CÍMKE: 'gyász'

Így vettek végső búcsút a Nemzet Színészétől

Így vettek végső búcsút a Nemzet Színészétől

Meg­ható szer­tar­tás ke­re­té­ben rót­ták le tisz­te­le­tü­ket az is­me­rő­sök és ro­ko­nok Berek Ka­ta­lin előtt.

Gyász, holtan találtak rá a híres sportvezetőre

Gyász, holtan találtak rá a híres sportvezetőre

Még ja­nu­ár­ban tűnt el, ami­kor ré­sze­gen el­in­dult ha­za­felé. Most az egyik fo­lyó­ban ta­lál­tak rá a bú­vá­rok.

Még ja­nu­ár­ban tűnt el, ami­kor ré­sze­gen el­in­dult ha­za­felé. Most az egyik fo­lyó­ban ta­lál­tak rá a bú­vá­rok, a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nya is meg­lett.

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Nem hajlandó tudomást venni a halálról Kóbor János!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét!

Má­jus­ban tölti be 74. élet­évét a Kos­suth-díjas mű­vész, aki tele van ter­vek­kel, a ha­lálra gon­dolni sem akar!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

El­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja Kata!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja! Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van!

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Meghalt a Sportszelet csokiikonja

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt, az 1960-as olim­pián a ne­gye­dik he­lyen vég­zett. Ké­sőbb pro­fesszor­ként ta­ní­tott a Test­ne­ve­lési Egye­te­men.

Disz­kosz­ve­tés­ben Eu­rópa-csúcs­tartó volt, az 1960-as olim­pián a ne­gye­dik he­lyen vég­zett. Ké­sőbb pro­fesszor­ként ta­ní­tott a Test­ne­ve­lési Egye­te­men.

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

Gyász, otthonában hunyt el a csapatkapitány

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos. Más csa­pat­ban nem ját­szott...

A baj­no­kit még vé­gig­ját­szotta, majd ott­ho­ná­ban el­hunyt a 27 éves já­té­kos.

Meglepő részletek derültek ki Mohaman temetéséről

Meglepő részletek derültek ki Mohaman temetéséről

Már­cius végén kí­sé­rik utolsó út­jára.

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt, fi­a­tal mű­vészt már­cius végén kí­sé­rik utolsó út­jára.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar énekesnő

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal magyar énekesnő

A sú­lyos beteg mű­vésznő meg­se­gí­té­sére szom­bat este tar­tot­tak volna jó­té­kony­sági kon­cer­tet.

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Elhunyt a Rock and Roll legenda!

Az ott­ho­ná­ban esett össze. Éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni a ki­ér­kező men­tő­sök sem. 90 éves volt.

Az ott­ho­ná­ban esett össze.

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

Gyász, szörnyű halála volt a fiatal focistának

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

A 19 éves já­té­kost egy kro­ko­dil tá­madta meg, mi­köz­ben az egyik folyó part­ján fu­tott. Két ba­rátja is szem­ta­núja volt ennek, de se­gí­teni nem tud­tak.

Így emlékezett elhunyt szerelmére Eszenyi Enikő

Így emlékezett elhunyt szerelmére Eszenyi Enikő

Szív­szo­rító be­jegy­zést tett közzé.

Szív­szo­rító be­jegy­zést tett közzé a Kos­suth-díjas szí­nésznő!

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Gyász, meghalt a legendás magyar sportvezető

Új­sá­got is ve­ze­tett a ko­rábbi elnök.

Óri­ási ér­de­mei vol­tak a test­épí­tés nép­sze­rű­sí­té­sé­ben és el­fo­gad­ta­tá­sá­ban Ma­gyar­or­szá­gon. Új­sá­got is szer­kesz­tett amel­lett, hogy a ma­gyar baj­nok­sá­go­kat is szer­vezte.

Ez történik, ha meghal a királynő

Ez történik, ha meghal a királynő

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára: ha be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia, és má­sod­per­cekre ki­dol­go­zott for­ga­tó­könyv lép életbe.

Az Egye­sült Ki­rály­ság rég­óta ké­szül II. Er­zsé­bet ha­lá­lára: ha be­kö­vet­ke­zik a tra­gé­dia, és má­sod­per­cekre ki­dol­go­zott for­ga­tó­könyv lép életbe.

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

Kiderült, mikor nyitják ki Klapka György végrendeletét!

