CÍMKE: 'kutya'

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik csa­lád­já­val ker­tes ház­ban Sági Szi­lárd.

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd.

Szörnyű veszteség érte Schobert Norbit és családját

Szörnyű veszteség érte Schobert Norbit és családját

A fit­nesz­guru tel­je­sen ki­ké­szült, a ra­jon­gók se­gít­sé­gét kéri!

Háromlábú kutyát kért az amputált fiú

Háromlábú kutyát kért az amputált fiú

Szív­me­len­gető ba­rát­ság szü­le­tett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban: egy lát­szó­lag sen­ki­nek nem kellő három lábú kutya sze­rető gaz­dára ta­lált - egy fél­lábú fiú sze­mé­lyé­ben!

Szív­me­len­gető ba­rát­ság szü­le­tett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ban: egy lát­szó­lag sen­ki­nek nem kellő három lábú kutya sze­rető gaz­dára ta­lált - egy fél­lábú fiú sze­mé­lyé­ben!

Ezért képtelen Judy elaltatni a kiskutyáját

Ezért képtelen Judy elaltatni a kiskutyáját

Néha már szinte rém­álom az élet Judyék­nál.

Néha már szinte rém­álom az élet Judyék­nál, hi­szen hosszú ideje be­te­ges­ke­dik a csa­lád négy­lábú ked­vence. Pier, az usz­kár bár­mit meg­te­het az ott­ho­ná­ban.

Hét év után kapta vissza ellopott kutyáját az idős magyar bácsi

Hét év után kapta vissza ellopott kutyáját az idős magyar bácsi

Hi­he­tet­len dolog tör­tént egy zug­lói bá­csi­val a na­pok­ban: az ál­lat­vé­dők meg­ta­lál­ták a hét éve el­lo­pott kis­ku­tyá­ját.

Az év legbetegebb szexkalandját vette videóra egy kukkoló

Az év legbetegesebb szexkalandját vette videóra egy kukkoló

Hogy te­he­tett ilyet egy 24 éves nő? Bár a tár­gya­lás még fo­lyik, vél­he­tően nem ússza meg a bör­tönt.

Hogy te­he­tett ilyet egy 24 éves nő? Bár a tár­gya­lás még fo­lyik, vél­he­tően nem ússza meg a bör­tönt.

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

A leg­több hazai hí­res­ség oda­van az ebe­kért. Az biz­tos, mind­egyik sztár­ku­tyus­nak jó élete van.

A leg­több hazai hí­res­ség oda­van az ebe­kért. Az biz­tos, mind­egyik sztár­ku­tyus­nak jó élete van. Akad olyan hí­res­ség, aki menti is őket.

70 millióért sem adta el kutyáját Sándor!

70 millióért sem adta el kutyáját Sándor!

Ze­bu­lon kö­lyök­ku­tya­ként sen­ki­nek nem kel­lett.

Ze­bu­lon ku­tya­kö­lyök­ként sen­ki­nek nem kel­lett! A világ min­den ran­go­sabb ku­tya­ki­ál­lí­tá­sát meg­nyerte a ma már ve­te­rán angol bull­mas­tiff. 13 éve­sen is jó egész­ség­nek ör­vend er­zsé­beti ott­ho­ná­ban.

Nem vették kutyába az ebeket Miskolcon

Nem vették kutyába az ebeket Miskolcon

Mis­kol­con hét­vé­gén nem­csak a gaz­dák, hanem a ku­tyák is far­san­goz­tak.

Mis­kol­con hét­vé­gén nem­csak a gaz­dák és a nem gaz­dák, hanem a ku­tyák is far­san­goz­tak. A Be­che­rovka Mis­kolci Ko­cso­nya Far­san­gon meg­ren­de­zett Kutya Far­san­go­zoo lá­to­ga­tói jel­mezbe öl­tö­zött ebek­nek tap­sol­hat­tak.

Ezek a kutyák végveszélyben vannak!

Ezeket a kutyákat végveszélybe sodorta az ember!

Sok tíz, száz évet szán­tak rá az em­be­rek, hogy ki­fej­lesszék a nyo­mott orrú ku­tyá­kat. Csak­hogy a ku­tyá­kat élet­ve­szélybe so­dor­ták...

Sok tíz, száz évet szán­tak rá az em­be­rek, hogy ki­fej­lesszék a nyo­mott orrú ku­tyá­kat. Csak­hogy a ku­tyá­kat élet­ve­szélybe so­dor­ták...

