CÍMKE: 'édesanya'

Nagyobb a baj mint hittük? Rejtélyes képet posztolt Britney édesanyja

Nagyobb a baj mint hittük? Rejtélyes képet posztolt Britney édesanyja

A pop­sztár vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól és se­gít­sé­get kért a szak­em­be­rek­től.

FRISS HÍREK

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Gróf Dá­vid­nak, a Hon­véd ka­pu­sá­nak 2007-ben tá­mad­ták meg az anyu­ká­ját.

Gróf Dá­vid­nak, a Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Drámai vallomás: nem hallgat tovább a budapesti túszejtő édesanyja

Drámai vallomás: nem hallgat tovább a budapesti túszejtő édesanyja

A nő fia a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről szö­kött meg, majd ko­csi­val me­ne­kült.

A nő fia a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről szö­kött meg, majd ko­csi­val me­ne­kült a rend­őrök elől.

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

A 9 éves kisfiú hol­lé­té­ről sem­mit sem lehet tudni, csak az sejt­hető, hogy az édes­anyja vitte el ott­hon­ról.

Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Balhé a korisoknál? Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Az olim­piai baj­nok spor­toló édes­anyja sze­rint Elise Ch­ris­tie nem sé­re­lem­ből mu­ta­tott be a fi­á­nak. Ők csak mo­so­lyog­tak a moz­du­la­ton.

Az olim­piai baj­nok spor­toló édes­anyja sze­rint Elise Ch­ris­tie nem sé­re­lem­ből mu­ta­tott be a fi­á­nak. Ők csak mo­so­lyog­tak a moz­du­la­ton.

Lesújtó hír jött Zámbó Jimmy családjától: a Király édesanyja a felépülésért küzd

Lesújtó hír jött Zámbó Jimmy családjától: a Király édesanyja a felépülésért küzd

Anna néni már a ka­rá­csonyt sem tölt­hette ott­hon, a sze­ret­tei kö­ré­ben.

Anna néni már a ka­rá­csonyt sem tölt­hette ott­hon, a sze­ret­tei kö­ré­ben.

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Rövid poszt­ban tu­datta, mi tör­tént.

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett, így mi­atta nem tud részt venni a Sz­tár­ban Sztár élő­show-jában.

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Nem akarja látni többé...

At­tila azóta nem tartja a kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, hogy 2002-ben 17 év sza­bad­ság­vesz­tésre ítél­ték és már nem is akarja látni őket ebben az élet­ben.

Borzasztó tragédia: répapucolás miatt halt meg egy magyar nő

Borzasztó tragédia: répapucolás miatt halt meg egy magyar nő

A gyá­szoló férj sze­retné, fel­hívni min­denki fi­gyel­mét a ve­szélyre.

A gyá­szoló férj sze­retné, fel­hívni min­denki fi­gyel­mét a ve­szélyre. A tra­gé­dia egy át­la­gos szom­bati ré­pa­pu­co­lás­sal kez­dő­dött. Három gyer­me­ket és élete sze­rel­mét hagyta ma­gára az asszony. To­vábbi rész­le­tek...

Édesanyja holtan találta a három hónapos budapesti kisfiút

Édesanyja holtan találta a három hónapos budapesti kisfiút

Bor­zasztó tra­gé­dia rá­zott meg egy öt tagú bu­da­pesti csa­lá­dot.

Bor­zasztó tra­gé­dia rá­zott meg egy öt tagú bu­da­pesti csa­lá­dot szom­bat éj­szaka. A XV. ke­rü­let­ben egy fi­a­tal édes­anya ta­lált rá hol­tan a három hó­na­pos kisfi­ára. Meg­rázó rész­le­tek a cikk­ben!

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Be­telt a pohár.

A siket mo­dell­nél be­telt a pohár és a Mokka keddi élő adá­sá­ban szó­lalt meg.

Magyar édesanya könyörög a gyermeke életéért

Könyörög a magyar anya, hogy ne kapcsolják le a gépről a gyerekét

Óri­ási vi­hart ka­var­tak a mon­da­tai.

Óri­ási vi­hart ka­vart az in­ter­ne­ten egy édes­anya posztja. "Le sze­ret­nék kap­csolni a lé­le­gez­te­tő­gép­ről..."

