CÍMKE: 'elhunyt'

Könnyfakasztó üzenetet küldött Kaszás Attilának Eszenyi Enikő

Könnyfakasztó üzenetet küldött Kaszás Attilának Eszenyi Enikő

A Víg­szín­ház igaz­ga­tója 18 éve­sen sze­re­tett Ka­szás At­ti­lába, majd 18 évnyi há­zas­ság után vál­tak el.

Szomorú nap a mai: 59 éves lenne Kaszás Attila

Szomorú nap a mai: 59 éves lenne Kaszás Attila

Cha cha cha, Pa­tika, Üveg­tig­ris és sok egyéb film és szín­da­rab nagy si­kerű sze­rep­lője volt.

Most közölték: Váratlanul meghalt a híres zenész, nálunk is fellépett

Most közölték: Váratlanul meghalt a híres zenész, nálunk is fellépett

Bu­da­pes­ten 2010-ben adott kon­cer­tet a vi­lág­hírű zon­go­rista.

Bu­da­pes­ten 2010-ben adott kon­cer­tet a vi­lág­hírű zon­go­rista, ha­lála meg­ren­dí­tette a ze­nész­tár­sa­dal­mat.

Családja közölte a szörnyű hírt: 30 évesen elhunyt a gyönyörű modell

Családja közölte a szörnyű hírt: 30 évesen elhunyt a gyönyörű modell

A fi­a­tal mo­dell az utolsó per­cig hő­si­e­sen küz­dött a rák ellen.

A fi­a­tal mo­dell az utolsó per­cig hő­si­e­sen küz­dött a rák ellen és sors­tár­sa­i­ban is tar­totta a lel­ket.

Tragikus hírt kaptunk, elhunyt László Anna

Tragikus hírt kaptunk, elhunyt László Anna

Kép­grafi­ká­kat, al­kalmi grafi­ká­kat, ex­lib­ri­se­ket és tűz­zo­mán­co­kat ké­szí­tett.

Kép­grafi­ká­kat, al­kalmi grafi­ká­kat, ex­lib­ri­se­ket és tűz­zo­mán­co­kat ké­szí­tett. A mű­vész tagja volt a Kis­grafi­kai Ba­rá­tok Kö­ré­nek. 73 éve­sen érte a halál.

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt az ismert színésznő

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt az ismert színésznő

Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá a holt­tes­tére, a halál oka egy­előre nem is­mert. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a sztárt.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá a holt­tes­tére, a halál oka egy­előre nem is­mert. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Tragikus hírt közölt az operaház: Meghalt az ünnepelt díva

Tragikus hírt közölt az operaház: Meghalt az ünnepelt díva

Gyá­szol a mű­vész­vi­lág.

A 20. szá­zad egyik leg­je­len­tő­sebb szop­ránja hunyt el, gyá­szol a mű­vész­vi­lág.

Haláláig dolgozott, ritka betegségben hunyt el a legendás zenész

Haláláig dolgozott, ritka betegségben hunyt el a legendás zenész

A ze­nész a hat­va­nas évek­től aktív volt, de né­hány éve ritka rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak nála. Ám ezek után sem állt le.

Lesújtó hír érkezett: Meghalt az Oscar-díjas rendező

Lesújtó hír érkezett: Meghalt az Oscar-díjas rendező

Szo­morú nap a mai, pó­tol­ha­tat­lan vesz­te­ség érte a szak­mát. Sokan gyá­szol­nak most Hol­ly­wood­ban.

Szo­morú nap a mai, pó­tol­ha­tat­lan vesz­te­ség érte a szak­mát. Sokan gyá­szol­nak most Hol­ly­wood­ban.

Megrázó hírt kaptunk: legyőzte a rák a világhírű színészt

Megrázó hírt kaptunk: legyőzte a rák a világhírű színészt

A Maffi­ó­zók és a Ca­sino sztár­ját 72 éves ko­rá­ban győzte le a ha­lá­los kór. A szí­nészt csa­ládja gyá­szolja.

A Maffi­ó­zók és a Ca­sino sztár­ját 72 éves ko­rá­ban győzte le a ha­lá­los kór. A szí­nészt csa­ládja gyá­szolja.

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Utolsó elő­adása ta­valy nyá­ron volt.