Póráz nélküli kutyák téptek szét egy rókát

Póráz nélküli kutyák téptek szét egy rókát

Hiába si­et­tek az ál­lat­vé­dők a vérző ró­ká­val or­vos­hoz, a ra­ga­dozó nem élte túl a tá­ma­dást. Az ál­lat­ba­rá­tok két tá­borra sza­kad­tak.

Hiába si­et­tek az ál­lat­vé­dők a vérző ró­ká­val or­vos­hoz, a ra­ga­dozó nem élte túl a tá­ma­dást. Az ál­lat­ba­rá­tok két tá­borra sza­kad­tak.

Erre senki nem számított: életveszélyben vannak a kutyák!

Erre senki nem számított: életveszélyben vannak a kutyák!

Va­ló­szí­nű­leg nem bün­te­tik meg a va­dászt, aki a gazdi szeme lát­tára lőtt le egy ku­tyát Bu­da­pes­ten.

Szörnyű kínokat élt át a Kamaraerdőből megmentett kutya

Szörnyű kínokat élt át a Kamaraerdőből megmentett kutya

Egy kon­té­ner alól szed­ték ki Döm­pert.

Egy kon­té­ner alól szed­ték ki Döm­pert, ko­ráb­ban ember- és ku­tya­tá­ma­dás is érte az ál­la­tot. Most sze­rető be­fo­ga­dót ke­res­nek ide­ig­le­nes gon­do­zói.

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Miért szeretnek tévét nézni a háziállatok?

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek.

Eszedbe ju­tott már, hogy mit csi­nál­hat­nak házi ked­ven­ceid, ami­kor te nem vagy ott­hon? Most meg­tud­ha­tod, mit mű­vel­nek.

Gyászol Ungár Anikó

Gyászol Ungár Anikó

Kül­föl­dön tar­tóz­ko­dott a tra­gé­dia ide­jén - nem akar­ták, hogy to­vább kell­jen szen­ved­nie. Az or­vo­sok már nem tud­ták meg­men­teni. Az egész csa­lád hi­á­nyolja a je­len­lé­tét...

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Az egy­kori idő­jós de­cem­ber­től új éle­tet kez­dett, ami nem volt könnyű szá­mára.

Az egy­kori idő­jós de­cem­ber­től új éle­tet kez­dett, ami nem volt könnyű szá­mára. Több drá­mai ese­mény is tör­tént az el­múlt idő­szak­ban!

Melyik jegyben születtél? Ezt a kutyát válaszd magadnak!

Melyik jegyben születtél? Ezt a kutyát válaszd magadnak!

Nem tudod el­dön­teni, hogy me­lyik kutya lehet az ide­á­lis há­zi­ál­lat szá­modra? Meg­mu­tat­juk!

Magyar kislány jött rá: erre képes egy kutya az Iphone-nal!

Erre képes egy kutya az Iphone-nal!

Ezen biz­to­san el­ájulsz.

Nem néz­tünk ugyan utána, de eddig nem is hal­lot­tunk még arról, hogy bárki is pró­bára tette volna ilyen mód az okos­te­le­fo­nok ujj­le­nyo­mat-ol­va­só­ját. Egy ti­zen­há­rom éves ma­gyar kis­lány igen.

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Ame­rika leg­ran­go­sabb ku­tya­ver­se­nyén egy ma­gyar kutya lett a leg­szebb. Őt ün­nep­lik most!

Ame­rika leg­ran­go­sabb ku­tya­ver­se­nyén egy ma­gyar kutya lett a leg­szebb. Őt ün­nep­lik most a világ másik ol­da­lán!

Halott társát élesztgette a hős kutyus

Halott társát élesztgette a hős kutyus

Nem elő­ször bi­zo­nyí­totta be hű­sé­gét.

Vil­mos kutya nem elő­ször bi­zo­nyí­totta be hű­sé­gét. A ma­gá­nyos eb ha­ma­ro­san csa­ládba is ke­rül­het!

Daisy szolgálatra jelentkezik

Daisy szolgálatra jelentkezik

A Fejér me­gyei Ercsi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán állt szol­gá­latba a 18 hó­na­pos német ju­hász. A új nyo­mozó nagy se­gít­sé­get je­lent a bűn­va­dá­szok­nak...

