CÍMKE: 'késelés'

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

A 20 éves len­gyel Krys­tian egy át­mu­la­tott éj­szaka után tar­tott ha­za­felé va­sár­nap kora reg­gel...

FRISS HÍREK

Késsel támadtak egy magyar nőre Máltán

Késsel támadtak egy magyar nőre Máltán

A pin­cér­ként dol­gozó Jen­ni­fer éppen ha­za­felé tar­tott, ami­kor elé ug­rott egy férfi és az ér­té­keit kö­ve­telte. Az eset­ről a Ri­post­nak szá­mol be.

A pin­cér­ként dol­gozó Jen­ni­fer éppen ha­za­felé tar­tott, ami­kor elé ug­rott egy férfi és az ér­té­keit kö­ve­telte. Az eset­ről a Ri­post­nak szá­mol be.

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

A zalai nyo­mo­zók egy 89 éves resz­neki férfit hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, mert meg­szúrta az is­me­rő­sét.

A zalai nyo­mo­zók egy 89 éves resz­neki férfit hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, mert az ké­sé­vel meg­szúrta az is­me­rő­sét.

Vérengzés volt a bevásárlóközpontnál, egy négygyermekes apa az áldozat

Vérengzés volt a bevásárlóközpontnál, egy négygyermekes apa az áldozat

Pedig a tet­tes csa­ládja fi­gyel­mez­tette a biz­ton­sá­gi­a­kat.

Pedig a tet­tes csa­ládja fi­gyel­mez­tette a biz­ton­sá­gi­a­kat, hogy a fi­a­tal ter­ror­ak­ci­óra ké­szül­het.

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Tár­sát is meg­tá­mad­ták, azon­nal kór­házba ro­han­tak velük. Mind­ket­ten szá­mos sé­rü­lést szen­ved­tek.

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért az afgán mig­ráns­nak. Egy három fős csa­lá­dot a nyílt utcán ké­selt meg.

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért az afgán mig­ráns­nak. Egy három fős csa­lá­dot a nyílt utcán ké­selt meg.

Ijesztő jelenet a budapesti éjszakában, mindent felvett a kamera

Ijesztő jelenet a budapesti éjszakában, mindent felvett a kamera

Egy ti­zen­éves fiút keres a rend­őr­ség, aki­nek si­ke­rült el­me­ne­kül­nie a hely­szín­ről.

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Ha­lálra ré­mült Pász­tor Anna, ami­kor egy férfi kés­sel kö­ze­lí­tett felé...

Ha­lálra ré­mült Pász­tor Anna, ami­kor egy férfi kés­sel kö­ze­lí­tett felé fé­nyes nap­pal a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban.

Most érkezett! Késeléses terrortámadás történt Amsterdamban

Most érkezett! Késeléses terrortámadás történt Amsterdamban

Ámok­fu­tásba kez­dett egy késes tá­madó Hol­lan­di­á­ban

Ámok­fu­tásba kez­dett egy késes tá­madó Hol­lan­di­á­ban.

FRISS! "Allah Akbár!" Késelés Franciaországban, legalább két halott

FRISS! "Allah Akbár!" Késelés Franciaországban, legalább két halott

Utcai sé­tá­lókra tá­madt csü­tör­tök dél­előtt egy férfi Fran­cia­or­szág­ban, Ver­sailles kö­ze­lé­ben, Trap­pes te­le­pü­lé­sen.

Véres támadás Innsbruckban!

Véres támadás sokkol az osztrákoknál Innsbruckban!

Egy szo­má­liai be­ván­dorló meg­sér­tő­dött.

Egy szo­má­liai be­ván­dorló meg­sér­tő­dött, mert nem akar­ták be­en­gedni a bárba. Mivel volt nála kés, azt ha­bo­zás nél­kül elő­vette és hasz­nálta is.

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

A 21 éves szír a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

A brit rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi azt a 21 éves szír mig­ránst, aki a gyanú sze­rint a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

Ezt vágta a magyar nő az élettársába, véres fotó

Ezt a kést vágta a rendőrök szerint a magyar nő az élettársába, véres fotó

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak azzal a hét­végi ké­se­lés­sel, mely során egy férfi sú­lyos, élet­ve­szé­lyes sé­rü­lést szen­ve­dett.

