CÍMKE: 'magyar válogatott'

Jókora elvárás, Dzsudzsáknak üzent Marco Rossi

Jókora elvárás, Dzsudzsáknak üzent Marco Rossi

Jú­ni­us­ban két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra.

Hamarosan döntenek, erre várnak a magyar foci fiatal hősei

Hamarosan döntenek, erre várnak a magyar foci fiatal hősei

Az U17-es vá­lo­ga­tott ki­ju­tott a bra­zí­liai kor­osz­tá­lyos vi­lág­baj­nok­ságra.

Övék a jövő: szenzációs sikert értek el a fiatal magyar focisták

Övék a jövő: szenzációs sikert értek el a fiatal magyar focisták

34 éve várt di­a­dal! Fe­lül­múl­ták Bel­gi­u­mot, ki­ju­tot­tak a bra­zí­liai vb-re.

34 éve várt di­a­dal! Fe­lül­múl­ták Bel­gi­u­mot, ki­ju­tot­tak a vi­lág­baj­nok­ságra az or­szág új ked­ven­cei.

Ilyen a mesében sincs: ez vár a magyar foci sztárjára

Ilyen a mesében sincs: ez vár a magyar foci sztárjára

Sűrű hó­na­pok előtt áll Gu­lá­csi Péter.

Sűrű hó­na­pok előtt áll Gu­lá­csi Péter, a pá­lyán és a ma­gán­éle­té­ben is. Böl­csőt sze­rel, de az Eb-se­lej­te­ző­kön és a BL-ben is bra­vú­rokra ké­szül.

Hihetetlen siker született, egész Európa a magyarokat csodálja

Hihetetlen siker született, Európa a magyarokat csodálja

Az oro­szo­kat is le­győz­ték hi­bát­la­nul me­ne­telő fi­a­tal fo­cis­tá­ink. Irány a ne­gyed­döntő az Eb-n!

Az oro­szo­kat is le­győz­ték hi­bát­la­nul me­ne­telő fi­a­tal fo­cis­tá­ink. Irány a ne­gyed­döntő az Eb-n!

Óriási esélyt harcoltak ki a magyar focisták

Óriási esélyt harcoltak ki a magyar focisták

Az or­szág ked­ven­ce­ivé vál­hat­nak, ha élnek a nagy le­he­tő­ség­gel.

Edző­jük remek jós­nak bi­zo­nyult. Az or­szág ked­ven­ce­ivé vál­hat­nak az aka­dé­mis­ták, ha élnek a nagy le­he­tő­ség­gel.

Váratlan vallomás: a titkairól mesélt Szalai

Váratlan vallomás: a titkairól mesélt Szalai Ádám

Szo­kat­la­nul nyíl­tan be­szélt a pá­lyán kí­vüli éle­té­ről is a ma­gyar fo­cista.

Bú­vó­hely, hobbi, pél­da­kép, uta­zá­sok és egyéb ér­de­kes­sé­gek. Szo­kat­la­nul nyíl­tan be­szélt a pá­lyán kí­vüli éle­té­ről is a re­kor­der ma­gyar fo­cista.

Újabb parádés siker, remekel a magyar válogatott

Újabb parádés siker, idegenben remekel a magyar válogatott

Iz­land ellen foly­tat­ták a ma­gyar fi­a­ta­lok az ír­or­szági után­pót­lás lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Iz­land ellen foly­tat­ták a ma­gyar fi­a­ta­lok az ír­or­szági után­pót­lás lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Nem akár­mi­lyen ered­mény szü­le­tett a rang­adón. A foly­ta­tás­ban Orosz­or­szág­gal mér­kőz­nek meg. Ha pén­te­ken is to­vább­jut­nak, akkor a hét­fői ne­gyed­dön­tő­ben is pá­lyára lép­het­nek.

Gondban a magyar válogatott, ennek csúnya vége is lehet

Gondban a magyar válogatott, ennek csúnya vége is lehet

Lit­vá­nia nyert a ho­ki­vé­bén. Ha va­sár­nap Sz­lo­vé­nia is kikap, győ­zelmi kény­szer­ben lesz­nek a mi­e­ink.