Az is fo­kozza a csa­lád­ta­gok­ban a stresszt, hogy ha­ma­ro­san ki­de­rül a te­he­tős vál­lal­kozó vég­aka­rata.

Az Arany­em­ber fe­le­sé­gét, Má­riát az utóbbi he­tek­ben kór­ház­ban ápol­ták. Annyira meg­vi­selte férje el­vesz­tése, hogy or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége. Rá­adá­sul az is fo­kozza a csa­lád­ta­gok­ban a stresszt, hogy ha­ma­ro­san ki­de­rül a te­he­tős vál­lal­kozó vég­aka­rata.

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

Gyász, meghalt a legendás csapat első pilótája

A si­ke­rek el­ke­rül­ték a ver­seny­pá­lyá­kon, még a do­bo­góra sem si­ke­rült fel­áll­nia.

A si­ke­rek el­ke­rül­ték a ver­seny­pá­lyá­kon, még a do­bo­góra sem si­ke­rült fel­áll­nia. Ké­sőbb le­gen­dák sora kö­vette őt a brit is­tál­ló­nál.

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ez borzasztó! Tragédiák sora éri a magyar színészt

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelt...

Ba­lázs Péter csen­de­sen ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját a kö­zel­múlt­ban...

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Gyászol Eszenyi Enikő: Mély fájdalmáról vallott!

Ha­tal­mas vesz­te­ség!

A Víg­szín­ház igaz­gató asszo­nya na­gyon szo­morú a ha­tal­mas vesz­te­ség miatt! Egy or­szág gyá­szol vele együtt!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Megtörte a csendet Bajor Imre gyászoló fia: Nem mentem ki a temetőbe!

Hat­van­éves lenne a szí­nész, akit csend­ben gyá­szol­nak sze­ret­tei. Fia el­árulta, mi­lyen ér­zé­sek ka­va­rog­nak benne a tra­gé­dia óta!

Gyász, elhunyt a magyar világbajnok

Gyász, elhunyt a magyar világbajnok

A sportág le­gen­dája fel­adta a har­cot a be­teg­ség­gel szem­ben.

A sportág le­gen­dája fel­adta a har­cot a be­teg­ség ellen.

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kórházba került Klapka György özvegye!

Kór­házba kel­lett szál­lí­tani!

Két hó­nap­pal a tra­gé­dia után rosszul lett az asszony, akit azon­nal kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

Halála előtt született gyermeke Mohamannak!

Három gyer­mek ma­radt utána árván.

A rap­per épp élete leg­bol­do­gabb idő­sza­ká­ban hunyt el vá­rat­la­nul, három gyer­mek ma­radt utána árván.

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

Így engedte el családja Torgyán József szellemét!

A csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Ja­nuár 22-i ha­lála után a csa­lád és a ba­rá­tok meg­ható szer­tar­tás ke­re­tein belül vet­tek vég­leg bú­csút a po­li­ti­kus­tól.

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Kábítószer és magány: így csúszott le Mohaman a lejtőn

Sze­rette volna fel­pör­getni ha­nyatló kar­ri­er­jét, pedig ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Sze­rette volna fel­pör­getni ha­nyatló kar­ri­er­jét, pedig ele­inte fé­nyes jövő állt előtte.

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Ez okozta Mohaman váratlan halálát!

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja.

Meg­ment­het­ték volna az éle­tét? Ma min­denki ezt ta­lál­gatja. Akik is­mer­ték, tud­ták, évek óta küz­dött a dé­mo­na­i­val. A ha­lá­lát még­sem ez okozta, hi­szen imádta az éle­tet...

Gyászol a futballvilág, meghalt Puskás Ferenc csapattársa

Gyászol a futballvilág, meghalt Puskás Ferenc csapattársa

Egy­szer az Arany­lab­dát is meg­kapta.

Há­rom­szor nyerte meg a Real Mad­rid­dal a leg­ran­go­sabb ku­pa­so­ro­za­tot, a fran­cia vá­lo­ga­tot­tal vi­lág­baj­noki bronz­ére­mig ju­tott. Egy­szer az Arany­lab­dát is meg­kapta.

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

Valami történt Mohamannal, amiről nem akart beszélni!

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

A rap­per szív­elég­te­len­ség kö­vet­kez­té­ben vesz­tette éle­tét, volt ze­nész­társa sze­rint rég­óta gon­dok vol­tak.

