MANI

A 8 legrosszabb rejtekhely a spórolt pénzednek

A 8 legrosszabb rejtekhely a spórolt pénzednek

A ban­kok iránti egyre nö­vekvő el­len­szenv miatt egyre töb­ben tart­ják ott­hon a meg­ta­ka­rí­tá­sa­i­kat.

A ban­kok iránti egyre nö­vekvő el­len­szenv, a bró­ker­bot­rá­nyok, és a nyom­ta­la­nul el­tűnő meg­ta­ka­rí­tá­sok miatt egyre töb­ben tart­ják ott­hon a pén­zü­ket. Már, aki­nek van mit ott­hon tar­tani.

A hideg tönkreteszi a kütyüket

A hideg tönkreteszi a kütyüket - védd meg Őket

Ri­post segít, ho­gyan óvd meg ké­szü­lé­keid.

Ren­ge­teg elekt­ro­mos cuc­cot hur­co­lunk ma­gunk­kal. MP3, GPS, okos te­le­fon, Pen drive, note­book, stb. A hideg ko­moly ká­ro­kat okoz­hat esz­kö­ze­ink­ben.

Így helyettesíthetjük a tojást

Hogyan helyettesítheted a tojást

A Ri­post segít, mit hasz­nál­junk a tojás he­lyett.

Nem csak drá­gítja a to­jást a ma­dár­influ­enza, de or­szá­go­san csök­kent a ter­me­lés is. Egyre ki­sebb a kí­ná­lat a pi­a­con. A Ri­post segít, mit hasz­nálj he­lyette.

Olcsó, és korlátlan net jön márciustól!

Olcsó, és korlátlan net jön márciustól!

A szol­gál­ta­tók kí­ná­la­tá­ban már­ci­us­ban je­le­nik meg a Di­gi­tá­lis jólét alap­cso­mag! Leg­alább 15%-kal ol­csóbb lesz az in­ter­net-előfi­ze­tés, mint a je­len­leg el­ér­hető leg­ol­csóbb konst­ruk­ció.

A szol­gál­ta­tók kí­ná­la­tá­ban már­ci­us­ban je­le­nik meg a Di­gi­tá­lis jólét alap­cso­mag! Leg­alább 15%-kal ol­csóbb lesz az in­ter­net-előfi­ze­tés, mint a je­len­leg el­ér­hető leg­ol­csóbb konst­ruk­ció.

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója.

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója, nem­so­kára kap­szu­lá­ból ké­szít­het­jük el a sö­rün­ket is. Ha be­vá­lik, az meg­vál­toz­tat­hatja a ven­dég­lá­tós pi­a­cot is akár.

Te nyerted a 810 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Te nyerted a 810 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 2. já­­ték­­hé­­ten 810 mil­­lió fo­­rint volt! Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

El­­vit­­ted a 235 mil­­liót? Íme a ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mai

El­­vit­­ted a 235 mil­­liót? Íme a ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mai

A 2. já­ték­hé­ten is szép össze­get nyer­he­tett, aki el­ta­lálta ezt a hat szá­mot.

A 2. já­ték­hé­ten is szép össze­get nyer­he­tett, aki el­ta­lálta a 6 szá­mot.

Felugró reklámok áraszthatják el a Facebookot!

Felugró reklámok áraszthatják el a Facebookot!

És az Ins­tag­ram-ot is! Át­ala­kul a kö­zös­ségi oldal hir­de­tési rend­szere, és az insta új, St­ories funk­ci­ója is ön­meg­sem­mi­sítő hir­de­té­sek­kel lesz tele.

És az Ins­tag­ram-ot is! Át­ala­kul a kö­zös­ségi oldal hir­de­tési rend­szere, és az insta új, St­ories funk­ci­ója is ön­meg­sem­mi­sítő hir­de­té­sek­kel lesz tele.

10 frappáns válasz 10 kínos gyerekkérdésre

10 frappáns válasz 10 kínos gyerekkérdésre

A vi­lá­got egé­szen más szem­mel vizs­gáló, gyer­meki kí­ván­csi­ság szinte ki­elé­gít­he­tet­len. Semmi sem ke­rüli el a fi­gyel­mü­ket, és néha olyat tud­nak kér­dezni, amire mi sem tud­ják a vá­laszt!

A vi­lá­got egé­szen más szem­mel vizs­gáló, gyer­meki kí­ván­csi­ság szinte ki­elé­gít­he­tet­len. Semmi sem ke­rüli el a fi­gyel­mü­ket, és néha olyat tud­nak kér­dezni, amire még a fel­nőt­tek sem tud­ják a vá­laszt!

9 dolog, amit azonnal be kellene vezetni itthon!

