CÍMKE: 'magyar válogatott'

Mire jut Bernd Storck az NB I-es edzőkkel?

Mire jut Bernd Storck az NB I-es edzőkkel?

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya az él­vo­nal tré­ne­re­i­vel ta­lál­ko­zik.

Baljós előjel, Dárdai fia a német válogatottban játszott

Baljós előjel, Dárdai fia a német válogatottban játszott

Egye­lőre csak az U18-as csa­pat­ban mu­tat­ko­zott be Dár­dai Pál leg­na­gyobb fia, így még nincs ki­zárva, hogy ma­gyar vá­lo­ga­tott lesz a fel­nőt­tek­nél.

Balhé a pólósoknál, Benedek beszólt Kemény Dénesnek

Balhé a pólósoknál, Benedek beszólt Kemény Dénesnek

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak olim­piai arany­ér­met kel­lett volna nyer­nie Ri­ó­ban.

A ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány sze­rint a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nak olim­piai arany­ér­met kel­lett volna nyer­nie Ri­ó­ban.

Így áll a magyar válogatotthoz a Bundesligába berobbant focista

Így áll a magyar válogatotthoz a Bundesligába berobbant focista

Fel­vi­déki ma­gyar­ként Győr­ben ta­nulta az ala­po­kat a Mönc­heng­lad­bach te­het­sége. Ké­zen­fekvő lenne a meg­hí­vása.

Dárdai kérte, ne hívják fiát a magyar válogatottba?

Dárdai kérte, ne hívják fiát a magyar válogatottba?

Német vá­lo­ga­tott is lehet Palkó.

Német vá­lo­ga­tott is lehet a ma­gyar edző fel­nőtt­korba lépő fia. Ket­tős ál­lam­pol­gár­ként maga dönt­het, ha hív­ják. Meg­kér­dez­tük a nagy­pa­pát és az MLSZ-t is.

Örülünk? Ilyen lesz a jövő futball-világbajnoksága!

Örülünk? Ilyen lesz a jövő futball-világbajnoksága!

Ala­po­san át­ala­kít­ják a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság le­bo­nyo­lí­tási rend­jét. Eu­rópa 16 he­lyet kap­hat.

Ala­po­san át­ala­kít­ják a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság le­bo­nyo­lí­tási rend­jét. Eu­rópa 16 he­lyet kap­hat.

Ők a jövő? Keményen bánnak a magyar futball új sztárjaival

Ők a jövő? Keményen bánnak a magyar futball új sztárjaival

Oly­kor apa­sze­re­pet is el­ját­szik a ma­gyar U17-es lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tré­nere, Szé­lesi Zol­tán.

Oly­kor apa­sze­re­pet is el­ját­szik a ma­gyar U17-es lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tré­nere, Szé­lesi Zol­tán.

Támadás érte Storckot, így reagált a kapitány

Támadás érte Storckot, így reagált a kapitány

A saj­tón ke­resz­tül üzen­tek neki.

A Fe­renc­vá­rost irá­nyító Tho­mas Doll ne­hez­mé­nyezte honfi­társa dön­té­sét, ma reg­gel min­dent meg­be­szél­tek. A vá­lo­ga­tott edzője sze­rint nem saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón kell neki üzenni.

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Tomboltak a szexhormonok a magyar válogatott sikere után

Ma­gyar­or­szá­gon bé­bi­bum­mot oko­zott a nor­vé­gok el­leni Eb-pót­se­lej­te­zős di­a­dal.

Vészjósló, tovább mélyülhet a válogatott válsága

Vészjósló, tovább mélyülhet a válogatott válsága

Olim­piai baj­nok ví­zi­lab­dá­sunk sze­rint most már annak is örülni lehet, ha néha érmet tud­nak nyerni.

Olim­piai baj­nok ví­zi­lab­dá­sunk sze­rint most már annak is örülni lehet, ha néha érmet tud­nak nyerni. Nem lesz ez más­képp a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­gon sem.

