sú­lyozta...

Szót kért a me­nesz­tett szö­vet­ségi ka­pi­tány. Eddig nem eze­ket a dol­go­kat hang­sú­lyozta...

Ezek a gondok Nagy Ádámmal, ezért nem játszik

Ezek a gondok Nagy Ádámmal, ezért nem játszik

Nagy Ádám az új idény­ben még egyet­len per­cet sem ját­szott az olasz Bo­lo­gná­ban.

Nagy Ádám az új idény­ben még egyet­len per­cet sem ját­szott az olasz Bo­lo­gná­ban.

Marco Rossi vallott, Bernd Storck utódjaként emlegetik

Marco Rossi vallott, Bernd Storck utódjaként emlegetik

Ked­den dön­te­nek a ka­pi­tány sor­sá­ról.

A vi­lág­baj­noki se­lej­te­zők be­fe­je­zése óta a szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­mé­lye a téma.

Beszólt a magyaroknak a holland világsztár

Beszólt a magyaroknak a holland világsztár

Ezt aztán nem tesszük zsebre. Pedig Van der Vaart a sa­ját­ja­ira se lehet büszke...

Ezt aztán nem tesszük zsebre. Pedig Van der Vaart a sa­ját­ja­ira se lehet büszke, de a jelek sze­rint az még min­dig más szint...

Kirúgják Storckot? Szavazz a kapitány sorsáról

Kirúgják Storckot? Szavazz a kapitány sorsáról

Bernd Storck ellen tün­tet­tek.

A kö­zön­ség Bernd Storck ellen tün­te­tett a keddi, Fe­röer-szi­ge­tek el­leni bu­da­pesti vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Ismét Bernd Storck állása a tét

Ismét Bernd Storck állása a tét

Sok­kal több forog koc­kán a cso­port har­ma­dik he­lyé­nél.

Sok­kal több forog koc­kán a cso­port har­ma­dik he­lyé­nél a ma esti bu­da­pesti, Fe­röer-szi­ge­tek el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn. Ku­darc ese­tén ismét a szö­vet­ségi ka­pi­tány, Bernd Storck jö­vője lenne a téma.

Dzsudzsák szava dönthet Storck sorsáról

Dzsudzsák szava dönthet Storck sorsáról

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak jö­vő­jé­ről ked­den dön­te­nek.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs és tár­sai vé­le­mé­nyén is múl­hat Bernd Storck sorsa. A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak jö­vő­jé­ről ked­den dön­te­nek.

Reagált a bókra, elbűvölte Svájcot a magyar riporternő

Reagált a bókra, elbűvölte Svájcot a magyar riporternő

Ber­kesi Judit jó­kora fi­gyel­met kel­tett Svájc­ban. A ma­gyar ri­por­ternő re­a­gált a bó­kokra.

Ber­kesi Judit jó­kora fi­gyel­met kel­tett Svájc­ban. A ma­gyar ri­por­ternő re­a­gált a bó­kokra.

Súlyos vereség, Bernd Storck ismét bajban van

Súlyos vereség, Bernd Storck ismét bajban van

Ismét cső­döt mon­dott a vá­lo­ga­tott.

Ismét cső­döt mon­dott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely ez­út­tal Svájc­ban ma­radt alul.

Nagy a tét, Storck nem hibázhat a záró meccseken

Nagy a tét, Storck nem hibázhat a záró meccseken

Svájc és Fe­röer kö­vet­ke­zik.

Csak lát­szó­lag nincs tétje a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott soron kö­vet­kező két vi­lág­baj­noki se­lej­te­ző­jé­nek.

Arcpirító bakik,
Bernd Storck
a hibákra mutogat

Arcpirító bakik,
Bernd Storck
a hibákra mutogat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 5-2-re ki­ka­pott Svájc ven­dé­ge­ként a szom­bati vb-se­lej­te­zőn.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 5-2-re ki­ka­pott Svájc ven­dé­ge­ként a szom­bati vb-se­lej­te­zőn.

Ez a baj a magyar válogatottal, kitálalt a szövetségi kapitány

Ez a baj a magyar válogatottal, kitálalt a szövetségi kapitány

Pedig ez lenne a leg­egy­sze­rűbb. Nem tit­kolta elé­ge­det­len­sé­gét, nyíl­tan ki­fej­tette vé­le­mé­nyét a szak­ve­zető.