Lit­vá­nia vá­rat­lan győ­zel­met ara­tott a ho­ki­vé­bén, így élet­ben ma­radt. Ha va­sár­nap Sz­lo­vé­nia is kikap, győ­zelmi kény­szer­ben lesz­nek a mi­e­ink.

Érdekes kulisszatitkot osztottak meg az új Puskás-stadionról

Érdekes kulisszatitkot osztottak meg az új Puskás-stadionról

A sta­di­on­avató is ko­ráb­ban lehet.

A va­do­natúj aréna kez­dő­köre tel­jes egé­szé­ben a Nép­sta­dion kez­dő­köre. Lehet, hogy a ter­ve­zett­nél ko­ráb­ban fel tud­ják avatni a lé­te­sít­ményt.

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Hihetetlen siker, világsztárhoz hasonlítják a magyar focistát

Eu­rópa egyik leg­jobb­já­nak lát­ják vá­lo­ga­tot­tunk osz­lo­pát. Ez nem üres duma, be­szé­de­sek a sta­tisz­ti­kák.

Apa a kispadon, áldás vagy átok?

Apa a kispadon, áldás vagy átok?

Zi­ne­dine Zi­dane nem­ré­gi­ben a saját fiát küldte pá­lyára a Real Mad­rid­ban. Mé­szöly Géza pon­to­san tudja, min ment ke­resz­tül az ifjú já­té­kos.

Zi­ne­dine Zi­dane nem­ré­gi­ben a saját fiát küldte pá­lyára a Real Mad­rid­ban. Mé­szöly Géza pon­to­san tudja, min ment ke­resz­tül az ifjú já­té­kos. Anno ő is a saját bőrén ta­pasz­talta meg, mi­lyen az, ami­kor egy le­genda, ese­tük­ben az édes­apád a ve­ze­tő­edződ.

Ezt látni kell, különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Ezt látni kell, különös dologra vállalkozott a magyar szépség

Szak­máry Gréta el­sza­valta az egyik ked­venc ver­sét. A ma­gyar női röp­labda-vá­lo­ga­tott sztárja kis­gye­rek kora óta sze­reti a szép­iro­dal­mat.

Szak­máry Gréta el­sza­valta az egyik ked­venc ver­sét. A ma­gyar női röp­labda-vá­lo­ga­tott sztárja kis­gye­rek kora óta sze­reti a szép­iro­dal­mat.

Nagy fordulat következett be Mészöly Kálmán állapotában

Nagy fordulat következett be Mészöly Kálmán állapotában

Új hírek kap­tak szárnyra a ma­gyar fut­ball le­gen­dá­já­nak hogy­lé­té­ről. Ki­de­rült, miért nem volt ott a ma­gyar-hor­vát meccsen.

Hihetetlen nyilatkozat hagyta el a magyar pólósztár száját

Hihetetlen nyilatkozat hagyta el a magyar pólósztár száját

Nagy Vik­tor megint ele­mé­ben volt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott a világ leg­jobb csa­pa­tait meg­előzve nyerte meg az Eu­rópa Kupát. Nagy Vik­tor megint ele­mé­ben volt.

Rég vártunk erre, Szoboszlai a terveiről beszélt

Rég vártunk erre, Szoboszlai a terveiről beszélt

Lé­pés­ről lé­pésre halad.

Lé­pés­ről lé­pésre halad. Cris­ti­ano Ro­nal­dót em­le­gette az eu­ró­pai sztár­klu­bok­kal, köz­tük éppen a Ju­ven­tus­szal is hírbe ho­zott ma­gyar fo­cista.

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

A leg­rosszabb­kor ütött be a krach. Edzője be­szélt egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk ki­dő­lé­sé­ről.

Marco Rossi aggódhat, ez biztos váratlanul érte

Marco Rossi aggódhat, ez biztos váratlanul érte

Azer­baj­dzsán kö­vet­ke­zik.

