CÍMKE: 'késelés'

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

Kitört a pánik a városban, hat embert késelt meg egy részeg fiatal

Va­ló­sá­gos pá­ni­kot oko­zott Pá­rizs északi ne­gye­dé­ben egy 17 éves, ré­szeg fiú.

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Megrázó részletek, halálra szúrták a fiatal magyar focistát

Va­sár­nap este ke­ve­re­dett szó­vál­tásba Bódis Lajos, utána ke­rült elő a kés.

FRISS HÍREK

Késsel hadonászott egy kiskorú Karancskeszin, őrizetbe vették

Késsel hadonászott egy kiskorú Karancskeszin

El­fa­jult vita miatt ke­rült elő a vá­gó­esz­köz.

El­fa­jult vita miatt ke­rült elő a vá­gó­esz­köz. Sú­lyos testi sér­tés meg­ala­po­zott gya­núja miatt in­dí­tot­tak bün­te­tő­el­já­rást el­lene.

Ezt kérte a brutálisan meggyilkolt 19 éves lány a temetésére

Ezt kérte a brutálisan meggyilkolt 19 éves lány a temetésére

Ha­ma­ro­san örök nyu­ga­lomra he­lye­zik a bru­tá­li­san meg­gyil­kolt 19 éves lányt.

Ha­ma­ro­san örök nyu­ga­lomra he­lye­zik a bru­tá­li­san meg­gyil­kolt 19 éves lányt.

Fiatal bűnbandák tartják rettegésben a várost

Fiatal bűnbandák tartják rettegésben a várost

Az em­be­rek sö­té­te­dés után nem mer­nek ut­cára lépni, a bol­to­sok ret­teg­nek, ha a fi­a­ta­lok be­lép­nek az üz­le­tükbe.

Az em­be­rek sö­té­te­dés után már nem mer­nek ut­cára lépni, a bol­to­sok pedig ret­teg­nek, mikor a fi­a­ta­lok be­lép­nek az üz­le­tükbe - az ang­liai Hyde maga a pokol.

Nincsenek biztonságban a britek, tehetetlen a rendőrség

Nincsenek biztonságban a britek, tehetetlen a rendőrség

El­ke­se­rítő hely­zet­ről árul­kod­nak a leg­fris­sebb rend­őr­ségi sta­tisz­ti­kák, egyre több a késes és savas tá­ma­dás.

Családi tragédia: hihetetlen indokkal ölte meg gyerekeit az anya

Családi tragédia: hihetetlen indokkal ölte meg gyerekeit az anya

Az asszony ke­gyet­len módon ölt, majd tár­csázta a se­gély­hí­vót.

Az asszony ke­gyet­len módon ölt, majd a gyil­kos­ság után tár­csázta a se­gély­hí­vót.

Döbbenetes részletek derültek ki a kakucsi gyilkosról, K. Bálintról

Döbbenetes részletek derültek ki a kakucsi gyilkosról, K. Bálintról

Nők ki­vég­zé­sé­ről né­zett vi­de­ó­kat.

A gye­rek­kori sze­rel­mét bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel meg­gyil­koló férfi nők ki­vég­zé­sé­ről né­zett vi­de­ó­kat.

Horror: meggyilkolta diáktársát egy 15 éves tanuló

Horror: meggyilkolta diáktársát egy 15 éves tanuló

Bru­tá­lis dolog tör­tént egy is­ko­lá­ban.

Bru­tá­lis dolog tör­tént egy német is­ko­lá­ban. Egy 15 éves diák le­szúrta az egy évvel fi­a­ta­labb di­ák­tár­sát, aki be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

Támadás érte, válságos állapotba került a sikeres focista

Támadás érte, válságos állapotba került a sikeres focista

A spor­toló a piros lám­pá­nál vá­ra­ko­zott, ami­kor vá­rat­la­nul rá­ron­tot­tak. El­me­ne­kült, de nem sok­kal ké­sőbb mű­teni kel­lett.

A spor­toló a piros lám­pá­nál vá­ra­ko­zott, ami­kor vá­rat­la­nul rá­ron­tot­tak. El­me­ne­kült, de nem sok­kal ké­sőbb mű­teni kel­lett.