Storck eleget látott? Kihagyott egy lehetőséget a kapitány

Storck eleget látott? Kihagyott egy lehetőséget a kapitány

Akár ked­den is pá­lyára lép­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely szom­ba­ton 3-0-ra ki­ka­pott Por­tu­gá­li­á­tól.

Akár ked­den is pá­lyára lép­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott, amely szom­ba­ton 3-0-ra ki­ka­pott Por­tu­gá­li­á­tól.

Storck újoncot avat Portugália ellen

Újoncot avatunk, így állunk fel Portugália ellen

A szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­hir­dette kez­dő­csa­pa­tát.

Eldőlt, milyen mezben lépnek pályára Dzsudzsákék

Eldőlt, milyen mezben lépnek pályára Dzsudzsákék

Az MLSZ kö­zölte a dön­tést.

Az MLSZ a Twit­ter-ol­da­lán kö­zölte a dön­tést.

Gera az áldozat? Három pontnál több is veszett Lisszabonban

Gera az áldozat? Három pontnál több is veszett Lisszabonban

Uta­zás he­lyett a fi­a­ta­lí­tás indul. Mi lesz így a Fradi és a vá­lo­ga­tott ve­te­rán ve­zé­ré­vel?

Uta­zás he­lyett a fi­a­ta­lí­tás indul a nem­zeti ti­zen­egy­nél. Mi lesz így a Fradi és a vá­lo­ga­tott ve­te­rán ve­zé­ré­vel?

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Újabb világszenzációra készül a magyar válogatott

Por­tu­gá­li­á­val óri­ási meccset ját­szot­tunk a ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, azóta sok csere volt a csa­pat­ban.

Por­tu­gá­li­á­val óri­ási meccset ját­szot­tunk a ta­va­lyi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, azóta sok csere volt a csa­pat­ban. Ettől még nem let­tünk esély­te­le­nek.

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Kemény vádak, Bernd Storck megalázta a magyar edzőket

Tény­leg sen­kit sem hall­gat meg a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Tény­leg sen­kit sem hall­gat meg a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya?

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Fájó csapás, kidőlt a magyar válogatott alapembere

Rossz hír ér­ke­zett...

Rossz hír ér­ke­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott lissza­boni fő­ha­di­szál­lá­sá­ról...

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Megszálljuk Lisszabont! Totális támadás Portugáliában

Fran­cia­or­szág után Por­tu­gá­lia is íze­lí­tőt kap a ma­gyar szur­ko­lói me­net­ből.

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Jósolt a portugálok beépítette embere, ebben bízhatunk?

Az első per­cek dön­tőek lesz­nek.

A Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője ki­emelte, hogy a por­tu­gál fo­ci­vá­lo­ga­tott­ban jobb já­té­ko­sok van­nak, mint a ma­gyar­ban. Vi­szont bajba ke­rül­het­nek, ha nem lőnek gyor­san gólt.

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Storck már az Eb-re építi a csapatát

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi.

Könnyen lehet, hogy Bernd Storck már a jövő csa­pa­tát építi, és a szom­bati, Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt "be­ál­dozza" a 2020-es Eb ér­de­ké­ben.

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Semmibe vesznek minket, ráfáznak a portugálok?

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Csak Dzsudzsáktól tartanak a portugálok

Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Nem tar­ta­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól a por­tu­gál csa­pat já­té­ko­sai. Csu­pán egyet­len já­té­ko­sun­kat emel­ték ki név sze­rint.

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt.

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt, a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tét pedig 27,85 mil­li­óra.

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Döntött Storck, nekik kell csodát tenniük Ronaldóék ellen

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset.

Négy újonc is be­ke­rült a ma­gyar vá­lo­ga­tott 23 fős utazó ke­re­tébe. Jövő hét szom­ba­ton ját­szunk fon­tos meccset az Eb-győz­tes ellen.