Min­den bi­zonnyal már a kö­vet­kező meccsre ké­szül a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Világsztárok mellé került a magyar focista

Óriási siker, világsztárok mellé került a magyar focista

Jó­kora el­is­me­rés.

Jó­kora el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott hát­védje.

Ez Marco Rossi véleménye a magyar bevándorláspolitikáról

Ez Rossi véleménye a magyar bevándorlási politikáról

Egy­sze­rűen el­ma­gya­rázta a lé­nye­get az olasz hír­ügy­nök­ség kér­dé­sére vá­la­szolva.

Egy­sze­rűen el­ma­gya­rázta a lé­nye­get az olasz hír­ügy­nök­ség kér­dé­sére vá­la­szolva.

Magyar-horvát: megdöbbentő szavak hagyták el Modric száját

Magyar-horvát: megdöbbentő szavak hagyták el Modric száját

A Real sztárja nem ker­telt, mi­u­tán a hor­vá­tok ki­kap­tak Bu­da­pes­ten.

A Real Mad­rid sztárja nem ker­telt, mi­u­tán a hor­vát fo­ci­vá­lo­ga­tott ki­ka­pott Bu­da­pes­ten.

Erre számít Budapesten a horvát focikapitány

Erre számít Budapesten a horvát focikapitány

Po­koli han­gu­la­tot vár Zlatko Dalic.

A hor­vá­tok az azeriek le­győ­zése után a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép­nek pá­lyára a Gro­u­pama Aré­ná­ban. Po­koli han­gu­la­tot vár Zlatko Dalic.

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

Magyar válogatott: fontos közleményt adott ki a rendőrség

Erre kell szá­mí­ta­niuk a druk­ke­rek­nek.

For­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani a ma­gyar-hor­vát meccs miatt. Va­sár­nap este át­me­ne­ti­leg a met­ró­pót­ló­bu­szok is te­relve köz­le­ked­nek majd.

Amikor megleptük a világot, a Beatles is a magyarokat csodálta

Amikor megleptük a világot, a Beatles is a magyarokat csodálta

Vi­lág­sztá­rok ellen lép pá­lyára va­sár­nap a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Csoda kell a si­ker­hez.

Vi­lág­sztá­rok ellen lép pá­lyára va­sár­nap a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Csoda kell a si­ker­hez.

Itt az első balhé: borította a bilit a csapatról a válogatott sztárja

Itt az első balhé: borította a bilit a csapatról a válogatott sztárja

Szo­kása sze­rint nem tür­tőz­tette magát a ru­ti­nos fo­cista.

Szo­kás sze­rint nem tür­tőz­tette magát. Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint hi­bá­zott a szennyes ki­te­re­ge­té­sé­vel.

Rossi meglepetést okozott, íme a kezdőcsapat

Rossi meglepetést okozott, íme a kezdőcsapat

Sz­lo­vá­ki­á­ban lé­pünk pá­lyára.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban lép pá­lyára.

Elárulták a szlovákok, miért félnek a magyaroktól

Elárulták a szlovákok, miért félnek a magyaroktól

Nagy­szom­ba­ton ját­szunk.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Marco Rossi nem kertelt, ezért kaptunk ki Szlovákiában

Marco Rossi nem kertelt, ezért kaptunk ki Szlovákiában

Két­gó­los ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Két­gó­los ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

A ma­gyar szur­ko­lók a Nép­li­get­ből in­dul­tak el Sz­lo­vá­ki­ába a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök esti mér­kő­zé­sére.

A ma­gyar szur­ko­lók a Nép­li­get­ből in­dul­tak el Sz­lo­vá­ki­ába a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök esti mér­kő­zé­sére.

Nem akárkitől kapott üzenetet Marco Rossi

Nem akárkitől kapott üzenetet Marco Rossi

Dunai Antal amondó, Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak helye van a kez­dő­csa­pat­ban. Az Új­pest le­gen­dája Bene Fe­renc­cel és Al­bert Fló­ri­án­nal pél­dá­ló­zott.

