CÍMKE: 'szerelem'

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

A Kin­csem sztárja pró­bálta meg­men­teni a kap­cso­la­tát, de be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja!

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Nagy divat a sztá­rok kö­zött.

Nagy divat a sztá­rok kö­zött, hogy hir­te­len sze­rel­mük­ben te­to­vá­lás­sal "örökre" össze­kö­tik éle­tü­ket ked­ve­sük­kel.

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van.

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van. Sok­szor pont a ma­gán­élet hi­á­nya, a plety­kák, és a kétes cik­kek miatt ki­ala­kuló bi­zal­mat­lan­ság teszi tönkre, az amúgy mű­kő­ké­pes kap­cso­la­to­kat. Sze­ren­csére van­nak, akik tűzön-vízen át is ki­tar­ta­nak egy­más mel­lett. Íme né­hány üdítő el­len­példa:

Új szerelmével pihent Sarka Kata

Új szerelmével pihent Sarka Kata

Lu­xus­ho­tel­ben lát­ták egy férfi­val. Gyer­me­kei is el­kí­sér­ték.

Mi­köz­ben Hajdú Péter már ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé új sze­rel­mé­vel, Sarka Kata a jelek sze­rint igyek­szik ti­tok­ban tar­tani, hogy kivel tölti ide­jét.

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Feke Pálék jó ideje tit­ko­lóz­tak...

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták: Leila már túl van a fél­időn.

Váratlan bejelentést tett magánéletéről Gönczi Gábor

Váratlan bejelentést tett magánéletéről Gönczi Gábor

A mű­sor­ve­zető kisfia már négy hó­na­pos és el­mon­dása sze­rint ő ke­vésbé félti a gyer­me­ket, mint az édes­anyja.

A mű­sor­ve­zető kisfia már négy hó­na­pos és el­mon­dása sze­rint ő ke­vésbé félti a gyer­me­ket, mint az édes­anyja, de ez így van jól.

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Péter min­dent sze­relme, a gyö­nyörű siket mo­dell háta mö­gött in­té­zett.

Péter min­dent sze­relme, a gyö­nyörű siket mo­dell háta mö­gött in­té­zett.

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén.

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén. Ki ne ál­modna olyan lo­vag­ról, mint aki a hét­vé­gén egy igazi hí­res­sé­get bé­relt és rep­te­tett ide, hogy nekik éne­kel­jen?

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Két év után lett vál­tak el egy­más­tól.

Két év után lett vál­tak el egy­más­tól.

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

A sár­mos szí­nész, ren­dező egy­ál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről. Most ki­vé­telt tett, ugyanis ba­rát­nő­jé­ről me­sélt egy mű­sor­ban.

A sár­mos szí­nész, ren­dező egy­ál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről. Most ezzel ki­vé­telt tett, ugyanis ba­rát­nő­jé­ről me­sélt egy mű­sor­ban.

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Mos­tan­tól nem titok, hogy Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben.

Élő adásban érzékenyült el szakítása miatt Németh Kristóf!

Élő adásban érzékenyült el szakítása miatt Németh Kristóf!

A szí­nész a na­pok­ban je­len­tette be, hogy más­fél év után véget ért a kap­cso­lata ked­ve­sé­vel.

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza. Férje és Milán meg­vál­toz­tat­ták.

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza. Férje és Milán meg­vál­toz­tat­ták.

Egy film kedvéért bújtak elő a szerelmes magyar sztárok

Egy film kedvéért bújtak elő a szerelmes magyar sztárok

Kedd este egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a Kin­csem pre­mier előtti ve­tí­té­sén.

Kedd este egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a Kin­csem pre­mier előtti ve­tí­té­sén. Az egyik leg­na­gyobb bu­da­pesti mo­zi­koml­pe­xum min­den ter­mé­ben egy­szerre in­dult a ve­tí­tés annak az 1300 sze­ren­csés re­giszt­rált­nak, akik jelen le­het­tek.

Örökre szól Gianni és Debreczeni Zita szerelme

Örökre szól Gianni és Debreczeni Zita szerelme

Bár az el­jegy­zés már meg­tör­tént, rend­kí­vül diszk­ré­ten ke­zeli az es­kü­vő­jük kö­rüli kér­dé­se­ket.

