CÍMKE: 'kórház'

Medveczky Ilona döbbenetes vallomása Kulka János állapotáról!

Medveczky Ilona döbbenetes vallomása Kulka János állapotáról!

Már ba­rá­ta­i­val is meg­szün­tette a kap­cso­la­tot a szí­nész?

Már ba­rá­ta­i­val is meg­szün­tette a kap­cso­la­tot a szí­nész?

Kasza Tibi az amputációtól mentette meg édesanyját

Kasza Tibi az amputációtól mentette meg édesanyját

Az éne­kes édes­anyja jó ideje sú­lyos cu­kor­be­teg­ség­gel küzd...

Az éne­kes édes­anyja jó ideje sú­lyos cu­kor­be­teg­ség­gel küzd...

Mi történhetett, kórházban van Pápai Joci

Mi történhetett, kórházban van Pápai Joci

Pápai Joci hét­főn indul Ki­jevbe, de még a nagy meg­mé­ret­te­tés előtt ápo­lásra szo­rult. Sze­ren­csére nincs nagy baj.

Pápai Joci hét­főn haj­nal­ban indul Ki­jevbe, de még a nagy meg­mé­ret­te­tés előtt ápo­lásra szo­rult.

Friss hírek a súlyos gerincműtéten átesett Cserhalmi Györgyről

Friss hírek a súlyos gerincműtéten átesett Cserhalmi Györgyről

Új in­for­má­ciók bir­to­kába ju­tot­tuk!

Új in­for­má­ciók bir­to­kába ju­tot­tuk!

Most már biztos! Életmentő műtét vár a magyar sztárra

Most már biztos! Életmentő műtét vár a magyar sztárra

Kö­szö­rúér ope­rá­ció vár Cin­tu­lára.

Ha­ma­ro­san mű­tő­asz­talra kell fe­küd­nie Cin­tu­lá­nak, akire élet­mentő szív­mű­tét vár. A 73 éves le­mez­lo­vas tisz­tá­ban van vele, hogy a műtét nem ve­szély­te­len.

Hiába a pénzgyűjtés: Elutasítja az életmentő műtétet Paudits Béla!

Hiába a pénzgyűjtés: Elutasítja az életmentő műtétet Paudits Béla!

A nagy­be­teg szí­nész bol­dog, hogy össze­fog­tak ba­rá­tai a meg­se­gí­té­sére...

A nagy­be­teg szí­nész bol­dog, hogy össze­fog­tak ba­rá­tai a meg­se­gí­té­sére, még­sem látja már az élet ér­tel­mét.

Kitudódott, hónapok óta kórházban kezelik Lorán Lenkét

Kitudódott, hónapok óta kórházban kezelik Lorán Lenkét

Friss hírek ér­kez­tek annak el­le­nére, hogy a ko­mika fia tel­jes hír­zár­la­tot ren­delt el édes­anyja ál­la­po­tá­ról.

Friss hírek ér­kez­tek annak el­le­nére, hogy a ko­mika fia tel­jes hír­zár­la­tot ren­delt el édes­anyja ál­la­po­tá­ról.

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Min­den­órás!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Rékasi beismerte: Meggondolatlan dolgot csinált a kórházban Pikalival!

Rékasi beismerte: Meggondolatlan dolgot csinált a kórházban Pikalival!

Meg­döb­bentő val­lo­más­sal állt elő a be­te­ges­kedő szí­nész! Csoda, hogy még együtt van­nak Ger­dá­val!

Megtörte a csendet a nagybeteg Törőcsik Mari lánya!

Megtörte a csendet a nagybeteg Törőcsik Mari lánya!

Már te­le­fon­ját sem veszi fel a mű­vésznő, akit hetek óta kór­ház­ban ápol­nak. Ag­gasztó hí­re­ket kap­tunk!

Már te­le­fon­ját sem veszi fel a mű­vésznő, akit hetek óta kór­ház­ban ápol­nak. Ag­gasztó hí­re­ket kap­tunk!

Kezdődik a per: Milliomos lehet Zalatnay

Kezdődik a per: Milliomos lehet Zalatnay

Za­lat­nay Cini még ta­valy ős­szel esett egy ha­tal­ma­sat az egyik fő­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén.