Dunai Antal amondó, Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak helye van a kez­dő­csa­pat­ban. Az Új­pest le­gen­dája Bene Fe­renc­cel és Al­bert Fló­ri­án­nal pél­dá­ló­zott.

Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, amely csü­tör­tök este Sz­lo­vá­ki­á­val csap össze. A já­té­ko­so­kat ha­ma­ro­san a szur­ko­lók is kö­ve­tik.

Dzsudzsák játék nélkül is a válogatott vezére lesz

Dzsudzsák játék nélkül is a válogatott vezére lesz

Dzs­u­dzsák fon­tos sze­re­pet kap.

Nagy szük­sége lenne a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nak arra a Dzs­u­dzsák Ba­lázsra, aki éve­ken át fa­na­ti­zálta és tü­zelte a tár­sait a meccsek előtt.

Őrület Telkiben, tomboló szurkolók lepték el a válogatott edzőtáborát

Őrület Telkiben, tomboló szurkolók lepték el a válogatott edzőtáborát

Tü­ze­ket gyúj­tot­tak és tü­ze­lik a já­té­ko­so­kat. Vi­lá­gos üze­net ez a Sz­lo­vá­kia el­leni Eb-se­lej­tező előtt: több ez, mint egy meccs.

Nagyon jó külföldi focista jelentkezett be a magyar válogatottba

Nagyon jó külföldi focista jelentkezett be a magyar válogatottba

Két hó­na­pon múlik min­den.

Két hó­na­pon múlik min­den. Több posz­ton be­vet­hető, min­denki szá­mára is­me­rős já­té­kos­ról van szó.

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Szo­bosz­lai Do­mi­nik újra meg­vil­lant.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, ezt gól­lal ün­ne­pelte meg. Ez jó jel a kö­zelgő Eb-se­lej­tező előtt.

Marco Rossi nem kertel, csak egy eredményt fogadna el

Marco Rossi nem kertel, csak egy eredményt fogadna el

Sz­lo­vá­kia ellen kez­dünk.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­kia ellen kezdi az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket.

Meglepetések a válogatott keretében, ők készülnek Szlovákia ellen

Meglepetések a fociválogatott keretében

Szo­bosz­lai és Ba­logh is tagja az Eb-se­lej­te­zőkre össze­hí­vott csa­pat­nak.

Mel­let­tük dön­tött Marco Rossi. Szo­bosz­lai és Ba­logh Nor­bert is tagja az Eb-se­lej­te­zőkre össze­hí­vott csa­pat­nak.

Borzasztó hírt kapott a magyar válogatott játékos

Megvan a diagnózis, borzasztó hírt kapott a magyar válogatott játékos

Szed­mák Ré­kára hosszú ki­ha­gyás vár.

Szed­mák Ré­ká­nak el­sza­kadt a ke­reszt­sza­lagja, műtét és hosszú ki­ha­gyás vár rá. A nyári Eu­rópa-baj­nok­ság­ról is le­ma­rad.

Nagy a baj, újabb kulcsember dőlt ki a fociválogatottból

Nagy a baj, újabb kulcsember dőlt ki a fociválogatottból

Ez a hír na­gyon nem hi­ány­zott.

Ez nem hi­ány­zott a szlo­vák-ma­gyar meccs előtt. Még egy sé­rült: a Vidi já­té­kosa nem játsz­hat a kö­zelgő Eb-se­lej­te­ző­kön. Ez az ára, hogy el­ke­rülje a mű­té­tet.

Óriási bejelentést tett a magyar válogatott kapusa

Óriási bejelentést tett a magyar válogatott kapusa

Mikler Ro­land fe­le­sége ik­re­ket vár. A Sze­gedre vissza­térő já­té­kos az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be az öröm­hírt.

Mikler Ro­land fe­le­sége ik­re­ket vár. A Sze­gedre vissza­térő já­té­kos az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be az öröm­hírt.

