Répatorta helyett itt a húsvét új sztárja, a répatekercs

Répatorta helyett itt a húsvét új sztárja, a répatekercs

A répa friss íze illik a hús­vét­hoz.

A répa friss íze tö­ké­le­te­sen illik a ta­va­szi ün­nep­hez, a hús­vét­hoz. Ké­szítsd el máris ezt a mu­ta­tós, ün­nepi édes­sé­get, és fa­gyaszd le a tá­la­lá­sig.

A tavaszi diéta leghatékonyabb szereplője ez a bombasztikus zöldség

A tavaszi diéta leghatékonyabb szereplője ez a bombasztikus zöldség

Va­ló­ság­gal be­rob­bantja a fo­gyó­kú­rát a zel­ler, mégis ke­ve­sebb he­lyet kap az ét­ren­dünk­ben, mint kel­lene.

Va­ló­ság­gal be­rob­bantja a fo­gyó­kú­rát a zel­ler, mégis ke­ve­sebb he­lyet kap az ét­ren­dünk­ben, mint kel­lene. Pedig mind a gumós, mind pedig a szár­zel­lert ér­de­mes rend­sze­re­sen fo­gyasz­tani. Azt is el­árul­juk, miért: nem­csak szu­per társa a fo­gyó­kú­rá­ban, de az im­mun­rend­szer­nek is segít, sőt, a vá­gyat is nö­veli.

Mezítlábas futás az új őrület

Mezítlábas futás az új őrület

Egyre töb­ben fut­nak úgy, aho­gyan őse­ink tet­ték va­laha.

Ré­góta úgy tud­juk, hogy a futás alap­fel­té­tele egy igé­nyes belső ki­ala­kí­tású, jól pár­ná­zott cipő. A futók egy cso­portja azon­ban le­mond ennek a ké­nyel­mé­ről, és úgy fut, aho­gyan elő­de­ink tet­ték a tör­té­nelmi múlt­ban.

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Sportolj a szabadban, hihetetlen, mi mindent megtehetsz!

Nincs ked­ved a kon­di­te­rem­hez?

Imádsz spor­tolni, de nincs ked­ved a zsú­folt kon­di­te­rem­hez? Sok­kal in­kább a friss le­ve­gőre vágysz?

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik állna jól?

Ilyen dögös ruhákban csábítanak idén a nők, neked melyik áll jól?

Most, hogy fel­ment a hő­mérő hi­gany­szála, vedd elő a lenge ru­há­kat a szek­rény­ből.

Diétás csúcsreggeli: Ezt edd kenyér helyett és eltűnnek a pluszkilók

Diétás csúcsreggeli: Ezt edd kenyér helyett és eltűnnek a pluszkilók

Szu­per meg­ol­dá­sok min­den­ki­nek, aki­nek fon­tos az egész­ség!

Mu­ta­tunk egy trük­köt, ami­vel könnyű­szer­rel el­tün­tet­he­ted a szend­vi­csek­ből a leg­hiz­la­lóbb részt, vagyis a ke­nye­ret. Szu­per meg­ol­dá­sok min­den­ki­nek, aki­nek fon­tos az egész­ség! A jel­szó: édes­bur­go­nya!

Így lehet jó a tűsarkú cipő a lábadnak!

Így lehet jó a tűsarkú cipő a lábadnak!

Akad­nak olyan csi­nos láb­be­lik, ame­lyek nem­csak szeb­bek, hanem jobb ha­tá­súak is, mint a lapos cipők. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan.

Akad­nak olyan csi­nos láb­be­lik, ame­lyek nem­csak szeb­bek, hanem jobb ha­tá­súak is, mint a lapos cipők. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan.

Jön a nudista cipődivat: Szuperszexi lesz minden nő

Jön a nudista cipődivat: Szuperszexi lesz minden nő

Nincs ennél dö­gö­sebb vá­lasz­tás!

Nincs ennél ke­cse­sebb, nő­i­e­sebb és dö­gö­sebb vá­lasz­tás. Ezt a da­ra­bot be kell sze­rez­ned neked is!

