CÍMKE: 'édesanya'
FRISS HÍREK

Felfoghatatlan fájdalom: anyját ölelve halt meg a kislány a Hableányon

Felfoghatatlan fájdalom: anyját ölelve halt meg a kislány a Hableányon

Az el­süllyedt Hab­le­á­nyon ta­lál­ták meg az édes­anya és kis­lá­nya holt­tes­tét.

Az el­süllyedt Hab­le­á­nyon ta­lál­ták meg az édes­anya és kis­lá­nya holt­tes­tét.

Megrázó, sírva nyilatkozott fiáról a Hableány matrózának édesanyja

Megrázó, sírva nyilatkozott fiáról a Hableány matrózának édesanyja

A ha­jó­bal­eset ál­do­za­tait fo­lya­ma­to­san ke­re­sik a Du­ná­ban.

A ha­jó­bal­eset ál­do­za­tait fo­lya­ma­to­san ke­re­sik a Du­ná­ban.

Így mentette meg a beteg tűzoltót a hálás anyuka

Így mentette meg a beteg tűzoltót a hálás anyuka

Nem fe­lej­tette el, hogy mitt tett a lá­nyá­val, ezért meg­döb­bentő módon ezt is be­vál­lalta.

Nem fe­lej­tette el, hogy mitt tett a lá­nyá­val, ezért meg­döb­bentő módon ezt is be­vál­lalta.

Brutális gyilkosságról jött hír: végzett anyjával egy csongrádi férfi

Brutális gyilkosságról jött hír: végzett anyjával egy csongrádi férfi

A fi­a­talt a rend­őrök már el­fog­ták és őri­zetbe vet­ték. Egye­lőre nem tudni, hogy miért tá­madt rá az édes­any­jára.

Végre kiderülhet az igazság: ezért lett öngyilkos Szécsi Pál?

Végre kiderülhet az igazság: ezért lett öngyilkos Szécsi Pál?

A mai napig min­denki csak ta­lál­gat, miért dobta el ma­gá­tól az éle­tét a le­gen­dás éne­kes.

A mai napig min­denki csak ta­lál­gat, miért dobta el ma­gá­tól az éle­tét a le­gen­dás éne­kes.

Anyák napi ajándék: Megszületett Sarka Kata harmadik gyermeke

Anyák napi ajándék: Megszületett Sarka Kata harmadik gyermeke

A csi­nos mű­sor­ve­zető pont anyák nap­ján árulta el, hogy már há­rom­gyer­me­kes édes­anya lett!

Sokkoló kép fogadta az apát: halott édesanyjára borulva aludt a 3 éves Hanna

Sokkoló kép fogadta az apát: halott édesanyjára borulva aludt a 3 éves Hanna

A fi­a­tal édes­anya a föl­dön fe­küdt, ami­kor férje rá­ta­lált. Nem tud­ták meg­men­teni.

Igazán szívbemarkoló: Ez Liptai Claudia legnagyobb szerepe

Igazán szívbemarkoló: Ez Liptai Claudia legnagyobb szerepe

A mű­sor­ve­zető anyák napja al­kal­má­ból posz­tolt egy na­gyon meg­ható képet gyer­me­ke­i­vel.

A mű­sor­ve­zető anyák napja al­kal­má­ból posz­tolt egy na­gyon meg­ható képet gyer­me­ke­i­vel.

Nagyobb a baj mint hittük? Rejtélyes képet posztolt Britney édesanyja

Nagyobb a baj mint hittük? Rejtélyes képet posztolt Britney édesanyja

A pop­sztár vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól és se­gít­sé­get kért a szak­em­be­rek­től.

Ez durva: rászálltak Németh Kristóf édesanyjára, a rendőrség is nyomoz

Ez durva: rászálltak Németh Kristóf édesanyjára, a rendőrség is nyomoz

A ma­gyar sztár édes­any­já­tól is­me­ret­le­nek akar­tak ki­csalni pénzt, még­hozzá uno­ká­zós mód­szer­rel.