Utolsó elő­adása a szín­pa­don ta­valy nyá­ron volt, szá­mos film­ben és szín­da­rab­ban ját­szott.

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát.

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát, aki­nek film­jeit a ma­gya­rok is lát­hat­ták a mo­zi­ban.

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot, csu­pán 51 éves volt a mű­vész.

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot, csu­pán 51 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a Príma-díjas magyar művész

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a Príma-díjas magyar művész

Az is­mert ma­gyar mű­vész utolsó ki­tün­te­té­se­ként ta­valy ve­hette át a Prima díjat.

Az is­mert ma­gyar mű­vész utolsó ki­tün­te­té­se­ként ta­valy ve­hette át a Prima díjat.

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Feb­ruár 13-án meg­halt Tan­dori Dezső író, költő, mű­for­dító, je­len­tette be L. Simon László a Fa­ce­boo­kon.

Feb­ruár 13-án meg­halt Tan­dori Dezső író, költő, mű­for­dító, je­len­tette be L. Simon László a Fa­ce­boo­kon.

Szomorú hír jött: a rendőrség talált rá az 57 éves színész bomló holttestére

Szomorú hír jött: a rendőrség talált rá az 57 éves színész bomló holttestére

A férfi pár napja már ha­lott volt, mire rá­ta­lál­tak. Ha­lá­lá­nak pon­tos okát a bon­co­lás fogja ki­de­rí­teni.

Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt a legendás művésznő

Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt a legendás művésznő

Re­gé­nye­i­ből híres fil­mek ké­szül­tek.

Ren­ge­teg is­mert sze­rel­mes re­gény köt­hető a brit írónő ne­vé­hez, aki­nek szö­ve­ge­i­ből nép­szerű fil­mek ké­szül­tek.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az ismert színésznő

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az ismert színésznő

Ti­zen­két film­ben sze­re­pelt.

Ti­zen­két film­ben sze­re­pelt, part­nere volt Tony Cur­tis­nek is! Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az elismert magyar művész

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az elismert magyar művész

Fakan Ba­lázs 86 éves volt.

2006-ban Sz­kíta Arany­szar­vas-díjat, 2007-ben Film­mű­vész Szö­vet­ség életmű-díjat ka­pott.

Váratlanul meghalt az ismert zenész

Váratlanul meghalt az ismert zenész

A gi­tá­ros csu­pán 52 éves volt, a világ most egy fiút, egy test­vért, egy nagy­bá­csit, egy mű­vészt, ze­nészt és sze­rető ba­rá­tot vesz­tett el.

A gi­tá­ros csu­pán 52 éves volt, a világ most egy fiút, egy test­vért, egy nagy­bá­csit, egy mű­vészt, ze­nészt és sze­rető ba­rá­tot vesz­tett el.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt az ismert magyar művész

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt az ismert magyar művész

Gaz­dag élet­mű­vet ha­gyott hátra.

Gaz­dag élet­mű­vet ha­gyott hátra; 92 esz­ten­dőt élt. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Családja közölte a megrázó hírt: elhunyt a 29 éves közönségkedvenc

Családja közölte a megrázó hírt: elhunyt a 29 éves közönségkedvenc

A 29 éves sza­ká­csot egy té­vé­mű­sor­ból is­mer­hette meg a kö­zön­ség, de be­teg­sége le­győzte a fi­a­tal séfet.

Gyászhír jött: Meghalt a sikeres rendező, többször volt Magyarországon

Gyászhír jött: Meghalt a sikeres rendező, többször volt Magyarországon

Élet­mű­vé­ből a Ma­gyar Te­le­ví­zió is ren­de­zett már so­ro­za­tot.

Élet­mű­vé­ből a Ma­gyar Te­le­ví­zió is ren­de­zett már so­ro­za­tot.

Most közölték: 56 éves korában meghalt az ismert zenész

Most közölték: 56 éves korában meghalt az ismert zenész

Ha­lá­los kór tá­madta meg két éve, szer­ve­zete most adta fel a har­cot. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Ha­lá­los kór tá­madta meg két éve, szer­ve­zete most adta fel a har­cot. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Most jött a hír, elhunyt Andy Vajna

Most jött a hír, elhunyt Andy Vajna

Hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban halt meg.

Hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban halt meg.

