CÍMKE: 'késelés'

Kártyaparti közben késelte meg ellenfelét egy nyírségi férfi

Kártyaparti közben késelte meg ellenfelét egy nyírségi férfi

Sima kár­tya­par­ti­nak in­dult az este egy nyír­bá­tori la­kás­ban, ám ké­se­lés lett a vége.

9000 késelés egy év alatt, ez London

9000 késelés egy év alatt, ez London

A pol­gár­mes­ter sze­rint Lon­don biz­ton­sá­gos.

Nem­ré­gi­ben azt han­goz­tatta a pa­kisz­táni szár­ma­zású Sadiq Khan, Lon­don pol­gár­mes­tere, hogy Lon­don a világ egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb vá­rosa.

Nem hagy alább a londoni erőszakhullám, már 32 halottja van

Nem hagy alább a londoni erőszakhullám, már 32 halottja van

Úgy tűnik, hogy idén is foly­ta­tó­dik az el­ké­pesztő erő­szak­hul­lám Lon­don­ban.

Úgy tűnik, hogy idén is foly­ta­tó­dik az el­ké­pesztő erő­szak­hul­lám Lon­don­ban...

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

Ara­bul or­dí­tozó be­ván­dor­lók egy föl­dön fekvő férfit bán­tal­maz­tak.

Ara­bul or­dí­tozó be­ván­dor­lók egy föl­dön fekvő férfit bán­tal­maz­nak.

Leteperték a támadót a győri rendőrök, apját késelte meg a férfi

Leteperték a támadót a győri rendőrök, apját késelte meg a férfi

Saját ap­jára tá­madt rá egy Győr-Moson-Sop­ron me­gyei férfi az éj­szaka. Elő­ke­rült egy kés is.

Saját ap­jára tá­madt rá egy Győr-Moson-Sop­ron me­gyei férfi az éj­szaka. Elő­ke­rült egy kés is.

Késelés Sopronban: Életét kockáztatva mentette meg Zoltán az áldozatot

Késelés Sopronban: Életét kockáztatva mentette meg Zoltán az áldozatot

A tör­tén­tek ha­tása még lát­ható a kezén, a nya­kán, de azt mondja, nem te­he­tett más­ként: a baj­ba­ju­tot­ton se­gí­teni kell.

Szörnyű támadásról jött hír, egy kismamát bántalmaztak a tinédzserek

Szörnyű támadásról jött hír, egy kismamát bántalmaztak a tinédzserek

A nő és a baba a cso­dá­val ha­tá­ros módon túl­élte a tá­ma­dást.

A nő és a baba a cso­dá­val ha­tá­ros módon túl­élte a tá­ma­dást.

Ezért késelte meg apját a 13 éves lány

Vérfagyasztó családi dráma: kiderült, miért késelte meg apját a 13 éves lány

Csak­nem meg­ölte apját és ne­ve­lő­any­ját egy 13 éves kis­lány.

Csak­nem meg­ölte apját és ne­ve­lő­any­ját egy 13 éves kis­lány a Pest me­gyei Cse­mőn.

Családi dráma: megkéseltek egy nőt Sopronban

Családi dráma: megkéseltek egy nőt Sopronban

Volt férje a tet­tes.

Lép­cső­ház­ban ké­sel­tek meg egy nőt Sop­ron­ban, de egy férfi is ka­pott a szú­rá­sok­ból. Mint ki­de­rült a tet­tes a nő 51 éves volt férje.

Brutális vége lett a Facebook-csevegésnek

Brutális vége lett a Facebook-csevegésnek

A fél­té­keny ba­rátnő meg­ké­selte a pár­ját, csak mert be­szélt egy másik nővel. A rend­őrök­nek azt mondta, a férfi saját ma­gá­val vég­zett.

A fél­té­keny ba­rátnő meg­ké­selte a pár­ját, csak mert be­szélt egy másik nővel. A rend­őrök­nek azt mondta, a férfi saját ma­gá­val vég­zett.