Mindent kiteregetett Kárpáti Rebeka, édesanyja tönkretette gyerekkorát

Mindent kiteregetett Kárpáti Rebeka, édesanyja tönkretette gyerekkorát

A szép­ség­ki­rálynő édes­anyja sú­lyos men­tá­lis prob­lé­mák­kal küzd.

A szép­ség­ki­rálynő édes­anyja sú­lyos men­tá­lis prob­lé­mák­kal küzd, ezért Kár­páti Re­be­ká­nak ké­sőbb szak­em­ber­hez is kel­lett for­dul­nia.

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

Fájó emlék, megtámadták a magyar sztárfocista édesanyját

A Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Gróf Dá­vid­nak, a Hon­véd ka­pu­sá­nak még 2007-ben tá­mad­ták meg az édes­any­ját.

Drámai vallomás: nem hallgat tovább a budapesti túszejtő édesanyja

Drámai vallomás: nem hallgat tovább a budapesti túszejtő édesanyja

A nő fia a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­ről szö­kött meg, majd ko­csi­val me­ne­kült a rend­őrök elől.

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

Már tehetetlen a rendőrség: felhívást tett közzé a 9 éves fiú érdekében

A 9 éves kisfiú hol­lé­té­ről sem­mit sem lehet tudni, csak az sejt­hető, hogy az édes­anyja vitte el ott­hon­ról.

Kozák Danuta szülés után lett a legjobb sportoló

Kozák Danuta szülés után lett a legjobb sportoló

Meg­sza­kadt Hosszú Ka­tinka so­ro­zata.

Meg­sza­kadt Hosszú Ka­tinka öt éve tartó győ­zelmi so­ro­zata M4 Sport - Év Spor­to­lója Gálán. A ka­ja­kozó Kozák Dan­uta elő­ször lett a leg­jobb női spor­toló.

Balhé a korisoknál? Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Balhé a korisoknál? Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Az olim­piai baj­nok spor­toló édes­anyja sze­rint Elise Ch­ris­tie nem sé­re­lem­ből mu­ta­tott be a fi­á­nak.

Az olim­piai baj­nok spor­toló édes­anyja sze­rint Elise Ch­ris­tie nem sé­re­lem­ből mu­ta­tott be a fi­á­nak.

Borzasztó tragédia: répapucolás miatt halt meg egy magyar nő

Borzasztó tragédia: répapucolás miatt halt meg egy magyar nő

A gyá­szoló férj sze­retné, fel­hívni min­denki fi­gyel­mét a ve­szélyre.Rész­le­tek a cikk­ben...

A gyá­szoló férj sze­retné, fel­hívni min­denki fi­gyel­mét a ve­szélyre. Rész­le­tek a cikk­ben.

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett, így mi­atta marad távol.

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett.

Édesanyja találta holtan saját kisfiát

Édesanyja holtan találta a három hónapos budapesti kisfiút

Bor­zasztó tra­gé­dia rá­zott meg egy öt tagú bu­da­pesti csa­lá­dot.

Bor­zasztó tra­gé­dia rá­zott meg egy öt tagú bu­da­pesti csa­lá­dot szom­bat éj­szaka. A tra­gé­dia a XV. ke­rü­let­ben tör­tént.

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

At­tila azóta nem tartja a kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, hogy 2002-ben 17 év sza­bad­ság­vesz­tésre ítél­ték és már nem is akarja látni őket ebben az élet­ben.

At­tila azóta nem tartja a kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, hogy 2002-ben 17 év sza­bad­ság­vesz­tésre ítél­ték és már nem is akarja látni őket ebben az élet­ben.

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

A siket mo­dell­nél be­telt a pohár és a Mokka keddi élő adá­sá­ban szó­lalt meg.

A siket mo­dell­nél be­telt a pohár és a Mokka keddi élő adá­sá­ban szó­lalt meg.

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Liptai Claudia vallomása: Ez a legfontosabb, amit a lányomnak adhatok

Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly kis­lá­nya már 12 éves és szép las­san bon­to­gatni kezdi szár­nyait.

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

A Ri­post­nak adott in­ter­jút.

