CÍMKE: 'hosszú katinka'

Hosszú Katinka új frizurája a férjének is jól áll!

Hosszú Katinka új frizurája a férjének is jól áll!

A ma­gyar úszónő leg­újabb, pén­teki haj­nali ké­pére a férje is fel­ke­rült. Ér­de­kes lát­ványt nyúj­ta­nak...

Hosszú Katinka kudarcot vallott

Hosszú Katinka kudarcot vallott

Még egy olim­piai baj­nok­nak is nehéz ural­kod­nia magán.

Még egy há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nak is nehéz ural­kod­nia magán.

FRISS HÍREK

Hosszú Katinkánál végleg betelt a pohár

Hosszú Katinkánál végleg betelt a pohár

Olim­piai baj­no­kunk tudja, sokat kell még ta­nul­nia.

Olim­piai baj­no­kunk tudja, sokat kell még ta­nul­nia.

Hosszú Katinka kitiltotta Gyurta volt edzőjét

Hosszú Katinka kitiltotta Gyurta volt edzőjét

Szé­les Sán­dor nem lép­het be a Duna Aré­nába, ta­nít­vá­nyá­nak SMS-ben küldi az edzés­ter­vet.

Szé­les Sán­dor nem lép­het be a Duna Aré­nába, ta­nít­vá­nyá­nak SMS-ben küldi az edzés­ter­vet.

Hosszú Katinka visszaszámol, és semmin sem változtatna

Hosszú Katinka visszaszámol, és semmin sem változtatna

Az Iron Lady je­len­lé­té­ben el­in­dí­tot­ták a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság hi­va­ta­los vissza­szám­láló órá­ját.

Hosszú Katinka ennyiért adja az arcát a vb-hez

Hosszú Katinka ennyiért adja az arcát a vb-hez

Ő is fel­tű­nik a rek­lám­ar­cok kö­zött.

Az Iron Lady is fel­tű­nik a bu­da­pesti vizes vi­lág­baj­nok­ság rek­lám­ar­cai kö­zött.

Hosszú Katinka férje iszik és vezet

Hosszú Katinka férje iszik és vezet

Shane Tusup va­gány fi­gura, ezt az uta­kon is bi­zo­nyítja. Az Iron Lady te­kin­tete azt árulja el, min­denki biz­ton­ság­ban van.

Shane Tusup va­gány fi­gura, ezt az uta­kon is bi­zo­nyítja. Az Iron Lady te­kin­tete azt árulja el, min­denki biz­ton­ság­ban van.

Megoldódik a probléma, Hosszú Katinka óriási munkába kezd

Megoldódik a probléma, Hosszú Katinka óriási munkába kezd

Végre gye­re­kek­kel is be­né­pe­sül a Duna Aréna tan­me­den­céje.

Végre gye­re­kek­kel is be­né­pe­sül a Duna Aréna tan­me­den­céje. Hosszú Ka­tinka hét­fő­től várja a ki­csi­ket.

Kinek van papírja az uszoda használatáról?

Kinek van papírja az uszoda használatáról?

Nem tudni, hogy a egye­sü­le­tek közül kinek van joga a me­den­cé­hez.

Egye­lőre nem tudni, hogy a ma­ra­kodó egye­sü­le­tek közül kinek is van joga a tan­me­den­cé­hez.

Hosszú-Darnyi úszóharc, a gyerekek a vesztesek

Hosszú-Darnyi úszóharc, a gyerekek a vesztesek

Három me­den­cé­ből kettő üres.

A Duna Aré­ná­ban három me­den­cé­ből kettő üres, a har­ma­dik pedig zsú­fo­lá­sig tele gye­re­kek­kel...

Ilyen medencében még nem láttad Hosszú Katinkát

Ilyen medencében még nem láttad Hosszú Katinkát

Olim­pi­ko­nunk egy kis ol­va­sás­sal is meg­fe­jelte a csob­ba­nást. Kép­re­gény akadt a ke­zébe.

Olim­pi­ko­nunk egy kis ol­va­sás­sal is meg­fe­jelte a csob­ba­nást.

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

Dúl az úszóháború: Shane Tusup keményen beszólt

Kinek van igaza: Hosszú Ka­tinka si­ker­ko­vá­csá­nak, vagy a vi­lág­szín­vo­nalú ma­gyar úszó­sport mes­te­re­i­nek?