A Fejér me­gyei Ercsi rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán állt szol­gá­latba a 18 hó­na­pos német ju­hász. A új nyo­mozó nagy se­gít­sé­get je­lent a bűn­va­dá­szok­nak...

Így védd meg kutyádat a jeges környezet okozta sérülésektől

Védd meg kutyádat a jeges környezet okozta sérülésektől

Télen gya­kori prob­léma a ku­tyák a láb­sé­rü­lése, me­lyért a jég, a hó, il­letve a fel­só­zott utak te­he­tők fe­le­lőssé.

Télen gya­kori prob­léma a ku­tyák a láb­sé­rü­lése, me­lyért a jég, a hó, il­letve a fel­só­zott utak te­he­tők fe­le­lőssé.

Majkát lerohanta rajongója

Majkát lerohanta rajongója

Majka kar­jába re­pült Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét.

Szó sze­rint Majka a kar­jába re­pült Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét. A lány azért je­lent­ke­zett a já­tékba, mert a mű­sor­ve­zető-rap­per­rel való ta­lál­ko­zás rajta volt a ba­kancs­lis­tá­ján.

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Bulldogmaffia garázdálkodik keleten

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Több mint egy tucat kutya tűnt el két vá­ros­ból.

Igazi love story: megmentette sérült társát a hős négylábú

Igazi love story: megmentette sérült társát a hős négylábú

Hű­sé­ges tár­sá­nak kö­szön­heti éle­tét. Lucy nem tu­dott mo­zogni: a sí­ne­ken re­kedt Zá­hony és Ung­vár kö­zött, Kis­tég­lás­nál.

Hű­sé­ges tár­sá­nak kö­szön­heti éle­tét. Lucy nem tu­dott mo­zogni: a sí­ne­ken re­kedt Zá­hony és Ung­vár kö­zött, Kis­tég­lás­nál.

A világ legnehezebb szókeresője! Ha megoldod, zseni vagy!

A világ legnehezebb szókeresője! Ha megoldod, zseni vagy!

Egy kutya rej­tő­zik a sorok kö­zött!

Egy kutya rej­tő­zik a sorok kö­zött - és min­den­kit meg­őr­jít! Te meg­ta­lá­lod?

Akasztással fenyegetnek a kutyatolvajok, ha a gazdi nem fizet

Akasztással fenyegetnek a kutyatolvajok, ha a gazdi nem fizet

Po­fát­lan és ke­gyet­len tol­va­jok ke­zébe ke­rült egy csa­ládi ked­venc.

Po­fát­lan és ke­gyet­len tol­va­jok ke­zébe ke­rült egy csa­ládi ked­venc.

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Zokogva fogadta a kislány, hogy csoda történt vele!

Plüss­ku­tyá­ját min­den­nél job­ban sze­rette. A szü­le­i­nek nem volt nehéz fel­adata...

A világ leg­jobb szü­le­i­nek ti­tu­lál­ják az in­ter­ne­ten azt a há­zas­párt, akik nem min­den­napi meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek sze­re­tett lá­nyuk­nak. Az is­ko­lás fruska gye­rek­kora óta ra­gasz­ko­dott plüss­ku­tyá­já­hoz, úgy ját­szott vele, gon­dos­ko­dott róla, mintha igazi lenne. Aztán csoda tör­tént...

Lemondott a szerelemről, de az ágyát megosztja valakivel Hernádi Judit

Lemondott a szerelemről, de az ágyát megosztja valakivel Hernádi Judit

Hosszú évek óta szing­li­ként él, de van va­laki, akit be­en­ged a há­lóba.

Hosszú évek óta szing­li­ként él, de van va­laki, akit be­en­ged a há­lóba.

Megindult a verseny: ki lesz az elnöki kutya?

Megindult a verseny: ki lesz az elnöki kutya?

Már van je­lent­kező!

A Fehér Ház nem ma­rad­hat kutya nél­kül, Trum­pék­nak vi­szont még nincs há­zi­ál­la­tuk - de már van je­lent­kező!

Borzasztó! Így tartják a levágásra szánt kutyákat

Borzasztó! Így tartják a levágásra szánt kutyákat

Éhez­te­tik őket.

Éhez­te­tik őket, mi­előtt a mé­szár­székre ke­rül­nek. Nyü­szí­te­nek kín­juk­ban.

Tangás télapóként várja a Karácsonyt a modell

Tangás télapóként várja a Karácsonyt a modell

Té­l­a­pó­sapka és szexi fe­hér­nemű...

