CÍMKE: 'késelés'

Késelés az utcán, véres összecsapás lett a találkozásból

Késelés az utcán, véres összecsapás lett a találkozásból

Sú­lyos bot­rányba tor­kolt Ró­má­ban a Lazio- és a Se­villa-druk­ke­rek ta­lál­ko­zása.

Sú­lyos bot­rányba tor­kolt Ró­má­ban a Lazio- és a Se­villa-druk­ke­rek ta­lál­ko­zása.

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg.

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg. A rend­őr­ség még ke­resi a bű­nöst.

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

A fi­a­tal nőre nem sok­kal ké­sőbb sok­kos ál­la­pot­ban ta­lál­tak rá, de a férfi még nála is rosszabb ál­la­pot­ban volt.

Halálra késeltek egy kétgyermekes apukát

Halálra késeltek egy kétgyermekes apukát

11-szer szúr­tak hátba egy 45 éves férfit a nyílt utcán, majd hagy­ták vérbe fagyni. Szur­ko­ló­tár­sai meg­em­lé­kez­nek róla va­sár­nap.

11-szer szúr­tak hátba egy 45 éves férfit a nyílt utcán, majd hagy­ták vérbe fagyni. Szur­ko­ló­tár­sai meg­em­lé­kez­nek róla va­sár­nap.

Pokoli sérülés, nem mer tükörbe nézni az eltorzult szurkoló

Pokoli sérülés, nem mer tükörbe nézni az eltorzult szurkoló

Sú­lyos sé­rü­lés a meccsen.

Sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett egy angol férfi Lon­don­ban a Mill­wall-Ever­ton FA Kupa lab­da­rúgó mér­kő­zés előtt.

Megrázó részletek a brutális budapesti gyilkosságról, ő volt az áldozat

Megrázó részletek a brutális budapesti gyilkosságról, ő volt az áldozat

A ke­gyet­len tett­hez el­szá­mo­lási vita ve­zet­he­tett.

A ke­gyet­len tett­hez el­szá­mo­lási vita ve­zet­he­tett, az al­bér­lők ugyanis nem akar­tak fi­zetni. Végül le­szúr­ták a fő­bér­lőt és rá­gyúj­tot­ták a la­kást.

Történelmi pillanat: nincsenek szavak arra, ami a bíróságon történt

Történelmi pillanat: nincsenek szavak arra, ami a bíróságon történt

A nő 13-szor szúrta meg pár­ját, mégis elő­ke­rült egy gyűrű...

A nő 13-szor szúrta meg pár­ját, a tör­vény­szé­ken mégis elő­ke­rült egy gyűrű...

Megműtötték a megkéselt lengyel polgármestert - videó

Megműtötték a megkéselt lengyel polgármestert - videó

Meg­mu­tat­juk a ké­se­lést is!

Ahogy az is­me­re­tes gy bün­te­tett elő­életű férfi tá­madt. Az or­vo­sai sze­rint to­vábbra is élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van. Meg­mu­tat­juk a fel­vé­telt is a ké­se­lés­ről!

A Nagyvárad téren ült taxiba Richárd, borzalmas dolgot tett a sofőrrel

A Nagyvárad téren ült taxiba Richárd, borzalmas dolgot tett a sofőrrel

A 32 éves férfi ti­zen­két­szer már­totta kését a so­főrbe, majd a pén­zé­vel együtt el­me­ne­kült.

Hatalmas készültség Londonban: lezárták a látványosság környékét is

Hatalmas készültség Londonban: lezárták a látványosság környékét is

Késes tá­ma­dás tör­tént Lon­don dél­nyu­gati ré­szén.

Késes tá­ma­dás tör­tént Lon­don dél­nyu­gati ré­szén.

Vérfürdő a győri kórházban: sokkoló dolgok derültek ki az ápolónőt megkéselő betegről

Vérfürdő a győri kórházban: sokkoló dolgok derültek ki az ápolónőt megkéselő betegről

Há­bo­rú­ról és bom­bá­zás­ról be­szélt.

Mi­e­lőtt a pea­ce­ma­ker-be­ül­te­tés előtt álló idős beteg ember meg­ké­selte bics­ká­já­val az ápo­ló­nőt, há­bo­rú­ról és bom­bá­zás­ról kez­dett be­szélni. A tá­ma­dás után a férfit az ágy­hoz kö­töz­ték.