KIa­kad­tak a kri­tika cím­zett­jei. Kinek van igaza: Hosszú Ka­tinka si­ker­ko­vá­csá­nak, vagy a vi­lág­szín­vo­nalú ma­gyar úszó­sport mes­te­re­i­nek?

Végre valóra válik Hosszú Katinka álma

Végre valóra válik Hosszú Katinka álma

Már­ci­us­ban indul a Learn to Swim prog­ram.

Már­ci­us­ban indul a Learn to Swim prog­ram, amellyel tel­je­sül a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok álma.

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

Hosszú Katinka Kapás Bogival harcol

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban. Róluk szól a ver­seny.

A két olim­pi­kon méltó el­len­félre ta­lált egy­más­ban. Róluk szól a ver­seny.

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kihívás! Hosszú Katinka magyar riválist kapott

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Kapás Bog­lár­kát fel­tü­zeli, és jobb ered­ményre ösz­tönzi, ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tin­ká­val ver­se­nyez­het.

Ez ejtette ámulatba Hosszú Katinkát és Kapás Bogit

Ez ejtette ámulatba Hosszú Katinkát és Kapás Bogit

Hét­vé­gén Fran­cia­or­szág­ban ver­se­nyez­nek a ma­gyar úszók, akik már meg­ér­kez­tek a vi­a­dal szín­he­lyére.

Hét­vé­gén Fran­cia­or­szág­ban ver­se­nyez­nek a ma­gyar úszók, akik már meg­ér­kez­tek a vi­a­dal szín­he­lyére.

Hosszú Katinka költözik, új helyen folytatja

Hosszú Katinka költözik, új helyen folytatja

Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően új he­lyen dol­go­zik to­vább.

Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup a bu­da­pesti vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően új he­lyen dol­go­zik to­vább.

Szilágyi Áron támadja Hosszú Katinkát

Összecsapnak a sztárjaink: Szilágyi Áron támadja Hosszú Katinkát

Dzs­u­dzsák Ba­lázs egyre mé­lyebbre süllyed.

Vi­lág­klasszis úszó­nőnk egy­előre állja az ost­ro­mot. Dzs­u­dzsák Ba­lázs egyre mé­lyebbre süllyed.

Hosszú Katinka abbahagyja, súlyos döntés a bukott olimpia miatt

Hosszú Katinka abbahagyja, súlyos döntés a bukott olimpia miatt

Re­a­gált a vissza­vont pá­lyá­zatra az úszónő. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok sors­döntő lé­pésre szánja el magát.

Meglepő fotó, ekkorát még nem utazott Hosszú Katinka

Meglepő fotó, ekkorát még nem utazott Hosszú Katinka

Úszó­sztá­runk be­mu­tatta Zsófit.

Tün­déri fotó ke­rült elő az or­szág ked­ven­cé­ről. Ki­de­rült, ki volt úszó­sztá­runk egy­kori el­vá­laszt­ha­tat­lan ba­rátja.

Ki ez a félmeztelen fiú Katinka mellett?

Ki ez a félmeztelen fiú Hosszú Katinka mellett?

Nem csak Shane Tusup for­go­ló­dik a világ leg­jobb úszó­nője mel­lett.

Nem csak Shane Tusup for­go­ló­dik a világ leg­jobb úszó­nője mel­lett. Edzés előtti vidám han­gu­lat­je­len­tés az öl­tö­ző­ből.

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani

Folytatódik az úszóbalhé, kap a fejére Hosszú Katinka és Gyurta Dani is

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja.

Semmi sem marad ti­tok­ban. Ki­pa­kol a bot­rá­nyok első számú ta­núja.

Hosszú Katinka rossz hírrel búcsúzott el

Hosszú Katinka rossz hírrel búcsúzott el

Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Lon­donba uta­zott Hosszú Ka­tinka. Meg­néz­het­jük az ér­ke­zés és a bú­csú­zás pil­la­na­tá­ban is.

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Semmibe vette Hosszú Katinkát a sportvilág

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de Rio ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül.

Mo­na­có­ban ün­ne­pelt a sport krémje, de a riói olim­pia ma­gyar szu­per­sztárja nél­kül. Mi az oka a mel­lő­zé­sé­nek?

