CÍMKE: 'elhunyt'

Most jött a hír, elhunyt Andy Vajna

Most jött a hír, elhunyt Andy Vajna

Hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban halt meg.

Hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban halt meg.

Rejtélyes körülmények között meghalt a népszerű zenész

Rejtélyes körülmények között meghalt a népszerű zenész

Ze­ne­ka­rá­nak leg­utolsó al­buma 2008-ban jött ki, az éne­kes ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei is­me­ret­le­nek.

Szomorú hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt sorozatszínész

Szomorú hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt sorozatszínész

Sokan gyá­szol­ják a mű­vészt, akit 97 éve­sen ért a halál. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Sokan gyá­szol­ják a mű­vészt, akit 97 éve­sen ért a halál. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt Mészöly Kálmán hűséges segédedzője

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt Mészöly Kálmán hűséges segédedzője

Te­me­tése ja­nuár 18-án 10.30 óra­kor lesz a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Te­me­tése ja­nuár 18-án 10.30 óra­kor lesz a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Gyászol a legendás magyar zenekar, így búcsúznak

Gyászol a legendás magyar zenekar, így búcsúznak

Vá­rat­lan tra­gé­dia érte a ze­ne­kart.

Vá­rat­lan tra­gé­dia érte a ze­ne­kart, az újév első nap­jai szo­mo­rúan tel­nek. Tra­gi­kus hírt ka­pott a Tank­csapda.

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­díj­ban is ré­sze­sült, 73 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­díj­ban is ré­sze­sült, 73 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás sportriporter

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás sportriporter

76 éves volt a ki­váló ri­por­ter.

76 éves volt a ki­váló ri­por­ter, aki­nek egyik leg­hí­re­sebb ri­port­ala­nya Hulk Hogen volt.

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

Most kaptuk: Tragikusan fiatalon meghalt a kedvelt énekes, Alex

A fi­a­tal sztár csu­pán 30 éves volt, éne­kes­ként, szí­nész­ként dol­go­zott.

Most kaptuk a tragikus hírt: Meghalt Dargay Lajos

Most kaptuk a tragikus hírt: Meghalt Dargay Lajos

A Príma-díjas ma­gyar mű­vész 72 éves volt, te­me­tése ja­nuár 11-én egy órá­tól lesz a Hat­vani te­me­tő­ben.

A Príma-díjas ma­gyar mű­vész 72 éves volt, te­me­tése ja­nuár 11-én egy órá­tól lesz a Hat­vani te­me­tő­ben.

Most közölték: Meghalt az ország egyik leghíresebb mestercukrásza

Most közölték: Meghalt az ország egyik leghíresebb mestercukrásza

Nem érte meg a ka­rá­csonyt az is­mert cuk­rász.

Nem érte meg a ka­rá­csonyt az is­mert cuk­rász.

Tragikus hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Tragikus hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Idén áp­ri­lis­ban lett 70 éves.

Idén áp­ri­lis­ban ün­ne­pelte 70. szü­le­tés­nap­ját, sú­lyos beteg volt az is­mert ma­gyar író.

Most jelentették be: elhunyt Clint Eastwood egykori szerelme

Még csak most jelentették be: elhunyt Clint Eastwood egykori szerelme

Az Os­carra je­lölt szí­nésznő sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, végül szív­ro­ham­ban hunyt el.

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt a fiatal magyar sportoló

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt a fiatal magyar sportoló

Fáj­dal­ma­san fi­a­ta­lon, mind­össze 49 éve­sen hunyt el Bence. Is­me­rő­sei, ba­rá­tai és sport­tár­sai is gyá­szol­ják.

Fáj­dal­ma­san fi­a­ta­lon, mind­össze 49 éve­sen hunyt el Bence. Is­me­rő­sei, ba­rá­tai és sport­tár­sai is gyá­szol­ják.

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

2005-ben egy két­le­me­zes ret­ros­pek­tív vá­lo­ga­tás je­lent meg ze­ne­ka­rá­nak mun­kás­sá­gá­ból.

2005-ben egy két­le­me­zes ret­ros­pek­tív vá­lo­ga­tás je­lent meg ze­ne­ka­rá­nak mun­kás­sá­gá­ból.