Pedig ez lenne a leg­egy­sze­rűbb. Nem tit­kolta elé­ge­det­len­sé­gét, nyíl­tan ki­fej­tette vé­le­mé­nyét a csa­pat élére nem­rég ki­ne­ve­zett szak­ve­zető.

Nincs kegyelem, ezt üzenték Magyarországnak a portugálok

Nincs kegyelem, ezt üzenték Magyarországnak a portugálok

Pris­kin Tamás sza­bály­ta­lan­ko­dása újabb for­du­la­tot ho­zott.

Pris­kin Tamás sza­bály­ta­lan­ko­dása újabb for­du­la­tot ho­zott.

Bernd Storck elszánt, erre készül Svájc ellen

Bernd Storck elszánt, erre készül Svájc ellen

A szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint fon­tos a jó játék Svájc­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya sze­rint fon­tos a jó játék Svájc­ban a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Na végre, Bernd Storck jó híreket kapott

Na végre, Bernd Storck jó híreket kapott

Ti­zen­két lé­giós ke­rült a ke­retbe.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ok­tó­ber 7-én Svájc­ban lép pá­lyára, három nap­pal ké­sőbb pedig Fe­röer-szi­ge­te­ket fo­gadja vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Storck bajban, Varga Roland mentheti meg a válogatottat

Storck bajban, Varga Roland mentheti meg a válogatottat

Ki ját­szik a csa­tár­sor­ban?

Sé­rü­lé­sek és el­til­tá­sok ne­he­zí­tik Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány mun­ká­ját a kö­zelgő vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zők előtt.

Ebből mi lesz? Óriási gondban Bernd Storck

Ebből mi lesz? Óriási gondban Bernd Storck

Po­csék hírt ka­pott Bernd Storck a soron kö­vet­kező két vb-se­lej­tező előtt.

Po­csék hírt ka­pott Bernd Storck a soron kö­vet­kező két vi­lág­baj­noki se­lej­tező előtt.

Csodás testek, neves lap áradozik a szexi magyar sportolónőkről

Csodás testek, neves lap áradozik a szexi magyar sportolónőkről

Kül­föl­dön is fel­fe­dez­ték ma­guk­nak gyö­nyörű röp­ise­in­ket. Di­csé­rik az alak­ju­kat, imád­ják a fo­tó­i­kat!

Kül­föl­dön is fel­fe­dez­ték ma­guk­nak gyö­nyörű röp­ise­in­ket. Di­csé­rik az alak­ju­kat, imád­ják a fo­tó­i­kat!

Nikolics ismét beintett, üzent a válogatottnak

Nikolics ismét beintett, üzent a válogatottnak

Ni­ko­lics ismét nem ját­szik.

Úgy fest, Ni­ko­lics Ne­manja nél­kül fe­jezi be a 2017-es évet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Détári kioktatta Storckot

Détári kioktatta Storckot

Dét­ári nem érti, hogy Storck miért nem ta­nult meg ez idáig ma­gya­rul.

Dét­ári Lajos a ko­rábbi hét­sze­res lab­da­rúgó vá­lo­ga­tott nem érti, hogy Storck miért nem ta­nult meg ez idáig ma­gya­rul.

Szalai Ádám elismerte, súlyos sérülést szenvedett

Szalai Ádám elismerte, súlyos sérülést szenvedett

A Hoffen­heim és a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára el­árulta, mikor tér­het vissza a pá­lyára.

A Hoffen­heim és a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára el­árulta, mikor tér­het vissza a pá­lyára.

Nincs visszaút? Ezért ül a kispadon Nagy Ádám

Nincs visszaút? Ezért ül a kispadon Nagy Ádám

Ki­szo­rult a Bo­logna kez­dő­csa­pa­tá­ból Nagy Ádám, aki az ed­digi három for­du­lót a kis­pa­don ülte végig.

Ki­szo­rult a Bo­logna kez­dő­csa­pa­tá­ból Nagy Ádám, aki az ed­digi három for­du­lót a kis­pa­don ülte végig.

