MANI

Stabilan Budapest rádiója a Sláger FM

Stabilan Budapest rádiója a Sláger FM

To­vább erő­síti po­zí­ci­ó­ját Bu­da­pest ke­res­ke­delmi rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM*, amely ma­ga­biz­to­san bir­to­kolja az első he­lyet a tel­jes né­pes­ség­nél a fő­vá­rosi ada­tok alap­ján.

To­vább erő­síti po­zí­ci­ó­ját Bu­da­pest ke­res­ke­delmi rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM.

Te nyerted a 650 milliót? Íme a ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai

Te nyerted a 650 milliót? Íme a ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai

Most meg­­­­mu­­­­tat­­­­juk a szá­­­­mo­­­­kat.

A ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 7. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 650 mil­­­­lió fo­­­­rint! Most meg­­­­mu­­­­tat­­­­juk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat.

Ezzel a módszerrel ingyen töltheted le az összes fizetős appot

Ezzel a módszerrel ingyen töltheted le az összes fizetős appot

In­gyen le tudod töl­teni a fi­ze­tős prog­ra­mo­kat, ha ezt a mód­szert kö­ve­ted. A vi­de­ó­ból min­den ki­de­rül..

In­gyen le tudod töl­teni a fi­ze­tős prog­ra­mo­kat, ha ezt a mód­szert kö­ve­ted. A vi­de­ó­ból min­den ki­de­rül..

Ripost Kisokos: Fogpótlás állami támogatással

Ripost Kisokos: Fogpótlás állami támogatással

Nem is tu­dunk róla, de jár ál­lami tá­mo­ga­tás a fo­gá­szati ke­ze­lé­sekre, sőt, a fog­sza­bá­lyo­zásra is.

Nem is tu­dunk róla, de jár ál­lami tá­mo­ga­tás, a fo­gá­szati ke­ze­lé­sekre.

Vajon megnyerted az ötöslottót?

Vajon megnyerted az ötöslottót?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 7. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 464 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 7. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 464 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Találd meg az arcokat!

Ez az egyik legnehezebb feladvány!

Szinte le­he­tet­len! Tíz em­ber­ből jó, ha egyet­len egy képes meg­ta­lálni az össze­set ezen a képen!

Tíz em­ber­ből jó, ha egyet­len egy képes meg­ta­lálni az összes arcot ezen a képen!

Elárulta egy szakmabeli, mennyit is lehet keresni a pornózással!

Elárulta egy szakmabeli, mennyit is lehet keresni a pornózással!

Még min­dig nagy pénz van a por­nó­ipar­ban, de a sok pén­zért sokat is kell vál­lalni.

Mire jó még a só?

Mire jó még a só?

Az egy­szerű cso­da­szer, ami min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható és szám­ta­lan módon hasz­nál­ható. Tisz­tí­tás­hoz, csú­szás­gát­lásra és még szag­ta­la­ní­tásra is tö­ké­le­tes. Össze­szed­tünk né­hány tip­pet, hogy pró­bára te­hesd.

Az egy­szerű cso­da­szer, ami min­den ház­tar­tás­ban meg­ta­lál­ható és szám­ta­lan módon hasz­nál­ható. Tisz­tí­tás­hoz, csú­szás­gát­lásra és még szag­ta­la­ní­tásra is tö­ké­le­tes. Össze­szed­tünk né­hány tip­pet, hogy pró­bára te­hesd.

Kémkedő tévékészülékek!

Kémkedő tévékészülékek!

Az USA-ban 11 mil­lió okos­té­vé­ről de­rült ki, hogy kém­ke­dett tu­laj­do­nosa után. A gyártó cég el­is­merte a kém­ke­dés vád­ját, kifi­zeti a 2,2 mil­lió dil­lá­ros bír­sá­got.