Bár az el­jegy­zés már meg­tör­tént, rend­kí­vül diszk­ré­ten ke­zeli az es­kü­vő­jük kö­rüli kér­dé­se­ket Gi­anni, és fotós meny­asszo­nya, Deb­rec­zeni Zita.

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva, aki­nek bol­dog­sá­gát csak te­tézi, hogy ked­vese egy egész világ előtt fel­vál­lalta kap­cso­la­tu­kat.

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Péter ala­po­san meg­le­pő­dött...

Hajdú Pé­tert ala­po­san meg­lepte, ami­kor az egyik lap­ban arról ol­va­sott, hogy gyer­me­ket ter­vez­nek fi­a­tal ked­ve­sé­vel, Esz­ter­rel.

Szabó Zsófi ezzel teszi igazán boldoggá a férjét

Szabó Zsófi ezzel teszi igazán boldoggá a férjét

Az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg.

Az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg Szabó Zsófi, ho­gyan is élnek a fér­jé­vel.

Sebestyén Balázs tudja, mi kell a nőnek

Sebestyén Balázs tudja, mi kell a nőnek

Ezer­számra írtak a nők Se­bes­tyén Ba­lázs­ék­nak.

A Reg­geli Show já­té­kába olyan höl­gyek je­lent­kez­het­tek, akik úgy érzik, el­ha­nya­golja őket a ked­ve­sük.

Itt az igazság a magyar sorozatsztár szakításáról

Esküvőt és közös gyereket tervezett Németh Kristóf és szerelme, Judit

Hó­na­pok óta nem éltek együtt.

Bár csak most de­rült ki, hogy sza­kí­tott Né­meth Kris­tóf és sze­relme, Adler Judit, va­ló­já­ban hó­na­pok óta nem éltek együtt.

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók.

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók, mi­u­tán ra­jon­gói ész­re­vet­ték, Pé­tert szinte ki­cse­rélte az új sze­re­lem.

Tóth Vera újra szerelmes lett

Tóth Vera újra szerelmes lett

Az éne­kesnő imádja az ál­la­to­kat, la­ká­sát is négy ku­tyus­sal és egy ci­cá­val osztja meg. El­vit­ték egy corgi-te­nyé­szetbe, ahol Vera szinte az össze ebet meg­si­mo­gatta.

Az éne­kesnő imádja az ál­la­to­kat, la­ká­sát is négy ku­tyus­sal és egy ci­cá­val osztja meg. El­vit­ték egy corgi-te­nyé­szetbe, ahol Vera szinte az össze ebet meg­si­mo­gatta.

Nem hiszed el, miről szól Dér Heni legújabb slágere

Nem hiszed el, miről szól Dér Heni legújabb slágere

Dér Heni nem­rég bé­kült ki ked­ve­sé­vel, egy más­fél éves szü­net után.

Dér Heni nem­rég bé­kült ki ked­ve­sé­vel, egy más­fél éves szü­net után, azon­ban leg­újabb da­lá­ban még­sem a ha­tár­ta­lan sze­re­lem­ről éne­kel.

Mi történt? Ugrott Gájer Bálint várva várt esküvője

Mi történt? Ugrott Gájer Bálint várva várt esküvője

A lag­zit el­ha­lasz­tot­ták!

Hiába volt meg a le­ány­ké­rés már ős­szel, a lag­zit el­ha­lasz­tot­ták!

Nagy a szerelem: így romantikázik a Barátok közt sztárja

Nagy a szerelem: így romantikázik a Barátok közt sztárja

A pár már nem tit­kolja az ér­zel­me­ket.

A pár már nem tit­kolja a nagy­kö­zön­ség előtt az ér­zel­me­ket. Su­gár­zik róluk a sze­re­lem!

Huszonéves férfiak ajánlkoznak fel Medveczky Ilonának!

Huszonéves férfiak ajánlkoznak fel Medveczky Ilonának!

A 76 éves díva élete csep­pet sem a férfiak körül forog, mégis ren­ge­te­gen pró­bál­ják meg­hó­dí­tani a szí­vét!

A 76 éves díva élete csep­pet sem a férfiak körül forog, mégis ren­ge­te­gen pró­bál­ják meg­hó­dí­tani a szí­vét!

Sírógörcsök gyötrik Kiss Ramónát, mióta felmondott a sorozatban!

Sírógörcsök gyötrik Kiss Ramónát, mióta felmondott a sorozatban!

A gyö­nyörű szí­nésznő ha­ma­ro­san új éle­tet kezd!

