CÍMKE: 'késelés'
FRISS HÍREK

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták és őri­zetbe vet­ték az asszonyt.

A rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták és őri­zetbe vet­ték a 43 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi asszonyt.

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt.

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt, akit már nem le­he­tett meg­men­teni.

Íme, a vonaton késelő migráns titkos aktája

Íme, a vonaton késelő migráns titkos aktája

A rend­őr­ség szá­mára nem volt is­me­ret­len az erit­reai mig­ráns.

A rend­őr­ség szá­mára nem volt is­me­ret­len az az erit­reai mig­ráns, aki szer­dán este egy Flens­burgba tartó vo­na­ton meg­ké­selte egyik utas­tár­sát, majd egy rend­őr­nőre is rá­tá­madt, aki végül le­lőtte.

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült az in­ci­dens során. A tá­ma­dó­val végül vé­gez­tek.

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült az in­ci­dens során. A tá­ma­dó­val vé­gez­tek.

Sokkoló részletek derültek ki a budapesti taxis megkéseléséről

Sokkoló részletek derültek ki a budapesti taxis megkéseléséről

A pén­tekre vir­radó éjjel egy utas tá­madta meg a bu­da­pesti ta­xist, aki ma­gá­hoz hí­vott se­gít­sé­get.

Brutális késelés történt az éjjel, megjöttek az első helyszíni fotók

Brutális késelés történt az éjjel, megjöttek az első helyszíni fotók

Egy ta­xi­so­főrt ké­sel­tek meg Bu­da­pes­ten, a férfit élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba.

Most kaptuk: Elfogták a budapesti taxist megkéselő férfit

Most kaptuk: Elfogták a budapesti taxist megkéselő férfit

A fő­vá­rosi nyo­mo­zók még aznap azo­no­sí­tot­ták és el­fog­ták azt a férfit, aki május 25-én, a haj­nali órák­ban több­ször meg­szúrt egy ta­xi­so­főrt.

A fő­vá­rosi nyo­mo­zók még aznap azo­no­sí­tot­ták és el­fog­ták azt a férfit, aki május 25-én, a haj­nali órák­ban több­ször meg­szúrt egy ta­xi­so­főrt.

Drámai, ami éjjel Pesten történt: most is az életéért küzd az áldozat

Drámai, ami éjjel Pesten történt: most is az életéért küzd az áldozat

Egy ta­xist ké­sel­tek meg éjjel Bu­da­pes­ten, a férfi élet­ve­szély­ben van.

Egy ta­xist ké­sel­tek meg éjjel Bu­da­pes­ten, a férfi élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba.

Saját testvérét akarta leszúrni egy férfi Salgótarjánban

Saját testvérét akarta leszúrni egy férfi Salgótarjánban

Ru­há­za­tá­ból vette elő a kést.

Ru­há­za­tá­ból elő­vette a zseb­kést és azzal fe­nye­ge­tő­zött. A rend­őrök a két férfit a hely­szín kö­ze­lé­ben el­fog­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták és ki­hall­gat­ták őket.

Saját bicskájával szúrta szíven magát a kórházi beteg

Saját bicskájával szúrta szíven magát a kórházi beteg

Hol­tan ta­lál­ták a férfit.

Ro­hanó nő­vé­rek és ide­ges be­te­gek: hétfő haj­nal­ban hol­tan ta­lál­tak egy 71 éves férfit a Szent János Kór­ház Pul­mo­no­ló­giai Osz­tá­lyá­nak egyik eme­le­tén.

70 késszúrás, borzasztó, miért döfte le lányát a tébolyodott anya

70 késszúrás, borzasztó, miért döfte le lányát a tébolyodott anya

Biz­tos, ami biz­tos, egy csá­kánnyal is ne­ki­tá­madt.

Biz­tos, ami biz­tos, egy csá­kánnyal is ne­ki­tá­madt, majd fel­gyúj­totta a házat és el­me­ne­kült. El­kap­ták.

