CÍMKE: 'gettó'

Gettót csináltak a migránsok Köln egyik kerületéből

Gettót csináltak a migránsok Köln egyik kerületéből

Li­ba­noni mig­rán­sok estek egy­más­nak.

Szem­ta­núk el­mon­dása sze­rint 15-20 li­ba­noni mig­ráns ug­rott ki több sport­au­tó­ból Köln egyik ke­rü­le­té­ben, majd base­ball­ütő­vel kezd­ték verni egy­mást.

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Megnéztük, mire elég a kerítés: ez történik most a Hős utcában

Be­ton­fa­lat és ke­rí­tést épí­tet­tek.

Be­ton­fa­la­kat és ke­rí­tést húz­tak a bu­da­pesti Hős utcai dro­gos gettó két ház­tömbje köré, de a dro­go­sok lát­ha­tó­lag még min­dig itt van­nak.

Tarthatatlan állapotok: Dániában már 25 gettó van

Tarthatatlan állapotok: Dániában már 25 gettó van

Egyre rosszabb a hely­zet.

Min­den évben ki­ad­nak egy lis­tát, ame­lyen azok a ke­rü­le­tek sze­re­pel­nek, ame­lye­ket a kor­mány get­tók­nak te­kint. Az idei lis­tán 25 vá­ros­rész sze­re­pel.