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Itt a 30 napos haskihívás: Tökéletes feszes test bikiniszezonra

Tó­nu­sos test, bor­dás izmok! Ezt kí­nálja az a ki­hí­vás, mely 30 nap alatt segít gyö­nyö­rűbbé tenni a hasad.

Ez a szín lesz a tavasz slágere! Mindenkit megfiatalít!

Ez a szín lesz a tavasz slágere! Mindenkit megfiatalít!

A mos­tani sze­zon leg­na­gyobb do­bása egy olyan szín, mely talán még nem buk­kant fel a szek­ré­nyed­ben.

A mos­tani sze­zon leg­na­gyobb do­bása egy olyan szín, mely talán még nem buk­kant fel a szek­ré­nyed­ben, mégis biz­tos, hogy imádni fogod, ha meg­lá­tod, mi­lyen nagy­sze­rűen tudod va­ri­álni.

25 elképesztő tény a csokoládéról, ettől kiakadsz!

25 elképesztő tény a csokoládéról, ettől kiakadsz!

Jó né­hány meg­le­pe­tést tar­to­gat még ked­venc fi­nom­sá­gunk, a csoki.

Te is azt gon­do­lod ugye, hogy cso­ko­ládé-ügy­ben már nem lehet újat mu­tatni. Pedig hidd el, jó né­hány meg­le­pe­tést tar­to­gat még ked­venc fi­nom­sá­gunk, a csoki.

Durva hiba: Ezt rontja el szinte mindenki a paleo-diétában

Durva hiba: Ezt rontja el szinte mindenki a paleo-diétában

A paleo-diéta egyik alap­elve, hogy tér­jünk vissza elő­de­ink tiszta táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­i­hoz.

A paleo-diéta egyik alap­elve, hogy tér­jünk vissza elő­de­ink tiszta táp­lál­ko­zási szo­ká­sa­i­hoz.

Íme, a 10 legszuperebb Update-sütemény Knap Daniellától!

Íme, a 10 legszuperebb Update-sütemény Knap Daniellától!

Mint­hogy Da­ni­ella ere­deti szak­mája ve­gyész­mér­nök, iszo­nya­tos pre­ci­zi­tás­sal ál­lítja össze desszert­jeit, még­hozzá a szén­hid­rát­csök­ken­tés szent je­gyé­ben.

Mint­hogy Da­ni­ella ere­deti szak­mája ve­gyész­mér­nök, iszo­nya­tos pre­ci­zi­tás­sal ál­lítja össze desszert­jeit, még­hozzá a szén­hid­rát­csök­ken­tés szent je­gyé­ben. Se cukor, se kamu: tö­ké­le­tes di­é­tás sütik!

Ha lefekvés előtt ezt iszod, a kilók lerobbannak rólad!

Ha lefekvés előtt ezt iszod, a kilók lerobbannak rólad!

Bom­ba­for­mába len­dülsz, ha kö­ve­ted ezt a ta­ná­csot. Rá­adá­sul elég el­al­vás előtt ki­pró­bál­nod.

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Tavaszi verőfény a körmökön: ólomüveg ragyogás

Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas.

Sze­ret­néd, ha kör­meid is ki­fe­jez­nék szí­nek­kel ját­szó, paj­kos han­gu­la­to­dat? Szem­káp­ráz­tató és iz­gal­mas a ta­va­szi kö­röm­di­vat.

Szereted a gubát? Most figyelj, megújult és imádni fogod!

Szereted a gubát? Most figyelj, megújult és imádni fogod!

Akár egy gye­rek is el­ké­szít­heti, olyan egy­szerű, az ered­ménnyel mégis min­den­kit le­nyű­göz­hetsz!

Akár egy gye­rek is el­ké­szít­heti, olyan egy­szerű, az ered­ménnyel mégis min­den­kit le­nyű­göz­hetsz!

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

Bársonyos árnyalatok: 2017 legtrendibb hajszínei

A me­se­szép át­me­ne­tes haj­szí­nek, az ombre vagy a blo­range mel­lett idén az egy­színű, bár­so­nyos ár­nya­la­tok is hó­dí­ta­nak majd.