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak azzal a hét­végi ké­se­lés­sel, mely során egy férfi sú­lyos, élet­ve­szé­lyes sé­rü­lést szen­ve­dett. A fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt őri­zetbe vet­ték a rend­őrök.

Látták, hogy Baby Gabival is kikezdett a kávai késelő

Látták, hogy Baby Gabival is kikezdett a kávai késelő

Ér­de­kes rész­le­te­ket tu­dott meg a Ri­post arról az em­ber­ről, aki szom­ba­ton ha­lálra ké­selte vi­ta­part­ne­rét.

Ér­de­kes rész­le­te­ket tu­dott meg a Ri­post arról az em­ber­ről, aki szom­ba­ton ha­lálra ké­selte vi­ta­part­ne­rét.

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

Az MTK sta­di­on­já­ban fo­tóz­ták le.

A ta­va­lyi, Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen mér­kő­zé­sen ké­sel­ték meg a zöld-fe­hé­rek ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­ját. AZ MTK sta­di­on­já­ban fo­tóz­ták le.

Vérhiányt okozhat az erőszakhullám Nagy-Birtanniában

Vérhiányt okozhat az erőszakhullám Nagy-Birtanniában

Fi­gyel­mez­te­tést adtak ki...

A brit Nem­zeti Egész­ség­ügyi Szol­gá­lat fi­gyel­mez­te­tést adott ki...

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

El­fog­ták a rend­őrök.

Az el­me­be­teg ra­jongó pén­te­ken a Bu­da­pest Park­ban akart az éne­kesnő éle­tére törni. A férfit az utolsó pil­la­nat­ban fog­ták el a rend­őrök.

Feladta magát a szurkáló, de a társát még körözik

Feladta magát a szurkáló, de a társát még körözik

Com­bon szúrt egy em­bert.

Az egyik férfi, aki teg­nap egy vi­tat­ko­zást kö­ve­tően com­bon szúrt egy em­bert a vil­la­mo­son, majd tár­sá­val el­me­ne­kült. Rész­le­tek a cikk­ben...

Két férfit megkéseltek, brutális csata az utcán

Két férfit megkéseltek, brutális csata az utcán

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­hez ve­ze­tett a szur­ko­lók há­bo­rúja a skót fő­vá­ros­ban, Glas­gow-ban a Rang­ers-Osi­jek EL-meccs előtt.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­hez ve­ze­tett a szur­ko­lók há­bo­rúja a skót fő­vá­ros­ban.

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Miskolcon

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Miskolcon

Egy 48 éves férfi a gya­nú­sí­tott.

Egy rend­őr­autó mel­lett állva, a nyílt utcán akart meg­ké­selni pár­ját egy 48 éves férfi.

Szörnyű dolgot műveltek a György herceggel végezni akaró terroristával

Szörnyű dolgot műveltek a György herceggel végezni akaró terroristával

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet ne­vé­ben akarta ki­vé­gezni Nagy-Bri­tan­nia ked­ven­cét, az 5 éves György her­ce­get...

Megkéselte társát dinnyeszedés közben, majd elmenekült

Megkéselte társát dinnyeszedés közben, majd elmenekült

Össze­vesz­tek a nap­szá­mo­sok, ké­se­lés lett vége. A tet­test el­fog­ták. Sok­koló rész­le­tek a cikk­ben!

Össze­vesz­tek a nap­szá­mo­sok, ké­se­lés lett vége. A tet­test el­fog­ták. Sok­koló rész­le­tek a cikk­ben!

Gyilkosság az utcán, halálra késelték a focikapust

Gyilkosság az utcán, halálra késelték a focikapust

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett a 25 éves lab­da­rúgó kapus, akit meg­ké­sel­tek egy Bu­e­nos Aires-i bár előtt.

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett a 25 éves lab­da­rúgó kapus, akit meg­ké­sel­tek egy Bu­e­nos Aires-i bár előtt.

