CÍMKE: 'lánykérés'

Elképesztő részletek Berki Krisztián esküvőjéről

Elképesztő részletek Berkiék esküvőjéről

Hódi Pa­mela ki­várta.

Hódi Pa­mela ki­várt, és hosszú idő után si­ke­rült el­ér­nie a le­he­tet­lent. Berki Krisz­tián le­tér­delt előtte, és meg­kérte a kezét. Olyan es­kü­vőre ké­szül­nek, hogy a fal adja a má­si­kat...

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén. A lovag egy vi­lág­sztárt fi­ze­tett ki, hogy éne­kel­jen nekik.

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén. Ki ne ál­modna olyan lo­vag­ról, mint aki a hét­vé­gén egy igazi hí­res­sé­get bé­relt és rep­te­tett ide, hogy nekik éne­kel­jen?

Megható pillanat, erre nem számítottak a szurkolók

Megható pillanat, erre nem számítottak a szurkolók

Em­lé­ke­ze­tes marad a hét­végi meccs.

Egy fi­a­tal pár szá­mára na­gyon em­lé­ke­ze­tes lesz a du­na­szer­da­he­lyi DAC hét­végi baj­noki meccse.

Álomtestű bombázóért verekszik a bunyós

Álomtestű bombázóért verekszik a bunyós

Szép­ség­ki­rálynő keze is a meccs tétje.

Nem csak a vi­lág­baj­noki öv, de egy szép­ség­ki­rálynő keze is a boksz­meccs tétje. Jegy­gyű­rűre kell a győz­tes­nek járó pénz­díj.

Nem hiszed el, mire készül a 70 éves Dévényi Tibi bácsi!

Nem hiszed el, mire készül a 70 éves Dévényi Tibi bácsi

Nyolc éve van együtt ked­ve­sé­vel a le­gen­dás te­le­ví­ziós, aki jövő hó­nap­ban tölti be a het­ve­ne­dik élet­évét.

Nyolc éve van együtt ked­ve­sé­vel a le­gen­dás te­le­ví­ziós, aki jövő hó­nap­ban tölti be a het­ve­ne­dik élet­évét.

Jön a lánykérés: esküvőre készül olimpiai bajnokunk

Jön a lánykérés: esküvőre készül olimpiai bajnokunk

Ma­ga­sabb szintre emelné a kap­cso­la­tát. A ka­jak­ban egyes­ben, az élet­ben pá­ros­ban evezne új vi­zekre.

Ma­ga­sabb szintre emelné a kap­cso­la­tát. A ka­jak­ban egy­előre egyes­ben, az élet­ben pá­ros­ban evezne új vi­zekre.

Friss! Újabb magyar sztárpár kel egybe!

Friss! Újabb magyar sztárpár kel egybe!

Íme a bi­zo­nyí­ték a lány­ké­résre. Az in­ter­net máris fel­rob­bant.

Nem min­den­napi módon tu­dat­ták a a vi­lág­gal, kap­cso­la­tuk egy újabb je­len­tős sza­ka­szá­hoz ért. Bár eddig arra is ke­ve­sen tet­tek volna, hogy ők ket­ten idáig is el­jut­nak.

Romantika a köbön: cirkuszban kérte meg szerelmét az artista

Romantika a köbön: cirkuszban kérte meg szerelmét az artista

Erre senki nem szá­mí­tott...

Erre senki nem szá­mí­tott, leg­ke­vésbé a ma­gyar ar­tis­ta­lány: kubai sze­relme fél­be­sza­kí­totta az elő­adást...

Pikáns részletek: Ilyen esküvőt tervez a magyar sztárpár

Pikáns részletek: Ilyen esküvőt tervez a magyar sztárpár

Erre a lány­ké­résre várt az egész or­szág! Hó­na­po­kon belül ki­mond­hat­ják végre a bol­do­gító igent!

Erre a lány­ké­résre várt az egész or­szág! Hó­na­po­kon belül ki­mond­hat­ják végre a bol­do­gító igent!

Hihetetlen lánykérés Miskolcon, ettől a lélegzeted is eláll!

Hihetetlen lánykérés Miskolcon, ettől a lélegzeted is eláll!

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb lány­ké­rés...