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly kis­lá­nya már 12 éves és szép las­san bon­to­gatni kezdi szár­nyait.

Családi tragédia: szerettei előtt, a nyílt utcán végeztek az anyával

Családi tragédia: szerettei előtt, a nyílt utcán végeztek az anyával

A fi­a­tal édes­anyát még meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de ő a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Re­a­gált a siket mo­dell a vá­dakra.

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a siket mo­dell a vá­dakra.

Két héten át zokogott Liptai Claudia

Két héten át zokogott Liptai Claudia

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét mé­lyen érin­tette a bar­lang­ban re­kedt thai­földi ka­ma­szok tör­té­nete. Végig kö­vette az ese­mé­nye­ket.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét mé­lyen érin­tette a bar­lang­ban re­kedt thai­földi ka­ma­szok tör­té­nete. Végig kö­vette az ese­mé­nye­ket.

Elképesztő fotó, így még biztosan nem láttad Kapócs Zsókát

Elképesztő fotó, így még biztosan nem láttad Kapócs Zsókát

A gyö­nyörű szí­nésznő szí­ve­sen em­lék­szik vissza gyer­mek­ko­rára, még akkor is, ha sokat köl­töz­tek szü­le­i­vel.

A szí­nésznő szí­ve­sen em­lék­szik vissza gyer­mek­ko­rára, még akkor is, ha sokat köl­töz­tek szü­le­i­vel.

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete...

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie.

Félholtra verte a csecsemőjét egy anya

Hihetetlen, ezért napolták el a csecsemőjét félholtra verő nő tárgyalását

To­vábbra sincs íté­let a ha­lász­te­leki nő ügyé­ben.

To­vábbra sincs íté­let a ha­lász­te­leki nő ügyé­ben, aki fél­holtra verte a pár­hó­na­pos cse­cse­mő­jét két évvel ez­előtt.

Váratlan fordulat: Kiderült az igazság a magyar rocklegenda eltitkolt fiáról

Váratlan fordulat: Kiderült az igazság a magyar rocklegenda eltitkolt fiáról

Itt a meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len bi­zo­nyí­ték...

Itt a meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len bi­zo­nyí­ték, mely­nek ha­tá­sára a rock­le­genda vég­leg fel­lé­le­gez­het. Vita nincs, Ba­lázs nem az ő fia!

Egymást segítik lelkileg A Nagy Duett győztesei

Egymást segítik lelkileg A Nagy Duett győztesei

Osz­toz­nak egy­más fáj­dal­má­ban is, hi­szen mind­ket­ten na­gyon korán néz­tek szembe a fel­dol­goz­ha­tat­lan­nal...

Osz­toz­nak egy­más fáj­dal­má­ban is, hi­szen mind­ket­ten na­gyon korán néz­tek szembe a fel­dol­goz­ha­tat­lan­nal...

Nem valósulhat meg Liptai Claudia nagy vágya az esküvőjén

Nem valósulhat meg Liptai Claudia nagy vágya az esküvőjén

Egyre kö­ze­le­dik a nap.

Egyre kö­ze­le­dik a nap, ami­kor A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője ki­mondja az igent vő­le­gé­nyé­nek, Pa­taki Ádám­nak. Lip­tai Cla­u­dia na­gyon iz­ga­tott az es­küvő miatt.

Elhunyt édesanyjának írt levelet Liptai Claudia

Szomorú megemlékezés, elhunyt édesanyjának írt levelet Liptai Claudia

A szí­nésznő meg­ható so­rok­kal és egy közös fo­tó­val em­lé­ke­zett vissza édes­any­jára.

Kettős tragédia Hortnál: könnyek közt szólalt meg a gyászoló édesanya

Kettős tragédia Hortnál: könnyek közt szólalt meg a gyászoló édesanya

A nő sem érti, hogy anyja miért ve­tette magát vonat elé a kis Be­net­tel.

A nő sem érti, hogy anyja miért ve­tette magát vonat elé a kis Be­net­tel a kar­ján.

Szívszorító videó, kamerák előtt sírta el magát A Nagy Duett sztárja

Szívszorító videó, kamerák előtt sírta el magát A Nagy Duett sztárja

El­pi­tye­re­dett a pró­bán A Nagy Duett ver­seny­zője. Nehéz fel­adat előtt áll.