Az USA-ban 11 mil­lió okos­té­vé­ről de­rült ki, hogy kém­ke­dett tu­laj­do­nosa után. Az okos­té­vé­ket gyártó VIZIO nem ta­gadta a kém­ke­dés vád­ját. Kö­zölte, nem megy perre, hanem kifi­zeti a 2,2 mil­lió dol­lá­ros bün­te­tést. A világ egyik leg­na­gyobb okos­te­le­ví­zió-gyár­tó­ját arra is kö­te­lez­ték, hogy tö­rölje az össze­gyűj­tött ada­to­kat.

A világ legbizarrabb játszóterei

Ezek a világ legbizarrabb játszóterei!

Sok he­lyen lehet ol­vasni a ját­szó­te­rek nem meg­fe­lelő ál­la­po­tá­ról, ki­la­zult csa­va­rok­ról, kor­hadó fa ele­mek­ről. Van azért ennél rosszabb is!

Sok he­lyen lehet ol­vasni a ját­szó­te­rek nem meg­fe­lelő ál­la­po­tá­ról, ki­la­zult csa­va­rok­ról, kor­hadó fa ele­mek­ről. Van azért ennél rosszabb is!

10 ajándék férfiaknak, Valentin-napra!

10 ajándék férfiaknak, Valentin-napra!

Íme egy tízes lista a férfi­ak­nak ad­ható leg­me­nőbb aján­dé­kok­ról!

A höl­gyek nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben a férfias aján­dé­ko­kat il­le­tően! Ezen igyek­szünk most eny­hí­teni! Íme egy tízes lista...

Te nyer­ted az 560 mil­liót? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Te nyer­ted az 560 mil­liót? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.

A ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 6. já­­­ték­­­hé­­­ten 560 mil­­­lió fo­­­rint! Most meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Gye­rek­ként sokan gon­dol­tuk azt, hogy ilyen lehet a tö­ké­le­tes munka, és most nyi­tott a po­zí­ció.

Mire figyelj, ha használt laptopot veszel

Mire figyelj, ha használt laptopot veszel

Ebben segít a Ri­post.

Ma­nap­ság lét­szük­ség­let, az éle­tünk­höz hogy, egy lap­top le­gyen a csa­lád­ban. Azon­ban sok eset­ben, nem hasz­nál­juk ki, így fe­les­le­ges a leg­drá­gább mo­dell.

Ezekkel a számokkal nyerhettél az Ötöslottón 1 milliárd 313 milliót

Ezekkel a számokkal nyerhettél az Ötöslottón 1 milliárd 313 milliót

Mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat emel­kedő sor­rend­ben!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 6. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 313 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Ezen a teszten megbukik a felnőttek 90 százaléka

Ezen a teszten megbukik a felnőttek 90 százaléka

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Volt 10 hal, ami­ből három el­pusz­tult, négy el­úszott, hány ma­radt?

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Volt 10 hal, ami­ből három el­pusz­tult, négy el­úszott, hány ma­radt?

A Penta nyerte el a pesti rakpartrendezés következő szakaszát

A Penta nyerte el a pesti rakpartrendezés következő szakaszát

A Mar­git híd­tól a Dráva ut­cáig tartó ré­szen a vizes vb-hez kap­cso­ló­dóan gya­log­sé­tányt ala­kí­ta­nak ki.

A Mar­git híd­tól a Dráva ut­cáig tartó ré­szen a vizes vb-hez kap­cso­ló­dóan gya­log­sé­tányt ala­kí­ta­nak ki.

Hogyan adj élő közvetítést Instagramon?

Hogyan adj élő közvetítést Instagramon?

Bárki szá­mára el­ér­hető.

Ma már bárki szá­mára el­ér­hető az élő köz­ve­tí­tés Ins­tag­ra­mon is. Mu­tat­juk ho­gyan!

