CÍMKE: 'katasztrófavédelem'

Ezért gyulladnak ki sorra az autók az utakon

Ezért gyulladnak ki sorra az autók az utakon

Meg­döb­bentő adat: idén eddig száz­nál is több jármű gyul­ladt ki, a leg­több­jük sima sze­mély­autó.

Akadályozta az életmentést a virág a lépcsőfordulóban

Akadályozta az életmentést a virág a lépcsőfordulóban

Csak­nem egy ember éle­tébe ke­rült, hogy a lakók vi­rá­go­kat rak­tak ki egy budai tár­sas­ház­ban.

Kisállat okozta a metrótüzet

Kisállat okozta a metrótüzet

Ma reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént. A füs­tö­lés miatt a met­ró­ál­lo­mást ki­ürí­tet­ték.

Ma reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént. A füs­tö­lés miatt a met­ró­ál­lo­mást ki­ürí­tet­ték.

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Vihar sö­pört végig az or­szá­gon. Ked­den mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, szer­dán hó is eshet!

Vihar sö­pört végig az or­szá­gon, a Ság-he­gyen 112 km/h-s szél tom­bolt hét­főn. Ked­den mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, szer­dán hó is eshet!

Döbbenetes adatot közölt a Katasztrófavédelem a hazai tűzesetekről

Döbbenetes adatot közöltek a hazai tűzesetekről

A jó idő­vel rob­ba­nás­sze­rűen meg­nőtt a sza­bad­téri tüzek száma, egy nap alatt tu­cat­nyi tűz­eset­ről szá­mol­tak be a ka­taszt­ró­fa­vé­dők.

Meghalt a reggeli metróbaleset áldozata

Meghalt a reggeli metróbaleset áldozata

Nem élte túl a bal­ese­tet az, aki a metró alá esett - kö­zölte a Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem. Még min­dig dol­goz­nak a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál, ahol a ször­nyű reg­geli bal­eset tör­tént.

Nem élte túl a bal­ese­tet az, aki a metró alá esett - kö­zölte a Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem.

Így égett egy kazánhelyiség Kenézen

Így égett egy kazánhelyiség Kenézen

Tűz ütött ki egy mel­lék­épü­let­ben.

Tűz ütött ki egy húsz négy­zet­mé­te­res ka­zán­he­lyi­ség­ben Ke­né­zen, a Kos­suth Lajos ut­cá­ban. A lán­gok érin­tet­ték a mel­lék­épü­let is.

Naponta egy ember meghal lakástűzben! Mi van itt?

Naponta egy ember meghal lakástűzben! Mi van itt?

Két hét alatt 14 ha­lál­eset tör­tént.

Két hét alatt 14 ha­lál­eset tör­tént la­kás­tűz miatt: még csak ja­nuár fele telt el, mégis már 430 la­kás­tűz­höz ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat! Mi van itt?

Megszólalt Oszter Sándor: ezt találta nála a katasztrófavédelem

Megszólalt Oszter Sándor: ezt találta nála a katasztrófavédelem

A le­gen­dás szí­nész bízik benne, hogy a per ked­vező véget ér szá­mára.

A le­gen­dás szí­nész bízik benne, hogy a tó miatt el­lene in­dí­tott per ked­vező véget ér szá­mára.

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Lángoló autókhoz riasztották a tűzoltókat a városban

Lángoló autókhoz riasztották a tűzoltókat a városban

Tel­jes ter­je­del­mük­ben égtek...

Tel­jes ter­je­del­mük­ben égtek a jár­mű­vek, a tűz a kör­nyező la­kó­épü­le­tekre is ve­szélyt je­len­tett. A szak­em­be­rek azon­nal meg­kezd­ték az ol­tást.

Készültségi fokozatot vezettek be Budapesten

Készültségi fokozatot vezettek be Budapesten, országszerte balesetekhez vezet a havazás

Ren­ge­teg mun­kát ad a ha­va­zás.

Ren­ge­teg mun­kát ad a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem­nek a ha­va­zás.