El­pi­tye­re­dett a pró­bán A Nagy Duett ver­seny­zője. Nehéz fel­adat előtt áll.

Üvöltött a sokktól Keresztes Ildikó: durva, ami vele történt

Üvöltött a sokktól Keresztes Ildikó: durva, ami vele történt

A nép­szerű éne­kesnő meg­hök­kentő tör­té­ne­tet me­sélt el a múlt­já­ból.

A nép­szerű éne­kesnő meg­hök­kentő tör­té­ne­tet me­sélt el a múlt­já­ból.

Drámai hírt kapott a sztár, édesanyja komoly balesetet szenvedett

Drámai hírt kapott a sztár, édesanyja komoly balesetet szenvedett

A 42 éves Rus­sel Brand a fel­lé­pé­sét is le­mondta, hogy a nehéz pil­la­na­tok­ban édes­anyja mel­lett le­hes­sen.

Ez forró, falatnyi bikiniben mutatta meg bájait Hódi Pamela

Ez forró, falatnyi bikiniben mutatta meg bájait Hódi Pamela

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett, egy szál für­dő­ru­há­ban fo­tózta magát a tükör előtt.

Megmutatta a mellét: így szoptat a magyar sztár barátnője

Megmutatta a mellét: így szoptat a magyar sztár barátnője

Szív­me­len­gető intim fotó ké­szült.

Szív­me­len­gető intim fotó ké­szült a ször­fös­ről és kisfi­á­ról, mégis sokan rosszall­ják. A kép és a kom­men­tár miatt is cél­táb­lává vált a baj­noknő.

Lánya miatt hagyta el az országot Liptai Claudia

Lánya miatt hagyta el az országot Liptai Claudia

Nem hagy­hatta ma­gára Pan­kát.

Lip­tai Cla­u­dia nem hagy­hatta ma­gára Pan­kát, aki élete egyik leg­na­gyobb meg­mé­ret­te­té­sén vett részt a hét­vé­gén.

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír, és hoz­zá­tette: rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír! Rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

Egy magyar édesanya megrázó vallomása: még mindig várja eltűnt fiát

Egy magyar édesanya megrázó vallomása: még mindig várja eltűnt fiát

Az anya ta­valy be­szélt utol­jára a fi­á­val, de még min­dig nem adta fel a re­ményt, hogy egy­szer újra lát­hatja.

Milliós pert indított Kefir és családja

Milliós pert indított Kefir és családja

Az éne­kes édes­anyja 2016 au­gusz­tu­sá­ban szen­ve­dett bal­ese­tet.

Az éne­kes édes­anyja 2016 au­gusz­tu­sá­ban szen­ve­dett bal­ese­tet, mely­nek kö­vet­kez­té­ben ma­ra­dandó agy­ká­ro­so­dása lett.

Elárulta a magyar színésznő, kinek köszönheti a Kossuth-díját

Elárulta a magyar színésznő, kinek köszönheti a Kossuth-díját

A ma is aktív és gyö­nyörű Tor­dai Te­ri­nek 76 éve­sen is ren­ge­teg terve van.

A még ma is aktív és gyö­nyörű Tor­dai Te­ri­nek 76 éve­sen is ren­ge­teg terve van.

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba.

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba az arany­ér­mes fiúk ma­mája. Sza­bi­nát még a döntő meg­né­zé­sé­től is el­til­tot­ták az or­vo­sai.

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud.

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud. A jég­pá­lyá­tól sem tu­dott el­sza­kadni Léna miatt.

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon.

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon.

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

A te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Ne­gyed éve hunyt el a ze­nész, Mar­git néni még min­dig kép­te­len el­fo­gadni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get, és a te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Csecsemőgyilkosság, családjára sem kíváncsi a pásztói anya

Csecsemőgyilkosság, családjára sem kíváncsi a pásztói anya

H. Mó­nika csak az ügy­véd­jé­vel tartja a kap­cso­la­tot.

H. Mó­nika csak az ügy­véd­jé­vel tartja a kap­cso­la­tot, gyer­me­kei sem tud­ják a tel­jes igaz­sá­got édes­any­juk­ról.

Szívszorító vallomás VV Fanni édesanyjától, fájdalmas dolgokat mondott

Szívszorító vallomás VV Fanni édesanyjától, fájdalmas dolgokat mondott

A mai napig nem tudta fel­dol­gozni lánya el­vesz­té­sét.