Aggasztó! Mindenkit megrémít Szalai Ádám fotója

Aggasztó! Mindenkit megrémít Szalai Ádám fotója

Ag­gód­nunk kell Sza­lai Ádá­mért?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára ré­misztő fotót osz­tott meg ma­gá­ról. Ag­gód­nunk kell Sza­lai Ádá­mért?

Tízmilliókba kerül a válogatott portugál túrája

Tízmilliókba kerül a válogatott portugál túrája

Magas költ­sé­gek­kel jár az út.

Magas költ­sé­gek­kel jár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott min­den­kori fel­lé­pése. Ez­út­tal Por­tu­gá­li­ába uta­zik Bernd Storck együt­tese.

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Nem szeretne sokáig a Fradiban játszani Kleinheisler

Oly­annyira nem, hogy a né­met­or­szági mo­bil­szá­mát sem cse­rélte le ma­gyarra. Már meg­bánta az An­dorra el­leni fe­gyel­me­zet­len­sé­gét.

Oly­annyira nem, hogy a né­met­or­szági mo­bil­szá­mát sem cse­rélte le ma­gyarra. Már meg­bánta az An­dorra el­leni fe­gyel­me­zet­len­sé­gét.

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Dzsudzsákék megtörnék az átkot az év meccsén

Dzsudzsákék megtörnék az átkot az év meccsén

Por­tu­gá­lia ellen ké­szü­lünk.

Va­sár­nap meg­kezdte a fel­ké­szü­lést a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Még soha nem nyer­tünk az ibé­riai gárda ellen.

Brazil védő húzhatja ki a magyar válogatottat a bajból

Brazil védő húzhatja ki a magyar válogatottat a bajból

Guz­mics Ri­chár­dot he­lyet­te­sít­heti.

Az alap­em­ber­nek szá­mító Guz­mics Ri­chárd sé­rü­lése ko­moly fej­tö­rést okoz a ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál.

Dől a pénz, élete szerződését kötötte a magyar válogatott focista

Dől a pénz, élete szerződését kötötte a magyar válogatott focista

Lé­gi­ó­sunk nem csak a csúcs­gá­zsi miatt dön­tött a sztár­csa­pat mel­lett.

Lé­gi­ó­sunk nem csak a csúcs­gá­zsi miatt dön­tött a sztár­csa­pat mel­lett. A kis­pa­don nem bol­do­gí­taná a vas­tag fi­ze­tési bo­rí­ték.

Lelőtte a kacsát a magyar válogatott focista

Lelőtte a kacsát a magyar válogatott focista

A sztár­csa­pat he­lyett Ame­ri­kába vá­gyik. Lé­giós csa­tá­runk tiszta vizet ön­tött a po­hárba a ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban.

A sztár­csa­pat he­lyett Ame­ri­kába vá­gyik. Lé­giós csa­tá­runk tiszta vizet ön­tött a po­hárba a ter­ve­i­vel kap­cso­lat­ban.

Németh elárulta, bravúrra készülnek C. Ronaldóék ellen!

Németh elárulta, bravúrra készülnek C. Ronaldóék ellen!

Sors­döntő vb-se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra Por­tu­gá­lia ellen.

Sors­döntő vb-se­lej­tező vár a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tottra Por­tu­gá­lia ellen.

A Fradi sztárjára nem számít Storck

A Fradi sztárja kimaradt, honosított játékossal készül a válogatott

Ho­no­sí­tott já­té­kos­sal ké­szül a vá­lo­ga­tott Cris­ti­ano Ro­nal­doék ellen.

Bernd Storck rájuk szá­mí­tana Cris­ti­ano Ro­nal­doék ellen.

Rosszul lett, órákat várt a műtétre a válogatott focista

Rosszul lett, órákat várt a műtétre a válogatott focista

Edzés­ről ro­hant a kór­házba.