Gázolás és késelés miatt tört ki pánik a stadionnál

Dráma Milánóban, gázolás és késelés miatt tört ki pánik a stadionnál

Négy Na­poli-szur­ko­lót késes tá­ma­dás ért a San Si­ró­nál, egyi­kü­ket kór­házba is kel­lett venni.

Négy Na­poli-szur­ko­lót késes tá­ma­dás ért a San Si­ró­nál, egyi­kü­ket kór­házba is kel­lett venni.

Késes támadásról jött hír, több életveszélyes sérült Nünbergben

Késes támadásról jött hír, több életveszélyes sérült Nünbergben

Az el­kö­ve­tőt még ke­re­sik, mert a tá­ma­dás után el­me­ne­kült, nin­cse­nek ter­ro­riz­musra utaló jelek.

Az el­kö­ve­tőt még ke­re­sik, mert a tá­ma­dás után el­me­ne­kült, nin­cse­nek ter­ro­riz­musra utaló jelek.

Most jött! Véres késelés történt egy bécsi iskolában!

Most jött! Véres késelés történt egy bécsi iskolában!

Egy szír és egy afgán vi­tat­ko­zott.

Amint azt a Ri­post ko­ráb­ban meg­írta, a ter­vek sze­rint ja­nuár el­se­jé­től kezdve már sem­mi­féle fegy­ver nem lehet a be­ván­dor­lók bir­to­ká­ban.

Két késsel a testében vitték a kórházba, 5 liter vért veszített

Két késsel a testében vitték a kórházba, 5 liter vért veszített

Má­sod­per­ce­ken múlt az élete.

A svéd férfi­nak má­sod­per­ce­ken múlt az élete. A ké­selő af­gá­no­kat pedig el­en­ged­ték, ám most a fel­leb­vi­teli tár­gya­lás előtt sehol sem ta­lál­ják őket.

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

A bu­da­pesti nyo­mo­zók be­fe­jez­ték az afgán férfi ügyét.

A bu­da­pesti nyo­mo­zók be­fe­jez­ték az afgán férfi ügyét.

Ezért szúrta meg élettársát a kecskeméti nő

Ezért szúrta meg élettársát a kecskeméti nő

A haj­nali ku­tya­sé­tál­ta­tás előtt szúrt a kecs­ke­méti nő. A férfi élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

A haj­nali ku­tya­sé­tál­ta­tás előtt akarta le­szúrni élet­tár­sát egy kecs­ke­méti nő. A férfi élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

Vérben úszva találtak a várandós román tinire, szörnyűség történt vele

Vérben úszva találtak a várandós román tinire, szörnyűség történt vele

Egy rendőr lánya ké­selte meg a fi­a­talt, mert fél­té­keny volt. Az ál­do­zat ko­ráb­ban hiába kért se­gít­sé­get is­me­rő­se­i­től.

Véres családi dráma Nógrád megyében: szíven szúrta férjét egy asszony

Véres családi dráma Nógrád megyében: szíven szúrta férjét egy asszony

A há­zas­pár még a nyá­ron ve­szett össze annyira, hogy a férj majd­nem be­le­halt a fel­dúlt nő tá­ma­dá­sába.

Saját anyját késelte meg egy fiú a pesti társasházban

Saját anyját késelte meg egy fiú a pesti társasházban

Bor­zasztó drá­má­ról szá­mol­tak be a szom­szé­dok...

Bor­zasztó drá­má­ról szá­mol­tak be a szom­szé­dok...

Kiderült, min veszett össze a pár az ózdi késelés előtt

Kiderült, min veszett össze a pár az ózdi késelés előtt

A Ri­post meg­tudta, mivel kez­dő­dött az a ve­sze­ke­dés, ami­nek a végén a 31 éves férfi el­vágta ne­velt fiai tor­kát.

A Ri­post meg­tudta a kör­nyék­be­li­ek­től, mivel kez­dő­dött az a ve­sze­ke­dés, ami­nek a végén a 31 éves férfi el­vágta ne­velt fiai tor­kát.

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. A nőt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, a gye­re­kek nem élték túl.