Kiderült, ezért késelte meg apját és nevelőanyját egy 13 éves lány

Kiderült, ezért késelte meg apját és nevelőanyját egy 13 éves lány

A Ri­post-nak a csa­lád me­sélte el a sok­koló rész­le­te­ket, il­letve annak okait.

A Ri­post-nak a csa­lád me­sélte el a sok­koló rész­le­te­ket, il­letve a ké­se­lés okait. Rész­le­tek a cikk­ben!

Dráma Kalocsán: kétszer sújtott le Krisztofer

Dráma Kalocsán: kétszer sújtott le Krisztofer

Össze­ve­szett is­me­rő­sé­vel.

Össze­ve­szett is­me­rő­sé­vel az ud­va­ron és két­szer meg­szúrta a férfit.

Tragédia a szálloda előtt: vérző férjét ölelte egy nő, senki sem segített

Tragédia a szálloda előtt: vérző férjét ölelte egy nő, senki sem segített

A nő kö­nyör­gött a fér­jé­nek, hogy ne hal­jon meg.

A nő kö­nyör­gött a fér­jé­nek, hogy ne hal­jon meg.

Becsöngetett a lakásba, majd kérdezés nélkül leszúrta a házigazdát

Becsöngetett a lakásba, majd kérdezés nélkül leszúrta a házigazdát

Ha­lá­los késes tá­ma­dás tör­tént a né­met­or­szági Drez­dá­ban.

Ha­lá­los késes tá­ma­dás tör­tént a né­met­or­szági Drez­dá­ban. Egy tu­né­ziai mig­ráns csen­ge­tett be az egyik is­me­rő­sé­hez, majd az ajtót nyitó férfit kér­de­zés nél­kül agyon­szúrta.

Machetével támadt a rendőrökre a megvadult férfi!

Machetével támadt a rendőrökre a megvadult férfi! - videó

Ha a férfi ezt az USA-ban csi­nálja, akkor nem úszta volna meg ennyi­vel a tet­tét.

Ha a férfi ezt az USA-ban csi­nálja, akkor nem úszta volna meg ennyi­vel a tet­tét.

Brutális támadás a buszon: egy 19 éves fiú az életéért küzd

Brutális támadás a buszon: egy 19 éves fiú az életéért küzd

"Mit bá­mulsz?" - or­dí­totta neki.

"Mit bá­mulsz?" - or­dí­totta neki a 15 éves fiú, aki meg­ké­selte a 19 évest egy lon­doni bu­szon.

Megrázó képsorok: brutálisan megvertek egy 22 éves nőt

Megrázó képsorok: brutálisan megvertek egy 22 éves nőt

Ál­lí­tó­lag bosszút akar­tak állni rajta.

Ret­te­ne­te­sen csú­nyán el­bán­tak ál­do­za­tuk­kal a görög fo­ci­hu­li­gá­nok. Ál­lí­tó­lag azért len­dül­tek tá­ma­dásba, mert bosszút akar­tak állni rajta.

Borzalmas, mit művelt egy párizsi taxis az utasával

Borzalmas, mit művelt egy párizsi taxis az utasával

Rosszul vi­selte a PSG BL-bu­ká­sát.

Rosszul vi­selte a Paris Saint-Ger­main bu­ká­sát a Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben. Né­hány perc alatt ju­tott a menny­ből a po­kolba az angol utas.

Mélyen hallgat a francia rendőrség a marseille-i támadás részleteiről

Mélyen hallgat a francia rendőrség a marseille-i támadás részleteiről

Az el­múlt évek­ben szám­ta­lan ké­se­lé­ses és isz­lam­ista in­dít­ta­tású tá­ma­dás tör­tént Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Elképesztő fejlemények a börtönben késelő férfi ügyében

Elképesztő fejlemények a börtönben késelő férfi ügyében

Ni­cole Bel­lo­u­bet ter­ror­cse­lek­mény­nek mi­nő­sí­tette a me­rény­le­tet.

