CÍMKE: 'elhunyt'

Szomorú hírt közölt a család: 100 évesen elhunyt a zenei legenda

Szomorú hírt közölt a család: 100 évesen elhunyt a zenei legenda

A ze­nész a hét­vé­gén hunyt el New Or­leans-i ott­ho­ná­ban, a hírt a fia meg­erő­sí­tette.

Gyászhír, elhunyt Benke Laci bácsi

Gyászhír, elhunyt Benke Laci bácsi

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­kács 70 éves volt.

A több­szö­rös vi­lág­baj­nok ma­gyar mes­ter­sza­kács 70 éves volt.

Meghalt a tévéből is ismert sztárügyvéd

Meghalt a tévéből is ismert sztárügyvéd

Fe­le­sége meg­erő­sí­tette a Ri­post­nak a hírt: vá­rat­la­nul el­hunyt dr. Ka­ma­rás Péter ügy­véd teg­nap este. Sokan a Ka­ta­lin bí­rónő című té­vé­mű­sor­ból is is­mer­ték.

Fe­le­sége meg­erő­sí­tette a Ri­post­nak a hírt: vá­rat­la­nul el­hunyt dr. Ka­ma­rás Péter ügy­véd teg­nap este.

Senki sem érti: pár nap eltéréssel halt meg az egészséges házaspár

Senki sem érti: pár nap eltéréssel halt meg az egészséges házaspár

Az ame­ri­kai há­zas­párt rej­té­lyes kór tá­madta meg a nya­ra­lá­suk alatt és pár nap alatt el­huny­tak.

Az ame­ri­kai há­zas­párt rej­té­lyes kór tá­madta meg a nya­ra­lá­suk alatt és pár nap alatt el­huny­tak.

Fia közölte a megázó hírt: belehalt a rákba a híres tévés

Fia közölte a megázó hírt: belehalt a rákba a híres tévés

A 60 éves férfit ta­valy di­ag­nosz­ti­zál­ták a rák­kal, és egy ideig úgy tűnt, hogy meg fog gyó­gyulni.

A 60 éves férfit ta­valy di­ag­nosz­ti­zál­ták a rák­kal, és egy ideig úgy tűnt, hogy meg fog gyó­gyulni.

Rettenetes tragédia Székelykőn: Magyar nő halt meg a hegycsúcson

Rettenetes tragédia Székelykőn: Magyar nő halt meg a hegycsúcson

A he­gyi­mentő-szol­gá­lat tá­jé­koz­ta­tása sze­rint a To­rockó mel­letti Szé­kely­kőre ki­rán­duló nő rosszul lett.

Gyászhír: meghalt Borlói Rudolf

Gyászhír: meghalt Borlói Rudolf

A köz­is­mert és és köz­tisz­te­let­ben álló ze­ne­szerző-tanár, nyu­gal­ma­zott igaz­gató 91 évet élt. Ren­ge­teg egyedi, jel­leg­ze­tes stí­lusú művet kom­po­nált.

A köz­is­mert és és köz­tisz­te­let­ben álló ze­ne­szerző-tanár, nyu­gal­ma­zott igaz­gató 91 évet élt. Ren­ge­teg egyedi, jel­leg­ze­tes stí­lusú művet kom­po­nált.

Tragikus hírt közöltek: Meghalt a legendás magyar zenész

Tragikus hírt közöltek: Meghalt a legendás magyar zenész

Le­gen­dát ve­szí­tett a ma­gyar ze­ne­ipar.

A gyász­hírt Török Ádám és a Mini Fa­ce­book-ol­da­lán kö­zöl­ték csü­tör­tö­kön. Egy le­gen­dát ve­szí­tett a ze­ne­kar.

Gyászhír: Elhunyt a meteorológus

Gyászhír: Elhunyt a meteorológus

A sze­gedi me­te­o­ro­ló­gus napra pon­to­san 40 évet töl­tött ál­lo­más­he­lyén.

Az is­mert sze­gedi me­te­o­ro­ló­gus napra pon­to­san 40 évet töl­tött ál­lo­más­he­lyén. 78 éve­sen hunyt el. A Köz­ponti Me­te­o­ro­ló­giai In­té­zet igaz­ga­tója 1978 de­cem­be­ré­ben az ész­le­lők cso­port­ve­ze­tő­jévé ne­vezte ki.