Ez derült ki a nevelt fiait meggyilkoló férfiről

Ez derült ki a nevelt fiait meggyilkoló férfiről

Újabb ször­nyű­sé­gekre de­rült fény azzal kap­cso­lat­ban, ami teg­nap dél­előtt Ózdon tör­tént.

Újabb ször­nyű­sé­gekre de­rült fény azzal kap­cso­lat­ban, ami teg­nap dél­előtt Ózdon tör­tént: a ne­ve­lő­ap­juk vágta el a 16 és a 18 éves fiú tor­kát, majd meg­pró­bálta meg­ölni az élet­tár­sát és saját magát is.

Most kaptuk: két migráns agyonszúrt egy 21 éves férfit Innsbruckban

Most kaptuk: két migráns agyonszúrt egy 21 éves férfit Innsbruckban

A 21 éves helyi férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A 21 éves helyi férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Most érkezett: Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Most érkezett: Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Meg­szúr­tak egy rend­őrt egy for­gal­mas lon­doni vas­út­ál­lo­má­son.

Meg­szúr­tak egy rend­őrt egy for­gal­mas lon­doni vas­út­ál­lo­má­son.

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg.

Egyes for­rá­sok sze­rint a me­rénylő azt ki­ál­totta, hogy "Allah akbar!" A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg Brüs­szel köz­pont­já­ban kedd reg­gel.

"Allahu Akbar" - kiabálta a melbourne-i támadó, terrortámadás történt

"Allahu Akbar" - kiabálta a melbourne-i támadó, terrortámadás történt

A me­rény­lőt a rend­őrök el­fog­ták, de nem sok­kal ké­sőbb be­le­halt lőtt sé­rü­lé­se­ibe.

Most érkezett: vér folyik Londonban

Most érkezett: vér folyik London előkelő negyedében

Rend­őrök ro­han­ták le a Sony Music lon­doni szék­há­zát.

Rend­őrök ro­han­ták le a Sony Music lon­doni szék­há­zát. A rend­őr­ség egy em­bert el­fo­gott, mi­u­tán ket­ten meg­sé­rül­tek ké­se­lé­ses tá­ma­dás miatt.

Megrázó helyszíni felvételek, így történt a melbourne-i támadás +18

Megrázó helyszíni felvételek, így történt a melbourne-i támadás +18

A ké­se­lés­ben egy ember éle­tét vesz­tette, másik kettő pedig meg­sé­rült.

A ké­se­lés­ben egy ember éle­tét vesz­tette, másik kettő pedig meg­sé­rült.

Drámai jelenet Kecskeméten: vér folyt éjjel a bulizók között

Drámai jelenet Kecskeméten: vér folyt éjjel a bulizók között

Egy helyi szó­ra­ko­zó­hely előtt ke­rült elő a kés, ami­vel egy férfit meg­se­be­sí­tett is­me­ret­len tá­ma­dója.

Brutális gyilkosság, halálra késelték a brazil focistát

Brutális gyilkosság, halálra késelték a brazil focistát

Bor­zal­mas gyil­kos­ság tör­tént Bra­zí­li­á­ban. Egy bo­kor­ban ta­lál­tak rá az ifjú lab­da­rú­góra.

Bor­zal­mas gyil­kos­ság tör­tént Bra­zí­li­á­ban. Egy bo­kor­ban ta­lál­tak rá az ifjú lab­da­rú­góra.

Szörnyű nyomok voltak az anyuka testén, nem tehettek érte semmit

Szörnyű nyomok voltak az anyuka testén, nem tehettek érte semmit

Az ál­do­zat fia ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get a tör­tén­tek­ről.

Az ál­do­zat fia ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get a tör­tén­tek­ről...

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott.

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott a sé­rült­tel, de a férfi nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt. Mell­ka­son szúr­ták a ko­csi­ban.

Saját fiát késelte halálra egy férfi a Győr melletti faluban - Videó

Saját fiát késelte halálra egy férfi a Győr melletti faluban - Videó

Egy 76 éves férfi meg­ké­selte az 51 éves fiát.

