CÍMKE: 'csillogás'

A francia manikűrnek vége, a csillogó gyémántköröm mindent letarolt

A francia manikűrnek vége, a csillogó gyémántköröm mindent letarolt

Fe­lejtsd el a meg­szo­kott fran­cia ma­ni­kűrt, in­kább vá­lassz ta­va­szi szí­ne­ket!

Ez a fülbevaló lesz most a divat, minden nő ilyet akar

Ez a fülbevaló lesz most a divat, minden nő ilyet akar

A 80-as éve­ket hoz­zák vissza ezek a csil­logó, nagy fül­be­va­lók. Mu­ta­tós, ele­gáns fa­zo­nok az ut­cá­kon.

Ez a két feltűnő szín lesz a karácsony legnagyobb divatdobása

Ez a két feltűnő szín lesz a karácsony legnagyobb divatdobása

Az ün­ne­pekre ismét di­vatba jött a csil­lo­gás! Ki­hí­vóan ele­gáns és szexi le­hetsz. Vá­lassz ka­bá­tot vagy es­té­lyit, nem bánod meg!

Csodás ünnepi formát öltött a tornacipő, ezt minden nő imádja!

Csodás ünnepi formát öltött a tornacipő, ezt minden nő imádja!

A tor­na­cipő most már nem­csak ké­nyel­mes, hanem szu­per di­va­tos is, ra­gyogni fogsz benne min­den al­ka­lom­mal.

Soha többé nem kell ké­nyel­met­len ci­pő­ben vé­gig­szen­ved­ned az ün­ne­pe­ket. A tor­na­cipő most már nem­csak ké­nyel­mes, hanem szu­per di­va­tos is, ra­gyogni fogsz benne min­den al­ka­lom­mal.

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Ezt tedd az EuroJackpot-nyereményeddel

Sokan, ha vá­rat­la­nul na­gyobb összeg­hez jut­nak, ész nél­kül esnek neki, és két kéz­zel kez­dik köl­teni.

Sokan, ha vá­rat­la­nul na­gyobb összeg­hez jut­nak, ész nél­kül esnek neki, és két kéz­zel kez­dik köl­teni.

Így alapozd meg családod életszínvonalát

Így alapozd meg családod életszínvonalát

Nem csak a lot­tó­nyer­te­sek­nek, de bár­mi­lyen be­vé­tel­lel ren­del­kező em­ber­nek meg­éri, hogy...

Nem csak a lot­tó­nyer­te­sek­nek, de bár­mi­lyen be­vé­tel­lel ren­del­kező em­ber­nek meg­éri, hogy pénz­ügyek­ben ké­pezze magát...

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Ismered a gazdagok 50 százalékos szabályát?

Mihez kezd­jen ma­gá­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára?

Vajon mihez kezd­jen ma­gá­val és csa­lád­já­val az az ember, aki­nek már nincs szük­sége mun­kára ahhoz, hogy meg­él­jen?

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Ebbe fektetné a pénzét egy pénzügyi szakember, ha milliárdokat nyerne...

Min­dig is kí­ván­csiak vol­tunk, hogy egy profi pénz­ügyi szak­em­ber mihez is kez­dene, ha mil­li­ár­do­kat nyerne...

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy mihez kezdj vele. Az első gon­do­la­tod...

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy mihez kezdj vele. Az első gon­do­la­tod min­den bi­zonnyal a be­fek­te­tés lesz. Azon­ban ehhez nem elég csak ta­lá­lomra ki­vá­lasz­tani, mibe fek­tet be az ember. A rossz dön­té­sek ha­tá­sára...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben. Az pénz­ügyi elemző is ezt ta­ná­csolja, de emel­lett azért még né­hány meg­szív­le­lendő ta­náccsal is szol­gál a le­endő nyer­tes ré­szére...

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas.

Sze­ret­néd, ha kör­meid is ki­fe­jez­nék szí­nek­kel ját­szó, paj­kos han­gu­la­to­dat? Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas a ta­va­szi kö­röm­di­vat.

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

A leg­rosszabb amit te­hetsz, ha el­kez­de­nél ész nél­kül köl­te­kezni...

Ha va­laki el­vinné az Eu­roJack­pot hi­he­tet­len összegű nye­re­mé­nyét, a leg­töb­bünk­höz ha­son­lóan nem is iga­zán tudná, hogy mihez kezd­jen vele.

Tinisztárok ragyogása és bukása: Gyerekek, akik mindent elveszítettek

Tinisztárok ragyogása és bukása: Gyerekek, akik mindent elveszítettek

Van, aki­nek si­ke­rült, míg mások csú­fo­san el­buk­tak a hír­név­hez ve­zető úton.

Így fektess be, eláruljuk, mit kezdj 10 millió euróval

Így fektess be, eláruljuk, mit kezdj 10 millió euróval

Sok ember csak az áhí­tott nye­re­ményre fó­kuszál, arra pon­to­san nem is, hogy mit kez­dene ennyi pénz­zel.

Sok ember csak az áhí­tott nye­re­ményre fó­kuszál, arra pon­to­san nem is, hogy mit kez­dene ennyi pénz­zel. Szak­em­be­rünk se­gít­sé­gé­vel most meg­tud­ha­tod, hogy fek­tess be.

Méregdrága jegygyűrű csillog Szabó Zsófi ujján - Fotó!

Méregdrága jegygyűrű csillog Szabó Zsófi ujján - Fotó!

Gyö­nyörű az ék­szer.

A csi­nos mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges ka­ri­ka­gyű­rűt visel es­kü­vője napja óta. Káp­rá­za­tos lát­ványt nyújt a gyö­nyörű ék­szer.