Rejtélyes körülmények között meghalt a népszerű zenész

Rejtélyes körülmények között meghalt a népszerű zenész

Ze­ne­ka­rá­nak leg­utolsó al­buma 2008-ban jött ki, az éne­kes ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei is­me­ret­le­nek.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt a legendás filmek zeneszerzője

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt a legendás filmek zeneszerzője

Az Oscar-díjas mű­vészt szom­batra vir­ra­dóra, ott­ho­ná­ban érte a halál. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Az Oscar-díjas mű­vészt szom­batra vir­ra­dóra, ott­ho­ná­ban érte a halál. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Szomorú hírt közölt a család: elhunyt a sztárszínész felesége

Szomorú hírt közölt a család: elhunyt a sztárszínész felesége

A Ma­gyar­or­szá­gon is nép­szerű so­ro­zat sztár­já­nak fe­le­sége éjjel agy­vér­zést ka­pott.

A Ma­gyar­or­szá­gon is nép­szerű so­ro­zat sztár­já­nak fe­le­sége éjjel agy­vér­zést ka­pott.

Gyászol a legendás magyar zenekar, így búcsúznak

Gyászol a legendás magyar zenekar, így búcsúznak

Vá­rat­lan tra­gé­dia érte a ze­ne­kart.

Vá­rat­lan tra­gé­dia érte a ze­ne­kart, az újév első nap­jai szo­mo­rúan tel­nek. Tra­gi­kus hírt ka­pott a Tank­csapda.

Szomorú hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt sorozatszínész

Szomorú hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt sorozatszínész

Sokan gyá­szol­ják a mű­vészt, akit 97 éve­sen ért a halál. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Sokan gyá­szol­ják a mű­vészt, akit 97 éve­sen ért a halál. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­díj­ban is ré­sze­sült, 73 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­díj­ban is ré­sze­sült, 73 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Most kaptuk a tragikus hírt: Meghalt Dargay Lajos

Most kaptuk a tragikus hírt: Meghalt Dargay Lajos

A Príma-díjas ma­gyar mű­vész 72 éves volt, te­me­tése ja­nuár 11-én egy órá­tól lesz a Hat­vani te­me­tő­ben.

A Príma-díjas ma­gyar mű­vész 72 éves volt, te­me­tése ja­nuár 11-én egy órá­tól lesz a Hat­vani te­me­tő­ben.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás sportriporter

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás sportriporter

76 éves volt a ki­váló ri­por­ter.

76 éves volt a ki­váló ri­por­ter, aki­nek egyik leg­hí­re­sebb ri­port­ala­nya Hulk Hogen volt.

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

A fi­a­tal sztár csu­pán 30 éves volt, éne­kes­ként, szí­nész­ként dol­go­zott.

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

Sú­lyos be­teg­ség vitte el.

2005-ben egy két­le­me­zes ret­ros­pek­tív vá­lo­ga­tás je­lent meg ze­ne­ka­rá­nak mun­kás­sá­gá­ból.

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt a fiatal magyar sportoló

Váratlanul meghalt a fiatal magyar sportoló

Fáj­dal­ma­san fi­a­ta­lon, mind­össze 49 éve­sen hunyt el Bence. Is­me­rő­sei, ba­rá­tai és sport­tár­sai is gyá­szol­ják.

Fáj­dal­ma­san fi­a­ta­lon, mind­össze 49 éve­sen hunyt el Bence. Is­me­rő­sei, ba­rá­tai és sport­tár­sai is gyá­szol­ják.

Tragikus hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Tragikus hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Idén áp­ri­lis­ban lett 70 éves.

Idén áp­ri­lis­ban ün­ne­pelte 70. szü­le­tés­nap­ját, sú­lyos beteg volt az is­mert ma­gyar író.

Most jelentették be: elhunyt Clint Eastwood egykori szerelme

Még csak most jelentették be: elhunyt Clint Eastwood egykori szerelme

Az Os­carra je­lölt szí­nésznő sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, végül szív­ro­ham­ban hunyt el.

Most közölték a tragikus hírt: Meghalt Szamosi Mariann

Most közölték a tragikus hírt: Meghalt Szamosi Mariann

Ked­ves, nyi­tott sze­mé­lyi­ség volt, ren­ge­te­get kö­szön­het­nek neki az ol­va­sók. Sokan gyá­szol­nak...