Edzés­ről ro­hant a kór­házba a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fi­a­tal já­té­kosa, aki­nek órá­kon át vár­nia kel­lett a ke­ze­lésre.

Sztárcsapat jön Budapestre, velük játszanak Dzsudzsákék

Sztárcsapat jön Budapestre, velük játszanak Dzsudzsákék

A por­tu­gá­liai vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőt kö­ve­tően a ma­gyar vá­lo­ga­tott Bu­da­pes­ten lép pá­lyára.

Ezt elsiette Storck: lemaradt a magyar foci új sztárjáról

Ezt elsiette Storck: lemaradt a magyar foci új sztárjáról

In­terjú a Hon­vé­dot re­pítő csa­tár­ral.

Nem csak a védő ma­radt le Eppel Már­ton hét­végi, sokat érő haj­rá­gól­já­ról. In­terjú a Hon­vé­dot re­pítő csa­tár­ral.

Vigyázat, figyelmeztetés a magyar fociszurkolóknak

Vigyázat, figyelmeztetés a magyar fociszurkolóknak

Ele­jét ven­nék a kel­le­met­len meg­le­pe­tés­nek. Jó, ha min­denki tud erről.

Ele­jét ven­nék a kel­le­met­len meg­le­pe­tés­nek. Jó, ha a vá­lo­ga­tott hívei közül min­denki tud erről.

Újabb csapás érte a magyar focit, fájhat Storck feje

Újabb csapás érte a magyar focit, fájhat Storck feje

Még egy fi­a­talt ve­szí­tett el a ka­pi­tány.

Már a má­so­dik fi­a­tal já­té­ko­sát ve­szíti el a szö­vet­ségi ka­pi­tány a Por­tu­gá­lia el­leni sors­döntő meccs előtt. A Vasas fut­bal­lis­tája 3-4 hét múlva edz­het újra.

Sorsdöntő meccs, Priskin erre számít Portugáliában

Sorsdöntő meccs, Priskin erre számít Portugáliában

Pris­kin Tamás ki­váló for­má­ban van.

Pris­kin Tamás ki­váló for­má­ban van, ami remek elő­jel a ma­gyar vá­lo­ga­tott soron kö­vet­kező vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zője előtt.

Ez igen! Bernd Storck erre büszke lehet

Ez igen! Bernd Storck erre büszke lehet

Ko­moly el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Né­met­or­szág­ból ka­pott üze­ne­tet.

Ko­moly el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Né­met­or­szág­ból ka­pott üze­ne­tet.

Lázadás a pólósoknál, minket választana az olasz

Lázadás a pólósoknál, minket választana az olasz

A ka­pi­tány nem zár­kó­zik el az öt­let­től.

Az olasz ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott­ból el­űzött Alex Giorgetti most már sze­retne ma­gyar szí­nek­ben ját­szani. A ma­gyar já­té­ko­sok vi­szont látni sem akar­ják Giorget­tit maguk kö­zött.

Itt a nagy kézilabdakvíz!

Itt a nagy kézilabdakvíz!

Ma ren­de­zik a 2017-es ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jét.

Ma ren­de­zik a 2017-es ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jét. Ma­gyar­or­szág a leg­jobb nyolc kö­zött ki­esett Nor­vé­gia ellen. Tesz­teld tu­dá­sod a Ri­post se­gít­sé­gé­vel!

Sorsdöntő csata, Storck győzni megy Portugáliába

Sorsdöntő csata, Storck győzni megy Portugáliába

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 25-én Por­tu­gá­li­á­ban sze­re­pel vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 25-én Por­tu­gá­li­á­ban sze­re­pel vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Storck ismét beszólt a magyar edzőknek

Storck ismét beszólt a magyar edzőknek

A szö­vet­ségi ka­pi­tány be­mu­tatta az MLSZ új mun­ka­tár­sát, Jörg Da­ni­elt, és picit oda­szúrt a tré­ne­rek­nek. Nem elő­ször...