A gyö­nyörű szí­nésznő arról me­sélt la­punk­nak, je­len­leg hogy érzi magát, mi­lyen ter­vei van­nak!

Ezért sírta el magát Gombos Edina

Ezért sírta el magát Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és párja két éve élnek Flo­ri­dá­ban gyer­me­ke­ik­kel.

A mű­sor­ve­zető és párja két éve kezd­tek új éle­tet Flo­ri­dá­ban, és nem is akar­nak ha­za­jönni. Gom­bos Edina és Al­berto örül, hogy nekik va­lóra vált az ame­ri­kai álom, ami csak ke­ve­sek­nek si­ke­rül.

Most már hivatalos, a Facebookon mutatta meg a barátnőjét Hajdú Péter!

Most már hivatalos, a Facebookon mutatta meg a barátnőjét Hajdú Péter!

A pro­du­cer úgy dön­tött, fel­vál­lalja a kap­cso­la­tu­kat.

A pár né­hány hete ta­lált egy­másra, a pro­du­cer pedig úgy dön­tött, fel­vál­lalja a kap­cso­la­tu­kat.

Hiánypótló útmutató, így lesz egy férfiből úriember

Hiánypótló útmutató, így lesz egy férfiből úriember

Egy hölgy szí­vé­hez a leg­rö­vi­debb út, ha nőnek érez­heti magát a férfi mel­lett. Íme 10 apró trükk, amik­kel ga­ran­tált a siker a hó­dí­tás­hoz.

Egy hölgy szí­vé­hez a leg­rö­vi­debb út, ha nőnek érez­heti magát a férfi mel­lett. Íme 10 apró trükk, amik­kel ga­ran­tált a siker a hó­dí­tás­hoz.

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

A kri­ti­kus hét év min­den há­zas­ság éle­té­ben egy ret­te­gett ki­lo­mé­terkő, sokan ugyanis ek­korra unnak rá a má­sikra, hi­de­gül­nek el egy­más­tól. Van­nak azon­ban ki­vé­te­lek...

A kri­ti­kus hét év min­den há­zas­ság éle­té­ben egy ret­te­gett ki­lo­mé­terkő, sokan ugyanis ek­korra unnak rá a má­sikra, hi­de­gül­nek el egy­más­tól. Van­nak azon­ban ki­vé­te­lek...

Kasza Tibi nem tervez esküvőt

Kasza Tibi nem tervez esküvőt

Az éne­kes a há­zas­ság in­téz­mé­nyé­ről mondta el a vé­le­mé­nyét.

Az éne­kes a há­zas­ság in­téz­mé­nyé­ről mondta el a vé­le­mé­nyét.

Előnászúton a magyar sztárpár?

Előnászúton a magyar sztárpár?

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre.

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben éppen be­csek­kol­tak a Maldív-szi­ge­tekre tartó gépre.

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Nem­csák Ká­roly meg­törte a csen­det.

Nem­csák Ká­roly soha nem be­szélt ma­gán­éle­té­ről. Ehhez akkor is tar­totta magát, ami­kor ki­pat­tant, hogy meg­rom­lott a há­zas­sága.

Kiderült: ezért hagyta el családját a magyar sztárszínész

Kiderült: ezért hagyta el családját a magyar sztárszínész

Az érin­tet­tek eddig nem be­szél­tek.

Az érin­tet­tek eddig nem be­szél­tek arról, mi zaj­lott a hát­tér­ben. Most azon­ban ki­de­rült, mik az igazi okok.

Hajdú Péter
először beszélt
új szerelméről

Hajdú Péter először beszélt új szerelméről

Vége a plety­kák­nak és a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Hajdú Péter meg­erő­sí­tette, hogy újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Vége a plety­kák­nak és a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Hajdú Péter meg­erő­sí­tette, hogy újra rá­ta­lált a sze­re­lem egy 28 éves szép­ség ol­da­lán.

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Az egész világ árgus sze­mek­kel fi­gyeli Ka­ta­lin her­ceg­nőt és Vil­mos her­ce­get, ám volt egy titok, amire senki sem tu­dott rá­jönni.

Megszólalt lánya szakításáról Gáspár Győzike

Megszólalt lánya szakításáról Gáspár Győzike

El­árulta a show­man, hogy mit tud...

El­árulta a show­man, hogy mit tud a ki­ala­kult hely­zet­ről...