Most közölték a tragikus hírt: Meghalt Szamosi Mariann

Most közölték a tragikus hírt: Meghalt Szamosi Mariann

Ked­ves, nyi­tott sze­mé­lyi­ség volt, ren­ge­te­get kö­szön­het­nek neki az ol­va­sók. Sokan gyá­szol­nak...

Ked­ves, nyi­tott sze­mé­lyi­ség volt, ren­ge­te­get kö­szön­het­nek neki az ol­va­sók. Sokan gyá­szol­nak...

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az USA egykori elnöke

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az USA egykori elnöke

Kór­ház­ban ápol­ták a po­li­ti­kust.

Kór­ház­ban ápol­ták a po­li­ti­kust, 93 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nye­i­ről egy­előre nem adott bő­vebb tá­jé­koz­ta­tást az ame­ri­kai sajtó.

Most kaptuk a hírt: Meghalt Csizmazia Tamás

Most kaptuk a hírt: Meghalt Csizmazia Tamás

60 éves volt.

Több Nem­zet­közi Kis­vas­úti Kon­fe­ren­ciát is szer­ve­zett.

Megható fotó, így néz ki Sinkovits Imre sírja

Megható fotó, így néz ki most Sinkovits Imre sírja

Kü­lön­le­ges al­ko­tók sír­ja­i­val is ta­lál­koz­ha­tunk a te­me­tők­ben.

El­hunyt sze­ret­te­in­ket lá­to­gatva kü­lön­le­ges, oly­kor éle­tük­ben meg­kö­ze­lít­he­tet­len al­ko­tók sír­ja­i­val is ta­lál­koz­ha­tunk a te­me­tők­ben.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar vezetőedző

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar vezetőedző

A fel­nőt­tek­nél a SZEOL, majd a Sze­ged SC kis­pad­ján ült előbb mint má­sod­edző, majd egé­szen az él­vo­na­lig ju­tott.

A fel­nőt­tek­nél SZEOL, majd a Sze­ged SC kis­pad­ján ült előbb mint má­sod­edző, majd az él­vo­na­lig ju­tott.

Megszólalt a rendőrség a fiatal magyar sztár haláláról

Megszólalt a rendőrség a fiatal magyar sztár haláláról

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a 18 éves vlog­ger, a ba­rá­tai sze­rint agy­vér­zést ka­pott.

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

A szí­nész és ren­dező a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt, be­teg­sé­gét mél­tó­ság­gal vi­selte.

Gyászhír érkezett: rejtélyes körülmények között hunyt el a zenész

Gyászhír érkezett: rejtélyes körülmények között hunyt el a zenész

A basszus­gi­tá­rost 47 éves ko­rá­ban érte a halál.

A basszus­gi­tá­rost 47 éves ko­rá­ban érte a halál, de egy­előre nem tudni mi okozta a tra­gé­diát.

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Az idős férfi egye­dül in­dult nya­ralni, ide­gen nyel­ve­ket nem is­mert.

Az idős férfi egye­dül in­dult nya­ralni, ide­gen nyel­ve­ket nem is­mert.

Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Tragikus hírt kaptunk: Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket...

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket, de ők már csak a halál be­áll­tát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Tragédia a pályán: holtan rogyott össze a 13 éves focista

Tragédia a pályán: holtan rogyott össze a 13 éves focista

A fiút esély sem volt meg­men­teni.

A fiút esély sem volt meg­men­teni, már a kór­ház­ban sem tud­tak rajta se­gí­teni.

Szörnyű hírt közölt Koltai Róbert: Váratlanul meghalt a színésztársa

Szörnyű hírt közölt Koltai Róbert: Váratlanul meghalt a színésztársa

A Já­szai Mari-díjas ma­gyar szí­nész, ér­de­mes mű­vész 63 éves volt.

A Já­szai Mari-díjas ma­gyar szí­nész, ér­de­mes mű­vész 63 éves volt.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban ré­sze­sült.

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban, 2017-ben a Ma­gyar Ér­dem­rend lo­vag­ke­resztje pol­gári ta­go­zata ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sült.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a kiváló magyar sportoló

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a kiváló magyar sportoló

Ta­valy volt 45 éve, hogy bé­kés­csa­bai szí­nek­ben el­ső­ként vett részt az olim­pián.