A szö­vet­ségi ka­pi­tány be­mu­tatta az MLSZ új mun­ka­tár­sát, Jörg Da­ni­elt, és picit oda­szúrt a tré­ne­rek­nek. Nem elő­ször...

Keményen kiosztotta a válogatottat a magyar kézis

Keményen kiosztotta a válogatottat a magyar kézis

A ka­pi­tány büszke a csa­pa­tára.

Ka­taszt­ro­fá­lis­nak ne­vezte a Nor­vé­gia el­leni meccs első per­ceit, ahol el is úsz­tak a to­vább­ju­tási esé­lye­ink. A szö­vet­ségi ka­pi­tány büszke a csa­pa­tára.

Egymeccses csodát kaptunk a kézisektől

Felébredtünk, egymeccses csodát kaptunk a kézilabdásoktól

A nor­vé­gok ke­gyet­le­nül ki­hasz­nál­tak min­den ma­gyar hibát.

A nor­vé­gok ke­gyet­le­nül ki­hasz­nál­tak min­den ma­gyar hibát, ame­lyek­ből elég sok volt. Egye­dül Dánia ellen ját­szott na­gyot a vá­lo­ga­tott.

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Drámai bejelentés, hetekre kidőlt a magyar focista

Na­gyon fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le a vá­lo­ga­tott védő, aki egy ku­pa­mér­kő­zé­sen sé­rült meg. Vár­ha­tóan egy hó­na­pig nem játsz­hat.

Na­gyon fon­tos mér­kő­zé­sek­ről marad le a vá­lo­ga­tott védő, aki egy ku­pa­mér­kő­zé­sen sé­rült meg. Vár­ha­tóan egy hó­na­pig nem játsz­hat.

Kiderült, hogy ki miatt utazott haza a válogatott hőse

Kiderült, hogy ki miatt utazott haza a válogatott hőse

Még a torna ele­jén jött vissza Fran­cia­or­szág­ból a kapus egy vil­lám­lá­to­ga­tásra, so­káig nem le­he­tett tudni, hogy miért.

Még a torna ele­jén jött vissza Fran­cia­or­szág­ból a kapus egy vil­lám­lá­to­ga­tásra, so­káig nem le­he­tett tudni, hogy miért. A dánok ellen aztán ő volt az egyik fő­sze­replő.

Fájó vereség, nehéz helyzetbe hozta magát a válogatott

Fájó vereség, nehéz helyzetbe hozta magát a válogatott

Már egy dön­tet­len is elég lett volna ahhoz, hogy el­ke­rül­jük az olim­piai baj­no­kot a nyol­cad­dön­tő­ben.

Már egy dön­tet­len is elég lett volna ahhoz, hogy el­ke­rül­jük az olim­piai baj­no­kot a nyol­cad­dön­tő­ben.

Király Gábor ezt alaposan megérdemelte!

Király Gábor ezt alaposan megérdemelte!

Meg­kapta, ami napok óta járt neki.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott ko­rábbi ka­pusa végre meg­kapta, ami napok óta járt neki.

Így eshet ki a vébéről a magyar válogatott

Így eshet ki a vébéről a magyar válogatott

Sors­döntő ta­lál­ko­zót ját­szik Ma­gyar­or­szág és Fe­hér­orosz­or­szág.

Ja­nuár 20-án sors­döntő ta­lál­ko­zót ját­szik egy­más­sal Ma­gyar­or­szág és Fe­hér­orosz­or­szág. Va­ló­színű, hogy meg­van a cso­port har­ma­dik helye, de még ki is es­he­tünk.

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

Durván beszóltak a magyar kapitánynak

Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

A Veszp­rém ko­rábbi klasszis já­té­kosa ér­tet­le­nül áll a spa­nyol szak­em­ber dön­té­sei előtt. Sze­rinte a já­té­ko­sok sem értik a szö­vet­ségi ka­pi­tányt.