9 dolog, amit azonnal be kellene vezetni itthon!

Meg­könnyí­te­nék az éle­tün­ket!

Nem­csak meg­könnyí­te­nék az éle­tün­ket, de ké­nyel­me­sebbé is ten­nék! Egyik sem ki­vi­te­lez­he­tet­len, csak vál­lal­kozó szel­lem kel­lene hozzá!

Így másolj kulcsot házilag!

Így másolj kulcsot házilag!

Nem túl sok élet­szerű hely­zet­ben lesz rá szük­ség, de akkor na­gyon!

Nem túl sok élet­szerű hely­zet­ben lesz szük­ség ezekre a tech­ni­kákra, de a hét­végi telek ke­rí­té­sén lógó lakat kul­csá­ból ér­de­mes rep­li­kát ké­szí­teni!

Az orálizom-növelő, a lábszelfiszett és társaik

Az orálizom-növelő, a lábszelfiszett és társaik

Van itt WC-kabát és pi­si­ütő is! A kér­dés már csak az, hogy ezek hasz­nos, vagy tel­je­sen hasz­ta­lan esz­kö­zök?!

Van itt ka­ki­ka­bát, és pi­si­ütő is! A kér­dés már csak az, hogy ezek hasz­nos, vagy tel­je­sen hasz­ta­lan esz­kö­zök?!

Ezzel a hat számmal kaszálhattál 165 milliót

Ezzel a hat számmal kaszálhattál 165 milliót

Si­ke­rült? Mu­tat­juk a nye­rő­szá­mo­kat!

Si­ke­rült? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó első heti nye­rő­szá­mait! A sor­so­lá­son a fődíj 165 mil­lió fo­rint, te mire köl­te­néd?

Így tedd kijelzőbaráttá a kesztyűd fillérekből!

Így tedd kijelzőbaráttá a kesztyűd fillérekből!

Hi­deg­ben nem esik jól le­venni a kesz­tyűt min­den egyes be­jövő hí­vás­nál!

A csí­pős hi­deg­ben nem esik jól le­venni a kesz­tyűt min­den egyes be­jövő hí­vás­nál! Már lé­te­zik erre ipari meg­ol­dás, de há­zi­lag is át­ala­kít­hat­juk kéz­me­le­gí­tőn­ket.

Ilyenek lesznek a jövő házai! Évszakok szerint átalakulnak

Ilyenek lesznek a jövő házai! Évszakok szerint átalakulnak

A ház ele­mei sza­ba­don moz­gat­ha­tóak, ha a tulaj meg­unja a régi ki­lá­tást vagy el­ren­de­zést...

A ház ele­mei sza­ba­don moz­gat­ha­tóak, ha a tulaj meg­unja a régi ki­lá­tást vagy el­ren­de­zést, eset­leg azt sze­retné, hogy a nap más­hogy süs­sön be az ab­la­kán...

Nemsokára játszhatunk a Facebook messengerén

Nemsokára játszhatunk is a Facebook messengerén

Jön­nek a klasszi­kus já­té­kok. Ér­ke­zik a Pac-man, a Ga­laga, a Space In­vad­ers.

Jön­nek a klasszi­kus já­té­kok, Ér­ke­zik ha­ma­ro­san a Pac-man, a Ga­laga és a Space In­vad­ers is.

Te nyerted a 705 milliót? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Te nyerted a 705 milliót? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye az 1. já­ték­hé­ten ugyanis 705 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Levelet kapunk, ha megtámadtak minket!

Mostantól levelet küld a Telekom, ha netes támadás ér minket!

Az NKI fi­gyel­mez­teti a Te­le­ko­mot, ők pedig az előfi­ze­tő­i­ket!

A Nem­zeti Ki­ber­vé­delmi In­té­zet fi­gyel­mez­teti a Te­le­ko­mot, ők pedig az előfi­ze­tő­i­ket, elekt­ro­ni­kus le­vél­ben.

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Íme né­hány ta­nács, ho­gyan vé­de­kez­zünk a kü­lö­nö­sen hideg idő­já­rás ellen.

Íme né­hány ta­nács, ho­gyan vé­de­kez­zünk a kü­lö­nö­sen hideg idő­já­rás ellen. Ha eze­ket a sza­bá­lyo­kat be­tar­tod, nem esik bajod.

A cuccaid között turkál a tulaj? Megmondjuk, van-e joga hozzá!

A cuccaid között turkál a tulaj? Megmondjuk, van-e joga hozzá!

Elő­for­dul­hat, hogy ott ta­lá­lod a tu­laj­do­nost, ha ki­bé­rel­ted a la­kást?

