CÍMKE: 'kitüntetés'

Újabb órási megtiszteltetés érte Mága Zoltánt

Újabb órási megtiszteltetés érte Mága Zoltánt

A Ma­gyar Hon­vé­de­lem Napja al­kal­má­ból ki­tün­tet­ték a vi­lág­szerte is­mert ma­gyar he­ge­dű­mű­vészt.

Hatalmas megtiszteltetés: Meghatódott a magyar színész

Hatalmas megtiszteltetés: Meghatódott a magyar színész

Nagy Sán­dor el­is­me­rés­ben ré­sze­sült. Egy fon­tos in­téz­mény dí­jazta.

Nagy Sán­dor el­is­me­rés­ben ré­sze­sült. Egy szá­mára na­gyon fon­tos in­téz­mény dí­jazta a mun­kás­sá­gát.

Óriási elismerés, díjat kapott a fradisták kedvence

Óriási elismerés, díjat kapott a fradisták kedvence

A ki­tün­te­tett le­genda el­mondta, a gárda ko­rábbi edzője, mit kíván iga­zán.

A ki­tün­te­tett le­genda el­mondta, a gárda ko­rábbi edzője, mit kíván iga­zán.

Mága Zoltán jótékonyságra fordítja a díjjal járó pénzjutalmat

Mága Zoltán jótékonyságra fordítja a díjjal járó pénzjutalmat

Ál­lami ki­tün­te­té­se­ket adott át Kás­ler Mik­lós, az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak ve­ze­tője.

Díjat kapott Mága Zoltán, itt a kitüntetettek listája

Díjat kapott Mága Zoltán, itt a kitüntetettek listája

Kás­ler Mik­lós, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere a nem­zeti ünnep al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket adott át.

Kás­ler Mik­lós, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere a nem­zeti ünnep al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket adott át a Pesti Vi­ga­dó­ban.

Becsületrendet kapott Novák Katalin

Becsületrendet kapott Novák Katalin

A Fran­cia Be­csü­let­rend lo­vag­ke­resztje cím­mel tün­tet­ték ki.

A Fran­cia Be­csü­let­rend lo­vag­ke­resztje cím­mel tün­tet­ték ki az ál­lam­tit­kárt. A leg­ma­ga­sabb fran­cia ál­lami ki­tün­te­tést Be­noit Puga tá­bor­nok­tól, a Fran­cia Be­csü­let­rend nagy­kan­cel­lár­já­tól ve­hette át.

Kiderült, ki kapta az idei Kaszás Attila-díjat

Kiderült, ki kapta az idei Kaszás Attila-díjat

A díjat az or­szá­gos szín­házi évad­nyitó gála ke­re­té­ben adták át.

A díjat az or­szá­gos szín­házi évad­nyitó gála ke­re­té­ben adták át a ta­ta­bá­nyai Já­szai Mari Szín­ház­ban.

Váratlan fordulat: az FBI is nyomozott Jacko ellen, ezért szakadt félbe a vizsgálat

Váratlan fordulat: az FBI is nyomozott Jacko ellen, ezért szakadt félbe a vizsgálat

A gye­rek­mo­lesz­tá­lás­sal vá­dolt sztár­ról egyre dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

A gye­rek­mo­lesz­tá­lás­sal vá­dolt el­hunyt sztár­ról nap­ról napra dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

Óriási öröm érte Mága Zoltánt, újabb elismerést kapott

Óriási öröm érte Mága Zoltánt, újabb elismerést kapott

A Prima Pri­mis­sima díjas he­ge­dű­mű­vész a Fa­ce­boo­kon mon­dott kö­szö­ne­tet.

A Prima Pri­mis­sima díjas he­ge­dű­mű­vész a Fa­ce­boo­kon mon­dott kö­szö­ne­tet.

Nagyon boldog Bálint gazda, mindenki gratulált neki

Nagyon boldog Bálint gazda, mindenki gratulált neki

Nagy el­is­me­rés­ben volt része.

Nagy el­is­me­rés­ben volt része az or­szág Bá­lint gaz­dá­já­nak.

Ezért tüntették ki Bangó Margitot

Ezért tüntették ki Bangó Margitot

A mű­vész­nőre na­gyon büszke lehet a csa­ládja...

A mű­vész­nőre na­gyon büszke lehet a csa­ládja...

Hatalmas megtiszteltetés érte Dárdai Pált, erre büszke lehet

Hatalmas megtiszteltetés érte Dárdai Pált, erre büszke lehet

A Her­tha ma­gyar edzője dísz­pol­gári címet ka­pott.

A Her­tha ma­gyar edzője dísz­pol­gári címet ka­pott egy jó­té­kony­sági meccs előtt.

Durván beszólt a fenegyerek a királynő kitüntetettjének

Durván beszólt a fenegyerek a királynő kitüntetettjének

Sport­csil­la­gok há­bo­rúja a Twit­te­ren. Évek óta tart kö­zöt­tük a vissza­ta­szító üzen­ge­tés.