Tragikus hírt közöltek: Elhunyt a Bárka közösség alapítója

Tragikus hírt közöltek: Elhunyt a Bárka közösség francia származású alapítója

Az ér­telmi fo­gya­té­ko­so­kat be­fo­gadó Bárka kö­zös­sé­get 1964-ben ala­pí­totta, amely­ből ki­nőtt a ha­zánk­ban is mű­ködő Hit és Fény kö­zös­ség.

Ka­nada néhai fő­kor­mány­zó­já­nak fia, Jean Va­nier 1964-ben hívta életre az ér­telmi fo­gya­té­ko­so­kat be­fo­gadó Bárka kö­zös­sé­get, abból nőtt ki a ha­zánk­ban is mű­ködő, Hit és Fény névre ke­resz­telt kö­zös­ség.

Most közölték: Meghalt a világ legismertebb szellemvadásza

Most közölték: Meghalt a világ legismertebb szellemvadásza

Ren­ge­teg köny­vet és fil­met kö­szön­he­tünk a mun­kás­sá­gá­nak.

Ren­ge­teg köny­vet és fil­met kö­szön­he­tünk a mun­kás­sá­gá­nak. Vér­fa­gyasztó tör­té­ne­tek fű­ződ­nek a ne­vé­hez.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Elekes Emma

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Elekes Emma

A ko­lozs­vári szár­ma­zású szí­nésznő ha­lál­hí­rét tár­su­lata je­len­tette be.

A ko­lozs­vári szár­ma­zású szí­nésznő ha­lál­hí­rét tár­su­lata je­len­tette be va­sár­nap. Ele­kes Emmát a 87. élet­évé­ben érte a halál.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a közkedvelt magyar színész

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a közkedvelt magyar színész

Ren­ge­teg fil­met szink­ro­ni­zált.

A szí­nész ren­ge­teg fil­met és so­ro­za­tot szink­ro­ni­zált.

Megrázó hírt kapott, gyászol Katalin hercegné

Megrázó hírt kapott, gyászol Katalin hercegné

A ro­ko­nok egy régi el­len­tét miatt nem tar­tot­ták egy­más­sal a kap­cso­la­tot, nem is­mer­hette őt.

A ro­ko­nok egy régi el­len­tét miatt nem tar­tot­ták egy­más­sal a kap­cso­la­tot, ezért Ka­ta­lin her­cegné ro­kona úgy halt meg, hogy nem is is­mer­hette őt.

Gyászol a filmszakma: elhunyt a világhírű, többször díjazott filmes

Gyászol a filmszakma: elhunyt a világhírű, többször díjazott filmes

A fran­cia ren­dező ott­ho­ná­ban, sze­ret­tei kö­ré­ben hunyt el.

A fran­cia ren­dező ott­ho­ná­ban, sze­ret­tei kö­ré­ben hunyt el, so­káig küz­dött a rák­kal.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenész

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás zenész

Ha­lá­lá­nak oka és kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Ha­lá­lá­nak oka és kö­rül­mé­nyei egy­előre nem is­mer­tek. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a magyar válogatott sportoló

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a magyar válogatott sportoló

Több vi­lág­baj­nok­sá­gon is részt vett.

Több vi­lág­baj­nok­sá­gon is részt vett, szép he­lye­zé­se­ket ért el. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Könnyfakasztó üzenetet küldött Kaszás Attilának Eszenyi Enikő

Könnyfakasztó üzenetet küldött Kaszás Attilának Eszenyi Enikő

A Víg­szín­ház igaz­ga­tója 18 éve­sen sze­re­tett Ka­szás At­ti­lába, majd 18 évnyi há­zas­ság után vál­tak el.

Szomorú nap a mai: 59 éves lenne Kaszás Attila

Szomorú nap a mai: 59 éves lenne Kaszás Attila

Sosem fog­juk el­fe­ledni.

Cha cha cha, Pa­tika, Üveg­tig­ris és sok egyéb film és szín­da­rab nagy si­kerű sze­rep­lője volt a fel­vi­déki mű­vész, akit sosem fo­gunk el­fe­ledni.

Tragikus hírt kaptunk, elhunyt László Anna

Tragikus hírt kaptunk, elhunyt László Anna

Kép­grafi­ká­kat, al­kalmi grafi­ká­kat, ex­lib­ri­se­ket és tűz­zo­mán­co­kat ké­szí­tett.