Rossz hír a magyar válogatottnak, ez nem hiányzott

Rossz hír a magyar válogatottnak, ez nem hiányzott

Sal­lai Ro­land nem lép­het pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott szlo­vá­kok és hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőin.

Sal­lai Ro­land nem lép­het pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott szlo­vá­kok és hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőin.

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Hadat üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zők előtt.

Óriási csapás érte a szlovákokat a magyarok elleni meccs előtt

Óriási csapás érte a szlovákokat a magyarok elleni meccs előtt

Ke­ve­sebb, mint egy hónap múlva játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eb-se­lej­te­zőt.

Rossz hírt kaptunk Dzsudzsákról, bajban lehet a válogatott

Rossz hírt kaptunk Dzsudzsákról, bajban lehet a válogatott

Dzs­u­dzsák Ba­lázs már­ci­us­ban ala­pos fej­tö­rést okoz­hat Marco Ros­si­nak, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs már­ci­us­ban ala­pos fej­tö­rést okoz­hat Marco Ros­si­nak, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­nak.

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Napra pon­to­san egy hónap múlva Nagy­szom­ba­ton játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőt.

Napra pon­to­san egy hónap múlva Nagy­szom­ba­ton játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőt.

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eb-se­lej­te­zők rajtja.

Van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eb-se­lej­te­zők rajtja.

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

Giggs szerint a magyaroknak nincs esélyük kijutni az Európa-bajnokságra

Leg­alábbis a se­lej­te­ző­cso­port­ból nem. A walesi ka­pi­tány leg­in­kább a szlo­vá­kok­tól fél, a hor­vá­tok el­ső­sé­gé­ben pedig biz­tos.

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

Elképesztő fotó került elő, világsztárok társaságában Marco Rossi

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyát vi­lág­klasszi­sok vet­ték körül.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Détári: Nem nekem kell elmondanom, mi történik itthon

Détári: Nem nekem kell elmondanom, mi történik itthon

Nincs sze­repe a ma­gyar fo­ci­ban.

Fut­bal­lunk utolsó vi­lág­klasszi­sá­nak je­len­leg nincs sze­repe a ma­gyar lab­da­rú­gás­ban, de van vé­le­mé­nye róla.

Marco Rossi elárulta, ezeket a focistákat figyeli

Marco Rossi elárulta, ezeket a focistákat figyeli

Öt hét múlva kezdi meg az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Öt hét múlva kezdi meg az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Több já­té­kos is Marco Rossi cél­ke­reszt­jé­ben.

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Máris a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőre szóló be­lé­pő­vel üzér­ked­nek.

Nyilasi Tibor biztos az aranyban, bajnok lesz a Fradi

Nyilasi Tibor biztos az aranyban, bajnok lesz a Fradi

Szom­ba­ton foly­ta­tó­dik az NB I.

Szom­ba­ton foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó NB I, a lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros öt pont előnnyel vezet a Mol Vidi FC-vel szem­ben.

Életben tartották olimpiai álmukat a magyar kézisek

Életben tartották olimpiai álmukat a magyar kézisek

Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kulcs­fon­tos­ságú győ­zel­met ara­tott Tu­né­zia ellen a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Férfi vá­lo­ga­tot­tunk kulcs­fon­tos­ságú győ­zel­met ara­tott Tu­né­zia ellen a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ba­logh Zsolt vissza­té­rése sokat je­len­tett.

Nagyot küzdöttek, de nem tudtak csodát tenni a magyar kézisek

Nem tudtak csodát tenni a magyar kézisek

Nagy Lász­lóék ki­kap­tak a dán vá­lo­ga­tot­tól. Va­sár­nap kulcs­fon­tos­ságú mér­kő­zés jön Tu­né­zia ellen.

Nagy Lász­lóék ki­kap­tak a vi­lág­sztá­rok­kal te­le­tűz­delt dán vá­lo­ga­tot­tól. Va­sár­nap kulcs­fon­tos­ságú mér­kő­zés jön Tu­né­zia ellen.