Meztelenül festette meg magát és párját Varga Viktor

Meztelenül festette meg magát és párját Varga Viktor

Az ext­rém sztár­pár fo­lya­ma­to­san azon van, hogy sa­já­tos élet­stí­lu­sá­val meg­hök­kentse kö­ve­tőit.

Az ext­rém sztár­pár fo­lya­ma­to­san azon van, hogy sa­já­tos élet­stí­lu­sá­val meg­hök­kentse kö­ve­tőit.

Meztelen fotókkal udvarolnak a sármos színésznek

Meztelen fotókkal udvarolnak a sármos színésznek

Már egy éve szingli Ba­ro­nits Gábor, de ez nem je­lenti azt, hogy a jó­képű szí­nészt vonz­ereje cser­ben hagyta volna.

Már egy éve szingli Ba­ro­nits Gábor, de ez nem je­lenti azt, hogy a jó­képű szí­nészt vonz­ereje cser­ben hagyta volna.

Kitálalt Nagy Adri: Csalódott a barátjában

Kitálalt Nagy Adri: Csalódott a barátjában

Meg­tör­tént, amire nem szá­mí­tott.

Meg­tör­tént, amire nem szá­mí­tott. Nem gon­dolta volna, hogy ezt va­laki meg­te­szi vele.

Fekete Valentin a sztárvilágban

Fekete Valentin a sztárvilágban

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket szer­dán a ce­leb­pá­rok­ról szóló hírek miatt.

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket szer­dán, ami­kor gyors egy­más­után­ban három sze­rel­mes­pár is be­je­len­tette, vége a kap­cso­la­tuk­nak.

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja, de nem akar vál­toz­tatni jö­vő­ké­pén.

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja, de nem akar vál­toz­tatni jö­vő­ké­pén.

Berki Krisztián nem akar hűséges lenni

Berki Krisztián nem akar hűséges lenni

Berki Krisz­ti­án­ról köz­tu­dott, hogy imádja a gyö­nyörű nők­nek csapni a sze­let. Erről a hó­bort­já­ról há­zas­sága után sem akar le­mon­dani.

Berki Krisz­ti­án­ról köz­tu­dott, hogy imádja a gyö­nyörű nők­nek csapni a sze­let. Erről a hó­bort­já­ról há­zas­sága után sem akar le­mon­dani.

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

Nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni.

A gyö­nyörű vörös szí­nésznő nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de most meg­nyílt, és őszin­tén el­mondta mit érez.

Szakított a legszebb magyar pár

Szakított a legszebb magyar pár

A gyö­nyörű egy­kori mo­dell meg­erő­sí­tette a hírt...

A gyö­nyörű egy­kori mo­dell meg­erő­sí­tette a hírt, nem alkot egy párt a sé­rü­lés­sel küsz­ködő fo­cis­tá­val. Bé­kes­ség­ben vál­tak el.

Volt TV2-s sztárral jár Nádai Anikó férje!

Volt TV2-s sztárral jár Nádai Anikó férje! - kamerák előtt is "szexelt" már

A közös munka a jelek sze­rint meg­hozta gyü­möl­csét. Nádai Anikó ta­valy nyá­ron együtt dol­go­zott a csi­nos szí­nész­nő­vel, mára már nem tit­kol­ják, egy párt al­kot­nak.

A közös munka a jelek sze­rint meg­hozta gyü­möl­csét. Nádai Anikó ta­valy nyá­ron együtt dol­go­zott a csi­nos szí­nész­nő­vel, mára már nem tit­kol­ják, egy párt al­kot­nak. Van azon­ban pár el­lent­mon­dás, amire fel­hív­nánk a fi­gyel­met.

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Mi más vár­hatta kedd reg­gel a kony­ha­pul­ton az éb­redő szí­nész­nőt, mint egy édes meg­le­pe­tés, amit ked­vese saját ke­zű­leg do­bott össze?

Mi más vár­hatta kedd reg­gel a kony­ha­pul­ton az éb­redő szí­nész­nőt, mint egy édes meg­le­pe­tés, amit ked­vese saját ke­zű­leg do­bott össze az éj leple alatt?

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Ne Valentin-napon szeress! Évente 365 napod van rá...!

Imá­dod ezt az ün­ne­pet? Vagy pont, hogy a fal­nak mész tőle? Mind­egy, me­lyik cso­portba tar­to­zol, fi­gyelj!