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Kiderült, ez a zene teszi igazán boldoggá a kisbabákat

Te is meg­ten­nél min­dent, hogy mo­solyt csalj a kis­ba­bád ar­cára? Még dalt is kom­po­nál­nál neki? Ha igen, se­gí­tünk, mire fi­gyelj!

Se liszt, se cukor, mégis isteni ez a brownie

Se liszt, se cukor, mégis isteni ez a brownie

Erre az is­teni, cukor- és liszt­men­tes sü­tire kép­te­len­ség nemet mon­dani.

Erre az is­teni, cukor- és liszt­men­tes sü­tire kép­te­len­ség nemet mon­dani.

Ezt a paleo süteményt mindenki imádja: Csokoládés-cukkinis álompite

Ezt a paleo süteményt mindenki imádja: Csokoládés-cukkinis álompite

Csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból ké­szül ez a cso­dás fi­nom­ság. Ha nem fogy el azon­nal, to­vábbi 5 napig hűtő nél­kül is el­tart­ható.

Itt az egészséges desszertek új királya: Tarol a nyers bögresüti

Itt az egészséges desszertek új királya: Tarol a nyers bögresüti

Vi­gyáz az ala­kodra, és sütni sem kell!

Ez a gyors, csoki ch­ip­ses bög­re­süti maga a csoda! Ga­ran­tál­tan vi­gyáz az ala­kodra, és sütni sem kell!

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

A türkiz és a barack a nyár legnagyobb dobása

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek, hogy ez a két nőies és ele­gáns szín hódít majd idén.

Jó hír a szí­nek ked­ve­lő­i­nek, hogy ez a két nőies és ele­gáns szín hódít majd idén. A leg­jobb, hogy olyan vissza­fo­gott és lágy ár­nya­la­tok­ról be­szél­he­tünk, hogy akár kom­bi­nál­hat­juk is a ket­tőt.

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak a tavaszi újrakezdéshez!

Friss a le­vegő, elő­bújt a nap, lan­gyo­so­dik az idő: elő hát a fu­tó­ci­pők­kel, és irány a sza­bad! Ezek a zenék se­gí­te­nek.

Így teszik tönkre a rokonaid és a barátaid a diétádat, ne hagyd!

Így teszik tönkre a rokonaid és a barátaid a diétádat, ne hagyd!

Néha meg­ne­he­zí­tik a dol­go­dat.

A di­é­tá­zás ön­ma­gá­ban is elég ke­mény, és kí­sér­té­sek­kel teli út tud lenni. A sze­ret­teid pedig csak fo­koz­zák ezt.

Fiatalos, szexi, dögös - íme 2017 tavaszának legmenőbb frizurái!

Fiatalos, szexi, dögös - íme 2017 tavaszának legmenőbb frizurái!

Meg­mu­tat­juk, mi lesz a mos­tani sze­zon­ban az igazi slá­ger. Ezek a fri­zu­rák igazi bom­bázó va­rá­zsol­nak be­lő­led.

Meg­mu­tat­juk, mi lesz a mos­tani sze­zon­ban az igazi slá­ger. Ezek a fri­zu­rák igazi bom­bázó va­rá­zsol­nak be­lő­led.

Itt a tavasz legnagyobb divatdurranása: ennél szexibb cipő nincs!

Itt a tavasz legnagyobb divatdurranása: ennél szexibb cipő nincs!

A férfiak szó sze­rint a lá­baid előtt fog­nak he­verni, ha ezt vi­se­led!

2017 ta­va­szán a nyi­tott és szexi csiz­máké lesz a fő­sze­rep. A férfiak szó sze­rint a lá­baid előtt fog­nak he­verni, ha ezt vi­se­led! Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

6 trükk, hogy 70 éves korig fittek legyünk

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban. Fi­gyelj és cse­le­kedj, ha kell!

Nem tudod fel­mérni, hogy mennyire vagy jó for­má­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy mi a szint a te ko­rod­ban. Fi­gyelj és cse­le­kedj, ha kell!

Megújult a torta, ezt még a kezdők sem rontják el

Megújult a torta, ezt még a kezdők sem rontják el

Kapd elő a go­fris­ütőt!

El­fe­lej­tet­ted a szom­széd kis­lány szü­li­nap­ját? Kapd elő a go­fris­ütőt, íme né­hány ötlet, hogy te­he­ted mégis em­lé­ke­ze­tessé a napot!