Fontos hír érkezett Nagy Lászlóval kapcsolatban

Fontos hír érkezett Nagy Lászlóval kapcsolatban

Ját­szani fog a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A Veszp­rém sztárja biz­to­san ját­szani fog a ja­nu­ári a dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­sá­gon. Azt még nem tudni, mennyi sze­rep jut neki.

Marco Rossi ettől tart, komoly gondba kerülhet

Marco Rossi ettől tart, komoly gondba kerülhet

Csa­tár­hi­ány a vá­lo­ga­tott­nál.

Gőz­erő­vel ké­szül a már­ci­us­ban kez­dődő lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre a szö­vet­ségi ka­pi­tány. Tény, hogy Marco Rossi nincs könnyű hely­zet­ben.

Siker a javából, katari zsoldosokat vert a magyar csapat

Siker a javából, katari zsoldosokat vert a magyar csapat

Len­dü­let­ben ma­rad­tak ké­zi­lab­dá­zó­ink a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Kép­te­len volt lé­pést tar­tani a mi­e­ink­kel az össze­ver­bu­vált Ázsia-baj­nok.

Len­dü­let­ben ma­rad­tak ké­zi­lab­dá­zó­ink a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Kép­te­len volt lé­pést tar­tani a mi­e­ink­kel az össze­ver­bu­vált Ázsia-baj­nok.

Távozhat, nincs szükség a magyar válogatott focistájára

Távozhat, nincs szükség a magyar válogatott focistájára

Elek Ákosra nem tart igényt a kazah lab­da­rú­gó­csa­pat, a Kaj­rat. A ma­gyar kö­zép­pá­lyás ja­nu­ár­ban tá­voz­hat.

Elek Ákosra nem tart igényt a kazah lab­da­rú­gó­csa­pat, a Kaj­rat.

Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

Marco Rossi elégedett, kitűnő lehetőséget kapott

Már jövő évi meccsekre ké­szül.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya már jövő évi meccsekre ké­szül.

Elképesztő videó került elő a magyar kézisek öltözőjéből

Elképesztő videó került elő a magyar kézis lányok öltözőjéből

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát!

Mert a né­zé­sét meg a já­rá­sát! Ro­má­nia le­győ­zése után ha­tal­mas ün­nep­lésbe kezd­tek spor­to­ló­ink.

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Váratlan hír, túladhatnak Marco Rossi alapemberén

Könnyen lehet, hogy télen új csa­patba ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője.

Könnyen lehet, hogy télen új csa­patba ke­rül­het a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője.

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi feltételeket szabott Dzsudzsáknak

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Marco Rossi szö­vet­ségi ka­pi­tány már ja­vá­ban ké­szül a már­ci­usi Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre.

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Távozhat az NB I-ből a magyar válogatott focista

Ba­ráth Bo­tond Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése.

Ba­ráth Bo­tond Iz­ra­el­ben foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát. De­cem­ber 31-én jár le a szer­ző­dése, in­gyen tá­voz­hatna.

Elképesztő pénzt kaszálhat a magyar válogatott

Milliós ígéretek: elképesztő pénzt kaszálhat a magyar válogatott

Sokat érhet az Eb-győ­ze­lem.

Ki­de­rült, hány mil­lió fo­rint ju­tal­mat oszt­hat­nak szét a ma­gyar ké­zi­sek kö­zött, ha meg­nye­rik az Eu­rópa-baj­nok­sá­got.

A 6:3 titkai, hatvanöt éves a londoni futballcsoda

A 6:3 titkai, hatvanöt éves a londoni futballcsoda

65 éve nyer­tünk 6:3-ra Lon­don­ban.

Va­sár­nap van 65 éve, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vi­lág­szen­zá­ciót oko­zott azzal, hogy 6:3-ra verte Ang­liát Lon­don­ban.

Nincs ellenfele, elképesztő teljesítmény a magyar focistától

Nincs ellenfele, elképesztő teljesítmény a magyar focistától

Kle­in­heis­ler László egy mu­ta­tó­ban va­la­mennyi csa­pat­tár­sát fe­lül­múlta az Asz­ta­ná­ban.