Kép­grafi­ká­kat, al­kalmi grafi­ká­kat, ex­lib­ri­se­ket és tűz­zo­mán­co­kat ké­szí­tett. A mű­vész tagja volt a Kis­grafi­kai Ba­rá­tok Kö­ré­nek. 73 éve­sen érte a halál.

Tragikus hírt kaptunk: 20 éves korában meghalt a szépségkirálynő

Tragikus hírt kaptunk: 20 éves korában meghalt a szépségkirálynő

A szo­morú hír­ről a mo­dell szü­lei tá­jé­koz­tat­ták a ra­jon­gó­kat.

A szo­morú hír­ről a mo­dell szü­lei tá­jé­koz­tat­ták a ra­jon­gó­kat.

Most közölték: Váratlanul meghalt a híres zenész, nálunk is fellépett

Most közölték: Váratlanul meghalt a híres zenész, nálunk is fellépett

Bu­da­pes­ten 2010-ben adott kon­cer­tet a vi­lág­hírű zon­go­rista, ha­lála meg­ren­dí­tette a ze­nész­tár­sa­dal­mat.

Családja közölte a szörnyű hírt: 30 évesen elhunyt a gyönyörű modell

Családja közölte a szörnyű hírt: 30 évesen elhunyt a gyönyörű modell

A fi­a­tal mo­dell az utolsó per­cig hő­si­e­sen küz­dött a rák ellen és sors­tár­sa­i­ban is tar­totta a lel­ket.

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt az ismert színésznő

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt az ismert színésznő

Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá a holt­tes­tére, a halál oka egy­előre nem is­mert. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a sztárt.

Ott­ho­ná­ban ta­lál­tak rá a holt­tes­tére, a halál oka egy­előre nem is­mert. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Lesújtó hír érkezett: Meghalt az Oscar-díjas rendező

Lesújtó hír érkezett: Meghalt az Oscar-díjas rendező

Szo­morú nap a mai, pó­tol­ha­tat­lan vesz­te­ség érte a szak­mát. Sokan gyá­szol­nak most Hol­ly­wood­ban.

Szo­morú nap a mai, pó­tol­ha­tat­lan vesz­te­ség érte a szak­mát. Sokan gyá­szol­nak most Hol­ly­wood­ban.

Haláláig dolgozott, ritka betegségben hunyt el a legendás zenész

Haláláig dolgozott, ritka betegségben hunyt el a legendás zenész

A ze­nész a hat­va­nas évek­től aktív volt, de né­hány éve ritka rákot di­ag­nosz­ti­zál­tak nála. Ám ezek után sem állt le.

Megrázó hírt kaptunk: legyőzte a rák a világhírű színészt

Megrázó hírt kaptunk: legyőzte a rák a világhírű színészt

72 éves ko­rá­ban hunyt el.

A Maffi­ó­zók és a Ca­sino sztár­ját 72 éves ko­rá­ban győzte le a ha­lá­los kór.

Tragikus hírt közölt az operaház: Meghalt az ünnepelt díva

Tragikus hírt közölt az operaház: Meghalt az ünnepelt díva

A 20. szá­zad egyik leg­je­len­tő­sebb szop­ránja hunyt el, gyá­szol a mű­vész­vi­lág.

A 20. szá­zad egyik leg­je­len­tő­sebb szop­ránja hunyt el, gyá­szol a mű­vész­vi­lág.

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Lesújtó hír: Tragikusan fiatalon halt meg az ismert zenész

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot, csu­pán 51 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Szer­ve­zete fel­adta a har­cot, csu­pán 51 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a világhírű színész

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát.

77 éve­sen érte a halál a le­gen­dát, aki­nek film­jeit a ma­gya­rok is lát­hat­ták a mo­zi­ban.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a Príma-díjas magyar művész

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a Príma-díjas magyar művész

Nyolc­vanöt éves volt.

Az is­mert ma­gyar mű­vész utolsó ki­tün­te­té­se­ként ta­valy ve­hette át a Prima díjat.

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Tragikus hír érkezett: Meghalt az ismert színész

Utolsó elő­adása a szín­pa­don ta­valy nyá­ron volt, szá­mos film­ben és szín­da­rab­ban ját­szott.