Új funkciót vezet be a Facebook: segíteni fogja az ismerkedést

Új funkciót vezet be a Facebook: segíteni fogja az ismerkedést

Ha­sonló ér­dek­lő­dési kör, mun­ka­hely, lak­hely ese­tén a Fa­ce­book új funk­ci­ója se­gí­teni fogja a fel­hasz­ná­lók egy­másra ta­lá­lá­sát.

Ha­sonló ér­dek­lő­dési kör, mun­ka­hely, lak­hely ese­tén a Fa­ce­book új funk­ci­ója se­gí­teni fogja a fel­hasz­ná­lók egy­másra ta­lá­lá­sát.

Az olcsó net után itt az ingyenlaptop!

Az olcsó net után itt az ingyenlaptop!

A Di­gi­tá­lis jólét prog­ram ke­re­té­ben nem­csak kor­lát­lan és olcsó in­ter­net­el­érésre lesz le­he­tő­ség, de több mint 2800 in­for­ma­ti­kai esz­közre is lehet pá­lyázni!

A Di­gi­tá­lis jólét prog­ram ke­re­té­ben nem­csak kor­lát­lan és olcsó in­ter­net­el­érésre lesz le­he­tő­ség, de több mint 2800 in­for­ma­ti­kai esz­közre is lehet pá­lyázni!

Tiéd a milliárdos főnyeremény? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Tiéd a milliárdos főnyeremény? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­­­lá­­­­la­­­­tos szel­­­­vény vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye az 5. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 1 mil­li­árd 180 mil­lió fo­rint!

6 dolog, amit nem tudtál a repülésről!

6 dolog, amit nem tudtál a repülésről!

Lé­gi­utas-kí­sé­rők árul­ják el a bi­zal­mas, el­tit­kolt in­for­má­ci­ó­kat!

Lé­gi­utas-kí­sé­rők árul­ják el a bi­zal­mas, uta­zó­kö­zön­ség elől el­tit­kolt in­for­má­ci­ó­kat. Árt-e a lég­ör­vény a gép­nek, miért kés­nek a leg­gyak­rab­ban a re­pü­lők? Most ki­de­rül!

A 7 legismertebb szimbólum eredete

A 7 legismertebb szimbólum eredete

A Blu­e­to­oth szim­bó­lu­mát, a be­kap­cso­lás (power) gomb vagy a béke jelét ki­vé­tel nél­kül min­denki fel­is­meri! Íme, a jelek mö­götti tör­té­net! Miért is úgy néz­nek ki, ahogy?!

A Blu­e­to­oth szim­bó­lu­mát, a be­kap­cso­lás (power) gomb vagy a béke jelét ki­vé­tel nél­kül min­denki fel­is­meri! Íme, a jelek mö­götti tör­té­net! Miért is úgy néz­nek ki, ahogy?!

Dőlni fog a pénz

Dőlni fog a pénz

Akár 2700 mil­li­árd fo­rint­nyi uniós tá­mo­ga­tás ér­kez­het idén a cé­gek­hez, nem biz­tos vi­szont, hogy lesz elég dol­gozó ember.

Akár 2700 mil­li­árd fo­rint­nyi uniós tá­mo­ga­tás ér­kez­het idén a cé­gek­hez, nem biz­tos vi­szont, hogy lesz elég dol­gozó ember.

Ingyen adja a BigMac-et az első hamburgerautomata!

Ingyen adja a BigMac-et az első hamburgerautomata!

Csak egy Twit­ter-fiók kell hozzá!

Sok mil­lió dol­lárba ke­rült a gép, és kí­gyózó so­ro­kat sze­retne előtte látni a gyors­ét­te­rem­lánc! Kész­pénz nem, csak egy Twit­ter-fiók szük­sé­ges ahhoz, hogy ki­ad­jon egy ham­bur­gert!

Kamuriadó: már a tudósok is küzdenek az álhírek ellen

Kamuriadó: már a tudósok is küzdenek az álhírek ellen

Új öt­let­tel har­col­nak a tu­dó­sok.