Figyelmeztet a szakértő: ha ezt nem tartjuk be karácsonykor, szörnyű dolog történhet

Figyelmeztet a szakértő: ha ezt nem tartjuk be karácsonykor, szörnyű dolog történhet

Ne tra­gé­dia le­gyen az ünnep vége!

Fo­gad­juk meg a szak­ér­tők ta­ná­csát, hogy ne tra­gé­dia le­gyen az ünnep vége!

Rettenet Pest megyében, kettészakadt egy ház

Rettenet Pest megyében, kettészakadt egy ház

Egy ki­dőlt fa tette lak­ha­tat­lanná az épü­le­tet. A lakók el­he­lye­zé­sé­ről az ön­kor­mány­zat gon­dos­ko­dott.

Egy ki­dőlt fa tette lak­ha­tat­lanná az épü­le­tet. A lakók el­he­lye­zé­sé­ről az ön­kor­mány­zat gon­dos­ko­dott.

Robbanásveszély miatt keltették fel a lakókat a magyar fürdővárosban

Robbanásveszély miatt keltették fel a lakókat a magyar fürdővárosban

Nyolc gáz­pa­lac­kot is ta­lál­tak a lán­goló épü­let­nél.

Nyolc gáz­pa­lac­kot is ta­lál­tak a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem em­be­rei a lán­goló épü­let kö­ze­lé­ben.

Leszúrta a lakót a besurranó tolvaj

Végignézték a szomszédok, ahogy leszúrta a lakót a besurranó tolvaj

A ké­selő mell­ka­sára ültek a szom­szé­dok, így tar­tóz­tat­ták fel.

A ké­selő mell­ka­sára ültek a szom­szé­dok, így tar­tot­ták ott, amíg a rend­őrök ki­ér­tek. To­vábbi rész­le­tek...

Hihetetlen! Elöntötte a víz ezt a magyar várost

Hihetetlen! Elöntötte a víz ezt a magyar várost

Ten­ge­lyig gá­zol­tak az autók a víz­ben.

Ten­ge­lyig gá­zol­tak az autók a víz­ben. Több mint húsz helyre ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Segítség a forróságban: lista a légkondis helyekről

Segítség a forróságban: lista a légkondis helyekről

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem köz­zé­tett egy or­szá­gos lis­tát azok­ról a he­lyek­ről, ahol lég­kon­di­ci­o­náló mű­kö­dik és be lehet menni hű­sölni.

Tudnivalók heves zivatar esetén

Tudnivalók heves zivatar esetén

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok.

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok, több száz­ezer fo­rin­tos kárt okozva a há­zak­ban. Össze­gyűj­töt­tük, ho­gyan vé­de­kez­he­tünk ezek ellen.

Nagy a riadalom Hévízen

Nagy a riadalom Hévízen

A helyi tűz­ol­tók le­zár­ták az utcát és 50 mé­te­res kör­zet­ben ki­ürí­tet­ték az épü­le­te­ket. A baj el­há­rí­tá­sán je­len­leg is dol­goz­nak.

A helyi tűz­ol­tók le­zár­ták az utcát és 50 mé­te­res kör­zet­ben ki­ürí­tet­ték az épü­le­te­ket. A baj el­há­rí­tá­sán je­len­leg is dol­goz­nak.

Videó készült a Siklónál mélybe zuhant gyerek mentéséről

Videó készült a Siklónál mélybe zuhant gyerek mentéséről

Egy gyer­mek zu­hant a mélybe a Budai Vár­ról, az I. ke­rü­leti Clark Ádám tér­nél, a sikló mel­letti ré­szen haj­nal­ban.

Helyszíni fotók a baranyai drámáról, több gyerek élete forgott kockán

Helyszíni fotók a baranyai drámáról, több gyerek élete forgott kockán

Több gye­rek és egy fel­nőtt nő ke­rült bajba a Drá­ván, de ép­ség­ben si­ke­rült őket ki­men­teni.