Leszúrták az olimpiai érmes sztárt

Leszúrták az olimpiai érmes sztárt

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént, ket­ten tá­mad­tak rá az olim­pi­konra.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént, ket­ten tá­mad­tak rá az olim­pi­konra Ka­zahsz­tán leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban, Al­ma­ti­ban.

Vérfürdő Oberhausenben! Két férfit késelt meg egy 19 éves migráns

Vérfürdő Oberhausenben! Két férfit késelt meg egy 19 éves migráns

Az afgán be­ván­dorló el­fu­tott a hely­szín­ről, de ké­sőbb el­kap­ták. Egye­lőre nem haj­landó val­lo­mást tenni.

Családi tragédia: szerettei előtt, a nyílt utcán végeztek az anyával

Családi tragédia: szerettei előtt, a nyílt utcán végeztek az anyával

A fi­a­tal édes­anyát még meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni.

A fi­a­tal édes­anyát még meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de ő a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Egy sú­lyos és egy élet­ve­szé­lyes sé­rültje van a szom­bat esti vi­tá­nak, mely során egy idős férfi kést rán­tott.

Egy sú­lyos és egy élet­ve­szé­lyes sé­rültje van a szom­bat esti vi­tá­nak, mely során egy idős férfi kést rán­tott.

Késsel támadtak a strandon a családjával nyaraló sztárra

Késsel támadtak a strandon a családjával nyaraló sztárra

Élet­ve­szé­lyes hely­zetbe ke­rült.

Élet­ve­szé­lyes hely­zetbe ke­rült a híres fo­cista. Egye­lőre nem tudni, pon­to­san mi volt az aljas tá­ma­dás in­dí­téka.

Mentőhelikopter érkezett a tragédiához, utcán késeltek meg egy tinit

Mentőhelikopter érkezett a tragédiához, utcán késeltek meg egy tinit

A lányt egy idő­sebb is­me­rőse tá­madta meg Lon­don­ban, a nyílt utcán.

A lányt egy idő­sebb is­me­rőse tá­madta meg Lon­don­ban, a nyílt utcán.

Véres késelés. A repülőtéren fejbe szúrták az egyik biztonsági őrt!

Véres késelés. A repülőtéren fejbe szúrták az egyik biztonsági őrt!

A "német-tu­né­ziai" ál­lam­pol­gár há­tul­ról kö­ze­lí­tette meg az ál­do­za­tát.

Az eset Düs­sel­dorf­ban tör­tént. A "német-tu­né­ziai" ál­lam­pol­gár há­tul­ról meg­kö­ze­lí­tette az ál­do­za­tot és egy kés­sel ke­gyet­le­nül fejbe szúrta. A meg­szúrt férfit azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták és meg­ope­rál­ták.

Megtörte a csendet a megkéselt lány édesanyja

Megtörte a csendet a megkéselt 14 éves lány édesanyja

"Mi lett ebből a szép or­szág­ból?"

Úgy érezte, hogy tar­to­zik annyi­val lá­nyá­nak és a többi mig­rán­sok által el­kö­ve­tett erő­szak ál­do­za­ta­i­nak, hogy kiáll a nyil­vá­nos­ság elé.

Brutális gyilkosság Hannoverben! A tettes egy 57 éves muszlim férfi

Brutális gyilkosság Hannoverben! A tettes egy 57 éves muszlim férfi

A 35 éves asszonyt több kés­szú­rás­sal ölte meg a nyílt utcán. A nő ha­lál­si­ko­lyát töb­ben is hal­lot­ták a kör­nyé­ken.

Íme, a vonaton késelő migráns titkos aktája

Íme, a vonaton késelő migráns titkos aktája

A rend­őr­ség szá­mára nem volt is­me­ret­len az erit­reai mig­ráns.

A rend­őr­ség szá­mára nem volt is­me­ret­len az az erit­reai mig­ráns, aki szer­dán este egy Flens­burgba tartó vo­na­ton meg­ké­selte egyik utas­tár­sát, majd egy rend­őr­nőre is rá­tá­madt, aki végül le­lőtte.

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták és őri­zetbe vet­ték az asszonyt.

A rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták és őri­zetbe vet­ték a 43 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi asszonyt.