Akciószerepre készül Hosszú Katinka

Akciószerepre készül Hosszú Katinka

Nehéz el­hinni, hogy egy úszónő edzé­sét lát­juk. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk mintha egy film­ből lé­pett volna ki.

Nehéz el­hinni, hogy egy úszónő edzé­sét lát­juk. Há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk mintha egy film­ből lé­pett volna ki.

Jajgat Hosszú Katinka, nagy hiányérzete van

Jajgat Hosszú Katinka, nagy hiányérzete van

Kü­lön­le­ges fotót kö­zölt ma­gá­ról úszó vi­lág­sztá­runk a kő­ke­mény haj­nali edzé­sé­ről. Csi­náld utána a gya­kor­la­tot, ha tudod!

Kü­lön­le­ges fotót kö­zölt ma­gá­ról úszó vi­lág­sztá­runk a kő­ke­mény haj­nali edzé­sé­ről. Csi­náld utána a gya­kor­la­tot, ha tudod!

Hosszú Katinka ágynak dőlt

Hosszú Katinka ágynak dőlt

Arra azért ügyelt, hogy ra­jon­gó­i­val meg­ossza, mi is tör­tént vele.

Arra azért ügyelt, hogy ra­jon­gó­i­val meg­ossza, mi is tör­tént vele. Vá­rat­lan ne­héz­sé­gek lép­tek fel a ver­seny köz­ben, de há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kunk megy to­vább.

Mosolyszünet, Hosszú Katinka az asztal alá csúszott

Mosolyszünet, Hosszú Katinka az asztal alá csúszott

Nem mo­so­lyog az Iron Lady...

Elérte cél­ját az Iron Lady, hi­szen új el­nöke van az úszó szö­vet­ség­nek. Még­sem mo­so­lyog­nak a fér­jé­vel...

Így romantikázott Hosszú Katinka a férjével Nizzában

Így romantikázott Hosszú Katinka a férjével Nizzában

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk ki­lenc arany­ér­met nyert a fran­cia vá­ros­ban.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk ki­lenc arany­ér­met nyert a fran­cia vá­ros­ban.

Hosszú Katinka némasága fáj a volt úszókapitánynak

Hosszú Katinka némasága fáj a volt úszókapitánynak

Har­gi­tay And­rás köny­vet ír az utóbbi hó­na­pok bal­hé­i­ról. Sokan meg­kö­szön­ték eddig mun­ká­ját, ám több fon­tos sze­replő nem tette ezt meg.

Har­gi­tay And­rás je­len­leg ál­lat­or­vos­ként is dol­go­zik, de köny­vet ír az utóbbi hó­na­pok bal­hé­i­ról. Hosszú fe­je­zet szól majd a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­ról.

Hosszú Katinka megcsúszott

Hosszú Katinka megcsúszott, de nem tűnt el

Lu­xem­burgba is arany­ér­me­kért uta­zott Hosszú Ka­tinka.

Lu­xem­burgba is arany­ér­me­kért uta­zott Hosszú Ka­tinka. Igaz, ez­út­tal hiba csú­szott a tö­ké­le­tes gé­pe­zetbe.

Újratervezés az úszóknál: nagy szerep vár Hosszú Katinkáékra

Újratervezés az úszóknál: nagy szerep vár Hosszú Katinkáékra

Bi­e­nerth Gusz­táv elnök a ter­ve­i­ről, a Da­gály­ról, és a Hosszú, Tusup há­zas­pár­ról is be­szélt a Ri­post­nak.

Sikerszéria, Hosszú Katinka csupa mosoly

Sikerszéria, Hosszú Katinka csupa mosoly

Ez­út­tal Lu­xem­bourg­ban állt rajt­hoz az Iron Lady, aki szo­ká­sá­hoz híven sok szám­ban ér­de­kelt volt. Remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

Ez­út­tal Lu­xem­bourg­ban állt rajt­hoz az Iron Lady, aki szo­ká­sá­hoz híven sok szám­ban ér­de­kelt volt. Remek tel­je­sít­ményt nyúj­tott.

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Titkairól mesélt Hosszú Katinka

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része. A kisfilm­ből ki­de­rül, ho­gyan ké­szül a ver­senyre, kik­kel uta­zik, és hogy mi a vé­le­mé­nye a csa­pat leg­újabb tag­já­ról.