Gyászol a futballvilág, meghalt a britek legendája

Gyászol a futballvilág, meghalt a britek legendája

Hosszú be­teg­ség­gel küz­dött az egy­kori védő, aki na­gyon fon­tos gólt szer­zett az Inter el­leni 1967-es BEK-dön­tő­ben.

Hosszú be­teg­ség­gel küz­dött az egy­kori védő, aki na­gyon fon­tos gólt szer­zett az Inter el­leni 1967-es BEK-dön­tő­ben.

Gyászol Hollywood, meghalt a Titanic sztárja

Gyászol Hollywood, meghalt a Titanic sztárja

Or­vosi mű­hiba okozta a vesz­tét.

Szá­mos hol­ly­wood-i kassza­si­ker­ben fel­tűnt, pá­lyája három év­ti­zedre nyú­lik vissza, és talán ma is köz­tünk le­hetne még. Or­vosi komp­li­ká­ciók miatt halt meg.

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

Gyászol az opera világa, elment a játékmester

So­káig küz­dött a be­teg­ség­gel...

Hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után el­hunyt az Ope­ra­ház egyik kulcsfi­gu­rá­ja­ként is­mert ifj. Pal­csó Sán­dor já­ték­mes­ter.

Összetörte a gyász Törőcsik Marit

Összetörte a gyász Törőcsik Marit

Tö­rő­csik Marit le­súj­totta a hír, hogy Berek Kati sze­mé­lyé­ben újabb tag tá­vo­zott a nem­zet szí­né­szei közül. Egye­lőre nem tudja, kit ja­va­sol majd a he­lyére.

Tö­rő­csik Marit le­súj­totta a hír, hogy Berek Kati sze­mé­lyé­ben újabb tag tá­vo­zott a nem­zet szí­né­szei közül.

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Meghatották az apját elveszítő magyar kapust

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak, aki az Ins­tag­ra­mon mon­dott kö­szö­ne­tet a szur­ko­lók­nak. Azt írta, ott­hon­ról is hal­lotta a tá­mo­gató han­go­kat.

Bel­gi­um­ból üzen­tek a já­té­kos­nak, aki az Ins­tag­ra­mon mon­dott kö­szö­ne­tet a szur­ko­lók­nak. Azt írta, ott­hon­ról is hal­lotta a tá­mo­gató han­go­kat.

Családi tragédia: Elhunyt a világhírű zenész szeretett nővére

Családi tragédia: Elhunyt a világhírű zenész szeretett nővére

Egye­lőre nem tudni, mi okozta a 32 éves nő ha­lá­lát.

Egye­lőre nem tudni, mi okozta a 32 éves nő ha­lá­lát, a ze­nész csa­ládja hall­ga­tásba bur­ko­ló­zott.

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Megdöbbentő dolog derült ki a balesetben meghalt kislányól

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Ren­ge­te­gen gyá­szol­ják a 9 éves, rend­kí­vül te­het­sé­ges kis­lányt. Négy nap­pal a tra­gé­dia előtt lett do­bo­gós. Tes­tét tűz­oltó ke­reszt­apja emelte ki a roncs­ból...

Gyászolnak a magyar színészek

Gyászolnak a magyar színészek

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott.

Baj László szín­mű­vész meg­ható mon­da­tok­kal bú­csú­zott sze­re­tett kol­lé­ga­nő­jük­től, akit ki­csit csa­lád­tag­nak is érez­tek.

Negyven napig érintetlenek maradnak Torgyán személyes dolgai

Negyven napig érintetlenek maradnak Torgyán személyes dolgai

Cseh Mária úgy dön­tött, hosszú he­te­ken át nem nyúl sem­mi­hez.

Cseh Mária úgy dön­tött, hosszú he­te­ken át nem nyúl sem­mi­hez amit el­hunyt férje ha­gyott hátra.

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Gyászol a magyar focista, ezért hagyta ott a csapatát

Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Nem szak­mai okból hagy­ták ki a csa­pat­ból a 32 éves ka­pust, aki édes­apja miatt tért vissza Ma­gyar­or­szágra. Az együt­tese a Twit­te­ren üzent neki.

Szörnyű dolgot árult el a veronai busztragédia áldozatának édesapja

Szörnyű dolgot árult el a veronai busztragédia áldozatának édesapja

Na­ponta két­szer meg­si­ratja a fiát.