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Eu­rópa leg­ve­szé­lye­sebb fő­vá­rosa...

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt, akit már nem le­he­tett meg­men­teni.

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült az in­ci­dens során. A tá­ma­dó­val végül vé­gez­tek.

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült az in­ci­dens során. A tá­ma­dó­val vé­gez­tek.

Most kaptuk: Elfogták a budapesti taxist megkéselő férfit

Most kaptuk: Elfogták a budapesti taxist megkéselő férfit

A fő­vá­rosi nyo­mo­zók még aznap azo­no­sí­tot­ták és el­fog­ták azt a férfit, aki több­ször meg­szúrt egy ta­xi­so­főrt.

A fő­vá­rosi nyo­mo­zók még aznap azo­no­sí­tot­ták és el­fog­ták azt a férfit, aki több­ször meg­szúrt egy ta­xist.

Brutális késelés történt az éjjel, megjöttek az első helyszíni fotók

Brutális késelés történt az éjjel, megjöttek az első helyszíni fotók

Egy ta­xi­so­főrt ké­sel­tek meg Bu­da­pes­ten, a férfit élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba.

Drámai, ami éjjel Pesten történt: most is az életéért küzd az áldozat

Drámai, ami éjjel Pesten történt: most is az életéért küzd az áldozat

Egy ta­xist ké­sel­tek meg éjjel Bu­da­pes­ten, a férfi élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba.

Sokkoló részletek derültek ki a budapesti taxis megkéseléséről

Sokkoló részletek derültek ki a budapesti taxis megkéseléséről

A pén­tekre vir­radó éjjel egy utas tá­madta meg a bu­da­pesti ta­xist..

A pén­tekre vir­radó éjjel egy utas tá­madta meg a bu­da­pesti ta­xist, aki ma­gá­hoz hí­vott se­gít­sé­get.

70 késszúrás, borzasztó, miért döfte le lányát a tébolyodott anya

70 késszúrás, borzasztó, miért döfte le lányát a tébolyodott anya

Biz­tos, ami biz­tos, egy csá­kánnyal is ne­ki­tá­madt.

Biz­tos, ami biz­tos, egy csá­kánnyal is ne­ki­tá­madt, majd fel­gyúj­totta a házat és el­me­ne­kült. El­kap­ták.

Saját bicskájával szúrta szíven magát a kórházi beteg

Saját bicskájával szúrta szíven magát a kórházi beteg

Hol­tan ta­lál­ták a férfit.

Ro­hanó nő­vé­rek és ide­ges be­te­gek: hétfő haj­nal­ban hol­tan ta­lál­tak egy 71 éves férfit a Szent János Kór­ház Pul­mo­no­ló­giai Osz­tá­lyá­nak egyik eme­le­tén.

Ő a párizsi terrorista: ez a 20 éves férfi késelt

Ő a párizsi terrorista: ez a 20 éves férfi késelt

Egy em­bert meg­gyil­kolt.

A pá­ri­zsi me­rény­let­ben egy em­bert meg­gyil­kolt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett a tá­madó.

Saját testvérét akarta leszúrni egy férfi Salgótarjánban

Saját testvérét akarta leszúrni egy férfi Salgótarjánban

Ru­há­za­tá­ból elő­vette a zseb­kést és azzal fe­nye­ge­tő­zött. A rend­őr­ség el­fogta a test­vér­párt.

A Sal­gó­tar­jáni Rend­őr­ka­pi­tány­ság fel­fegy­ver­kezve el­kö­ve­tett ga­ráz­da­ság bűn­tett meg­ala­po­zott gya­núja miatt ál­lí­totta elő P. Jó­zsef 24 éves, míg ga­ráz­da­ság vét­ség meg­ala­po­zott gya­núja miatt P. Máté 21 éves sal­gó­tar­jáni la­kost.

Felkavaró részletek derültek ki a párizsi terrortámadásról

Felkavaró részletek derültek ki a párizsi terrortámadásról

A férfi vá­lo­ga­tás nél­kül vágta át az em­be­rek nya­kát.

A férfi vá­lo­ga­tás nél­kül vágta át az em­be­rek nya­kát.