Utolsó elő­adása a szín­pa­don ta­valy nyá­ron volt, szá­mos film­ben és szín­da­rab­ban ját­szott.

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Lesújtó hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Feb­ruár 13-án meg­halt Tan­dori Dezső író, költő, mű­for­dító, je­len­tette be L. Simon László a Fa­ce­boo­kon.

Feb­ruár 13-án meg­halt Tan­dori Dezső író, költő, mű­for­dító, je­len­tette be L. Simon László a Fa­ce­boo­kon.

Szomorú hír jött: a rendőrség talált rá az 57 éves színész bomló holttestére

Szomorú hír jött: a rendőrség talált rá az 57 éves színész bomló holttestére

A férfi pár napja már ha­lott volt, mire rá­ta­lál­tak.

A férfi pár napja már ha­lott volt, mire rá­ta­lál­tak. Ha­lá­lá­nak pon­tos okát a bon­co­lás fogja ki­de­rí­teni.

Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt a legendás művésznő

Fia közölte a szomorú hírt: elhunyt a legendás művésznő

Re­gé­nye­i­ből híres fil­mek ké­szül­tek.

Ren­ge­teg is­mert sze­rel­mes re­gény köt­hető a brit írónő ne­vé­hez, aki­nek szö­ve­ge­i­ből nép­szerű fil­mek ké­szül­tek.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az ismert színésznő

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az ismert színésznő

Ti­zen­két film­ben sze­re­pelt.

Ti­zen­két film­ben sze­re­pelt, part­nere volt Tony Cur­tis­nek is! Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt az ismert zenész

Váratlanul meghalt az ismert zenész

A gi­tá­ros csu­pán 52 éves volt.

A gi­tá­ros csu­pán 52 éves volt, a világ most egy fiút, egy test­vért, egy nagy­bá­csit, egy mű­vészt, ze­nészt és sze­rető ba­rá­tot vesz­tett el.

Gyászhír jött: Meghalt a sikeres rendező, többször volt Magyarországon

Gyászhír jött: Meghalt a sikeres rendező, többször volt Magyarországon

Élet­mű­vé­ből a Ma­gyar Film­in­té­zet és a Ma­gyar Te­le­ví­zió is ren­de­zett már so­ro­za­tot.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt az ismert magyar művész

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt az ismert magyar művész

Gaz­dag élet­mű­vet ha­gyott hátra; 92 esz­ten­dőt élt. Nyu­god­jék bé­ké­ben, mű­vész úr!

Gaz­dag élet­mű­vet ha­gyott hátra; 92 esz­ten­dőt élt. Nyu­god­jék bé­ké­ben, mű­vész úr!

Családja közölte a megrázó hírt: elhunyt a 29 éves közönségkedvenc

Családja közölte a megrázó hírt: elhunyt a 29 éves közönségkedvenc

A 29 éves sza­ká­csot egy té­vé­mű­sor­ból is­mer­hette meg a kö­zön­ség, de be­teg­sége le­győzte a fi­a­tal séfet.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az elismert magyar művész

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az elismert magyar művész

Fakan Ba­lázs 86 éves volt.

2006-ban Sz­kíta Arany­szar­vas-díjat, 2007-ben Film­mű­vész Szö­vet­ség életmű-díjat ka­pott.

Most közölték: 56 éves korában meghalt az ismert zenész

Most közölték: 56 éves korában meghalt az ismert zenész

Ha­lá­los kór tá­madta meg két éve, szer­ve­zete most adta fel a har­cot. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Ha­lá­los kór tá­madta meg két éve, szer­ve­zete most adta fel a har­cot. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt a legendás filmek zeneszerzője

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt a legendás filmek zeneszerzője

Az Oscar-díjas mű­vészt szom­batra vir­ra­dóra, ott­ho­ná­ban érte a halál. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Az Oscar-díjas mű­vészt szom­batra vir­ra­dóra, ott­ho­ná­ban érte a halál. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Rejtélyes körülmények között meghalt a népszerű zenész

Rejtélyes körülmények között meghalt a népszerű zenész

Ze­ne­ka­rá­nak leg­utolsó al­buma 2008-ban jött ki, az éne­kes ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyei is­me­ret­le­nek.

Szomorú hírt közölt a család: elhunyt a sztárszínész felesége

Szomorú hírt közölt a család: elhunyt a sztárszínész felesége

Éjjel agy­vér­zést ka­pott.