Ő a párizsi terrorista: ez a 20 éves férfi késelt

Ő a párizsi terrorista: ez a 20 éves férfi késelt

A pá­ri­zsi me­rény­let­ben egy em­bert meg­gyil­kolt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett a tá­madó.

A pá­ri­zsi me­rény­let­ben egy em­bert meg­gyil­kolt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett a tá­madó.

Felkavaró részletek derültek ki a párizsi terrortámadásról

Felkavaró részletek derültek ki a párizsi terrortámadásról

A férfi vá­lo­ga­tás nél­kül vágta át az em­be­rek nya­kát.

A férfi vá­lo­ga­tás nél­kül vágta át az em­be­rek nya­kát.

Terrortámadás történt éjjel Párizsban: lecsapott az Iszlám Állam

Terrortámadás történt éjjel Párizsban: lecsapott az Iszlám Állam

Egy férfi ha­lálra seb­zett egy já­ró­ke­lőt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett, ket­tőt kö­zü­lük sú­lyo­san.

Késsel és viperával támadta meg egymást két magyar buszsofőr

Késsel és viperával támadta meg egymást két magyar buszsofőr

Mind a két so­főrt el­bo­csáj­tot­ták.

A két sofőr ide­gei addig fe­szül­tek, amíg az egyik vi­pe­rát a másik pedig kést rán­tott. Ki­rúg­ták őket.

Allah akbar: terrortámadás történhetett Hollandiában

Allah akbar: terrortámadás történhetett Hollandiában

A rend­őrök­nek kel­lett Há­gá­ban lábon lőnie azt az arab szár­ma­zású férfit, aki három ár­tat­lan já­ró­ke­lőt szúrt le a hét­vé­gén.

Döbbenetes dolgok derültek ki a világsztár unokájának megöléséről

Döbbenetes dolgok derültek ki a világsztár unokájának megöléséről

A je­len­leg 80 éves Mor­gan Fre­e­man fo­ga­dott uno­ká­ját még 2015-ben gyil­kolta meg a sze­relme.

Családi dráma Kulcson: rohammentővel vitték kórházba a fiút

Családi dráma Kulcson: rohammentővel vitték kórházba a fiút

Az 51 éves férfi a saját fiára tá­madt rá.

Az 51 éves férfi a saját fiára tá­madt rá.

Kegyetlenül végzett édesanyjával a sajószögedi férfi

Kegyetlenül végzett édesanyjával a sajószögedi férfi

A szom­szé­dok­nak is el­mondta.

Mi­u­tán vég­zett az any­já­val, még oda­ki­ál­totta a szom­szé­dok­nak, hogy mit tett.

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Az egyik helyi fi­a­tal­korú rán­tott kést, ko­ráb­ban ki­rúg­ták az is­ko­lá­ból.

Egy spanyol és egy angol turistát késeltek meg Tunéziában!

Egy spanyol és egy angol turistát késeltek meg Tunéziában!

Egy nyu­gati ré­szen fekvő vá­ros­ban éppen római kori ása­tá­so­kat né­ze­get­tek, ami­kor va­laki kés­sel rájuk tá­madt.

Eppen római kori ása­tá­so­kat né­ze­get­tek, ami­kor va­laki kés­sel rájuk tá­madt.

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

Az egy­kor élet­öröm­től lük­tető Lon­don mára ve­szé­lye­sebb lett, mint pél­dául New York.

Migránskéselés a történelmi német város utcáján, egy halott

Migránskéselés a történelmi német város utcáján, egy halott

Két férfi szó­lal­ko­zott össze Wetz­lar bel­vá­ro­sá­ban, ami­kor az egyi­kük kést rán­tott, és le­szúrta a má­si­kat.

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

Gyil­kos­ság tör­tént Nyír­egy­há­zán va­sár­nap. K. Tamás holt­tes­tére más­nap ta­lál­tak rá a vas­úti sínek mel­lett.