A mai napig nem tudta fel­dol­gozni lánya el­vesz­té­sét. Meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott.

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Mi tör­tén­he­tett pon­to­san?

Sem­mit sem tu­dott a Csende csa­lád arról a ko­rábbi tra­gé­di­á­ról, ami ugyan­ott tör­tént, ahol ők is el­ve­szí­tet­ték sze­re­tett csa­lád­tag­ju­kat, Fejes Évát.

Borzalmas, mit művelt egy gyerekkel a magyar édesanya, feljelentették

Borzalmas, mit művelt egy gyerekkel a magyar édesanya, feljelentették

Meg­ha­ra­pott egy anyuka egy kis­gye­re­ket a pécsi böl­cső­dé­ben, mi­u­tán az ko­ráb­ban meg­ha­rapta gye­re­két.

Borzalom, holtan találtak háza előtt a kettős életet élő édesanyára

Borzalom, holtan találtak háza előtt a kettős életet élő édesanyára

A 42 éves csa­lád­anya a hét­köz­na­po­kon vissza­fo­gott há­zi­asszony volt, de az in­ter­ne­ten kor­ha­tá­ros ké­pek­kel ke­re­sett pénzt.

Óriási fájdalmáról vallott a sztár, édesanyja szörnyű dolgot tett vele

Óriási fájdalmáról vallott a sztár, édesanyja szörnyű dolgot tett vele

A Van Hel­sing fő­sze­rep­lő­jé­nek egy na­gyon szo­morú dolog ha­tá­rozta meg a gyer­mek­ko­rát.

Így temették el az Újlak utcában meggyilkolt nőt

Így temették el az Újlak utcában meggyilkolt nőt

Végső út­jára kí­sér­ték sze­ret­tei a 20 éves É. Vi­vi­ent, aki­vel ko­rábbi párja vég­zett ja­nuár 7-én, Rá­kos­ke­reszt­úron.

Végső út­jára kí­sér­ték sze­ret­tei a 20 éves É. Vi­vi­ent, aki­vel ko­rábbi párja fegy­ver­rel vég­zett ja­nuár 7-én, Rá­kos­ke­reszt­úron.

Édesanyja állapota miatt retteg a szívtipró magyar színész

Édesanyja állapota miatt retteg a szívtipró magyar színész

Nincs jól Pin­tér Tibor édes­anyja, aki évek­kel ez­előtt már le­győzte a méh­nyak­rá­kot.

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Az éne­kesnő elő­ször be­szélt arról, hogy mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos ka­rá­cso­nyi napon.

Szívszorító, eddig titkolta édesanyja halálát Mohamed Fatima

Szívszorító, eddig titkolta édesanyja halálát Mohamed Fatima

A csa­ládi tra­gé­di­á­ról most elő­ször be­szélt a FEM3 Café című mű­sor­ban.

A csa­ládi tra­gé­di­á­ról most elő­ször be­szélt a FEM3 Café című mű­sor­ban.

Munkába menekül a gyász elől Nótár Mary

Munkába menekül a gyász elől Nótár Mary

A nép­szerű éne­kesnő a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy fotót az or­szág há­zi­bu­lija, a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi pró­bá­já­ról.

Az éne­kesnő a hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy fotót az or­szág há­zi­bu­lija, a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi pró­bá­já­ról.

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Haj­dú­szo­bosz­lón te­met­ték el.

Hár­ma­s­ik­rek­nek adott éle­tet Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett, aki még lát­hatta kin­cseit, majd össze­om­lott a ke­rin­gése és meg­halt. Szer­dán te­met­ték el Haj­dú­szo­bosz­lón.

Titokban temette el édesanyját a legendás énekes

Titokban temette el édesanyját a legendás énekes

Elton John el­bú­csú­zott any­já­tól.

Elton John kény­te­len volt örökre el­bú­csúzni any­já­tól, alig né­hány hó­nap­pal a bé­kü­lé­sük után.

Eltemették a hármas ikrek anyukáját

Eltemették a hármas ikrek anyukáját

Meg­tör­ten, han­go­san zo­kogva állt Fá­bián Tamás imá­dott fe­le­sége, Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett sír­já­nál. Sze­ret­tei bú­csúz­tat­ták a szü­lő­ágyon el­hunyt édes­anyát.