Elő­for­dul­hat, hogy az ott­ho­nod­ban ta­lá­lod a tu­laj­do­nost, ha ki­bé­rel­ted a la­kást?

Menekülnek a tinik a Facebookról

Menekülnek a tinik a Facebookról

Tö­me­ge­sen hagy­ják el a Fa­ce­boo­kot a ti­né­dzse­rek szü­leik miatt. Egy eu­ró­pai ta­nul­mány sze­rint a 16-18 éves kor­osz­tály in­kább más kö­zös­ségi fó­ru­mot keres a tár­sa­sági éle­té­hez.

Tö­me­ge­sen hagy­ják el a Fa­ce­boo­kot a ti­né­dzse­rek szü­leik miatt. Egy eu­ró­pai ta­nul­mány sze­rint a 16-18 éves kor­osz­tály in­kább más kö­zös­ségi fó­ru­mot keres a tár­sa­sági éle­té­hez.

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

A ré­gebbi okos­te­le­fon­nal ren­del­kező em­be­rek nagy része bú­csút int­het a WhatsApp-nak!

Applikációk terrortámadás esetére!

Applikációk terrortámadás esetére!

Nö­vel­jük a biz­ton­ság­ér­ze­tün­ket!

Nem csak a mi, de a csa­lád­tag­ja­ink biz­ton­ság­ér­ze­tét is nö­ve­lik. Ter­ror­tá­ma­dás, vagy más ka­taszt­rófa ese­tén tudni fog­juk me­lyik sze­ret­tünk merre van, és ho­gyan me­ne­kül­he­tünk el a hely­szín­ről, vagy me­he­tünk oda.

10 híres logó hihetetlen rejtett titka

10 híres logó, hihetetlen rejtett titka

Min­denki is­meri eze­ket a ter­mé­ke­ket, és a leg­töb­ben a lo­gó­juk alap­ján! Azt vi­szont ke­ve­sen tud­ják, mi­lyen tit­ko­kat rej­te­nek!

Min­denki is­meri eze­ket a ter­mé­ke­ket, és a leg­töb­ben a lo­gó­juk alap­ján! Azt vi­szont ke­ve­sen tud­ják, mi­lyen tit­ko­kat rej­te­nek ezek a meg­kü­lön­böz­tető jel­zé­sek!

Ez a 17 dolog megváltoztatja az életed!

Ez a 17 dolog megváltoztatja az életed!

Nem élet­böl­cses­sé­ge­ket lis­tá­zunk, hanem va­ló­ban hasz­nos tip­pe­ket a min­den­na­pokra!

Nem élet­böl­cses­sé­ge­ket lis­tá­zunk, hanem va­ló­ban hasz­nos tip­pe­ket a min­den­na­pokra! Aki ebből a 17 do­log­ból már ismer né­há­nyat, annak fel­ké­szült­sége nagy­anyá­in­ké­val ve­tek­szik.

Tuti, hogy eddig rosszul olvasztottad ki a csirkét!

Tuti, hogy eddig rosszul olvasztottad ki a csirkét!

Az egész­sé­ge­det koc­káz­tat­tad!

Ha eddig a fa­gyasz­tó­ból a hű­tőbe tet­ted át, van egy rossz hí­rünk: az egész­sé­ge­det koc­káz­tat­tad! A szak­em­be­rek sze­rint ez a ki­ol­vasz­tás biz­ton­sá­gos módja.

Így töröld magad az internetről!

Így töröld magad az internetről!

Le­het­sé­ges-e egy­ál­ta­lán tel­je­sen el­tűnni a vi­lág­há­ló­ról?

Le­het­sé­ges-e egy­ál­ta­lán tel­je­sen el­tűnni a vi­lág­há­ló­ról? Van­nak olyan in­gye­nes és fi­ze­tős ol­da­lak, amik a se­gít­sé­günkre le­het­nek ebben! A munka nagy része vi­szont a miénk lesz!

Mire jó még a szőlőzsír?

Mire jó még a szőlőzsír?

Az ajak­ápo­lá­son kívül szá­mos al­ka­lom­mal és módon fel­hasz­nál­ható! A nap­ra­for­gó­olaj-, il­letve a va­ze­lin­tar­talma miatt ilyen sok­ol­dalú.

Az ajak­ápo­lá­son kívül szá­mos al­ka­lom­mal és módon fel­hasz­nál­ható! A nap­ra­for­gó­olaj-, il­letve a va­ze­lin­tar­talma miatt ilyen sok­ol­dalú.

Itt büntetnek meg karácsonykor!

Itt büntet meg a parkolóőr karácsonykor is!