Megér­ke­zett olim­piai baj­no­kunk vi­deó­nap­ló­já­nak újabb része. A kisfilm­ből ki­de­rül, ho­gyan ké­szül a ver­senyre, kik­kel uta­zik, és hogy mi a vé­le­mé­nye a csa­pat leg­újabb tag­já­ról.

Shane Tusup új pozíciót kaphat az úszóknál

Shane Tusup új pozíciót kaphat az úszóknál

Jár az el­is­me­rés Hosszú Ka­tinka si­ke­rei ko­vá­csá­nak. De kér­dés, hogy kér-e be­lőle...

Új sze­lek fúj­nak az úszó­szö­vet­ség­nél. Jár az el­is­me­rés Hosszú Ka­tinka si­ke­rei ko­vá­csá­nak. De az egy­előre még kér­dés, hogy kér-e be­lőle...

Hosszú Katinka kifeküdt, így még nem láttuk

Hosszú Katinka kifeküdt, így még nem láttuk

Ke­mé­nyen edz az Iron Lady.

Leg­fris­sebb fo­tó­ján az Iron Lady olyan hely­zet­ben lát­ható, amire eddig nem volt példa.

Hová tűnt Hosszú Katinka? Szorult helyzetbe került Shane Tusup

Hová tűnt Hosszú Katinka? Szorult helyzetbe került Shane Tusup

El­kín­zott arc­ki­fe­je­zése alap­ján nem iri­gyel­jük az úszó­edzőt. Ka­lan­dos volt a ha­zaút a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér­ről.

Vallomás, Hosszú Katinkának kemény napja volt

Vallomás, Hosszú Katinkának kemény napja volt

Nyolc fu­tam­ban állt rajt­hoz.

Hosszú Ka­tinka nyolc fu­tam­ban állt rajt­hoz szom­ba­ton Ant­wer­pen­ben.

Óriási fordulat, Hosszú Katinka mégis igent mond?

Óriási fordulat, Hosszú Katinka mégis igent mond?

Hosszú tár­gyal a szö­vet­ség­gel.

Új elnök, új idők. Hosszú Ka­tinka tár­gyal az úszó­szö­vet­ség­gel. Még az is lehet, hogy a baj­noknő sze­re­pelni fog a vi­lág­baj­nok­ság kisfilm­jé­ben.

Hosszú Katinka nem viccel, ezt is bevállalta

Hosszú Katinka nem viccel, ezt is bevállalta

Ke­mény menet vár a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőre a hét­vé­gén. Hosszú Ka­tinka szo­kás sze­rint nem va­ca­kol.

Ke­mény menet vár a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar úszó­nőre a hét­vé­gén. Hosszú Ka­tinka szo­kás sze­rint nem va­ca­kol.

Micsoda arc! Hosszú Katinka meglepte férjét!

Micsoda arc! Hosszú Katinka meglepte férjét!

Bel­gi­umba utaz­tak.

A hét­vé­gén Bel­gi­um­ban fog ver­se­nyezni a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ma­gyar sztár­úszó.

Hosszú Katinka nem hagyta szó nélkül férje legújabb húzását

Hosszú Katinka nem hagyta szó nélkül férje legújabb húzását

Őszinte volt az Iron Lady re­ak­ci­ója.

Az Iron Lady csü­tör­tö­kön reg­gel az edző­te­rem­ből je­lent­ke­zett be, ahol ter­mé­sze­te­sen nem volt egye­dül.

Hosszú Katinka korán reggel súlyos akadályba ütközött

Hosszú Katinka súlyos akadályba ütközött

Van az a határ, me­lyet még a baj­noknő sem tud át­lépni. Shane Tusup ebben még Ka­tinka előtt jár.

Van az a határ, me­lyet még a baj­noknő sem tud át­lépni. Shane Tusup ebben még Ka­tinka előtt jár.

Shane Tusup mint úszókapitány? Elárulta a terveit Hosszú Katinka férje

Shane Tusup mint úszókapitány? Elárulta a terveit Hosszú Katinka férje

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk edzője re­a­gált Har­gi­tay öt­le­tére.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk edzője re­a­gált Har­gi­tay And­rás nyi­lat­ko­za­tára.

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Hosszú Katinka támadást indított Rubint Réka ellen

Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer.