Ta­valy volt 45 éve, hogy bé­kés­csa­bai szí­nek­ben el­ső­ként vett részt az olim­pián.

Kollégája jelentette be a hírt, betegségben hunyt el a magyar színésznő

Kollégája jelentette be a hírt, betegségben hunyt el a magyar színésznő

A ma­gyar szí­nésznő so­káig küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel.

A ma­gyar szí­nésznő so­káig küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, de már nem tudta le­győzni a kórt.

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Az el­hunyt Ke­ré­nyi Im­rére em­lé­ke­zik szom­ba­ton az M5 kul­tu­rá­lis csa­torna.

Az el­hunyt Ke­ré­nyi Im­rére em­lé­ke­zik szom­ba­ton 20.05 perc­kor az M5 kul­tu­rá­lis csa­torna.

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre, Kossuth-díjas rendező

Csak 74 éves volt.

Csak 74 éves volt, vá­rat­la­nul érte ha­lál­híre a szín­házi szak­mát.

Tragikus hírt közölt a család: Meghalt a közkedvelt magyar művész

Tragikus hírt közölt a család: Meghalt a közkedvelt magyar művész

Ko­ráb­ban ki­tün­te­tést ve­he­tett át 1956 szel­lemi örök­sé­gé­nek ápo­lá­sáért és a ma­gyar­ság­nak tett szol­gá­la­táért.

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Még az utolsó pár napja előtt is ke­mé­nyen dol­go­zott, ám egy hete kór­házba ke­rült, ahon­nan már nem tér­he­tett haza.

Felesége közölte a tragikus hírt: Meghalt a Kossuth-díjas művész

Felesége közölte a tragikus hírt: Meghalt a Kossuth-díjas művész

Az is­mert mű­vész nem­csak al­ko­tott, hanem ta­ní­tott is. Fáj­dal­mas űrt ha­gyott most maga után...

Szomorú hír érkezett: Meghalt Szabó Lajos

Szomorú hír érkezett: Meghalt Szabó Lajos

Az el­múlt húsz évben ak­tí­van te­vé­keny­kedő tagja volt a dél­vi­déki köz­élet­nek, 72 éve­sen érte a halál. Most ren­ge­teg ba­rátja, is­me­rőse gyá­szolja.

Az el­múlt húsz évben ak­tí­van te­vé­keny­kedő tagja volt a dél­vi­déki köz­élet­nek, 72 éve­sen érte a halál. Ren­ge­teg ba­rátja gyá­szolja.

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia Carrie Fisher házánál

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia Carrie Fisher házánál

Fo­tó­kat is csa­tolt!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val és ba­rá­ta­i­val nya­ral Ame­ri­ká­ban.

Tragikus hírt közölt a kiadó: Meghalt a magyarok kedvenc írója

Tragikus hírt közölt a kiadó: Meghalt a magyarok kedvenc írója

Ha­lála előtt né­hány hét­tel je­len­tette be, hogy nem ír több köny­vet, mert annyira meg­vál­to­zott a világ, hogy ő már nem érti.

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni.

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni, mert min­den a fi­ukra em­lé­kez­teti őket.

Most közölték: szívbetegségben hunyt el az ismert tévés

Most közölték: szívbetegségben hunyt el az ismert tévés

A 81 éves té­vés­nek le­állt a szíve, és már az or­vo­sok sem tud­ták meg­men­teni. Évek óta kró­ni­kus be­teg­sé­gek­kel küz­dött.

Gyász: elhunyt a világhírű író, regényeiből több mozifilm is készült

Gyász: elhunyt a világhírű író, regényeiből több mozifilm is készült

87 éves ko­rá­ban el­hunyt a Hi­ú­sá­gok mág­lyája, Az iga­zak, il­letve a Haj­szál híján hősök című művek szer­zője.

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert magyar zenész

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert magyar zenész

Múlt héten ke­rült kór­házba, a szer­ve­zete saj­nos fel­adta a har­cot...

Múlt héten ke­rült kór­házba, a szer­ve­zete saj­nos fel­adta a har­cot...

