CÍMKE: 'késelés'

"Allahu Akbar" - kiabálta a melbourne-i támadó, terrortámadás történt

"Allahu Akbar" - kiabálta a melbourne-i támadó, terrortámadás történt

A me­rény­lőt a rend­őrök el­fog­ták, de be­le­halt lőtt sé­rü­lé­se­ibe.

A me­rény­lőt a rend­őrök el­fog­ták, de meg­halt.

Megrázó helyszíni felvételek, így történt a melbourne-i támadás +18

Megrázó helyszíni felvételek, így történt a melbourne-i támadás +18

A ké­se­lés­ben egy ember éle­tét vesz­tette, másik kettő pedig meg­sé­rült.

A ké­se­lés­ben egy ember éle­tét vesz­tette, másik kettő pedig meg­sé­rült.

Most kaptuk a hírt: robbanás egy melbourne-i bevásárlóközpontban

Most kaptuk a hírt: robbanás egy melbourne-i bevásárlóközpontban, sérültek

Egye­lőre úgy tudni, hogy a tá­ma­dás­ban négy ember sé­rült meg.

Egye­lőre úgy tudni, hogy a tá­ma­dás­ban négy ember sé­rült meg.

Drámai jelenet Kecskeméten: vér folyt éjjel a bulizók között

Drámai jelenet Kecskeméten: vér folyt éjjel a bulizók között

Egy helyi szó­ra­ko­zó­hely előtt ke­rült elő a kés, ami­vel egy férfit meg­se­be­sí­tett is­me­ret­len tá­ma­dója.

Most érkezett: vér folyik London előkelő negyedében

Most érkezett: vér folyik London előkelő negyedében

Rend­őrök ro­han­ták le a Sony Music lon­doni szék­há­zát. A rend­őr­ség egy em­bert el­fo­gott.

Rend­őrök ro­han­ták le a Sony Music lon­doni szék­há­zát. A rend­őr­ség egy em­bert el­fo­gott, mi­u­tán ket­ten meg­sé­rül­tek ké­se­lé­ses tá­ma­dás miatt.

Szörnyű nyomok voltak az anyuka testén, nem tehettek érte semmit

Szörnyű nyomok voltak az anyuka testén, nem tehettek érte semmit

Az ál­do­zat fia ér­te­sí­tette a rend­őr­sé­get a tör­tén­tek­ről. Egy vita ve­ze­tett a bor­za­lom­hoz.

Saját fiát késelte halálra egy férfi a Győr melletti faluban - Videó

Saját fiát késelte halálra egy férfi a Győr melletti faluban - Videó

Egy 76 éves férfi meg­ké­selte az 51 éves fiát. Az ál­do­za­tot kór­házba szál­lí­tot­ták, de az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Brutális gyilkosság, halálra késelték a brazil focistát

Brutális gyilkosság, halálra késelték a brazil focistát

Bor­zal­mas gyil­kos­ság tör­tént Bra­zí­li­á­ban. Egy bo­kor­ban ta­lál­tak rá az ifjú lab­da­rú­góra.

Bor­zal­mas gyil­kos­ság tör­tént Bra­zí­li­á­ban. Egy bo­kor­ban ta­lál­tak rá az ifjú lab­da­rú­góra.

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott a sé­rült­tel, de a férfi nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt.

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott a sé­rült­tel, de a férfi nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt. Mell­ka­son szúr­ták a ko­csi­ban.

Drámai felvétel került elő az afgán migráns kegyetlen ámokfutásáról

Drámai felvétel került elő az afgán migráns kegyetlen ámokfutásáról

Az egyik mun­ka­tár­sá­val vesz­he­tett össze a 21 éves afgán mig­ráns...

Az egyik mun­ka­tár­sá­val vesz­he­tett össze az a 21 éves afgán mig­ráns, aki ezt kö­ve­tően egy boltba be­térve kony­ha­kést vá­sá­rolt, majd Ra­vens­burg egyik fő­te­rén ár­tat­lan em­be­re­ket kez­dett szur­kálni. Hár­man sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek...

Munkahelyén támadt kollégájára egy szőnyegvágó késsel a muszlim férfi

Munkahelyén támadt kollégájára egy szőnyegvágó késsel a muszlim férfi

Két fi­a­tal szak­mun­kás­ta­nuló val­lási té­má­ban ke­rült vi­tába egy­más­sal.