A Ma­gyar­or­szá­gon is nép­szerű so­ro­zat sztár­já­nak fe­le­sége éjjel agy­vér­zést ka­pott.

Most jött a hír, elhunyt Andy Vajna

Most jött a hír, elhunyt Andy Vajna

Éle­té­nek 75. évé­ben hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban el­hunyt Andy Vajna, a ma­gyar és a nem­zet­közi film­ipar meg­ha­tá­rozó alakja.

Éle­té­nek 75. évé­ben hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban el­hunyt Andy Vajna, a ma­gyar és a nem­zet­közi film­ipar meg­ha­tá­rozó alakja.

Szomorú hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt sorozatszínész

Szomorú hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt sorozatszínész

Sokan gyá­szol­ják a mű­vészt, akit 97 éve­sen ért a halál. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Sokan gyá­szol­ják a mű­vészt, akit 97 éve­sen ért a halál. Nyu­god­jék bé­ké­ben!

Gyászol a legendás magyar zenekar, így búcsúznak

Gyászol a legendás magyar zenekar, így búcsúznak

Vá­rat­lan tra­gé­dia érte a ze­ne­kart.

Vá­rat­lan tra­gé­dia érte a ze­ne­kart, az újév első nap­jai szo­mo­rúan tel­nek. Tra­gi­kus hírt ka­pott a Tank­csapda.

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt színész

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­dí­jat ka­pott.

Mun­kás­sá­gáért élet­mű­díj­ban is ré­sze­sült, 73 éves volt a mű­vész. Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt Mészöly Kálmán hűséges segédedzője

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt Mészöly Kálmán hűséges segédedzője

Te­me­tése ja­nuár 18-án 10.30 óra­kor lesz a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Te­me­tése ja­nuár 18-án 10.30 óra­kor lesz a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Most kaptuk a tragikus hírt: Meghalt Dargay Lajos

Most kaptuk a tragikus hírt: Meghalt Dargay Lajos

A Príma-díjas ma­gyar mű­vész 72 éves volt, te­me­tése ja­nuár 11-én egy órá­tól lesz a Hat­vani te­me­tő­ben.

A Príma-díjas ma­gyar mű­vész 72 éves volt, te­me­tése ja­nuár 11-én egy órá­tól lesz a Hat­vani te­me­tő­ben.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás sportriporter

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a legendás sportriporter

76 éves volt a ki­váló ri­por­ter, aki­nek egyik leg­hí­re­sebb ri­port­ala­nya Hulk Hogen volt.

76 éves volt a ki­váló ri­por­ter, aki­nek egyik leg­hí­re­sebb ri­port­ala­nya Hulk Hogen volt.

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt a fiatal magyar sportoló

Tragikus hírt kaptunk: Váratlanul meghalt a fiatal magyar sportoló

Mind­össze 49 éve­sen volt.

Fáj­dal­ma­san fi­a­ta­lon, mind­össze 49 éve­sen hunyt el Bence. Is­me­rő­sei, ba­rá­tai és sport­tár­sai is gyá­szol­ják.

Most közölték a tragikus hírt: Meghalt Szamosi Mariann

Most közölték a tragikus hírt: Meghalt Szamosi Mariann

Sokat kö­szön­het­nek neki az ol­va­sók.

Ked­ves, nyi­tott sze­mé­lyi­ség volt, ren­ge­te­get kö­szön­het­nek neki az ol­va­sók.

Tragikus hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Tragikus hírt közöltek: Meghalt a Kossuth-díjas magyar művész

Idén áp­ri­lis­ban ün­ne­pelte 70. szü­le­tés­nap­ját, sú­lyos beteg volt az is­mert ma­gyar író.

Idén áp­ri­lis­ban ün­ne­pelte 70. szü­le­tés­nap­ját, sú­lyos beteg volt az is­mert ma­gyar író.

Most jelentették be: elhunyt Clint Eastwood egykori szerelme

Még csak most jelentették be: elhunyt Clint Eastwood egykori szerelme

Az Os­carra je­lölt szí­nésznő sú­lyos be­teg­ség­gel küz­dött, végül szív­ro­ham­ban hunyt el.

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

Tragikus hírt kaptunk: 48 évesen meghalt a híres zenész

Sú­lyos be­teg­ség vitte el.