Lefotózta, majd meggyilkolta kislányát az apa

Lefotózta, majd meggyilkolta kislányát az apa

Ret­te­ne­tes gyil­kos­ság rázta meg Ang­liát: egy apuka ha­lálra ké­selte 8 éves, tün­déri kis­lá­nyát a hét­vé­gén.

Ret­te­ne­tes gyil­kos­ság rázta meg Ang­liát: egy apuka ha­lálra ké­selte 8 éves, tün­déri kis­lá­nyát a hét­vé­gén, majd hasba szúrta magát.

Botrány az étteremben, kiakadt és kést rántott az énekes

Botrány az étteremben, kiakadt és kést rántott az énekes

Töb­ben meg­sé­rül­tek az őr­jöngő fel­lépő miatt, aki kést rán­tott egy el­ha­ra­pó­dzó vita után.

Megkéseltek egy fociszurkolót Madridban

Vérengzés a stadionnál, megkéseltek egy fociszurkolót Madridban

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a 22 éves férfit, aki szer­dán ke­ve­re­dett ve­re­ke­désbe.

Felfoghatatlan, ez az utolsó kép a halálra késelt 8 éves kislányról

Felfoghatatlan, ez az utolsó kép a halálra késelt 8 éves kislányról

A kis­lány ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban két em­bert tar­tóz­tat­tak le.

A kis­lány ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban két em­bert tar­tóz­tat­tak le, az egyik a saját édes­apja, a másik pedig nagy­bátyja.

Rettenetes hír jött: átvágták egy férfi torkát Szegeden

Rettenetes hír jött: átvágták egy férfi torkát Szegeden

A rend­őr­ség hely­szí­nel, egy­előre nem ta­lál­ják a tet­test.

A rend­őr­ség hely­szí­nel, egy­előre nem ta­lál­ják a tet­test.

Meglepő, de nem került rács mögé a 19 éves Fannit nyakon szúró Dávid

Meglepő, de nem került rács mögé a 19 éves Fannit nyakon szúró Dávid

Dön­tött az első fokú bí­ró­ság a pén­tek esti gyil­kos­ság gya­nú­sí­tott­já­nak sor­sá­ról: nem he­lyez­ték elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba!

Megszólalt a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 19 éves lány közeli ismerőse

Megszólalt a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 19 éves lány közeli ismerőse

Pén­tek este egy 19 éves lányt ölt meg ke­gyet­len módon a 17 éves volt ba­rátja, csak mert a fi­a­tal lány sza­kí­tott vele.

Ez volt az utolsó szava a Rákoskeresztúron meggyilkolt 19 éves lánynak

Ez volt az utolsó szava a Rákoskeresztúron meggyilkolt 19 éves lánynak

Bru­tá­lis ke­gyet­len­ség­gel vé­gezte ki 19 éves volt ba­rát­nő­jét az a 17 éves fiú, akit már a gyil­kos­ság nap­ján el­fog­tak a rend­őrök.

Vérfürdő karácsonykor: az étteremben késelt a férfi

Vérfürdő karácsonykor: az étteremben késelt a férfi

A ven­dé­gek sem za­var­ták, ha­lálra ké­selte a kol­lé­gá­ját.

Késelés Angyalföldön: szíven szúrtak egy 23 éves férfit

Késelés Angyalföldön: szíven szúrtak egy 23 éves férfit

Ba­rá­tai pró­bál­ták men­teni az éle­tét, de hiába ro­han­tak vele azon­nal a kór­házba.

Ba­rá­tai pró­bál­ták men­teni az éle­tét, de hiába ro­han­tak vele azon­nal a kór­házba.

Újévi bulin fogták el a rendőrök azt a fiatalt, aki többször hátba szúrt egy férfit

Eldurvult az újévi buli, szurkálni kezdett a fiatal

Egy 22 éves férfi kés­sel tá­madt 29 esz­ten­dős vi­ta­part­ne­rére, ál­do­zata élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett 2018 első nap­já­nak haj­na­lán.