Meg­tör­ten, han­go­san zo­kogva állt Fá­bián Tamás imá­dott fe­le­sége, Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett sír­já­nál szerda dél­előtt. Csa­lád­tag­jai, ba­rá­tai és is­me­rő­sei kí­sér­ték végső út­jára a múlt év végén hár­ma­s­ik­rek­nek éle­tet adó, majd a szü­lő­ágyon el­hunyt édes­anyát.

Durván összekapott édesanyjával a szexi énekesnő, orvost kellett hívni

Durván összekapott édesanyjával a szexi énekesnő, orvost kellett hívni

Se­lena Gomez és Jus­tin Bi­eber újra egy párt al­kot­nak.

Se­lena Gomez és Jus­tin Bi­eber újra egy párt al­kot­nak, de ennek sokan nem örül­nek.

Rendkívüli változás Keresztes Ildikó magánéletében: Kitálalt az énekesnő!

Rendkívüli változás Keresztes Ildikó magánéletében: Kitálalt az énekesnő!

Ennél jobb dolog nem is tör­tén­he­tett volna Ke­resz­tes Il­di­kó­val! Meg­szűnt benne a fé­le­lem, a fo­lya­ma­tos ag­gó­dás és stressz!

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Az asszony úgy érzi, lánya még élet­ben van.

Mi­köz­ben a rend­őr­ség már egy hete gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz, a fi­a­tal lány édes­anyja ha­za­várja gyer­me­két a csa­ládi házba...

Drámai közlemény, ez okozta a hármasikres magyar anyuka halálát

Drámai közlemény, ez okozta a hármasikres magyar anyuka halálát

Szo­morú hírt kö­zölt a Deb­re­ceni Egye­tem.

Szo­morú hírt kö­zölt a Deb­re­ceni Egye­tem Kli­ni­kai Köz­pont Szü­lé­szeti és Nő­gyó­gyá­szati Kli­ni­kája.

Most jelentette be a sztár: tragédia történt Elton John családjában

Most jelentette be a sztár: tragédia történt Elton John családjában

A vi­lág­hírű mű­vész sok­kot ka­pott, egy évek óta hú­zódó vita miatt ugyanis kevés időt tölt­he­tett édes­any­já­val.

A vi­lág­hírű mű­vész sok­kot ka­pott, egy évek óta hú­zódó vita miatt ugyanis kevés időt tölt­he­tett édes­any­já­val.

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni a döntésbe

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni a döntésbe

Mély fáj­da­lom­mal és fe­szült­ség­gel a szí­vük­ben bú­csúz­tak el.

Mély fáj­da­lom­mal és fe­szült­ség­gel a szí­vük­ben bú­csúz­tak el.

Som Lajos édesanyja: Kegyeletsértő, amit a fiammal tesznek

Som Lajos édesanyja: Kegyeletsértő, amit a fiammal tesznek

Mér­he­tet­len lelki fáj­da­lom gyötri...

Mér­he­tet­len lelki fáj­da­lom gyötri Som Lajos 86 éves, be­te­ges­kedő édes­any­ját. Mar­git néni zo­kogva nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak.

Kulcsár Edina posztja megint kiverte a biztosítékot, ez tényleg sok

Kulcsár Edina posztja megint kiverte a biztosítékot, ez tényleg sok

A volt szép­ség­ki­rálynő újra ma­gára ha­ra­gí­totta kö­ve­tőit Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Kidobták Győzikét egy kávézóból

Kínos, kidobták Gáspár Győzőt egy kávézóból

Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val.

Gás­pár Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val.

Megdöbbentő, mit tett egy nő a gyerekével az utcán

Megdöbbentő, mit tett egy nő a gyerekével az utcán

Az egé­szet ka­me­rá­val rög­zí­tet­ték.

Az egé­szet ka­me­rá­val rög­zí­tet­ték és ki­tet­ték a Twit­terre.

Tragédia, összeomlott a gyásztól Antonio Banderas

Tragédia, összeomlott a gyásztól Antonio Banderas

Az 57 éves vi­lág­sztár a Fa­ce­boo­kon tette közzé a le­sújtó hírt. Egy fe­kete-fehér kép­pel bú­csú­zott.