Ni­cole Bel­lo­u­bet igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter ter­ror­cse­lek­mény­nek mi­nő­sí­tette a me­rény­le­tet.

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Tíz év alatt 900 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés.

Tíz év alatt 900 szá­za­lék­kal nőtt meg a kés­sel el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban. Csak ta­valy 4100 ilyen ese­tet je­gyez­tek fel...

Pánik Franciaországban: Késsel rontott a gyalogosokra egy férfi

Pánik Franciaországban: Késsel rontott a gyalogosokra egy férfi

Kés­sel tá­madt a já­ró­ke­lőkre és a rend­őrökre egy férfi Mar­seille-ben.

Kés­sel tá­madt a já­ró­ke­lőkre és a rend­őrökre egy férfi Mar­seille-ben.

Meg akarták gyilkolni a népszerű szórakozohóhely tulajdonosát! - videó

Meg akarták gyilkolni a népszerű szórakozohóhely tulajdonosát! - videó

A férfi és az egyik kol­lé­gája is sú­lyo­san meg­sé­rült a ké­se­lés­ben.

A férfi és az egyik kol­lé­gája is sú­lyo­san meg­sé­rült a ké­se­lés­ben.

Késelés az utcán, véres összecsapás lett a találkozásból

Késelés az utcán, véres összecsapás lett a találkozásból

Sú­lyos bot­rány Ró­má­ban.

Sú­lyos bot­rányba tor­kolt Ró­má­ban a Lazio- és a Se­villa-druk­ke­rek ta­lál­ko­zása.

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Sokkoló hír jött Berlinből, gyászba borult a város

Ha­lálra ké­sel­tek egy 19 éves em­bert.

A kór­ház­ban halt bele a sé­rü­lé­se­ibe az a 19 éves fut­ball­szur­koló, akit a nyílt utcán ké­sel­tek meg. A rend­őr­ség még ke­resi a bű­nöst.

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

Elképesztő, mit művelt a prostituált, aki nagy bajba került a kocsiban

A fi­a­tal nőre nem sok­kal ké­sőbb sok­kos ál­la­pot­ban ta­lál­tak rá.

A fi­a­tal nőre nem sok­kal ké­sőbb sok­kos ál­la­pot­ban ta­lál­tak rá.

Pokoli sérülés, nem mer tükörbe nézni az eltorzult szurkoló

Pokoli sérülés, nem mer tükörbe nézni az eltorzult szurkoló

Sú­lyos sé­rü­lés a meccsen.

Sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett egy angol férfi Lon­don­ban a Mill­wall-Ever­ton FA Kupa lab­da­rúgó mér­kő­zés előtt.

Halálra késeltek egy kétgyermekes apukát

A rendőrök is sokkot kaptak: Halálra késeltek egy kétgyermekes apukát

11-szer szúr­tak hátba egy 45 éves férfit a nyílt utcán, majd hagy­ták vérbe fagyni. Szur­ko­ló­tár­sai meg­em­lé­kez­nek róla va­sár­nap.

11-szer szúr­tak hátba egy 45 éves férfit a nyílt utcán, majd hagy­ták vérbe fagyni. Szur­ko­ló­tár­sai meg­em­lé­kez­nek róla va­sár­nap.

Történelmi pillanat: nincsenek szavak arra, ami a bíróságon történt

Történelmi pillanat: nincsenek szavak arra, ami a bíróságon történt

A nő 13-szor szúrta meg pár­ját, mégis elő­ke­rült egy gyűrű...

A nő 13-szor szúrta meg pár­ját, a tör­vény­szé­ken mégis elő­ke­rült egy gyűrű...

Megműtötték a megkéselt lengyel polgármestert - videó

Megműtötték a megkéselt lengyel polgármestert - videó

Meg­mu­tat­juk a ké­se­lést is!

