CÍMKE: 'forgalomkorátozás'

Ezt mindenképp vedd figyelembe, mielőtt ma útra kelsz!

Ezt mindenképp vedd figyelembe, mielőtt ma útra kelsz!

Alig lehet köz­le­kedni az or­szág­ban.

Alig lehet köz­le­kedni az or­szág­ban. Ren­ge­teg he­lyen for­ga­lom­kor­lá­to­zásra, le­zá­rásra lehet szá­mí­tani, ezért min­den­kép­pen vedd fi­gye­lembe az aláb­bi­a­kat!

Drasztikus forgalmi változások várnak ránk a vizes vb alatt

Drasztikus forgalmi változások várnak ránk a vizes vb alatt

Ma raj­tol a 17. FINA vi­lág­baj­nok­ság!

Ma raj­tol a 17. FINA vi­lág­baj­nok­ság, ahová a szer­ve­zők 2500 spor­to­lót és 350 ezer lá­to­ga­tót vár­nak. A ren­dez­vény je­len­tő­sen meg­vál­toz­tatja a köz­le­ke­dést.

Figyelem: Ezeket az utakat zárják le hétvégén Budapesten!

Figyelem: Ezeket az utakat zárják le hétvégén Budapesten!

Ren­dez­vé­nyek miatt szom­ba­ton és va­sár­nap is for­ga­lom­kor­lá­to­zá­sokra kell szá­mí­tani Bu­da­pes­ten több for­gal­mas út­sza­ka­szon.