Nincs tovább, a hatóság nem kegyelmez Oszter Sándornak

Nincs tovább, a hatóság nem kegyelmez Oszter Sándornak

Most már hi­va­ta­los, le kell mon­da­nia ta­va­i­ról a Kos­suth-díjas mű­vész­nek.

Le kell mon­da­nia ta­va­i­ról a Kos­suth-díjas mű­vész­nek, ahol má­sod­jára is át­sza­kadt a gát.

Halálra gázolt a vonat egy embert Kelenföldön

Halálra gázolt a vonat egy embert Kelenföldön

Ez ma már a má­so­dik vo­nat­gá­zo­lás.

A ha­lá­los bal­eset a Sze­rémi út és a Dom­bó­vári út ta­lál­ko­zá­sá­nál tör­tént. Ez ma már a má­so­dik vo­nat­gá­zo­lás.

Országos hóhelyzet: döntött a katasztrófavédelem

Országos hóhelyzet: döntött a katasztrófavédelem

A szom­ba­ton le­esett hó­mennyi­ség még va­sár­nap is okoz fenn­aka­dá­so­kat, de a gye­re­kek örül­nek az igazi tél­nek.

A szom­ba­ton le­esett hó­mennyi­ség még va­sár­nap is okoz fenn­aka­dá­so­kat, de a gye­re­kek örül­nek az igazi tél­nek.

Ijesztő, mennyi kárt okozott a hatalmas vihar, íme a számok

Ijesztő, mennyi kárt okozott a hatalmas vihar, íme a számok

A va­sár­nap dél­után meg­in­dult vihar ren­ge­teg mun­kát oko­zott a tűz­ol­tók­nak.

A va­sár­nap dél­után meg­in­dult vihar ren­ge­teg mun­kát oko­zott a tűz­ol­tók­nak. A mun­ká­la­tok kedd reg­ge­lig is el­tar­ta­nak.

Itt a nagy változás a családi házakban élők számára

Itt a nagy változás a családi házakban élők számára

Szá­mos te­her­től sza­ba­dít meg a mó­do­sí­tás. Mu­tat­juk, hogy mik a le­he­tő­sé­gek, ha csa­ládi ház­ban laksz!

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban.

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni.

Érdemes vigyázni: Így gyújtják fel a temetőt az óvatlan látogatók

Érdemes vigyázni: Így gyújtják fel a temetőt az óvatlan látogatók

Ha­lot­tak nap­já­nak es­té­jén égő mé­cses­erdő vi­lá­gítja meg a te­me­tő­ket. A szép szo­kás azon­ban ve­szélyt is rejt!

A meg­em­lé­ke­zés­hez tar­to­zik, hogy gyer­tyát, mé­csest gyúj­tunk sze­ret­te­ink sír­já­nál. Ha­lot­tak nap­já­nak es­té­jén égő mé­cses­erdő vi­lá­gítja meg a te­me­tő­ket. A szép szo­kás azon­ban ko­moly ve­szélyt is rejt!

Letarolta a vihar Kecskemétet, sokan maradtak áram nélkül

Letarolta a vihar Kecskemétet, sokan maradtak áram nélkül

Egész éj­szaka dol­goz­tak, de még így is ren­ge­teg la­kás­ban nincs áram a vá­ros­ban.

Egész éj­szaka dol­goz­tak, de még így is ren­ge­teg la­kás­ban nincs áram a vá­ros­ban.

Zoltán Erikát sokkolta, hogy elmaradt a gigabuli

Zoltán Erikát sokkolta, hogy elmaradt a gigabuli

Zol­tán Erika és csa­pata hosszú hó­na­po­kon át ké­szül­tek a szom­batra ter­ve­zett ju­bi­le­umi nagy­kon­cert­jükre...

Zol­tán Erika és csa­pata hosszú hó­na­po­kon át ké­szül­tek a szom­batra ter­ve­zett ju­bi­le­umi nagy­kon­cert­jükre...

Nagy a baj? Belebetegedett koncertje lefújásába Zoltán Erika!

Nagy a baj? Belebetegedett koncertje lefújásába Zoltán Erika!