Nem min­den­hol lesz in­gye­nes a par­ko­lás Bu­da­pest te­rü­le­tén!

Nem min­den­hol lesz in­gye­nes a par­ko­lás Bu­da­pest te­rü­le­tén az ün­nepi idő­szak­ban! Eze­ken a he­lye­ken kell fi­zetni a par­ko­lá­sért a sze­re­tet ün­ne­pén.

Micsoda szerencse: Vajon tiéd a telitalálat a Hatoslottón?

Micsoda szerencse: Vajon tiéd a telitalálat a Hatoslottón?

El­vit­ték a 845 mil­liót!

Va­la­ki­nek na­gyon bol­dog a ka­rá­cso­nya! El­vit­ték a Ha­tos­lottó 845 mil­liós fő­nye­re­mé­nyét!

7 tisztítószer, amit soha ne önts össze!

7 tisztítószer, amit soha ne önts össze!

Olyan vá­rat­lan ké­miai re­ak­ci­ók­kal ta­lál­hat­juk szembe ma­gun­kat, amik eny­hén szólva is ká­ro­sak az egész­ségre! Íme a top 7 szi­go­rúan tilos kom­bi­ná­ció

Olyan vá­rat­lan ké­miai re­ak­ci­ók­kal ta­lál­hat­juk szembe ma­gun­kat, amik eny­hén szólva is ká­ro­sak az egész­ségre! Íme a top 7 szi­go­rúan tilos kom­bi­ná­ció

Tudtad, hogy ma húzták? Itt vannak az ötöslottó számai

Tudtad, hogy ma húzták? Itt vannak az ötöslottó számai

A ka­rá­cso­nyi köz­le­ke­dés miatt hoz­ták előbbre a sor­so­lást. Íme, a 440 mil­lió fo­rin­tot érő szá­mok!

A ka­rá­cso­nyi köz­le­ke­dés miatt hoz­ták előbbre a sor­so­lást. Íme, a 440 mil­lió fo­rin­tot érő szá­mok!

10 Google-app, amiről eddig nem tudtál!

10 Google-app, amiről eddig nem tudtál!

Le­góz­ha­tunk, és a Hol­don is sé­tál­ha­tunk egyet!

El­kép­zel­he­tet­le­nül sok min­denre meg­kap­hat­juk a vá­laszt a Go­ogle se­gít­sé­gé­vel. Em­be­rek mil­liói hasz­nál­ják min­den­nap, de na­gyon ke­ve­sen tud­ják, mire is képes!

Ez lesz 2017 álommelója! Jelentkezz még időben

Ez lesz 2017 álommelója! Jelentkezz még időben

45 mil­liós iroda, fűt­hető bőr­ülés...

45 mil­liós iroda, fűt­hető bőr­ülés, ver­seny­ké­pes jö­ve­de­lem és tö­mér­dek él­mény? Ha ér­de­kel, je­lent­kezz a Tes­lá­hoz!

Ajándékcsomagolási tipp az utolsó pillanatra

3 ajándékcsomagolási tipp az utolsó pillanatra

3 last mi­nute meg­ol­dást mu­ta­tunk!

Last mi­nute meg­ol­dá­sok arra az esetre, ha az utolsó két-három aján­dékra nem lenne elég a cso­ma­go­ló­pa­pír!

Ennyivel lesz olcsóbb az internet jövőre

Ennyivel lesz olcsóbb az internet jövőre

Az áfa­csök­ken­tés miatt ke­ve­sebb lesz az in­ter­net­szol­gál­ta­tás bruttó ára. Meg­mu­tat­juk, hogy mennyi­vel marad több pénz a zse­bed­ben...

Az áfa­csök­ken­tés miatt ke­ve­sebb lesz az in­ter­net­szol­gál­ta­tás bruttó ára. Meg­mu­tat­juk, hogy mennyi­vel marad több pénz a zse­bed­ben...

Itt az autó, amit Bill Gates sem tud megvenni

Itt az autó, amit Bill Gates sem tud megvenni

A Fer­rari mind­össze tíz da­ra­bot gyár­tott abból a vad­ál­lat­ból, amit egy ju­bi­leum al­kal­má­ból dob­tak pi­acra.

A Fer­rari mind­össze tíz da­ra­bot gyár­tott abból a vad­ál­lat­ból, amit egy ju­bi­leum al­kal­má­ból dob­tak pi­acra. Ja, nem dob­ták pi­acra!

El­vit­ted a 744 mil­liót? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

El­vit­ted a 744 mil­liót? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Mel­léd sze­gő­dött a sze­ren­cse?

Az 50. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten gran­­­­di­ó­­­­zus össze­­­­get ka­­­­pa­­­­rint­­­­ha­­­­tott meg, aki jól tip­­­­pelt.

