CÍMKE: 'dárdai pál'

Újra itthon, itt láthatod focizni Dárdai Pált

Újra itthon, itt láthatod focizni Dárdai Pált

Jövő szom­ba­ton Pécsre lesz ér­de­mes lá­to­gatni. A tel­jes csa­lá­dot lát­hat­juk ját­szani.

Tíz érdekesség, tudtad ezeket Király Gáborról?

Tíz érdekesség, tudtad ezeket Király Gáborról?

Au­tó­tól az idő­hú­zá­sig, meg­lepő dol­gok a na­pok­ban vissza­vo­nult 43 esz­ten­dős le­gen­dá­ról.

FRISS HÍREK

Döntöttek Dárdai Pál magyar segítőjének jövőjéről

Döntöttek Dárdai Pál magyar segítőjének jövőjéről

Immár a Her­tha BSC ma­gyar ka­pus­edzője, Petry Zsolt is tudja, mire szá­mít­hat.

Immár a Her­tha BSC ma­gyar ka­pus­edzője, Petry Zsolt is tudja, mire szá­mít­hat.

Bejelentették, megvan Dárdai utódja a Herthánál

Bejelentették, megvan Dárdai utódja a Herthánál

El­dőlt az edző­kér­dés a ber­lini Her­tha lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál, ahol 2015 óta Dár­dai Pál dol­go­zott.

El­dőlt az edző­kér­dés a ber­lini Her­tha lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál, ahol 2015 óta Dár­dai Pál dol­go­zott.

Válogatott focistánk állítja, csúnyán bántak Dárdaival

Válogatott focistánk állítja, csúnyán bántak Dárdaival

A ko­rábbi vá­lo­ga­tott fo­cista, Hrutka János mar­káns vé­le­ményt for­mált Dár­dai Pál ber­lini me­nesz­té­sé­ről.

A ko­rábbi vá­lo­ga­tott fo­cista, Hrutka János mar­káns vé­le­ményt for­mált Dár­dai Pál ber­lini me­nesz­té­sé­ről.

Utolsó kívánság? Dárdai Pál ezt kérte a Herthától

Utolsó kívánság? Dárdai Pál ezt kérte a Herthától

Saj­tó­tá­jé­koz­tató volt Ber­lin­ben.

A Her­tha BSC ve­ze­tő­edzői poszt­já­ról a sze­zon végén tá­vozó Dár­dai Pál és Mi­chael Preetz klub­me­ne­dzser csü­tör­tö­kön saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott Ber­lin­ben.

Durva vád, ezért szakítanak Dárdai Pállal a németek?

Durva vád, ezért szakítanak Dárdai Pállal a németek?

Ber­lin­ben sokan nem értik, miért kell men­nie a ma­gyar edző­nek. A leg­va­dabb el­kép­ze­lé­sek is nap­vi­lá­got lát­tak.

Ber­lin­ben sokan nem értik, miért kell men­nie a ma­gyar edző­nek. A leg­va­dabb el­kép­ze­lé­sek is nap­vi­lá­got lát­tak.

Ha menesztik, Dárdai itt vállalna munkát

Ha menesztik, Dárdai Pál itt vállalna munkát

Az utóbbi öt meccsét el­bukta Dár­dai Pál csa­pata, a Her­tha.

Az utóbbi öt meccsét el­bukta Dár­dai Pál csa­pata, a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. A kér­dés adott: mi lesz most, ho­gyan to­vább?

Megszólalt Dárdai, ezt mondta a pletykákról

Megszólalt Dárdai, ezt mondta a pletykákról

A német új­ság­írók már a hétfő dél­előtt ta­lál­koz­tak az edző­vel.

A német új­ság­írók már a hétfő dél­előtti edzés előtt el­kap­ták a Her­tha Ber­lin ma­gyar edző­jét.

Váratlan fordulat, Dárdai a Bundesligában maradhat

Váratlan fordulat, Dárdai a Bundesligában maradhat

Kevés esély még arra is van, hogy ha­za­tér.

Ber­lin­ben dön­töt­tek Dár­dai Pál­ról, négy és fél év után nyár­tól már nem ő lesz a Her­tha fo­ci­edzője. A klub szer­ző­dés­ben marad a ma­gyar szak­em­ber­rel, aki előtt most szá­mos le­he­tő­ség áll­hat. Kevés esély még arra is van, hogy ha­za­tér.

