SÁRGACSEKK

Nem át­ve­rés, ha oszt­rák köz­le­ke­dési bír­sá­got hoz a pos­tás! Járj utána!

Pe­csét és alá­írás nél­küli, pos­ta­lá­dába be­do­bott fi­ze­tési fel­szó­lí­tást ka­pott több ma­gyar autós az el­múlt he­tek­ben Auszt­ri­á­ból. A le­vél­hez se fény­ké­pet, se bár­mi­lyen más bi­zo­nyí­té­kot nem mel­lé­kel­tek. Töb­ben arra gya­na­kod­tak, hogy csa­lók áll­hat­nak a fur­csa le­ve­lek mö­gött, és in­kább nem fi­zet­nek. Ez pedig nagy hiba!

Az osztrák rendőrök júniustól az interneten keresztül hozzáférnek a magyar gépjármű-nyilvántartáshoz, lekérhetik az üzembentartó adatait, és ezt - úgy tűnik - egyre gyakrabban meg is teszik. 

Az Európai Unió legtöbb országából már a szabálytalankodó autósok után tudnak nyúlni az országhatárokon keresztül is. Ha vétettél a szabályok ellen, a felelősségre vonás nem marad el!

Az utóbbi hetekben egyre több magyar autós kap pecsét és aláírás nélküli, furcsa fizetési felszólítást Ausztriából. A levélhez se fényképet, se más bizonyítékot nem mellékelnek, mégis tényként közlik, hogy a címzett szabálysértést követett el.

A "csomagban" szerepel ugyanakkor a számlaszám, ahová a pénzt kérik. Sokan csalók trükkjének, lehúzásnak tartják és nem foglalkoznak vele. Pedig sok kellemetlenségtől kímélnék meg magukat, ha utánanéznének! Borbély Zoltán közlekedési szakjogász a Híradónak azt mondta, az értesítést az osztrák hatóságok kicsit úgy kezelik, mint Magyarországon a villanyszámlát, nem határozat formájában, nem tértivevényes küldeményként jön ki, hanem aláírás és pecsét nélkül, így – hívja fel a figyelmet a szakember -, mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy az a szabálysértési hatóság állította-e ki, amelyik erre jogosult.

Ha a formai hiányosságok ellenére hitelesnek bizonyul a felszólítás, mindenki fizessen, mert így elkerülhető a behajtás.   
Fotó: 123RF

Ha valaki nem fizet, egy későbbi osztrák közúti-ellenőrzés alkalmával látni fogja a rendőr, hogy van függőben lévő büntetés, és azonnali befizetésre kötelezheti az autóst.