CÍMKE: 'április'
Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság EZO

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Öröm­teli idő­szak vár rád? Meg­ta­lál a sze­re­lem? El­árul­juk, mit üzen­nek a csil­la­gok.

A hétfői Skorpió-telihold új korszak kezdetét hozza kapcsolatodban EZO

A hétfői Skorpió-telihold új korszak kezdetét hozza kapcsolatodban

A hétfői Skorpió-telihold új korszak kezdetét hozza kapcsolatodban

Az év leg­na­gyobb be­fo­lyás­sal bíró te­li­holdja 30-án ke­re­ke­dik fe­let­tünk a Skor­pió je­gyé­ben.

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is EZO

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is

Megnyílik a spirituális érzelemkapu: Április vége meglepetést tartogat számodra is

Mu­tat­juk, hogy mi­ként for­dít­ha­tod a magad ja­vára a ter­mé­szet rez­gé­seit.

Így for­dít­ha­tod a magad ja­vára a ter­mé­szet rez­gé­seit.

Megérkezett az áprilisi horoszkópod: nem várt fordulat az életedben EZO

Megérkezett az áprilisi horoszkópod: nem várt fordulat az életedben

Megérkezett az áprilisi horoszkópod: nem várt fordulat az életedben

Ezekre fi­gyelj oda na­gyon és az év má­so­dik fe­lé­ben na­gyon kel­le­mes meg­le­pe­tés­ben lehet ré­szed.

Öröm­teli tár­sas kap­cso­la­tok és ko­moly ki­hí­vá­sok vár­nak rád.

Most érkezett: Megvan a választások pontos időpontja

Most érkezett: Megvan a választások pontos időpontja

Áder János dön­tött.

Áder János köz­tár­sa­sági elnök be­je­len­tette, hogy áp­ri­lis nyol­ca­di­kára írja ki az or­szág­gyű­lé­si­kép­vi­selő-vá­lasz­tást.

Tragikus április Berlinben, oda a BL?

Tragikus április Berlinben, oda a Bajnokok Ligája?

Hat tét­meccsen egy pont, ennyi Dár­dai Pálék mér­lege a hó­nap­ban.

Hat tét­meccsen mind­össze egy pont, ennyi Dár­dai Pálék mér­lege a hó­nap­ban. Ez­út­tal Le­ver­kus­en­ben mon­dott cső­döt a Her­tha.

Hirtelen változást hoz a hétvégi időjárás! Erre senki sem számított!

Hirtelen változást hoz a hétvégi időjárás! Erre senki sem számított!

A csü­tör­töki hi­deg­re­kord után szom­ba­ton újra kel­le­mes, ta­va­szias idő­ben lesz ré­szünk!

Durva csavar az áprilisi időjárásban, csak pár nap a haladék

Durva csavar az áprilisi időjárásban, csak pár nap a haladék

Ha imá­dod a nap­sü­tést, a leg­fris­sebb elő­re­jel­zés­nek nem fogsz örülni...

Ha imá­dod a ta­vaszt és a za­var­ta­lan nap­sü­tést, a leg­fris­sebb elő­re­jel­zés­nek na­gyon nem fogsz örülni...

Vigyázz, teljesen kikészíti szervezeted az érkező hidegfront!

Vigyázz, teljesen kikészíti szervezeted az érkező hidegfront!

Semmi jóra nem szá­mít­ha­tunk.

A nyá­ri­a­san meleg hét­vége után zá­po­rok­kal és heves szél­lel tá­madó hi­deg­front teszi tönkre idő­já­rá­sun­kat.

Rohadtul átvert minket a mai időjárás! Így érkezik a rossz idő

Rohadtul átvert minket a mai időjárás! Így érkezik a rossz idő

Este ér­ke­zik az a nem várt hi­deg­front.

A dél­előtti órák­ban le­he­tett még él­vezni a nap­sü­tést, ám dél­után­tól már zá­po­rokra is kell szá­mí­tani.