A Ri­post­nak mondta el, mit ér­zett azok­ban a per­cek­ben, ami­kor lánya örök hű­sé­get fo­ga­dott vá­lasz­tott­já­nak.

Könyörög a magyar anya, hogy ne kapcsolják le a gépről a gyerekét

Könyörög a magyar anya, hogy ne kapcsolják le a gépről a gyerekét

Óri­ási vi­hart ka­vart az in­ter­ne­ten egy édes­anya posztja.

Óri­ási vi­hart ka­vart az in­ter­ne­ten egy édes­anya posztja. "Alig né­hány napos a babám, de az or­vo­sok le sze­ret­nék kap­csolni a lé­le­gez­te­tő­gép­ről, ugyanis agy­ha­lott" - ál­lítja a két­ség­be­esett bu­da­pesti nő.

Váratlan hívást kapott VV Fanni anyja: összeesett attól, amit hallott

Váratlan hívást kapott VV Fanni anyja: összeesett attól, amit hallott

Az édes­anyja na­gyon nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Az édes­anyja na­gyon nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a gyö­nyörű, siket mo­dell a vá­dakra.

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a gyö­nyörű, siket mo­dell a vá­dakra.

Családi tragédia: szerettei előtt, a nyílt utcán végeztek az anyával

Családi tragédia: szerettei előtt, a nyílt utcán végeztek az anyával

A fi­a­tal édes­anyát még meg­pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de ő a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Két héten át zokogott Liptai Claudia

Két héten át zokogott Liptai Claudia

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét mé­lyen érin­tet­ték az ese­mé­nyek.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét mé­lyen érin­tette a bar­lang­ban re­kedt thai­földi ka­ma­szok tör­té­nete. Végig kö­vette az ese­mé­nye­ket.

Elképesztő fotó, így még biztosan nem láttad Kapócs Zsókát

Elképesztő fotó, így még biztosan nem láttad Kapócs Zsókát

A szí­nésznő vál­lalja ezt az arcát is.

A gyö­nyörű szí­nésznő szí­ve­sen em­lék­szik vissza gyer­mek­ko­rára, még akkor is, ha sokat köl­töz­tek szü­le­i­vel, rá­adá­sul óvo­dába járt.

Egymást segítik lelkileg A Nagy Duett győztesei

Egymást segítik lelkileg A Nagy Duett győztesei

Osz­toz­nak egy­más fáj­dal­má­ban...

Osz­toz­nak egy­más fáj­dal­má­ban is, hi­szen mind­ket­ten na­gyon korán néz­tek szembe a fel­dol­goz­ha­tat­lan­nal...

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete...

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie.

Félholtra verte a csecsemőjét egy anya

Hihetetlen, ezért napolták el a csecsemőjét félholtra verő nő tárgyalását

To­vábbra sincs íté­let a ha­lász­te­leki nő ügyé­ben.

To­vábbra sincs íté­let a ha­lász­te­leki nő ügyé­ben, aki fél­holtra verte a pár­hó­na­pos cse­cse­mő­jét két évvel ez­előtt.

Kettős tragédia Hortnál: könnyek közt szólalt meg a gyászoló édesanya

Kettős tragédia Hortnál: könnyek közt szólalt meg a gyászoló édesanya

A nő sem érti, hogy anyja miért ve­tette magát vonat elé a kis Be­net­tel.

A nő sem érti, hogy anyja miért ve­tette magát vonat elé a kis Be­net­tel a kar­ján.

Nem valósulhat meg Liptai Claudia nagy vágya az esküvőjén

Nem valósulhat meg Liptai Claudia nagy vágya az esküvőjén

Egyre kö­ze­le­dik a nap, ami­kor A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője ki­mondja az igent vő­le­gé­nyé­nek, Pa­taki Ádám­nak.

Egyre kö­ze­le­dik a nap, ami­kor A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője ki­mondja az igent vő­le­gé­nyé­nek.

Szomorú megemlékezés, elhunyt édesanyjának írt levelet Liptai Claudia

Szomorú megemlékezés, elhunyt édesanyjának írt levelet Liptai Claudia

A szí­nésznő meg­ható so­rok­kal és egy közös fo­tó­val em­lé­ke­zett vissza édes­any­jára.