Vérben fürdő, félmeztelen holttest hevert az utcán

Vérben fürdő, félmeztelen holttest hevert az utcán

Gyo­mor­for­gató dol­got tett a gyil­kos páros: össze­kö­töz­ték a meg­ké­selt férfit, és le­von­szol­ták az ut­cára.

Gyo­mor­for­gató dol­got tett a gyil­kos páros, mi­u­tán le­it­ták ma­gu­kat: össze­kö­töz­ték a meg­ké­selt férfit, és le­von­szol­ták az ut­cára.

Mentőhelikoptert riasztottak a tinihez: az iskola előtt esett össze

Mentőhelikoptert riasztottak a tinihez: az iskola előtt esett össze

A 15 éves fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A 15 éves fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Terrortámadással akarta meglepni menyasszonyát

Terrortámadással akarta meglepni menyasszonyát

Kü­lö­nös nász­aján­dék...

Kü­lö­nös "aján­dék­kal" akart ked­ves­kedni pár­já­nak egy musz­lim férfi: meg­ígérte, hogy a nő ked­véért bár­kit megöl - a meny­asszony ra­jon­gott az öt­le­tért!

Még veszélyesebbé vált az Iszlám Állam, ez a tervük

Még veszélyesebbé vált az Iszlám Állam, ez a tervük

Stí­lust vál­tot­tak a ter­ro­ris­ták.

Stí­lust vál­tot­tak a ter­ro­ris­ták: ma­gá­nyos far­ka­sok­kal tá­mad­nak, akik bár­hol, bár­mi­kor le­csap­hat­nak - senki sincs biz­ton­ság­ban!

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Borzalmas jövő: rákaptak a gyilkosságra a gyerekek

Évek óta nem kö­vet­tek el annyi ké­se­lést fi­a­tal­ko­rúak, mint idén.

Évek óta nem kö­vet­tek el annyi ké­se­lést fi­a­tal­ko­rúak, mint idén, a ha­tó­sá­gok pedig te­he­tet­le­nek.

Szomorú hír érkezett: belehalt sérüléseibe a Budapesten megkéselt nő

Szomorú hír érkezett: belehalt sérüléseibe a Budapesten megkéselt nő

Az asszonyt csü­tör­tök kora dél­után tá­mad­ták meg a fő­vá­ros­ban.

Az asszonyt csü­tör­tök kora dél­után tá­mad­ták meg a fő­vá­ros­ban.

Késelés, mindent elmond a meglincselt Fradi-drukker barátnője

Késelés, mindent elmond a meglincselt Fradi-drukker barátnője

A szom­bati Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen meccsen egy Fradi-szur­ko­ló­cso­port sú­lyos sé­rü­lé­se­ket oko­zott a ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­nak.

Hajtóvadászat indult egy magyar tini ellen, aki válogatás nélkül késelt az utcán

Hajtóvadászat indult egy magyar tini ellen, aki válogatás nélkül késelt az utcán

A fi­a­tal fiút és erő­sza­kos tár­sát Auszt­ri­á­ban ke­re­sik.

A fi­a­tal fiút és erő­sza­kos tár­sát Auszt­ri­á­ban ke­re­sik. Vé­reng­zést ren­dez­tek, majd el­me­ne­kül­tek.

Megálmodta a vérfürdőt: Szilveszter szeme láttára ölték meg édesanyját

Megálmodta a vérfürdőt: Szilveszter szeme láttára ölték meg édesanyját

A hős ti­né­dzser a húgát meg tudta men­teni ámok­futó apja kése elől.

A hős ti­né­dzser a húgát meg tudta men­teni ámok­futó apja kése elől, de édes­any­já­nak esé­lye sem volt a túl­élésre.

Késelés történt Budapest belvárosában: a nyílt utcán támadtak

Késelés történt Budapest belvárosában: a nyílt utcán támadtak

Két cso­port ve­szett össze az Akácfa ut­cá­ban.

Két cso­port ve­szett össze az Akácfa ut­cá­ban.

Afrikai migránsok agyonszúrtak egy 22 éves férfit Köln belvárosában

Afrikai migránsokagyon szúrtak egy 22 éves férfit Köln belvárosában

A múlt hét végén Köln­ben estek egy­más­nak af­ri­kai me­ne­dék­ké­rők. A kö­zel­harc során egy ember meg­halt.

