CÍMKE: 'katasztrófavédelem'

Meghalt a reggeli metróbaleset áldozata

Meghalt a reggeli metróbaleset áldozata

Nem élte túl, hogy a met­ró­ko­csik közé esett.

Nem élte túl a bal­ese­tet az, aki a metró alá esett - kö­zölte a Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem.

Megszólalt Oszter Sándor: ezt találta nála a katasztrófavédelem

Megszólalt Oszter Sándor: ezt találta nála a katasztrófavédelem

A le­gen­dás szí­nész bízik benne, hogy a tó miatt el­lene in­dí­tott per ked­vező véget ér szá­mára.

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Lángoló autókhoz riasztották a tűzoltókat a városban

Lángoló autókhoz riasztották a tűzoltókat a városban

Tel­jes ter­je­del­mük­ben égtek a jár­mű­vek, a tűz a kör­nyező la­kó­épü­le­tekre is ve­szélyt je­len­tett.

Tel­jes ter­je­del­mük­ben égtek a jár­mű­vek, a tűz a kör­nyező la­kó­épü­le­tekre is ve­szélyt je­len­tett.

Rettenet Pest megyében, kettészakadt egy ház

Rettenet Pest megyében, kettészakadt egy ház

Rá­dőlt egy fa.

Egy ki­dőlt fa tette lak­ha­tat­lanná az épü­le­tet. A lakók el­he­lye­zé­sé­ről az ön­kor­mány­zat gon­dos­ko­dott.

Robbanásveszély miatt keltették fel a lakókat a magyar fürdővárosban

Robbanásveszély miatt keltették fel a lakókat a magyar fürdővárosban

Nyolc gáz­pa­lac­kot is ta­lál­tak a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem em­be­rei a lán­goló épü­let kö­ze­lé­ben a nép­szerű ma­gyar für­dő­he­lyen.

Készültségi fokozatot vezettek be Budapesten, országszerte balesetekhez vezet a havazás

Készültségi fokozatot vezettek be Budapesten, országszerte balesetekhez vezet a havazás

Ren­ge­teg mun­kát ad a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem­nek a pén­tek este óta hulló hó, ezért az au­tó­so­kat óva­tos­ságra intik.

Végignézték a szomszédok, ahogy leszúrta a lakót a besurranó tolvaj

Végignézték a szomszédok, ahogy leszúrta a lakót a besurranó tolvaj

A ké­selő mell­ka­sára ültek a szom­szé­dok, így tar­tóz­tat­ták fel.

A ké­selő mell­ka­sára ültek a szom­szé­dok, így tar­tot­ták ott, amíg a rend­őrök ki­ér­tek.

Segítség a forróságban: lista a légkondis helyekről

Segítség a forróságban: lista a légkondis helyekről

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem köz­zé­tett egy or­szá­gos lis­tát azok­ról a he­lyek­ről, ahol lég­kon­di­ci­o­náló mű­kö­dik és be lehet menni hű­sölni.

Nagy a riadalom Hévízen

Nagy a riadalom Hévízen

A helyi tűz­ol­tók le­zár­ták az utcát, dol­goz­nak a baj el­há­rí­tá­sán.

A helyi tűz­ol­tók le­zár­ták az utcát és 50 mé­te­res kör­zet­ben ki­ürí­tet­ték az épü­le­te­ket. A baj el­há­rí­tá­sán je­len­leg is dol­goz­nak.

Hihetetlen! Elöntötte a víz ezt a magyar várost

Hihetetlen! Elöntötte a víz ezt a magyar várost

Ten­ge­lyig gá­zol­tak az autók a víz­ben. Több mint húsz helyre ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat.

Ten­ge­lyig gá­zol­tak az autók a víz­ben. Több mint húsz helyre ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat. A pin­cék is meg­tel­tek víz­zel.

Videó készült a Siklónál mélybe zuhant gyerek mentéséről

Videó készült a Siklónál mélybe zuhant gyerek mentéséről

Egy gyer­mek zu­hant a mélybe a Budai Vár­ról.

Egy gyer­mek zu­hant a mélybe a Budai Vár­ról, az I. ke­rü­leti Clark Ádám tér­nél, a sikló mel­letti ré­szen haj­nal­ban. A gyer­mek se­gít­sé­gére a bu­da­pesti hi­va­tá­sos tűz­ol­tók si­et­tek, a men­tés­ről vi­de­ó­fel­vé­tel ké­szült.