Gyil­kos­ság tör­tént Nyír­egy­há­zán hús­vét va­sár­nap. K. Tamás holt­tes­tére más­nap ta­lál­tak rá a vas­úti sínek mel­lett. A tá­ma­dó­jára ott­hon csa­pott le a rend­őr­ség, a fi­a­tal­em­ber­nek még át­öl­tözni sem ma­radt ideje, pa­pucs­ban, véres nad­rág­ban vit­ték a rend­őr­ségre.

Többször is megkéselték a kamionost a migránsok

Többször is megkéselték a kamionost a migránsok

A tör­té­net ha­son­lít azokra, ame­lyek Ca­lais-ban szok­tak elő­for­dulni.

A tör­té­net na­gyon ha­son­lít azokra, ame­lyek Ca­lais-ban szok­tak elő­for­dulni.

Sokkoló fotó Elisabeth Hurley leszúrt unokaöccséről

Sokkoló fotó Elisabeth Hurley leszúrt unokaöccséről

Liz az in­ter­ne­ten kért se­gít­sé­get...

Az ag­gódó mű­vésznő min­dent meg­tesz, hogy meg­ta­lálja az el­kö­ve­tő­ket! Az in­ter­ne­ten kért se­gít­sé­get...

Megszúrta lakótársát a X. kerületben

Megszúrta lakótársát a X. kerületben

Már egy éve la­kott az is­me­rő­sé­vel a vi­et­nami férfi, ami­kor meg­tá­madta és élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tette őt Va­len­tin napon. Most vádat emel­tek el­lene.

Már egy éve la­kott az is­me­rő­sé­vel a vi­et­nami férfi, ami­kor meg­tá­madta és élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tette őt Va­len­tin napon. Most vádat emel­tek el­lene.

Késsel támadt a héberül beszélő utasára a muszlim taxis

Késsel támadt a héberül beszélő utasára a muszlim taxis

Az eset Pá­rizs­ban tör­tént, és az egyik iz­ra­eli te­le­ví­zió is be­szá­molt róla.

Az eset Pá­rizs­ban tör­tént, ahol a ta­xi­sok nagy része va­la­me­lyik észak-af­ri­kai or­szág­ból szár­ma­zik. A hát­bor­zon­gató tör­té­net­ről az egyik iz­ra­eli te­le­ví­ziós csa­torna is be­szá­molt.

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként", "hor­ror­csar­nok­ként" em­le­ge­tik a haj­dan volt Nagy­vá­sár­te­lep rak­tár­épü­le­tét a Duna-part­hoz közel, Pes­ter­zsé­be­ten.

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként", "hor­ror­csar­nok­ként" em­le­ge­tik a haj­dan volt Nagy­vá­sár­te­lep rak­tár­épü­le­tét a Duna-part­hoz közel, Pes­ter­zsé­be­ten.

Holttestet találtak Pesterzsébeten

Holttestet találtak Pesterzsébeten

A rend­őr­ség le­zárta az azt épü­le­tet, ahol tör­tént a tra­gé­dia.

A rend­őr­ség le­zárta az azt épü­le­tet, ahol tör­tént a tra­gé­dia. Meg­szó­lalt a Ri­post-nak egy férfi, aki éppen a hely­szí­nen volt, ami­kor körbe sza­la­goz­ták az épü­le­tet. El­ké­pesztő, mit me­sélt.

Sokkoló késes támadások Ausztriában

Sokkoló késes támadások Ausztriában

Össze­szed­ték az el­múlt idők ese­teit.

Ahogy arról már ko­ráb­ban a RIPOST is be­szá­molt, az el­múlt 10 évben meg­négy­sze­re­ző­dött az Auszt­ri­á­ban el­kö­ve­tett késes tá­ma­dá­sok száma.