Tragikus hír: Legyőzte a betegség, meghalt a híres zenész

Tragikus hír: Legyőzte a betegség, meghalt a híres zenész

A 80-as évek­ben vált vi­lág­hí­rűvé a ze­ne­kara, 54 éves ko­rá­ban halt meg, csont­ve­lő­rák­ban.

A 80-as évek­ben vált vi­lág­hí­rűvé a ze­ne­kara, 54 éves ko­rá­ban halt meg, csont­ve­lő­rák­ban.

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Ez volt a tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ, Avicii utolsó üzenete

Avi­cii, azaz Tim Ber­g­ling helyi idő sze­rint pén­tek dél­után halt meg Omán fő­vá­ro­sá­ban, Masz­kat­ban, 28 éves volt.

Gyász: elhunyt a legendás magyar üzletember

Gyász: elhunyt a legendás magyar üzletember

67 éves volt.

Csü­tör­tö­kön el­hunyt a si­ke­res író, új­ság­író, kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­ber, va­la­mint szá­mos te­le­ví­ziós pro­duk­ció szer­zője.

Drámai felvétel: Előkerült az utolsó kép a fiatalon elhunyt Avicii-ről

Drámai felvétel: Előkerült az utolsó kép a fiatalon elhunyt Avicii-ről

A ze­nész tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel, 28 éves ko­rá­ban halt meg pén­te­ken.

A ze­nész tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel, 28 éves ko­rá­ban halt meg pén­te­ken.

Szívszorító, így búcsúztak a váratlanul elhunyt magyar színésznőtől

Szívszorító, így búcsúztak a 82 éves korában váratlanul elhunyt magyar színésznőtől

Hétfő dél­után bú­csúz­tat­ták a szín­ház örö­kös tag­ját.

Hétfő dél­után bú­csúz­tat­ták a szín­ház örö­kös tag­ját, a már­cius 12-én, 82 éves ko­rá­ban el­hunyt, több el­is­me­rés­sel is ju­tal­ma­zott szín­mű­vész­nőt. A szo­morú ese­mény­nek a te­át­ruma adott ott­hont.

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

Gyászol a filmvilág, meghalt a híres színésznő

85 éves ko­rá­ban el­hunyt a ko­rábbi év­ti­ze­dek ün­ne­pelt fran­cia szí­nész­nője.

85 éves ko­rá­ban el­hunyt a ko­rábbi év­ti­ze­dek ün­ne­pelt fran­cia szí­nész­nője.

A család közölte a tragikus hírt: Meghalt a legendás magyar rádiós

A család közölte a tragikus hírt: Meghalt a legendás magyar rádiós

A szakma egyik meg­ha­tá­rozó alakja tá­vo­zott, 2001-ben a Ma­gyar Köz­tár­sa­sági Ér­dem­rend tisz­ti­ke­reszt­jé­vel tün­tet­ték ki.

Visszafordíthatatlan veszteség érte a MÁV Szimfonikusokat

Visszafordíthatatlan veszteség érte a MÁV Szimfonikusokat

Gyá­szol a ze­ne­kar...

Gyá­szol a ze­ne­kar, vá­rat­la­nul el­hunyt az egyik ven­dég­kar­mes­te­rük. A MÁV Szim­fo­ni­ku­sok a már­cius 22-i hang­ver­se­nyü­ket a mű­vész em­lé­ké­nek ajánl­ják.

Nincs többé a nagy nevettető, elhunyt a híres komikus

Nincs többé a nagy nevettető, elhunyt a híres komikus

Szo­morú hírt kap­tak a hu­mo­ris­ták.

Szo­morú hírt kö­zölt az is­mert hu­mo­rista test­vére: el­hunyt a híres ko­mé­diás, Mike MacDo­nald.

Tragikus hír érkezett, elhunyt Tahi Tóth László

Tragikus hír érkezett, elhunyt Tahi Tóth László

74 éves volt.

Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész 74 éves volt.

Meghalt a szeptember 11-i terrortámadás hőse, ez okozta halálát

Meghalt a szeptember 11-i terrortámadás hőse, ez okozta halálát

Az akkor komp­ka­pi­tány­ként dol­gozó férfi ren­ge­teg ember éle­tét meg­men­tette.