Té­l­a­pó­sapka, szexi fe­hér­nemű és egy ka­rá­csonyfa lát­ható a képen, ami va­dí­tóan sze­xire si­ke­rült.

Vérlázító: Hetekig éhezett, végül kavicsokat evett a kutya

Vérlázító: Hetekig éhezett, végül kavicsokat evett a kutya

Ször­nyű kí­no­kat élt át az a kutya, ame­lyi­ket ál­lat­vé­dők men­tet­tek ki egy csa­ládi ház ud­va­rá­ból.

Szereted a kutyádat? Akkor ezt mindenképp megteszed még idén

Szereted a kutyádat? Akkor ezt mindenképp megteszed még idén

Újra fel­hívja a fi­gyel­met az egyik ál­lat­védő szer­ve­zet a ku­tyák chi­pe­zé­sé­nek fon­tos­sá­gára.

Újra fel­hívja a fi­gyel­met az egyik ál­lat­védő szer­ve­zet a ku­tyák chi­pe­zé­sé­nek fon­tos­sá­gára.

Drótra kötötte, hagyta szenvedni kutyáját a magyar férfi

Drótra kötötte, hagyta szenvedni kutyáját a magyar férfi

Az út szé­lén ta­lál­ták meg.

Csak a sze­ren­csén és egy jó­szívű so­fő­rön múlt, hogy nem halt bele sú­lyos sé­rü­lé­se­ibe a kutya.

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

A kis­ku­tya ha­lálra volt ré­mülve, ami­kor rá­ta­lál­tak. Nyolc mé­tert zu­hant...

Ez beteg: Videóra vette a pincérnő élete legmocskosabb szexkalandját

Ez beteg: Videóra vette a pincérnő élete legmocskosabb szexkalandját

Ölbe kapta házi ked­ven­cét, a fel­vé­telt pedig el­küldte a ba­rát­já­nak.

Ölbe kapta házi ked­ven­cét, a fel­vé­telt pedig el­küldte a ba­rát­já­nak.

Hihetetlen: nem bűnhődik a deteki mészáros

Hihetetlen: nem bűnhődik a deteki mészáros

Hiába várta min­denki, hogy pél­dás bün­te­tést kap a de­teki mé­szá­ros, ügyé­ben nem szü­le­tett dön­tés.

Hiába várta min­denki, hogy bün­te­tést kap, to­vábbra sem tudni, bűn­hő­dik-e K. Ist­ván, Detek al­pol­gár­mes­te­ré­nek a fia.

Bővült a család Som-Balogh Edináéknál!

Bővült a család Som-Balogh Edináéknál!

Meg­ható fotó!

Meg­ható fo­tó­val tu­datta az öröm­hírt ra­jon­gó­i­val a gyö­nyörű édes­anya! A szí­nésznő kisfi­á­val nézte végig a nagy ese­ményt!

Egy ártatlan élet a tét: pánikba esett Zámbó Krisztián

Egy ártatlan élet a tét: pánikba esett Zámbó Krisztián

Tel­je­sen el­ke­se­re­dett.

Tel­je­sen el­ke­se­re­dett. A Fa­ce­book-ol­da­lán ese­de­zik kö­ve­tői se­gít­sé­géért.

Kedvence nyalta szét a sztárfocista fülét

Kedvence nyalta szét a sztárfocista fülét

Diego Costa tö­ké­le­tes szom­bat estét zárt. Ott­hon nem ma­radt el a ju­ta­lom sem, s ezt ké­nyez­te­tést a spa­nyol fo­cista él­vezte is.

Diego Costa tö­ké­le­tes szom­bat estét zárt. Ott­hon nem ma­radt el a ju­ta­lom sem, s ezt a spa­nyol fo­cista él­vezte is.

Kegyetlen állatkínzás Borsodban: Savval öntöttek le egy kutyát

Kegyetlen: Savval öntöttek le egy kutyát

Nyom­ra­ve­ze­tői díjat aján­lott fel az a gazdi, aki­nek a ku­tyá­ját va­la­mi­lyen ke­mi­ká­li­á­val ön­tötte le egy ál­lat­kínzó.

Nyom­ra­ve­ze­tői díjat aján­lott fel az a gazdi, aki­nek a ku­tyá­ját va­la­mi­lyen ke­mi­ká­li­á­val ön­tötte le egy ál­lat­kínzó.