2005-ben egy két­le­me­zes ret­ros­pek­tív vá­lo­ga­tás je­lent meg ze­ne­ka­rá­nak mun­kás­sá­gá­ból.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az USA egykori elnöke

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt az USA egykori elnöke

Kór­ház­ban ápol­ták a po­li­ti­kust, 93 éves volt.

Kór­ház­ban ápol­ták a po­li­ti­kust, 93 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nye­i­ről egy­előre nem adott bő­vebb tá­jé­koz­ta­tást az ame­ri­kai sajtó.

Most kaptuk a hírt: Meghalt Csizmazia Tamás

Most kaptuk a hírt: Meghalt Csizmazia Tamás

Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon, 60 éve­sen hunyt el. Több Nem­zet­közi Kis­vas­úti Kon­fe­ren­ciát is szer­ve­zett.

Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon, 60 éve­sen hunyt el. Több Nem­zet­közi Kis­vas­úti Kon­fe­ren­ciát is szer­ve­zett.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar vezetőedző

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar vezetőedző

Nem­rég ki­tün­te­tést ve­he­tett át.

Nem­rég ki­tün­te­tést ve­he­tett át.

Megszólalt a rendőrség a fiatal magyar sztár haláláról

Megszólalt a rendőrség a fiatal magyar sztár haláláról

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a 18 éves vlog­ger, a ba­rá­tai sze­rint agy­vér­zést ka­pott.

Összeomlott a gyásztól Kiszel Tünde, lesújtó hírt kapott

Összeomlott a gyásztól Kiszel Tünde, lesújtó hírt kapott

A nap­tár­díva Fa­ce­book-ol­da­lán osz­tott meg egy tra­gi­kus hírt.

A nap­tár­díva Fa­ce­book-ol­da­lán osz­tott meg egy tra­gi­kus hírt.

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

Most kaptuk a hírt: betegségben hunyt el a 63 éves magyar színész

A szí­nész a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt.

A szí­nész és ren­dező a szat­már­né­meti Harag György Tár­su­lat örö­kös tagja volt.

Gyászhír érkezett: rejtélyes körülmények között hunyt el a zenész

Gyászhír érkezett: rejtélyes körülmények között hunyt el a zenész

A basszus­gi­tá­rost 47 éves ko­rá­ban érte a halál, de egy­előre nem tudni mi okozta a tra­gé­diát.

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Gyászhírt kapott a család: elhunyt a Görögországban eltűnt magyar férfi

Az idős férfi egye­dül in­dult nya­ralni, pedig csa­ládja arra kérte, hogy ne men­jen, hi­szen ide­gen nyel­ve­ket sem ismer.

Megható fotó, így néz ki Sinkovits Imre sírja

Megható fotó, így néz ki most Sinkovits Imre sírja

A Ri­post a Bu­da­pesti Te­met­ke­zési In­té­zet ide­gen­ve­ze­tő­jé­vel, Szil­ágyi Ri­tá­val lá­to­ga­tott el a te­me­tőkbe is, hogy szá­mos kü­lön­le­ges sírt mu­tas­son be az ol­va­sók­nak.

El­hunyt sze­ret­te­in­ket lá­to­gatva kü­lön­le­ges, oly­kor éle­tük­ben meg­kö­ze­lít­he­tet­len al­ko­tók sír­ja­i­val is ta­lál­koz­ha­tunk a te­me­tők­ben. A Ri­post a Bu­da­pesti Te­met­ke­zési In­té­zet ide­gen­ve­ze­tő­jé­vel, Szil­ágyi Ri­tá­val lá­to­ga­tott el a te­me­tőkbe is, hogy szá­mos kü­lön­le­ges sírt mu­tas­son be az ol­va­sók­nak.

Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Lakásában bukkantak a fiatal zenész holttestére

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket, de ők már csak a halál be­áll­tát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Ba­rátja azon­nal hívta a men­tő­ket, de ők már csak a halál be­áll­tát tud­ták meg­ál­la­pí­tani.

Tragédia a pályán: holtan rogyott össze a 13 éves focista

Tragédia a pályán: holtan rogyott össze a 13 éves focista

A fiút esély sem volt meg­men­teni.

A fiút esély sem volt meg­men­teni, már a kór­ház­ban sem tud­tak rajta se­gí­teni.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a kiváló magyar sportoló

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a kiváló magyar sportoló

Ta­valy volt 45 éve, hogy bé­kés­csa­bai szí­nek­ben el­ső­ként vett részt az olim­pián.