Terrortámadás történt éjjel Párizsban: lecsapott az Iszlám Állam

Terrortámadás történt éjjel Párizsban: lecsapott az Iszlám Állam

Egy férfi ha­lálra seb­zett egy já­ró­ke­lőt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett.

Egy férfi ha­lálra seb­zett egy já­ró­ke­lőt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett, ket­tőt kö­zü­lük sú­lyo­san.

Késsel és viperával támadta meg egymást két magyar buszsofőr

Késsel és viperával támadta meg egymást két magyar buszsofőr

Mind a két so­főrt el­bo­csáj­tot­ták.

A két sofőr ide­gei addig fe­szül­tek, amíg az egyik vi­pe­rát a másik pedig kést rán­tott. Ki­rúg­ták őket.

Allah akbar: terrortámadás történhetett Hollandiában

Allah akbar: terrortámadás történhetett Hollandiában

A rend­őrök­nek kel­lett Há­gá­ban lábon lőnie azt az arab szár­ma­zású férfit, aki három ár­tat­lan já­ró­ke­lőt szúrt le a hét­vé­gén.

Véres gyilkosság Budapesten: a nyílt utcán ölt a tettes

Véres gyilkosság Budapesten: a nyílt utcán ölt a tettes, majd hívta a rendőröket

Aztán hívta a rend­őrö­ket.

A tett­le­ges­sé­get han­gos vita előzte meg. A meg­ké­selt 42 éves férfin már nem le­he­tett se­gí­teni.

Kegyetlenül végzett édesanyjával a sajószögedi férfi

Kegyetlenül végzett édesanyjával a sajószögedi férfi

Mi­u­tán vég­zett az any­já­val, még oda­ki­ál­totta a szom­szé­dok­nak, hogy mit tett.

Mi­u­tán vég­zett az any­já­val, még oda­ki­ál­totta a szom­szé­dok­nak, hogy mit tett.

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Az egyik helyi fi­a­tal­korú rán­tott kést, ko­ráb­ban ki­rúg­ták az is­ko­lá­ból.

Döbbenetes dolgok derültek ki a világsztár unokájának megöléséről

Döbbenetes dolgok derültek ki a világsztár unokájának megöléséről

A je­len­leg 80 éves Mor­gan Fre­e­man fo­ga­dott uno­ká­ját még 2015-ben gyil­kolta meg a sze­relme.

Egy spanyol és egy angol turistát késeltek meg Tunéziában!

Egy spanyol és egy angol turistát késeltek meg Tunéziában!

Egy nyu­gati ré­szen fekvő vá­ros­ban éppen római kori ása­tá­so­kat né­ze­get­tek, ami­kor va­laki kés­sel rájuk tá­madt.

Eppen római kori ása­tá­so­kat né­ze­get­tek, ami­kor va­laki kés­sel rájuk tá­madt.

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

Gyil­kos­ság tör­tént Nyír­egy­há­zán va­sár­nap: hol­tan ta­lál­tak rá K. Ta­másra a vas­úti sínek mel­lett más­nap.

Gyil­kos­ság tör­tént Nyír­egy­há­zán va­sár­nap: hol­tan ta­lál­tak rá K. Ta­másra a vas­úti sínek mel­lett más­nap.

Migránskéselés a történelmi német város utcáján, egy halott

Migránskéselés a történelmi német város utcáján, egy halott

Két férfi szó­lal­ko­zott össze Wetz­lar bel­vá­ro­sá­ban, ami­kor az egyi­kük kést rán­tott, és le­szúrta a má­si­kat.

Többször is megkéselték a kamionost a pakisztániak

Többször is megkéselték a kamionost a pakisztániak

A tör­té­net na­gyon ha­son­lít azokra, ame­lyek Ca­lais-ban szok­tak elő­for­dulni.

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

Több tíz­ezer ma­gyar dol­go­zik ebben a vá­ros­ban.

Az egy­kor élet­öröm­től lük­tető Lon­don mára ve­szé­lye­sebb hely lett, mint pél­dául so­káig a bű­nö­zés fel­leg­vá­rá­nak tar­tott New York. A brit fő­vá­ros­ban egyre több késes gyil­kos­sá­got kö­vet­nek el, a tet­te­sek kö­zött pedig meg­le­pően sok a fi­a­tal.