Mélyül a válság, Dárdai Pál egyre nagyobb bajban van

Mélyül a válság, Dárdai Pál egyre nagyobb bajban van

Nem tu­dott ja­ví­tani a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 29. for­du­ló­já­nak va­sár­napi meccsén.

Nem tu­dott ja­ví­tani a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 29. for­du­ló­já­nak va­sár­napi meccsén.

Baj van, kemény szavak Dárdai Páltól

Baj van Berlinben, kemény szavak Dárdai Páltól

Va­lami na­gyon nem stim­mel a Her­tha fo­ci­csa­pa­tá­nál. A ma­gyar tré­ner pon­to­san tudja, neki sincs biz­tos helye a kis­pa­don.

Va­lami na­gyon nem stim­mel a Her­tha fo­ci­csa­pa­tá­nál. A ma­gyar tré­ner pon­to­san tudja, neki sincs biz­tos helye a kis­pa­don.

Fontos döntés, így folytatódik Dárdai Pál karrierje

Fontos döntés, így folytatódik Dárdai Pál karrierje

Úgy fest, a Her­tha lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ve­ze­tő­sége ma­xi­má­li­san elé­ge­dett Dár­dai Pál mun­ká­já­val.

Úgy fest, a Her­tha lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ve­ze­tő­sége ma­xi­má­li­san elé­ge­dett Dár­dai Pál mun­ká­já­val.

Dárdai Pálék igazi rekordnak örülhetnek

Dárdai Pálék igazi rekordnak örülhetnek

Remek ered­mé­nye­ket pro­du­kált a német Her­tha lab­da­rúgó-csa­pata.

Remek ered­mé­nye­ket pro­du­kált a német Her­tha lab­da­rúgó-csa­pata a 2017/18-as idény­ben.

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Dárdai erre büszke lehet, óriásit küzdött a csapata

Pon­tot men­tett a Her­tha.

A Her­tha a Hoffen­heim­mel ta­lál­ko­zott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 12. for­du­ló­já­ban.

Dárdai Pál fia óriási elismerést kapott

Dárdai Pál fia óriási elismerést kapott

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült Dár­dai Pál fut­ball­edző fia.

Nem min­den­napi el­is­me­rés­ben ré­sze­sült Dár­dai Pál fut­ball­edző fia, Már­ton Né­met­or­szág­ban. Va­ló­szí­nű­leg a te­het­ség mel­lett ugyanaz a szor­ga­lom jel­lemzi a fi­a­tal­em­bert, mint édes­ap­ját.

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

A Her­tha nagy si­kert ara­tott.

A Her­tha nagy si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ha­to­dik for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Ma­gyar össze­csa­pás lesz szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ti­ze­dik for­du­ló­já­ban.

Ma­gyar össze­csa­pás lesz szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ti­ze­dik for­du­ló­já­ban.

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Re­me­kel a Her­tha.

Lothar Matthäus a Hert­há­ról és a lab­da­rúgó csa­pat ma­gyar edző­jé­ről, Dár­dai Pál­ról be­szélt.

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Dárdai Pál a legnagyobbak közé emelkedett

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója.

Óri­á­sit nőtt Dár­dai Pál ázsi­ója Né­met­or­szág­ban. A Her­tha BSC fut­ball­tré­ne­rét immár a sztár­edzők közé so­rol­ják a Bun­des­li­gá­ban.

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Remekel a csapat, de erre biztosan nem lesz büszke Dárdai Pál

Remekel a csapat, de erre biztosan nem lesz büszke Dárdai Pál

Több szem­pont­ból is tör­té­nelmi a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pa­tá­nak sze­zon­kez­dete.

Több szem­pont­ból is tör­té­nelmi a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pa­tá­nak sze­zon­kez­dete.

Óriási elismerés, Dárdai Pál büszke lehet a fiára

Óriási elismerés, Dárdai Pál büszke lehet a fiára

Újabb fon­tos lépés a kar­ri­er­jé­ben.

Dár­dai Palkó pén­te­ken újabb fon­tos lé­pést tett meg a kar­ri­er­jé­ben.