Így kezdi a be­me­le­gí­tést haj­nal­ban a világ leg­jobb úszó­nője. Neki min­dig be­vá­lik ez a mód­szer. Tes­sék róla pél­dát venni!

Új kezdet! Hosszú Katinka nem ünnepel

Új kezdet! Hosszú Katinka nem ünnepel

A ma­gyar úszó klasszis már tudja, mit vár a 2017-es évtől.

A ma­gyar úszó klasszis már tudja, mit vár a 2017-es évtől. Még szá­mos célja van.

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Ötórás tortúra: Hosszú Katinka visszasírja az edzéseket

Náray Tamás pró­bára tette az úszó­sztár ál­ló­ké­pes­sé­gét.

Náray Tamás di­vat­ter­vező ala­po­san pró­bára tette az úszó­sztár ál­ló­ké­pes­sé­gét. Az ered­mény a lá­tot­tak alap­ján felér egy arany­érem­mel?

Ez ciki, komoly tartozás Hosszú Katinka felé

Ez ciki, komoly tartozás Hosszú Katinka felé

Máris tör­lesz­tés­sel kezd az új elnök. Bi­e­nerth ígéri, mi­előbb pó­tol­ják a mu­lasz­tást.

Máris tör­lesz­tés­sel kezd az úszó­szö­vet­ség új el­nöke. Bi­e­nerth Gusz­táv ígéri, mi­előbb pó­tol­ják a fájó mu­lasz­tást.

Gyárfás utoljára még vallott Hosszú Katinkáról

Gyárfás utoljára még vallott Hosszú Katinkáról

Vissza­te­kin­tett az el­múlt 24 évre.

Új el­nöke van a Ma­gyar Úszó Szö­vet­ség­nek. A le­kö­szönő Gyár­fás Tamás vissza­te­kin­tett az el­múlt 24 évre.

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Kiderült: ő Hosszú Katinka titokzatos új partnere

Ki az úszó­mű­hely új üd­vös­kéje?

Vége a ta­lál­ga­tás­nak: Ka­pos­vár­ról ér­ke­zett a nem­rég ala­kult úszó­mű­hely, az Iron Aqua­tics új üd­vös­kéje.

Beszóltak Hosszú Katinkának

Beszóltak Hosszú Katinkának

Saját ra­jon­gói ké­tel­ked­nek az úszó­ban? Az egyik fa­na­ti­kus nem hiszi, hogy az Iron Lady annyira "iron" lenne. Ha az olim­piai baj­nok fel­ve­szi a kesz­tyűt, sokan rá­fáz­hat­nak.

Saját ra­jon­gói ké­tel­ked­nek az úszó­ban? Az egyik fa­na­ti­kus nem hiszi, hogy az Iron Lady annyira "iron" lenne... Ha a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok fel­ve­szi a kesz­tyűt, sokan rá­fáz­hat­nak.

Katinka felkötheti a gatyáját: nagy ígéretet tett Shane Tusup

Katinka felkötheti a gatyáját: nagy ígéretet tett 2017-re Shane Tusup

Az úszó­sztár edző-férje sze­rint nem lehet ga­ran­tálni a si­ke­re­ket. Pedig pont ez a hoz­záál­lás a ga­ran­cia.

Az úszó­sztár edző-férje sze­rint nem lehet ga­ran­tálni a si­ke­re­ket. Pedig pont ez a hoz­záál­lás a ga­ran­cia.

Hihetetlen, mi történt Hosszú Katinkával

Hihetetlen, mi történt Hosszú Katinkával

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk­kel nem na­gyon for­dult elő ilyesmi az utóbbi idők­ben. Ja­nuár el­seje több szem­pont­ból is spe­ci­á­lis nap volt Ka­tinka szá­mára.

Olim­piai baj­nok úszó­nőnk­kel nem na­gyon for­dult elő ilyesmi az utóbbi idők­ben. Ja­nuár el­seje több szem­pont­ból is spe­ci­á­lis nap volt Ka­tinka szá­mára.

Ilyen is rég volt: nő verte Hosszú Katinkát

Ilyen is rég volt: nő verte Hosszú Katinkát

Úszó­sztá­runk a világ má­so­dik leg­jobb spor­to­ló­nője.