Két fi­a­tal szak­mun­kás­ta­nuló val­lási té­má­ban ke­rült össze­tű­zésbe egy­más­sal. A vita odáig fa­jult, hogy a szo­má­liai musz­lim fi­a­tal egy sző­nyeg­vágó kés­sel pró­bálta meg­ölni mun­ka­tár­sát.

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

Szörnyű tragédia történt éjjel egy szórakozóhelyen, 19 éves az áldozat

A fi­a­ta­labb fiú kést rán­tott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt.

Két ti­zen­éves ve­sze­ke­dett össze, majd a fi­a­ta­labb fiú kést rán­tott és gon­dol­ko­dás nél­kül szúrt.

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

A 20 éves len­gyel Krys­tian egy át­mu­la­tott éj­szaka után tar­tott ha­za­felé va­sár­nap kora reg­gel...

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Egy afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal a pá­ri­zsi ha­tó­sá­gok, hogy egy kés­sel meg­se­be­sí­tett hét em­bert a nyílt utcán.

Késsel támadtak egy magyar nőre Máltán

Késsel támadtak egy magyar nőre Máltán

A pin­cér­ként dol­gozó Jen­ni­fer éppen ha­za­felé tar­tott, mikor meg­tá­mad­ták.

A pin­cér­ként dol­gozó Jen­ni­fer éppen ha­za­felé tar­tott, ami­kor elé ug­rott egy férfi és az ér­té­keit kö­ve­telte. Tel­je­sen ki­bo­rult. A sok­koló rész­le­tek­ről a Ri­post­nak szá­mol be.

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Öt em­bert akart meg­ölni...

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért az afgán mig­ráns­nak.

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

Elképesztő, mit művelt a 89 éves bácsi a bicskájával

A zalai nyo­mo­zók egy 89 éves resz­neki férfit hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, mert meg­szúrta az is­me­rő­sét.

A zalai nyo­mo­zók egy 89 éves resz­neki férfit hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, mert az ké­sé­vel meg­szúrta az is­me­rő­sét.

Vérengzés volt a bevásárlóközpontnál, egy négygyermekes apa az áldozat

Vérengzés volt a bevásárlóközpontnál, egy négygyermekes apa az áldozat

Pedig a tet­tes csa­ládja fi­gyel­mez­tette a biz­ton­sá­gi­a­kat, hogy a fi­a­tal ter­ror­ak­ci­óra ké­szül­het.

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Borzalmas esetről jött hír, életveszélyes állapotban van a fiatal sportoló

Tár­sát is meg­tá­mad­ták, azon­nal kór­házba ro­han­tak velük. Mind­ket­ten szá­mos sé­rü­lést szen­ved­tek.

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Ha­lálra ré­mült Pász­tor Anna, ami­kor egy férfi kés­sel kö­ze­lí­tett felé...

Ha­lálra ré­mült Pász­tor Anna, ami­kor egy férfi kés­sel kö­ze­lí­tett felé fé­nyes nap­pal a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban.

Ijesztő jelenet a budapesti éjszakában, mindent felvett a kamera

Ijesztő jelenet a budapesti éjszakában, mindent felvett a kamera

Egy ti­zen­éves fiút keres a rend­őr­ség, aki­nek si­ke­rült el­me­ne­kül­nie.

Egy ti­zen­éves fiút keres a rend­őr­ség, aki­nek si­ke­rült el­me­ne­kül­nie a hely­szín­ről.

Most érkezett! Késeléses terrortámadás történt Amsterdamban

Most érkezett! Késeléses terrortámadás történt Amsterdamban

Ámok­fu­tásba kez­dett egy késes tá­madó Hol­lan­di­á­ban. A rend­őr­ség rá­lőtt a ké­se­lőre.

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Egy 21 éves szírt keres a rend­őr­ség.

A brit rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi azt a 21 éves szír mig­ránst, aki a gya­nús sze­rint a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

Zokogva jelentette be a nagyapja: szörnyű dolog történt, elhunyt a népszerű énekes unokája

Zokogva jelentette be a nagyapja: szörnyű dolog történt, elhunyt a népszerű énekes unokája

A fi­ú­val azon­nal kór­házba ro­han­tak.