Íme, az Ötöslottó nyerőszámai: Te lettél a milliomos?

Íme, az Ötöslottó nyerőszámai: Te lettél a milliomos?

Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye az 50. já­­ték­­hé­­ten 333 mil­­lió fo­­rint volt. Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Ha ilyen levelet kaptál a bankodtól, semmiképp se bontsd ki

Vigyázz: Ha ilyen levelet kaptál a bankodtól, semmiképp
se bontsd ki

Cel­lux­szal le­ra­gasz­tott, ko­ráb­ban fel­bon­tott le­ve­let ka­pott egy pesti nő.

Ko­ráb­ban fel­bon­tott, aztán cel­lux­szal gon­do­san le­ra­gasz­tott le­ve­let vett ki a pos­ta­lá­dá­já­ból egy bu­da­pesti nő. Or­bi­tá­lis csa­lást szi­ma­tolt, és nem té­ve­dett.

A tudtod nélkül tárolja a telefonod, hol jártál!

A tudtod nélkül tárolja a telefonod, hol jártál!

Meg­rög­zött fél­té­keny­ke­dők, bi­zal­mat­la­nok, ag­gódó szü­lők, és min­denki más! Ki és be­kap­csol­ható ez a funk­ció! Mu­tat­juk mi is ez!

Meg­rög­zött fél­té­keny­ke­dők, bi­zal­mat­la­nok, ag­gódó szü­lők, és min­denki más! Ki és be­kap­csol­ható ez a funk­ció!

A leggyakoribb munkahelyi "bűnök"

A leggyakoribb, irodában elkövetett munkahelyi "bűnök"

Az iro­dá­ban dol­go­zók bű­ne­i­nek lis­tája.

Lista az iro­dá­ban dol­go­zók bű­ne­i­ről, amik nem csak a kol­lé­gákra van­nak rossz ha­tás­sal! A mun­kál­ta­tók is be­vé­tel­től es­het­nek el az önző szo­ká­sok miatt.

Hazugságvizsgáló lesz a Facebookon!

Hazugságvizsgálót építenek a Facebookba!

Az oka ré­me­sen egy­szerű, az em­be­rek túl hi­szé­ke­nyek.

Az oka ré­me­sen egy­szerű, az em­be­rek túl hi­szé­ke­nyek, és nem túl kö­rül­te­kin­tők. Meg­osz­ta­nak, ked­vel­nek és aján­la­nak is egy­más­nak óri­ási ka­mu­kat!

Kerestél ma 655 millió forintot?

Kerestél ma 655 millió forintot?

Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait. Ki tudja, lehet, hogy hol­nap már nem is kell korán kel­ned, hogy mun­kába menj, ha a 250 fo­rin­tos já­ték­ban eze­ket szá­mo­kat ik­szel­ted be...

Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó nye­rő­szá­mait. Ki tudja, lehet, hogy hol­nap már nem is kell korán kel­ned, hogy mun­kába menj, ha a 250 fo­rin­tos já­ték­ban eze­ket szá­mo­kat ik­szel­ted be...

Te nyerted a 215 milliót? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Te nyerted a 215 milliót? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 49. já­ték­hé­ten ugyanis 215 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Mennyire adod könnyen a Facebook lájkjaid?

Mennyire adod könnyen a Facebook lájkjaid?

Adott a Fa­ce­book va­lami ér­de­ke­set.

Adott a Fa­ce­book va­lami ér­de­ke­set.

Egymillió mobil fertőződött meg!

Egymillió mobil fertőződött meg!

És itt nincs vége! And­ro­i­dos te­le­fo­nok az ál­do­za­tok, és na­ponta 13.000 új te­le­fon fer­tő­ző­dik meg! A Go­ogle- fi­ó­kok­hoz fér­nek hozzá.

És itt nincs vége! And­ro­i­dos te­le­fo­nok az ál­do­za­tok, és na­ponta 13.000 új te­le­fon fer­tő­ző­dik meg!

Cenzúrázni fogják a Google-t és a Facebookot

Cenzúrázni fogják a Google-t és a Facebookot

Új mód­szer­rel küz­de­nek a jö­vő­ben a ter­ro­riz­mus ellen. Cen­zú­rázva lesz min­den videó, gyű­lö­let­be­széd, fotó.

Új mód­szer­rel küz­de­nek a jö­vő­ben a ter­ro­riz­mus ellen. Cen­zú­rázva lesz min­den videó, gyű­lö­let­be­széd, fotó.

Tudnál ezekre a kérdésekre válaszolni?

Ha ezekre a kérdésekre tudsz válaszolni, felvesznek a Google-hoz!