Helyszíni fotók a baranyai drámáról, több gyerek élete forgott kockán

Helyszíni fotók a baranyai drámáról, több gyerek élete forgott kockán

Több gye­rek és egy fel­nőtt nő ke­rült bajba a Drá­ván.

Több gye­rek és egy fel­nőtt nő ke­rült bajba a Drá­ván, de ép­ség­ben si­ke­rült őket ki­men­teni.

Tudnivalók heves zivatar esetén

Tudnivalók heves zivatar esetén

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok.

Nyá­ron meg­sza­po­rod­nak a vil­lám­lás­sal, jég­eső­vel járó vi­ha­rok, több száz­ezer fo­rin­tos kárt okozva a há­zak­ban. Össze­gyűj­töt­tük, ho­gyan vé­de­kez­he­tünk ezek ellen.

Nincs tovább, a hatóság nem kegyelmez Oszter Sándornak

Nincs tovább, a hatóság nem kegyelmez Oszter Sándornak

Most már hi­va­ta­los, a Kos­suth-díjas mű­vész­nek le kell mon­da­nia ta­va­i­ról.

Razziák kezdődnek a panelekben

Razziák kezdődnek a panelekben

Ki­de­rült: a la­kos­ság ál­ta­lá­ban tud a ka­taszt­ró­fa­vé­dők ér­ke­zé­sé­ről.

Ki­de­rült: a la­kos­ság ál­ta­lá­ban tud a ka­taszt­ró­fa­vé­dők ér­ke­zé­sé­ről. Az el­len­őr­zés előtt be­pa­kol­ják az egyéb­ként til­tot­tan fo­lyo­són tá­rolt dol­go­kat, utána pedig újból ki­rak­ják azo­kat.

Ijesztő, mennyi kárt okozott a hatalmas vihar, íme a számok

Ijesztő, mennyi kárt okozott a hatalmas vihar, íme a számok

A mun­kák kedd reg­ge­lig is el­tar­ta­nak.

A va­sár­nap dél­után meg­in­dult vihar ren­ge­teg mun­kát adott a tűz­ol­tók­nak. A kár­men­te­sí­tési mun­ká­la­tok kedd reg­ge­lig is el­tar­ta­nak.

Országos hóhelyzet: döntött a katasztrófavédelem

Országos hóhelyzet: döntött a katasztrófavédelem

A szom­ba­ton le­esett hó­mennyi­ség még va­sár­nap is okoz fenn­aka­dá­so­kat, de a gye­re­kek örül­nek az igazi tél­nek.

A szom­ba­ton le­esett hó­mennyi­ség még va­sár­nap is okoz fenn­aka­dá­so­kat, de a gye­re­kek örül­nek az igazi tél­nek.

Halálra gázolt a vonat egy embert Kelenföldön

Halálra gázolt a vonat egy embert Kelenföldön

Ez ma már a má­so­dik vo­nat­gá­zo­lás.

A ha­lá­los bal­eset a Sze­rémi út és a Dom­bó­vári út ta­lál­ko­zá­sá­nál tör­tént. Ez ma már a má­so­dik vo­nat­gá­zo­lás.

Érdemes vigyázni: Így gyújtják fel a temetőt az óvatlan látogatók

Érdemes vigyázni: Így gyújtják fel a temetőt az óvatlan látogatók

Ha­lot­tak nap­já­nak es­té­jén égő mé­cses­erdő vi­lá­gítja meg a te­me­tő­ket. A szép szo­kás azon­ban ve­szélyt is rejt!

Ha­lot­tak nap­já­nak es­té­jén égő mé­cses­erdő vi­lá­gítja meg a te­me­tő­ket. Ez azon­ban ve­szélyt is rejt!

Itt a nagy változás a családi házakban élők számára

Itt a nagy változás a családi házakban élők számára

Szá­mos te­her­től sza­ba­dít meg a mó­do­sí­tás. Mu­tat­juk, mik a le­he­tő­sé­gek!

Szá­mos te­her­től sza­ba­dít meg a mó­do­sí­tás. Mu­tat­juk, mik a le­he­tő­sé­gek, ha csa­ládi ház­ban laksz!

Letarolta a vihar Kecskemétet, sokan maradtak áram nélkül

Letarolta a vihar Kecskemétet, sokan maradtak áram nélkül

Ren­ge­teg la­kás­ban nincs áram.

Egész éj­szaka dol­goz­tak, de még így is ren­ge­teg la­kás­ban nincs még áram a vá­ros­ban.