Imá­dod ezt az ün­ne­pet? Vagy pont, hogy a fal­nak mész tőle? Mind­egy, me­lyik cso­portba tar­to­zol, mert pró és kontra ér­vünk is van.

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét...

Óriási botrány: Kitiltották a temetésről George Michael szerelmét

Óriási botrány: Kitiltották a temetésről George Michael szerelmét

Hiába volt a leg­fon­to­sabb ember a sztár éle­té­ben, a gyá­szoló csa­lád látni sem akarja!

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

Fiatal élsportoló rabolta el Delhusa Gjon szívét

Sze­relme akár a lánya is le­hetne!

A gyö­nyörű lány nem­csak a ked­vese, a mú­zsája is lett a 63 éves éne­kes­nek!

70 évesen is a lányokon jár Dévényi Tibor esze

70 évesen is a lányokon jár Dévényi Tibor esze

Sze­ren­csés­nek tartja magát Dé­vé­nyi Tibor, mert min­dig azt csi­nál­hatta, amit a leg­job­ban sze­ret: sze­re­pelni.

Sze­ren­csés­nek tartja magát Dé­vé­nyi Tibor, mert min­dig azt csi­nál­hatta, amit a leg­job­ban sze­ret: sze­re­pelni és adni.

Megmutatta régi-új vőlegényét Dér Heni

Megmutatta régi-új vőlegényét Dér Heni

Lát­szik, hogy na­gyon sze­rel­me­sek, mi pedig örü­lünk, hogy újra össze­jöt­tek.

Lát­szik, hogy na­gyon sze­rel­me­sek, mi pedig örü­lünk, hogy újra össze­jöt­tek.

Döbbenetes vallomást tett nászéjszakájáról Gór Nagy Mária

Döbbenetes vallomást tett nászéjszakájáról Gór Nagy Mária

Ezt te sem gon­dol­tad volna róla!

Ezt te sem gon­dol­tad volna a ka­lan­dos életű szí­nész­nő­ről!

Kozsónak már nincs szüksége a volt kedvesére!

Kozsónak már nincs szüksége a volt kedvesére!

Az éne­kes egy hosszú se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat vé­gére tett pon­tot vég­ér­vé­nye­sen.

Az éne­kes egy hosszú se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat vé­gére tett pon­tot vég­ér­vé­nye­sen.

Váratlan vallomás: Exe barátjával jár Nagy Adri

Váratlan vallomás: Exe barátjával jár Nagy Adri

Bár új kap­cso­la­tá­ról még óva­to­san fo­gal­maz, is­me­rő­sei sze­rint csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

A TV2 sztár­jára fél év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Bár új kap­cso­la­tá­ról még óva­to­san fo­gal­maz, is­me­rő­sei sze­rint csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Gianni az esküvője részleteiről mesélt

Gianni az esküvője részleteiről mesélt

Gi­anni An­noni és ked­vese több mint két éve al­kot­nak egy párt.

Gi­anni An­noni és ked­vese több mint két éve al­kot­nak egy párt.

Kitálalt Sütő Enikő: Így érzi magát a drámai szakítás óta!

Kitálalt Sütő Enikő: Így érzi magát a drámai szakítás óta!

Si­ke­rült fel­dol­goz­nia a csa­ló­dást!

Egy évvel ez­előtt ért véget a kap­cso­lata vő­le­gé­nyé­vel! El­me­sélte, si­ke­rült-e azóta fel­dol­goz­nia a ma­gán­életi tö­rést!

Bolgár sztárra cserélték Hamiltont

Bolgár sztárra cserélték Hamiltont

Leg­alábbis min­den jel arra mutat, hogy az ame­ri­kai sztár­éne­kes össze­jött azzal a te­ni­sze­ző­vel, aki ko­ráb­ban Ma­rija Sa­rap­ova párja volt.

Leg­alábbis min­den jel arra mutat, hogy az ame­ri­kai sztár­éne­kes össze­jött azzal a te­ni­sze­ző­vel, aki ko­ráb­ban Ma­rija Sa­rap­ova párja volt.

Kollégájába szerelmes Demcsák Zsuzsa?

Kollégájába szerelmes Demcsák Zsuzsa?