Tényleg csak ennyit érünk? Storck lehűtötte a kedélyeket

Tényleg csak ennyit érünk? Storck lehűtötte a kedélyeket

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya őszinte vé­le­ményt for­mált a je­len­ről és a jö­vő­ről.

Végre kijutnak az olimpiára a focisták?

Végre kijutnak az olimpiára a focisták?

Dupla teher nyomja a ma­gyar U21-es lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vál­lát.

Dupla teher nyomja a ma­gyar U21-es lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vál­lát az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­kön. Nem csak az Eb a cél, az olim­piai sze­rep­lést is el­ér­he­tik a fi­a­ta­lok, akik győ­ze­lem­mel kezd­ték a so­ro­za­tot.

Szalai Ádámról lemondtak, egyre rosszabb a helyzete

Szalai Ádámról lemondtak, egyre rosszabb a helyzete

Úgy fest, nehéz hetek vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tá­rára, aki biz­to­san nem játsz­hat a Hoffen­heim­ben.

Úgy fest, nehéz hetek vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tá­rára, aki biz­to­san nem játsz­hat a Hoffen­heim­ben.

Európa hentese bunkó volt a magyar csatárral

Európa hentese bunkó volt a magyar csatárral

Új képek ke­rül­tek elő a Pris­kin Tamás-Pepe affér­ról, ame­lyek egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ják, hogy a por­tu­gál hát­véd sza­bály­ta­lan­ko­dott elő­ször a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Új képek ke­rül­tek elő a Pris­kin Tamás-Pepe affér­ról, ame­lyek egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ják, hogy a por­tu­gál hát­véd sza­bály­ta­lan­ko­dott elő­ször.

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

Ál­lí­tása sze­rint nincs benne harag.

A cse­hek le­győ­zése után Iv­ko­vics Sz­to­jan arról be­szélt, hogy Ma­gyar­or­szág min­den szem­pont­ból jobb, mint Ro­má­nia. A két ko­sár­vá­lo­ga­tott ma este ját­szik.

Brutális vallomás, gyengeségeiről mesélt a magyar sztárkosaras

Brutális vallomás, gyengeségeiről mesélt a magyar sztárkosaras

Kel­ler tisz­tá­ban van a ké­pes­sé­ge­i­vel.

Őszin­tén be­is­merte, hogy nem iga­zán te­het­sé­ges já­té­kos. Gye­rek­ko­rá­ban is az erőn­léte emelte ki a töb­biek közül.

Ez már sok, Ronaldo csapattársa gúnyt űzött a magyarokból

Ez már sok, Ronaldo csapattársa gúnyt űzött a magyarokból

A por­tu­gál fo­cis­ták zokon vet­ték Dzs­u­dzsá­kék ag­resszív já­té­kát. Fonte már úgy ál­lí­totta be a meccset, mintha va­dász­tak volna rájuk a pá­lyán.

A por­tu­gál fo­cis­ták zokon vet­ték Dzs­u­dzsá­kék ag­resszív já­té­kát. Fonte már úgy ál­lí­totta be a meccset, mintha va­dász­tak volna rájuk a pá­lyán.

Megrázó interjú, Priskin szenved a kiállítás óta

Megrázó interjú, Priskin szenved a kiállítás óta

Na­gyon meg­vi­selte Pris­kin Ta­mást a por­tu­gá­lok el­leni ki­ál­lí­tása. A ma­gyar csa­tár alig aludt a mér­kő­zést kö­ve­tően.

Na­gyon meg­vi­selte Pris­kin Ta­mást a por­tu­gá­lok el­leni ki­ál­lí­tása. A ma­gyar csa­tár alig aludt a mér­kő­zést kö­ve­tően.

Olimpiai bajnokunk ijesztett rá Ronaldóra a budapesti éjszakában

Olimpiai bajnokunk ijesztett rá Ronaldóra a budapesti éjszakában

A por­tu­gál sztár­fo­cista mo­soly­gás he­lyett ré­mült képet vá­gott.

A por­tu­gál sztár­fo­cista mo­soly­gás he­lyett ré­mült képet vá­gott.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázst is elveszítette a magyar válogatott

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázst is elveszítette a magyar válogatott

Nem játsz­hat Svájc ellen ok­tó­ber­ben.