Zoltán Erikát sokkolta, hogy elmaradt a gigabuli

Zoltán Erikát sokkolta, hogy elmaradt a gigabuli

Hó­na­po­kig ké­szül­tek...

Zol­tán Erika és csa­pata hosszú hó­na­po­kon át ké­szül­tek a szom­batra ter­ve­zett ju­bi­le­umi nagy­kon­cert­jükre, amit gya­kor­la­ti­lag az utolsó pil­la­nat­ban fúj­tak le.

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Ezért pusztíthatott az óriási tűz Budapesten

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni. A la­kók­nak azt is el­mond­ták, mi okoz­hatta a tüzet.

Tel­je­sen ki­égett a ne­gye­dik eme­leti lakás a Pé­terfy Sán­dor ut­cá­ban, a fél utcát ki kel­lett te­le­pí­teni. A la­kók­nak azt is el­mond­ták, mi okoz­hatta a tüzet.

Nagy a baj? Belebetegedett koncertje lefújásába Zoltán Erika!

Nagy a baj? Belebetegedett koncertje lefújásába Zoltán Erika!

Az éne­kesnő még min­dig nem tért ma­gá­hoz a sokk­ból!

Az éne­kesnő még min­dig nem tért ma­gá­hoz a sokk­ból! Hét­főn derül ki, mikor tart­ják meg a kon­cer­tet!

El lehetett volna kerülni a szadai tragédiát

Így lehetett volna elkerülni a szadai tragédiát

16 em­bert ölt meg idén gyil­kos gáz.

16 em­bert ölt meg csak az idén a szén-mon­oxid, köz­tük két ki­lenc éves sza­dai kis­lányt. A tra­gé­diák jó része egy­sze­rűen el­ke­rül­hető, el is árul­juk, ho­gyan.

Nem fogod tudni, ha baj van, elromlott a VÉSZ!

Nem fogod tudni, ha baj van, elromlott a VÉSZ!

Nem mű­kö­dik a ka­taszt­ró­fa­jelző.

Nem mű­kö­dik a ka­taszt­ró­fa­jelző, úgy­hogy ne is várd az ér­te­sí­tést! Nem kapsz tá­jé­koz­ta­tást a bal­ese­tek­ről, és a fő­vá­ros­ban ta­lált bom­bák­ról se...

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

Már csak a pápa segíthet a magyar családokon

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

A ké­mény­sep­rők sze­rint senki sem fi­gyel rájuk, ezért már csak imád­kozni tud­nak.

Súlyos baleset az M86-oson: gázpalackot szállító teherautó karambolozott - képek

Súlyos baleset az M86-oson: gázpalackot szállító teherautó karambolozott - képek

A tűz­ol­tók gyor­san a hely­színre értek. Végül sen­ki­nek nem esett baja.

Talán soha többé nem kell ilyen cím­mel cik­ket ír­nunk. A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem min­dent meg is tesz azért, hogy ilyen ne for­dul­has­son elő...

Füleket befogni! Ezért szólalnak meg a szirénák

Füleket befogni! Ezért szólalnak meg a szirénák

Reg­gel 11-kor az or­szág több he­lyén han­gos szi­réna ri­aszt... De ne ijedj meg a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem jel­zé­sé­től!

Reg­gel 11-kor az or­szág több he­lyén han­gos szi­réna ri­aszt... De ne ijedj meg a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem jel­zé­sé­től!

Erre készül Németország, mintha csak atomcsapásra számítanának

Erre készül Németország, mintha csak atomcsapásra számítanának

A német kor­mány ko­mo­lyan veszi egy pusz­tító erejű ter­ror­tá­ma­dás esé­lyét az or­szág ellen.

Már a kéményseprőben sem bízhatsz? Így ismerd fel az igazit!

Már a kéményseprőben sem bízhatsz? Így ismerheted fel az igazit!

Új tí­pusú trük­kös csa­lás ter­jed: ké­mény­sep­rő­nek ál­cáz­zák ma­gu­kat a tol­va­jok!

Ezért lepték el vegyvédelmi ruhás alakok a ferihegyi repülőteret - képek!

Ezért lepték el vegyvédelmi ruhás alakok a ferihegyi repülőteret - képek!

Klór­gáz ön­tötte el a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­te­ret. Sze­ren­csére csak gya­kor­la­toz­tak.