Drámai hírt kapott a sztár, édesanyja komoly balesetet szenvedett

Drámai hírt kapott a sztár, édesanyja komoly balesetet szenvedett

A 42 éves Rus­sel Brand a fel­lé­pé­sét is le­mondta.

A 42 éves Rus­sel Brand a fel­lé­pé­sét is le­mondta, hogy a nehéz pil­la­na­tok­ban édes­anyja mel­lett le­hes­sen.

Megmutatta a mellét: így szoptat a magyar sztár barátnője

Megmutatta a mellét: így szoptat a magyar sztár barátnője

Szív­me­len­gető intim fotó ké­szült.

Szív­me­len­gető intim fotó ké­szült a ször­fös­ről és kisfi­á­ról, mégis sokan rosszall­ják. A kép és a kom­men­tár miatt is cél­táb­lává vált a baj­noknő.

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír...

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír, és hoz­zá­tette: rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

Ez forró, falatnyi bikiniben mutatta meg bájait Hódi Pamela

Ez forró, falatnyi bikiniben mutatta meg bájait Hódi Pamela

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett, egy szál für­dő­ru­há­ban fo­tózta magát.

Hódi Pa­mela nem sze­rény­ke­dett, egy szál für­dő­ru­há­ban fo­tózta magát a tükör előtt.

Egy magyar édesanya megrázó vallomása: még mindig várja eltűnt fiát

Egy magyar édesanya megrázó vallomása: még mindig várja eltűnt fiát

Az anya ta­valy be­szélt utol­jára a fi­á­val, de még min­dig nem adta fel.

Az anya ta­valy be­szélt utol­jára a fi­á­val, de még min­dig nem adta fel a re­ményt, hogy egy­szer újra lát­hatja.

Milliós pert indított Kefir és családja

Milliós pert indított Kefir és családja

A nép­szerű éne­kes édes­anyja még 2016 au­gusz­tu­sá­ban szen­ve­dett bal­ese­tet, amely­nek kö­vet­kez­té­ben ma­ra­dandó agy­ká­ro­so­dása lett. Ezt kell bi­zo­nyí­tani a bí­ró­sá­gon.

A nép­szerű éne­kes édes­anyja még 2016 au­gusz­tu­sá­ban szen­ve­dett bal­ese­tet, amely­nek kö­vet­kez­té­ben ma­ra­dandó agy­ká­ro­so­dása lett. Ezt kell bi­zo­nyí­tani a bí­ró­sá­gon.

Lánya miatt hagyta el az országot Liptai Claudia

Lánya miatt hagyta el az országot Liptai Claudia

Nem hagy­hatta ma­gára Pan­kát.

Lip­tai Cla­u­dia nem hagy­hatta ma­gára Pan­kát, aki élete egyik leg­na­gyobb meg­mé­ret­te­té­sén vett részt a hét­vé­gén.

Elárulta a magyar színésznő, kinek köszönheti a Kossuth-díját

Elárulta a magyar színésznő, kinek köszönheti a Kossuth-díját

A ma is aktív és gyö­nyörű Tor­dai Te­ri­nek 76 éve­sen is ren­ge­teg terve van, és még sok da­rab­ban sze­retné el­bű­völni a kö­zön­sé­get.

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Még ma is ha­za­várja lá­nyát.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt No­vo­zánszki Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Még nem fogta fel a tör­tén­te­ket.

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon. Még nem fogta fel tel­je­sen a tör­tén­te­ket.

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud.

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud. Léna miatt a jég­pá­lyá­tól sem tu­dott el­sza­kadni.

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Nem titok többé, babát vár Liu Shaolinék anyukája

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba.

Ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba az arany­ér­mes fiúk ma­mája. Sza­bi­nát még a döntő meg­né­zé­sé­től is el­til­tot­ták az or­vo­sai.

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Kifakadt Liu Shaolin anyukája, hibáztak a magyarok?

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Sza­bina asszony sejti, miért nem jött össze eddig a siker a gyors­kor­cso­lyázó test­vé­rek­nek az olim­pián.