Za­lat­nay Cini még ta­valy ős­szel esett egy ha­tal­ma­sat az egyik fő­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén. Mi­u­tán nem si­ke­rült peren kívül meg­egyez­niük, most perre vi­szik az ügyet.

Itt az igazság: Kitálalt a szörnyű múltról a betegeskedő Pécsi Ildikó

Itt az igazság: Kitálalt a szörnyű múltról a betegeskedő Pécsi Ildikó

A szí­nész­nő­nek sok ke­se­rű­ség ju­tott az utóbbi évek­ben.

A szí­nész­nő­nek sok ke­se­rű­ség ju­tott az utóbbi évek­ben.

Most közölték, sürgős műtéten esett át Cserhalmi György

Most közölték, sürgős műtéten esett át Cserhalmi György

Nem várt prob­léma me­rült fel...

A szí­nészt a tér­dé­vel ope­rál­ták, ami­kor egy ko­moly ge­rinc­prob­lé­mát ész­lel­tek.

Kiderült, hónapok óta kórházban van: durván lefogyott Lerch István

Kiderült, hónapok óta kórházban van: durván lefogyott Lerch István

Las­san, de biz­to­san gyó­gyul a V' Moto-Rock ze­né­sze. Ren­ge­te­get fo­gyott, kór­ház­ban re­ha­bi­li­tá­ló­dik.

Csúnyán kiakadt a Nemzet Színésze

Csúnyán kiakadt a Nemzet Színésze

Tö­rő­csik Ma­ri­nál be­telt a pohár. Elege lett a ta­lál­ga­tá­sok­ból.

Tö­rő­csik Ma­ri­nál be­telt a pohár. Elege lett az egész­ségi ál­la­po­tá­ról szóló fo­lya­ma­tos ta­lál­ga­tá­sok­ból és maga osz­latta el a téves in­for­má­ciók ger­jesz­tette ködöt.

Szívroham miatt szállították kórházba Antonio Banderast

Szívroham miatt szállították kórházba Antonio Banderast

Így érzi magát most a vi­lág­sztár!

Ott­ho­ná­ban ülve bé­nító fáj­dal­mat ére­zett a mell­ka­sá­ban. Az 56 éves szí­nész­hez men­tőt hív­tak.

Kórházba szállították Törőcsik Marit: infúzióra kötötték

Kórházba szállították Törőcsik Marit: infúzióra kötötték

Újabb erő­sítő kúrán vesz részt.

Sze­ren­csére nin­csen nagy baj! A Kos­suth-díjas szí­nésznő csu­pán egy újabb erő­sítő kúrán vesz részt.

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Végre ki­en­ged­ték a kór­ház­ból.

Nagy a bol­dog­ság a Tahi Tóth csa­lád­ban. Végre ott­hon gyó­gyul­hat a le­gen­dás szí­nész, aki két hó­na­pig volt kór­ház­ban. Él­vezi, hogy sé­tál­hat a te­ra­szon.

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át.

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át, mi­u­tán egy elő­adá­son rosszul lett.

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Kórházban kezelték, agyvérzést kapott Csuja Imre

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről a Já­szai Mari-díjas szí­nész, aki lábon hordta ki agy­vér­zé­sét!

Őszin­tén be­szélt be­teg­sé­gé­ről a Já­szai Mari-díjas szí­nész, aki lábon hordta ki agy­vér­zé­sét!

Megtörte a csendet Tahi Tóth László felesége

Megtörte a csendet Tahi Tóth László felesége

Még min­dig a kór­ház­ban ke­ze­lik urát.

Bár ja­vu­ló­ban van, de még min­dig a kór­ház­ban ke­ze­lik Tahi Tóth Lász­lót. A le­gen­dás mű­vész így ott ér­te­sült arról, hogy Kos­suth-díj­jal tün­tet­ték ki.

Pécsi Ildikó megrázó vallomása: Tudom, mikor fogok meghalni!

Pécsi Ildikó megrázó vallomása: Tudom, mikor fogok meghalni!