Megszúrta lakótársát a X. kerületben

Megszúrta lakótársát a X. kerületben

Már egy éve la­kott az is­me­rő­sé­vel a vi­et­nami férfi, ami­kor meg­tá­madta és élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tette Va­len­tin napon. Most vádat emel­tek el­lene.

Már egy éve la­kott az is­me­rő­sé­vel a vi­et­nami férfi, ami­kor meg­tá­madta és élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tette Va­len­tin napon. Most vádat emel­tek el­lene.

Sokkoló fotó Elisabeth Hurley leszúrt unokaöccséről

Sokkoló fotó Elisabeth Hurley leszúrt unokaöccséről

Liz az in­ter­ne­ten kért se­gít­sé­get...

Az ag­gódó mű­vésznő min­dent meg­tesz, hogy meg­ta­lálja az el­kö­ve­tő­ket! Az in­ter­ne­ten kért se­gít­sé­get...

Késsel támadt a héberül beszélő utasára a muszlim taxis

Késsel támadt a héberül beszélő utasára a muszlim taxis

Az eset Pá­rizs­ban tör­tént, ahol a ta­xi­sok nagy része va­la­me­lyik észak-af­ri­kai or­szág­ból szár­ma­zik.

Megrázó támadás: két embert lelőttek, egyet megkéseltek a londoni metróban

Megrázó támadás: két embert lelőttek, egyet megkéseltek a londoni metróban

A sé­rül­tek éle­té­ért még küz­de­nek a kór­há­zak­ban.

A sé­rül­tek éle­té­ért még küz­de­nek a kór­há­zak­ban.

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként", "hor­ror­csar­nok­ként" em­le­ge­tik a haj­dan volt Nagy­vá­sár­te­lep rak­tár­épü­le­tét a Duna-part­hoz közel, Pes­ter­zsé­be­ten.

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként", "hor­ror­csar­nok­ként" em­le­ge­tik a haj­dan volt Nagy­vá­sár­te­lep rak­tár­épü­le­tét a Duna-part­hoz közel, Pes­ter­zsé­be­ten. Az épü­let most le­sza­la­gozva, üre­sen áll, hi­szen ismét tör­tént egy ha­lál­eset. A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint egy em­bert meg­ké­sel­tek a csar­nok alatti pin­ce­szin­ten.

Holttestet találtak Pesterzsébeten

Holttestet találtak Pesterzsébeten

A rend­őr­ség le­zárta az azt épü­le­tet, ahol tör­tént a tra­gé­dia. Meg­szó­lalt a Ri­post-nak egy férfi, aki jelen volt, ami­kor le­zár­ták a hely­színt.

A rend­őr­ség le­zárta az azt épü­le­tet, ahol tör­tént a tra­gé­dia. Meg­szó­lalt a Ri­post-nak egy férfi, aki jelen volt, ami­kor le­zár­ták a hely­színt.

Sokkoló késes támadások Ausztriában

Sokkoló késes támadások Ausztriában

Össze­szed­ték az el­múlt idők ese­teit.

Ahogy arról már ko­ráb­ban a RIPOST is be­szá­molt, az el­múlt 10 évben meg­négy­sze­re­ző­dött az Auszt­ri­á­ban el­kö­ve­tett késes tá­ma­dá­sok száma.

Brutálisat nőtt a Németországban elkövetett késelések száma

Brutálisat nőtt a Németországban elkövetett késelések száma

Az el­múlt héten sok­ko­lóan durva késes tá­ma­dá­sok tör­tén­tek Né­met­or­szág­ban.

Szíven szúrta áldozatát egy ámokfutó Bécsben

Horror a metróállomásnál: szíven szúrta áldozatát egy ámokfutó Bécsben

Meg­szó­lal­tak a szem­ta­núk.

A 32 éves sé­rül­tet vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba. Meg­szó­lal­tak a szem­ta­núk.

Késsel támadt egy olaszra a nigériai migráns Nápolyban

Késsel támadt egy olaszra a nigériai migráns Nápolyban

Ez nem egyedi eset.