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Kézi-vb: újabb vereség, de van egy még rosszabb hír is

Nagy csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

A hor­vá­tok is le­győz­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat. Köz­ben a pi­henő Nagy László csend­ben nagy be­je­len­tést tett.

Váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

Családi probléma, váratlanul hazautazott a válogatott kapusa

A két tar­ta­lék közül egyik sem kapus.

A Veszp­rém já­té­kosa a Chile el­leni cso­port­mér­kő­zé­sen már újra a vá­lo­ga­tot­tal lesz. A két tar­ta­lék közül egyik sem kapus.

A legfényesebb csillagok a sport egén, kvíz a legjobb magyarokról

Fényes csillagok a sport egén, kvíz a legjobb magyarokról

A héten adták át a 2016-os leg­jobb spor­to­ló­i­nak járó díjat. Az ese­mény al­kal­má­ból össze­szed­tük a leg­na­gyobb ér­de­kes­sé­ge­ket. Tesz­teld tu­dá­sod!

Drámai döntés: ereje teljében befejezi a magyar válogatott focista

Drámai döntés: ereje teljében befejezi a magyar válogatott focista

28 éve­sen fel­hagy a pá­lya­fu­tá­sá­val. Már tá­vo­zott is a csa­pa­tá­tól.

28 éve­sen fel­hagy a pá­lya­fu­tá­sá­val. Már tá­vo­zott is a csa­pa­tá­tól, pedig nagy szük­ség lenne rá.

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

Gyászoló német verte meg válogatottunkat

A ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása, Né­met­or­szág szo­ros meccsen le­győzte nem­zeti együt­te­sün­ket. Hol­nap a hor­vá­tok ellen jön a foly­ta­tás.

A ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon nem si­ke­rült jól a ma­gyar csa­pat be­mu­tat­ko­zása, Né­met­or­szág szo­ros meccsen le­győzte nem­zeti együt­te­sün­ket.

Így ünnepel Dárdai: Megvalósult a magyarok álma

Így ünnepel Dárdai: Megvalósult a magyarok álma

A kol­lé­gái ki­akad­tak, ő uj­jong.

A Her­tha BSC ma­gyar edzője el­lent­mond a német foci krém­jé­nek. Amit a kol­lé­gái ag­gódva, he­ve­sen bí­rál­nak, azt ő uj­jongva fo­gadja.

Óriási esélyt kapott a magyar válogatott!

Óriási esélyt kapott a magyar válogatott!

Könnyen lehet, hogy ennél na­gyobb le­he­tő­sége soha nem lesz fo­cis­tá­ink­nak.

Könnyen lehet, hogy ennél na­gyobb le­he­tő­sége soha nem lesz fo­cis­tá­ink­nak.

Itthon is tarolt Hosszú Katinka

Magyarországon is tarolt Hosszú Katinka

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady.

Ki­osz­tot­ták az Év spor­to­lója gálán a leg­job­bak­nak járó dí­ja­kat. So­ro­zat­ban ne­gye­dik al­ka­lom­mal kapta meg az el­is­me­rést az Iron Lady. Dí­jaz­ták az úszó fér­jét is. Szil­ágyi Áron elő­ször lett a leg­jobb.

A magyar Eb-hős a kínai milliárdokat választotta

A magyar Eb-hős a kínai milliárdokat választotta

Eu­ró­pá­ból ke­letre veszi az irányt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője. Tá­vo­zik Len­gyel­or­szág­ból.

Eu­ró­pá­ból ke­letre veszi az irányt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott vé­dője. Tá­vo­zik Len­gyel­or­szág­ból.

Sorsfordító Mexikó, miért verték szét a válogatottat?

Sorsfordító Mexikó, miért verték szét a válogatottat?

Esély sem volt a ja­ví­tásra.

Év­ti­ze­dekre meg­pe­csé­telte a ma­gyar vá­lo­ga­tott sor­sát az 1986-os vi­lág­baj­noki ku­darc. A me­xi­kói fi­askó után szét­ver­ték az ad­digi si­ker­csa­pa­tot.