A magyar katasztrófavédelem beletébolyodott a pokémon-őrületbe

A magyar katasztrófavédelem beletébolyodott a pokémon-őrületbe

Döb­be­net! Tény­leg idáig fa­jult a játék, hogy már ezekre a fi­gyel­mez­te­té­sekre is szük­ség van?

11-kor fogd be a füled, mert nagy lesz a zaj!

Ma délelőtt 11 órakor fogja be a fülét!

Ezért fúj­­nak ka­­taszt­­ró­­fa­­ri­a­­dót a szi­­ré­­nák or­szág­szerte! Az ijesztő hang ál­ta­lá­ban ka­taszt­ró­fára hívja fel a fi­gyel­met...

Ezért fúj­­nak ka­­taszt­­ró­­fa­­ri­a­­dót a szi­­ré­­nák or­szág­szerte! Az ijesztő hang ál­ta­lá­ban ka­taszt­ró­fára hívja fel a fi­gyel­met...

Vérfagyasztó videó! Házfalon rekedt a "pókember"!

Vérfagyasztó videó! Házfalon rekedt a "pókember"!

Élet­ve­szélybe so­dorta magát...

Egy bu­da­pesti férfi élet­ve­szé­lyes hely­zetbe so­dorta magát haj­nal­ban... A "vak­merő" fi­a­tal va­ló­szí­nű­leg fel sem fogta, hogy tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna...

Gigászi küzdelem: Dunába borult autót mentettek - fotók

Gigászi küzdelem: Dunába borult autót mentettek - fotók

Lát­vá­nyos men­tésre volt szük­ség.

Lát­vá­nyos men­tésre volt szük­ség, az au­tó­daru nem tu­dott biz­ton­sá­go­san meg­állni a par­ton, így se­gít­sé­get hív­tak maguk a tűz­ol­tók is.

Durva: hatalmas lángok csaptak fel egy budapesti gyárépületben

Durva: hatalmas lángok csaptak fel egy budapesti gyárépületben

Nagy erők­kel vo­nul­tak ki a fő­vá­ros hi­va­tá­sos tűz­ol­tói egy Fáy utcai tűz­höz.

Nagy erők­kel vo­nul­tak ki a fő­vá­ros hi­va­tá­sos tűz­ol­tói egy Fáy utcai tűz­höz.

Mérgező gáz ömlik Gyulán!

Mérgező gáz ömlik Gyulán!

Egy gyu­lai szo­ci­á­lis ott­hon lakói van­nak ve­szély­ben.

Egy gyu­lai szo­ci­á­lis ott­hon lakói van­nak ve­szély­ben, mivel a hús­üzem­ből szi­várgó am­mó­niát éppen fe­lé­jük fúja a szél.

Sikerült megmenteni a fán ragadt szegedi kiscicát!

Sikerült megmenteni a fán ragadt szegedi kiscicát!

Egy ipari al­pi­nista hozta le.

Csü­tör­tök dél­után a ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem által fel­kért ipari al­pi­nista le­hozta a Klúg Péter is­kola ud­va­rá­nak egyik fáján ra­gadt fe­kete macs­kát.

Jégviharral tarolt Szombathelyen a városra lecsapó szupercella

Jégviharral tarolt Szombathelyen a városra lecsapó szupercella

Be­tört ab­la­ko­kat, le­té­pett te­tő­ket, össze­tört au­tó­kat ha­gyott maga után.

Di­ó­nyi nagy­ságú jég­gel, víz­özön­nel tá­madt a nyu­gat­ról ér­kező vihar. Be­tört ab­la­ko­kat, le­té­pett te­tő­ket, össze­tört au­tó­kat ha­gyott maga után.

Ne menj Győrből Pestre, mert sose érsz oda!

Ne menj Győrből Pestre, mert sose érsz oda!

Két bal­eset miatt szinte le­he­tet­len köz­le­kedni az au­tó­pá­lyán Győr és Pest kö­zött.

Mérgező gáz szivárgott egy 6. kerületi lakásban!

Mérgező gáz szivárgott egy 6. kerületi lakásban!

A tűz­ol­tók a für­dő­szo­bai víz­me­le­gítő kö­ze­lé­ben ész­lel­ték a szi­várgó gázt.

Gyerektáborra dőlt fa, lángoló vasútállomás - hatalmasak a viharkárok

Gyerektáborra dőlt fa, lángoló vasútállomás - hatalmasak a viharkárok

Házak te­te­jét tépte le a szél, ren­ge­te­gen áram nél­kül ma­rad­tak, sé­rültje is van a pusz­tító vi­har­nak.