A fi­ú­val azon­nal kór­házba ro­han­tak, de az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Késelés Franciaországban, legalább két halott

FRISS! "Allah Akbár!" Késelés Franciaországban, legalább két halott

Utcai sé­tá­lókra tá­madt csü­tör­tök dél­előtt egy férfi Ver­sailles kö­ze­lé­ben, Trap­pes te­le­pü­lé­sen. A sajtó eddig leg­alább két ha­lott­ról tud...

Utcai sé­tá­lókra tá­madt ma dél­előtt egy férfi Ver­sailles kö­ze­lé­ben, Trap­pes te­le­pü­lé­sen.

Ezt vágta a magyar nő az élettársába, véres fotó

Ezt vágta a magyar nő az élettársába, véres fotó

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak.

Egy 42 éves gyáli nőt gya­nú­sí­ta­nak egy­hét­végi ké­se­lés­sel, mely során egy férfi sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett. A fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt őri­zetbe vet­ték.

Látták, hogy Baby Gabival is kikezdett a kávai késelő

Látták, hogy Baby Gabival is kikezdett a kávai késelő

Ér­de­kes rész­le­te­ket tud­tunk meg.

Ér­de­kes rész­le­te­ket tu­dott meg a Ri­post arról az em­ber­ről, aki szom­ba­ton ha­lálra ké­selte vi­ta­part­ne­rét.

Véres támadás az osztrák településen, Innsbruckban!

Véres támadás történt Ausztriában, Innsbruckban!

Egy szo­má­liai be­ván­dorló meg­sér­tő­dött, mert nem akar­ták be­en­gedni a bárba. Volt nála kés és ezt min­den ha­bo­zás nél­kül elő is vette.

Egy szo­má­liai be­ván­dorló meg­sér­tő­dött, mert úgy dön­tött egy biz­ton­sági őr, hogy nem en­gedni be az egyik bárba. Mivel a tá­ma­dó­nál kés volt, azt ha­bo­zás nél­kül elő­vette, majd úgy dön­tött, hogy hasz­nálja is. A tör­tén­tek után a tá­madó me­ne­kü­lőre fogta, de két óra alatt el­fog­ták.

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

Visszatért a lelátóra a megkéselt magyar focidrukker

A ta­va­lyi, Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen mér­kő­zé­sen ké­sel­ték meg a zöld-fe­hé­rek ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­ját.

A ta­va­lyi, Fe­renc­vá­ros-Deb­re­cen mér­kő­zé­sen ké­sel­ték meg a zöld-fe­hé­rek ko­rábbi ve­zér­szur­ko­ló­ját. AZ MTK sta­di­on­já­ban fo­tóz­ták le.

Vérhiányt okozhat az erőszakhullám Nagy-Birtanniában

Vérhiányt okozhat az erőszakhullám Nagy-Birtanniában

A brit Nem­zeti Egész­ség­ügyi Szol­gá­lat fi­gyel­mez­te­tést adott ki a le­het­sé­ges vér­hi­ány­ról.

A brit Nem­zeti Egész­ség­ügyi Szol­gá­lat fi­gyel­mez­te­tést adott ki a le­het­sé­ges vér­hi­ány­ról.

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

El­fog­ták a rend­őrök.

Az el­me­be­teg ra­jongó pén­te­ken a Bu­da­pest Park­ban akart az éne­kesnő éle­tére törni. A férfit az utolsó pil­la­nat­ban fog­ták el a rend­őrök.

Két férfit megkéseltek, brutális csata az utcán

Két férfit megkéseltek, brutális csata az utcán

Sú­lyos sé­rü­lé­sek.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­hez ve­ze­tett a szur­ko­lók há­bo­rúja a skót fő­vá­ros­ban.

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Miskolcon

Lecsapott a rendőrség, elképesztő, mit találtak Miskolcon

Egy 48 éves férfi a gya­nú­sí­tott.

Egy rend­őr­autó mel­lett állva, a nyílt utcán akart meg­ké­selni pár­ját egy 48 éves férfi.

Gyilkosság az utcán, halálra késelték a focikapust

Gyilkosság az utcán, halálra késelték a focikapust

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett.

Bru­tá­lis tá­ma­dás ál­do­zata lett a 25 éves lab­da­rúgó kapus, akit meg­ké­sel­tek egy Bu­e­nos Aires-i bár előtt. A rend­őr­ség nem csak a gyil­kos fegy­vert ta­lálta meg...

Szörnyű dolgot műveltek a György herceggel végezni akaró terroristával

Szörnyű dolgot műveltek a György herceggel végezni akaró terroristával

Élet­fogy­tig­lani bör­tönre ítél­ték, egy rab­társa most ször­nyű dol­got tett vele.