Egy 76 éves férfi meg­ké­selte az 51 éves fiát. Az ál­do­za­tot kór­házba szál­lí­tot­ták, de az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok, hétfő haj­nal­ban meg­halt. Az idős férfit gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Fordulat a csolnoki gyilkosság ügyében: így történhetett a késelés

Fordulat a csolnoki gyilkosság ügyében: így történhetett a késelés

A gya­nú­sí­tott ügy­védje el­mondta, G. Krisz­tián ön­vé­de­lem­ből ölt.

A gya­nú­sí­tott ügy­védje el­mondta, G. Krisz­tián ön­vé­de­lem­ből ölt.

Munkahelyén támadt kollégájára egy szőnyegvágó késsel a muszlim férfi

Munkahelyén támadt kollégájára egy szőnyegvágó késsel a muszlim férfi

Két fi­a­tal szak­mun­kás­ta­nuló val­lási té­má­ban ke­rült össze­tű­zésbe egy­más­sal.

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Két ti­zen­éves ve­sze­ke­dett össze, majd a fi­a­ta­labb fiú kést rán­tott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt.

Döbbenetes tragédia: egy pulóver miatt kellett meghalnia egy embernek Csolnokon

Döbbenetes tragédia: egy pulóver miatt kellett meghalnia egy embernek Csolnokon

Egy pu­ló­ver miatt ké­sel­tek ha­lálra egy 28 éves férfit.

Egy pu­ló­ver miatt ké­sel­tek ha­lálra egy 28 éves férfit.

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

A 20 éves len­gyel Krys­tian egy át­mu­la­tott éj­szaka után tar­tott ha­za­felé...

A 20 éves len­gyel Krys­tian egy át­mu­la­tott éj­szaka után tar­tott ha­za­felé va­sár­nap kora reg­gel, ami­kor a neumüns­teri pá­lya­ud­var köz­vet­len kö­ze­lé­ben össze­szó­lal­ko­zott egy másik férfi­val. A fi­a­tal len­gyelt a vita során ha­lálra ké­sel­ték.

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Egy afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a pá­ri­zsi ha­tó­sá­gok...

Egy afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a pá­ri­zsi ha­tó­sá­gok...

Késsel támadtak egy magyar nőre Máltán

Késsel támadtak egy magyar nőre Máltán

A pin­cér­ként dol­gozó Jen­ni­fer éppen ha­za­felé tar­tott, mikor meg­tá­mad­ták.

A pin­cér­ként dol­gozó Jen­ni­fer éppen ha­za­felé tar­tott, ami­kor elé ug­rott egy férfi és az ér­té­keit kö­ve­telte. Tel­je­sen ki­bo­rult. A sok­koló rész­le­tek­ről a Ri­post­nak szá­mol be.

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

Egy 89 éves férfit hall­gat­tak ki.

Egy 89 éves resz­neki férfit hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, mert az ké­sé­vel meg­szúrta az is­me­rő­sét.

Vérengzés volt a bevásárlóközpontnál, egy négygyermekes apa az áldozat

Vérengzés volt a bevásárlóközpontnál, egy négygyermekes apa az áldozat

Pedig a tet­tes csa­ládja fi­gyel­mez­tette a biz­ton­sá­gi­a­kat, hogy a fi­a­tal ter­ror­ak­ci­óra ké­szül­het.

Ijesztő jelenet a budapesti éjszakában, mindent felvett a kamera

Ijesztő jelenet a budapesti éjszakában, mindent felvett a kamera

Egy ti­zen­éves fiút keres a rend­őr­ség, aki­nek si­ke­rült el­me­ne­kül­nie a hely­szín­ről.

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Társa is meg­sé­rült, azon­nal kór­házba ro­han­tak velük.

Tár­sát is meg­tá­mad­ták, azon­nal kór­házba ro­han­tak velük.

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Öt em­bert akart meg­ölni...

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért az afgán mig­ráns­nak.

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Ha­lálra ré­mült Pász­tor Anna, ami­kor egy férfi kés­sel kö­ze­lí­tett felé fé­nyes nap­pal a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban.

Most érkezett! Késeléses terrortámadás történt Amsterdamban

Most érkezett! Késeléses terrortámadás történt Amsterdamban

Ámok­fu­tásba kez­dett egy késes tá­madó Hol­lan­di­á­ban

Ámok­fu­tásba kez­dett egy késes tá­madó Hol­lan­di­á­ban.

