MANI

Több pénzt kap­nak a csa­lá­dok és a nyug­dí­ja­sok, mu­tat­juk, mennyi­vel

A kor­mány igyek­szik min­den se­gít­sé­get meg­adni a rá­szo­ru­lók­nak, ezért 2018-ban több szo­ci­á­lis tá­mo­ga­tás összege is emel­ke­dett.
  • Szerző: MZ/x

Emelkedik az ápolási díj összege

Január elsejétől újabb 5%-kal emelkedett az ápolási díj összege. A vonatkozó jogszabály jelenleg az ápolási díj három típusát szabályozza. Az alap ápolási díj összege 31 000 Ft-ról 32 550 Ft-ra, az emelt összegű ápolási díj 48 825 forintra, a kiemelt ápolási díj pedig 58 590 Ft-ra nőtt.

Nőtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ezentúl a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

  • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át (korábban ez 140% volt),
  • vagy az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (korábban ez 130%volt)

Fotó: Markovics Gábor

Emelkedett a rászoruló időskorúak járadéka

Erre a járadékra az jogosult, aki elérte a nyugdíjkorhatárt, de megélhetési jövedelemmel nem rendelkezik. A támogatás forintba kifejezve az öregkori nyugdíj legkisebb összegének

  • a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 85%-a, vagyis 25 435 Ft;
  • az egyedülálló, az irányadó nyugdíj korhatárt betöltött, de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 100%-a, vagyis31 350 Ft;
  • az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 135%-a, vagyis 42 320 Ft.

A normatív közgyógyellátás jövedelemhatára is emelkedett

A területileg illetékes járási hivatalok normatív jogcímen közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthatnak meg annál, akinek a havi, rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 31 350 Ft) a 10%-át (3135 Ft).

Változott az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege is

Ilyen támogatást az az aktív korúak ellátására jogosult személy kaphat, aki

  • egészségkárosodottnak minősül,
  • 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege idén havi 23 480 Ft-ra emelkedett

Eközben a címlapon