Dárdainak már ingyen sem kell Dzsudzsák

Dárdainak már ingyen sem kell Dzsudzsák

A Her­tha tré­nere in­gyen vi­hetné a vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát.

A Her­tha tré­nere, Dár­dai Pál in­gyen vi­hetné a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát, még­sem ér­dek­lő­dik iránta.

Rossz hírt kapott Dárdai Pál, a rendőrség tehet róla

Rossz hírt kapott Dárdai Pál, a rendőrség tehet róla

Könnyen lehet, hogy el­ha­laszt­ják a Her­tha-Bayern Mün­chen lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zést a Bun­des­li­gá­ban.

Könnyen lehet, hogy el­ha­laszt­ják a Her­tha-Bayern Mün­chen lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zést a Bun­des­li­gá­ban.

Lecsukják Dárdai Pál korábbi csapattársát

Lecsukják Dárdai Pál korábbi csapattársát

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a Her­tha egy­kori já­té­ko­sát.

Le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tésre ítél­ték a Her­tha egy­kori já­té­ko­sát, a bra­zi­lok ko­rábbi vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­ját.

Apák napja, Dárdai Pált különleges képpel köszöntötték

Apák napja, Dárdai Pált különleges képpel köszöntötték

Május 10-én ün­nep­lik az apák nap­ját.

Né­met­or­szág­ban május 10-én ün­nep­lik az apák nap­ját. A Her­tha BSC kü­lön­le­ges képet osz­tott meg az al­ka­lomra.

Csodás hírt kapott Dárdai Pál, mindig is erre vágyott

Csodás hírt kapott Dárdai Pál, mindig is erre vágyott

Úgy tűnik, eddig re­me­kül iga­zolt a Her­tha Ber­lin. És ezt a szur­ko­lók is érzik.

Úgy tűnik, eddig re­me­kül iga­zolt a Her­tha Ber­lin. És ezt a szur­ko­lók is érzik.

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Nagy di­lemma előtt áll a te­het­sé­ges tré­ner. Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

Szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 33., utolsó előtti for­du­ló­ját ját­szot­ták.

Szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 33., utolsó előtti for­du­ló­ját ját­szot­ták.

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Két Dár­dai egy pá­lyán, ezt a napot sosem fe­lejti el a Ber­lin­ben élő ma­gyar csa­lád.

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Sza­lai és Dár­dai is örül­he­tett.

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Dárdai nem találja a szavakat, üres zsebbel utazik haza

Dárdai nem találja a szavakat, üres zsebbel utazik haza

Drá­mai meccsen ve­szí­tett a Bun­des­li­gá­ban a Her­tha Ber­lin.

Csodás napra ébredt Dárdai Pál, végre ihat egy kis bort

Csodás napra ébredt Dárdai Pál, végre ihat egy kis bort

Negy­ven­két éves lett a fo­ci­edző.

Negy­ven­két éves lett a ma­gyar fo­ci­edző, ennek örö­mére fel­idéz­zük egy ko­rábbi fo­ga­dal­mát.

Iszonyú tragédia, kislányát gyászolja Dárdai volt csapattársa

Iszonyú tragédia, kislányát gyászolja Dárdai volt csapattársa

A négy­éves Lu­cia­nát már el is te­met­ték oda­haza.

A négy­éves Lu­cia­nát már el is te­met­ték oda­haza.

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Dárdai kiakadt, saját játékosával balhézott

Dárdai kiakadt, saját játékosával balhézott

Ala­po­san ki­osz­totta a fi­a­tal fo­cis­tát a ko­rábbi ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány.

Ala­po­san ki­osz­totta a fi­a­tal fo­cis­tát a ko­rábbi ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tány. Az első csa­pat az U23-as gár­dá­val ját­szott, 3-3-as dön­tet­len­nel vég­ző­dött fel­ké­szü­lési mér­kő­zés.

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Ez­út­tal a Fre­i­burg ra­bolt pon­tot a ber­lini ala­ku­lat­tól.

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Ez­út­tal a Fre­i­burg ra­bolt pon­tot a ber­lini ala­ku­lat­tól.

Áll a bál Dárdai klubjánál, bajban a magyar edző?

Áll a bál Dárdai klubjánál, bajban a magyar edző?

Ra­portra hívta fő­nöke a kő­ke­mény nyi­lat­ko­zat miatt. Klin­smann fia a vita tár­gya.