Ál­la­po­tá­ról me­sélt la­punk­nak!

A csa­lád­ban zajló pe­res­ke­dés meg­vi­seli, nem­rég kór­házba is ke­rült. Je­len­legi ál­la­po­tá­ról me­sélt la­punk­nak!

Kiderült az igazság Tahi Tóth László állapotáról

Kiderült az igazság Tahi Tóth László állapotáról

Na­gyon erős­nek kell len­nie Tahi Tóth László fe­le­sé­gé­nek, aki a te­he­tet­len­sé­get és a bi­zony­ta­lan­sá­got vi­seli a leg­ne­he­zeb­ben.

Na­gyon erős­nek kell len­nie Tahi Tóth László fe­le­sé­gé­nek, aki a te­he­tet­len­sé­get és a bi­zony­ta­lan­sá­got vi­seli a leg­ne­he­zeb­ben azóta, hogy férje kór­házba ke­rült. De végre újra ké­pe­sek mo­so­lyogni, ami­kor meg­tud­ták: Kos­suth-díjat ka­pott a szí­nész. Ez sokat segít a gyó­gyu­lá­sán.

Véletlenül elhamvasztotta a kórház a kisbabát

Véletlenül elhamvasztotta a kórház a kisbabát

Bor­za­lom, mit élt át a pár.

So­ro­za­tos tra­gé­di­á­kat kel­lett át­él­nie egy fi­a­tal pár­nak: rég­óta várt kis­lá­nyuk halva szü­le­tett, és a kór­ház hi­bá­já­ból el sem bú­csúz­hat­tak tőle.

Megint kórházba került a Fradi legendás játékosa

Megint kórházba került a Fradi legendás játékosa

Sze­ren­csére nem ko­moly a baj.

Sze­ren­csére nem ko­moly a baj, influ­enza dön­tötte le a lá­bá­ról az egy­kori ki­váló csa­tárt. Re­mél­he­tő­leg még a héten ha­za­en­ge­dik.

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Megrázó vallomás: Súlyos betegségben szenved Sas József!

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át...

Időn­ként erőt vesz rajta a gyen­ge­ség, meg­szé­dül, rosszul­lé­tek gyöt­rik! Tel­jes ki­vizs­gá­lá­son esett át!

Óriási a baj, kórházba került a világbajnok focista

Óriási a baj, kórházba került a világbajnok focista

Két cso­port esett egy­más­nak még hétfő este, a német fut­bal­lis­tát fej­sé­rü­lé­sek­kel vit­ték el.

Két cso­port esett egy­más­nak még hétfő este, a német fut­bal­lis­tát fej­sé­rü­lé­sek­kel vit­ték el. A rend­őr­ség nem mon­dott sokat az ügy­ről.

Váratlan fordulat: Nem engedik haza a kórházból Tahi Tóth Lászlót

Váratlan fordulat: Nem engedik haza a kórházból Tahi Tóth Lászlót

Még nem tudni, mikor lá­ba­doz­hat végre az ott­ho­ná­ban....

Hosszú út előtt áll. Még nem tudni, mikor lá­ba­doz­hat végre az ott­ho­ná­ban....

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Mentő vitte kór­házba a te­het­sé­get.

Mentő vitte kór­házba a te­het­sé­get. Csak a fel­csú­tiak til­ta­ko­zása miatt gon­dolta meg magát a já­ték­ve­zető, végül ezért vil­lant a piros lap?

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via.

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via, hosszú kál­vá­ria után végre ki­en­ged­he­tik a kór­ház­ból a fér­jét.

Teljes a hírzárlat Lorán Lenke állapotáról

Teljes a hírzárlat Lorán Lenke állapotáról

Nagy a tit­ko­ló­zás..

Nagy a tit­ko­ló­zás a 89 éves mű­vésznő hogy­lé­té­ről. Egy­kori szí­nész­tár­sai sem tud­ják el­érni.

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Kórházba került: Harcol a rák ellen a magyar politikus!

Évek óta kép­te­len fel­épülni...