Ha igen, nagy eséllyel fel­vesz­nek a Go­ogle-höz!

Nem­csak a kér­désre adott vá­lasz he­lyes­sé­gét, de a kre­a­ti­vi­tást is dí­jaz­zák. A for­ma­bon­tó­kat ke­re­sik, nem a sor­ban ál­ló­kat!

Ne rohanj: még egy évig használhatod a régi húszezresed

Ne rohanj: még egy évig használhatod a régi húszezresed

1 évig ér­vé­nyes még...

A Ma­gyar Nem­zeti Bank egy évvel meg­hosszab­bí­totta a régi húsz­ez­re­sek for­ga­lom­ban tör­ténő be­vál­tá­sá­nak ha­tár­ide­jét.

15 YouTube-trükk, amit nem használunk!

15 YouTube-trükk, amit szinte senki sem használ!

Csak az iga­zán fa­na­ti­ku­sok tud­nak róla!

Csak az iga­zán fa­na­ti­ku­sok tud­nak róla, vagy azok, akik vé­let­le­nül buk­kan­tak rá ezekre a funk­ci­ókra. Ki fog tel­je­sedni a vi­deó­bön­gé­szés él­mé­nye!

Te nyerted a 100 milliót? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Te nyerted a 100 milliót? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat emel­kedő sor­rend­ben!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 48. já­ték­hé­ten ugyanis 100 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Elvitted az 560 milliót? Íme a hatoslottó nyerőszámai

Elvitted az 560 milliót? Íme a hatoslottó nyerőszámai

A 48. já­­­ték­­­hé­­­ten gran­­­di­ó­­­zus össze­­­get ka­­­pa­­­rint­­­ha­­­tott meg, aki jól tip­­­pelt. Mil­li­o­mossá vál­ha­tott.

A 48. já­­­ték­­­hé­­­ten gran­­­di­ó­­­zus össze­­­get ka­­­pa­­­rint­­­ha­­­tott meg, aki jól tip­­­pelt. Mil­li­o­mossá vál­ha­tott.

5 biztonsági beállítás, amit most állíts át a Facebookodon!

5 biztonsági beállítás, amit most állíts át a Facebookodon!

A Fa­ce­book profi­lod hálás lesz érte!

Sok bosszú­ság­tól kí­mél­he­ted meg magad, ha vé­gig­mész eze­ken az alap­vető biz­ton­sági be­ál­lí­tá­so­kon! A Fa­ce­book profi­lod hálás lesz érte!

A nagy csokimikulás-teszt: itt az igazság!

A nagy csokimikulás-teszt: itt az igazság!

Ku­ta­tá­sunk célja az volt, hogy meg­tud­juk, me­lyik a gye­re­kek ked­vence.

Szíra (7), Maja (8) és Lili (8) ön­kén­te­sen vál­lalta, a Ri­post teszt­ere­i­nek sze­rep­kö­rét. Saját és szü­leik fe­le­lős­sé­gére vet­tek részt a kü­lö­nös kí­sér­let­ben.

A legfurább neten rendelhető cuccok

A legfurább neten rendelhető cuccok

Láb alakú kő, egy egész szi­get, száj alakú pi­szoár a lista leg­al­ján. Ennél csak dur­váb­bak van­nak! Akad itt tör­vény­te­len, hát­bor­zon­gató, és hasz­nál­ha­tat­lan is.

Láb alakú kő, egy egész szi­get, száj alakú pi­szoár a lista leg­al­ján. Ennél csak dur­váb­bak van­nak!

Átvágott a szállító? Kérj kártérítést!

Átvágott a szállító? Kérj kártérítést!

Meg­be­szél­té­tek, mikor ér­ke­zik a futár, de hiába vár­tad? Nem kell min­dent szó nél­kül tűrni! Van­nak jo­gaid, és kár­té­rí­tést is kér­hetsz...

Meg­be­szél­té­tek, mikor ér­ke­zik a futár, de hiába vár­tad? Nem kell min­dent szó nél­kül tűrni! Van­nak jo­gaid, és kár­té­rí­tést is kér­hetsz...

Rossz e-mailt küldtél el? Nem gond, már vissza is vonhatod!

Rossz e-mailt küldtél el? Nem gond, már vissza is vonhatod!

Már okos­te­le­fo­non is el­ér­hető!

Az egyik leg­nép­sze­rűbb le­ve­le­ző­rend­szer for­ma­bontó újí­tása már okos­te­le­fo­non is el­ér­hető!

9 dolog, amiről eddig nem tudtad mire való

9 dolog, amiről eddig nem tudtad mire való

Ap­ró­sá­gok, amik meg­könnyí­tik a min­den­nap­ja­in­kat.