Az akkor komp­ka­pi­tány­ként dol­gozó férfi ren­ge­teg ember éle­tét meg­men­tette.

Holtan találták az eltűnt budapesti fiatalt, betegséggel küzdött

Holtan találták az eltűnt budapesti fiatalt, betegséggel küzdött

Hiába ke­res­ték a csu­pán 26 éves nőt, aki or­vosi se­gít­ségre szo­rult volna.

Gyász, elhunyt a magyar művész

Gyász, elhunyt a magyar művész

Élete 75. évé­ben el­hunyt a vi­lág­hírű hazai tár­su­lat ala­pító tagja.

Élete 75. évé­ben el­hunyt a vi­lág­hírű hazai tár­su­lat ala­pító tagja. A mű­vésznő tagja volt az Ope­ra­ház­nak is, és ge­ne­rá­ci­ók­nak adta át tu­dá­sát.

Őt gyászolja most az egész világ

Őt gyászolja most az egész világ

Az egyik leg­is­mer­tebb ame­ri­kai evan­gé­lis­tát 99 éves ko­rá­ban, ott­ho­ná­ban érte a halál. Több mint 60 éves pá­lya­fu­tása alatt kö­rül­be­lül 210 mil­lió ember előtt szó­no­kolt.

Az egyik leg­is­mer­tebb ame­ri­kai evan­gé­lis­tát 99 éves ko­rá­ban, ott­ho­ná­ban érte a halál. Több mint 60 éves pá­lya­fu­tása alatt kö­rül­be­lül 210 mil­lió ember előtt szó­no­kolt.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a többszörös magyar bajnok sportoló

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a többszörös magyar bajnok sportoló

Össze­sen 22-szer lett ma­gyar baj­nok, 82 éve­sen érte a halál.

Össze­sen 22-szer lett ma­gyar baj­nok, 82 éve­sen érte a halál. Sport­tár­sai, csa­ládja és ba­rá­tai gyá­szol­nak.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenekar énekese

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenekar énekese

Az is­mert ze­nész 60 éves volt.

Az is­mert ze­nészt 60 éve­sen érte a halál, ami­nek oka­i­ról egy­előre tit­ko­lóz­nak.

Gyászol a művészvilág, elhunyt a világhírű zenész

Gyászol a művészvilág, elhunyt a világhírű zenész

78 éves volt.

Éle­té­nek 78. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás jazz­t­rom­bi­tás. A szo­morú hírt csa­ládja je­len­tette be. Bé­ké­sen, ott­honi kör­nye­zet­ben halt meg.

Most közölték: legyőzte a rák a híres színművészt

Most közölték: legyőzte a rák a híres színművészt

Meg­halt Hor­váth László, a sop­roni Pe­tőfi Szín­ház mű­vé­sze. A szí­nész mind­össze 46 éves volt. Hosszú hó­na­pok óta küz­dött a rák­kal.

Hosszan tartó be­teg­ség után el­hunyt a híres szín­mű­vész. Meg­halt Hor­váth László, a sop­roni Pe­tőfi Szín­ház mű­vé­sze. A szí­nész mind­össze 46 éves volt. Hosszú hó­na­pok óta küz­dött a rák­kal. Ren­ge­teg mo­zifilm­ben és da­rab­ban sze­re­pelt, a nézők hamar a szí­vükbe zár­ták.

Elhunyt a legendás, Jászai Mari-díjas művész

Elhunyt a legendás, Jászai Mari-díjas művész

Gyá­szol a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz: el­hunyt a híres ar­tis­ta­mű­vész, a le­gen­dás Sal­lai-fa­mí­lia tagja.

Gyá­szol a Fő­vá­rosi Nagy­cir­kusz: el­hunyt a híres ar­tis­ta­mű­vész. Pá­lya­fu­tása során ren­ge­teg cir­kusz­ban fel­lé­pett.

Lánya közölte: Meghalt a világhírű írónő, magyarok is olvasták

Lánya közölte: Meghalt a világhírű írónő, magyarok is olvasták

Első könyve 22 éve­sen je­lent meg, ren­ge­te­gen ol­vas­ták mű­veit, amik közül töb­bet ma­gyarra is le­for­dí­tot­tak.