Egy, csak egy lány előzte meg. Úszó­sztá­runk a világ má­so­dik leg­jobb spor­to­ló­nője. Olyan klasszi­so­kat előz meg, mint pél­dául Se­rena Wil­li­ams.

Katinka brutális fölénnyel tarolt

Hosszú Katinka brutális fölénnyel tarolt

Alig volt va­laki, aki ne őt ne­vezte volna meg.

Alig volt va­laki, aki ne őt ne­vezte volna meg. A mö­götte végző úszó még csak meg­kö­ze­lí­teni sem tudta a pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyújtó olim­pi­ko­nun­kat.

Hosszú Katinka karácsonykor is edzett

Elképesztő! Hosszú Katinka karácsony napján is edzett

Olim­piai baj­no­kunk az ün­ne­pek alatt is hű ön­ma­gá­hoz.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk az ün­ne­pek alatt is hű ön­ma­gá­hoz. Már 25-én reg­gel spor­tolni in­dult.

Hosszú Katinkát meglepték, erre nem számított

Hosszú Katinkát meglepték, erre nem számított

A ma­gyar úszónő Svájc­ban ké­szül.

A ma­gyar úszónő Svájc­ban ké­szül egy ver­senyre, és ala­pos meg­le­pe­tés­ben volt része.

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Vissza a múltba: így még nem láttad Hosszú Katinkát

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar. Olyan mo­soly­gós és cél­tu­da­tos volt, mint most. Még tö­rött csuk­ló­val is.

Hét­éves kis­lány­ként is tudta, mit akar. Ugyan­olyan mo­soly­gós és cél­tu­da­tos volt, mint most. Tö­rött csuk­ló­val, gipsz­ben is.

Saját, modern uszodát kap Hosszú Katinka

Saját, modern uszodát kap Hosszú Katinka

Nagy el­is­me­ré­sek vár­nak sze­re­tett vá­ro­sá­ban az úszó­sztárra.

Nagy el­is­me­ré­sek vár­nak vá­ro­sá­ban az úszó­sztárra. Az elsőt ja­nu­ár­ban kapja Baja büsz­ke­sége, a má­si­kat ki­csit ké­sőbb.

Új ellenfelet talált magának Hosszú Katinka

Új ellenfelet talált magának Hosszú Katinka

Nincs igazi ri­vá­lisa, vagy mégis?

Nincs igazi ri­vá­lisa, vagy mégis? Ame­ri­kai edző-fér­jé­vel, Shane Tu­sup­pal gon­dos­kod­tak róla, hogy Rio hő­sé­nek le­gyen kit ül­döz­nie.

Hosszú Katinka magukra hagyta tanítványait

Hosszú Katinka magukra hagyta tanítványait

Míg a ki­csik ver­senyre ké­szül­tek, há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk el­uta­zott Svájcba...

Míg a ki­csik ver­senyre ké­szül­tek, há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőnk el­uta­zott Svájcba...

Nemet mondott Hosszú Katinkának a magyar divatguru

Nemet mondott Hosszú Katinkának a magyar divatguru

Még Shane Tu­su­pot is kény­te­len volt el­haj­tani Náray Tamás. Máig bánja a dön­té­sét.

Még Shane Tu­su­pot is kény­te­len volt el­haj­tani Náray Tamás. Máig bánja a dön­té­sét. Ré­szese le­hetne a vi­lágra szóló si­ker­nek.

Ez Hosszú Katinka súlyos csomagja a hazaútra

Ez Hosszú Katinka súlyos csomagja a hazaútra

Van némi plusz súlya a re­pü­lőn.

Ma­gyar­or­szágra ér­ke­zett vi­lág­klasszis úszó­nőnk a ka­na­dai rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­ság­ról. Van némi plusz súlya a re­pü­lőn.

Shane Tusup balhéja: Kovács Ági borított, ez történt valójában

Shane Tusup balhéja: Kovács Ági borított, ez történt valójában

Sok a va­lót­lan­ság a cikk­ben, de...

Olim­piai baj­nok­nőnk köz­le­mény­ben re­a­gált a bot­rány­ról szóló hír­adásra. Sze­rinte sok a va­lót­lan­ság a cikk­ben, de...

Hosszú Katinka hazatért, és reagált az elnökváltásra

Hosszú Katinka hazatért, és reagált az elnökváltásra

Hiába a sze­kér­de­rék­nyi vb-arany­érme, más té­má­ról is be­szél­nie kel­lett. Egye­lőre ez a hely­zet az úszó­há­ború front­ján.