Szörnyű! Fésűvel végezte ki a kiskutyát a tatabányai kutyakozmetikus

Szörnyű! Fésűvel végezte ki a kiskutyát a tatabányai kutyakozmetikus

A kör­nyé­ken min­denki meg­döb­bent, a kutya gaz­dája fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Brutális állatkínzás egy rákospalotai panelben, sokkot kaptak a lakók

Brutális állatkínzás egy rákospalotai panelben, sokkot kaptak a lakók

Ami­kor az ál­lat­vé­dők be­nyi­tot­tak a la­kásba, bor­zal­mas lát­vány tá­rult a sze­mük elé. Hogy te­he­tett ilyet egy te­nyésztő?

Döbbenetes meglepetést kapott férjétől Szabó Zsófi

Döbbenetes meglepetést kapott férjétől Szabó Zsófi

Vajon mivel lep­hette meg a férj az ifjú asszonyt, ami­vel min­den­nél bol­do­gabbá tette?

Vajon mivel lep­hette meg a férj az ifjú asszonyt, ami­vel min­den­nél bol­do­gabbá tette?

Sokkoló! Kutya végezte ki a csecsemőt

Kutya végezte ki a csecsemőt

El­sza­ba­dult egy vé­rengző fe­ne­vad. Saj­nos nem tud­ták idő­ben meg­ál­lí­tani, így tra­gé­dia lett a vége.

El­sza­ba­dult egy vé­rengző fe­ne­vad. Bár a se­gély­hí­vásra na­gyon gyor­san re­a­gál­tak a men­tők, az ag­resszív ku­tyát saj­nos nem tud­ták idő­ben meg­ál­lí­tani. Egye­lőre nem tudni, hon­nan sza­ba­dult el az állat.

Egész Európát maga mögé utasította a magyar négylábú

Egész Európát maga mögé utasította a magyar négylábú

Gyer­mek­kora óta imádja az aga­ra­kat Szil­ágyi Gyula. Dixy nevű négy­lá­búja va­lóra vál­totta Gyula álmát.

Gyer­mek­kora óta imádja az aga­ra­kat Szil­ágyi Gyula, aki­nek Dixy nevű négy­lá­búja va­lóra vál­totta Gyula álmát.

Kidobta a kutyáját a szeméttelepnél!

Kidobta a kutyáját a szeméttelepnél!

Most min­denki azt a férfit ke­resi, aki ilyen gaz­tettre képes.

A Gö­döllő nevű Fa­ce­book-cso­portba töl­töt­tek fel egy vi­deót, ami miatt ál­lí­tó­lag már a ha­tó­sá­gok is nyo­moz­nak - de ami ettől is na­gyobb je­len­tő­ség­gel bír: egy or­szág há­bo­rog! A fel­vé­te­lek alap­ján nem is csoda.

Facebookon vallotta be a gyilkos, hogy már több kutyát is kivégzett

Facebookon vallotta be a gyilkos, hogy már több kutyát is kivégzett

Név­vel és arc­cal is vál­lalja egy ma­gyar férfi, hogy több kóbor ku­tyát is meg­ölt.

Csodálatos menekülés! Nyolc méteres kútból hozták ki a kutyust

Csodálatos menekülés! Nyolc méteres kútból hozták ki a kutyust

Mol­lit a tűz­ol­tók men­tet­ték ki a kút­ból. Napok óta hiába ke­res­ték...

Bizarr meglepetést rejtett a kínai kajafutár doboza

Bizarr meglepetést rejtett a kínai kajafutár doboza

Ki tudja, miért, sokan gon­dol­ják azt, hogy a kínai gaszt­ro­nó­mi­á­tól nem ide­gen a ku­tya­hús hasz­ná­lata.

Molnár Anikó egy kitett kutyust akar megmenteni

Molnár Anikó egy kitett kutyust akar megmenteni

A Nagy Ő két két­ség­be­esett poszt­ban is se­gít­sé­get kér, de nem ma­gá­nak, hanem egy sze­ren­csét­len ál­lat­nak...

A Nagy Ő két két­ség­be­esett poszt­ban is se­gít­sé­get kér, de nem saját ma­gá­nak, hanem egy sze­ren­csét­len ál­lat­nak...

Húsz percig tépte a másik kutyát, el akarják vitetni gazdájától

Húsz percig tépte a másik kutyát, el akarják vitetni gazdájától

Bu­da­té­tény ku­tyá­sait ret­te­gés­ben tartja egy staffords­hire ter­rier. A Bu­da­té­té­nyi Ku­tyá­sok Tár­sa­sága nem hagyja annyi­ban.