Külföldön ölték meg a magyar férfit, véres támadás áldozata lett

Külföldön ölték meg a magyar férfit, véres támadás áldozata lett

Egy 52 éves férfi halt meg.

Az 52 éves ál­do­za­tot egy olasz park­ban tá­madta meg mol­dáv is­me­rőse, aki ké­sőbb me­ne­külni pró­bált, de hiába.

Sokkoló videón a kegyetlen gyilkosság, taxi miatt öltek a fővárosban

Sokkoló videón a kegyetlen gyilkosság, taxi miatt öltek a fővárosban

Egy szó­ra­ko­zó­hely előtt, nem messze a német nagy­kö­vet­ség­től tör­tént a bes­ti­á­lis gyil­kos­ság. Meg­rázó videó!

Allahu akbart kiáltva támadt a katonára a késelő

Allahu akbart kiáltva támadt a katonára a késelő

Az eset a metró kö­ze­lé­ben tör­tént.

A for­gal­mas met­ró­meg­álló kö­ze­lé­ben há­tul­ról ron­tott rá a fegy­ve­res ka­to­nára a ter­ro­rista. Senki sem se­be­sült meg.

Így fogadta az ítéletet a mentőst megkéselő kamasz

Így fogadta az ítéletet a mentőst megkéselő kamasz

A má­sod­fokú bí­ró­ság sem ke­gyel­me­zett meg a fi­ú­nak, évekre bör­tönbe kerül.

A má­sod­fokú bí­ró­ság sem ke­gyel­me­zett meg a fi­ú­nak, évekre bör­tönbe kerül.

Vér folyt a pesti utcán: fényes nappal késeltek meg egy férfit

Vér folyt a pesti utcán: fényes nappal késeltek meg egy férfit

Az ál­do­zat­nak az volt a sze­ren­cséje, hogy a men­tők idő­ben meg­ér­kez­tek, ugyanis élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Meztelenül vetette rá magát a tinilányra a mostohaapja

Meztelenül vetette rá magát a tinilányra a mostohaapja

Az anya bics­ká­val állt bosszút.

Az anya csak annyit lá­tott, hogy mez­te­len párja a kis­lá­nyán fek­szik, a nő egy bics­ká­val állt bosszút.

Borzalmas helyszíni képek érkeztek a nagykanizsai véres gyilkosságról

Borzalmas helyszíni képek érkeztek a nagykanizsai véres gyilkosságról

Az utcán gyil­kolta meg volt sze­rel­mét egy férfi Nagy­ka­ni­zsán.

Az utcán gyil­kolta meg volt sze­rel­mét egy férfi Nagy­ka­ni­zsán.

Sokkoló fotó: rá se lehet ismerni a teniszcsillag kezére

Sokkoló fotó: rá se lehet ismerni a teniszcsillag kezére

Ta­valy de­cem­ber­ben kés­sel tá­mad­tak Kvit­o­vára az ott­ho­ná­ban, a kezét csú­nyán meg­vág­ták.

Ta­valy de­cem­ber­ben kés­sel tá­mad­tak Kvit­o­vára az ott­ho­ná­ban, a kezét csú­nyán meg­vág­ták. Azóta már sokat ja­vult a hely­zet.

Brutális támadás, hatalmas késsel támadt egy férfi a mentősökre

Brutális támadás, hatalmas késsel támadt egy férfi a mentősökre

Hős já­ró­kelő si­e­tett a se­gít­sé­gére azok­nak az ápo­lók­nak, akik­nek az éle­tére tör­tek.

Rendőrök lepték el az utcákat, mert egy társukat megkéselték

Rendőrök lepték el az utcákat, mert egy társukat megkéselték

A for­gal­mas utcán tör­tént tá­ma­dás.

A for­gal­mas utcán tá­madt rá egy ámok­futó egy rend­őrre, a tá­ma­dás után le­zár­ták a kör­nyé­ket, a já­ró­ke­lő­ket biz­ton­sá­gos helyre jut­tat­ták.