Két döntetlent ajánlottak a mexikói vb-n!

Rég várt vallomás, két döntetlent ajánlottak a mexikói vb-n!

A pá­lyán kívül is egyez­ked­tek.

Szov­jet­unió, Ka­nada és Fran­cia­or­szág várt a ma­gyar vá­lo­ga­tottra az 1986-os fut­ball-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

Most egy dubaji hajón lazulnak Dzsudzsákék

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek. Rövid időn belül ez már a har­ma­dik közös fo­tó­juk.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya mel­lett Pris­kin Ta­másék is fel­tűn­nek. Rövid időn belül ez már a har­ma­dik közös fo­tó­juk, Varga Ro­land ez­út­tal vi­szont le­ma­radt a kép­ről.

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

Óriási elismerést kapott a magyar fociválogatott

A si­ke­res Eu­rópa-baj­nok­ság is köz­re­ját­szott abban, hogy be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé a nem­zeti csa­pat ve­ze­tő­jét.

A si­ke­res Eu­rópa-baj­nok­ság is köz­re­ját­szott abban, hogy be­vá­lasz­tot­ták a leg­job­bak közé a nem­zeti csa­pat ve­ze­tő­jét. A por­tu­gá­lok szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­val nem ve­hette fel a ver­senyt, de ez nem csak rá volt igaz.

Fél éve ért véget az éjjel

Fél éve ért véget az éjjel

A vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a szur­ko­ló­kat.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott fe­led­he­tet­len él­ménnyel aján­dé­kozta meg a ma­gyar szur­ko­ló­kat 2016-ban. Ke­re­ken fél éve a Bel­gium el­leni meccsen ért véget a nagy me­ne­te­lés.

Bepótolta elmaradt esküvőjét válogatott csatárunk

Bepótolta elmaradt esküvőjét válogatott csatárunk

Az Eb miatt kel­lett ha­lasz­tani.

Az Eu­rópa-baj­nok­ság miatt kel­lett el­ha­lasz­tani a fon­tos ese­ményt, a vá­lo­ga­tott­ból is­mert csa­pat­tár­sak is fel­buk­kan­tak a hely­szí­nen.

Érdekes párharc vár a magyar válogatottra

Érdekes párharc vár a magyar válogatottra a pótselejtezőben

A szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­ze­pes­nek tartja a sor­so­lást.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­ze­pes­nek tartja a sor­so­lást, sze­rinte ne­he­zebb, de könnyebb el­len­fe­let is kap­hat­tunk volna.

Magyar csoda, életben maradtak a női kézisek!

Magyar csoda, életben maradtak a női kézisek!

Vért ittak a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai.

Vért ittak a vá­lo­ga­tott já­té­ko­sai a leg­fon­to­sabb, sors­döntő mér­kő­zés előtt. Jan­urik ih­le­tett for­má­ban vé­dett.

Ezt nem vártuk a kézis lányoktól

Ezt nem vártuk a kézis lányoktól

Eddig is így kel­lett volna küz­deni. Ezer seb­ből vérző vá­lo­ga­tot­tunk jól tar­totta magát, de csak rá­ijesz­teni tu­dott a fa­vo­rit nor­vé­gokra. Pon­tat­lan volt a játék, pont­ta­lan ma­radt a csa­pat.

Eddig is így kel­lett volna! Ezer seb­ből vérző vá­lo­ga­tot­tunk jól tar­totta magát, de csak rá­ijesz­teni tu­dott a fa­vo­rit nor­vé­gokra. Pon­tat­lan volt a játék, pont­ta­lan ma­radt a csa­pat.

Döbbenet, ekkor vonulhat vissza Gera

Döbbenet, ekkor vonulhat vissza Gera Zoltán

A ma­gyar já­té­kos célba veszi Ki­rály Gábor re­kord­ját.