Gyászol az ország: Elhunyt a magyar énekesnő!

Gyászol az ország: Elhunyt a magyar énekesnő!

37 éves volt.

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után szom­ba­ton Bu­da­pes­ten el­hunyt Fá­bián Juli. Az éne­kesnő, dal­szerző, dal­szö­veg­író 37 éves volt.

Szívszorító vallomást tett a műsorvezető: elhunyt a felesége

Szívszorító vallomást tett a műsorvezető: elhunyt a felesége

A brit tévés most sze­retné, ha a ször­nyű kórra min­denki job­ban oda­fi­gyelne, hi­szen a be­teg­ség egy csa­lá­dot cson­kí­tott meg.

A brit tévés most sze­retné, ha a ször­nyű kórra min­denki job­ban oda­fi­gyelne, hi­szen a be­teg­ség egy csa­lá­dot cson­kí­tott meg.

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Alig két és fél hete je­len­tette be csa­ládja David Cas­sidy ha­lá­lát, máris sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dol­ják a szí­nészt.

Alig két és fél hete je­len­tette be csa­ládja David Cas­sidy ha­lá­lát, máris sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dol­ják a szí­nészt. amantha Fox ön­élet­rajzi könyve csak a jö­vő­hé­ten je­le­nik meg, de már most nyil­vá­nos­ságra ho­zott be­lőle egy olyan tör­té­ne­tet, amely­ben David Cas­sidyt zak­la­tás­sal vá­dolta meg.

Gyászol a magyar futball, elhunyt Dárdai Pál apukája

Gyászol a magyar futball, elhunyt Dárdai Pál apukája

Bor­zal­mas csa­pás érte ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat. Hat­van­hat éves volt.

Bor­zal­mas csa­pás érte ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat.

Évekig kapta a virágcsokrokat a fiatal lány az elhunyt édesapjától

Évekig kapta a virágcsokrokat a fiatal lány az elhunyt édesapjától

Öt éven át min­den szü­le­tés­nap­jára ka­pott aján­dé­kot a fi­a­tal lány az el­hunyt édes­ap­já­tól. Idén az utolsó is meg­ér­ke­zett.

Meghalt a világhírű sztárszínész, filmes fiai gyászolják

Meghalt a világhírű sztárszínész, filmes fiai gyászolják

89 éve­sen is aktív volt.

A nép­szerű so­ro­zat és film­sztár 89 éve­sen is aktív volt, 7 pro­duk­ci­ó­ban vál­lalt sze­re­pet.

Drámai hír: Elhunyt a népszerű magyar színésznő

Drámai hír: Elhunyt a népszerű magyar színésznő

Éle­té­nek 79. évé­ben hunyt el.

Éle­té­nek 79. évé­ben el­hunyt a le­gen­dás szí­nésznő, aki pri­ma­don­na­ként tö­ké­le­tes dáma volt, szub­rett­ként könnye­dén, fel­sza­ba­dul­tan ko­mé­di­á­zott.

Most közölte a család: Váratlanul elhunyt a legendás énekes

Most közölte a család: Váratlanul elhunyt a legendás énekes

A csa­lád köz­le­mé­nyé­ben az áll, hogy a ze­nész már hosszabb ideje jó­za­nul élt, de ha­lá­lá­nak oka a füg­gő­sé­gé­vel kap­cso­la­tos be­teg­sége volt.

Tragikus hír: Váratlanul meghalt az ismert magyar művész

Tragikus hír: Váratlanul meghalt az ismert magyar művész

Hir­te­len, búcsú nél­kül örökre tá­vo­zott az is­mert fes­tő­mű­vész és ide­gen­ve­zető.

Hir­te­len, búcsú nél­kül örökre tá­vo­zott az is­mert fes­tő­mű­vész és ide­gen­ve­zető.

Elhunyt a színészlegenda, több mint 40 filmben és sorozatban szerepelt

Elhunyt a színészlegenda, több mint 40 filmben és sorozatban szerepelt

91 éves ko­rá­ban meg­halt Earle Hyman, aki New Jer­sey-i ott­ho­ná­ban haj­totta végső nyu­ga­lomra fejét.