Hiába a sze­kér­de­rék­nyi vb-arany­érme, más té­má­ról is be­szél­nie kel­lett. El­mondta, egy­előre mi a hely­zet az úszó­há­ború front­ján.

Hosszú Katinka nem vállalta az új számot

Hosszú Katinka nem vállalta az új számot

Kapás Bog­lárka csak ezért uta­zott a vi­lág­baj­nok­ságra. Nem tu­dott el­in­dulni a 400x200-as váltó a wind­sori vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kapás Bog­lárka csak ezért uta­zott a vi­lág­baj­nok­ságra.

Hosszú Katinka történelmet írt

Hosszú Katinka történelmet írt. Nincs nála jobb!

Úszó­nőnk­nél több ara­nyat senki sem szer­zett.

Úszó­nőnk­nél több ara­nyat senki sem szer­zett.

Hosszú Katinka a balhé ellenére is tarolhat

Hosszú Katinka a balhé ellenére is tarolhat

Érem­hal­mozó lehet az Iron Lady.

Érem­hal­mozó lehet Hosszú Ka­tinka a ked­den kez­dődő wind­sori rö­vid­pá­lyás úszó vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka a kudarcot is elismerte

Hosszú Katinka a kudarcot is elismerte

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nak csü­tör­tö­kön fe­le­más napja volt az úszók wind­sori rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­sá­gán.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nak csü­tör­tö­kön fe­le­más napja volt az úszók wind­sori rö­vid­pá­lyás vi­lág­baj­nok­sá­gán.

Shane Tusup is kap a fejére: beolvastak a marakodó úszóedzőknek

Shane Tusup is kap a fejére: beolvastak a marakodó úszóedzőknek

Szé­les Sán­dor meg­mondta a tutit az acsar­ko­dók­ról.

Szé­les Sán­dor meg­mondta a tutit. Gyurta ko­rábbi mes­tere sze­rint a sportág lát­hatja kárát a nagy acsar­ko­dás­nak.

Hosszú Katinka férje nem térdel le kapitány előtt

Hosszú Katinka férje nem alázkodik meg a kapitány előtt

To­vább megy az üzen­ge­tés.

To­vább megy az üzen­ge­tés a ka­pi­tány és az olim­piai baj­nok páros kö­zött.

Hosszú Katinka nem nyugszik: folytatódik a harc

Hosszú Katinka nem nyugszik: folytatódik a harc

Gyár­fás Tamás tá­vo­zása nem elég.

Gyár­fás Tamás tá­vo­zása ön­ma­gá­ban nem elég. Csak csa­ta­győ­ze­lem volt, de az úszó­sport­nak másra is szük­sége van. Máris meg­van a kö­vet­kező cél.

Meglepődsz, ha megnézed Hosszú Katinka szemeit

Meglepődsz, ha megnézed Hosszú Katinka szemeit

El­sőre nem tűnik fel, mi a pláne.

El­sőre nem tűnik fel a kü­lön­le­ges­sége, de, ha mé­lyen a sze­mébe nézel...

Gyárfás Tamás megunta, pert indít rágalmazásért

Gyárfás Tamás megunta, pert indít rágalmazásért

A bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik a bot­rány.

A bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik az úszó­bot­rány. Gyár­fás Tamás és az ál­tala ve­ze­tett szö­vet­ség is pert indít rá­gal­ma­zás miatt.

Elhagyta az országot Gyárfás Tamás

Elhagyta az országot Gyárfás Tamás

Le­mon­dá­sát kö­ve­tően azon­nal re­pü­lőre ült Gyár­fás Tamás, és el­hagyta Ma­gyar­or­szá­got. Nem oko­zott meg­le­pe­tést...

Le­mon­dá­sát kö­ve­tően azon­nal re­pü­lőre ült Gyár­fás Tamás, és el­hagyta Ma­gyar­or­szá­got. Nem oko­zott meg­le­pe­tést...

Üres a bőrfotel, ki váltja Gyárfás Tamást az úszók élén?

Üres a bőrfotel, ki váltja Gyárfás Tamást az úszók élén?

Kez­dő­dik a ver­seny­fu­tás a posz­tért?