Új öt­let­tel har­col­nak a tu­dó­sok az in­ter­ne­ten ter­jedő ál­hí­rek ellen. A ka­mu­hí­re­ket ter­jesztő ol­da­lak könnye­dén rá­sze­dik a hi­szé­keny em­be­re­ket.

Újra 20 szálas lesz egy doboz cigi! Árváltozás is jöhet

Újra 20 szálas lesz egy doboz cigi! Árváltozás is jöhet

Május 20. után min­den doboz ci­gi­ben 20 szál lesz a mos­tani 19 he­lyett. Az új sza­bá­lyok miatt ár­ver­seny is jöhet.

Május 20. után min­den doboz ci­gi­ben 20 szál lesz a mos­tani 19 he­lyett. Az új sza­bá­lyok sze­rint ár­ver­seny is ki­ala­kul­hat.

Tiéd a milliárdos nyeremény? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Tiéd a milliárdos nyeremény? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az 5 ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 4. já­­­ték­­­hé­­­ten már több mint 1 mil­li­árd fo­rint volt!

Magyarok miatt pánikol az USA!

Magyarok miatt pánikol az USA!

Saját film­jük sze­rep­lő­jévé vál­nak a já­té­kos kedvű csa­pa­tok.

Saját film­jük sze­rep­lő­jévé vál­nak a já­té­kos kedvű csa­pa­tok a két ma­gyar fi­a­tal egye­dei ter­ve­zésű me­ne­külő szo­bá­já­ban, a PANIQ ROOM-ban.

Te nyerted a 400 milliót? Íme a hatoslottó nyerőszámai

Te nyerted a 400 milliót? Íme a hatoslottó nyerőszámai

A ha­tos­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 4. já­­ték­­hé­­ten 400 mil­­lió fo­­rint!

A ha­tos­­lottó vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 4. já­­ték­­hé­­ten 400 mil­­lió fo­­rint!

10 hely, ahova sosem jutsz el!

10 hely, ahova sosem jutsz el!

Akkor sem, ha elég időd, pén­zed és be­fo­lyá­sod van. Na jó, egy ki­vé­tel azért van, ha te le­szel a kö­vet­kező pápa, az egyik helyre el­me­hetsz a tíz­ből!

Akkor sem, ha elég időd, pén­zed és be­fo­lyá­sod van. Na jó, egy ki­vé­tel azért van, ha te le­szel a kö­vet­kező pápa, az egyik helyre el­me­hetsz a tíz­ből!

Ez a találmány azonnal elállítja a vérzést!

Ez a találmány azonnal elállítja a vérzést!

Egy 17 éves mér­nök­nek kö­szön­het­jük.

Egy 17 éves or­vos­bio­ló­giai mér­nök for­ra­dal­ma­sít­hatja az egész­ség­ügyet! Ott­hon, és a harc­té­ren egy­aránt al­kal­maz­hat­ják majd ezt az esz­közt!

Ezek a számok értek 323 millió forintot! Te vitted el a főnyereményt?

Ezek a számok értek 323 millió forintot! Te vitted el a főnyereményt?

A 6 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 3. já­­ték­­hé­­ten 323 mil­­lió fo­­rint volt! Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

A 8 legrosszabb rejtekhely a spórolt pénzednek

A 8 legrosszabb rejtekhely a spórolt pénzednek

A ban­kok iránti egyre nö­vekvő el­len­szenv, és a nyom­ta­la­nul el­tűnő meg­ta­ka­rí­tá­sok miatt egyre töb­ben tart­ják ott­hon a pén­zü­ket.

A ban­kok iránti egyre nö­vekvő el­len­szenv, a bró­ker­bot­rá­nyok, és a nyom­ta­la­nul el­tűnő meg­ta­ka­rí­tá­sok miatt egyre töb­ben tart­ják ott­hon a pén­zü­ket. Már, aki­nek van mit ott­hon tar­tani.

Tudod meddig érvényes az e-matricád?

Tudod meddig érvényes az e-matricád?