A margarin mehet a kukába! Mutatjuk a valóban karcsúsító zsírokat!

A margarin mehet a kukába! Mutatjuk a valóban karcsúsító zsírokat!

A ku­ta­tá­sok egyre több bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­nak arra, hogy a zsír­sze­gény di­é­ták töb­bet ár­ta­nak, mint hasz­nál­nak.

Lerobbantja a zsírt rólad a tojásdiéta! Íme az étrend

Lerobbantja a zsírt rólad a tojásdiéta! Íme az étrend

Rövid idő alatt is lát­vá­nyos ered­ményt tudsz el­érni, anél­kül, hogy éhez­ned kel­lene. Ez a diéta iga­zán ha­tá­sos!

Megviselt a tél? Ez a diéta segít, hogy megint önmagad lehess

Megviselt a tél? Ez a diéta segít, hogy megint önmagad lehess

Alig tudsz ki­kelni az ágy­ból, este pedig el­al­szol a tévé előtt?

Alig tudsz ki­kelni az ágy­ból, alig von­szo­lod magad, este pedig korán el­al­szol a tévé előtt?

Ez az egyszerű gyümölcs segíthet a gyors fogyásban

Ez az egyszerű gyümölcs segíthet a gyors fogyásban

Lehet, hogy a régi mon­dás ezen­túl úgy szól: na­ponta egy alma a plusz­ki­ló­kat távol tartja? Egy új ku­ta­tás sze­rint igen!

2017 tavaszán álomszép leszel: sosem volt ilyen nőies a nadrág!

2017 tavaszán álomszép leszel: sosem volt ilyen nőies a nadrág!

Szu­per­szexi, na­gyon dögös és még ké­nyel­mes is - ezt nyújtja a ta­va­szi nad­rág­di­vat. Iga­zán sze­retni fogod!

Elképesztő, mit készíthetsz szívószálból! Nézd csak!

Elképesztő, mit készíthetsz szívószálból! Nézd csak!

Nem is gon­dol­nánk, hogy a szí­vó­szá­lat nem csak ivásra hasz­nál­hat­juk.

Nem is gon­dol­nánk, hogy a szí­vó­szá­lat nem csak ivásra hasz­nál­hat­juk.

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Bögrében sült répatorta: 5 perc alatt elkészül

Egy­sze­mé­lyes, di­é­tás re­cept.

Ha sze­re­ted a ré­pa­tor­tát, most mu­ta­tunk neked egy alig 5 perc alatt el­ké­szít­hető, egy­sze­mé­lyes re­cep­tet.

Újra szexin villan a női has idén nyáron!

Újra szexin villan a női has idén nyáron!

Fi­a­ta­los és ki­hívó lesz a 2017-es nyári di­vat­trend.

Fi­a­ta­los és ki­hívó lesz a 2017-es nyári di­vat­trend. Új kor­sza­kát éli a 80-as évek si­ker­szé­ri­ája, a meg­kö­tős felső, ami lát­tatni en­gedi a hasat.

A világ legfinomabb tejfölös sajttortája, amit mindenki imád

A világ legfinomabb tejfölös sajttortája, amit mindenki imád

Nem elég, hogy is­teni finom és gyö­nyö­rűen néz ki, de ebből a desszert­ből min­den di­é­tázó is jó ét­vággyal ehet, hi­szen cukor nél­kül ké­szül.

Nem elég, hogy is­teni finom és gyö­nyö­rűen néz ki, de ebből a desszert­ből min­den di­é­tázó is jó ét­vággyal ehet, hi­szen cukor nél­kül ké­szül. Ké­szítsd el, kós­told meg. Ez a tor­ta­csoda téged is rabul ejt!

Az olasz nők 11 titka: Így hódítják meg a férfiakat

Az olasz nők 11 titka: Így hódítják meg a férfiakat

Az össze­té­veszt­he­tet­len olasz konyha zse­ni­a­li­tást nem­csak a pa­ra­di­csom és a tészta adja. Né­hány tit­kos kony­ha­trükk esz­mé­let­len har­mó­niát ad éte­le­ik­nek.