Vissza­vo­nu­lót fújt az úszó­szö­vet­ség el­nöke. Kez­dő­dik a ver­seny­fu­tás a posz­tért, vagy már le­osz­tot­ták a la­po­kat?

Új titkok az úszóháborúból: ennyit kaszál a szövetség Hosszú Katinkán

Úszóháború: ennyit kaszál a szövetség Hosszú Katinkán

Min­den ed­di­gi­nél pusz­tí­tóbb a harc az Iron Lady és Gyár­fás Ta­másék kö­zött. Köz­ben az úszó­szö­vet­ség egy va­gyon­nal gaz­da­go­dik.

Cseh Lászlónak elege van, kiszáll a háborúból

Cseh Lászlónak elege van, kiszáll a háborúból

Cseh László dön­tött, nem fog­lal­ko­zik a sport­po­li­ti­ká­val, in­kább az úszásra kon­cent­rál.

Cseh László dön­tött, nem fog­lal­ko­zik a sport­po­li­ti­ká­val, in­kább az úszásra kon­cent­rál.

Sikerült! Hosszú Katinka elérte, amit akart

Sikerült! Hosszú Katinka elérte, amit akart

Nincs le­he­tet­len az Iron Lady szá­mára. Az úszó­há­ború kö­ze­pette el­érte a ki­tű­zött célt.

Hi­he­tet­len az aka­rat­ereje, nincs le­he­tet­len az Iron Lady szá­mára. Az úszó­há­ború kö­ze­pette el­érte a ki­tű­zött célt.

Cáfol a kapitány, az úszóknak mindenük megvan

Cáfol a kapitány, az úszóknak mindenük megvan

Har­gi­tay And­rás nem érti a hely­ze­tet.

Har­gi­tay And­rás sze­rint sem­mi­lyen igazi konk­ré­tum­mal nem áll­tak elő azok a ver­seny­zők, akik Hosszú Ka­tin­kát tá­mo­gat­ják.

Gyárfásék leleplezték magukat, tényleg nem beszélhettek az úszók

Gyárfásék leleplezték magukat, tényleg nem beszélhettek az úszók

Ér­de­kes köz­le­mény je­lent meg.

Köz­le­ménnyel ka­pa­ci­tálja az úszó­kat a szö­vet­ség arra, hogy be­szél­je­nek a gond­ja­ik­ról. Eddig vajon miért nem tet­ték?

Mélyütés Gyárfásnak: hadba szállt ellene az első rangos sportvezető is

Mélyütés Gyárfásnak: hadba szállt ellene az első rangos sportvezető is

Po­li­ti­kai szin­ten is jegy­zett szak­em­ber állt ki Hosszú Ka­tin­káék mel­lett.

Már nem csak az úszó­sztá­rok tá­mad­ják a szö­vet­ség ve­zé­rét. Po­li­ti­kai szin­ten is jegy­zett szak­em­ber állt ki Hosszú Ka­tin­káék mel­lett.

Gyárfás Tamás reagált, ezt üzeni Hosszú Katinkának

Gyárfás Tamás reagált, ezt üzeni Hosszú Katinkának

A szö­vet­ség nem tűr el min­dent.

A szö­vet­ség ér­té­keli az úszónő tel­je­sít­mé­nyét, de nem tűr el min­dent. Hosszú mel­lett fér­jét sem kí­méli a köz­le­mény.

Hosszú Katinka hadat üzent: Gyárfás mondjon le!

Hosszú Katinka hadat üzent: Gyárfás mondjon le!

Meg­sem­mi­sítő le­ve­let írt az Iron Lady.

Meg­sem­mi­sítő le­ve­let írt az Iron Lady. Sor­tűz az úszó­szö­vet­ség el­nö­kére. Még hogy véget ért az úszó­há­ború - mi lesz még ebből?

Ezért nem mond le Gyárfás Tamás

Ezért nem mond le Gyárfás Tamás

Az Úszó­szö­vet­ség el­nöke nem akarja cser­ben hagyni az or­szá­got a vizes vb-vel. Most Hosszú Ka­tinka kö­vet­ke­zik a vá­las­szal.

Az Úszó­szö­vet­ség el­nöke nem akarja cser­ben hagyni az or­szá­got a vizes vb-vel. Most Hosszú Ka­tinka kö­vet­ke­zik a vá­las­szal.