Brutálisat nőtt a Németországban elkövetett késelések száma

Brutálisat nőtt a Németországban elkövetett késelések száma

Az el­múlt héten sok­ko­lóan durva késes tá­ma­dá­sok tör­tén­tek Né­met­or­szág­ban.

Elképesztő - Újabb késelés Bécsben!

Elképesztő - Újabb késelés Bécsben!

A tá­madó ne­ki­ron­tott egy oszt­rák ka­to­ná­nak.

A tá­madó ne­ki­ron­tott egy oszt­rák ka­to­ná­nak, aki elő­ször pap­ri­ka­spré­vel pró­bál­ko­zott el­há­rí­tani a tá­ma­dást, majd há­rom­szor rá­lőtt.

Migránsok miatt négyszereződött meg a késelések száma Ausztriában

Migránsok miatt négyszereződött meg a késelések száma Ausztriában

Az el­múlt na­pok­ban is meg­sok­szo­ro­zó­dott a késes tá­ma­dá­sok száma...

Az el­múlt na­pok­ban is meg­sok­szo­ro­zó­dott a késes tá­ma­dá­sok száma...

Késelés történt egy német diszkó táncparkettjén!

Késelés történt egy német diszkóban! A tettes egy eritreai bevándorló

A tet­tes egy erit­reai be­ván­dorló.

Éjfél után tá­madt a 16 éves német lányra a mig­ráns. A felső tes­tén szúrta meg. Az eset Ro­s­en­heim­ben tör­tént.

Késsel támadt egy olaszra a nigériai migráns Nápolyban

Késsel támadt egy olaszra a nigériai migráns Nápolyban

Ez nem egyedi eset.

Ez nem egyedi eset. Feb­ruár végén a ná­po­lyi vas­uta­sok is til­ta­kozó nagy­gyű­lést tar­tot­tak a be­ván­dor­lók tá­ma­dá­sai miatt.

Újabb késelés Bécsben a metróállomásnál: szíven szúrta áldozatát egy ámokfutó

Újabb késelés Bécsben a metróállomásnál: szíven szúrta áldozatát egy ámokfutó

A 32 éves sé­rült vál­sá­gos ál­la­pot­ban.

A 32 éves sé­rül­tet vál­sá­gos ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba.

Újabb késes támadás Ausztriában! Ezúttal Salzburgban

Újabb késes támadás Ausztriában! Ezúttal Salzburgban

A tá­ma­dás a város Parsch nevű ne­gye­dé­ben tör­tént fé­nyes nap­pal. A tet­tes ál­do­zata egy 34 éves nő.

A tá­ma­dás a város Parsch nevű ne­gye­dé­ben tör­tént fé­nyes nap­pal.

Hajtóvadászat kezdődött Bécsben, már elfogtak egy afgán késelőt

Hajtóvadászat kezdődött Bécsben, már elfogtak egy afgán késelőt

Ké­se­lők után in­dí­tott haj­tó­va­dá­sza­tot az oszt­rák rend­őr­ség. Vé­re­sek a bécsi utcák, négy ember sé­rült meg sú­lyo­san.

Minél több kereszténnyel akart végezni a hamburgi késelő

Minél több kereszténnyel akart végezni a hamburgi késelő

Ahmad Alhaw ta­valy jú­li­us­ban be­ron­tott egy ham­burgi szu­per­mar­ketbe, ahol egy kés­sel ko­moly vé­reng­zésbe kez­dett.

Terror Bécsben: afgán migráns késelt

Terror Bécsben: afgán migráns késelt

Most már biz­tos, amit eddig is sej­teni le­he­tett: afgán be­ván­dorló ké­selte meg szerda este az oszt­rák fő­vá­ros­ban élő fog­or­vost és csa­lád­ját.

Most már biz­tos, amit eddig is sej­teni le­he­tett: afgán be­ván­dorló ké­selte meg szerda este az oszt­rák fő­vá­ros­ban élő fog­or­vost és csa­lád­ját.

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Kés­sel döf­ték hátba a kar­ri­erje csú­csán, még­sem ez fájt neki az egész­ben a leg­job­ban.