Most meg­néz­he­ted! Akik ja­nuár el­se­jén vet­ték az évest, nincs nehéz dol­guk! A töb­bi­ek­nek itt egy új le­he­tő­ség!

Most meg­néz­he­ted! Akik ja­nuár el­se­jén vet­ték meg az évest, nincs nehéz dol­guk! A töb­bi­ek­nek pedig itt van hozzá egy új le­he­tő­ség!

A hideg tönkreteszi a kütyüket

A hideg tönkreteszi a kütyüket - védd meg Őket

Ri­post segít, ho­gyan óvd meg ké­szü­lé­keid.

Ren­ge­teg elekt­ro­mos cuc­cot hur­co­lunk ma­gunk­kal. MP3, GPS, okos te­le­fon, Pen drive, note­book, stb. A hideg ko­moly ká­ro­kat okoz­hat esz­kö­ze­ink­ben.

Így helyettesíthetjük a tojást

Hogyan helyettesítheted a tojást

A Ri­post segít, mit hasz­nál­junk a tojás he­lyett.

Nem csak drá­gítja a to­jást a ma­dár­influ­enza, de or­szá­go­san csök­kent a ter­me­lés is. Egyre ki­sebb a kí­ná­lat a pi­a­con. A Ri­post segít, mit hasz­nálj he­lyette.

Olcsó, és korlátlan net jön márciustól!

Olcsó, és korlátlan net jön márciustól!

A szol­gál­ta­tók kí­ná­la­tá­ban már­ci­us­ban je­le­nik meg a Di­gi­tá­lis jólét alap­cso­mag! Leg­alább 15%-kal ol­csóbb lesz az in­ter­net-előfi­ze­tés!

A szol­gál­ta­tók kí­ná­la­tá­ban már­ci­us­ban je­le­nik meg a "di­gi­tá­lis jólét" alap­cso­mag! Leg­alább 15%-kal ol­csóbb lesz az in­ter­net-előfi­ze­tés, mint a je­len­leg el­ér­hető leg­ol­csóbb konst­ruk­ció.

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Ezeket ne felejtsd a kocsiban a hidegben!

Se gye­re­ket, se ku­tyát, se macs­kát, se kul­csot! Egy­ér­telmű. De mik azok, amik nem csak meg­fagy­nak az au­tó­ban, de anyagi kárt is okoz­nak?

Se gye­re­ket, se ku­tyát, se macs­kát, se kul­csot! Egy­ér­telmű. De mik azok, amik nem csak meg­fagy­nak az au­tó­ban, de anyagi kárt is okoz­nak?

El­­vit­­ted a 235 mil­­liót? Íme a ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mai

El­­vit­­ted a 235 mil­­liót? Íme a ha­­tos­­lottó nye­­rő­­szá­­mai

A 2. já­ték­hé­ten ezek a nye­rő­szá­mok.

A 2. já­ték­hé­ten is szép össze­get nyer­he­tett, aki el­ta­lálta a 6 szá­mot.

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója.

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója, nem­so­kára kap­szu­lá­ból ké­szít­het­jük el a sö­rün­ket is. Ha be­vá­lik, az meg­vál­toz­tat­hatja a ven­dég­lá­tós pi­a­cot is akár.

10 frappáns válasz 10 kínos gyerekkérdésre

10 frappáns válasz 10 kínos gyerekkérdésre

A vi­lá­got egé­szen más szem­mel vizs­gáló, gyer­meki kí­ván­csi­ság szinte ki­elé­gít­he­tet­len. Semmi sem ke­rüli el a fi­gyel­mü­ket, és néha olyat tud­nak kér­dezni, amire mi sem tud­ják a vá­laszt!

A vi­lá­got egé­szen más szem­mel vizs­gáló, gyer­meki kí­ván­csi­ság szinte ki­elé­gít­he­tet­len. Semmi sem ke­rüli el a fi­gyel­mü­ket, és néha olyat tud­nak kér­dezni, amire még a fel­nőt­tek sem tud­ják a vá­laszt!