Ennél ro­man­ti­ku­sabb lány­ké­rést nem is kí­ván­ha­tott volna ma­gá­nak ez a sze­ren­csés mis­kolci lány... Szem nem ma­radt szá­ra­zon!

Még el sem vált, de már megkérték Görög Zita kezét

Még el sem vált, de már megkérték Görög Zita kezét

Az aján­la­tot a Fa­ce­boo­kon tet­ték.

Az aján­la­tot a Fa­ce­boo­kon tette egyik ra­jon­gója, aki el­hal­mozta bó­kok­kal a gyö­nyörű té­vést...

Elbénázta a lánykérést több tízezer szurkoló előtt

Elbénázta a lánykérést több tízezer szurkoló előtt

Min­den vő­le­gény rém­álma kö­vet­ke­zett be a New York-i Yan­kee sta­di­on­ban. A gyű­rű­vel tör­tént va­lami a döntő pil­la­nat­ban...

Min­den vő­le­gény rém­álma kö­vet­ke­zett be a New York-i Yan­kee sta­di­on­ban. A gyű­rű­vel tör­tént va­lami a döntő pil­la­nat­ban...

Micsoda lánykérés Rióban! Szem nem maradt szárazon

Micsoda lánykérés Rióban! Szem nem maradt szárazon

Má­sod­szor tör­tént lány­ké­rés a riói olim­pián. Fel­állva tap­solt a kö­zön­ség, ami­kor a kérő térdre eresz­ke­dett.

Má­sod­szor tör­tént lány­ké­rés a riói olim­pián. Fel­állva tap­solt a kö­zön­ség, ami­kor a kérő térdre eresz­ke­dett.

Híres magyar nők, akik még mindig nem mentek férjhez

Híres magyar nők, akik még mindig nem mentek férjhez

Hiába is­mer­tek és gyö­nyö­rűek, az es­küvő még min­dig várat ma­gára. Pedig a si­ker­hez bol­dog kap­cso­lat is tár­sul.

Hiába is­mer­tek és gyö­nyö­rűek, az es­küvő még min­dig várat ma­gára, pedig a si­ke­res élet­hez bol­dog kap­cso­lat is tár­sul.

Lánykérés előtt késelték meg a férfit

Lánykérés előtt késelték meg a férfit

Nem min­den­napi lány­ké­rést haj­tott végre egy férfi.

Nem min­den­napi lány­ké­rést haj­tott végre egy férfi. Né­hány perc­cel az­után kérte meg ba­rát­nője kezét, hogy meg­ké­sel­ték.

A világ legcukibb lánykérése!

A világ legcukibb lánykérése!

Vi­gyá­zat Höl­gyek, sírni fog­tok! Isaac Lamb még min­dig "pá­rat­lan"...

Isaac Lamb négy éve na­gyot ál­mo­dott, azóta sem pi­pálta le senki. Min­den idők leg­em­lé­ke­ze­te­sebb lány­ké­rése még min­dig az övé! Höl­gyeim, vi­gyá­zat, ezen ismét el­ered­nek majd a könnyek...

Drukkerszerelem: Lánykérés a magyar-izland előtt!

Drukkerszerelem: Lánykérés a magyar-izland előtt!

Egy bu­da­örsi fiú Mar­seille-ben kérte meg ba­rát­nője kezét. Vajon már vő­le­gény­ként szur­kol a ma­gya­rok­nak Iz­land ellen?

Ciki vagy romantikus? Sportolók őrült lánykérései

Ciki vagy romantikus? Sportolók őrült lánykérései

Bol­do­gító igen ve­re­ke­dés köz­ben.

Az ame­ri­kai meccsek csók­ka­me­rája smafu! Akár a ring­ben, ve­re­ke­dés köz­ben, de mér­kő­zé­sek előtt és után is egy­másra ta­lál­hat egy spor­tos sze­rel­mes­pár.

Extrém módon kérte meg a kecskeméti srác barátnője kezét!

Extrém módon kérte meg a kecskeméti srác barátnője kezét!

Mu­tat­juk a kre­a­tív vő­le­gény­je­löl­tet.

Lé­leg­zet­el­ál­lító lát­vá­nyos­ság­nak le­het­tek szem­ta­núi a héten a bácsi me­gye­szék­he­lyen, mu­tat­juk a kre­a­tív vő­le­gény­je­löl­tet.