Úgy tűnik, újra rá­ta­lált a sze­re­lem a csi­nos mű­sor­ve­ze­tőre. Leg­alábbis a kol­lé­gák ezt sut­tog­ják a TV2 fo­lyo­sóin, hi­szen gyak­ran lát­ják őket együtt.

Úgy tűnik, újra rá­ta­lált a sze­re­lem a csi­nos mű­sor­ve­ze­tőre. Leg­alábbis a kol­lé­gák ezt sut­tog­ják a TV2 fo­lyo­sóin.

Négy évvel fiatalabb kézissel jár Kiss Ramóna

Négy évvel fiatalabb kézissel jár Kiss Ramóna

Újra sze­rel­mes a szí­nésznő.

El­szo­mo­rod­hat­nak a so­ro­zat­sztár férfi ra­jon­gói, újra sze­rel­mes a szí­nésznő. Kiss Ra­móna nem akár­ki­vel jött össze, a ké­zi­lab­dás Lékai Má­té­val jár.

Szextitkairól mesélt Aleska

Szextitkairól mesélt Aleska

Sáf­rány Emese el­árulta, mitől él­vezi a leg­job­ban az együtt­lé­tet.

Ma már Ale­ska, azaz Sáf­rány Emese neve hal­la­tán egyre ke­ve­sebb em­ber­nek jut eszébe a por­nó­ipar. Ren­ge­te­get dol­go­zik: lég­tor­nász­ként ver­seny­zik, szín­ház­ban ját­szik.

Árulkodó fotó, Kiss Ramóna a szerelmének szurkolt

Árulkodó fotó, Kiss Ramóna a szerelmének szurkolt

A szí­nésznő hó­na­pok óta együtt jár Lékai Má­té­val. Ter­mé­sze­te­sen a vi­lág­baj­nok­sá­gon is neki szur­kolt.

A szí­nésznő hó­na­pok óta együtt jár Lékai Má­té­val. Ter­mé­sze­te­sen a vi­lág­baj­nok­sá­gon is neki szur­kolt.

Brutális csajok ostromolják Hajdú Pétert

Brutális csajok ostromolják Hajdú Pétert

Hi­va­ta­lo­san is Hajdú Péter lett a leg­ka­pó­sabb szingli pasi. Ezt bi­zo­nyítja a meg­szá­mol­ha­tat­lan üze­net, amit a mű­sor­ve­zető na­ponta kap.

Hi­va­ta­lo­san is Hajdú Péter lett a leg­ka­pó­sabb szingli pasi. Ezt bi­zo­nyítja a meg­szá­mol­ha­tat­lan üze­net, amit a mű­sor­ve­zető na­ponta kap. Nincs könnyű hely­zet­ben, mivel nem akar "arany­ásók" pré­dá­jává válni.

Nem hiszed el, kik szurkolnak Tóth Gabinak A Dalban!

Nem hiszed el, kik szurkolnak Tóth Gabinak A Dalban!

Az éne­kes­nőt sze­ret­tei is el­kí­sér­ték a szom­bat esti meg­mé­ret­te­té­sére.

Az éne­kes­nőt sze­ret­tei is el­kí­sér­ték a szom­bat esti meg­mé­ret­te­té­sére.

Szerelméről mesélt Osvárt Andrea

Szerelméről mesélt Osvárt Andrea

A szí­nésznő el­is­mert­nek szá­mít az itt­honi és a kül­földi fil­mes vi­lág­ban is.

A szí­nésznő el­is­mert­nek szá­mít az itt­honi és a kül­földi fil­mes vi­lág­ban is. Nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, azon­ban most ki­vé­telt tett.

Meglepő: ezt a női testrészt imádják legjobban a férfiak!

Meglepő: ezt a női testrészt imádják legjobban a férfiak! Nem azt, amire gondolsz...

Egy fel­mé­rés­ből ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem az a vá­lasz, amit tip­pel­nél...

Húszéves szerelme kísérné el a tárgyalására Stadler Józsefet

Húszéves szerelme kísérné el a tárgyalására Stadler Józsefet

Hét­főn lesz a tár­gya­lása a 420 mil­lió fo­rin­tos csa­lás­sal vá­dolt St­ad­ler Jó­zsef­nek.

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

91 éves édesanyjával töltötte születésnapját a szingli Kicska László!

Imádja édes­any­ját az EDDA ze­né­sze, aki csak na­gyon rit­kán moz­dul el az asszony mel­lől!

Lánykérésre készül Kárász Robi?