Elképesztő dolgot üzent a buszsofőröknek a halálra gázolt lány édesanyja

Elképesztő dolgot üzent a buszsofőröknek a halálra gázolt lány édesanyja

Ad­ri­enn éppen fod­rász­tól ment haza..

Ad­ri­enn éppen a fod­rász­tól ment ha­za­felé, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént...

Csecsemőgyilkosság, családjára sem kíváncsi a pásztói anya

Csecsemőgyilkosság, családjára sem kíváncsi a pásztói anya

H. Mó­nika csak az ügy­véd­jé­vel tartja a kap­cso­la­tot, gyer­me­kei sem tud­ják a tel­jes igaz­sá­got édes­any­juk­ról.

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van Som Lajos édes­anyja, aki be­le­be­te­ge­dett fia ha­lá­lába.

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van Som Lajos édes­anyja, aki be­le­be­te­ge­dett fia ha­lá­lába. Ne­gyed éve hunyt el a ze­nész, Mar­git néni még min­dig kép­te­len el­fo­gadni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get, és a te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Korábban tűz tombolt ott, ahol áramütést kapott egy édesanya

Sem­mit sem tu­dott a Csende csa­lád a ko­rábbi tra­gé­di­á­ról. Kö­ve­te­lik a fe­le­lőst.

Sem­mit sem tu­dott a Csende csa­lád arról a ko­rábbi tra­gé­di­á­ról, ami ugyan­ott tör­tént.

Borzalom, holtan találtak háza előtt a kettős életet élő édesanyára

Borzalom, holtan találtak háza előtt a kettős életet élő édesanyára

A 42 éves csa­lád­anya a hét­köz­na­po­kon vissza­fo­gott há­zi­asszony volt, de az in­ter­ne­ten kor­ha­tá­ros ké­pek­kel ke­re­sett pénzt.

Így temették el az Újlak utcában meggyilkolt nőt

Így temették el az Újlak utcában meggyilkolt nőt

Végső út­jára kí­sér­ték É. Vi­vi­ent...

Végső út­jára kí­sér­ték É. Vi­vi­ent, aki­vel ko­rábbi párja fegy­ver­rel vég­zett ja­nuár 7-én, Rá­kos­ke­reszt­úron. Az édes­anyát a mo­no­ri­er­dei te­me­tő­ben te­met­ték el.

Borzalmas, mit művelt egy gyerekkel a magyar édesanya, feljelentették

Borzalmas, mit művelt egy gyerekkel a magyar édesanya, feljelentették

Meg­ha­ra­pott egy anyuka egy kis­gye­re­ket a pécsi böl­cső­dé­ben.

Meg­ha­ra­pott egy anyuka egy kis­gye­re­ket a pécsi böl­cső­dé­ben, mi­u­tán az ko­ráb­ban meg­ha­rapta gye­re­két. A szü­lők fel­je­len­tést tet­tek.

Édesanyja állapota miatt retteg a szívtipró magyar színész

Édesanyja állapota miatt retteg a szívtipró magyar színész

Nincs jól Pin­tér Tibor édes­anyja, aki évek­kel ez­előtt már le­győzte a rákot.

Nincs jól Pin­tér Tibor édes­anyja, aki évek­kel ez­előtt már le­győzte a méh­nyak­rá­kot, a szí­nész ret­teg, hogy ki­újul az asszony be­teg­sége.

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Elő­ször be­szélt arról, hogy mi tör­tént azon a bi­zo­nyos ka­rá­cso­nyi napon.

Elő­ször be­szélt arról, hogy mi tör­tént azon a bi­zo­nyos ka­rá­cso­nyi napon.

Óriási fájdalmáról vallott a sztár, édesanyja szörnyű dolgot tett vele

Óriási fájdalmáról vallott a sztár, édesanyja szörnyű dolgot tett vele

A Van Hel­sing fő­sze­rep­lő­jé­nek egy na­gyon szo­morú dolog ha­tá­rozta meg a gyer­mek­ko­rát.