A csa­pat­ka­pi­tány ki­sár­gázta magát a kö­vet­kező meccs­ről, nem játsz­hat Svájc­ban. A por­tu­gá­lok Cris­ti­ano Ro­naldo gól­passzá­val nyer­tek Bu­da­pes­ten.

Elképesztő, mit tett Ronaldo a budapesti meccs előtt

Elképesztő, mit tett Ronaldo a budapesti meccs előtt

Ro­naldo cso­dá­la­tos gesz­tust tett.

Mi­köz­ben a por­tu­gál vá­lo­ga­tott gőz­erő­vel ké­szül a Ma­gyar­or­szág el­leni mér­kő­zésre, Cris­ti­ano Ro­naldo cso­dá­la­tos gesz­tust tett.

Pánik Nikolics miatt, az amerikaiak utolsó esélyről beszélnek

Pánik Nikolics miatt, az amerikaiak utolsó esélyről beszélnek

Hetek óta kín­ló­dik a ma­gyar csa­tár.

Hetek óta kín­ló­dik a ma­gyar csa­tár és csa­pata. Ko­ráb­ban a baj­noki cím­ről ál­mo­doz­tak, most már csak az utolsó le­he­tő­sé­gek­ben re­mény­ked­het­nek.

Árulkodó fotó, trükközik a fűvel a válogatott a Fradi-stadionban

Árulkodó fotó, trükközik a fűvel a válogatott a Fradi-stadionban

Ki­szúr­tuk a cselt a leg­utóbbi meccsen. Ezzel meg lehet ke­se­rí­teni az el­len­fél éle­tét! Vajon be­vet­jük a por­tu­gá­lok ellen is?

Szalai ezért kell mindenkinél jobban a magyar focinak

Szalai ezért kell mindenkinél jobban a magyar focinak

Nehéz hely­zet­ben van Bernd Storck. Égető szük­sé­günk lenne egy jó csa­tárra.

Nehéz hely­zet­ben van Bernd Storck. Égető szük­sé­günk lenne egy jó csa­tárra.

Most közölték: különleges szabály lépett életbe a magyar válogatottnál

Különleges szabály lépett életbe a magyar válogatottnál

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk nem akarja tönk­re­tenni já­té­ko­sait. Az alat­to­mos fáj­da­lom­tól szen­vedő csa­pat­ka­pi­tány dönt­heti el, mennyit ját­szik.

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Drukkereinktől remegnek a portugálok, jön az ultrák nagy dobása

Az egyik por­tu­gál sport­ol­dal ha­tá­ro­zott vé­le­ményt írt a Gro­u­pama Aré­ná­ról és a vár­ható han­gu­lat­ról.

Mennyit ér a lettek elleni siker? Szalai lehűtötte a kedélyeket

Mennyit ér a lettek elleni siker? Szalai lehűtötte a kedélyeket

Ve­zér­ál­do­zat­tal járt a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­kere Lett­or­szág ellen. Sza­lai Ádám idő előtt cse­rét kért.

Ve­zér­ál­do­zat­tal járt a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­kere Lett­or­szág ellen. Sza­lai Ádám idő előtt cse­rét kért.

Kész rablás, durván átverhetik a magyar fociszurkolókat

Kész rablás, durván átverhetik a magyar fociszurkolókat

El­ké­pesztő pénzt is el­kér­het­nek a jegy­üzé­rek a hasz­nál­ha­tat­lan be­lé­pő­kért. Az MLSZ fi­gyel­mez­tette a druk­ke­re­ket.

Egé­szen el­ké­pesztő pénzt is el­kér­het­nek a jegy­üzé­rek. Az MLSZ fi­gyel­mez­tette a druk­ke­re­ket a por­tu­gál meccs előtt.

Storck vallomása, elárulta, min ment keresztül

Storck vallomása, elárulta, min ment keresztül

A ma­gyar csa­pat 3-1-re győ­zött.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este 3-1-re le­győzte a lett csa­pa­tot a bu­da­pesti Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Storck állásával játszanak Dzsudzsákék

Sorsdöntő meccs, Storck állásával játszanak Dzsudzsákék

Ko­moly bajba ke­rül­het a ka­pi­tány.