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Megható módon emlékezik a Magyar Televízió szombat este Kerényi Imrére

Az el­hunyt Ke­ré­nyi Im­rére em­lé­ke­zik szom­ba­ton 20.05 perc­kor az M5 kul­tu­rá­lis csa­torna.

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt magyar tévés

Lánya közölte a tragikus hírt: Meghalt a közkedvelt magyar tévés

A ma­gyar te­le­ví­zi­ó­zás le­gen­dás alakja 85 éves volt.

A ma­gyar te­le­ví­zi­ó­zás le­gen­dás alakja 85 éves volt.

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Lesújtó hírt kaptunk: Meghalt Balázs Oszkár

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban ré­sze­sült.

Az is­mert ze­nész 2016-ban Óbuda Kul­tú­rá­jáért díj­ban, 2017-ben a Ma­gyar Ér­dem­rend lo­vag­ke­resztje pol­gári ta­go­zata ki­tün­te­tés­ben ré­sze­sült.

Kollégája jelentette be a hírt, betegségben hunyt el a magyar színésznő

Kollégája jelentette be a hírt, betegségben hunyt el a magyar színésznő

A ma­gyar szí­nésznő so­káig küz­dött sú­lyos be­teg­sé­gé­vel, de már nem tudta le­győzni a kórt.

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre

Tragikus hírt jelentettek be: Meghalt Kerényi Imre, Kossuth-díjas rendező

Csak 74 éves volt, vá­rat­la­nul érte ha­lál­híre a szín­házi szak­mát.

Csak 74 éves volt, vá­rat­la­nul érte ha­lál­híre a szín­házi szak­mát.

Tragikus hírt közölt a család: Meghalt a közkedvelt magyar művész

Tragikus hírt közölt a család: Meghalt a közkedvelt magyar művész

Ko­ráb­ban ki­tün­te­tést ve­he­tett át 1956 szel­lemi örök­sé­gé­nek ápo­lá­sáért.

Ko­ráb­ban ki­tün­te­tést ve­he­tett át 1956 szel­lemi örök­sé­gé­nek ápo­lá­sáért.

Szomorú hír érkezett: Meghalt Szabó Lajos

Szomorú hír érkezett: Meghalt Szabó Lajos

Az el­múlt 20 évben ak­tí­van te­vé­keny­kedő tagja volt a dél­vi­déki köz­élet­nek.

Az el­múlt húsz évben ak­tí­van te­vé­keny­kedő tagja volt a dél­vi­déki köz­élet­nek, 72 éve­sen érte a halál.

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia Carrie Fisher házánál

Szívszorító, ezt találta Liptai Claudia Carrie Fisher házánál

Fo­tó­kat is csa­tolt!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val és ba­rá­ta­i­val nya­ral Ame­ri­ká­ban.

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Szomorú hír jött: feladta a rák elleni küzdelmet a 32 éves neves zenész

Még az utolsó pár napja előtt is ke­mé­nyen dol­go­zott.

Még az utolsó pár napja előtt is ke­mé­nyen dol­go­zott, ám egy hete kór­házba ke­rült, ahon­nan már nem tér­he­tett haza.

Tragikus hírt közölt a kiadó: Meghalt a magyarok kedvenc írója

Tragikus hírt közölt a kiadó: Meghalt a magyarok kedvenc írója

Ha­lála előtt né­hány hét­tel je­len­tette be, hogy nem ír több köny­vet.

Ha­lála előtt né­hány hét­tel je­len­tette be, hogy nem ír több köny­vet.

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

Megtört a család, így emlékeznek az újpesti balesetben elhunyt rendőrre

A szü­lők nem tud­nak a régi la­kás­ban meg­ma­radni, mert min­den a fi­ukra em­lé­kez­teti őket.

Felesége közölte a tragikus hírt: Meghalt a Kossuth-díjas művész

Felesége közölte a tragikus hírt: Meghalt a Kossuth-díjas művész

Az is­mert mű­vész nem­csak al­ko­tott, hanem ta­ní­tott is.

Az is­mert mű­vész nem­csak al­ko­tott, hanem ta­ní­tott is. Fáj­dal­mas űrt ha­gyott most maga után...