Évek óta kép­te­len fel­épülni a sú­lyos be­teg­ség­ből az egy­kori pénz­ügy­mi­nisz­ter! Újra kór­ház­ban ápol­ják!

Váratlan kijelentést tett a betegeskedő Pécsi Ildikó

Váratlan kijelentést tett a betegeskedő Pécsi Ildikó

Na­gyon meg­rom­lott az ál­la­pota az el­múlt évek alatt. Azt mondja, most még fáty­lat le­hetne bo­rí­tani a múltra...

Na­gyon meg­rom­lott az ál­la­pota az el­múlt évek alatt. Azt mondja, most még fáty­lat le­hetne bo­rí­tani a múltra...

Kórházba került a legendás komika

Kórházba került a legendás komika

Nagy a tit­ko­ló­zás a 89 éves szí­nésznő ál­la­pota körül.

Nagy a tit­ko­ló­zás a 89 éves szí­nésznő ál­la­pota körül. Csak annyi biz­tos, hogy kór­házba ke­rült, és meg­mű­töt­ték. Pá­lya­tár­sai ag­gód­nak érte.

Hibázott a kórház: más újszülöttjét szoptatta a kismama

Hibázott a kórház: más újszülöttjét szoptatta a kismama

Saját ba­bája azóta is beteg.

Bor­zal­mas él­ménnyé vál­to­zott Me­l­issa Rich­man egyik leg­szebb napja: csak a má­so­dik szop­ta­tás­nál de­rült ki, hogy nem is a saját lá­nyát tartja a kar­ja­i­ban.

Tragédia a híres kórházban: kiugrott a nyolcadikról egy ápoló

Tragédia a híres kórházban: kiugrott a nyolcadikról egy ápoló

Nem ez az első eset, hogy a kór­ház egyik dol­go­zója ön­gyil­kos lett. Egy évvel ez­előtt más is meg­ölte magát.

Nem ez az első eset, hogy a kór­ház egyik dol­go­zója ön­gyil­kos lett. Egy évvel ez­előtt más is meg­ölte magát.

Ezt üzente Pártos Csillának az életéért harcoló Pécsi Ildikó

Ezt üzente Pártos Csillának az életéért harcoló Pécsi Ildikó

Évek óta tart a her­ce­hurca. A Kos­suth-díjas mű­vész­nőt semmi nem ál­lít­hatja meg.

Évek óta tart a her­ce­hurca. A Kos­suth-díjas mű­vész­nőt semmi nem ál­lít­hatja meg.

Nagy a baj: Mentő szállította kórházba Závodi Jánost!

Nagy a baj: Mentő szállította kórházba Závodi Jánost!

Sú­lyo­san meg­sé­rült...

Sú­lyo­san meg­sé­rült egy bal­eset kö­vet­kez­té­ben, egy­előre nem tudni, szük­ség lesz-e mű­tétre!

Megszólalt a kórházban fekvő Pécsi Ildikó: Remélem, még kijutok innen!

Megszólalt a kórházban fekvő Pécsi Ildikó: Remélem, még kijutok innen!

Be­kö­vet­ke­zett, ami­től min­denki félt: a szí­nész­nőt azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

Törőcsik Mari 24 órás felügyelet alatt áll

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota, aki, bár egy hete ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, fel­ügye­letre szo­rul. Tö­rő­csik Mari el­árulta: vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

To­vábbra is ag­gasztó a nem­zet szí­né­szé­nek ál­la­pota, aki, bár egy hete ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, fel­ügye­letre szo­rul. Tö­rő­csik Mari el­árulta: vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

Bénító fájdalommal került kórházba a világhírű színész

Bénító fájdalommal került kórházba a világhírű színész

Fáj­da­lom bé­ní­totta meg An­to­nio Ban­der­ast a saját ott­ho­ná­ban. Az 56 éves szí­nészt azon­nal kór­házba vit­ték.

Fáj­da­lom bé­ní­totta meg An­to­nio Ban­der­ast a saját ott­ho­ná­ban. Az 56 éves szí­nészt azon­nal kór­házba vit­ték.