Macskákat ettek az éhező kutyák Polgárdiban

Macskákat ettek az éhező kutyák Polgárdiban

Igazi hor­ror Fejér me­gyé­ben

Igazi hor­ror egy Fejér me­gyei ipar­te­le­pen: két hétig ma­gukra hagy­ták az ál­la­to­kat. Az ál­lat­vé­dők soha nem fe­lej­tik el, amit ott lát­tak.

Eszméletlen, amit ez a kis torzonborz kutyus véghezvitt!

Eszméletlen, amit ez a kis torzonborz kutyus véghezvitt!

Egy si­va­tag­ban cél­ta­la­nul kó­borló ku­tyus­nál nem lé­te­zik el­eset­tebb állat. Di­on­nak sze­ren­cséje volt.

Egy si­va­tag­ban cél­ta­la­nul kó­borló ku­tyus­nál nem lé­te­zik el­eset­tebb állat. Dion nagy sze­ren­cséje egy fu­tó­ver­seny volt, mely­hez csat­la­ko­zott.

Romeo, a szerencse fia: 9 nap után mentették ki a romok alól

Romeo, a szerencse fia: 9 nap után mentették ki a romok alól

9 nap­pal a föld­ren­gés után egy ház­tu­laj­do­nos vissza­ment a ro­mok­hoz...

Ki­lenc nap­pal a föld­ren­gés után egy ház­tu­laj­do­nos vissza­ment a ro­mok­hoz...

Megrázó csoda, ami a kutyával történt

Megrázó videó, csoda, ami ezzel a kutyával történt

Egy ra­li­ver­se­nyen té­vedt pá­lyára a gya­nút­lan eb.

Egy ra­li­ver­se­nyen té­vedt pá­lyára az eb, aki felé tel­jes se­bes­ség­gel kö­ze­lí­tett egy autó. Ami ez­után tör­tént, az szinte ter­mé­szet­fe­letti.

Szívszorító videó: nem mozdult halott gazdája koporsója mellől a kutya

Szívszorító videó: nem mozdult halott gazdája koporsója mellől a kutya

A férfi az olasz­or­szági föld­ren­gés­ben hunyt el, a cso­por­tos te­me­té­sen a hű­sé­ges eb rög­tön meg­ta­lálta gaz­dája ko­por­só­ját.

Horror: Kutyára támadt az emberfogú mutáns hal!

Horror: Kutyára támadt az emberfogú mutáns hal!

A vér­szom­jas ra­ga­do­zót egy meg­döb­bent ha­lász húzta ki a víz­ből. Elő­ször an­gol­ná­nak hitte.

A vér­szom­jas ra­ga­do­zót egy meg­döb­bent ha­lász húzta ki a víz­ből. Elő­ször an­gol­ná­nak hitte, így ami­kor a mé­re­tes mu­táns be­le­ha­ra­pott a ku­tyá­jába, ha­lálra ré­mült!

Fagyizz együtt a kutyáddal! Íme a legjobb diétás recept

Fagyizz együtt a kutyáddal! Íme a legjobb recept

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Ku­tya­me­leg­ben nem kell, hogy a ked­ven­ced ki­ma­rad­jon a fa­gyi­zás­ból, ké­szíts ott­hon kutya-gazdi fagy­lal­tot.

Gyász: Hatalmas veszteség érte Kiss Ramónát

Gyász: Hatalmas veszteség érte Kiss Ramónát

George Lucas-t ve­szí­tette el.

George Lucas-t, négy­lábú tár­sát ve­szí­tette el a Ba­rá­tok közt sze­rep­lője.

Bolond világ: Ismét kutya lett a város polgármestere

Bolond világ: Ismét kutya lett a város polgármestere

Senki nem mer el­lene in­dulni.

Senki nem mer el­lene in­dulni. Har­mad­szor vá­lasz­tot­ták újra, az összes sza­va­za­tot min­dig ő kapja.

Harapnivaló a síkirálynő formás popsija

Harapnivaló a síkirálynő formás popsija

Lin­dsey Vonnt ki­ne­vette az edzője, erre ki­ne­vet­tette magát mil­li­ók­kal is. Mint ki­de­rült, a vi­lág­sztár ku­tyája a ludas.