Az apa na­ponta két­szer meg­si­ratja a 15 éves fiát, bár ki­felé nem mu­tatja mér­he­tet­len fáj­dal­mát.

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Gyász, meghalt a holland focilegenda

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt. Hol­lan­dia vá­lo­ga­tott­já­ban is sze­re­pelt. Piet Keu­tzer 73 éve­sen tü­dő­rák­ban hunyt el.

Há­rom­szor is nyert a BEK-ben, az Ajax szí­ne­i­ben 189 gólt lőtt. Hol­lan­dia vá­lo­ga­tott­já­ban is sze­re­pelt. Piet Keu­tzer 73 éve­sen tü­dő­rák­ban hunyt el.

Sorozatos csapások érik Lajsz Andrást

Sorozatos csapások érik Lajsz Andrást

A kok­tél­ki­rály nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

A kok­tél­ki­rály nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, sze­ren­csét­len­sé­gek sora éri őt.

A Kossuth téren őrzik Torgyán József hamvait!

A Kossuth téren őrzik Torgyán József hamvait!

Az urnát biz­ton­sá­gos he­lyen tart­ják!

Az állam in­tézi az el­hunyt po­li­ti­kus bú­csúz­ta­tó­ját! A Ri­post meg­tudta: a ham­vasz­tás meg­tör­tént, az urnát pedig biz­ton­sá­gos he­lyen tart­ják!

Így gyászolja édesanyja a veronai buszbaleset áldozatát! - Videó

Így gyászolja édesanyja a veronai buszbaleset áldozatát! - Videó

Meg­ható kép­so­rok­kal em­lé­ke­zik fiára a gyász­tól meg­tört édes­anya.

Meg­ható kép­so­rok­kal em­lé­ke­zik fiára a gyász­tól meg­tört édes­anya, akit csak a ba­rá­tok ha­tár­ta­lan sze­re­tete vi­gasz­tal­hat.

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

Szörnyű titokra derült fény: Megerőszakolták Gábor Zsazsát!

A vi­lág­hírű szí­nésznő em­lék­ira­tai bor­zal­mas dol­go­kat rej­tet­tek! Hi­he­tet­len dolog tör­tént Zsa­zsá­val!

A vi­lág­hírű szí­nésznő em­lék­ira­tai bor­zal­mas dol­go­kat rej­tet­tek! Hi­he­tet­len dolog tör­tént Zsa­zsá­val!

Jogosítvány nélkül vitte a halálba a Facebookon megismert lányt

Jogosítvány nélkül vitte a halálba a Facebookon megismert lányt

Mind­össze 16 éves volt az a lány, aki éle­tét vesz­tette va­sár­nap a kis­kun­fél­egy­házi vo­nat­bal­eset­ben.

Gyászol a Real Madrid, fájdalmas veszteség

Gyászol a Real Madrid, fájdalmas veszteség

El­hunyt a ki­rá­lyi gárda ko­rábbi el­nöke, aki 2006-ban dol­go­zott a klub­nál.

El­hunyt a ki­rá­lyi gárda ko­rábbi el­nöke, aki 2006-ban dol­go­zott a csa­pat mel­lett.

Elvesztette barátját, gyászol Zalatnay Cini

Elvesztette barátját, gyászol Zalatnay Cini

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt az éne­kesnő leg­na­gyobb ra­jon­gója. A férfi szinte min­den kon­certre el­kí­sérte Cinit, és ra­jon­gói ol­da­lá­nak is is­mert fi­gu­rája volt.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt az éne­kesnő leg­na­gyobb ra­jon­gója. A férfi szinte min­den kon­certre el­kí­sérte Cinit, és ra­jon­gói ol­da­lá­nak is is­mert fi­gu­rája volt.

Megszólalt az özvegy Klapka György síremlékéről!

Megszólalt az özvegy Klapka György síremlékéről!

Az üz­let­em­bert két hét­tel ez­előtt te­met­ték el, csa­ládja már a sír­kö­vét ter­vez­geti a mély gyász kö­ze­pette!

Az üz­let­em­bert két hét­tel ez­előtt te­met­ték el, csa­ládja már a sír­kö­vét ter­vez­geti a mély gyász kö­ze­pette!

Ezért lehetett öngyilkos az ismert magyar sportoló

Ezért lehetett öngyilkos az ismert magyar sportoló

Az edzője írt róla meg­em­lé­ke­zé­sé­ben.