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet ne­vé­ben akarta ki­vé­gezni Nagy-Bri­tan­nia ked­ven­cét...

Feladta magát a szurkáló, de a társát még körözik

Feladta magát a szurkáló, de a társát még körözik

Com­bon szúrt egy em­bert.

Az egyik férfi, aki teg­nap egy vi­tat­ko­zást kö­ve­tően com­bon szúrt egy em­bert a vil­la­mo­son, majd tár­sá­val el­me­ne­kült. Rész­le­tek a cikk­ben...

Megkéselte társát dinnyeszedés közben, majd elmenekült

Megkéselte társát dinnyeszedés közben, majd elmenekült

Össze­vesz­tek a nap­szá­mo­sok...

Össze­vesz­tek a nap­szá­mo­sok, ké­se­lés lett vége. El­fog­ták és le­tar­tóz­tat­ták a tá­ma­dót. To­vábbi rész­le­te­kért kat­tints és nézd meg a cik­ket!

Családi tragédia: szerettei előtt, a nyílt utcán végeztek az anyával

Családi tragédia: szerettei előtt, a nyílt utcán végeztek az anyával

A fi­a­tal édes­anyát még meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni.

A fi­a­tal édes­anyát még meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de ő a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Leszúrták az olimpiai érmes sztárt

Leszúrták az olimpiai érmes sztárt

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént, ket­ten tá­mad­tak rá az olim­pi­konra Ka­zahsz­tán leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban, Al­ma­ti­ban. Esé­lye sem volt.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént, ket­ten tá­mad­tak rá az olim­pi­konra Ka­zahsz­tán leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban, Al­ma­ti­ban. Esé­lye sem volt.

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Most érkezett: három férfit szúrt le egy késelő Bácsbokodon

Az el­kö­ve­tőt le­tar­tóz­tat­ták...

Egy sú­lyos és egy élet­ve­szé­lyes sé­rültje van annak a szom­bat esti vi­tá­nak, mely során egy idős férfi kést rán­tott.

Vérfürdő Oberhausenben! Két férfit késelt meg egy 19 éves migráns

Vérfürdő Oberhausenben!

Két férfit késelt meg egy 19 éves migráns

Az afgán be­ván­dorló el­fu­tott a hely­szín­ről, de ké­sőbb el­kap­ták.

Az afgán be­ván­dorló el­fu­tott a hely­szín­ről, de ké­sőbb el­kap­ták. Egye­lőre nem haj­landó val­lo­mást tenni, ezért a rend­őr­ség szem­ta­núk után kutat.

Késsel támadtak a strandon a családjával nyaraló sztárra

Késsel támadtak a strandon a családjával nyaraló sztárra

Élet­ve­szé­lyes hely­zetbe ke­rült a híres fo­cista. Egye­lőre nem tudni, pon­to­san mi volt az aljas tá­ma­dás in­dí­téka.

Élet­ve­szé­lyes hely­zetbe ke­rült a híres fo­cista. Egye­lőre nem tudni, mi volt az aljas tá­ma­dás in­dí­téka.

Véres késelés. A repülőtéren fejbe szúrták az egyik biztonsági őrt!

Véres késelés. A repülőtéren fejbe szúrták az egyik biztonsági őrt!

Az eset Düs­sel­dorf­ban tör­tént. A "német-tu­né­ziai" ál­lam­pol­gár há­tul­ról kö­ze­lí­tette meg az ál­do­za­tát.

Dráma Kapuváron, csak a tini segélykiáltása hallatszott

Dráma Kapuváron, csak a tini segélykiáltása hallatszott

A fi­a­talt a saját szo­ba­társa szúrta nya­kon egy kés­sel.

A fi­a­talt a saját szo­ba­társa szúrta nya­kon egy kés­sel.

Megtörte a csendet a megkéselt lány édesanyja

Megtörte a csendet a megkéselt 14 éves lány édesanyja

A 14 éves ál­do­zat édes­anyja úgy érezte, hogy tar­to­zik annyi­val lá­nyá­nak, hogy kiáll a nyil­vá­nos­ság elé...