Durván bekeményít az április! Esővel, viharos széllel támad a hétvége!

Durván bekeményít az április! Esővel, viharos széllel támad a hétvége!

Drasz­ti­ku­san meg­vál­to­zik az idő­já­rás. Semmi jóra nem szá­mít­ha­tunk.

Pén­te­ken még él­vez­het­jük a nap­sü­tést, hét­vé­gén azon­ban drasz­ti­ku­san meg­vál­to­zik az idő­já­rás. Va­sár­nap leg­fel­jebb 12 fokot mér­he­tünk, és özön­víz­szerű eső zú­dul­hat a nya­kunkba!

Ne hagyd, hogy átverjen a keddi időjárás!

Ne hagyd, hogy átverjen a keddi időjárás!

A hét­fői fel­me­le­ge­dés után már kezd­tük azt hinni, hogy vissza­tér az áp­ri­lisi nyár.

A hét­fői fel­me­le­ge­dés után már kezd­tük azt hinni, hogy vissza­tér az áp­ri­lisi nyár. Bár ked­den még kel­le­mes időnk lesz, szerda este egy hi­deg­front hoz le­hű­lést és vi­ha­ros sze­let.

Veszélyben a lekvárfőzés, egekbe szökhet a barack ára!

Veszélyben a lekvárfőzés, egekbe szökhet a barack ára!

A ter­me­lők jo­go­san ag­gód­nak.

Mi­lyen lesz az idei ba­rack­ter­més? Már­cius kö­ze­pé­től a mo­ní­lia­fer­tő­zés, nagy­pén­te­ken pedig a mí­nusz 4 fokos haj­nal oko­zott hely­re­hoz­ha­tat­lan ká­ro­kat.

Durva tréfát űz velünk az április, napokra kettészakad az ország!

Durva tréfát űz velünk az április, napokra kettészakad az ország!

A sze­szé­lyes idő­já­rás a jövő héten is foly­ta­tó­dik, az or­szág egyik fe­lére vissza­tér a ta­vasz, más­hol marad a hűvös idő.

A hir­te­len jött nyár után a hét­vé­gén le­hű­lés kez­dő­dött, a ra­gyogó nap­sü­tést bo­rult ég és erős szél vál­totta fel. A sze­szé­lyes idő­já­rás a jövő héten is foly­ta­tó­dik, az or­szág egyik fe­lére vissza­tér a ta­vasz, más­hol marad a hűvös idő.

Vigyázz, durván megbosszulja magát az áprilisi nyár!

Vigyázz, durván megbosszulja magát az áprilisi nyár!

Tel­je­sen a feje te­te­jére állt az idő­já­rás.

Tel­je­sen a feje te­te­jére állt az idő­já­rás áp­ri­lis ele­jén! Mintha idén tel­je­sen ki­ma­radt volna a ta­vasz, egyik nap­ról a má­sikra be­kö­szön­tött a nyár.

Kiderült, hogy hat a nyárra az áprilisi meleg!

Kiderült, hogy hat a nyárra az áprilisi meleg!

A hir­te­len jött strand­idő után min­denki arra kí­ván­csi, hogy mire szá­mít­ha­tunk nyá­ron.

A hir­te­len jött strand­idő után min­denki arra kí­ván­csi, hogy mire szá­mít­ha­tunk nyá­ron. Si­va­tagi hőség lesz, vagy vissza­sír­juk a jó időt? A Ri­post utá­na­járt a kér­dés­nek!

Így indul az április! A meteorológusok is megdöbbentek!

Így indul az április! A meteorológusok is megdöbbentek!

Végre be­kö­szönt az igazi ta­vasz!

A vál­to­zé­kony már­cius után szo­kat­la­nul kel­le­mes és ki­egyen­sú­lyo­zott idő­vel indul az év leg­sze­szé­lye­sebb­nek mon­dott hó­napja.