Ahogy az is­me­re­tes gy bün­te­tett elő­életű férfi tá­madt. Az or­vo­sai sze­rint to­vábbra is élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van. Meg­mu­tat­juk a fel­vé­telt is a ké­se­lés­ről!

A Nagyvárad téren ült taxiba Richárd, borzalmas dolgot tett a sofőrrel

A Nagyvárad téren ült taxiba Richárd, borzalmas dolgot tett a sofőrrel

A 32 éves férfi ti­zen­két­szer már­totta kését a so­főrbe, majd a pén­zé­vel együtt el­me­ne­kült.

Vérfürdő a győri kórházban: sokkoló dolgok derültek ki az ápolónőt megkéselő betegről

Vérfürdő a győri kórházban: sokkoló dolgok derültek ki az ápolónőt megkéselő betegről

Há­bo­rú­ról és bom­bá­zás­ról be­szélt.

Há­bo­rú­ról és bom­bá­zás­ról be­szélt, majd tá­ma­dásba len­dült.

Gázolás és késelés miatt tört ki pánik a stadionnál

Dráma Milánóban, gázolás és késelés miatt tört ki pánik a stadionnál

Nagy volt a balhé a San Si­ró­nál.

Négy Na­poli-szur­ko­lót késes tá­ma­dás ért a San Si­ró­nál, egyi­kü­ket kór­házba is kel­lett venni. Akár­csak egy Inter-druk­kert.

Tragédia Nagyszombatban: Hátba szúrta egy nő a férjét, ömlött a vér

Tragédia Nagyszombatban: Hátba szúrta egy nő a férjét, ömlött a vér

Ala­po­san össze­vesz­tek, majd a vita he­vé­ben hátba szúrta 48 éves fér­jét.

Ala­po­san össze­vesz­tek, majd a vita he­vé­ben hátba szúrta 48 éves fér­jét egy 44 éves nő.

Késes támadásról jött hír, több életveszélyes sérült Nünbergben

Késes támadásról jött hír, több életveszélyes sérült Nünbergben

Az el­kö­ve­tőt még ke­re­sik, mert a tá­ma­dás után el­me­ne­kült, nin­cse­nek ter­ro­riz­musra utaló jelek.

Az el­kö­ve­tőt még ke­re­sik, mert a tá­ma­dás után el­me­ne­kült, nin­cse­nek ter­ro­riz­musra utaló jelek.

Két késsel a testében vitték a kórházba, 5 liter vért veszített

Két késsel a testében vitték a kórházba, 5 liter vért veszített

Má­sod­per­ce­ken múlt az élete.

A svéd férfi­nak má­sod­per­ce­ken múlt az élete. A ké­selő af­gá­no­kat pedig el­en­ged­ték, ám most a fel­leb­vi­teli tár­gya­lás előtt sehol sem ta­lál­ják őket.

Most jött! Véres késelés történt egy bécsi iskolában!

Most jött! Véres késelés történt egy bécsi iskolában!

Az első, meg nem erő­sí­tett in­for­má­ciók sze­rint egy szír és egy afgán gye­rek vi­tája fa­jult el.

Az első, meg nem erő­sí­tett in­for­má­ciók sze­rint egy szír és egy afgán gye­rek vi­tája fa­jult el. Amint azt a Ri­post ko­ráb­ban meg­írta, a ter­vek sze­rint ja­nuár el­se­jé­től kezdve már sem­mi­féle fegy­ver nem lehet a be­ván­dor­lók bir­to­ká­ban.

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

A bu­da­pesti nyo­mo­zók be­fe­jez­ték az afgán férfi ügyét.

A bu­da­pesti nyo­mo­zók be­fe­jez­ték az afgán férfi ügyét.

Saját anyját késelte meg egy fiú a pesti társasházban

Saját anyját késelte meg egy fiú a pesti társasházban

Bor­zasztó drá­má­ról szá­mol­tak be

Bor­zasztó drá­má­ról szá­mol­tak be a szom­szé­dok...