A 14 éves ál­do­zat édes­anyja úgy érezte, hogy tar­to­zik annyi­val lá­nyá­nak és a mig­rán­sok által el­kö­ve­tett erő­szak többi ál­do­za­tá­nak, hogy kiáll a nyil­vá­nos­ság elé, és fel­te­szi azt az egy­szerű kér­dést: mi tör­tént a mi gyö­nyörű ha­zánk­kal?!

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a születésnapi bulit

Hatalmas erőkkel szállt ki a rendőrség, lerohanták a születésnapi bulit

Egy 15 éves fiút ha­lálra ké­sel­tek, ami­kor 100 fi­a­tal esett egy­más­nak.

Egy 15 éves fiút ha­lálra ké­sel­tek, ami­kor 100 fi­a­tal esett egy­más­nak.

Brutális gyilkosság Hannoverben! A tettes egy 57 éves muszlim férfi

Brutális gyilkosság Hannoverben! A tettes egy 57 éves muszlim férfi

A 35 éves asszonyt több kés­szú­rás­sal ölte meg a nyílt utcán. A nő ha­lál­si­ko­lyát töb­ben is hal­lot­ták a kör­nyé­ken.

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A konyhában vitázott férjével a magyar nő, szörnyű, ami ezután történt

A rend­őrök a hely­szí­nen el­fog­ták és őri­zetbe vet­ték a 43 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi asszonyt.

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Vér áztatja London utcáit! Már több mint hat tucat halott van

Eu­rópa leg­ve­szé­lye­sebb fő­vá­rosa...

A brit fő­vá­ros már ve­szé­lye­sebb­nek szá­mít, mint New York.

Most kaptuk: Elfogták a budapesti taxist megkéselő férfit

Most kaptuk: Elfogták a budapesti taxist megkéselő férfit

A fő­vá­rosi nyo­mo­zók még aznap azo­no­sí­tot­ták és el­fog­ták azt a férfit, aki május 25-én, a haj­nali órák­ban több­ször meg­szúrt egy ta­xi­so­főrt.

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt.

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt, akit már nem le­he­tett meg­men­teni.

Íme, a vonaton késelő migráns titkos aktája

Íme, a vonaton késelő migráns titkos aktája

A rend­őr­ség szá­mára nem volt is­me­ret­len az erit­reai mig­ráns.

A rend­őr­ség szá­mára nem volt is­me­ret­len az az erit­reai mig­ráns, aki szer­dán este egy Flens­burgba tartó vo­na­ton meg­ké­selte egyik utas­tár­sát, majd egy rend­őr­nőre is rá­tá­madt, aki végül le­lőtte.

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Iszonyat egy német vonaton, kegyetlen vérengzés történt

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült.

Egy rendőr is sú­lyo­san meg­sé­rült az in­ci­dens során. A tá­ma­dó­val vé­gez­tek.

Sokkoló részletek derültek ki a budapesti taxis megkéseléséről

Sokkoló részletek derültek ki a budapesti taxis megkéseléséről

A pén­tekre vir­radó éjjel egy utas tá­madta meg a bu­da­pesti ta­xist.

A pén­tekre vir­radó éjjel egy utas tá­madta meg a bu­da­pesti ta­xist, aki ma­gá­hoz hí­vott se­gít­sé­get.

Brutális késelés történt az éjjel, megjöttek az első helyszíni fotók

Brutális késelés történt az éjjel, megjöttek az első helyszíni fotók

Egy ta­xi­so­főrt ké­sel­tek meg Bu­da­pes­ten.

Egy ta­xi­so­főrt ké­sel­tek meg Bu­da­pes­ten, a férfit élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba.

70 késszúrás, borzasztó, miért döfte le lányát a tébolyodott anya

70 késszúrás, borzasztó, miért döfte le lányát a tébolyodott anya

Biz­tos, ami biz­tos, egy csá­kánnyal is ne­ki­tá­madt, majd fel­gyúj­totta a házat és el­me­ne­kült. El­kap­ták.

Saját testvérét akarta leszúrni egy férfi Salgótarjánban

Saját testvérét akarta leszúrni egy férfi Salgótarjánban

Ru­há­za­tá­ból vette elő a kést.

Ru­há­za­tá­ból elő­vette a zseb­kést és azzal fe­nye­ge­tő­zött. A rend­őrök a két férfit a hely­szín kö­ze­lé­ben el­fog­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták és ki­hall­gat­ták őket.

Drámai, ami éjjel Pesten történt: most is az életéért küzd az áldozat

Drámai, ami éjjel Pesten történt: most is az életéért küzd az áldozat

Egy ta­xist ké­sel­tek meg éjjel Bu­da­pes­ten, a férfi élet­ve­szély­ben van.