Szívszorító, eddig titkolta édesanyja halálát Mohamed Fatima

Szívszorító, eddig titkolta édesanyja halálát Mohamed Fatima

Az éne­kesnő a csa­ládi tra­gé­di­á­ról most elő­ször be­szélt a FEM3 Café című mű­sor­ban.

Munkába menekül a gyász elől Nótár Mary

Munkába menekül a gyász elől Nótár Mary

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy fotót.

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy fotót a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi pró­bá­já­ról.

Durván összekapott édesanyjával a szexi énekesnő, orvost kellett hívni

Durván összekapott édesanyjával a szexi énekesnő, orvost kellett hívni

Se­lena Gomez és Jus­tin Bi­eber újra egy párt al­kot­nak, de ennek sokan nem örül­nek. Pél­dául a gyö­nyörű éne­kesnő anyja sem.

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Végső búcsút vettek a szülőágyon elhunyt édesanyától

Haj­dú­szo­bosz­lón te­met­ték el.

Hár­ma­s­ik­rek­nek adott éle­tet Fá­bián-Hüse Ni­ko­lett, aki még lát­hatta kin­cseit, majd össze­om­lott a ke­rin­gése és meg­halt. Szer­dán te­met­ték el Haj­dú­szo­bosz­lón.

Titokban temette el édesanyját a legendás énekes

Titokban temette el édesanyját a legendás énekes

Elton John el­bú­csú­zott any­já­tól.

Elton John kény­te­len volt örökre el­bú­csúzni any­já­tól, alig né­hány hó­nap­pal a bé­kü­lé­sük után.

Drámai közlemény, ez okozta a hármasikres magyar anyuka halálát

Drámai közlemény, ez okozta a hármasikres magyar anyuka halálát

Szo­morú hírt kö­zölt a Deb­re­ceni Egye­tem Kli­ni­kai Köz­pont Szü­lé­szeti és Nő­gyó­gyá­szati Kli­ni­kája.

Szo­morú hírt kö­zölt a Deb­re­ceni Egye­tem.

Most jelentette be a sztár: tragédia történt Elton John családjában

Most jelentette be a sztár: tragédia történt Elton John családjában

A vi­lág­hírű mű­vész sok­kot ka­pott.

A vi­lág­hírű mű­vész sok­kot ka­pott, egy évek óta hú­zódó vita miatt ugyanis kevés időt tölt­he­tett édes­any­já­val.

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni!

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni a döntésbe

Mély fáj­da­lom­mal és fe­szült­ség­gel a szí­vük­ben bú­csúz­tak el teg­nap Som La­jos­tól ro­ko­nai.

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Édesanyja hazavárja az eltűnt VV Fannit

Mi­köz­ben a rend­őr­ség már egy hete gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz, a fi­a­tal lány édes­anyja ha­za­várja gyer­me­két a csa­ládi házba...

Mi­köz­ben a rend­őr­ség már egy hete gyil­kos­sági ügy­ben nyo­moz, a fi­a­tal lány édes­anyja ha­za­várja gyer­me­két a csa­ládi házba...

Kidobták Győzikét egy kávézóból

Kínos, kidobták Gáspár Győzőt egy kávézóból

Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val.

Gás­pár Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val.

Tragédia, összeomlott a gyásztól Antonio Banderas

Tragédia, összeomlott a gyásztól Antonio Banderas

Le­sújtó hírt ka­pott.

A Fa­ce­boo­kon tette közzé a le­sújtó hírt.

Kulcsár Edina posztja megint kiverte a biztosítékot, ez tényleg sok

Kulcsár Edina posztja megint kiverte a biztosítékot, ez tényleg sok

A szép­ség­ki­rálynő újra ma­gára ha­ra­gí­totta kö­ve­tőit Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A volt szép­ség­ki­rálynő újra ma­gára ha­ra­gí­totta kö­ve­tőit Ins­tag­ram-ol­da­lán. Most éppen azzal, hogy anyu­ká­já­val mo­satja párja és saját szennye­sét. Kul­csár Edina mind­ezt fon­tos­nak tar­totta meg­osz­tani ra­jon­gó­i­val.