Vérben úszva találtak a várandós román tinire, szörnyűség történt vele

Vérben úszva találtak a várandós román tinire, szörnyűség történt vele

Egy rendőr lánya ké­selte meg a fi­a­talt, mert fél­té­keny volt. Az ál­do­zat ko­ráb­ban hiába kért se­gít­sé­get is­me­rő­se­i­től.

Ezért szúrta meg élettársát a kecskeméti nő

Ezért szúrta meg élettársát a kecskeméti nő

A haj­nali ku­tya­sé­tál­ta­tás előtt akarta le­szúrni élet­tár­sát egy kecs­ke­méti nő. A férfi élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba.

A haj­nali ku­tya­sé­tál­ta­tás előtt akarta le­szúrni élet­tár­sát egy kecs­ke­méti nő. A férfi élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült a kór­házba, és csak a men­tők gyors be­avat­ko­zá­sá­nak kö­szön­heti éle­tét. A nő bör­tön­bün­te­té­sét most sú­lyos­bí­totta a Sze­gedi Íté­lő­tábla.

Véres családi dráma Nógrád megyében: szíven szúrta férjét egy asszony

Véres családi dráma Nógrád megyében: szíven szúrta férjét egy asszony

A há­zas­pár még a nyá­ron ve­szett össze.

A há­zas­pár még a nyá­ron ve­szett össze annyira, hogy a férj majd­nem be­le­halt a fel­dúlt nő tá­ma­dá­sába.

Kiderült, min veszett össze a pár az ózdi késelés előtt

Kiderült, min veszett össze a pár az ózdi késelés előtt

A Ri­post meg­tudta, mivel kez­dő­dött az a ve­sze­ke­dés, ami­nek a végén a 31 éves férfi el­vágta ne­velt fiai tor­kát.

A Ri­post meg­tudta a kör­nyék­be­li­ek­től, mivel kez­dő­dött az a ve­sze­ke­dés, ami­nek a végén a 31 éves férfi el­vágta ne­velt fiai tor­kát.

Ez derült ki a nevelt fiait meggyilkoló férfiről

Ez derült ki a nevelt fiait meggyilkoló férfiről

Újabb ször­nyű­sé­gekre de­rült fény.

Újabb ször­nyű­sé­gekre de­rült fény azzal kap­cso­lat­ban, ami teg­nap dél­előtt Ózdon tör­tént: a ne­ve­lő­ap­juk vágta el a 16 és a 18 éves fiú tor­kát.

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

Felfoghatatlan, ami Ózdon történt, két gyereket késeltek halálra

A férfi kés­sel tá­madt az élet­tár­sára és a ne­velt fi­a­ira. A nőt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba, a gye­re­kek nem élték túl.

Most kaptuk: két migráns agyonszúrt egy 21 éves férfit Innsbruckban

Most kaptuk: két migráns agyonszúrt egy 21 éves férfit Innsbruckban

A 21 éves helyi férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A 21 éves helyi férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Most érkezett: Készültség Londonban, megkéseltek egy rendőrt

Meg­szúr­tak egy rend­őrt egy for­gal­mas lon­doni vas­út­ál­lo­má­son.

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

Terror Brüsszelben, véres támadásról jött hír

A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg.

Egyes for­rá­sok sze­rint a me­rénylő azt ki­ál­totta, hogy "Allah akbar!" A tet­tes egy rend­őrt ké­selt meg Brüs­szel köz­pont­já­ban kedd reg­gel.

"Allahu Akbar" - kiabálta a melbourne-i támadó, terrortámadás történt

"Allahu Akbar" - kiabálta a melbourne-i támadó, terrortámadás történt

A me­rény­lőt a rend­őrök el­fog­ták, de be­le­halt lőtt sé­rü­lé­se­ibe.

A me­rény­lőt a rend­őrök el­fog­ták, de meg­halt.