Egy ta­xist ké­sel­tek meg éjjel Bu­da­pes­ten, a férfi élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban ke­rült kór­házba.

Saját bicskájával szúrta szíven magát a kórházi beteg

Saját bicskájával szúrta szíven magát a kórházi beteg

Ro­hanó nő­vé­rek és ide­ges be­te­gek: hétfő haj­nal­ban hol­tan ta­lál­tak egy 71 éves férfit a Szent János Kór­ház­ban.

Ro­hanó nő­vé­rek és ide­ges be­te­gek: hétfő haj­nal­ban hol­tan ta­lál­tak egy 71 éves férfit a Szent János Kór­ház­ban.

Felkavaró részletek derültek ki a párizsi terrortámadásról

Felkavaró részletek derültek ki a párizsi terrortámadásról

Vá­lo­ga­tás nél­kül gyil­kolt a férfi.

A férfi vá­lo­ga­tás nél­kül vágta át az em­be­rek nya­kát.

Terrortámadás történt éjjel Párizsban: lecsapott az Iszlám Állam

Terrortámadás történt éjjel Párizsban: lecsapott az Iszlám Állam

Egy férfi ha­lálra seb­zett egy já­ró­ke­lőt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett, ket­tőt kö­zü­lük sú­lyo­san.

Ő a párizsi terrorista: ez a 20 éves férfi késelt

Ő a párizsi terrorista: ez a 20 éves férfi késelt

A pá­ri­zsi me­rény­let­ben egy em­bert meg­gyil­kolt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett a tá­madó.

A pá­ri­zsi me­rény­let­ben egy em­bert meg­gyil­kolt, né­gyet pedig meg­se­be­sí­tett a tá­madó.

Késsel és viperával támadta meg egymást két magyar buszsofőr

Késsel és viperával támadta meg egymást két magyar buszsofőr

A két sofőr ide­gei addig fe­szül­tek, amíg az egyik vi­pe­rát a másik pedig kést rán­tott.

Szom­ba­ton a BKV két busz­so­főrje kö­zött vita tá­madt, amit egyre he­ve­sebb ki­a­bá­lás kö­ve­tett. A két sofőr ide­gei addig fe­szül­tek, amíg az egyik vi­pe­rát a másik pedig kést rán­tott. A két so­főrt a BKV hét­főn el­bo­csáj­totta.

Allah akbar: terrortámadás történhetett Hollandiában

Allah akbar: terrortámadás történhetett Hollandiában

A rend­őrök lőt­ték lábon azt a férfit, aki három ár­tat­lan já­ró­ke­lőt szúrt le.

A rend­őrök lőt­ték lábon azt a férfit, aki három ár­tat­lan já­ró­ke­lőt szúrt le.

Kegyetlenül végzett édesanyjával a sajószögedi férfi

Kegyetlenül végzett édesanyjával a sajószögedi férfi

A szom­szé­dok­nak is el­mondta.

Mi­u­tán vég­zett az any­já­val, még oda­ki­ál­totta a szom­szé­dok­nak, hogy mit tett.

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Most közölték: támadás egy kínai iskolában, sok diák meghalt

Az egyik helyi fi­a­tal­korú rán­tott kést, ko­ráb­ban ki­rúg­ták az is­ko­lá­ból.

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

Ezt a magyar fiatalt találták vérbe fagyva a nyíregyházi síneken

A tá­ma­dó­jára ott­hon csap­tak le.

Gyil­kos­ság tör­tént Nyír­egy­há­zán va­sár­nap. K. Tamás holt­tes­tére más­nap ta­lál­tak rá a vas­úti sínek mel­lett. A tá­ma­dó­jára ott­hon csa­pott le a rend­őr­ség.

Döbbenetes dolgok derültek ki a világsztár unokájának megöléséről

Döbbenetes dolgok derültek ki a világsztár unokájának megöléséről

Mor­gan Fre­e­man fo­ga­dott uno­ká­ját még 2015-ben gyil­kol­ták meg.

Mor­gan Fre­e­man fo­ga­dott uno­ká­ját még 2015-ben gyil­kol­ták meg.

Véres gyilkosság Budapesten: a nyílt utcán ölt a tettes

Véres gyilkosság Budapesten: a nyílt utcán ölt a tettes, majd hívta a rendőröket

Aztán hívta a rend­őrö­ket.