Kés­sel döf­ték hátba a kar­ri­erje csú­csán, még­sem ez fájt neki a leg­job­ban. Arról is nyíl­tan be­szélt, miért nem vál­lalt anya­sze­re­pet.

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

A térfi­gyelő ka­me­rák fel­vé­te­le­i­nek kö­szön­he­tően alig két óra alatt el­kap­ták a rend­őrök az ittas tá­ma­dót.

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés. A tet­tes már ült bör­tön­ben.

Döntött a bíróság: ilyen büntetést kap a nyíregyházi postást megkéselő férfi

Döntött a bíróság: ilyen büntetést kap a nyíregyházi postást megkéselő férfi

Meg­kapta bün­te­té­sét a nyír­egy­házi pos­tást meg­késő férfi.

Ko­ráb­ban pos­tás­ként dol­go­zott az a férfi, aki még ok­tó­ber­be­n­egy Vas­vári Pál úti tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban akart ki­ra­bolni egy kéz­be­sí­tőt, aki­nek a váll­tás­ká­já­ban 160 ezer fo­rint volt. A pos­tást leg­alább öt­ször kés­sel meg­szúrta és oda is csa­pott neki.

Késsel hadonászott egy kiskorú Karancskeszin, őrizetbe vették

Késsel hadonászott egy kiskorú Karancskeszin

El­fa­jult vita miatt ke­rült elő a vá­gó­esz­köz.

El­fa­jult vita miatt ke­rült elő a vá­gó­esz­köz. A 14 éves fiút a be­je­len­tést kö­ve­tően a rend­őrök el­fog­ták a rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­tébe elő­ál­lí­tot­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. Sú­lyos testi sér­tés meg­ala­po­zott gya­núja miatt in­dí­tot­tak bün­te­tő­el­já­rást el­lene.

Ezt kérte a brutálisan meggyilkolt 19 éves lány a temetésére

Ezt kérte a brutálisan meggyilkolt 19 éves lány a temetésére

Ha­ma­ro­san örök nyu­ga­lomra he­lye­zik a bru­tá­li­san meg­gyil­kolt 19 éves lányt.

Ha­ma­ro­san örök nyu­ga­lomra he­lye­zik a bru­tá­li­san meg­gyil­kolt 19 éves lányt.

Fiatal bűnbandák tartják rettegésben a várost

Fiatal bűnbandák tartják rettegésben a várost

Az ang­liai Hyde maga a pokol.

Az em­be­rek sö­té­te­dés után már nem mer­nek ut­cára lépni, a bol­to­sok pedig ret­teg­nek, mikor a fi­a­ta­lok be­lép­nek az üz­le­tükbe - az ang­liai Hyde maga a pokol.

Nincsenek biztonságban a britek, tehetetlen a rendőrség

Nincsenek biztonságban a britek, tehetetlen a rendőrség

El­ke­se­rítő hely­zet­ről árul­kod­nak a leg­fris­sebb rend­őr­ségi sta­tisz­ti­kák, egyre több a késes és savas tá­ma­dás.

Családi tragédia: hihetetlen indokkal ölte meg gyerekeit az anya

Családi tragédia: hihetetlen indokkal ölte meg gyerekeit az anya

Az asszony ke­gyet­len módon ölt, majd a gyil­kos­ság után tár­csázta a se­gély­hí­vót.

Lefotózta, majd meggyilkolta kislányát az apa

Lefotózta, majd meggyilkolta kislányát az apa

Ször­nyű gyil­kos­ság rázta meg Ang­liát.

Ret­te­ne­tes gyil­kos­ság rázta meg Ang­liát: egy apuka ha­lálra ké­selte 8 éves, tün­déri kis­lá­nyát a hét­vé­gén. A férfi meg­pró­bált ma­gá­val is vé­gezni.