Ez a grafika megmutatja, mit művel a cukor a testeddel

Ez a grafika megmutatja, mit művel a cukor a testeddel

Egy brit cég döb­be­ne­te­sen erős ké­pek­kel mu­tatja meg a cukor pusz­tí­tá­sát.

Szédítően szexi árnyalatokkal hódít 2017 tavaszán a vörös hajszín

Szédítően szexi árnyalatokkal hódít 2017 tavaszán a vörös hajszín

Ra­gyogó ár­nya­la­tok­kal le­hetsz idén igazi bom­bázó!

Ra­gyogó ár­nya­la­tok­kal le­hetsz idén igazi bom­bázó! Mu­tat­juk, me­lyek lesz­nek az igazi slá­ge­rek.

Eltünteti rólad a pluszkilókat a tavaszi szuper rántotta

Eltünteti rólad a pluszkilókat a tavaszi szuper rántotta

Sze­ret­nél egy olyan reg­ge­lit, amit csak meg kell me­le­gí­te­ned a mik­ró­ban és máris ehe­ted, sőt, ha ké­sés­ben vagy, akár ma­gad­dal is vi­he­ted?

Sze­ret­nél egy olyan reg­ge­lit, amit csak meg kell me­le­gí­te­ned a mik­ró­ban és máris ehe­ted, sőt, ha ké­sés­ben vagy, akár ma­gad­dal is vi­he­ted? Ez a ta­va­szi rán­totta épp ilyen, és abban is biz­tos le­hetsz, hogy már reg­gel be­in­dí­tod vele a zsír­ége­tést.

Szuperszexi hullámokat varázsolhatsz hajadba ezzel az egyszerű trükkel

Szuperszexi hullámokat varázsolhatsz hajadba ezzel az egyszerű trükkel

A hul­lá­mos haj, a lok­nik gyö­nyö­rűek, nő­i­e­sek és na­gyon sze­xik. Olyan tech­ni­kát mu­ta­tunk, mellyel könnye­dén el­ér­he­ted a kí­vánt ha­tást.

A hul­lá­mos haj, a lok­nik gyö­nyö­rűek, nő­i­e­sek és na­gyon sze­xik. Olyan tech­ni­kát mu­ta­tunk, mellyel könnye­dén el­ér­he­ted a kí­vánt ha­tást.

8 szuper ötlet, hogy idén tavasszal kihangsúlyozd a karcsú derekad

8 szuper ötlet, hogy idén tavasszal kihangsúlyozd a gyönyörű, karcsú derekad

A kes­keny derék min­dig is a nő­i­es­ség szim­bó­luma marad. Szexi és csá­bító le­szel.

Ezért adjunk a rizshez mindig egy csepp citromlevet

Ezért adjunk a rizshez mindig egy csepp citromlevet

Azt kér­de­zik majd: hogy csi­nál­tad?

Ked­venc kö­re­ted min­dig ra­ga­csos, csú­nya lesz? Mu­tat­juk, hogy ke­rüld el ezt a gya­kori hibát, és ho­gyan főzz szép­sé­ges, hó­fe­hér rizs­kö­re­tet.

Ez a fantasztikus zsírégető szuperkeksz minden diétázó álma

Ez a fantasztikus zsírégető szuperkeksz minden diétázó álma

Ez a cukor és liszt nél­kül ké­szült fi­nom­ság tö­ké­le­tes reg­geli nap­in­dító, ha fo­gyó­kú­rá­zol.

Ez a cukor és liszt nél­kül ké­szült fi­nom­ság tö­ké­le­tes reg­geli nap­in­dító, ha fo­gyó­kú­rá­zol.

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Könnyebb és élvezetesebb a futás, ha ezt a módszert kipróbálod!

Itt a ta­vasz, végre újra él­ve­ze­tes futni a sza­bad­ban! És hogy mitől megy majd könnyeb­ben az edzés? Íme a titok.

Itt a ta­vasz, végre újra él­ve­ze­tes futni a sza­bad­ban! És hogy mitől megy majd könnyeb­ben az edzés? Íme a titok.