Üzent a kórházból Tahi Tóth László

Üzent a kórházból Tahi Tóth László

Na­gyon nehéz na­po­kon van túl a Já­szai Mari-díjas szí­nész.

Na­gyon nehéz na­po­kon van túl a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit múlt héten a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ból elő­adás után ro­ham­men­tő­vel vit­tek a Hon­véd­kór­házba.

Durván visszaszólt Norbinak a sztárséf: ezt gondolja Laci bácsiról

Durván visszaszólt Norbinak a sztárséf: ezt gondolja Laci bácsiról

Benke Laci bácsi be­teg­sége ke­mény in­du­la­to­kat vál­tott ki a ma­gyar sztá­rok­ból, és senki sem rejti véka alá a vé­le­mé­nyét.

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Dagad a bot­rány.

Norbi sze­rint egy étel­fu­tár cég miatt ke­rült kór­házba az idős sztár­séf, akit az el­múlt he­tek­ben fo­lya­ma­to­san tá­mad­tak. Dagad a bot­rány.

Schobert Norbi kitálalt: Kórházba juttatták Benke Laci bácsit

Schobert Norbi kitálalt: Kórházba juttatták Benke Laci bácsit

Nem tudta to­vább szó nél­kül hagyni azt, amit vele mű­vel­tek.

A fit­nesz­guru nem tudta to­vább szó nél­kül hagyni azt, amit az or­szág Laci bá­csi­já­val mű­vel­tek! Na­gyon bízik a vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­kács gyó­gyu­lá­sá­ban.

Aggasztó fotót tett közzé a kórházból Jaksity Kata

Aggasztó fotót tett közzé a kórházból Jaksity Kata

Saj­nos nem úgy ala­kult a nép­szerű mű­sor­ve­zető pén­tek es­téje, ahogy azt el­ter­vezte.

Saj­nos nem úgy ala­kult a nép­szerű mű­sor­ve­zető pén­tek es­téje, ahogy azt el­ter­vezte.

Műtéttel segíthetnek Tahi Tóth Lászlón

Műtéttel segíthetnek Tahi Tóth Lászlón

Az is­mert szí­nészt je­len­leg egy spe­ci­á­lis in­té­zet­ben ke­ze­lik.

Az is­mert szí­nészt je­len­leg egy spe­ci­á­lis in­té­zet­ben ke­ze­lik, mi­u­tán szom­ba­ton rosszul lett egy elő­adás után, és kór­házba szál­lí­tot­ták. Az orvos sze­rint szinte biz­tos, hogy csak egy út van a gyó­gyu­lás felé.

Benke Laci bácsi elárulta, kik juttatták kórházba

Benke Laci bácsi elárulta, kik juttatták kórházba

Sokan űztek vic­cet be­lőle.

A sztár­séf az­után ke­rült kór­házba, hogy el­ha­ra­pó­dzott vele szem­ben a fo­lya­ma­tos gya­láz­ko­dás. Sokan csi­nál­tak vic­cet mun­kás­sá­gá­ból.

Őszinte vallomás: Megtörte a csendet a beteg Tahi-Tóth László felesége

Őszinte vallomás: Megtörte a csendet a beteg Tahi-Tóth László felesége

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­bat esti elő­adása köz­ben lett rosszul, a darab után mentő szá­gul­dott vele a kór­házba.

Felébredt a kómából Lerch István, az orvosok nem mernek találgatni!

Felébredt a kómából Lerch István, az orvosok nem mernek találgatni!

Más­fél hete ke­ze­lik az in­ten­zív osz­tá­lyon, az influ­en­za­jár­vány miatt rit­kán lá­to­gat­ható.

Kórházban ünnepelte születésnapját a nagybeteg Tahi-Tóth László!

Kórházban ünnepelte születésnapját a nagybeteg Tahi-Tóth László!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek a Já­szai Mari-díjas mű­vész ál­la­po­tá­ról!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek a Já­szai Mari-díjas mű­vész ál­la­po­tá­ról!

Összetörték a magyar sztárcsatár luxusautóját

Összetörték a magyar sztárcsatár luxusautóját

A ked­vese kór­házba ke­rült.