Az edzője írt róla hosszas meg­em­lé­ke­zé­sé­ben, ebből ki­de­rül, hogy már ko­ráb­ban is meg­pró­bált véget vetni az éle­té­nek a saját ke­zé­vel.

Megtörte a csendet Máté Péter özvegye: Megemésztette férje halálát!

Megtörte a csendet Máté Péter özvegye: Megemésztette férje halálát!

Szív­szo­rító per­ce­ket élt át a fi­a­ta­lon el­hunyt éne­kes­le­genda csa­ládja! Em­lék­táb­lát avat­tak egy­kori ott­ho­nuk­nál...

Nemsokára eltemetik a veronai áldozatokat

Napokon belül temethetik a veronai áldozatokat

Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

A hét­vé­gére az összes ál­do­zat holt­tes­tét Ma­gyar­or­szágra szál­lít­ják, így akár na­po­kon belül el is te­met­he­tik őket. Nehéz napok vár­nak a hoz­zá­tar­to­zókra.

Reagált a hírekre Torgyán József özvegye: Én fizetem a síremléket!

Reagált a hírekre Torgyán József özvegye: Én fizetem a síremléket!

Az el­hunyt po­li­ti­kus gyá­szoló fe­le­sége nem en­gedi ki a ke­zé­ből a sír­em­lék meg­ter­ve­zé­sét!

Újabb csapás - Gyászol Lajsz András

Újabb csapás - Gyászol Lajsz András

A kok­tél­ki­rályt sze­ren­csét­len­sé­gek so­ro­zata éri, vá­lása után most gyá­szolni kény­sze­rül, el­vesz­tette sze­re­tett öccsét, Csa­bát.

A kok­tél­ki­rályt sze­ren­csét­len­sé­gek so­ro­zata éri, vá­lása után most gyá­szolni kény­sze­rül, el­vesz­tette sze­re­tett öccsét, Csa­bát.

Újra borzasztó csapás érte Stadler Józsefet

Újra borzasztó csapás érte Stadler Józsefet

Gyá­szol St­ad­ler Jó­zsef...

Gyá­szol St­ad­ler Jó­zsef, el­vesz­tette azt, aki szá­mára a leg­fon­to­sabb volt. Az akasz­tói ju­hászt 20 éves ba­rát­nője vi­gasz­talja...

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Kitálalt Klapka lánya: Feszülten várják a hagyatéki tárgyalást!

Három hét telt el a ha­lál­eset óta!

Több mint három hét telt el az üz­let­em­ber ha­lála óta, a csa­lád­ban egyre nő a fe­szült­ség! Exk­lu­zív rész­le­te­ket tud­tunk meg a je­len­legi hely­zet­ről!

Elment a leukémiás kisfiú

Elment a leukémiás kisfiú

Ren­ge­te­gen se­gí­tet­tek az el­múlt évek­ben csa­lád­já­nak, és kö­vet­ték fi­gye­lem­mel a mind­össze 11 éves fiú sor­sát. Saj­nos véget ért a harc...

Ren­ge­te­gen se­gí­tet­tek az el­múlt évek­ben csa­lád­já­nak, és kö­vet­ték fi­gye­lem­mel a mind­össze 11 éves fiú sor­sát. Saj­nos véget ért a harc...

Így búcsúztatták egykori diákjai a szinyeis történelemtanárt

Így búcsúztatták egykori diákjai a szinyeis történelemtanárt

Csend­ben, egy szál vi­rág­gal rót­ták le Antal Béla Köz előtt a tisz­te­le­tü­ket.

Csend­ben, egy szál vi­rág­gal rót­ták le Antal Béla Köz előtt a tisz­te­le­tü­ket az egy­kori di­á­kok.

Klapka György özvegyét felemészti a magány: Egyedül maradt a kutyákkal!

Klapka György özvegyét felemészti a magány: Egyedül maradt a kutyákkal!

Ja­nuár 20-án kí­sér­ték utolsó út­jára a Far­kas­réti te­me­tő­ben az üz­let­em­bert, aki 88 éves ko­rá­ban, ál­má­ban hunyt el.

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Pén­te­ken volt a szü­le­tés­napja!

Áp­ri­lis­ban lesz két éve, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő el­hunyt! Pá­lya­tár­sai, ba­rá­tai és csa­ládja azóta sem tud­ták meg­emész­teni a tra­gé­diát!