Késsel oldották meg a nyelvi nehézségeket, vádemelés lett a vége

Késsel oldották meg a nyelvi nehézségeket, vádemelés lett a vége

A ma­gyar és a mon­gol férfi kö­zött nem mű­kö­dött eléggé a közös ita­lo­zás nyelve.

A ma­gyar és a mon­gol férfi kö­zött nem mű­kö­dött eléggé a közös ita­lo­zás nyelve.

Élő adásban késelte meg kollégáját az énekesnő

Élő adásban késelte meg kollégáját az énekesnő

Az ame­ri­kai té­vé­tör­té­ne­lem­ben sok min­den elő­for­dult már, de ilyes­mire még nem volt példa.

Az ame­ri­kai té­vé­tör­té­ne­lem­ben sok min­den elő­for­dult már, de ilyes­mire még nem volt példa.

Újabb merénylet: Több embert is megkéseltek Finnországban

Újabb merénylet: Több embert is megkéseltek Finnországban

A spa­nyol­or­szági bor­zal­mak után Finn­or­szág­ban is ször­nyű­ség tör­tént.

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban.

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban, majd egy­sze­rűen ma­gára hagyta ál­do­za­tát...

Rendőrök lepték el a metróállomást: késelők támadtak az utasokra

Rendőrök lepték el a metróállomást: késelők támadtak az utasokra

Egy férfi sé­rült meg, ami­kor négy ember kést rán­tott Lon­don­ban.

Egy férfi sé­rült meg, ami­kor négy ember kést rán­tott a lon­doni met­ró­ban. Az ál­do­za­tot az is­me­ret­len tá­ma­dók na­gyon fur­csa he­lyen szúr­ták meg.

Hosszú késsel kezdett vad kaszabolásba a plázában a férfi

Hosszú késsel kezdett vad kaszabolásba a plázában a férfi

Békés vá­sár­lókra tá­madt ve­szé­lyes fegy­ve­ré­vel, töb­ben saj­nos nem tud­tak el­ug­rani a penge elől.

Békés vá­sár­lókra tá­madt ve­szé­lyes fegy­ve­ré­vel, töb­ben saj­nos nem tud­tak el­ug­rani a penge elől.

Tragikus hír a magyarok kedvenc üdülőhelyén történt vérfürdőről

Tragikus hír a magyarok kedvenc üdülőhelyén történt vérfürdőről

Most már há­romra emel­ke­dett a jú­lius 14-i ké­se­lé­ses tá­ma­dás ha­lá­los ál­do­za­ta­i­nak száma.

Megszólal a megkéselt anya: maga mosta fel a gyermekei vérét

Megszólal a megkéselt anya: maga mosta fel a vért

Élet­társa tá­madt rájuk Ti­sza­lö­kön.

Rém­ké­pek ül­dö­zik az anyát: saját maga tö­rölte fel a lá­nyai és saját vérét a Ti­sza­lö­kön meg­ké­selt And­rea.

Féltékenységből, szó nélkül késelt a tiszalöki férfi

Féltékenységből, szó nélkül késelt a tiszalöki férfi

Egy szót sem szólt, csak szúrt.

Egy szót sem szólt, csak szúrt - ezt mondta a Té­nyek­nek az a ti­sza­löki nő, aki­nek volt élet­társa meg­ké­selte őt és három gyer­me­két is.

Két német turistát megkéseltek egy tunéziai piacon

Bosszú? Két német turistát megkéseltek egy tunéziai piacon

Lehet, hogy a tet­tes bosszúja volt...

A tet­tes­ről ki­de­rült, hogy 6 évvel ko­ráb­ban rab­lá­sért ki­uta­sí­tot­ták Né­met­or­szág­ból...Az is lehet, hogy tet­té­vel a né­me­te­ken akart bosszút állni.

Most közölte a rendőrség: elkapták a tiszalöki késelőt

Most közölte a rendőrség: elkapták a tiszalöki késelőt

El­fog­ták azt a 32 éves férfit, aki kés­sel meg­se­be­sí­tette volt élet­tár­sát és annak három gyer­me­két Ti­sza­lö­kön.

El­fog­ták azt a 32 éves férfit, aki kés­sel meg­se­be­sí­tette volt élet­tár­sát és annak három gyer­me­két Ti­sza­lö­kön.