FRISS! "Allah Akbár!" Késelés Franciaországban, legalább két halott

FRISS! "Allah Akbár!" Késelés Franciaországban, legalább két halott

Utcai sé­tá­lókra tá­madt csü­tör­tök dél­előtt egy férfi Fran­cia­or­szág­ban, Ver­sailles kö­ze­lé­ben, Trap­pes te­le­pü­lé­sen.

Véres támadás Innsbruckban!

Véres támadás sokkol az osztrákoknál Innsbruckban!

Egy szo­má­liai be­ván­dorló meg­sér­tő­dött.

Egy szo­má­liai be­ván­dorló meg­sér­tő­dött, mert nem akar­ták be­en­gedni a bárba. Mivel volt nála kés, azt ha­bo­zás nél­kül elő­vette és hasz­nálta is.

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

A 21 éves szír a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

A brit rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi azt a 21 éves szír mig­ránst, aki a gyanú sze­rint a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

Ezt vágta a magyar nő az élettársába, véres fotó

Ezt vágta a magyar nő az élettársába, véres fotó

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak azzal a hét­végi ké­se­lés­sel, mely során egy férfi sú­lyos, élet­ve­szé­lyes sé­rü­lést szen­ve­dett.

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak a rend­őrök azzal a hét­végi ké­se­lés­sel, mely során egy férfi sú­lyos, élet­ve­szé­lyes sé­rü­lést szen­ve­dett.

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

Az MTK sta­di­on­já­ban fo­tóz­ták le.

A ta­va­lyi, Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen mér­kő­zé­sen ké­sel­ték meg a zöld-fe­hé­rek ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­ját. AZ MTK sta­di­on­já­ban fo­tóz­ták le.

Vérhiányt okozhat az erőszakhullám Nagy-Birtanniában

Vérhiányt okozhat az erőszakhullám Nagy-Birtanniában

Fi­gyel­mez­te­tést adtak ki...

A brit Nem­zeti Egész­ség­ügyi Szol­gá­lat fi­gyel­mez­te­tést adott ki...

Látták, hogy Baby Gabival is kikezdett a kávai késelő

Látták, hogy Baby Gabival is kikezdett a kávai késelő

Ér­de­kes rész­le­te­ket tu­dott meg a Ri­post arról az em­ber­ről, aki szom­ba­ton ha­lálra ké­selte vi­ta­part­ne­rét.

Ér­de­kes rész­le­te­ket tu­dott meg a Ri­post arról az em­ber­ről, aki szom­ba­ton ha­lálra ké­selte vi­ta­part­ne­rét.

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

Az el­me­be­teg ra­jongó pén­te­ken a Bu­da­pest Park­ban akart az éne­kesnő éle­tére törni. A férfit az utolsó pil­la­nat­ban fog­ták el a rend­őrök.

Az el­me­be­teg ra­jongó pén­te­ken a Bu­da­pest Park­ban akart az éne­kesnő éle­tére törni. A férfit az utolsó pil­la­nat­ban fog­ták el a rend­őrök.

Két férfit megkéseltek, brutális csata az utcán

Két férfit megkéseltek, brutális csata az utcán

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­hez ve­ze­tett a szur­ko­lók há­bo­rúja a skót fő­vá­ros­ban, Glas­gow-ban a Rang­ers-Osi­jek EL-meccs előtt.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­hez ve­ze­tett a szur­ko­lók há­bo­rúja a skót fő­vá­ros­ban.

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Miskolcon

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Miskolcon

Egy 48 éves férfi a gya­nú­sí­tott.

Egy rend­őr­autó mel­lett állva, a nyílt utcán akart meg­ké­selni pár­ját egy 48 éves férfi.

Szörnyű dolgot műveltek a György herceggel végezni akaró terroristával

Szörnyű dolgot műveltek a György herceggel végezni akaró terroristával

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet ne­vé­ben akarta ki­vé­gezni Nagy-Bri­tan­nia ked­ven­cét, az 5 éves György her­ce­get...

Feladta magát a szurkáló, de a társát még körözik

Feladta magát a szurkáló, de a társát még körözik

Com­bon szúrt egy em­bert.

Az egyik férfi, aki teg­nap egy vi­tat­ko­zást kö­ve­tően com­bon szúrt egy em­bert a vil­la­mo­son, majd tár­sá­val el­me­ne­kült. Rész­le­tek a cikk­ben...

