CÍMKE: 'haladás'

Eldőlt, visszavonul a zöld-fehérek válogatott játékosa

Eldőlt, visszavonul a zöld-fehérek válogatott játékosa

Fi­a­ta­lon hagyja abba a lab­da­rú­gást a szélső. Ős­szel nem sok sze­re­pet ka­pott.

Őszi első lehet a balhés Vidi, de mi lesz az edzővel?

Őszi első lehet a balhés Vidi, de mi lesz az edzővel?

Ha­la­dás vagy vissza­esés? Szom­bat­he­lyen el­dől­het, mi­lyen lesz a fe­hér­vári tél han­gu­lata.

Bámulatos videó az új magyar stadionból

Bámulatos videó az új magyar stadionból

Nem csak a Fradi-ve­rés­nek örül­het­tek a szom­bat­he­lyi druk­ke­rek. Most aztán cso­rog­hat a nyála a többi csa­pat szur­ko­ló­i­nak.

Nem csak a Fradi-ve­rés­nek örül­het­tek a druk­ke­rek. Most aztán cso­rog­hat a nyála a többi csa­pat szur­ko­ló­i­nak.

Drámai titkairól vallott Király Gábor

Drámai titkairól vallott Király Gábor

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Őszin­tén be­szélt a Ha­la­dás, a vá­lo­ga­tott és a ma­gyar foci gond­ja­i­ról. Mintha csa­ló­dott volna abban, amit a lab­da­rú­gá­sunkba vissza­térve ta­pasz­talt.

El­árulta, mi nyomja a szí­vét. Őszin­tén be­szélt a Ha­la­dás, a vá­lo­ga­tott és a ma­gyar foci gond­ja­i­ról. Mintha csa­ló­dott volna abban, amit a lab­da­rú­gá­sunkba vissza­térve ta­pasz­talt.

Meglepő, magyar focicsapat mezével pózol a Barcelona világsztárja

Meglepő, magyar focicsapat mezével pózol a Barcelona világsztárja

A zöld-fe­hé­rek me­zé­vel fo­tóz­ták a vi­lág­baj­nok klasszist. Bízik benne, hogy nem esik ki a szom­bat­he­lyi csa­pat.

Eldőlt, korábbi szövetségi kapitány lett a zöld-fehérek edzője

Eldőlt, korábbi szövetségi kapitány lett a zöld-fehérek edzője

A kö­vet­kező baj­no­kin már az új szak­ve­zető irá­nyít.

A kö­vet­kező baj­no­kin már az új szak­ve­zető irá­nyít. A sze­zon vé­géig írt alá a kül­földi tré­ner.

Születésnapján rúgták ki a zöld-fehérek edzőjét

Születésnapján rúgták ki a zöld-fehérek edzőjét

Ér­de­kes a dön­tés idő­zí­tése.

Ezt tény­leg pont most kel­lett? Ér­de­kes a dön­tés idő­zí­tése. Trip­lán em­lé­ke­ze­tes ez a nap az él­vo­nal­beli fut­ball­klub­nál.

Király Gábor ünnepel, nagy naphoz érkezett

Király Gábor ünnepel, jeles naphoz érkezett a legenda

Erre iga­zán büszke lehet a Ha­la­dás le­gen­dás ka­pusa.

Erre iga­zán büszke lehet a Ha­la­dás ve­te­rán ka­pusa. Utó­lag már tud­juk: a si­ke­res kez­det méltó volt a foly­ta­tás­hoz.

Hétfőn jelentik be, új edzőt kapnak a zöld-fehérek

Hétfőn jelentik be, új edzőt kapnak a zöld-fehérek

A szom­bat­he­lyi klub­nál a ne­gye­dik tré­ner dol­go­zik majd a sze­zon­ban. Kül­föl­diek is esé­lye­sek.

A szom­bat­he­lyi klub­nál a ne­gye­dik tré­ner dol­go­zik majd a sze­zon­ban. Kül­föl­diek is esé­lye­sek.