Drámai fotó a magyarok kedvelt üdülőhelyén gyilkoló férfiről

Drámai fotó a magyarok kedvelt üdülőhelyén gyilkoló férfiről

A ha­tó­sá­gok át­vizs­gál­ták a tá­madó üze­ne­teit, mely­ből ki­de­rült, az Isz­lám Állam uta­sí­tá­sait kö­vette, ami­kor ka­sza­bolt.

Élettársát és nevelt gyerekeit késelte meg

Rettenetes dolgok derültek ki a volt élettársát és nevelt gyerekeit megkéselő Zsoltról

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd ül­dözte az ál­ta­lá­nos is­ko­lást.

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd, mikor volt élet­társa ki­adta az útját, zak­latta is.

A szerelem miatt késelt két csongrádi nő

A szerelem miatt késelt két csongrádi nő

Két nő ügyét tár­gyalta egy­más után a Sze­gedi Íté­lő­tábla teg­nap dél­előtt, ugyan­ab­ban a tár­gya­ló­te­rem­ben. A két vád­lott ügyé­nek több közös vo­nása is van.

Két nő ügyét tár­gyalta egy­más után a Sze­gedi Íté­lő­tábla teg­nap dél­előtt, ugyan­ab­ban a tár­gya­ló­te­rem­ben.

Borzalmas részletek derültek ki: így haltak meg a londoni áldozatok

Borzalmas részletek derültek ki: így haltak meg a londoni áldozatok

Három ter­ro­rista nyolc em­bert gyil­kolt meg jú­nius 3-án Lon­don­ban.

A ter­ror­tá­ma­dás­ban nyolcan hal­tak meg, a rész­le­te­ket most kezdte is­mer­tetni a ha­lott­kém.

Macsetével támadtak a brit ökölvívóra

Macsetével támadtak a brit ökölvívóra

Óri­ási trau­mát élt át a brit ököl­vívó, akire ha­tal­mas kés­sel tá­mad­tak.

Óri­ási trau­mát élt át a brit ököl­vívó, akire ha­tal­mas kés­sel tá­mad­tak.

Ez történt a szörnyű merénylet után a teniszsztárral

Ez történt a szörnyű merénylet után a teniszsztárral

Kvit­o­vát kés­sel se­be­sí­tet­ték meg.

Petra Kvit­o­vát kés­sel se­be­sí­tet­ték meg az ott­ho­ná­ban egy be­tö­rés során. Azóta nem te­ni­sze­zett.

Most közölték a képet: ez a gyönyörű nő a londoni terror első áldozata

Most közölték a képet: ez a gyönyörű nő a londoni terror első áldozata

A ka­na­dai lány a haj­lék­ta­la­nok­nak akart se­gí­teni.

A ka­na­dai lány azért köl­tö­zött Lon­donba, hogy a haj­lék­ta­la­nok­nak se­gít­hes­sen.

Szörnyű vérengzés, leszúrtak két fociszurkolót

Szörnyű vérengzés, leszúrtak két fociszurkolót

A druk­ke­rekre egy ba­rát­sá­gos meccs után tá­mad­tak rá, az ál­do­za­to­kat sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Az orosz druk­ke­rekre egy ba­rát­sá­gos meccs után tá­mad­tak rá Belg­rád­ban, az ál­do­za­to­kat sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel kel­lett kór­házba vinni.

Zámbó Jimmy miatt rántott kést az agresszív somogyi férfi

Zámbó Jimmy miatt rántott kést az agresszív somogyi férfi

Véres ve­sze­ke­déssé fa­jult az este egy so­mo­gyi köz­ség­ben, egy férfi meg­ké­selte ba­rát­ját.

Megrázó fotó: Halálra késelte férje a piacon vásárolgató kismamát

Megrázó fotó: Halálra késelte férje a piacon vásárolgató kismamát

Több­ször is be­le­döfte a pen­gét.

Gya­nút­la­nul vá­lo­ga­tott a zöld­sé­gek kö­zött, ami­kor az őr­jöngő férfi rá­ron­tott és be­le­döfte a pen­gét.