Az egy­kori vá­lo­ga­tott já­té­kos nem ült a ko­csi­ban, el­len­tét­ben a pár­já­val, aki­nek nem lett ko­mo­lyabb baja. Azt még nem tudni, mek­kora a kár.

Bejutottunk a kórházban fekvő Törőcsik Marihoz

Bejutottunk a kórházban fekvő Törőcsik Marihoz

Nem egy­szerű meg­lá­to­gatni...

Tö­rő­csik Marit nem egy­szerű meg­lá­to­gatni, még annak sem, akit a szí­nész­óriás szí­ve­sen lát be­teg­ágya mel­lett.

Nagy a baj? Kórházba került Törőcsik Mari!

Nagy a baj? Kórházba került Törőcsik Mari!

Egy fő­vá­rosi kór­ház­ban fek­szik a mű­vésznő, aki mé­lyen hall­gat ál­la­po­tá­ról. Vajon mi tör­tén­he­tett az élet­erős szí­nész­nő­vel?

Egy fő­vá­rosi kór­ház­ban fek­szik a mű­vésznő, aki mé­lyen hall­gat ál­la­po­tá­ról. Vajon mi tör­tén­he­tett?

Mi történt? Újra orvosi segítségre szorul Torgyán József!

Mi történt? Újra orvosi segítségre szorul Torgyán József!

Az ex­po­li­ti­kus fe­le­sége arról szá­molt be a Ri­post­nak, még min­dig nem meg­nyug­tató Józsi bácsi ál­la­pota.

Az ex­po­li­ti­kus fe­le­sége arról szá­molt be, még min­dig nem meg­nyug­tató Józsi bácsi ál­la­pota.

Nagy a baj: Intenzív osztályra került a legendás magyar zenész!

Nagy a baj: Intenzív osztályra került a legendás magyar zenész!

Drá­mai hírek ér­kez­tek a ki­vé­te­les te­het­ségű ze­ne­szer­ző­ről! A 63 éves mű­vészt sú­lyos ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba!

Fokozott óvintézkedések Rékasi Károly életéért!

Fokozott óvintézkedések Rékasi Károly életéért!

Job­ban kell vi­gyáz­nia ma­gára!

Más­fél évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet a szí­nész, azóta sem si­ke­rült fel­épül­nie...

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Kiderült: Ezért került kórházba Korda György

Gyuri bácsi lel­ke­sen ké­szült 78. szü­le­tés­nap­jára, a nagy ün­nep­lés azon­ban idén el­ma­radt.

Gyuri bácsi lel­ke­sen ké­szült 78. szü­le­tés­nap­jára, a nagy ün­nep­lés azon­ban idén el­ma­radt.

Halott társát élesztgette a hős kutyus

Halott társát élesztgette a hős kutyus

Vil­mos kutya nem elő­ször bi­zo­nyí­totta be hű­sé­gét. A ma­gá­nyos eb ha­ma­ro­san csa­ládba is ke­rül­het!

Vil­mos kutya nem elő­ször bi­zo­nyí­totta be hű­sé­gét. A ma­gá­nyos eb ha­ma­ro­san csa­ládba is ke­rül­het!

Hazatért a nagybeteg Törőcsik András

Hazatért a nagybeteg Törőcsik András

Nő­vé­rét és ba­rá­tait lá­to­gat­hatta meg a ma­gyar fo­ci­le­genda.

Nő­vé­rét és ba­rá­tait lá­to­gat­hatta meg a ma­gyar fo­ci­le­genda. Az Új­pest ko­rábbi zse­ni­jét három éve ke­ze­lik kór­ház­ban.

Hónapok óta kórházban kezelik a válófélben lévő Jaksity Kata édesanyját

Hónapok óta kórházban kezelik a válófélben lévő Jaksity Kata édesanyját

Fáj­dal­mak­kal teli idő­szak ke­se­ríti meg éle­tét. Édes­anyja egész­sé­géért ag­gó­dik!

Exkluzív: Újra megműtötték Kerényi Miklós Gábort

Exkluzív: Újra megműtötték Kerényi Miklós Gábort

A Kos­suth és Erkel Fe­renc-díjas ren­dező-szín­igaz­gató csü­tör­tö­kön esett át egy sú­lyos ope­rá­ción.