Ked­ves, nyi­tott sze­mé­lyi­ség volt, ren­ge­te­get kö­szön­het­nek neki az ol­va­sók. Sokan gyá­szol­nak...

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az USA egykori elnöke

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az USA egykori elnöke

Kór­ház­ban ápol­ták a po­li­ti­kust, 93 éves volt.

Kór­ház­ban ápol­ták a po­li­ti­kust, 93 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nye­i­ről egy­előre nem adott bő­vebb tá­jé­koz­ta­tást az ame­ri­kai sajtó.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar vezetőedző

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar vezetőedző

Nem­rég ki­tün­te­tést ve­he­tett át.

Nem­rég ki­tün­te­tést ve­he­tett át.

Most kaptuk a hírt: Meghalt Csizmazia Tamás

Most kaptuk a hírt: Meghalt Csizmazia Tamás

Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon, 60 éve­sen hunyt el. Több Nem­zet­közi Kis­vas­úti Kon­fe­ren­ciát is szer­ve­zett.

Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon, 60 éve­sen hunyt el. Több Nem­zet­közi Kis­vas­úti Kon­fe­ren­ciát is szer­ve­zett.

Megszólalt a rendőrség a fiatal magyar sztár haláláról

Megszólalt a rendőrség a fiatal magyar sztár haláláról

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a 18 éves vlog­ger, a ba­rá­tai sze­rint agy­vér­zést ka­pott.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a 18 éves vlog­ger, a ba­rá­tai sze­rint agy­vér­zést ka­pott.

Megható fotó, így néz ki Sinkovits Imre sírja

Megható fotó, így néz ki most Sinkovits Imre sírja

Kü­lön­le­ges al­ko­tók sír­ja­i­val is ta­lál­koz­ha­tunk a te­me­tők­ben.

El­hunyt sze­ret­te­in­ket lá­to­gatva kü­lön­le­ges, oly­kor éle­tük­ben meg­kö­ze­lít­he­tet­len al­ko­tók sír­ja­i­val is ta­lál­koz­ha­tunk a te­me­tők­ben.

Gyászhír érkezett: rejtélyes körülmények között hunyt el a zenész

Gyászhír érkezett: rejtélyes körülmények között hunyt el a zenész

A basszus­gi­tá­rost 47 éves ko­rá­ban érte a halál, de egy­előre nem tudni mi okozta a tra­gé­diát.

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

A szí­nész a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt.

A szí­nész és ren­dező a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt, be­teg­sé­gét mél­tó­ság­gal vi­selte.

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Az idős férfi egye­dül in­dult nya­ralni, pedig ide­gen nyel­ve­ket sem ismer.

Az idős férfi egye­dül in­dult nya­ralni, pedig csa­ládja arra kérte, hogy ne men­jen, hi­szen ide­gen nyel­ve­ket sem ismer.

Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Tragikus hírt kaptunk: Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket...

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket, de ők már csak a halál be­áll­tát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Tragédia a pályán: holtan rogyott össze a 13 éves focista

Tragédia a pályán: holtan rogyott össze a 13 éves focista

A fiút esély sem volt meg­men­teni.

A fiút esély sem volt meg­men­teni, már a kór­ház­ban sem tud­tak rajta se­gí­teni.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a kiváló magyar sportoló

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a kiváló magyar sportoló

Ta­valy volt 45 éve, hogy bé­kés­csa­bai szí­nek­ben el­ső­ként vett részt az olim­pián.

Ta­valy volt 45 éve, hogy bé­kés­csa­bai szí­nek­ben el­ső­ként vett részt az olim­pián.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban ré­sze­sült.

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban, 2017-ben a Ma­gyar Ér­dem­rend lo­vag­ke­resztje pol­gári ta­go­zata ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sült.

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Az el­hunyt Ke­ré­nyi Im­rére em­lé­ke­zik szom­ba­ton az M5 kul­tu­rá­lis csa­torna.

Az el­hunyt Ke­ré­nyi Im­rére em­lé­ke­zik szom­ba­ton 20.05 perc­kor az M5 kul­tu­rá­lis csa­torna.

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre, Kossuth-díjas rendező

Csak 74 éves volt, vá­rat­la­nul érte ha­lál­híre a szín­házi szak­mát.