Lin­dsey Vonnt ki­ne­vette az edzője, erre ki­ne­vet­tette magát mil­li­ók­kal is. Mint ki­de­rült, a vi­lág­sztár ku­tyája a ludas.

Kutyatelefon otthon maradt kedvenceknek!

Kutyatelefon otthon maradt kedvenceknek!

Bár­hon­nan el­érik őket a gaz­dik! De nem csak te­le­fo­nálni lehet a hi­ány­pótló kü­tyü­vel: meg is etet­het­jük a ked­ven­cün­ket.

Bár­hon­nan el­érik őket a gaz­dik! De nem csak te­le­fo­nálni lehet a hi­ány­pótló kü­tyü­vel: anél­kül is meg­etet­het­jük a ked­ven­cün­ket, hogy haza kel­lene sza­lad­nunk mun­ka­idő­ben. Csak egy gond lehet vele: leg­hű­sé­ge­sebb tár­sunk maga is kez­de­mé­nyez­het hí­vá­so­kat, így akár zak­lat­hat is min­ket. Pláne ha éhes.

7 pitbullt támadott meg és juttatott kórházba egy macska - sokkoló fotók

7 pitbullt támadott meg és juttatott kórházba egy macska - sokkoló fotók

Az őrült macska csú­nyán el­bánt a ku­tyák­kal. Meg­döb­bentő a lát­vány.

Az őrült macska csú­nyán el­bánt a ku­tyák­kal. Meg­döb­bentő a lát­vány.

Meglepő dolgot árult el a halálra drogozott kiskutya gazdája!

Meglepő dolgot árult el a halálra drogozott kiskutya gazdája!

A 22 éves fiú tel­je­sen össze­rop­pant!

Na­po­kon át ke­reste a mind­össze 8 hetes ter­ri­ert, majd meg­látta a bru­tá­li­san meg­kín­zott ku­tyá­ról ké­szült fel­ka­varó vi­deót. Tel­je­sen össze­rop­pant!

Itt a bizonyíték: Vadászkutya buktatta le az erdőben rejtőző jetit!

Itt a bizonyíték: Vadászkutya buktatta le az erdőben rejtőző jetit!

A négy­lábú gya­nút­la­nul szi­ma­tolt az er­dő­ben, ami­kor vá­rat­la­nul szem­be­ta­lál­ko­zott a le­gen­dás szörnnyel!

Így csak egy gyerek tud szeretni! - videó

Így csak egy gyerek tud szeretni! - videó

Ami­kor már az egész csa­lád le­mon­dott róla, Paula a nyo­mára buk­kant.

Hét­mil­lió ember könnyezte már meg Paula vi­de­ó­ját, ame­lyet a Fa­ce­book-on, egy cso­port­ban osz­tott meg a vi­lág­gal. A csa­lád ku­tyusa el­kó­bo­rolt, és he­te­kig nem buk­kan­tak nyo­mára.

Bűnügy bontakozik ki Sarka Kata oldalán!

Bűnügy bontakozik ki Sarka Kata oldalán!

Úgy tűnik, Érden és kör­nyé­kén ku­tya­rab­lók ga­ráz­dál­kod­nak.

Úgy tűnik, Érden és kör­nyé­kén kis­testű ku­tyákra sza­ko­so­dott banda te­vé­keny­ke­dik. Kata egy posztja alatt ki­de­rült, hogy so­ro­za­to­san tűn­nek el több­nyire drága négy­lá­búak.

Ha így viselkedik a kutyád, azonnal vidd orvoshoz!

Ha így viselkedik a kutyád, azonnal vidd orvoshoz!

Új be­teg­ség pusz­tít a ku­tyák kö­ré­ben! Akkor van esé­lyük túl­élni, ha idő­ben ki­de­rül a baj.

Új be­teg­ség pusz­tít a ku­tyák kö­ré­ben! Akkor van esé­lyük túl­élni, ha idő­ben ki­de­rül a baj, ehhez azon­ban vért kell tőlük venni.

Ennek a terhes kismamának a fotója felrobbantotta a netet

Ennek a terhes kismamának a fotója felrobbantotta a netet

Száz­ez­rek pö­rög­nek most ezen a fény­ké­pen. És ez egy­ál­ta­lán nem csoda.

Száz­ez­rek pö­rög­nek most ezen a fény­ké­pen. És ez egy­ál­ta­lán nem csoda.

Itt a lehetőség, hogy te is Steiner Kristófnak dolgozz!

Itt a lehetőség, hogy te is Steiner Kristófnak dolgozz!