A Kos­suth és Erkel Fe­renc-díjas ren­dező-szín­igaz­gató csü­tör­tö­kön esett át egy sú­lyos ope­rá­ción, de már pén­tek reg­gel vi­dá­man "szá­gul­do­zott" man­kó­i­val a kór­ház fo­lyo­sóin.

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Ha nem fekszik kés alá, az életét kockáztatja Papadimitriu Athina!

Az orvos sze­rint meg­gon­do­lat­lan dön­tést ho­zott a szí­nésznő!

Az orvos sze­rint meg­gon­do­lat­lan dön­tést ho­zott a szí­nésznő! Újra át kell gon­dol­nia, alá­veti-e magát a mű­tét­nek!

Tragédia: Agyvérzést kapott Benkóczy Zoltán

Tragédia: Agyvérzést kapott Benkóczy Zoltán

Ve­ze­tés köz­ben ho­má­lyo­sult el a lá­tása, félre is be­szélt. Fe­le­sége aka­dá­lyozta meg a ször­nyű bal­ese­tet.

Ve­ze­tés köz­ben ho­má­lyo­sult el a lá­tása, félre is be­szélt. Fe­le­sége aka­dá­lyozta meg a ször­nyű bal­ese­tet.

Alig eszik: Retteg Deák Bill Gyula, hogy újra szívrohamot kap!

Alig eszik: Retteg Deák Bill Gyula, hogy újra szívrohamot kap!

Gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott az élete.

A le­gen­dás blues­éne­kest négy évvel ez­előtt szál­lí­tot­ták kór­házba in­fark­tus miatt! Azóta gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott az élete.

Kéthetes eltűnt babát keresett a családja

Kéthetes eltűnt babát keresett a családja

Rend­őr­ségi fel­je­len­tést is tett a nagy­mama.

Rend­őr­ségi fel­je­len­tést is tett a nagy­mama, aki vál­tig ál­lí­totta: két­he­tes uno­ká­já­nak nyoma ve­szett a du­na­új­vá­rosi kór­ház­ban.

Fresh Andi apukája infarktust kapott

Szomorú karácsony: Fresh Andi apukája infarktust kapott

Vá­rat­lan rosszul­lét ár­nyé­kolja be a ka­rá­cso­nyi ké­szü­lő­dést.

Vá­rat­lan rosszul­lét ár­nyé­kolja be Fresh Andi csa­lád­já­ban a ka­rá­cso­nyi ké­szü­lő­dést.

Szívszorító: súlyos betegségéről vallott a fiatal modell anyuka

Szívszorító: súlyos betegségéről vallott a fiatal modell anyuka

A gyö­nyörű mo­dell nem adja fel a har­cot! Ma­gá­nál is job­ban félti egyet­len kisfiát...

A gyö­nyörű mo­dell nem adja fel a har­cot! Ma­gá­nál is job­ban félti egyet­len kisfiát...

Nem tudja az idős díva, hogy lánya állapota mennyire súlyos

Nem tudja az idős díva, hogy lánya állapota mennyire súlyos

A le­gen­dás szí­nész­nő­vel nem kö­zöl­ték, hogy szin­tén vi­lág­hírű lánya élet és halál kö­zött lebeg a kór­ház­ban.

Szomorú karácsony: Dukai Regina kórházba került! - fotó

Szomorú karácsony: Dukai Regina kórházba került! - fotó

Gyors gyó­gyu­lást kí­vá­nunk neki.

Rej­té­lyes fo­tó­val tu­datta sze­ret­te­i­vel, Ka­rá­csony nap­ján kór­házba ke­rült. A ra­jon­gók egy­előre csak ta­lál­gat­nak.

Halott a kórház vécéjében: Sajnáljuk, de nem hibáztunk!

Halott a kórház vécéjében: Sajnáljuk, de nem hibáztunk!

Le­zá­rult a vizs­gá­lat a Dél-pesti kór­ház­ban a hol­tan ta­lált nő ügyé­ben. Nem tud­hat­tak róla.