Komoly összeg, ennyibe kerül az NB I-es csapatnak a kínos baki

Komoly összeg, ennyibe kerül az NB I-es csapatnak a kínos baki

A szom­bat­he­lyiek nem jár­nak jól az új­ra­ját­szás­sal.

A Ha­la­dás nem jár­nak jól az új­ra­ját­szás­sal. Nem tud­tak volna, ilyen rövid idő alatt szál­lást fog­lalni.

Felháborító dolgokról beszélt az NB I-es edző, ebből baj lehet

Felháborító dolgokról beszélt az NB I-es edző, ebből baj lehet

Mé­szöly Gé­zá­nál be­telt a pohár.

Mé­szöly Gé­zá­nál be­telt a pohár. Nem elég, hogy csa­pata, a Ha­la­dás ki­ka­pott a Hon­véd­tól, még a szur­ko­lók­kal is meg­gyűlt a baja.

Sorsfordító fotó, felismered Király Gábort?

Sorsfordító fotó, felismered Király Gábort?

Húsz éve vál­to­zott meg gyö­ke­re­sen a ma­gyar fo­cista élete. Em­lék­szel, mi tör­tént vele 1997 nya­rán?

Király Gábor az interneten vallott szerelmet

Király Gábor az interneten vallott szerelmet

Ha eddig nem lett volna egy­ér­telmű, most már biz­tos, kié a szíve. Nem ma kez­dő­dött, az biz­tos!

Ha eddig nem lett volna egy­ér­telmű, most már biz­tos, kié a ka­pus­le­genda szíve. Nem ma kez­dő­dött a kap­cso­la­tuk, az egy­szer biz­tos!

Király Gábor tökéletes ajándékot kapott

Király Gábor tökéletes ajándékot kapott

A szü­le­tés­nap­ját ün­neplő ka­pust mél­tó­kép­pen kö­szön­töt­ték. Já­té­kos­tár­sai és a szur­ko­lók is em­lé­ke­ze­tessé tet­ték a vá­lo­ga­tott re­kor­der há­lóőr jeles nap­ját.

A szü­le­tés­nap­ját ün­neplő ka­pust mél­tó­kép­pen kö­szön­töt­ték. Já­té­kos­tár­sai és a szur­ko­lók is em­lé­ke­ze­tessé tet­ték a vá­lo­ga­tott re­kor­der há­lóőr jeles nap­ját.

Komoly büntetéssel zárult a magyar focibotrány

Komoly büntetéssel zárult a magyar focibotrány

Jó ideig nem lát­hat­juk fo­cizni Hal­mosi Pé­tert. A szö­vet­ség a meccs já­ték­ve­ze­tő­jé­nek adott iga­zat.

Jó ideig nem lát­hat­juk fo­cizni Hal­mosi Pé­tert. A szö­vet­ség a meccs já­ték­ve­ze­tő­jé­nek adott iga­zat.

Magyar edző ilyet még nem talált ki

Döbbenet, magyar edző ilyet még nem talált ki

Hi­he­tet­len ma­gya­rá­zat szü­le­tett egy sú­lyos sza­bály­sér­tésre.

Hi­he­tet­len ma­gya­rá­zat szü­le­tett egy sú­lyos sza­bály­sér­tésre.

Ágynak dőlt Király Gábor, mekkora a baj?

Ágynak dőlt Király Gábor, mekkora a baj?

Az edzé­sen még nem volt prob­léma, utána vi­szont...

Az edzé­sen még semmi prob­léma nem volt, utána vi­szont le kel­lett mon­dani a sze­rep­lést.

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A Fradi nyert, de Doll kiakadt

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

A for­duló leg­meg­ha­tóbb pil­la­na­tát azon­ban a Deb­re­cen ve­ze­tő­edzője szol­gál­tatta.

Nagyon rossz hír Király Gábor jövőjéről

Nagyon rossz hír Király Gábor jövőjéről

Sú­lyo­sabb volt a sé­rü­lése, mint ami­lyenre szá­mí­tot­tak.