Ra­portra hívta fő­nöke a kő­ke­mény nyi­lat­ko­zat miatt. Klin­smann fia a vita tár­gya. Sok kri­tika érte már a fi­a­tal ka­pust, de most túl­ment egy ha­tá­ron.

Most jött a döbbenetes hír, agyvérzést kapott Dárdai barátja

Most jött a döbbenetes hír, agyvérzést kapott Dárdai barátja

Ereje tel­jé­ben ke­rült kór­házba. A Her­tha-edző mel­lett Ki­rály Gábor is ag­gód­hat egy­kori csa­pat­tár­suk egész­sé­géért.

Micsoda húzás, Dárdai rég okozott ekkora meglepetést

Micsoda húzás, Dárdai rég okozott ekkora meglepetést

Vá­rat­lan volt.

A Her­tha ma­gyar edzője rendre vá­rat­lan hú­zá­sok­kal hívja fel ma­gára a fi­gyel­met Né­met­or­szág­ban.

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját a drukker

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját egy drukker

Ver­heti a fejét a falba, ki­til­tás fe­nye­geti a sta­di­o­nok­ból.

Ver­heti a fejét a falba, ki­til­tás fe­nye­geti. A biz­ton­sági szol­gá­lat ve­tett véget a nyil­vá­nos ön­ki­elé­gí­tés­nek.

Dárdai olyat tett, amire csak kevesen képesek

Dárdai olyat tett, amire csak kevesen képesek

Bra­vú­ros dön­tet­len ját­szot­tak a Bayern ellen. Ez csak a Wolfs­burg­nak si­ke­rült ebben a sze­zon­ban.

Bra­vú­ros dön­tet­len ját­szot­tak a Bayern ellen. Ez csak a Wolfs­burg­nak si­ke­rült ebben a sze­zon­ban. Dár­dai las­san a ba­jo­rok mu­musa lesz.

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Dárdai Pál komoly gondban, csak az orvosok segíthetnek

Nyolc alap­em­bere nél­kül ké­szül a Her­tha a hét­végi slá­ger­meccsre. Lehet, hogy el­jött Dár­dai Palkó ideje?

Parádés gólok, Szalai Ádám szenzációs volt

Parádés gólok, Szalai Ádám szenzációs volt

Szom­ba­ton a Hoffen­heim a Ma­in­zot fo­gadta a német baj­nok­ság­ban.

Szom­ba­ton a Hoffen­heim a Ma­in­zot fo­gadta a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 22. for­du­ló­já­ban.

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

Dárdai elárulta, ezért nem kell Dzsudzsák Balázs a csapatának

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe. A nyá­ron lejár a szer­ző­dése a 31 éves já­té­kos­nak az al-Vah­dá­nál.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya in­gyen sem iga­zol­hat Ber­linbe. A nyá­ron lejár a szer­ző­dése a 31 éves já­té­kos­nak az al-Vah­dá­nál. A Her­tha BSC ma­gyar szár­ma­zású ve­zető edzője, Dár­dai Pál őszin­tén be­szél Dzs­u­dzsák­ról. El­gon­dol­kod­tató dol­go­kat mond...

Dárdai humoránál volt, mindenkit meglepett

Dárdai humoránál volt, mindenkit meglepett

A ma­gyar tré­ner meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha-Dort­mund meccset kö­vető saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

A ma­gyar tré­ner meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha-Dort­mund meccset kö­vető saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Kiderült, ennyi pénzt keres Dárdai Pál Németországban

Kiderült, ennyi pénzt keres Dárdai Pál Németországban

Nincs a leg­job­ban fi­ze­tett edzők kö­zött a ko­rábbi ma­gyar ka­pi­tány. A Bayern Mün­chen tré­nere nem pa­nasz­kod­hat.

Nincs a leg­job­ban fi­ze­tett edzők kö­zött a ko­rábbi ma­gyar ka­pi­tány, azon­ban így sem pa­nasz­kod­hat.

Váratlan fordulat, Dárdai kinézte magának Leekens felfedezettjét

Váratlan fordulat, Dárdai kinézte magának Leekens felfedezettjét

A Hoffen­heim­mel ver­se­nyez­het a Her­tha a kö­zép­pá­lyá­sért. Le­ekens kezei alatt de­bü­tált ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban.