Csak 74 éves volt, vá­rat­la­nul érte ha­lál­híre a szín­házi szak­mát.

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Még az utolsó pár napja előtt is ke­mé­nyen dol­go­zott, ám egy hete kór­házba ke­rült, ahon­nan már nem tér­he­tett haza.

Szomorú hír érkezett: Meghalt Szabó Lajos

Szomorú hír érkezett: Meghalt Szabó Lajos

Az el­múlt 20 évben ak­tí­van te­vé­keny­kedő tagja volt a dél­vi­déki köz­élet­nek.

Az el­múlt húsz évben ak­tí­van te­vé­keny­kedő tagja volt a dél­vi­déki köz­élet­nek, 72 éve­sen érte a halál.

Tragikus hírt közölt a család: Meghalt a közkedvelt magyar művész

Tragikus hírt közölt a család: Meghalt a közkedvelt magyar művész

Ko­ráb­ban ki­tün­te­tést ve­he­tett át 1956 szel­lemi örök­sé­gé­nek ápo­lá­sáért.

Ko­ráb­ban ki­tün­te­tést ve­he­tett át 1956 szel­lemi örök­sé­gé­nek ápo­lá­sáért és a ma­gyar­ság­nak tett szol­gá­la­táért.

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia az elhunyt Carrie Fisher házánál

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia az elhunyt Carrie Fisher házánál

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val és ba­rá­ta­i­val nya­ral Ame­ri­ká­ban.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val és ba­rá­ta­i­val nya­ral Ame­ri­ká­ban.

Felesége közölte a tragikus hírt: Meghalt a Kossuth-díjas művész

Felesége közölte a tragikus hírt: Meghalt a Kossuth-díjas művész

Az is­mert mű­vész nem­csak al­ko­tott, hanem ta­ní­tott is. Fáj­dal­mas űrt ha­gyott most maga után...

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Tragikus hírt közölt a kiadó: Meghalt a magyarok kedvenc írója

Tragikus hírt közölt a kiadó: Meghalt a magyarok kedvenc írója

Ha­lála előtt né­hány hét­tel je­len­tette be, hogy nem ír több köny­vet.

Ha­lála előtt né­hány hét­tel je­len­tette be, hogy nem ír több köny­vet, mert mára annyira meg­vál­to­zott a világ, hogy ő már nem érti.

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni.

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni, mert min­den a fi­ukra em­lé­kez­teti őket.

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert magyar zenész

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert magyar zenész

Múlt héten ke­rült kór­házba, a szer­ve­zete saj­nos fel­adta a har­cot...

Múlt héten ke­rült kór­házba, a szer­ve­zete saj­nos fel­adta a har­cot...

Most közölték: szívbetegségben hunyt el az ismert tévés

Most közölték: szívbetegségben hunyt el az ismert tévés

A 81 éves té­vés­nek le­állt a szíve, és már az or­vo­sok sem tud­ták meg­men­teni. Évek óta kró­ni­kus be­teg­sé­gek­kel küz­dött.

Gyász: elhunyt a világhírű író, regényeiből több mozifilm is készült

Gyász: elhunyt a világhírű író, regényeiből több mozifilm is készült

87 éves ko­rá­ban el­hunyt a Hi­ú­sá­gok mág­lyája, Az iga­zak, il­letve a Haj­szál híján hősök című művek szer­zője.

Tragikus hír: Legyőzte a betegség, meghalt a híres zenész

Tragikus hír: Legyőzte a betegség, meghalt a híres zenész

54 éves ko­rá­ban halt meg.

A 80-as évek­ben vált vi­lág­hí­rűvé a ze­ne­kara, 54 éves ko­rá­ban halt meg.

Szívszorító, így búcsúztak a váratlanul elhunyt magyar színésznőtől

Szívszorító, így búcsúztak a váratlanul elhunyt magyar színésznőtől

Hétfő dél­után bú­csúz­tat­ták a szín­ház örö­kös tag­ját, a már­cius 12-én, 82 éves ko­rá­ban el­hunyt szín­mű­vész­nőt.

Drámai felvétel: Előkerült az utolsó kép a fiatalon elhunyt Avicii-ről

Drámai felvétel: Előkerült az utolsó kép a fiatalon elhunyt Avicii-ről

A ze­nész tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel, 28 éves ko­rá­ban halt meg pén­te­ken.