Ez nem egyedi eset. Feb­ruár végén a ná­po­lyi vas­uta­sok is til­ta­kozó nagy­gyű­lést tar­tot­tak a be­ván­dor­lók tá­ma­dá­sai miatt.

Elképesztő - Újabb késelés Bécsben!

Elképesztő - Újabb késelés Bécsben!

A tá­madó ne­ki­ron­tott egy oszt­rák ka­to­ná­nak.

A tá­madó ne­ki­ron­tott egy oszt­rák ka­to­ná­nak, aki elő­ször pap­ri­ka­spré­vel pró­bál­ko­zott el­há­rí­tani a tá­ma­dást, majd há­rom­szor rá­lőtt.

Újabb késes támadás Ausztriában! Ezúttal Salzburgban

Újabb késes támadás Ausztriában! Ezúttal Salzburgban

A tá­ma­dás a város Parsch nevű ne­gye­dé­ben tör­tént fé­nyes nap­pal. A tet­tes ál­do­zata egy 34 éves nő.

A tá­ma­dás a város Parsch nevű ne­gye­dé­ben tör­tént fé­nyes nap­pal.

Terror Bécsben: afgán migráns késelt

Terror Bécsben: afgán migráns késelt

Most már biz­tos, amit eddig is sej­teni le­he­tett: afgán be­ván­dorló ké­selte meg szerda este az oszt­rák fő­vá­ros­ban élő fog­or­vost és csa­lád­ját.

Most már biz­tos, amit eddig is sej­teni le­he­tett: afgán be­ván­dorló ké­selte meg szerda este az oszt­rák fő­vá­ros­ban élő fog­or­vost és csa­lád­ját.

Minél több kereszténnyel akart végezni a hamburgi késelő

Minél több kereszténnyel akart végezni a hamburgi késelő

Ahmad Alhaw ta­valy jú­li­us­ban be­ron­tott egy ham­burgi szu­per­mar­ketbe, ahol egy kés­sel ko­moly vé­reng­zésbe kez­dett.

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Kés­sel döf­ték hátba a csú­cson.

Kés­sel döf­ték hátba a kar­ri­erje csú­csán, még­sem ez fájt neki a leg­job­ban. Arról is nyíl­tan be­szélt, miért nem vál­lalt anya­sze­re­pet.

Hajtóvadászat kezdődött Bécsben, már elfogtak egy afgán késelőt

Hajtóvadászat kezdődött Bécsben, már elfogtak egy afgán késelőt

Vé­re­sek a bécsi utcák, négy ember sé­rült meg sú­lyo­san.

Ké­se­lők után in­dí­tott haj­tó­va­dá­sza­tot az oszt­rák rend­őr­ség. Vé­re­sek a bécsi utcák, négy ember sé­rült meg sú­lyo­san.

Döntött a bíróság: ilyen büntetést kap a nyíregyházi postást megkéselő férfi

Döntött a bíróság: ilyen büntetést kap a nyíregyházi postást megkéselő férfi

Meg­kapta bün­te­té­sét a nyír­egy­házi pos­tást meg­késő férfi.

Meg­kapta bün­te­té­sét a nyír­egy­házi pos­tást meg­késő férfi.

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Késsel hadonászott egy kiskorú Karancskeszin

Késsel hadonászott egy kiskorú Karancskeszin, őrizetbe vették

El­fa­jult a vita.

El­fa­jult vita miatt ke­rült elő a vá­gó­esz­köz. Ki­csa­var­ták a ke­zé­ből a fegy­vert.

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

A térfi­gyelő ka­me­rák­nak kö­szön­he­tően alig két óra alatt el­kap­ták a fiút.

A durva tá­ma­dás kedd este fél 12-kor tör­tént a fran­cia fő­vá­ros­ban. A tá­madó fi­a­talt meg­örö­kí­tet­ték a térfi­gyelő ka­me­rák, a fel­vé­te­lek se­gít­sé­gé­vel pedig már két órá­val a ké­se­lés után elő­ál­lí­tot­ták a rend­őrök az ittas szur­ká­lót.