Ap­ró­sá­gok, amik meg­könnyí­tik a min­den­nap­ja­in­kat. Eddig is lé­tez­tek, semmi új­don­ság­ról nincs szó, csak nem biz­tos, hogy tud­tuk, mire való.

El­vit­ted a 890 mil­liót? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

El­vit­ted a 890 mil­liót? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 47. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 890 mil­­lió fo­­rint volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 47. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 890 mil­­lió fo­­rint volt. Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Ezek a valóban nyerő lottószámok

A valóban nyerő lottószámok

Ezek­kel a szá­mok­kal nyer­tek a lot­tón. Lot­tó­sta­tisz­tika 1957-től nap­ja­in­kig.

Ezek­kel a szá­mok­kal nyer­tek a lot­tón. Lot­tó­sta­tisz­tika 1957-től nap­ja­in­kig.

Erre hiába guglizol rá!

Erre hiába guglizol rá!

Mi szük­sé­ges ahhoz, hogy az ott­hon ön­tött szap­pant vagy gyer­tyát az ad­venti vá­sá­ron el­adásra kí­nál­has­suk? A bü­rok­rá­cia bugy­ra­i­ban jár­tunk.

Mi szük­sé­ges ahhoz, hogy az ott­hon ön­tött szap­pant vagy gyer­tyát az ad­venti vá­sá­ron el­adásra kí­nál­has­suk? A bü­rok­rá­cia bugy­ra­i­ban jár­tunk.

Csak nem te nyer­tél 480 mil­liót? Íme, a ha­tos­lottó eheti nye­rő­szá­mai!

Csak nem te nyer­tél 480 mil­liót? Íme, a ha­tos­lottó eheti nye­rő­szá­mai!

A 47. já­­ték­­hé­­ten gran­­di­ó­­zus össze­­get ka­­pa­­rint­­ha­­tott meg, aki jól tip­­pelt.

A 47. já­­ték­­hé­­ten gran­­di­ó­­zus össze­­get ka­­pa­­rint­­ha­­tott meg, aki jól tip­­pelt.

30 másodperc alatt kiderül, feltörték-e bármelyik fiókodat!

30 másodperc alatt kiderül, feltörték-e bármelyik fiókodat!

Sokan nem is tud­nak róla, hogy fel­tör­ték pél­dául a Fa­ce­book-fi­ók­ját, vagy a Drop­box-tár­he­lyét!

Sokan nem is tud­nak róla, hogy fel­tör­ték pél­dául a Fa­ce­book-fi­ók­ját, vagy a Drop­box-tár­he­lyét. Időn­ként nem árt le­el­len­őrizni, biz­ton­ság­ban van­nak-e az ada­ta­ink. 30 má­sod­perc alatt meg­te­het­jük!

Vírus terjed a Facebookon, ezt soha ne nyisd meg!

Vírus terjed a Facebookon, ezt soha ne nyisd meg!

Egy új vírus a Fa­ce­book Mes­sen­ge­ren.

Egy új vírus for­má­já­ban fer­tőz a Fa­ce­book Mes­sen­ge­ren egy kár­té­kony prog­ram, mely a cha­ten ter­jeszti magát.

Jelentkezz játékosnak és Maradj talpon!

Jelentkezz játékosnak és Maradj talpon!

Újra indul a nép­szerű ve­tél­kedő Gun­del Ta­kács Gá­bor­ral.

Újra indul a nép­szerű ve­tél­kedő Gun­del Ta­kács Gá­bor­ral. A 25 mil­lió fo­rint csak rád vár - vagy a süllyesztő, de az csak raj­tad áll!

Elvitted az 767 milliót? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Elvitted az 767 milliót? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 46. já­ték­hé­ten ugyanis 767 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 46. já­ték­hé­ten ugyanis 767 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Tiéd lett a 404 millió? Itt vannak a hatoslottó számai!

Tiéd lett a 404 millió? Itt vannak a hatoslottó számai!

Már három ta­lá­lat­tal is lehet nyerni, a nagy dur­ra­nás azon­ban az, ha el­ta­lá­lod mind a hat szá­mot! Neked si­ke­rült?

Már három ta­lá­lat­tal is lehet nyerni, a nagy dur­ra­nás azon­ban az, ha el­ta­lá­lod mind a hat szá­mot! Neked si­ke­rült?

Nem alkalmazta Zuckerberg, hiba volt

Nem alkalmazta Zuckerberg, hiba volt

Ha fel­ve­szi, spó­rol­ha­tott volna öt­ezer mil­li­árd fo­rin­tot!