Hihetetlen bravúr, Dárdai így ünnepelte 100. Bundesliga-mérkőzését

Hihetetlen bravúr, Dárdai így ünnepelte 100. Bundesliga-mérkőzését

Gu­lá­csiék ellen ju­bi­lált a ko­rábbi ma­gyar ka­pi­tány. A Le­ip­zig első hazai ve­re­sé­gét szen­vedte el a Bun­des­liga idei sze­zon­já­ban.

Gyász, így búcsúzott el édesapjától Dárdai Pál

Gyász, így búcsúzott el édesapjától Dárdai Pál

A Her­tha fo­cis­tái ma edző­jü­kért is küz­de­nek a német baj­nok­ság­ban.

A Her­tha fo­cis­tái ma edző­jü­kért is küz­de­nek a német baj­nok­ság­ban. Dár­dai Pál pén­tek haj­nal­ban tudta meg a ször­nyű hírt édes­apja ha­lá­lá­ról.

Végre összejött, Dárdai Pál fellélegezhet

Végre összejött, Dárdai Pál fellélegezhet

Hosszú idő után tört meg az átok.

Hosszú idő után tört meg a Her­tha rossz so­ro­zata. A ta­va­lyi sze­zon óta tar­tott a ber­li­niek átka. A se­reg­hajtó Köln ott­ho­ná­ban jött össze a győ­ze­lem.

Gyászol a magyar futball, elhunyt Dárdai Pál apukája

Gyászol a magyar futball, elhunyt Dárdai Pál apukája

Bor­zal­mas csa­pás érte ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat. Hat­van­hat éves volt.

Bor­zal­mas csa­pás érte ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyun­kat.

Dárdai Pál nagyon fontos kérdésre várja a választ

Dárdai Pál nagyon fontos kérdésre várja a választ

Nem múlik el a ki­esés ve­szé­lye.

A tré­ner sze­rint meg­nyert meccset ve­szí­tett el a Her­tha Ber­lin. Nem múlik el a ki­esés ve­szé­lye.

Dárdai Pál csúcstartó lett a németeknél

Dárdai Pál csúcstartó lett a németeknél

Peter Stöger me­nesz­té­sé­vel élre ke­rült a Her­tha ma­gyar edzője.

Pe­ters Stöger me­nesz­té­sé­vel élre ke­rült a Her­tha ma­gyar edzője. A tré­ne­rek kö­zött je­len­leg ő az első.

Dárdai megmutathatja, sorsdöntő meccs vár rá

Dárdai megmutathatja, sorsdöntő meccs vár rá

A Her­tha nem hi­báz­hat Spa­nyol­or­szág­ban.

A Her­tha nem hi­báz­hat Spa­nyol­or­szág­ban. Ide­gen­ben ja­vuló for­mát mu­tat­nak a fő­vá­ro­siak.

Dárdai nem kertel, ezt gondolja az új kapitányról

Dárdai nem kertel, ezt gondolja az új kapitányról

A Her­tha tré­nere is re­a­gált.

Dár­dai Pál, a Her­tha tré­nere is re­a­gált az új szö­vet­ségi ka­pi­tány ki­ne­ve­zé­sére.

Dárdai állása hajszálon függött, a végén mentették meg

Dárdai állása hajszálon függött, a végén mentették meg

A meccs haj­rá­já­ban szer­zett egy pon­tot a Her­tha Ber­lin fo­ci­csa­pata.

Olyan dolog történt Dárdaival, ami eddig még sohasem

Olyan dolog történt Dárdaival, ami eddig még sohasem

Tör­té­nelmi pil­la­nat­nak le­het­tek tanúi a Her­tha-szur­ko­lók. A ber­li­niek 2-0-ra győz­tek az Eu­rópa-liga leg­utóbbi já­ték­nap­ján az ukrán Zorya ellen.

Tör­té­nelmi pil­la­nat­nak le­het­tek tanúi a Her­tha-szur­ko­lók. A ber­li­niek 2-0-ra győz­tek az Eu­rópa-liga leg­utóbbi já­ték­nap­ján az ukrán Zorya ellen.