Sosem gondolnád, hogy ez az összetevő életed legjobb rántottáját adja

Sosem gondolnád, hogy ez az összetevő életed legjobb rántottáját adja

Mu­tat­juk az iz­gal­mas és szu­per re­cep­tet.

Meg fogsz le­pődni, ha ki­de­rül, mi­lyen tit­kos össze­tevő az, ami­től to­jás­rán­tot­tád fan­tasz­ti­ku­san finom lesz.

4 tavaszi divattrükk, amitől pokoli csinosak a francia nők

4 tavaszi divattrükk, amitől pokoli csinosak a francia nők

Ké­nye­lem és újí­tás jár együtt.

Meg­mu­tat­juk a tit­kot, mi hozza lázba idén a fran­cia nőket. Ké­nye­lem és újí­tás, me­rész­ség és egyé­ni­ség jár együtt az ut­cá­kon.

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Minden nő imádni fogja: tavaszi pulcsiőrület

Ha­ma­ro­san be­kö­szönt a jó idő...

Ha­ma­ro­san be­kö­szönt a jó idő és végre elő­kap­hat­juk a vé­kony ka­bá­to­kat, bőr­dzse­ki­ket vagy le­zse­ren el­in­dul­ha­tunk ott­hon­ról csak egy pul­csi­ban.

Így pörgesd fel az anyagcseréd 40 fölött!

Így pörgesd fel az anyagcseréd 40 fölött!

Vajon tör­vény­szerű, hogy 40 év fö­lött le­las­sul az anyag­cse­réd, le­épül­nek az iz­maid, és zsír te­lep­szik a he­lyükre? Nyugi, meg­ál­lít­ha­tod a fo­lya­ma­tot! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan!

Vajon tör­vény­szerű, hogy 40 év fö­lött le­las­sul az anyag­cse­réd, le­épül­nek az iz­maid, és zsír te­lep­szik a he­lyükre? Kö­zép­ko­rú­ként mu­száj túl­súlyt szedni ma­gadra? Nyugi, meg­ál­lít­ha­tod a fo­lya­ma­tot! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan! Nem bo­nyo­lult, csak az ét­ren­dedre kell ügyelni, és arra, hogy aktív éle­tet élj.

Felejtsd el a krumplit! Sokkal jobb köretet mutatunk, ha diétázol

Felejtsd el a krumplit! Sokkal jobb köretet mutatunk, ha diétázol

Mu­ta­tunk egy fan­tasz­ti­kus ta­va­szi kö­re­tet, ami re­me­kül lak­tat és az íze is finom.

Mu­ta­tunk egy fan­tasz­ti­kus ta­va­szi kö­re­tet, ami re­me­kül lak­tat és az íze is finom.

Így üsd ki a tésztát az étkezésből, tavasszal könnyebb a diéta!

Így üsd ki a tésztát az étkezésből, tavasszal könnyebb a diéta!

Biz­to­san örülni fogsz az öt­let­nek.

Ha te is sze­re­ted a sa­lá­tá­kat, biz­to­san örülni fogsz ennek az öt­let­nek. Hasz­náld tész­ta­ként a friss vi­ta­min­dús le­ve­le­ket! Lehet pa­la­csinta, pita, vagy akár iz­gal­mas te­kercs!

Itt a szuperpanír, ami nem hizlal! Durván roppanós lett a rántott hús

Itt a szuperpanír, ami nem hizlal! Durván roppanós lett a rántott hús

Bűn­tu­dat nél­kül ehe­ted és na­gyon finom: íme a meg­újult rán­tott hús, amit imádni fogsz!

Hihetetlen, de visszatér a 90-es évek meghökkentő divatja

Hihetetlen, de visszatér a 90-es évek meghökkentő divatja

Már nem­csak a sztár­vi­lág­ban, de az utcán is vissza­kö­szön­nek a 90-es évek leg­jel­lem­zőbb stí­lus­ele­mei! Fi­gyeld a fri­zu­rát, a smin­ket és a ki­egé­szí­tő­ket!