Megrázó helyszíni felvételek, így történt a melbourne-i támadás +18

Megrázó helyszíni felvételek, így történt a melbourne-i támadás +18

A ké­se­lés­ben egy ember éle­tét vesz­tette, másik kettő pedig meg­sé­rült.

A ké­se­lés­ben egy ember éle­tét vesz­tette, másik kettő pedig meg­sé­rült.

Drámai jelenet Kecskeméten: vér folyt éjjel a bulizók között

Drámai jelenet Kecskeméten: vér folyt éjjel a bulizók között

Egy helyi szó­ra­ko­zó­hely előtt ke­rült elő a kés, ami­vel egy férfit meg­se­be­sí­tett is­me­ret­len tá­ma­dója.

Most érkezett: vér folyik Londonban

Most érkezett: vér folyik London előkelő negyedében

Rend­őrök ro­han­ták le a Sony Music lon­doni szék­há­zát.

Rend­őrök ro­han­ták le a Sony Music lon­doni szék­há­zát. A rend­őr­ség egy em­bert el­fo­gott, mi­u­tán ket­ten meg­sé­rül­tek ké­se­lé­ses tá­ma­dás miatt.

Most kaptuk a hírt: robbanás egy melbourne-i bevásárlóközpontban

Most kaptuk a hírt: robbanás egy melbourne-i bevásárlóközpontban, sérültek

Négy ember sé­rült meg, egy férfit már el­fog­tak a rend­őrök.

Egye­lőre úgy tudni, hogy a tá­ma­dás­ban négy ember sé­rült meg, egy férfit már el­fog­tak a rend­őrök az üggyel kap­cso­lat­ban. Ho­gyan tör­tén­he­tett meg mindez, vajon mi volt az in­dí­ték?

Brutális gyilkosság, halálra késelték a brazil focistát

Brutális gyilkosság, halálra késelték a brazil focistát

Bor­zal­mas gyil­kos­ság tör­tént Bra­zí­li­á­ban. Egy bo­kor­ban ta­lál­tak rá az ifjú lab­da­rú­góra.

Bor­zal­mas gyil­kos­ság tör­tént Bra­zí­li­á­ban. Egy bo­kor­ban ta­lál­tak rá az ifjú lab­da­rú­góra.

Saját fiát késelte halálra egy férfi a Győr melletti faluban - Videó

Saját fiát késelte halálra egy férfi a Győr melletti faluban - Videó

Egy 76 éves férfi meg­ké­selte az 51 éves fiát. Az ál­do­za­tot kór­házba szál­lí­tot­ták, de az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott.

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott a sé­rült­tel, de a férfi nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt. Mell­ka­son szúr­ták a ko­csi­ban.

Szörnyű nyomok voltak az anyuka testén, nem tehettek érte semmit

Szörnyű nyomok voltak az anyuka testén, nem tehettek érte semmit

Az ál­do­zat fia ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get a tör­tén­tek­ről.

Az ál­do­zat fia ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get a tör­tén­tek­ről. Egy vita ve­ze­tett a bor­za­lom­hoz.

Drámai felvétel került elő az afgán migráns kegyetlen ámokfutásáról

Drámai felvétel került elő az afgán migráns kegyetlen ámokfutásáról

Az egyik mun­ka­tár­sá­val vesz­he­tett össze a 21 éves afgán mig­ráns...

Az egyik mun­ka­tár­sá­val vesz­he­tett össze az a 21 éves afgán mig­ráns, aki ezt kö­ve­tően egy boltba be­térve kony­ha­kést vá­sá­rolt, majd Ra­vens­burg egyik fő­te­rén ár­tat­lan em­be­re­ket kez­dett szur­kálni. Hár­man sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek...

Fordulat a csolnoki gyilkosság ügyében: így történhetett a késelés

Fordulat a csolnoki gyilkosság ügyében: így történhetett a késelés

A gya­nú­sí­tott ügy­védje el­mondta, G. Krisz­tián ön­vé­de­lem­ből ölt.