Ha fel­ve­szi, spó­rol­ha­tott volna öt­ezer mil­li­árd fo­rin­tot. Ennyi­ért vá­sá­rolta fel a Fa­ce­book az in­ter­jú­ról el­kül­dött ukrán mér­nök al­kal­ma­zá­sát.

Munkát keresel? Ezt mindenképp töltsd le

Munkát keresel? Ezt mindenképp töltsd le

El­ké­szült az ál­lá­sok "Tin­dere". Nin­csen sor­ban állás, se ön­élet­rajz.

El­ké­szült az ál­lá­sok "Tin­dere". Nin­csen sor­ba­ál­lás, se ön­élet­rajz kül­döz­ge­tés.Há­rom­ezer állás pá­lyáz­ható azon­nal.

Boltolna a Mikulásgyár!

Boltolna a Mikulásgyár!

Több, mint egy év­ti­zede segít a Mi­ku­lásGyár a mély­sze­gény­ség­ben élő gyer­me­ke­ken, ehhez vi­szont el­en­ged­he­tet­len, hogy neki is se­gít­se­nek. Egy­szó­val boltra fel, le­gyél te is part­ner!

Több, mint egy év­ti­zede segít a Mi­ku­lásGyár a mély­sze­gény­ség­ben élő gyer­me­ke­ken, ehhez vi­szont el­en­ged­he­tet­len, hogy neki is se­gít­se­nek. Egy­szó­val boltra fel, le­gyél te is part­ner!

Itt a kedvezményes vásárlás ünnepe, a Black Friday!

Itt a kedvezményes vásárlás ünnepe, a Black Friday!

A Fe­kete Pén­tek a tömeg, az őrü­let és az el­ké­pesztő ak­ciók ün­nepe - idén két al­ka­lom­mal is meg­tart­ják!

A Black Fri­day vagy Fe­kete Pén­tek a tömeg, az őrü­let és az el­ké­pesztő ak­ciók piros betűs ün­nepe - idén két al­ka­lom­mal is meg­tart­ják!

Meglepő: a nők ennyivel tovább kapnak nyugdíjat, mint a férfiak

Meglepő: a nők ennyivel tovább kapnak nyugdíjat

Több mint egy­mil­li­óan kap­nak száz­ezer fo­rint­nál ke­ve­sebb nyug­dí­jat Ma­gyar­or­szá­gon. Ennyi­ből hogy lehet meg­élni?

Mi lesz netes fiókjaink sorsa, ha meghalunk?

Mi lesz netes fiókjaink sorsa, ha meghalunk?

Jo­go­san merül fel, mi tör­té­nik ha­lá­lunk után sze­mé­lyes dol­ga­ink­kal.

Jo­go­san merül fel, mi tör­té­nik ha­lá­lunk után sze­mé­lyes dol­ga­ink­kal.

Így alkudjunk egy bevásárlóközpontban!

Így alkudhatunk egy bevásárlóközpontban!

Mint min­den, ez is fő­ként pénz kér­dése. Minél töb­bet len­nénk haj­lan­dók el­köl­teni, annál na­gyobb a moz­gás­te­rünk.

Mint min­den, ez is fő­ként pénz kér­dése. Minél töb­bet len­nénk haj­lan­dók el­köl­teni, annál na­gyobb a moz­gás­te­rünk.

Ilyen lesz az új 5000-es!

Jól figyelj! Ilyen lesz az új 5000-es!

Több bank­jegy is meg­vál­to­zik. Meg is mu­tat­juk őket.

Több bank­jegy is meg­vál­to­zik. A Ma­gyar Nem­zeti Bank köz­le­mé­nyé­ben je­len­tette be, mely bank­je­gye­ket érinti a kor­sze­rű­sí­tés. Most meg is mu­tat­juk, mely bank­je­gyek miben vál­toz­nak majd.

Ezekért NEM büntet meg a BKK, pedig megtehetné!

Ezekért NEM büntet meg a BKK, pedig megtehetné!

A BKK sza­bály­zata sze­rint.

A BKK sza­bály­zata sze­rint pót­dí­jat fi­zet­tet­het­nek érte, vagy ki­zár­hat­nak az uta­zás­ból. A vá­rost járva úgy tűnik, még­sem te­szik!

10 Google keresési trükk, amit az emberek 96% nem ismer!

10 Google keresési trükk, amit az emberek 96% nem ismer!

Trük­kök, amik­kel gyor­sab­ban, és jobb ta­lá­lati aránnyal ke­res­he­tünk.

Trük­kök, amik­kel nem csak gyor­sab­ban, de jobb ta­lá­lati aránnyal ta­lál­hat­juk meg amit ke­re­sünk!