Szívszorítóan nyilatkozott a busztragédiában elhunyt fiú édesapja

Szívszorítóan nyilatkozott a busztragédiában elhunyt fiú édesapja

A 15 éves Bo­ton­dot az egész or­szág gyá­szolja, nem csak szü­lei.

A 15 éves Bo­ton­dot az egész or­szág gyá­szolja, nem csak szü­lei, akik ma­gukra te­to­vál­tat­ták a fiuk nevét, hogy így is őriz­zék az élet­vi­dám fi­a­tal em­lé­két.

Tragédia, Lionel Messi újra egy edzőjét gyászolja

Tragédia, Lionel Messi újra egy edzőjét gyászolja

Bar­ce­lo­nai tré­nere, Tito Vi­lanova után gye­rek­kori mes­te­rét is el­ve­szí­tette a vi­lág­klasszis.

Egy­kori bar­ce­lo­nai tré­nere, Tito Vi­lanova után gye­rek­kori mes­te­rét is el­ve­szí­tette az ar­gen­tin vi­lág­klasszis.

Megrázó: Ő örököl Paudits Béla után!

Megrázó: Ő örököl Paudits Béla után!

A nagy­be­teg szí­nész még idő­ben ren­del­ke­zett!

A nagy­be­teg szí­nész még idő­ben ren­del­ke­zett arról, mi le­gyen va­gyo­ná­val ha­lála után! Egész­ségi ál­la­pota nem javul!

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Sorozatos tragédiák keserítik meg Gaál Noémi életét!

Drá­mai ese­mé­nyek!

Az egy­kori idő­jós de­cem­ber­től új éle­tet kez­dett, ami nem volt könnyű szá­mára. Több drá­mai ese­mény is tör­tént az el­múlt idő­szak­ban!

Torgyán özvegye meghatódott: Valentin napon temeti el férjét az állam!

Torgyán özvegye meghatódott: Valentin napon temeti el férjét az állam!

A sze­rel­me­sek ün­ne­pén he­lye­zik végső nyu­ga­lomra az ex­mi­nisz­tert!

A sze­rel­me­sek ün­ne­pén he­lye­zik végső nyu­ga­lomra az ex­mi­nisz­ter ham­vait! Az öz­vegy el­árulta la­punk­nak, na­gyon nehéz volt a dön­tés, sőt, még min­dig ala­kul­nak a te­me­tés rész­le­tei!

Váratlan fordulat: Így temetik el Torgyán Józsefet!

Váratlan fordulat: Így temetik el Torgyán Józsefet!

A gyá­szoló öz­vegy egy te­le­fon­hí­vás ha­tá­sára meg­vál­toz­tatta dön­té­sét: férje ál­lami te­me­tést kap.

A gyá­szoló öz­vegy egy te­le­fon­hí­vás ha­tá­sára meg­vál­toz­tatta dön­té­sét: ál­lami te­me­tést kap az egy­kori po­li­ti­kus.

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Aki a tra­gé­dia pil­la­na­ta­i­ban ült a volán mö­gött, már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, vál­tó­társa ké­sőbb, a kór­ház­ban.

Aki a tra­gé­dia pil­la­na­ta­i­ban ült a volán mö­gött, már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, vál­tó­társa ké­sőbb, a kór­ház­ban hunyt el.

Kocsis Tibor még mindig gyászolja édesanyját...

Kocsis Tibor még mindig gyászolja édesanyját

Pár nap­pal ez­előtt lett volna az éne­kes édes­any­já­nak 62.szü­le­tés­napja, akit Tibi 15 éves ko­rá­ban vesz­tett el.

Jóbarátai sem mentek el Klapka György temetésére!

Jóbarátai sem mentek el Klapka György temetésére!

Pén­te­ken kí­sér­ték utolsó út­jára...

Pén­te­ken kí­sér­ték utolsó út­jára az üz­let­em­bert, aki­nek bú­csúz­ta­tó­jára sok­kal több em­bert vár­tak a hoz­zá­tar­to­zók.

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

Erről a furcsaságról számoltak be a túlélők a veronai buszbaleset után

A gye­re­kek több­sége arról szá­molt be, hogy több­ször is fel­ri­ad­tak ál­muk­ból a bu­szon a tra­gé­dia előtt is.

Ők a busztragédia halálos áldozatai, értük borul gyászba az ország

Ők a busztragédia halálos áldozatai, értük borul gyászba az ország

Össze­sen 16 em­ber­éle­tet kö­ve­telt a busz­bal­eset. Az ál­do­za­tok az utolsó per­ce­kig hő­si­e­sen küz­döt­tek.