A késelés óta félti a karrierjét a wimbledoni bajnoknő

A késelés óta félti a karrierjét a wimbledoni bajnoknő

Petra Kvit­ová to­vábbra sem tudja, mikor tér­het vissza a te­nisz­pá­lyára. Három hó­napja egy be­törő meg­szúrta a kezét.

Petra Kvit­ová to­vábbra sem tudja, mikor tér­het vissza a te­nisz­pá­lyára. Három hó­napja egy be­törő meg­szúrta a kezét.

Tragikus körülmények között hunyt el a népszerű gitárművész

Tragikus körülmények között hunyt el a népszerű gitárművész

A Dél-Af­ri­ká­ból szár­mazó blues ze­nészt csü­tör­tö­kön ké­sel­ték ha­lálra a te­le­fonja miatt. Ba­rá­tai mély fáj­da­lom­mal em­lé­kez­nek rá.

A Dél-Af­ri­ká­ból szár­mazó blues ze­nészt csü­tör­tö­kön ké­sel­ték ha­lálra a te­le­fonja miatt. Ba­rá­tai mély fáj­da­lom­mal em­lé­kez­nek rá.

Négy órán át műtötték a megkéselt bajnokot

Négy órán át műtötték a megkéselt bajnokot

Ope­rá­ción esett át Petra Kvit­ova, mi­u­tán kés­sel tá­mad­tak rá és meg­se­be­sí­tet­ték pros­tejovi ott­ho­ná­ban. A tet­test nagy erők­kel ke­re­sik.

Ope­rá­ción esett át Petra Kvit­ova, mi­u­tán kés­sel tá­mad­tak rá és meg­se­be­sí­tet­ték pros­tejovi ott­ho­ná­ban. A tet­test nagy erők­kel ke­re­sik.

Késsel támadtak a wimbledoni bajnokra!

Késsel támadtak a wimbledoni bajnokra!

Petra Kvit­o­vára Cseh­or­szág­ban tá­mad­ták rá.

Petra Kvit­o­vára Cseh­or­szág­ban tá­mad­ták rá, a te­nisz­klasszist meg­vág­ták. A tet­tes­ről nincs hír, úgy fest, a sztár ki­sebb sé­rü­lést szen­ve­dett.

Ezért rendezett vérfürdőt a migráns

Kiderült, miért rendezett vérfürdőt a szomáliai migráns

"Musz­lim va­gyok, nem olyan, mint ami­lyen­nek a média be­ál­lít" - írta.

"Musz­lim va­gyok, nem olyan, mint ami­lyen­nek a média be­ál­lít" - írta a bosszúra vágyó ti­né­dzser, aki már imád­kozni sem mert.

Interneten kereste, hogy ölhetné meg legdurvábban a nejét

Interneten kereste, hogy ölhetné meg legdurvábban a nejét

Arra volt kí­ván­csi, hova kell szúr­nia...

A be­ván­dorló ta­xi­so­főr arra volt kí­ván­csi, hova kell szúr­nia, hogy a le­hető leg­töb­bet szen­ved­jen a fe­le­sége...

Iszonyat: Ezért mártott kést saját kislányába a magyar családapa!

Iszonyat: Ezért mártott kést saját kislányába a magyar családapa!

Fel­ka­pott egy 21 cen­tis kést, majd be­szá­mít­ha­tat­lan ál­la­pot­ban el­in­dult a gya­nút­lan gyer­mek felé...

Egyéves kisbabája nézte végig terhes anyja mészárlását a lakótelepen

Egyéves kisbabája nézte végig terhes anyja mészárlását a lakótelepen

A rend­őr­ség bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott a 26 éves nő ellen.

A rend­őr­ség bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott egy 26 éves nő ellen, aki ha­lálra ké­selte 42 éves élet­tár­sát Zsol­nán.

Rémisztő fotók, így késelték meg a birkózót

Rémisztő fotók, így késelték meg a birkózót

A nyílt utcán tá­mad­tak rá.

Akkor tá­mad­tak rá, ami­kor a va­csora be­fe­jez­té­vel ki­lé­pett egy ét­te­rem­ből. A bru­tá­lis tá­ma­dás el­le­nére nem akar meccset ki­hagyni. Még bo­csá­na­tot is kért a szur­ko­lók­tól.