Le­zá­rult a vizs­gá­lat a Dél-pesti kór­ház­ban a hol­tan ta­lált nő ügyé­ben. Nem tud­hat­tak róla.

Beteg gyermekeknek sütött mézeskalácsot Szabó Tünde

Beteg gyerekeknek sütött Szabó Tünde

A Heim Pál Gyer­mek­kór­ház­ban ápolt gyer­me­kek­nek ké­szí­tett mé­zes­ka­lá­csot az ál­lam­tit­kár és Ki­rály Nóra.

A Heim Pál Gyer­mek­kór­ház­ban ápolt gyer­me­kek­nek ké­szí­tett mé­zes­ka­lá­csot az ál­lam­tit­kár és Ki­rály Nóra szer­dán egy bu­da­örsi cuk­rász­dá­ban.

Torgyán József döntött a kórházban: visszavonul

Torgyán József döntött a kórházban: visszavonul

Már­ci­u­sig még dol­go­zik...

Az egy­kori po­li­ti­kus ko­moly dön­tést ho­zott abban a nyolc nap­ban, amit kór­ház­ban töl­tött szív­prob­lé­mái miatt.

Megszólalt a kórház után Torgyán József

Megszólalt a kórház után Torgyán József

Az idős po­li­ti­kus ala­po­san rá­ijesz­tett tisz­te­lő­ire, ami­kor kór­házba ke­rült.

Az idős po­li­ti­kus ala­po­san rá­ijesz­tett tisz­te­lő­ire, ami­kor kór­házba ke­rült. Tor­gyán Jó­zse­fet szer­dán ki­en­ged­ték a kór­ház­ból, ahol si­ke­rült be­ál­lí­tani ren­det­len­kedő szí­vét...

Törőcsik Mari titkolja, miért került kórházba

Törőcsik Mari titkolja, miért került kórházba

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő egész­ségi ál­la­pota ismét ag­gasztó. Bár meg­nyug­tatta a kö­zön­sé­get, nem tudni, miért ke­rült kór­házba.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő egész­ségi ál­la­pota ismét ag­gasztó. Bár meg­nyug­tatta a kö­zön­sé­get, nem tudni, miért ke­rült kór­házba.

Kórházi dráma: Felgyújtotta egy őrült drogos Medveczky Ilona kórtermét!

Kórházi dráma: Felgyújtotta egy őrült drogos Medveczky Ilona kórtermét!

Sok­koló ese­mény­ről szá­molt be a tánc­mű­vésznő!

Sok­koló ese­mény­ről szá­molt be a tánc­mű­vésznő!

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Nem engedik ki a kórházból Torgyán Józsefet

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték...

Ko­mo­lyabb a baj, mint eddig hit­ték, ezért az or­vo­sok egy­előre nem en­ge­dik ki Tor­gyán Jó­zse­fet a kór­ház­ból. A leg­fon­to­sabb, hogy be­ál­lít­sák a gyógy­sze­reit.

Nagy a baj: Kórházba került Torgyán József!

Nagy a baj: Kórházba került Torgyán József!

Drá­mai a han­gu­lat a Tor­gyán csa­lád­ban!

Drá­mai a han­gu­lat a Tor­gyán csa­lád­ban! Az ex­el­nök ál­la­po­tá­ról ag­gasztó hírek ér­kez­tek! Fe­le­sége meg­ren­dül­ten nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak!

Kiszabadul a pszichiátriáról BB Évi: Szerelmével karácsonyozik!

Kiszabadul a pszichiátriáról BB Évi: Szerelmével karácsonyozik!

Évi egyre több időt tölt­het a zárt osz­tá­lyon kívül, csa­ládja kö­ré­ben...

Az ag­gasztó hírek után végre újra bol­dog­ság köl­tö­zött az egy­kori va­ló­ság­show-hős szí­vébe! Évi egyre több időt tölt­het a zárt osz­tá­lyon kívül, csa­ládja kö­ré­ben, idén az ün­ne­pek is kü­lön­le­ge­sek lesz­nek majd szá­mára!