A ze­nész tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel, 28 éves ko­rá­ban halt meg pén­te­ken.

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Avi­cii, azaz Tim Ber­g­ling helyi idő sze­rint pén­tek dél­után halt meg Omán fő­vá­ro­sá­ban, Masz­kat­ban, 28 éves volt.

Gyász: elhunyt a legendás magyar üzletember

Gyász: elhunyt a legendás magyar üzletember

67 éves volt.

Csü­tör­tö­kön el­hunyt a si­ke­res író, új­ság­író, kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­ber, va­la­mint szá­mos te­le­ví­ziós pro­duk­ció szer­zője.

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

85 éves ko­rá­ban el­hunyt a ko­rábbi év­ti­ze­dek ün­ne­pelt fran­cia szí­nész­nője.

85 éves ko­rá­ban el­hunyt a ko­rábbi év­ti­ze­dek ün­ne­pelt fran­cia szí­nész­nője.

A család közölte a tragikus hírt: Meghalt a legendás magyar rádiós

A család közölte: Meghalt a legendás magyar rádiós

A szakma egyik meg­ha­tá­rozó alakja tá­vo­zott.

A szakma egyik meg­ha­tá­rozó alakja tá­vo­zott, akit a Köz­tár­sa­sági Ér­dem­rend tisz­ti­ke­reszt­jé­vel tün­tet­tek ki.

Nincs többé a nagy nevettető, elhunyt a híres komikus

Nincs többé a nagy nevettető, elhunyt a híres komikus

Szo­morú hírt kap­tak a hu­mo­ris­ták.

Szo­morú hírt kö­zölt az is­mert hu­mo­rista test­vére: el­hunyt a híres ko­mé­diás, Mike MacDo­nald.

Meghalt a szeptember 11-i terrortámadás hőse, ez okozta halálát

Meghalt a szeptember 11-i terrortámadás hőse, ez okozta halálát

Meg­halt a 2001. szep­tem­ber 11-i ter­ror­tá­ma­dás hőse, aki több ember éle­tét is meg­men­tette.

Visszafordíthatatlan veszteség érte a MÁV Szimfonikusokat

Visszafordíthatatlan veszteség érte a MÁV Szimfonikusokat

Vá­rat­la­nul el­hunyt az egyik ven­dég­kar­mes­te­rük. A MÁV Szim­fo­ni­ku­sok a már­cius 22-i hang­ver­se­nyü­ket a mű­vész em­lé­ké­nek ajánl­ják.

Gyá­szol a ze­ne­kar, vá­rat­la­nul el­hunyt az egyik ven­dég­kar­mes­te­rük. A MÁV Szim­fo­ni­ku­sok a már­cius 22-i hang­ver­se­nyü­ket a mű­vész em­lé­ké­nek ajánl­ják.

Holtan találták az eltűnt budapesti fiatalt, betegséggel küzdött

Holtan találták az eltűnt budapesti fiatalt, betegséggel küzdött

Hiába ke­res­ték a csu­pán 26 éves nőt, aki or­vosi se­gít­ségre szo­rult volna.

Hiába ke­res­ték nagy erők­kel a csu­pán 26 éves nőt, aki or­vosi se­gít­ségre szo­rult volna.

Tragikus hír érkezett, elhunyt Tahi Tóth László

Tragikus hír érkezett, elhunyt Tahi Tóth László

74 éves volt.

Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész 74 éves volt.

210 millióan hallgatták, most gyászolja a világ

210 millióan hallgatták, most gyászolja a világ

Meg­halt Billly Gra­ham.

Meg­halt a le­gen­dás ame­ri­kai hit­szó­nok, Billly Gra­ham.

Gyász, elhunyt a magyar művész

Gyász, elhunyt a magyar művész

Élete 75. évé­ben el­hunyt a vi­lág­hírű hazai tár­su­lat ala­pító tagja. A mű­vésznő tagja volt az Ope­ra­ház­nak is, és ge­ne­rá­ci­ók­nak adta át tu­dá­sát.

Élete 75. évé­ben el­hunyt a vi­lág­hírű hazai tár­su­lat ala­pító tagja. A mű­vésznő tagja volt az Ope­ra­ház­nak is, és ge­ne­rá­ci­ók­nak adta át tu­dá­sát.