Támadás érte, válságos állapotba került a sikeres focista

Támadás érte, válságos állapotba került a sikeres focista

A spor­toló a piros lám­pá­nál vá­ra­ko­zott, ami­kor vá­rat­la­nul rá­ron­tot­tak. El­me­ne­kült, de aztán mű­teni kel­lett.

A spor­toló a piros lám­pá­nál vá­ra­ko­zott, ami­kor vá­rat­la­nul rá­ron­tot­tak. Nem sok­kal ké­sőbb mű­teni kel­lett.

Döbbenetes részletek derültek ki a kakucsi gyilkosról, K. Bálintról

Döbbenetes részletek derültek ki a kakucsi gyilkosról, K. Bálintról

Nők ki­vég­zé­sé­ről né­zett vi­de­ó­kat.

A gye­rek­kori sze­rel­mét bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel meg­gyil­koló férfi nők ki­vég­zé­sé­ről né­zett vi­de­ó­kat.

Horror: meggyilkolta diáktársát egy 15 éves tanuló

Horror: meggyilkolta diáktársát egy 15 éves tanuló

Bru­tá­lis dolog tör­tént egy is­ko­lá­ban.

Bru­tá­lis dolog tör­tént egy német is­ko­lá­ban. Egy 15 éves diák le­szúrta az egy évvel fi­a­ta­labb di­ák­tár­sát, aki be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Felfoghatatlan, ez az utolsó kép a halálra késelt 8 éves kislányról

Felfoghatatlan, ez az utolsó kép a halálra késelt 8 éves kislányról

A kis­lány ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban két em­bert tar­tóz­tat­tak le, az egyik a saját édes­apja, a másik pedig nagy­bátyja.

A kis­lány ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban két em­bert tar­tóz­tat­tak le, az egyik a saját édes­apja, a másik pedig nagy­bátyja.

Botrány az étteremben, kiakadt és kést rántott az énekes

Botrány az étteremben, kiakadt és kést rántott az énekes

Töb­ben meg­sé­rül­tek az őr­jöngő fel­lépő miatt.

Töb­ben meg­sé­rül­tek az őr­jöngő fel­lépő miatt, aki kést rán­tott egy el­ha­ra­pó­dzó vita után.

Rettenetes hír jött: átvágták egy férfi torkát Szegeden

Rettenetes hír jött: átvágták egy férfi torkát Szegeden

A rend­őr­ség hely­szí­nel.

A rend­őr­ség hely­szí­nel, egy­előre nem ta­lál­ják a tet­test.

Meglepő, újabb dolog derült ki a 19 éves lány gyilkosáról

Meglepő, újabb dolog derült ki a 19 éves lány gyilkosáról

Nem tér­nek ma­guk­hoz a lakók.

Nem tér­nek ma­guk­hoz az Újlak utcai lakók a 19 éves Fanni meg­gyil­ko­lása óta. Az volt a gyil­ko­sá­nak a terve, hogy az­után végez ma­gá­val is, bú­csú­le­ve­let írt.

Megkéseltek egy fociszurkolót Madridban

Vérengzés a stadionnál, megkéseltek egy fociszurkolót Madridban

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a 22 éves férfit, aki szerda este ke­ve­re­dett ve­re­ke­désbe.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a 22 éves férfit, aki szerda este ke­ve­re­dett ve­re­ke­désbe.

Nem került rács mögé a 19 éves Fannit nyakon szúró Dávid

Meglepő, de nem került rács mögé a 19 éves Fannit nyakon szúró Dávid

Dön­tött az el­ső­fokú bí­ró­ság a pén­tek esti gyil­kos­ság gya­nú­sí­tott­já­ról: nem he­lyez­ték elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba!

Dön­tött az első fokú bí­ró­ság a pén­tek esti gyil­kos­ság gya­nú­sí­tott­já­nak sor­sá­ról.