Az éne­kesnő még min­dig nem tért ma­gá­hoz a sokk­ból! Hét­főn derül ki, mikor tart­ják meg a kon­cer­tet!

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak imád­kozni tud­nak.

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

El lehetett volna kerülni a szadai tragédiát

Így lehetett volna elkerülni a szadai tragédiát

16 em­bert ölt meg idén gyil­kos gáz.

16 em­bert ölt meg csak az idén a szén-mon­oxid, köz­tük két ki­lenc éves sza­dai kis­lányt. A tra­gé­diák jó része egy­sze­rűen el­ke­rül­hető, el is árul­juk, ho­gyan.

Erre készül Németország, mintha csak atomcsapásra számítanának

Erre készül Németország, mintha csak atomcsapásra számítanának

A német kor­mány ko­mo­lyan veszi egy pusz­tító erejű ter­ror­tá­ma­dás esé­lyét az or­szág ellen.

Nem fogod tudni, ha baj van, elromlott a VÉSZ!

Nem fogod tudni, ha baj van, elromlott a VÉSZ!

Nem mű­kö­dik a ka­taszt­ró­fa­jelző! Ne várj ér­te­sí­tést a bal­ese­tek­ről, és a fő­vá­ros­ban ta­lált bom­bák­ról se...

Nem mű­kö­dik a ka­taszt­ró­fa­jelző, úgy­hogy ne is várd az ér­te­sí­tést! Ne várj tá­jé­koz­ta­tást a bal­ese­tek­ről, és a fő­vá­ros­ban ta­lált bom­bák­ról se...

Ezért lepték el vegyvédelmi ruhás alakok a ferihegyi repülőteret - képek!

Ezért lepték el vegyvédelmi ruhás alakok a ferihegyi repülőteret - képek!

Klór­gáz ön­tötte el a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­te­ret. De si­ke­rült el­há­rí­tani a ve­szélyt...

Klór­gáz ön­tötte el a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­te­ret, ful­do­kol­tak az em­be­rek. De si­ke­rült el­há­rí­tani a ve­szélyt...

Vérfagyasztó videó! Házfalon rekedt a "pókember"!

Vérfagyasztó videó! Házfalon rekedt a "pókember"!

Élet­ve­szélybe so­dorta magát...

Egy bu­da­pesti férfi élet­ve­szé­lyes hely­zetbe so­dorta magát haj­nal­ban... A "vak­merő" fi­a­tal va­ló­szí­nű­leg fel sem fogta, hogy tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna...

Gigászi küzdelem: Dunába borult autót mentettek - fotók

Gigászi küzdelem: Dunába borult autót mentettek - fotók

Lát­vá­nyos men­tésre volt szük­ség.

Lát­vá­nyos men­tésre volt szük­ség, az au­tó­daru nem tu­dott biz­ton­sá­go­san meg­állni a par­ton, így se­gít­sé­get hív­tak maguk a tűz­ol­tók is.

11 órakor fogd be a füled!

Ma délelőtt 11 órakor fogd be a füled, mert őrjítő lesz a zaj...

Ezért fúj­­nak ka­­taszt­­ró­­fa­­ri­a­­dót a szi­­ré­­nák or­szág­szerte! Az ijesztő hang ál­ta­lá­ban ka­taszt­ró­fára hívja fel a fi­gyel­met...

Ezért fúj­­nak ka­­taszt­­ró­­fa­­ri­a­­dót a szi­­ré­­nák or­szág­szerte! Az ijesztő hang ál­ta­lá­ban a ka­taszt­ró­fára hívja fel a fi­gyel­met! Tá­jé­koz­tató szö­ve­get és né­hány má­sod­per­ces szi­ré­ná­zást is hall­ha­tunk nem­so­kára...

A magyar katasztrófavédelem beletébolyodott a pokémon-őrületbe

A magyar katasztrófavédelem beletébolyodott a pokémon-őrületbe

Döb­be­net! Már tény­leg idáig fa­jult a játék?

Már tény­leg idáig fa­jult a játék? Meg­döb­bensz, hogy mire fi­gyel­mez­tet a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem...