Sú­lyo­sabb volt a sé­rü­lése, mint ami­lyenre szá­mí­tot­tak. Hiába jött rendbe a mac­kó­nad­rá­gos le­genda, to­vábbra is fáj­dal­mat érez. Mé­szöly Géza már csak egy do­log­ban bízik.

Végzetes kirúgás, mi lesz így Király Gáborral?

Végzetes kirúgás, mi lesz így Király Gáborral?

A le­hető leg­rosszabb­kor sé­rült meg a Ha­la­dás ka­pusa. Egye­lőre nem tudni, mi vár ked­venc fo­cis­tánkra.

A le­hető leg­rosszabb­kor sé­rült meg a Ha­la­dás ka­pusa. Egye­lőre nem tudni, mi vár ked­venc fo­cis­tánkra.

Dér Heninek szurkol a magyar fociedző

Dér Heninek szurkol a magyar fociedző

Olyan he­lyen buk­kant fel Mé­szöly Géza, ahol rit­kán lát­hat­juk.

Olyan he­lyen buk­kant fel Mé­szöly Géza, ahol rit­kán lát­hat­juk. Na­gyon tet­szett neki, amit lá­tott, egész csa­ládja a hely­szí­nen él­vezte a mű­sort. Le­nyű­gözte a profiz­mus.

Német válogatott sztárral erősíthet a magyar fociklub

Német válogatott sztárral erősíthet a magyar fociklub

Roc­chi után jöhet az Eb-ezüst­ér­mes?

Tom­maso Roc­chi után jöhet az Eu­rópa-baj­noki ezüst­ér­mes? Ka­mu­nak tűn­het, de a ma­gyar csa­pat ve­ze­tői meg­erő­sí­tet­ték a hírt.

Csillaghullás a magyar fociban

Csillaghullás a magyar fociban

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Ma ki­esett a Ma­gyar Ku­pá­ból három él­vo­nal­beli együt­tes, pa­rá­déz­tak a kis csa­pa­tok. Öt NB I-es klub már biz­tos, hogy nincs ott a leg­jobb 16-ban, még három ta­lál­kozó hátra van.

Alkoholtilalom Király Gáboréknál. A vezetők bekeményítenek

Alkoholtilalom Király Gáboréknál

A so­ro­za­tos bün­te­té­sek miatt csak a bü­fé­ben lehet sö­rözni...

A so­ro­za­tos bün­te­té­sek miatt csak a bü­fé­ben lehet sö­rözni...

Dolgok, amiket biztos nem tudtál Király Gáborról

Dolgok, amiket biztos nem tudtál Királyról

Ér­de­kes­sé­gek a vá­lo­ga­tott ka­pu­sá­ról.

Ki­rályt sokan azo­no­sít­ják a szürke mac­kó­nad­rág­gal, de a kapus ennél jóval szí­ne­sebb egyé­ni­ség. Ér­de­kes­sé­gek, té­nyek a ma­gyar vá­lo­ga­tott le­gen­dá­já­ról.

Fantasztikus hír, ezért mosolyog Király Gábor

Fantasztikus hír, ezért mosolyog Király Gábor

A vá­lo­ga­tott re­kor­der kapus szep­tem­ber ele­jén sé­rült meg.

A vá­lo­ga­tott re­kor­der kapus szep­tem­ber ele­jén sé­rült meg, azóta nem játsz­ha­tott. Most biz­tató hí­re­ket osz­tott meg a kö­ve­tő­i­vel.

Király Gábor döntött a jövőjéről

Király Gábor döntött a jövőjéről

Her­tha, Ha­la­dás vagy vissza­vo­nu­lás a sé­rü­lé­sek miatt? Itt a vá­lasz! Német lap­nak val­lott a dön­té­sé­ről a mac­kó­nad­rá­gos ma­gyar ka­pus­le­genda.

Her­tha, Ha­la­dás vagy vissza­vo­nu­lás a sé­rü­lé­sek miatt? Itt a vá­lasz! Német lap­nak val­lott a dön­té­sé­ről a mac­kó­nad­rá­gos ma­gyar ka­pus­le­genda.