Kiütésbe torkollott a leánykérés Ágotán

Kiütésbe torkollott a leánykérés Ágotán

A sze­re­lem­vo­nat be­állt a kun­ágo­tai fo­ci­pá­lya gye­pére.

A sze­re­lem­vo­nat be­állt a kun­ágo­tai fo­ci­pá­lya gye­pére. Gréta és Csaba fel is szállt, és he­lyet ta­lált. Leg­fel­jebb a meccs nem úgy jött össze, mint az ter­vez­ték.

Lánykérés az utcán, lebukott a sztáredző

Lánykérés az utcán, lebukott a sztáredző

Az FC Li­ver­pool ko­rábbi mes­tere nem ke­re­sett ro­man­ti­kus hely­színt a lány­ké­rés­hez. Pár pil­la­nat alatt el­in­tézte a dol­got.

Az FC Li­ver­pool ko­rábbi mes­tere nem ke­re­sett ro­man­ti­kus hely­színt a lány­ké­rés­hez. Pár pil­la­nat alatt el­in­tézte a dol­got New York­ban.

Így kérte meg barátnője kezét Kemény Dénes

Így kérte meg barátnője kezét Kemény Dénes

Ro­man­ti­kus ebéd a közös gyer­mek­kel: a le­gen­dás pó­ló­ka­pi­tány­nak kisfiuk tár­sa­sá­gá­ban mon­dott igent Re­náta.

Ro­man­ti­kus ebéd a közös gyer­mek­kel: a le­gen­dás szö­vet­ségi ka­pi­tány­nak kisfiuk tár­sa­sá­gá­ban mon­dott igent Re­náta.

Micsoda leánykérés, több ezren tapsoltak a párnak

Micsoda leánykérés, több ezren tapsoltak a párnak

Meg­adta a mód­ját a le­ány­ké­rés­nek.

Meg­adta a mód­ját a le­ány­ké­rés­nek egy román rög­bi­já­té­kos, aki a Wemb­ley Sta­di­on­ban je­gyezte el ba­rát­nő­jét. Csa­pata és a kö­zön­ség taps­sal kö­szön­tötte.

Elképesztően romantikus pillanatok a Kossuth téren - Fotó

Elképesztően romantikus pillanatok a Kossuth téren - Fotó

Tiszt­ava­tás után lány­ké­rés.

Nem­csak tiszt­ava­tás volt ma a Par­la­ment előtt, hanem egy na­gyon cuki ese­mény is, még­hozzá egy lány­ké­rés.

Debreczeni Zita még nem tudja, de hamarosan megkérik a kezét!

Debreczeni Zita még nem tudja, de hamarosan megkérik a kezét!

Gi­anni el­árulta mire ké­szül

Gi­anni el­árulta, hogy meg­le­pe­tés­sze­rűen kéri majd meg sze­relme, Zita kezét. Vajon Zita igent mond?

Íme a legbénább lánykérések, amiket valaha láttál

Íme a legbénább lánykérések, amiket valaha láttál

Ezek­nél rö­he­je­sebb, bé­nább vagy éppen bi­zar­rabb lány­ké­ré­sek nin­cse­nek is. El sem tud­juk kép­zelni, mit szól­tunk volna a lá­nyok he­lyé­ben!

Gólöröm közben érkezett a lánykérés

Gólöröm közben kérte meg barátnője kezét

Nem min­den­napi lány­ké­rést pro­du­kált egy fo­cista.

Nem min­den­napi lány­ké­rést pro­du­kált egy fe­hér­orosz fo­cista.

Ennél királyabb lánykérés nem létezik!

Ettől királyabb lánykérés nem létezik!

Lö­völ­döző he­li­kop­te­rek, rob­ba­ná­sok, tűz­pár­baj, lán­gok.

Gép­fegy­ver­rel lö­völ­döző he­li­kop­te­rek, rob­ba­ná­sok, tűz­pár­baj, szik­rák, lán­gok. Ezek egy nem át­la­gos lány­ké­rés össze­te­vői.

Őrületes lánykérés Sheeran koncertjén

Őrületes lánykérés Ed Sheeran austini koncertjén

Nem min­den­napi pil­la­na­tot élt át a kö­zön­ség Aus­tin­ban.

Nem min­den­napi pil­la­na­tot élt át a kö­zön­ség Ed She­e­ran május 6-i, aus­tini kon­cert­jén.