Már nem­csak a sztár­vi­lág­ban, de az utcán is vissza­kö­szön­nek a 90-es évek leg­jel­lem­zőbb stí­lus­ele­mei! Fi­gyeld a fri­zu­rát, a smin­ket és a ki­egé­szí­tő­ket! Járj nyi­tott szem­mel , és máris össze­szed­he­ted a neked meg­fe­lelő, és tet­sző ma is di­va­tos da­ra­bo­kat. Mi is meg­mu­ta­tunk be­lőle né­há­nyat!

Ezt mindenképpen tudnod kell, mielőtt kókuszzsírt veszel!

Ezt mindenképpen tudnod kell, mielőtt kókuszzsírt veszel!

Nép­sze­rű­sé­gé­nek van árny­ol­dala is: vajon mind­egyik típus ugyan­olyan jó, vagy van, ame­lyik si­lá­nyabb mi­nő­ségű? Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj.

Bi­zo­nyí­tott tény, hogy a kó­kusz­olaj egész­sé­ges. Nem csoda, hogy ma már szinte nincs is olyan üzlet, ahol ne ta­lál­nád meg. Ám ennek a nép­sze­rű­ség­nek van árny­ol­dala is: vajon mind­egyik típus ugyan­olyan jó, vagy van, ame­lyik si­lá­nyabb mi­nő­ségű? Meg­mu­tat­juk, mire fi­gyelj.

Készülődj: elképesztő dögös fürdőruhadivat érkezik 2017 nyarára!

Készülődj: elképesztő dögös fürdőruhadivat érkezik 2017 nyarára!

Min­den pasi utá­nad for­dul meg a stran­don, ha ezt a fa­zont vá­lasz­tod. Szu­per­szexi divat ér­ke­zik!

Min­den pasi utá­nad for­dul meg a stran­don, ha ezt a fa­zont vá­lasz­tod. Szu­per­szexi divat ér­ke­zik!

Gyengül, ritkul a hajad? Itt a megoldás!

Gyengül, ritkul a hajad? Itt a megoldás!

Túl sok haj­szál marad a fé­sűd­ben, mi­köz­ben egyre vé­ko­nyabb a cop­fod?

Túl sok haj­szál marad a fé­sűd­ben, mi­köz­ben egyre vé­ko­nyabb a cop­fod? Saj­nos a haj rit­ku­lása együtt jár az idő mú­lá­sá­val. Ez azon­ban egy­ál­ta­lán nem je­lenti azt, hogy bele kel­lene tö­rőd­nöd.

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Napi 11 perc otthoni edzés és lerobban rólad a zsír

Egy hónap alatt bomba fe­ne­ked és fe­szes com­bod lehet. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned.

Egy hónap alatt át­for­mál­ha­tod a tes­ted, kü­lö­nö­sen a com­bod és a fe­ne­ked. Ehhez na­ponta csak 11 per­cet kell edze­ned. Mu­tat­juk a fel­ada­to­kat!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak. Cse­rébe meg­je­len­nek a lágy, ter­mé­sze­tes pasz­tell­szí­nek.

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak. Cse­rébe meg­je­len­nek a lágy, ter­mé­sze­tes pasz­tell­szí­nek, és a har­mo­ni­kus, élet­igenlő ár­nya­la­tok jön­nek di­vatba. Jö­het­nek a szexi szok­nyák!

Álomdesszert cukor nélkül: Imádni fogod ezt a krémes csodát!

Álomdesszert cukor nélkül: Imádni fogod ezt a krémes csodát!

Ki mondta, hogy di­é­tá­ban tilos fi­nom­sá­got enni? Itt ez az is­teni krém­desszert, ami­ből dup­lán is szed­hetsz!

Ki mondta, hogy di­é­tá­ban tilos fi­nom­sá­got enni? Itt ez az is­teni krém­desszert, ami­ből dup­lán is szed­hetsz, biz­tos nem hiz­lal! Rá­adá­sul esz­mé­let­len finom!

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Ezt az egyet változtasd a kávédon, és könnyebb lesz a fogyás!

Egy új ku­ta­tás most iga­zolja, mi­lyen fon­to­sak az apró, napi szo­ká­sok.

Egy új ku­ta­tás most iga­zolja, mi­lyen fon­to­sak az apró, napi szo­ká­sok.