A ma­gyar já­té­kos célba veszi Ki­rály Gábor re­kord­ját. A fo­cista édes­apja el­árulta azt is, hogy kit a tart a Fradi-já­té­kos leg­na­gyobb ki­hí­vó­já­nak.

Súlyos leckét kaptak Romániától a magyar kézisek

Súlyos leckét kaptak Romániától a magyar kézisek

Esély sem volt a pont­szer­zésre.

A lá­nyok pén­te­ken ra­gyogó já­ték­kal ver­ték Mon­te­neg­rót, most esé­lyük sem volt a pont­szer­zésre.

Éles kritika, Storck ismét odaszúrt az NB I-nek

Éles kritika, Storck ismét odaszúrt az NB I-nek

Nem lát vál­to­zást a ka­pi­tány.

Nem elő­ször tett meg­jegy­zést az NB I-re a ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Bernd Storck nem lát vál­to­zást.

Dolgok, amiket biztos nem tudtál Király Gáborról

Dolgok, amiket biztos nem tudtál Királyról

Ér­de­kes­sé­gek a vá­lo­ga­tott ka­pu­sá­ról.

Ki­rályt sokan azo­no­sít­ják a szürke mac­kó­nad­rág­gal, de a kapus ennél jóval szí­ne­sebb egyé­ni­ség. Ér­de­kes­sé­gek, té­nyek a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­gen­dá­já­ról.

Ennyit ér a magyar edzőtársadalom?

Ennyit ér a magyar edzőtársadalom?

Több ma­gyar csa­pat­sport is olyan si­ke­re­ket ért el, amelyre már na­gyon rég vár­tunk. Saj­ná­la­tos módon a ma­gyar szak­em­be­rek­nek nem sok közük volt ehhez.

Több ma­gyar csa­pat­sport is olyan si­ke­re­ket ért el, amelyre már na­gyon rég vár­tunk. Saj­ná­la­tos módon a ma­gyar szak­em­be­rek­nek nem sok közük volt ehhez. A ko­sár­labda, a ké­zi­labda, a jég­ko­rong, a lab­da­rú­gás és a röp­labda is érin­tett.

Király meghívta Dárdait, de kikosarazta a jó barát

Király meghívta Dárdait, de kikosarazta a jó barát

Ezért nem jött el a Her­tha-edző volt já­té­kos­társa, majd ka­pusa bu­da­pesti bú­csú­meccsére.

Ezért nem jött el a Her­tha-edző volt já­té­kos­társa, majd ka­pusa bu­da­pesti bú­csú­meccsére.

Szerelme is búcsúztatta Juhász Rolandot

Szerelme is búcsúztatta Juhász Rolandot

Svéd­or­szág ellen bú­csú­zott.

A Svéd­or­szág el­leni meccsen bú­csú­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól a 33 éves hát­véd. Lip­csei Betta is ott volt a le­lá­tón.

Storck válogatottja nem ment át a teszten

Storck válogatottja nem ment át a teszten

Öt újon­cot ava­tott Bernd Storck a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Öt újon­cot ava­tott Bernd Storck a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban a Svéd­or­szág el­leni ba­rát­sá­gos meccsen. Egyi­kük sem al­ko­tott ma­ra­dan­dót.

Csalódott az NB I-ben Csányi Sándor

Csalódott az NB I-ben Csányi Sándor

A hazai fut­ball­ve­zér sze­rint nem ked­vező, hogy sok csa­pat ven­dég­sta­di­on­ban kény­te­len ját­szani. Kri­ti­zálta a klu­bo­kat is.

A hazai fut­ball­ve­zér sze­rint nem ked­vező, hogy sok csa­pat ven­dég­sta­di­on­ban kény­te­len ját­szani. Kri­ti­zálta a klu­bo­kat is a vá­lo­ga­tott kap­csán, nem old­hat meg min­dent Bernd Storck az ál­lás­pontja sze­rint.