Király Gábort lerohanták, civilben sem úszta meg

Király Gábort lerohanták, civilben sem úszta meg

A ka­pus­nak vé­de­nie sem kell, így sem rej­tőz­köd­het. A Ha­la­dás já­té­ko­sára most Sop­ron­ban csap­tak le.

A ka­pus­nak vé­de­nie sem kell, így sem rej­tőz­köd­het. A Ha­la­dás já­té­ko­sára most Sop­ron­ban csap­tak le.

Ekkor térhet vissza Király Gábor

Friss hírek, ekkor térhet vissza Király Gábor

A Ha­la­dás mac­kó­nad­rá­gos hőse min­den nap ke­ze­lé­sekre jár.

A Ha­la­dás mac­kó­nad­rá­gos hőse min­den nap ke­ze­lé­sekre jár. Vajon félni kell attól, hogy be­fe­jezi pá­lya­fu­tá­sát?

Király Gábor súlyos döntése, nem hallgatott barátaira

Király Gábor súlyos döntése, nem hallgatott barátaira

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­sági re­kor­der őszin­tén val­lott a német lap­nak. El­árulta azt is, hogy miért nem vo­nult vissza az Eu­rópa-baj­nok­ság után.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­sági re­kor­der őszin­tén val­lott a német lap­nak. El­árulta azt is, hogy miért nem vo­nult vissza az Eu­rópa-baj­nok­ság után.

Király Gábort elveszítheti a Haladás focicsapata

Király Gábort elveszítheti a Haladás focicsapata

Ket­tős csa­pás a klub­nál. A szo­morú hír­ről a kapus maga szá­molt be, egy­előre rész­le­te­ket nem lehet tudni.

Ket­tős csa­pás a klub­nál. A szo­morú hír­ről a kapus maga szá­molt be, egy­előre rész­le­te­ket nem lehet tudni.

Árulkodó fotó: megvan Király Gábor méltó utóda!

Árulkodó fotó: megvan Király Gábor méltó utóda!

A vá­lo­ga­tott­nál és a Ha­la­dás­nál sem kell ag­gódni a jövő miatt. Meg­ható képet posz­tolt a ma­gyar foci ikonja.

A vá­lo­ga­tott­nál és a Ha­la­dás­nál sem kell ag­gódni a jövő miatt. So­kat­mondó képet posz­tolt a ma­gyar foci ma­ci­na­cis ikonja.

Király Gábor kimondta a nagy igazságot, így érzi most magát

Király Gábor kimondta a nagy igazságot, így érzi most magát

A kapus gyor­san fe­lejt.

A kapus hamar túl­lé­pett a Fe­renc­vá­ros el­leni nagy hi­bá­ján. Mint mondja, már meg­szokta az ilyen ese­te­ket.

Ezt mondta Király Gábor a kínos baki után

Ezt mondta Király Gábor a kínos baki után

Nem té­pe­lő­dik.

A Ha­la­dás fo­ci­ka­pusa nem szo­kott na­po­kig té­pe­lődni egy-egy rossz meccs után. Most sem teszi ezt.

Ámul a világ! Király Gábor óriásit hibázott

Ámul a világ! Király Gábor óriásit hibázott - Videó

Rosszul kez­dő­dik a fo­ci­baj­nok­ság az Eb-hő­sünk szá­mára.

Rosszul kez­dő­dik a fo­ci­baj­nok­ság az Eb-hő­sünk szá­mára. A Ha­la­dás ka­pu­sát ki­tömte a Fradi, de erről ő maga is tehet.

Egy stadionnal kevesebb

Egy stadionnal kevesebb az országban

Tel­je­sen el­tűnt a Szom­bat­he­lyi Ha­la­dás fo­ci­csa­pa­tá­nak sta­di­onja.

Tel­je­sen el­tűnt a Ha­la­dás fo­ci­csa­pa­tá­nak sta­di­onja. Nagy baj per­sze nincs, a zöld-fe­hé­rek kap­nak újat. Addig is meg­néz­he­ted a régi aréna utolsó pil­la­na­tait.

Így még sosem láttad Király Gábort, meg fogsz lepődni!