Ha nem si­ke­rül meg­verni Lett­or­szá­got, akkor ko­moly bajba ke­rül­het a német ka­pi­tány.

Újabb csapás, csapatkapitányát veszítette a magyar válogatott

Újabb csapás, csapatkapitányát veszítette a magyar válogatott

Hanga Ádám meg­sé­rült az Eb első meccsén.

Iv­ko­vics nem koc­káz­ta­tott Hanga Ádám­mal, aki az első fél­idő haj­rá­já­ban esett rá a csí­pő­jére. Ki­lenc pont­tal végül ki­ka­pott a vá­lo­ga­tott.

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Tétmeccs nélkül is kell Dzsudzsák Balázs

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs...

Aligha van nagy for­má­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs, aki jú­nius óta csak három ku­pa­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára.

Nagy a baj: orvosok kezébe került a fociválogatott sztárja!

Nagy a baj: orvosok kezébe került a fociválogatott sztárja!

Gyor­san le kel­lett cse­rélni a BL-ben.

13 perc után le kel­lett cse­rélni a Baj­no­kok Li­gá­já­ban Kle­in­heis­lert. Egye­lőre nem tudni, mek­kora a baj.

Dráma a válogatottban, Storckot elhagyták a játékosai

Dráma a válogatottban, Storckot elhagyták a játékosai

Kle­in­heis­ler után a Fradi két alap­em­bere is ki­dőlt a vb-se­lej­te­zők előtt.

Kle­in­heis­ler után a Fe­renc­vá­ros két meg­ha­tá­rozó já­té­kosa is ki­dőlt a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zők előtt. Nem hív be új em­be­re­ket a ka­pi­tány.

"Ezt a gusztustalan miliőt ki tudja elviselni?" - kiállnak Kleinheislerért

"Ezt a gusztustalan miliőt ki tudja elviselni?" - kiállnak Kleinheislerért

Divat lett be­le­rúgni a kül­föl­dön ját­szó ma­gyar já­té­ko­sokba.

A fo­cista me­nedzs­mentje sze­rint divat lett be­le­rúgni a kül­föl­dön ját­szó ma­gyar já­té­ko­sokba. Pedig Dzs­u­dzsák Ba­lázs is meg­en­ged­hetné ma­gá­nak, hogy csak a pén­zét szá­mol­gassa, és ne tö­rőd­jön sem­mi­vel.

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista. Hol van már Lisz­tes, Dár­dai, vagy éppen Ki­rály?

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista.

Nikolics megnémult, az amerikaiak tudják az okát

Nikolics megnémult, az amerikaiak tudják az okát

Nem lesz bűn­bak a ma­gyar csa­tár­ból.

Egye­lőre nem csi­nál­nak bűn­ba­kot a ma­gyar csa­tár­ból Chi­ca­gó­ban. A csa­pat­já­ték­ban ke­re­sik az el­múlt hat meccs gyen­gél­ke­dé­sé­nek okait.

Ez vár a nőkre: a focidrukkerek álmát árulja a magyar válogatott

Ez vár a nőkre: a focidrukkerek álmát árulja a magyar válogatott

Az el­múlt évek­ben Ang­li­á­ban lé­gi­ós­kodó kapus üz­le­té­nek a férfiak biz­to­san örül­nek majd. Mit szól­nak ehhez a fe­le­sé­gek?

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Ezek a focisták viszik el az andorrai balhét

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után.

Nem a le­ve­gőbe be­szélt Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány a szé­gyen­tel­jes ve­re­ség után. Páran vég­leg le­mond­hat­nak a nem­zeti csa­pat­ról?

Nagy álmáról mesélt a Fradi sztárja

Elárulta a Fradi sztárja, hogy kivel játszana a válogatottban

A klub­csa­pa­tá­ban már együtt játsz­hat a test­vé­ré­vel Lov­ren­csics Gergő.

A klub­csa­pa­tá­ban már együtt fut­bal­loz­hat a test­vé­ré­vel Lov­ren­csics Gergő, ugyan­ezt sze­retné át­érezni a vá­lo­ga­tott­nál is.