Leszúrták az olimpiai érmes sztárt

Leszúrták az olimpiai érmes sztárt

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént, ket­ten tá­mad­tak rá az olim­pi­konra.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént, ket­ten tá­mad­tak rá az olim­pi­konra Ka­zahsz­tán leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban, Al­ma­ti­ban.

Megkéselte társát dinnyeszedés közben, majd elmenekült

Megkéselte társát dinnyeszedés közben, majd elmenekült

Össze­vesz­tek a nap­szá­mo­sok, ké­se­lés lett vége. A tet­test el­fog­ták. Sok­koló rész­le­tek a cikk­ben!

Össze­vesz­tek a nap­szá­mo­sok, ké­se­lés lett vége. A tet­test el­fog­ták. Sok­koló rész­le­tek a cikk­ben!

Gyilkosság az utcán, halálra késelték a focikapust

Gyilkosság az utcán, halálra késelték a focikapust

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett.

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett a 25 éves lab­da­rúgó kapus, akit meg­ké­sel­tek egy Bu­e­nos Aires-i bár előtt. A rend­őr­ség nem csak a gyil­kos fegy­vert ta­lálta meg...

Családi tragédia: szerettei előtt, a nyílt utcán végeztek az anyával

Családi tragédia: szerettei előtt, a nyílt utcán végeztek az anyával

A fi­a­tal édes­anyát még meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de ő a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Vérfürdő Oberhausenben! Két férfit késelt meg egy 19 éves migráns

Vérfürdő Oberhausenben! Két férfit késelt meg egy 19 éves migráns

Az afgán be­ván­dorló el­fu­tott a hely­szín­ről, de ké­sőbb el­kap­ták.

Az afgán be­ván­dorló el­fu­tott a hely­szín­ről, de ké­sőbb el­kap­ták.

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Egy sú­lyos és egy élet­ve­szé­lyes sé­rültje van a szom­bat esti vi­tá­nak, mely során egy idős férfi kést rán­tott.

Egy sú­lyos és egy élet­ve­szé­lyes sé­rültje van a szom­bat esti vi­tá­nak, mely során egy idős férfi kést rán­tott.

Késsel támadtak a strandon a családjával nyaraló sztárra

Késsel támadtak a strandon a családjával nyaraló sztárra

Élet­ve­szé­lyes hely­zetbe ke­rült.

Élet­ve­szé­lyes hely­zetbe ke­rült a híres fo­cista. Egye­lőre nem tudni, pon­to­san mi volt az aljas tá­ma­dás in­dí­téka.

Mentőhelikopter érkezett a tragédiához, utcán késeltek meg egy tinit

Mentőhelikopter érkezett a tragédiához, utcán késeltek meg egy tinit

A lányt egy idő­sebb is­me­rőse tá­madta meg Lon­don­ban, a nyílt utcán.

A lányt egy idő­sebb is­me­rőse tá­madta meg Lon­don­ban, a nyílt utcán.

Véres késelés. A repülőtéren fejbe szúrták az egyik biztonsági őrt!

Véres késelés. A repülőtéren fejbe szúrták az egyik biztonsági őrt!

Az eset Düs­sel­dorf­ban tör­tént né­hány nap­pal ez­előtt.

A "német-tu­né­ziai" ál­lam­pol­gár há­tul­ról kö­ze­lí­tette meg az ál­do­za­tát és fejbe szúrta.

Megtörte a csendet a megkéselt lány édesanyja

Megtörte a csendet a megkéselt 14 éves lány édesanyja

"Mi lett ebből a szép or­szág­ból?"

Úgy érezte, hogy tar­to­zik annyi­val lá­nyá­nak és a többi mig­rán­sok által el­kö­ve­tett erő­szak ál­do­za­ta­i­nak, hogy kiáll a nyil­vá­nos­ság elé.

Most kaptuk a hírt: hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a londoni fesztivált

Most kaptuk a hírt: hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a londoni fesztivált

Több em­bert is meg­ké­sel­tek.

Több em­bert is meg­ké­sel­tek a fesz­ti­vá­lon, ezért ro­hanta le a rend­őr­ség a ren­dez­vényt.