Így még sosem láttad Király Gábort, meg fogsz lepődni!

Fur­csán fest a ko­ra­beli fel­vé­te­le­ken a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa. Akad bárki, aki fel­is­merné a Ha­la­dás já­té­ko­sát?

Fur­csán fest a ko­ra­beli fel­vé­te­le­ken a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa. Akad bárki, aki fel­is­merné a Ha­la­dás já­té­ko­sát?

Megható történetek: könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

Megható történetek: könnyezve búcsúzott mesterétől Király Gábor

El­te­met­ték a ma­gyar foci le­gen­dá­ját. 101-sze­res vá­lo­ga­tot­tun­kat is neki kö­szön­het­jük.

Kinevették a focistát, durva a reakciója

Kinevették a focistát, megdöbbentő a reakciója

Az el­len­fél druk­ke­re­i­nek mu­ta­tott be az egy­kori vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

Az el­len­fél druk­ke­re­i­nek mu­ta­tott be az egy­kori vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó. Hal­mosi Péter rosszul járt, az Új­pest fa­na­ti­ku­sai ugyanis fel­vet­ték vi­de­óra a re­ak­ci­ó­ját.

Állatokon segít a focista maszkja

Állatokon segít a magyar focista maszkja

Hal­mosi Péter a sé­rü­lése után egy ideig arc­vé­dő­ben fo­ci­zott.

Hal­mosi Péter a Fe­renc­vá­ros ellen sé­rült meg. El­tört a já­rom­csontja, zöld-fehér maszk­ban fo­ci­zott to­vább. Ezt a kel­lé­ket aján­lotta fel most jó­té­kony célra.

Szédítő látvány a magyar stadionra

Szédítő látvány a magyar stadionra - Fotó

Meg­ta­lál­tuk a nyár egyik leg­jobb ma­gyar sport­ké­pét.

Meg­ta­lál­tuk a nyár egyik leg­jobb ma­gyar sport­ké­pét. Egy szom­bat­he­lyi fotós a reflek­tor te­te­jé­ről kapta le a Ha­la­dás sta­di­on­ját.

Kisfia segített a tizenegyest ölő Király Gábornak!

Kisfia segített a tizenegyest ölő Király Gábornak!

A vá­lo­ga­tott já­té­kos bün­te­tőt vé­dett, mi­köz­ben kisfia ott állt köz­vet­le­nül mö­götte, a pálya szé­lén...

Ki­rály Gábor csa­ládi ha­gyo­mány­nak örül­het. Fia, Matyi ugyanis lab­da­sze­dő­ként se­gí­tett neki a Vi­deo­ton el­leni győz­tes baj­no­kin, csak­úgy, mint ő tette 30 éve, édes­apja meccsein. A vá­lo­ga­tott já­té­kos ti­zen­egyest is vé­dett, mi­köz­ben kisfia ott állt köz­vet­le­nül mö­götte, a pálya szé­lén...

Király Gábor ledobta a mackóalsót!

Király Gábor ledobta a mackóalsót!

A kapus a meccs után már hű­vösre vá­gyott.

A vá­lo­ga­tott kapus a hő­ség­ben sem mon­dott le imá­dott ga­tyá­já­ról. A meccs után azon­ban már hű­vösre vá­gyott: mí­nusz 157 fok­ban re­ge­ne­rá­ló­dott.

A magyar kapus nagy Király! Csak az engedélyével viselik a mezszámát!

A magyar kapus nagy Király! Csak az engedélyével viselik a mezszámát!

Vissza­tért a Ha­la­dás ka­pu­jába Ki­rály Gábor, de még az 1860 Mün­chen ügye­ibe is van be­le­szó­lása.

Magyar focimezt kapott Ferenc pápa

Magyar focimezt kapott Ferenc pápa

Lesz mit ma­gára kap­nia, ha Hali-meccsre vetné a jó sorsa.

Neves iga­zo­lás Szom­bat­he­lyen! Lesz mit ma­gára kap­nia a Szent­atyá­nak, ha Hali-meccsre vetné a jó­sorsa.