Kelet felé tart a pusztító viharzóna, készültségben a katasztrófavédelem

Kelet felé tart a pusztító viharzóna, készültségben a katasztrófavédelem

Ala­pos mun­kát vé­gez­nek a tom­boló ele­mek, mód­sze­re­sen gya­lulja végig az or­szá­got a nyu­gat­ról ér­kező hi­deg­front.

Jégviharral tarolt Szombathelyen a városra lecsapó szupercella

Jégviharral tarolt Szombathelyen a városra lecsapó szupercella

Di­ó­nyi nagy­ságú jég­gel, víz­özön­nel tá­madt a nyu­gat­ról ér­kező vihar.

Durva: hatalmas lángok csaptak fel egy budapesti gyárépületben

Durva: hatalmas lángok csaptak fel egy budapesti gyárépületben

Nagy erők­kel vo­nul­tak ki a fő­vá­ros hi­va­tá­sos tűz­ol­tói egy Fáy utcai tűz­höz.

Nagy erők­kel vo­nul­tak ki a fő­vá­ros hi­va­tá­sos tűz­ol­tói egy Fáy utcai tűz­höz.

Mérgező gáz ömlik Gyulán!

Mérgező gáz ömlik Gyulán!

Egy gyu­lai szo­ci­á­lis ott­hon lakói van­nak ve­szély­ben, mivel a hús­üzem­ből szi­várgó am­mó­niát éppen fe­lé­jük fúja a szél.

Egy gyu­lai szo­ci­á­lis ott­hon lakói van­nak ve­szély­ben, mivel a hús­üzem­ből szi­várgó am­mó­niát éppen fe­lé­jük fúja a szél.

Sikerült megmenteni a fán ragadt szegedi kiscicát!

Sikerült megmenteni a fán ragadt szegedi kiscicát!

Csü­tör­tök dél­után a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem által fel­kért ipari al­pi­nista le­hozta a fe­kete macs­kát.

Csü­tör­tök dél­után a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem által fel­kért ipari al­pi­nista le­hozta a fe­kete macs­kát.

Ezeket ne tárold a pincédben - komoly pénzbírságot kaphatsz érte!

Ezeket ne tárold a pincédben - komoly pénzbírságot kaphatsz érte!

El­len­őr­zésre szá­mít­hat­nak a tár­sas­há­zak. Ezek során az is ki­de­rül majd, hogy a pin­cé­ben tá­rolt hol­mik ma­rad­hat­nak-e...

Elemlámpa, élelem, pokróc, ásó, homok és hólánc, ezek nélkül el se indulj!

Elemlámpa, élelem, pokróc, ásó, homok és hólánc, ezek nélkül el se indulj!

Ki­sebb túl­élő­cso­ma­got ja­va­sol össze­ké­szí­teni a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem azok­nak, akik hosszú útra in­dul­nak.

Ne menj Győrből Pestre, mert sose érsz oda, az M1-en araszol a forgalom

Ne menj Győrből Pestre, mert sose érsz oda!

Két bal­eset miatt szinte le­he­tet­len köz­le­kedni az au­tó­pá­lyán Győr és Pest kö­zött.

Mérgező gáz szivárgott egy 6. kerületi lakásban!

Mérgező gáz szivárgott egy 6. kerületi lakásban!

A Vö­rös­marty ut­cá­ban tör­tént az eset.

A tűz­ol­tók a für­dő­szo­bai víz­me­le­gítő kö­ze­lé­ben ész­lel­ték a szi­várgó gázt. Az eset a fő­vá­ros 6. ke­rü­le­té­ben, a Vö­rös­marty ut­cá­ban tör­tént.

Gyerektáborra dőlt fa, lángoló vasútállomás - hatalmasak a viharkárok

Gyerektáborra dőlt fa, lángoló vasútállomás - hatalmasak a viharkárok

Házak te­te­jét tépte le a szél, ren­ge­te­gen áram nél­kül ma­rad­tak, sé­rültje is van a pusz­tító vi­har­nak.