Olyas­va­la­kit keres az au­gusz­tu­sát itt­hon töltő nép­szerű ma­gyar tévés, akire az éle­tét sze­retné rá­bízni.

Olyas­va­la­kit keres az au­gusz­tu­sát itt­hon töltő nép­szerű ma­gyar tévés, akire az éle­tét sze­retné rá­bízni.

Hihetetlen baleset: kutya vezette boltnak az autót - videó

Magára hagyták a kutyát a kocsiban, boltnak vezette az autót - videó

A két ku­tyát né­hány percre hagyta ma­gára gaz­di­juk. Az egyik kutya azon­ban a kor­mány mögé ült, és el­in­dult...

A két ku­tyát né­hány percre hagyta ma­gára gaz­di­juk. Az egyik kutya azon­ban a kor­mány mögé ült, és el­in­dult.

Sárgára festette kutyáját, hogy Pikachut csináljon belőle

Sárgára festette kutyáját, hogy Pikachut csináljon belőle

A fa­na­ti­kus já­té­kos a po­kémon szí­ne­ire fes­tette ku­tyá­ját. Va­ló­szí­nű­leg po­én­nak szánta, de rosszul sült el...

Durva videó: kiképzőjére támadt a rendőrkutya!

Durva videó: kiképzőjére támadt a rendőrkutya!

A kutya sor­sá­ról azóta nincs hír...

Nem egé­szen úgy sült el a gya­kor­lat, aho­gyan azt a tré­ner el­kép­zelte. A pa­rancs­meg­ta­gadó ku­tyát fel­te­he­tően le­fo­koz­zák a rend­őr­sé­gen

Hinnéd, hogy képesek rá? Kiszagolják a kutyák a rákot!

Okosak, de hinnéd, hogy még erre is képesek? Kiszagolják a kutyák a rákot, s ezt be is bizonyítják!

Egye­lőre még nem ren­del dr. Blöki, de az nem baj, ha a di­ag­nosz­ti­kába is be­le­üti az orrát...

Egye­lőre még nem ren­del dr. Blöki, de az nem baj, ha a di­ag­nosz­ti­kába is be­le­üti az orrát... Leg­alábbis ezt vár­ják az ebek­től a ma­gyar or­vo­sok...

Kutyavilág Bogláron, a kutyás strandon...

Kutyavilág Bogláron, a kutyás strandon...

Ezt a szé­gyent! Ér­tel­mez­he­tet­len part­sza­kaszt ne­vez­tek ki ku­tyás strand­nak! Nem csak a gaz­dá­nak, de a ku­tyá­nak is el­megy a kedve a für­dő­zés­től!

Ezt a szé­gyent! Ér­tel­mez­he­tet­len part­sza­kaszt ne­vez­tek ki ku­tyás strand­nak! Nem csak a gaz­dá­nak, de a ku­tyá­nak is el­megy a kedve a für­dő­zés­től!

Horrorbaleset: arcon harapta a kisfiút a kutya szelfizés közben!

Horrorbaleset: arcon harapta a kisfiút a kutya szelfizés közben!

Ször­nyű bal­eset érte azt a 11 éves kisfiút, aki egy közös szelfit sze­re­tett volna ké­szí­teni a ba­rát­jáék ku­tyá­já­val.

Ezért ne hagyd soha, hogy arcon nyaljon a kutyád

Ezért ne hagyd soha, hogy arcon nyaljon a kutyád

A ku­tya­nyál ve­szé­lyes lehet.

Nem meg­győ­zőek azok a hí­resz­te­lé­sek, mi­sze­rint a ku­tya­nyál ár­tal­mat­lan az em­berre, sőt tisz­tább az em­beri nyál­nál.

Ilyet még nem láttál! Nyolc kutyával és három macskával él a galambfióka!

Ilyet még nem láttál! Nyolc kutyával és három macskával él a galambfióka!

Ilyet még nem láttál! Nyolc kutyával és három macskával él a galambfióka!

Egy­he­te­sen ta­lál­ták Fi­cán­kát.

Egy­he­te­sen men­tette meg az ál­lat­védő Fi­cán­kát, a madár azóta va­ló­sá­gos fal­ka­ve­zérré vált. Egy hó­na­possá cse­pe­re­dett, fel­te­he­tően a csa­lád­dal marad, mert faj­tár­sai eset­leg meg­öl­nék a ter­mé­szet­ben.