Lánykérésre készül Kárász Robi?

Éppen hét évvel ez­előtt, 2010 ja­nu­ár­já­ban min­den arról szólt, hogy Ká­rász Ró­bert el­hagyta fe­le­sé­gét, mert be­le­sze­re­tett egy nála 17 évvel fi­a­ta­labb gya­kor­nok­lányba.

Éppen hét évvel ez­előtt, 2010 ja­nu­ár­já­ban min­den arról szólt, hogy Ká­rász Ró­bert el­hagyta fe­le­sé­gét, mert be­le­sze­re­tett egy nála 17 évvel fi­a­ta­labb gya­kor­nok­lányba.

Majkáéknál hamarosan jöhet a következő baba

Majkáéknál hamarosan jöhet a következő baba

Műsor után rohan csa­lád­já­hoz Peti.

Ahogy végez Az 50 mil­liós játszma élő adá­sá­val, rohan is haza csa­lád­já­hoz a mű­sor­ve­zető.

Így ünnepelte egyéves évfordulóját Polyák Lilla és fiatal szerelme

Így ünnepelte egyéves évfordulóját Polyák Lilla és fiatal szerelme

Bol­dog kap­cso­lat­ban élnek.

A szí­né­szek au­ten­ti­kus módon a szín­ház­ban is meg­for­dul­tak a jeles napon.

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Kiderült, miért hagyta el a fővárost Tücsi!

Bár a mun­kája Bu­da­pest­hez köti, van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött. Né­hány hó­napja úgy dön­tött, vi­dékre köl­tö­zik.

Bár a mun­kája Bu­da­pest­hez köti, van va­laki, aki­nek a ked­véért a vál­to­zás mel­lett dön­tött. Né­hány hó­napja úgy dön­tött, vi­dékre köl­tö­zik.

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen.

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött...

Meghökkentő fotón a meleg magyar tévés

Meghökkentő fotón a meleg magyar tévés

2007-ben, sze­rel­mük haj­na­lán ké­szült ez a fotó Stei­ner Kris­tóf­ról ked­ve­sé­ről.

2007-ben, sze­rel­mük haj­na­lán ké­szült ez a fotó Stei­ner Kris­tóf­ról és ked­ve­sé­ről, Ma­tan­ról, az iz­ra­eli or­vos­ról.

Ha ezt a hibát elköveted, akkor örökre felejtsd el a második randit

Ha ezt a hibát elköveted, akkor örökre felejtsd el a második randit

Miért nem si­ke­rül jól az is­mer­ke­dés? Hol rom­lik el az idil­li­nek ígér­kező ta­lál­kozó? Ér­de­mes el­gon­dol­kozni...

Magánéleti titokról beszélt Szilágyi Áron olimpiai bajnok

Magánéleti titokról beszélt Szilágyi Áron

Két­sze­res olim­piai baj­no­kunk igazi profira bízza magát. Idén sem lesz szá­mára unal­mas az au­gusz­tus.

Két­sze­res olim­piai baj­no­kunk igazi profira bízza magát. Idén sem lesz szá­mára unal­mas az au­gusz­tus.

Komoly depresszióval küzdött Kucsera Gábor

Komoly depresszióval küzdött Kucsera Gábor

Ko­moly lelki ví­vó­dás­sal küz­dött.

Ko­moly lelki ví­vó­dás­sal küz­dött az egy­kori ka­ja­kos, de fe­le­sé­gé­vel, Sza­bi­ná­val ezt az idő­sza­kot is túl­vé­szel­ték együtt.

Exkluzív: Szerelmükről beszélt Apáti Bence és kedvese!

Exkluzív: Szerelmükről beszélt Apáti Bence és kedvese!

Két éve élnek bol­dog kap­cso­lat­ban.

A pár két éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban, a több­éves kor­kü­lönb­ség sem za­varja őket.

Zalatnay Cini megtörte a csendet: Újabb csapás érte

Zalatnay Cini megtörte a csendet: Újabb csapás érte

Bár a 69 éves éne­kesnő öröm­mel fo­gadta volt férje kö­ze­le­dé­sét, újra csa­lód­nia kel­lett. Már nem elő­ször...

Bár a 69 éves éne­kesnő öröm­mel fo­gadta volt férje kö­ze­le­dé­sét, újra csa­lód­nia kel­lett. Már nem elő­ször...