A gya­nú­sí­tott ügy­védje el­mondta, G. Krisz­tián ön­vé­de­lem­ből ölt.

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Két ti­zen­éves ve­sze­ke­dett össze, majd a fi­a­ta­labb fiú kést rán­tott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt.

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

Egy 89 éves férfit hall­gat­tak ki.

Egy 89 éves resz­neki férfit hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, mert az ké­sé­vel meg­szúrta az is­me­rő­sét.

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

A 20 éves len­gyel Krys­tian egy át­mu­la­tott éj­szaka után tar­tott ha­za­felé...

A 20 éves len­gyel Krys­tian egy át­mu­la­tott éj­szaka után tar­tott ha­za­felé va­sár­nap kora reg­gel...

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Egy afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal a pá­ri­zsi ha­tó­sá­gok, hogy egy kés­sel meg­se­be­sí­tett hét em­bert a nyílt utcán.

Késsel támadtak egy magyar nőre Máltán

Késsel támadtak egy magyar nőre Máltán

A pin­cér­ként dol­gozó Jen­ni­fer éppen ha­za­felé tar­tott, mikor meg­tá­mad­ták.

A pin­cér­ként dol­gozó Jen­ni­fer éppen ha­za­felé tar­tott, ami­kor elé ug­rott egy férfi és az ér­té­keit kö­ve­telte. Tel­je­sen ki­bo­rult. A sok­koló rész­le­tek­ről a Ri­post­nak szá­mol be.

Vérengzés volt a bevásárlóközpontnál, egy négygyermekes apa az áldozat

Vérengzés volt a bevásárlóközpontnál, egy négygyermekes apa az áldozat

Pedig a tet­tes csa­ládja fi­gyel­mez­tette a biz­ton­sá­gi­a­kat.

Pedig a tet­tes csa­ládja fi­gyel­mez­tette a biz­ton­sá­gi­a­kat, hogy a fi­a­tal ter­ror­ak­ci­óra ké­szül­het.

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Társa is meg­sé­rült, azon­nal kór­házba ro­han­tak velük.

Tár­sát is meg­tá­mad­ták, azon­nal kór­házba ro­han­tak velük.

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Ha­lálra ré­mült Pász­tor Anna, ami­kor egy férfi kés­sel kö­ze­lí­tett felé fé­nyes nap­pal a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban.

Ijesztő jelenet a budapesti éjszakában, mindent felvett a kamera

Ijesztő jelenet a budapesti éjszakában, mindent felvett a kamera

Egy ti­zen­éves fiút keres a rend­őr­ség, aki­nek si­ke­rült el­me­ne­kül­nie a hely­szín­ről.

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért az afgán mig­ráns­nak.

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért annak az afgán mig­ráns­nak, aki idén már­ci­us­ban szúrt le egy há­rom­tagú csa­lá­dot, egy másik gya­lo­gost ha­lá­lo­san meg­fe­nye­ge­tett, egy honfi­tár­sát pedig szin­tén meg­ké­selte.

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Egy 21 éves szírt keres a rend­őr­ség.

A brit rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi azt a 21 éves szír mig­ránst, aki a gya­nús sze­rint a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

FRISS! "Allah Akbár!" Késelés Franciaországban, legalább két halott

FRISS! "Allah Akbár!" Késelés Franciaországban, legalább két halott

Utcai sé­tá­lókra tá­madt csü­tör­tök dél­előtt egy férfi Fran­cia­or­szág­ban, Ver­sailles kö­ze­lé­ben, Trap­pes te­le­pü­lé­sen.

Most érkezett! Késeléses terrortámadás történt Amsterdamban

Most érkezett! Késeléses terrortámadás történt Amsterdamban

Ámok­fu­tásba kez­dett egy késes tá­madó Hol­lan­di­á­ban.

Ámok­fu­tásba kez­dett egy késes tá­madó Hol­lan­di­á­ban. A rend­őr­ség rá­lőtt a ké­se­lőre.