Semmi cukor: Elolvad a szádban ez az isteni csokoládés bögresüti

Semmi cukor: Elolvad a szádban ez az isteni csokoládés bögresüti

Belül lágy és kré­mes. Kérsz?

Ez a mennyei fi­nom­ság belül lágy és kré­mes, kívül rop­pa­nós, és pont olyan cso­dás az íze, mint amennyire könnyű el­ké­szí­teni.

60 g szénhidrát: Kíméletlen az úszógumival Rubint Réka étrendje

60 g szénhidrát: Kíméletlen az úszógumival Rubint Réka étrendje

Nem ismer le­he­tet­lent a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő! A szé­pen fel­ve­ze­tett súly­csök­kentő di­é­tára rá­erő­sít.

Ettől lesz szexi minden nő: vad színekkel köszönt be a tavasz

Ettől lesz szexi minden nő: vad színekkel köszönt be a tavasz

A Pan­tone Color Ins­ti­tute min­den évben meg­vá­lasztja a kö­vet­kező idő­szak trend­szí­neit.

A Pan­tone Color Ins­ti­tute min­den évben meg­vá­lasztja a kö­vet­kező idő­szak trend­szí­neit. A 2017-es évben iga­zán vad, mégis nőies szí­nekre szá­mít­ha­tunk.

Zéró szénhidrátos sajtchips: Soha még nem volt ilyen ropogós!

Zéró szénhidrát: Soha még nem volt ilyen ropogós a sajchipsz!

Végre itt egy nasi, amit bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz, mert csi­pe­ge­tés köz­ben biz­tos nem sza­­lad­­nak fel rád a plusz­ki­lók! Zse­ni­á­lis ez a re­cept!

Végre itt egy nasi, amit bün­tet­le­nül maj­szol­hatsz, mert csi­pe­ge­tés köz­ben biz­tos nem sza­­lad­­nak fel rád a plusz­ki­lók! Zse­ni­á­lis ez a re­cept!

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kint vagy bent? Így sportoljunk tavasszal

Kezd ki­sütni a nap, de még jöhet egy erő­sebb sze­les idő is? Meg­mu­tat­juk, mi az elő­nye és mi a hát­rá­nya annak, hogy te­rem­ben vagy a sza­bad­ban spor­tolsz.

Meg­mu­tat­juk, mi az elő­nye és mi a hát­rá­nya annak, hogy te­rem­ben vagy a sza­bad­ban spor­tolsz.

2017-es nagy táska-mustra! Őrületes színek és formák!

2017-es nagy táska-mustra! Őrületes színek és formák!

A táska nem csak prak­ti­kus és el­en­ged­he­tet­len kel­léke a min­den­na­pok­nak, de a divat szer­ves része is. Fon­tos ki­egé­szí­tője szet­tünk­nek.

A táska nem csak prak­ti­kus és el­en­ged­he­tet­len kel­léke a min­den­na­pok­nak, de a divat szer­ves része is. Fon­tos ki­egé­szí­tője szet­tünk­nek, így na­gyon fon­tos, hogy mi­lyen da­ra­bot vá­lasz­tunk.

8 szuper trükk, hogy végre megállítsd a hajhullást

8 szuper trükk, hogy végre megállítsd a hajhullást

A haj­hul­lást ren­ge­teg dolog okoz­hatja, és ugyan­így az eny­hí­té­sére is szá­mos mód­szer lé­te­zik.

A haj­hul­lást ren­ge­teg dolog okoz­hatja, és ugyan­így az eny­hí­té­sére is szá­mos mód­szer lé­te­zik. 8 ol­va­sónk szá­molt be arról, hogy ők ho­gyan ol­dot­ták meg ezt a prob­lé­mát.

Ints búcsút a hasi zsírnak! Ez az étel segít a biztos fogyásban

Ints búcsút a hasi zsírnak! Ez az étel segít a biztos fogyásban

A ta­vasz a meg­úju­lás idő­szaka, nem csoda, ha sze­ret­nél meg­válni a plusz ki­lók­tól. Meg­mu­tat­juk, mi segít benne!

A ta­vasz a meg­úju­lás idő­szaka, nem csoda, ha sze­ret­nél meg­válni a plusz ki­lók­tól. Meg­mu­tat­juk, mi segít benne!