Ez volt az utolsó szava a Rákoskeresztúron meggyilkolt 19 éves lánynak

Ez volt az utolsó szava a Rákoskeresztúron meggyilkolt 19 éves lánynak

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel vé­gezte ki 19 éves volt ba­rát­nő­jét az a 17 éves fiú, akit már a gyil­kos­ság nap­ján el­fog­tak a rend­őrök.

Késelés Angyalföldön: szíven szúrtak egy 23 éves férfit

Késelés Angyalföldön: szíven szúrtak egy 23 éves férfit

Ba­rá­tai pró­bál­ták men­teni az éle­tét.

Ba­rá­tai pró­bál­ták men­teni az éle­tét, de hiába ro­han­tak vele azon­nal a kór­házba.

Megszólalt a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 19 éves lány közeli ismerőse

Megszólalt a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 19 éves lány közeli ismerőse

Ret­teg­nek a 17. ke­rü­leti Újlak utca lakói.

Ret­teg­nek a 17. ke­rü­leti Újlak utca lakói, ahol egy héten belül két bru­tá­lis gyil­kos­ság is tör­tént - sze­re­lem­fél­tés­ből. Pén­tek este egy 19 éves lányt ölt meg ke­gyet­len módon a 17 éves volt ba­rátja, csak mert a fi­a­tal lány sza­kí­tott vele.

Horror az M5-ösön, letört visszapillantó miatt szúrta mellkason az autóst egy férfi

Horror az M5-ösön, letört visszapillantó miatt szúrta mellkason az autóst egy férfi

Ha­tal­mas vi­tába ke­ve­re­dett két autós.

Ha­tal­mas vi­tába ke­ve­re­dett két autós az M5-ös au­tó­pá­lya be­ve­zető sza­ka­szán egy le­tört vissza­pil­lantó tükör miatt. A vé­let­le­nül meg­ron­gált autó tu­laj­do­nosa több­ször is meg­szúrta vi­ta­part­ne­rét.

Eldurvult az újévi buli, szurkálni kezdett a fiatal

Eldurvult az újévi buli, szurkálni kezdett a fiatal

Egy 22 éves férfi kés­sel tá­madt vi­ta­part­ne­rére, ál­do­zata élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Egy 22 éves férfi kés­sel tá­madt vi­ta­part­ne­rére, 29 esz­ten­dős ál­do­zata élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Vérfürdő karácsonykor: az étteremben késelt a férfi

Vérfürdő karácsonykor: az étteremben késelt a férfi

A ven­dé­gek sem za­var­ták, ha­lálra ké­selte a kol­lé­gá­ját.

Vérben fürdő, félmeztelen holttest hevert az utcán

Vérben fürdő, félmeztelen holttest hevert az utcán

Gyo­mor­for­gató dol­got tett a páros.

Gyo­mor­for­gató dol­got tett a gyil­kos páros, mi­u­tán le­it­ták ma­gu­kat: össze­kö­töz­ték a meg­ké­selt férfit, és le­von­szol­ták az ut­cára.

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Évek óta nem kö­vet­tek el annyi ké­se­lést fi­a­tal­ko­rúak, mint idén.

Évek óta nem kö­vet­tek el annyi ké­se­lést fi­a­tal­ko­rúak, mint idén, a ha­tó­sá­gok pedig te­he­tet­le­nek.

Terrortámadással akarta meglepni menyasszonyát

Terrortámadással akarta meglepni menyasszonyát

Kü­lö­nös nász­aján­dék...

Kü­lö­nös "aján­dék­kal" akart ked­ves­kedni pár­já­nak egy musz­lim férfi: meg­ígérte, hogy a nő ked­véért bár­kit megöl - a meny­asszony ra­jon­gott az öt­le­tért!

Még veszélyesebbé vált az Iszlám Állam, ez a tervük

Még veszélyesebbé vált az Iszlám Állam, ez a tervük

Stí­lust vál­tot­tak a ter­ro­ris­ták.