A tett­le­ges­sé­get han­gos vita előzte meg. A meg­ké­selt 42 éves férfin már nem le­he­tett se­gí­teni.

Egy spanyol és egy angol turistát késeltek meg Tunéziában!

Egy spanyol és egy angol turistát késeltek meg Tunéziában!

Éppen ro­mo­kat né­ze­get­tek...

Az or­szág nyu­gati ré­szén fekvő vá­ros­ban éppen római kori ása­tá­so­kat né­ze­get­tek, ami­kor va­laki kés­sel rájuk tá­madt.

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

A magyarok kedvence lett Európa legveszélyesebb fővárosa

Az egy­kor élet­öröm­től lük­tető Lon­don, mára ve­szé­lye­sebb lett New York­nál is.

Lon­don mára ve­szé­lye­sebb hely lett még New York­nál is.

Migránskéselés a történelmi német város utcáján, egy halott

Migránskéselés a történelmi német város utcáján, egy halott

Két férfi szó­lal­ko­zott össze Wetz­lar bel­vá­ro­sá­ban...

Két férfi szó­lal­ko­zott össze Wetz­lar bel­vá­ro­sá­ban, ami­kor az egyi­kük kést rán­tott, és le­szúrta a má­si­kat.

Megszúrta lakótársát a X. kerületben

Megszúrta lakótársát a X. kerületben

Már egy éve la­kott az is­me­rő­sé­vel, ami­kor meg­tá­madta.

Már egy éve la­kott az is­me­rő­sé­vel, ami­kor meg­tá­madta és élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tette.

Többször is megkéselték a kamionost a pakisztániak

Többször is megkéselték a kamionost a pakisztániak

A tör­té­net ha­son­lít azokra, ame­lyek Ca­lais-ban szok­tak elő­for­dulni.

A tör­té­net na­gyon ha­son­lít azokra, ame­lyek Ca­lais-ban szok­tak elő­for­dulni. A ke­let­ről ér­kező be­ván­dor­lók új cél­pontja egy gö­rög­or­szági ki­kötő, ahon­nan Olasz­or­szágba in­dul­nak a kom­pok, a te­her­au­tók­kal.

Sokkoló fotó Elisabeth Hurley leszúrt unokaöccséről

Sokkoló fotó Elisabeth Hurley leszúrt unokaöccséről

Az ag­gódó mű­vésznő min­dent meg­tesz, hogy meg­ta­lálja az el­kö­ve­tő­ket! Az in­ter­ne­ten kért se­gít­sé­get...

Az ag­gódó mű­vésznő min­dent meg­tesz, hogy meg­ta­lálja az el­kö­ve­tő­ket! Az in­ter­ne­ten kért se­gít­sé­get...

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

Rejtélyes gyilkosság a horrorcsarnokban

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként" em­le­ge­tik a he­lyet.

A kör­nyék­be­liek csak "szel­lem­ház­ként", "hor­ror­csar­nok­ként" em­le­ge­tik a haj­dan volt Nagy­vá­sár­te­lep rak­tár­épü­le­tét a Duna-part­hoz közel, Pes­ter­zsé­be­ten. Ez­út­tal tra­gé­dia tör­tént...

Holttestet találtak Pesterzsébeten

Holttestet találtak Pesterzsébeten

A rend­őr­ség le­zárta az azt épü­le­tet, ahol tör­tént a tra­gé­dia.

A rend­őr­ség le­zárta az azt épü­le­tet, ahol tör­tént a tra­gé­dia. Meg­szó­lalt a Ri­post-nak egy férfi, aki éppen a hely­szí­nen volt, ami­kor körbe sza­la­goz­ták az épü­le­tet. El­ké­pesztő, mit me­sélt.

Késsel támadt a héberül beszélő utasára a muszlim taxis

Késsel támadt a héberül beszélő utasára a muszlim taxis

Az eset Pá­rizs­ban tör­tént, és az egyik iz­ra­eli te­le­ví­zió is be­szá­molt róla.

Az eset Pá­rizs­ban tör­tént, ahol a ta­xi­sok nagy része va­la­me­lyik észak-af­ri­kai or­szág­ból szár­ma­zik. A hát­bor­zon­gató tör­té­net­ről az egyik iz­ra­eli te­le­ví­ziós csa­torna is be­szá­molt.