Tragikus hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar fociedző

Tragikus hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar fociedző

Gyá­szol­nak a spor­to­lók, ba­rá­tok és a csa­lád­ta­gok: 54 éves ko­rá­ban vég­leg el­tá­vo­zott az is­mert edző.

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 20 éves sportoló

Tragikus hír: A kórházban halt meg a 20 éves sportoló

Edzé­sen ka­pott egy ak­kora ütést, ami az éle­tébe ke­rült. Két­éves kis­lá­nyát hagyta hátra a te­het­sé­ges spor­toló.

Edzé­sen ka­pott egy ak­kora ütést, ami az éle­tébe ke­rült. Két­éves kis­lá­nyát hagyta hátra a te­het­sé­ges spor­toló.

Szörnyű látvány: Holtan találták a magyar sportoló csapatfőnökét

Szörnyű látvány: Holtan találták a magyar sportoló csapatfőnökét

Szo­morú hírre éb­red­tek a sport­ra­jon­gók pén­tek reg­gel...

Szo­morú hírre éb­red­tek a sport­ra­jon­gók pén­tek reg­gel...

Drámai hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar zenész

Drámai hír: Váratlanul elhunyt az ismert magyar zenész

A le­gen­dás ze­nész 67 évet élt.

A le­gen­dás ze­nész 67 évet élt. Ba­rá­tai, pá­lya­tár­sai bú­csúz­nak tőle, egy vi­deót is közzé tet­tek róla.

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Őt gyászolja Dzsudzsák és az egész válogatott

Min­dene volt a foci a kisfi­ú­nak.

Min­dene volt a foci Zsom­bi­nak, még ha ő nem is űz­hette. Több­ször járt vá­lo­ga­tott meccsen, sőt a telki edző­tá­bor­ban is ta­lál­ko­zott a ked­ven­ce­i­vel.

Megható üzenettel búcsúzott az élettől a népszerű tűzoltó

Megható üzenettel búcsúzott az élettől a népszerű tűzoltó

El­hunyt Mol­nár Péter, a fő­vá­rosi tűz­ol­tó­pa­rancs­nok­ság egy­kori szó­vi­vője. Arcát és hang­ját szinte min­denki is­merte a hír­adá­sok­ból.

El­hunyt Mol­nár Péter, a fő­vá­rosi tűz­ol­tó­pa­rancs­nok­ság egy­kori szó­vi­vője. Arcát és hang­ját szinte min­denki is­merte a hír­adá­sok­ból.

Drámai hírt közöltek: Meccs közben elhunyt a magyar sportvezető

Drámai hírt közöltek: Meccs közben elhunyt a magyar sportvezető

Épp ping­pong­meccset ját­szott, ami­kor össze­esett. Nem tud­tak rajta se­gí­teni, most az egész sport­szö­vet­ség gyá­szol.

Ping­pon­go­zott, össze­esett. Nem tud­tak rajta se­gí­teni, most az egész sport­szö­vet­ség gyá­szol.

Szörnyű hír: Váratlanul elhunyt az ország kedvenc szakácsa

Szörnyű hír: Váratlanul elhunyt az ország kedvenc szakácsa

Sok­szor ta­lál­koz­hat­tunk vele kü­lön­böző gaszt­ro­ren­dez­vé­nye­ken, ahol ő volt a szak­mai zsűri el­nöke.

Szörnyű hír: Szeretett kollégájukat gyászolják a magyar színészek

Szörnyű hír: Szeretett kollégájukat gyászolják a magyar színészek

Vá­rat­la­nul el­tá­vo­zott Ke­rék­gyártó László, 87 éve­sen érte a halál. A szí­né­szek leg­kö­ze­lebbi mun­ka­társa volt.

Drámai hír: Öngyilkos lett a fiatal magyar játékos

Drámai hír: Öngyilkos lett a fiatal magyar játékos

Tu­dá­sá­val nem­zet­kö­zi­leg is óri­ási si­ke­re­ket ért el.

Tu­dá­sá­val nem­zet­kö­zi­leg is óri­ási si­ke­re­ket ért el.