Stí­lust vál­tot­tak a ter­ro­ris­ták: ma­gá­nyos far­ka­sok­kal tá­mad­nak, akik bár­hol, bár­mi­kor le­csap­hat­nak - senki sincs biz­ton­ság­ban!

Hajtóvadászat indult egy magyar tini ellen, aki válogatás nélkül késelt az utcán

Hajtóvadászat indult egy magyar tini ellen, aki válogatás nélkül késelt az utcán

A fi­a­tal fiút és erő­sza­kos tár­sát Auszt­ri­á­ban ke­re­sik.

A fi­a­tal fiút és erő­sza­kos tár­sát Auszt­ri­á­ban ke­re­sik. Vé­reng­zést ren­dez­tek.

Mindent elmond a meglincselt Fradi-drukker barátnője

Mindent elmond a meglincselt Fradi-drukker barátnője

A szom­bati FTC-Deb­re­cen meccsen egy Fradi-szur­ko­ló­cso­port sé­rü­lé­se­ket oko­zott a ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­nak.

A szom­bati FTC-Deb­re­cen meccsen egy Fradi-szur­ko­ló­cso­port sé­rü­lé­se­ket oko­zott a ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­nak.

Megálmodta a vérfürdőt: Szilveszter szeme láttára ölték meg édesanyját

Megálmodta a vérfürdőt: Szilveszter szeme láttára ölték meg édesanyját

A hős ti­né­dzser a húgát meg tudta men­teni ámok­futó apja kése elől, de édes­any­já­nak esé­lye sem volt a túl­élésre.

Késelés történt Budapest belvárosában: a nyílt utcán támadtak

Késelés történt Budapest belvárosában: a nyílt utcán támadtak

Két cso­port ve­szett össze az Akácfa ut­cá­ban, végül a men­tők­nek és a rend­őrök­nek is a hely­színre kel­lett men­niük.

Bíróság előtt az orvos, aki nem vette észre az egyéves kisbaba halálos sebeit

Bíróság előtt az orvos, aki nem vette észre az egyéves kisbaba halálos sebeit

A la­jos­mi­zsei kis­lányt az apja több­ször mell­ka­son szúrta, drog ha­tása alatt.

A la­jos­mi­zsei kis­lányt az apja több­ször mell­ka­son szúrta, drog ha­tása alatt.

Afrikai migránsok agyonszúrtak egy 22 éves férfit Köln belvárosában

Afrikai migránsok agyonszúrtak egy 22 éves férfit Köln belvárosában

A múlt hét­vé­gén Köln­ben estek egy­más­nak af­ri­kai me­ne­dék­ké­rők.

A múlt hét végén estek egy­más­nak af­ri­kai me­ne­dék­ké­rők. A kö­zel­harc során egy ember meg­halt.

Sokkoló videón a kegyetlen gyilkosság, taxi miatt öltek a fővárosban

Sokkoló videón a kegyetlen gyilkosság, taxi miatt öltek a fővárosban

Egy szó­ra­ko­zó­hely előtt, nem messze a német nagy­kö­vet­ség­től tör­tént a bes­ti­á­lis gyil­kos­ság. Meg­rázó videó!

Így fogadta az ítéletet a mentőst megkéselő fiú

Így fogadta az ítéletet a mentőst megkéselő kamasz

A bí­ró­ság nem ke­gyel­me­zett neki.

A má­sod­fokú bí­ró­ság sem ke­gyel­me­zett meg a fi­ú­nak, évekre bör­tönbe kerül.

Külföldön ölték meg a magyar férfit, véres támadás áldozata lett

Külföldön ölték meg a magyar férfit, véres támadás áldozata lett

Az 52 éves ál­do­za­tot egy olasz park­ban tá­madta meg mol­dáv is­me­rőse, aki ké­sőbb me­ne­külni pró­bált, de hiába.

Az 52 éves ál­do­za­tot egy olasz park­ban tá­madta meg mol­dáv is­me­rőse, aki ké­sőbb me­ne­külni pró­bált, de hiába.