Mi történt Storck és Nikolics között?

Mi történt Storck és Nikolics között?

Ni­ko­lics Ne­manja 2016 ok­tó­be­ré­ben ját­szott utol­jára a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. A leg­gól­erő­sebb fut­ball­csa­tárt azóta fo­lya­ma­to­san ki­hagyta Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány.

Ni­ko­lics Ne­manja 2016 ok­tó­be­ré­ben ját­szott utol­jára a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. A leg­gól­erő­sebb fut­ball­csa­tárt azóta fo­lya­ma­to­san ki­hagyta Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány.

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

Storck meglepődött a szurkolókon, nem ezt várta tőlük

A német edző meg­védte Sza­lai­é­kat.

A német szak­em­ber sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon csak az ered­mény szá­mít. A vá­lo­ga­tott tá­ma­dóit a vé­del­mébe vette.

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt a ka­pi­tány.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

Bernd Storck válaszolt Nikolics váratlan bejelentésére

Bernd Storck válaszolt Nikolics váratlan bejelentésére

Ni­ko­lics Ne­manja távol marad a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két mér­kő­zé­sé­től. A ka­pi­tány re­a­gált.

Ni­ko­lics Ne­manja távol marad a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két mér­kő­zé­sé­től. A ka­pi­tány re­a­gált.

Botrány, elküldték a magyar válogatott szövetségi kapitányát

Botrány, elküldték a magyar válogatott szövetségi kapitányát

He­ve­sen rek­la­mált a szlo­vé­nok el­leni meccsen Iv­ko­vics Sz­to­jan, ezért a nagy­szü­net­ben ki­ál­lí­tot­ták.

He­ve­sen rek­la­mált a szlo­vé­nok el­leni meccsen Iv­ko­vics Sz­to­jan, ezért a nagy­szü­net­ben ki­ál­lí­tot­ták.

Sokkoló bejelentést tettek a vízilabdázók sajtótájékoztatóján

Sokkoló bejelentést tettek a vízilabdázók sajtótájékoztatóján

Nem ját­szik to­vább a csa­pat­ka­pi­tány.

Nem ját­szik to­vább a vá­lo­ga­tott­ban a vb-ezüst­ér­mes ma­gyar csa­pat sztárja. Egy ideig in­kább pi­henni akar.

Lesújtó rangsor, nem sokra tartják a magyar válogatottat

Lesújtó rangsor, nem sokra tartják a magyar válogatottat

A mi­e­ink nem esé­lye­sek az Eb-n.

A mi­e­ink fi­no­man fo­gal­mazva sem esé­lye­sek a szep­tem­beri Eb-n. Csu­pán két csa­pa­tot tar­ta­nak gyen­gébb­nek Hanga Ádá­mék­nál.

Dárdai végre elárulta, mi a baj Dzsudzsákkal

Dárdai Pál végre elárulta, mi a baj Dzsudzsák Balázzsal

Meg­van a vé­le­mé­nye. Ni­ko­lics Ne­man­já­ról, Bernd Storck­ról és a fiai jö­vő­jé­ről, sőt a ma­gyar foci nya­va­lyá­i­ról is be­szélt a ma­gyar Bun­des­liga-edző.

Meg­van a vé­le­mé­nye. Ni­ko­lics Ne­man­já­ról, Bernd Storck­ról és a fiai jö­vő­jé­ről, sőt a ma­gyar foci nya­va­lyá­i­ról is be­szélt a ma­gyar Bun­des­liga-edző.

Felrobbant a Hajós uszoda, csodát tettek a magyarok

Felrobbant a Hajós uszoda, csodát tettek a magyarok

Mí­nusz há­rom­ról jöt­tek vissza a női pó­ló­sok, így pén­te­ken az ötö­dik he­lyért játsz­hat­nak a Mar­git­szi­ge­ten.

Mí­nusz há­rom­ról jöt­tek vissza a női pó­ló­sok, így pén­te­ken az ötö­dik he­lyért játsz­hat­nak a Mar­git­szi­ge­ten.

Totális diadal, jöhet a vébédöntő?

Totális diadal, jöhet a vébédöntő?

Könnye­dén húzta be utolsó cso­port­meccsét Märcz Tamás együt­tese.