Kínos kérdés, Dárdai már a legrosszabbra gondol

Kínos kérdés, Dárdai már a legrosszabbra gondol

Újra ki­ka­pott a Her­tha Ber­lin az Eu­rópa-li­gá­ban. A gárda po­csék so­ro­zat­ban van.

Újra ki­ka­pott a Her­tha Ber­lin az Eu­rópa-li­gá­ban. A gárda po­csék so­ro­zat­ban van, Dár­dai nem tudja, van-e visszaút.

Meglepetés készül kapitányügyben: a Dárdai-vonalat választaná az MLSZ

Meglepetés készül kapitányügyben: a Dárdai-vonalat választaná az MLSZ

Ha már egy­szer be­jött egy ha­sonló húzás... Ez a páros ve­heti át Bernd Storck he­lyét a fo­ci­vá­lo­ga­tott élén.

Komoly kritika, nagy névbe kötött bele Dárdai

Komoly kritika, nagy névbe kötött bele Dárdai

Sokat kell még fej­lőd­nie.

Sokat kell még fej­lőd­nie a Bun­des­li­gá­hoz a 20 esz­ten­dős ka­pus­nak. Dár­dai nem ker­telt a ko­rábbi német vi­lág­klasszis fi­á­val kap­cso­lat­ban.

Újabb csalódás, Dárdaiék a kieső hely felé zuhannak

Újabb csalódás, Dárdaiék a kieső hely felé zuhannak

Gyenge for­mát mutat a Her­tha, amely ismét csa­ló­dást oko­zott a Bun­des­li­gá­ban.

Gyenge for­mát mutat a Her­tha, amely ismét csa­ló­dást oko­zott a Bun­des­li­gá­ban.

Újabb sikerkorszak? Dárdai összekapta a Herthát

Újabb sikerkorszak? Dárdai összekapta a Herthát

Nagy tet­tet vitt végbe a Dár­dai irá­nyí­totta Her­tha. Újra jó útra lép­het a ber­lini együt­tes.

Nagy tet­tet vitt végbe a Dár­dai irá­nyí­totta Her­tha. Újra jó útra lép­het a Bayern el­leni meccset meg­előző két tét­mér­kő­zé­sét el­bukó ber­lini együt­tes.

Meglepő hír, újra elköltöznek Dárdai Pálék

Meglepő hír, újra elköltöznek Dárdai Pálék

Ezen a csa­tor­nán lesz­nek lát­ható a német baj­nok­ság. 2018 őszé­től vissza­tér a Sport TV-re a Bun­des­liga.

Ezen a csa­tor­nán lesz­nek lát­ha­tóak a német baj­nok­ság mér­kő­zé­sei. 2018 őszé­től vissza­tér a Sport TV-re a Bun­des­liga.

Dárdai megmutatta, álomszerű feltámadás a bajnok ellen

Dárdai megmutatta, álomszerű feltámadás a bajnok ellen

A sír­ból jött vissza a Her­tha.

A Her­tha a sír­ból hozta vissza a meccset. A Dár­dai-csa­pat a ti­ze­dik hely­ről várja a foly­ta­tást a német baj­nok­ság­ban.

Dárdai magyarázkodhat, újabb súlyos pofon

Dárdai magyarázkodhat, újabb súlyos pofon

Svéd­or­szág­ban ma­radt alul a Her­tha.

Ez­út­tal Svéd­or­szág­ban ma­radt alul a Her­tha, amely bor­zal­mas for­mát mutat ide­gen­ben.

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Dárdai bizonyíthat Európában, spanyol sztárcsapat az ellenfél

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kez­de­nek az El-ben.

Spa­nyol ri­vá­lis­sal kezd az El-ben a Her­tha. A Bil­bao el­leni si­kerre fel­kap­nák a fe­jü­ket Eu­ró­pá­ban.

Ünnep Berlinben, így köszöntötte Dárdait a Hertha

Örömünnep Berlinben, így köszöntötte Dárdait a Hertha

Min­den össze­jött Pál­nak.

Meg­ad­ták a mód­ját az ün­nep­lés­nek a ma­gyar edző 100. tét­meccsén. Most min­den össze­jött Pál­nak.

Mi történt a Hertha öltözőjében? Dárdai sokkolta a németeket

Mi történt a Hertha öltözőjében? Dárdai sokkolta a németeket

Min­den­kit meg­le­pett a ma­gyar edző.