Gyorshír: most jelentették, hogy elhunyt a népszerű színész

Gyorshír: most jelentették, hogy elhunyt a népszerű színész

A neves mű­vész 75 éve­sen vesz­tette éle­tét. A szí­nész­vi­lág gyászba bo­rult.

Gyász: elhunyt két sportsztár, hátborzongató az egyezés

Gyász: elhunyt két sportsztár, hátborzongató az egyezés

Két base­ball­sztár is au­tó­bal­eset­ben halt meg Do­mi­ni­kán. Nincs össze­füg­gés a tra­gé­diák kö­zött.

Elhunyt férjétől kap tanácsokat Csongrádi Kata

Elhunyt férjétől kap tanácsokat Csongrádi Kata

A szí­nész-éne­kesnő két éve vesz­tette el sze­re­tett fér­jét, de a mai napig kap­cso­lat­ban van vele.

A szí­nész-éne­kesnő két éve vesz­tette el sze­re­tett fér­jét, de a mai napig kap­cso­lat­ban van vele.

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Veronai busztragédia: "Fogd meg a kezét, ha még teheted!"

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat.

Mind­össze né­hány perc, amely min­dent meg­vál­toz­tat.

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Elképesztő felajánlásokat tesznek az áldozatok hozzátartozóinak

Nem­csak az itt­honi, hanem a kül­földi ma­gya­rok is össze­fog­tak, hogy eny­hí­teni tud­ja­nak a gyász fel­dol­go­zá­sá­ban.

Hókotró gázolta el a fiatal nőt, de nincs pénz hazaszállítani a testét

Hókotró gázolta el a fiatal nőt, de nincs pénz hazaszállítani a testét

Mind­össze 35 éves volt az a nő, akit múlt hét­vé­gén gá­zolt ha­lálra egy hó­kotró. Tünde éppen gyer­me­keit lá­to­gatta meg.

Klapka György felesége összeomlott a temetésen!

Klapka György felesége összeomlott a temetésen!

Az öz­vegy so­káig tar­totta magát, de a sír­hoz egye­dül már kép­te­len volt oda­menni.

Az öz­vegy so­káig tar­totta magát, de a sír­hoz egye­dül már kép­te­len volt oda­menni.

Kósa Lajos: Legyen a csendes gyászé a mai nap

Kósa Lajos: Legyen a csendes gyászé a mai nap

A Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője arra kérte kép­vi­se­lő­tár­sait, a hely­zet­hez illő mél­tó­ság­gal je­len­je­nek meg nyil­vá­no­san.

A Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője arra kérte kép­vi­se­lő­tár­sait, a hely­zet­hez illő mél­tó­ság­gal je­len­je­nek meg nyil­vá­no­san.

Sosem látott fotóval, és saját verssel üzen fia Zámbó Jimmynek

Sosem látott fotóval, és saját verssel üzen fia Zámbó Jimmynek

Szo­morú a mai nap...

Szo­morú nap a pén­tek a Zámbó csa­lád éle­té­ben, hi­szen alig va­gyunk túl a tra­gé­dia év­for­du­ló­ján, ujj­ból az em­lé­ke­zés szo­morú óráit kell át­él­niük...

Így búcsúztak Klapka Györgytől szerettei

Így temették el Klapka Györgyöt!

Pén­te­ken a Far­kas­réti te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra.

Ja­nuár ne­gye­di­kén, ál­má­ban érte a halál Klapka Györ­gyöt. A 88 éves üz­let­em­bert pén­te­ken a Far­kas­réti te­me­tő­ben hely­ze­ték örök nyu­ga­lomra.

Tragédia: Így gyászolják a diáktársak a magyar buszbaleset áldozatait

Tragédia: Így gyászolják a diáktársak a magyar buszbaleset áldozatait

A busz az au­tó­pá­lyán szen­ve­dett bal­ese­tet, majd ki­gyul­ladt.

A fran­cia­or­szági sí­tá­bor­ból ha­za­felé tartó busz, ame­lyen 14 és 18 év kö­zötti ma­gyar fi­a­ta­lok utaz­tak, az A4-es au­tó­pá­lyán egy ve­ro­nai cso­mó­pont­nál szen­ve­dett bal­ese­tet, majd ki­gyul­ladt.