Az 57 éves vi­lág­sztár a Fa­ce­boo­kon tette közzé a le­sújtó hírt. Egy fe­kete-fehér kép­pel bú­csú­zott.

Kerekesszékes anyukájával jár futni
a 30 éves magyar programozó

Kerekesszékes anyukájával jár futni a 30 éves magyar programozó

Egy fi­a­tal­em­ber úgy fu­tott 42 ki­lo­mé­tert, hogy köz­ben ke­re­kes­szék­ben tolta maga előtt az édes­any­ját

Nem lesz ott Szabó Zsófi férje a szülőszobában. Mi történt?

Nem lesz ott Szabó Zsófi férje a szülőszobában. Mi történt?

A mű­sor­ve­ze­tő­nőre na­gyon vi­gyáz édes­anyja, min­den­hová ő kí­séri el.

A mű­sor­ve­ze­tő­nőre na­gyon vi­gyáz édes­anyja, min­den­hová ő kí­séri el, úgy néz ki, a szü­lő­szo­bába is.

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

A mos­ta­ná­ban főleg hó­dí­tá­sa­i­ról el­hí­re­sült szí­nész vers­ben mondta el.

A mos­ta­ná­ban főleg hó­dí­tá­sa­i­ról el­hí­re­sült szí­nész vers­ben mondta el.

Rengeteg édesanya szemébe csalt könnyet Szinetár Dóra üzenete

Rengeteg édesanya szemébe csalt könnyet Szinetár Dóra üzenete

A szí­nésznő Fa­ce­book-ol­da­lán egy meg­ható be­jegy­zés­sel em­lé­ke­zett meg a cso­dá­ról, amit ő már há­rom­szor is át­él­he­tett.

Ezért nem mondott volna le Down-szindrómás kisfiáról Szinetár Dóra

Ezért nem mondott volna le Down-szindrómás kisfiáról Szinetár Dóra

Kevés olyan bátor nő van, mint Szi­ne­tár Dóra, aki bár­mi­lyen ne­héz­ség­gel képes szem­be­nézni.

Ezért nem hívja meg az esküvőjére édesanyját Vámos Erika

Ezért nem hívja meg az esküvőjére édesanyját Vámos Erika

A mű­sor­ve­zető el sem mondta anyu­ká­já­nak, hogy ha­ma­ro­san oltár elé áll.

A mű­sor­ve­zető el sem mondta anyu­ká­já­nak, hogy ha­ma­ro­san oltár elé áll.

Napi sokk: Tóth Gabi anyukája tud teleportálni

Napi sokk: Tóth Gabi anyukája tud teleportálni

Könnyen lehet, hogy Ga­biék kert­jé­ben nem elég a sáv­szé­les­ség és ez okozza az ér­zéki csa­ló­dást, de...

Könnyen lehet, hogy Ga­biék kert­jé­ben nem elég a sáv­szé­les­ség és ez okozza az ér­zéki csa­ló­dást, de ha nem ezzel van a baj...

Nem hiszed el, kit kényeztetett nyelvével a magyar sztár

Nem hiszed el, kit kényeztetett nyelvével a magyar sztár

Kiss Endi ne­he­zen tudja meg­tar­tóz­tatni magát, ha jön az érzés, hát jön.

Ez a férfi gyújtotta az édesanyjára a lakást

Ez a férfi gyújtotta az édesanyjára a lakást

Be­zárta any­ját a szo­bába, tüzet gyúj­tott, majd le­lé­pett.

Be­zárta a szo­bába az édes­any­ját, majd rá­gyúj­totta a la­kást egy deb­re­ceni férfi. Most kö­rözi a rend­őr­ség.

Fiaival termesztette a drogot a niklai édesanya

Fiaival termesztette a drogot a niklai édesanya

Bur­ján­zott a kan­na­bi­szül­tet­vény a 43 éves anyuka kert­jé­ben, hu­szon­éves gyer­me­kei és élet­társa pedig se­gí­tet­ték a nagy mun­ká­ban.

Bur­ján­zott a kan­na­bi­szül­tet­vény a 43 éves anyuka kert­jé­ben, hu­szon­éves gyer­me­kei és élet­társa pedig se­gí­tet­ték a nagy mun­ká­ban. Csa­ládi vál­lal­ko­zást szá­molt fel a rend­őr­ség.