A legfontosabb képek a könnyező Dzsudzsák Balázsról

A legfontosabb képek a könnyező Dzsudzsák Balázsról

Vissza­tért a vá­lo­ga­tottba Dzs­u­dzsák.

Öt hónap után, cse­re­ként lé­pett pá­lyára a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban Dzs­u­dzsák Ba­lázs.

Hajmeresztő vallomás a magyar válogatott focistától: ezért bundázott

Hajmeresztő vallomás a magyar focistától: ezért bundázott

Bics­ka­nyi­to­gató ki­je­len­tést tett a bí­ró­sá­gon.

Bics­ka­nyi­to­gató! A vád­irat alap­ján meccsen­ként mil­li­ó­kért csal­tak - tény­leg erre kel­lett a pénz?

Öt jel: Végre ismét van válogatottunk

Öt jel: Végre ismét van válogatottunk

Két meg­győző si­ker­rel zárta a Nem­ze­tek Li­gá­ját a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Két meg­győző si­ker­rel zárta a Nem­ze­tek Li­gá­ját és az évet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely Ész­t­or­szág után Finn­or­szá­got is le­győzte.

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Dzsudzsák ezért nem volt kezdő a válogatottban

Két­gó­los si­kert ara­tott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág ellen Bu­da­pes­ten.

Két­gó­los si­kert ara­tott a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Ész­t­or­szág ellen Bu­da­pes­ten.

Járt a vastaps, ilyen egy nyerő fociválogatott

Járt a taps, ilyen egy nyerő válogatott

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este Ész­t­or­szá­got fo­gadta a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

Marco Rossi nem fog csalni az észtek ellen

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­pad­jára Marco Rossi.

El­til­tása miatt nem ülhet le a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott kis­pad­jára az ész­tek el­leni csü­tör­töki meccsen Marco Rossi.

Újabb csapás: Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Fiola At­tila is meg­sé­rült.

Fiola At­tila is ki­dőlt a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két meccse előtt. Az olasz szak­ve­zető egy­előre nem ter­vezi, hogy he­lyükre más já­té­kost hív­jon a ke­retbe.

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Maradt tét, még továbbjuthat a magyar válogatott

Bőven ma­radt tétje a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ma­ra­dék két mér­kő­zé­sé­nek a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Bőven ma­radt tétje a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ma­ra­dék két mér­kő­zé­sé­nek a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Így lehet magyar válogatott az Eb-győztes focista

Így lehet magyar válogatott az Eb-győztes focista

Willi Orbán után újabb ho­no­sí­tott lab­da­rú­gó­val erő­söd­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Willi Orbán után újabb ho­no­sí­tott lab­da­rú­gó­val erő­söd­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Vajon mi kell hozzá, hogy ő is csat­la­koz­has­son?

Bombahír, újabb honosított focistával erősödhet a magyar válogatott

Bombahír, újabb honosított focistával erősödhet a magyar válogatott

Nem kell be­mu­tatni a szur­ko­lók­nak a lab­da­rú­gót, az NB I egyik leg­jobb lé­gi­ósa ölt­het ma­gára ma­gyar mezt.

Komoly vitát szült Dzsudzsák Balázs meghívása

Komoly vitát szült Dzsudzsák Balázs meghívása

Öt hónap után vissza­tér.

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi be­ik­ta­tása óta Marco Rossi elő­ször kül­dött meg­hí­vót Dzs­u­dzsák Ba­lázs­nak, aki így öt hónap után vissza­tér a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottba.

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Szükség van Dzsudzsákra a válogatottban? Szavaztak a szurkolók

Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

Dzs­u­dzsák Ba­lázs vissza­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­tébe, mi­u­tán Marco Rossi ve­zető edző meg­hí­vót kül­dött neki. A szur­ko­lók pedig re­a­gál­tak a hírre. Máris el­árul­juk az össze­sí­tett sza­va­za­tok be­szé­des ered­mé­nyeit.