Sport­csil­la­gok há­bo­rúja a Twit­te­ren. Évek óta tart kö­zöt­tük a vissza­ta­szító üzen­ge­tés. Rasszista húrok meg­pen­dí­té­sé­vel kez­dő­dött a balhé.

Nagy megtiszteltetés érte Hernádi Juditot

Nagy megtiszteltetés érte Hernádi Juditot

Átad­ták a Psota Irén-díjat ked­den a Ró­zsa­völ­gyi Sza­lon­ban. Az el­is­me­rést Her­nádi Judit szín­mű­vész ve­hette át a szín­házi vi­lág­na­pon.

Átad­ták a Psota Irén-díjat ked­den a Ró­zsa­völ­gyi Sza­lon­ban. Az el­is­me­rést Her­nádi Judit szín­mű­vész ve­hette át a szín­házi vi­lág­na­pon.

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Caramel: Meg akarom mutatni, hogy így is lehet

Me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

A nép­szerű éne­kes 36 éve­sen min­dent elért, ami­hez so­kak­nak egy élet mun­kája is kevés. Most a Ri­post­nak me­sélt kar­ri­er­ről, csa­lád­ról, ter­vek­ről.

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Visszatért Magyarországra Bernd Storck, találkozott Orbán Viktorral is

Nem fe­lej­tet­ték el a ta­valy me­nesz­tett ka­pi­tány­nak a vá­lo­ga­tott élén elért ered­mé­nyeit sem.

Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Állami díjban részesült Keresztes Ildikó

Au­gusz­tus 20-a al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket adtak át.

Au­gusz­tus 20-a al­kal­má­ból ál­lami ki­tün­te­té­se­ket és szak­mai dí­ja­kat adott át az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Veronai buszbaleset: tedd hőssé az életmentőket!

Veronai buszbaleset: tedd hőssé az életmentőket!

Ki­tün­te­tést ad­ná­nak a ta­ná­rok­nak.

Ki­tün­te­tést ad­ná­nak a két hős ta­nár­nak. Alá­írás­gyűj­tés in­dult.

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A FINA legrangosabb kitüntetését kapta meg Orbán Viktor

A mi­nisz­ter­el­nök a szö­vet­ség el­nö­ké­től, Julio Cesar Mag­li­o­né­tól vette át az el­is­me­rést hét­főn az Or­szág­ház­ban.

A mi­nisz­ter­el­nök a szö­vet­ség el­nö­ké­től, Julio Cesar Mag­li­o­né­tól vette át az el­is­me­rést hét­főn az Or­szág­ház­ban.

Megdöbbentő döntést hozott tárgyalása előtt Lajcsi

Megdöbbentő döntést hozott tárgyalása előtt Lajcsi

Ga­lam­bos Lajos biz­tos iga­zá­ban...

Ga­lam­bos Lajos annyira biz­tos abban, hogy be­bi­zo­nyo­so­dik az igaza, és fel­men­tés­sel zárul majd köz­mű­lo­pási ügye, hogy meg­lepő ki­je­len­tést tett.

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Két év után lett vál­tak el egy­más­tól.

Két év után lett vál­tak el egy­más­tól.

Kirohant a teremből a magyar színész! Ezért borult ki

Kirohant a teremből a magyar színész! Ezért borult ki

El­ro­hant az arany­dip­loma-át­adó­já­ról Tahi-Tóth László, aki nem bírta ki­várni, hogy át­ad­ják neki a ki­tün­te­tést.

El­ro­hant az arany­dip­loma-át­adó­já­ról Tahi-Tóth László, aki nem bírta ki­várni, hogy át­ad­ják neki a ki­tün­te­tést.

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Kell még hely a vit­rin­ben.

Nem áll­nak meg a por­tu­gá­lok az Eu­rópa-baj­noki arany­nál és a tró­fe­á­nál. Kell még hely bőven a vit­rin­ben.

Katalin hercegné különös kitüntetést kapott

Katalin hercegné különös kitüntetést kapott

A ki­tün­te­tés ha­tal­mas fe­le­lős­ség

Bár még soha nem har­colt, és ka­to­nai vég­zett­sége sincs, mégis Ka­ta­lin her­cegné lett a Brit Ki­rá­lyi Lé­gi­erő pa­rancs­noka. A ki­tün­te­tés ha­tal­mas fe­le­lős­ség­gel jár.

Elvehetik Lajcsitól az állami kitüntetéseit

Elvehetik Lajcsitól az állami kitüntetéseit

Az el­ma­rasz­taló íté­le­tet kö­ve­tően Laj­csi ki­tün­te­té­seit vissza­von­hat­ják.

Az el­ma­rasz­taló íté­le­tet kö­ve­tően Laj­csi ki­tün­te­té­seit vissza­von­hat­ják, töb­bet buk­hat a ze­nész, mint amennyire szá­mít.