Véres támadás egy dán erdőben. Három migráns késelt meg egy lányt!

Véres támadás egy dán erdőben. Három migráns késelt meg egy lányt!

A tá­ma­dás in­do­kai egy­előre is­me­ret­le­nek. Né­hány nap­pal ko­ráb­ban volt már egy pon­to­san ilyen eset.

Dráma: Fia szeme láttára végezte ki feleségét a kaposvári családapa!

Dráma: Fia szeme láttára végezte ki feleségét a kaposvári családapa!

A ha­lálra ré­mült tini tes­té­vel pró­bálta meg­óvni any­ját a ka­sza­boló férfi elől.

A ha­lálra ré­mült tini tes­té­vel pró­bálta meg­óvni any­ját a ka­sza­boló férfi elől.

Újabb támadás: Allah nevében késelt a plázában az egyenruhás őrült!

Újabb támadás: Allah nevében késelt a plázában az egyenruhás őrült!

Nyolc em­bert meg­se­be­sí­tett, ami­kor szom­bat este ka­sza­bolni kez­dett.

Nyolc em­bert meg­se­be­sí­tett, ami­kor szom­bat este ka­sza­bolni kez­dett.

Tatabányai késelés: Összeveszett szerelmével, ezért hasba szúrta

Tatabányai késelés: Összeveszett szerelmével, ezért hasba szúrta

A férfi a vita he­vé­ben annyira ki­jött a sod­rá­ból, hogy egy 19 cen­tis pen­gét már­tott élet­társa ha­sába.

Lily Allen összeesett a vérfürdővé vált fesztiválon!

Lily Allen összeesett a vérfürdővé vált fesztiválon!

Tel­je­sen ki­ütötte magát...

Tel­je­sen ki­ütötte magát a nép­szerű éne­kesnő! Ki tudja, mi tör­té­nik, ha új pa­sija nincs mel­lette!

Eldurvult a buli: börtönőr késelt Szegeden

Eldurvult a buli: börtönőr késelt a szegedi szórakozóhely előtt

Az or­vo­sok hosszan küz­döt­tek a meg­ké­selt férfi éle­té­ért a kór­ház­ban... Azon­nal meg­mű­töt­ték!

Az or­vo­sok hosszan küz­döt­tek a meg­ké­selt román férfi éle­té­ért a kór­ház­ban... Azon­nal meg­mű­töt­ték! A bör­tönőr ellen most vádat emel­tek.

Vérfürdővé vált a népszerű londoni fesztivál!

Vérfürdővé vált a népszerű londoni fesztivál!

Óri­ási pánik tört ki, ami­kor egy őrült ké­selő hir­te­len ka­sza­bolni kez­dett az ün­neplő tö­meg­ben.

Óri­ási pánik tört ki, ami­kor egy őrült ké­selő hir­te­len ka­sza­bolni kez­dett az ün­neplő tö­meg­ben.

Iszonyat: Meztelenül találták meg a hotelben meggyilkolt üzletembert!

Iszonyat: Meztelenül találták meg a hotelben meggyilkolt üzletembert!

A két­gyer­me­kes apuka bor­zal­mas ál­la­pot­ban, le­vet­kőz­tetve fe­küdt szál­lo­dai lak­osz­tá­lyá­nak für­dő­szo­bá­já­ban.

Borzalom: Átvágta saját torkát az élettársát kivégző kismama!

Borzalom: Átvágta saját torkát az élettársát kivégző kismama!

A té­bo­lyo­dott asszony elő­ször nye­lő­csö­vébe döfte a pen­gét, majd meg­ké­selte magát, hogy el­te­relje a gya­nút.

76-szor szúrta le feleségét, mert azt hitte, mástól vannak a gyerekei

76-szor szúrta le feleségét, mert azt hitte, mástól vannak a gyerekei

A férfi ott­ho­nuk­ban vég­zett fe­le­sé­gé­vel.

A férfi egye­temi elő­adó volt Skó­ci­á­ban. Az ott­ho­nuk­ban vég­zett fe­le­sé­gé­vel, amíg a gye­re­kek a szo­bá­juk­ban alud­tak.