Nem csak a pont­szer­zés miatt volt bol­dog. Olyat mon­dott a ma­gyar edző, hogy min­den­kit meg­le­pett vele.

Ilyen még soha nem történt Dárdai Pállal

Ilyen még soha nem történt Dárdai Pállal

Nem osz­tott ki sok lapot a női já­ték­ve­zető a Her­tha-Bre­men ta­lál­ko­zón. Egy­szer vil­lant a sárga a 90 perc alatt. Jól si­ke­rült a Bun­des­liga tör­té­ne­té­nek első női bí­ró­já­nak a be­mu­tat­ko­zása.

Nem osz­tott ki sok lapot a női já­ték­ve­zető a Her­tha-Bre­men ta­lál­ko­zón. Egy­szer vil­lant a sárga a 90 perc alatt. Jól si­ke­rült a be­mu­tat­ko­zás.

Kiderült, mit titkolt el Dárdai: rendőrök kérték rá

Kiderült, mit titkolt el Dárdai: rendőrök kérték rá

Tit­ko­ló­zott a ma­gyar edző klubja. Ilyen még nem volt a ber­lini klu­bok tör­té­ne­té­ben.

Nem vé­let­le­nül tit­ko­ló­zott a ma­gyar edző klubja. Ilyen még so­ha­sem tör­tént a ber­lini klu­bok tör­té­ne­té­ben.

Dárdai botrányt okozott, miatta lázadnak a Balatonon

Dárdai botrányt okozott, miatta lázadnak a Balatonon

A lakók sze­rint a Her­tha Ber­lin ve­ze­tő­edzője le­zár­atta ma­gá­nak a sza­bad­strand egy ré­szét.

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Szomorú nap, nagy csalódások érték Dárdai Pált

Egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült.

Nin­cse­nek nagy el­vá­rá­sai a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek, de egyik kí­ván­sága sem tel­je­sült. Volt szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk rög­tön nyi­lat­ko­zott is a tör­tén­tek­ről.

Kiakadtak Dárdaira, sértő nyilatkozattal okozott botrányt

Kiakadtak Dárdaira, sértő nyilatkozattal okozott botrányt

Nagy a fel­zú­du­lás. Ki­húzta a gyu­fát a Her­tha ma­gyar edzője. Meg­gon­do­lat­la­nul be­szélt a gye­rek­ne­ve­lés­ről.

Nagy a fel­zú­du­lás. Ki­húzta a gyu­fát a Her­tha ma­gyar edzője. Meg­gon­do­lat­la­nul be­szélt a gye­rek­ne­ve­lés­ről és a fe­le­sé­gé­vel való mun­ka­meg­osz­tás­ról.

Dárdainak meglepő tervei vannak a Videotonnal

Dárdainak meglepő tervei vannak a Videotonnal

Nagy nap lesz a pén­teki. El­árulta az el­kép­ze­lé­seit a Her­tha ma­gyar edzője, ezek a kí­ván­sá­gai.

Rég várt, nagy nap lesz szá­mára a pén­teki. El­árulta az el­kép­ze­lé­seit a Her­tha BSC ma­gyar edzője, ezek a leg­főbb kí­ván­sá­gai.

Dárdaiékat alaposan meglepték, erre nem számítottak a meccsen

Dárdaiékat alaposan meglepték, erre nem számítottak a meccsen

A nem várt szü­net el­le­nére to­vább­men­tek. Mind­két tábor bal­hé­zott Dár­daiék ku­pa­meccsén. A Her­tha 2-0-ra nyert.

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző.

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző. Nagy vál­to­zás állt be ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk meg­íté­lé­sé­ben.

Idén is lesz magyar dobogós a német Bundesligában?

Idén is lesz magyar dobogós a német Bundesligában?

Dár­dai és Petry, Gu­lá­csi és Lőw, va­la­mint Sza­lai is meg­pró­bálja a bra­vúrt a német baj­nok­ság­ban.

Újabb jó év vár­hat honfi­tár­sa­inkra. Dár­dai Pál és Petry Zsolt, Gu­lá­csi Péter és Lőw Zsolt, va­la­mint Sza­lai Ádám is meg­pró­bálja a bra­vúrt a német baj­nok­ság­ban.