Könnye­dén húzta be utolsó cso­port­meccsét Märcz Tamás együt­tese. Az első hely az auszt­rá­lok­nak kö­szön­he­tően meg is lett.

Kiderítettük, ezt kell tudni a vízilabdás bírók szidásához

Kiderítettük, ezt kell tudni a vízilabdás bírók szidásához

Sokan ki­akad­tak a ma­gyar-olasz után.

A já­té­ko­sok és a szur­ko­lók is ki­akad­tak a ma­gyar-olasz meccsen. Meg­tud­tuk, hogy mire kell fi­gyelni ez­után.

Keserű csalódás, könnyes magyar kudarc a vizes vb-n

Keserű csalódás, könnyes magyar kudarc a vizes vb-n

Menny­ből a po­kolba: ki­jó­za­nító po­font kap­tak női ví­zi­lab­dá­zó­ink a me­den­cé­ben.

Menny­ből a po­kolba: ki­jó­za­nító po­font kap­tak női ví­zi­lab­dá­zó­ink a me­den­cé­ben.

Őket rejti a sapka és a víz: bemutatjuk a pólós lányokat

Őket rejti a sapka és a víz: bemutatjuk a pólós lányokat

A meccse­ken nem sokat lá­tunk be­lő­lük, és ke­ve­set tu­dunk meg róluk. Se­gí­tünk meg­is­merni a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott tag­jait.

A meccse­ken nem sokat lá­tunk be­lő­lük, és ke­ve­set tu­dunk meg róluk. Se­gí­tünk meg­is­merni a női ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott tag­jait.

Hallgattak Csernus doki javaslatára a válogatott sztárjai

Hallgattak Csernus doki javaslatára a válogatott sztárjai

A vi­lág­baj­nok­ság előtt pa­pírra ve­tet­ték fo­ga­dal­mu­kat a női pó­ló­sok, amit meg is osz­tot­tak egy­más­sal.

A vi­lág­baj­nok­ság előtt pa­pírra ve­tet­ték fo­ga­dal­mu­kat a női pó­ló­sok, amit meg is osz­tot­tak egy­más­sal.

Nikolics belefásult? Így reagál a válogatottra

Nikolics belefásult? Így reagál a válogatottra

Re­me­kel a ten­ge­ren­tú­lon.

Ten­ge­ren­túli si­ke­rei el­le­nére idén még nem sze­re­pelt a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban a csa­tár.

Kihagyja a vb-t a magyar válogatott sztárja

Kihagyja a világbajnokságot a magyar válogatott sztárja

Kis­ba­bát vár a csa­pat alap­em­bere.

Kis­ba­bát vár a csa­pat alap­em­bere, aki a szü­lés után profi­ként foly­tatná a kar­ri­er­jét. Még a to­kiói olim­pi­á­ról sem mon­dott le.

Micsoda buli, így még nem láttad Juhász Rolandot

Micsoda buli, így még nem láttad Juhász Rolandot

Szom­ba­ton ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját.

Szom­ba­ton ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a Vi­deo­ton hát­védje, a ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi sztárja.

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

Már a 14. gól­já­nál tart Ame­ri­ká­ban.

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban. Csa­pata simán nyert a Ka­ká­val fel­álló el­len­fél ellen.

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

Dárdai felkavarta az állóvizet, ezt mondta Storckról

A ma­gyar fut­ball leg­na­gyobb prob­lé­má­i­ról is be­szélt a Her­tha edzője. Egy nap a Du­na­szer­da­hely edzője is lehet.

A ma­gyar fut­ball leg­na­gyobb prob­lé­má­i­ról is be­szélt a Her­tha edzője. Egy nap a Du­na­szer­da­hely edzője is lehet.

Világklasszis csapatot vertek a magyar pólósok

Óriási siker, világklasszis csapatot vertek a magyar pólósok

Ke­mény meccsen nyer­tek a mi­e­ink.

Ke­mény meccsen nyert a ma­gyar vá­lo­ga­tott Gö­rög­or­szág­ban, a szö­vet­ségi ka­pi­tány elé­ge­dett volt a já­ték­kal.

Détári szívesen lenne szövetségi kapitány

Détári Lajos bevallotta, szívesen lenne szövetségi kapitány

A vi­lág­vá­lo­ga­tott fo­cista Kle­in­heis­ler­ről is el­mondta a vé­le­mé­nyét.

A vi­lág­vá­lo­ga­tott fo­cista el­mondta a vé­le­mé­nyét Kle­in­heis­ler­ről és Dzs­u­dzsák­ról is.

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Vallomás, neheztel Bernd Storckra a gólkirály

Könnyen lehet, hogy a szö­vet­ségi ka­pi­tány leg­kö­ze­lebb már be­hívja a ke­retbe a gól­vá­gót.

Könnyen lehet, hogy a szö­vet­ségi ka­pi­tány leg­kö­ze­lebb már be­hívja a ke­retbe a gól­vá­gót.

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

Elsírta magát lánykérés közben a válogatott játékosa

A ked­ve­sé­nek két­szer kel­lett meg­kér­nie a kezét. A spor­tos párt a nagy tá­vol­ság sem tudja szét­vá­lasz­tani.

A ked­ve­sé­nek két­szer kel­lett meg­kér­nie a kezét. A spor­tos párt a nagy tá­vol­ság sem tudja szét­vá­lasz­tani.

Könnyeivel küzdve nyilatkozott a magyar kosársztár

Könnyeivel küzdve nyilatkozott a magyar kosársztár

Drá­mai meccsen kap­tak ki az Eb-n.

Ért­hető a csa­ló­dott­ság, drá­mai ve­re­ség­gel bú­csú­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tott az Eu­rópa-baj­nok­ság­tól.

Andorrai égés helyett barnulás Ibizán. Így lazít a magyar focista

Andorrai égés helyett barnulás Ibizán. Így lazít a magyar focista

Sza­lai Ádám sé­rü­lés miatt ma­radt le a vá­lo­ga­tott csú­fos an­dor­rai ki­rán­du­lá­sá­ról. A fel­ké­szü­lés előtt el­lá­to­ga­tott még ked­venc szi­ge­tére.

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Nem kellenek, sorra térnek haza az Eb-hősök

Sti­eber Zol­tán­nal bő­vül­het azon vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­ták név­sora, akik az Eu­rópa-baj­nok­ság óta vissza­tér­tek az NB I-be.

Sti­eber Zol­tán­nal bő­vül­het azon vá­lo­ga­tott fut­bal­lis­ták név­sora, akik az Eu­rópa-baj­nok­ság óta vissza­tér­tek az NB I-be.

Világraszóló Eb-siker, továbbjutottak a magyar kosarasok!

Világraszóló Eb-siker, továbbjutottak a magyar kosarasok!

Az első for­du­ló­ban ki­kap­tak a spa­nyo­lok­tól a női ko­sár­lab­dá­zók, most a há­zi­gazda ellen ja­ví­tot­tak.

Az első for­du­ló­ban ki­kap­tak a spa­nyo­lok­tól a női ko­sár­lab­dá­zók, most a há­zi­gazda ellen ja­ví­tot­tak.

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Storck bekeményít, félhetnek a válogatott focisták

Csa­ló­dott né­hány já­té­ko­sá­ban.

A német szak­em­ber csa­ló­dott né­hány já­té­kos­ban, va­la­kit nem is akar többé be­hívni. Pris­kin Ta­mást a Fradi edzője nem en­gedte el.

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Reagált a Szerencsejáték Zrt., nem volt bunda Andorrában

Ki­e­le­mez­ték a fo­ga­dá­so­kat, és úgy vél­ték, nem tör­tént bun­dá­zás az An­dorra-Ma­gyar­or­szág meccsen.

Kínos pillanatok, gatya nélkül értek Madridba férfi pólósaink

Kínos pillanatok, gatya nélkül értek Madridba férfi pólósaink

Sze­ren­csére a spa­nyo­lok ki­se­gí­tet­ték a ví­zi­lab­dá­so­kat.

Sze­ren­csére a spa­nyo­lok ki­se­gí­tet­ték a ví­zi­lab­dá­so­kat. A csa­pat­ta­gok kény­te­le­nek vol­tak ru­há­kat vá­sá­rolni.