Felugró reklámok áraszthatják el a Facebookot!

Felugró reklámok áraszthatják el a Facebookot!

És az Ins­tag­ram-ot is!

És az Ins­tag­ram-ot is! Át­ala­kul a kö­zös­ségi oldal hir­de­tési rend­szere, és az insta új, St­ories funk­ci­ója is ön­meg­sem­mi­sítő hir­de­té­sek­kel lesz tele.

9 dolog, amit azonnal be kellene vezetni itthon!

9 dolog, amit azonnal be kellene vezetni itthon!

Meg­könnyí­te­nék az éle­tün­ket!

Nem­csak meg­könnyí­te­nék az éle­tün­ket, de ké­nyel­me­sebbé is ten­nék! Egyik sem ki­vi­te­lez­he­tet­len, csak vál­lal­kozó szel­lem kel­lene hozzá!

Te nyerted a 810 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Te nyerted a 810 milliót? Íme, az Ötöslottó nyerőszámai!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény fő­­nye­­re­­mé­­nye a 2. já­­ték­­hé­­ten 810 mil­­lió fo­­rint volt!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 2. já­­ték­­hé­­ten 810 mil­­lió fo­­rint volt! Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Ilyenek lesznek a jövő házai! Évszakok szerint átalakulnak

Ilyenek lesznek a jövő házai! Évszakok szerint átalakulnak

A ház ele­mei sza­ba­don moz­gat­ha­tóak, ha a tulaj meg­unja a régi ki­lá­tást vagy el­ren­de­zést...

A ház ele­mei sza­ba­don moz­gat­ha­tóak, ha a tulaj meg­unja a régi ki­lá­tást vagy el­ren­de­zést...

Az orálizom-növelő, a lábszelfiszett és társaik

Az orálizom-növelő, a lábszelfiszett és társaik

Van itt WC-kabát és pi­si­ütő is!

Van itt ka­ki­ka­bát és pi­si­ütő is! A kér­dés már csak az, hogy ezek hasz­nos, vagy tel­je­sen hasz­ta­lan esz­kö­zök?!

Ezzel a hat számmal kaszálhattál 165 milliót

Ezzel a hat számmal kaszálhattál 165 milliót

Si­ke­rült? Mu­tat­juk a nye­rő­szá­mo­kat!

Si­ke­rült? Mu­tat­juk a Ha­tos­lottó első heti nye­rő­szá­mait! A sor­so­lá­son a fődíj 165 mil­lió fo­rint, te mire köl­te­néd?

Így másolj kulcsot házilag!

Így másolj kulcsot házilag!

Nem túl sok élet­szerű hely­zet­ben lesz rá szük­ség, de akkor na­gyon!

Nem túl sok élet­szerű hely­zet­ben lesz szük­ség ezekre a tech­ni­kákra, de a hét­végi telek ke­rí­té­sén lógó lakat kul­csá­ból ér­de­mes rep­li­kát ké­szí­teni!

Nemsokára játszhatunk Facebook messengerén

Nemsokára játszhatunk is a Facebook messengerén

Jön­nek a klasszi­kus já­té­kok. A Pac-man, a Ga­laga és a Space In­vad­ers is.

A mes­sen­ge­ren már hosszabb ideje, van­nak extra funk­ciók. Azon­ban most, jön­nek a klasszi­kus já­té­kok, me­lye­ken majd egy­más ellen is játsz­ha­tunk. Ér­ke­zik ha­ma­ro­san a Pac-man, a Ga­laga és a Space In­vad­ers is.

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Így harcolhatunk az extrém hideg ellen

Az idő­jó­sok, ext­rém fagyra fi­gyel­mez­tet­nek, amire fel kell ké­szül­nünk. A tar­tós hideg nem csak kel­le­met­len, hanem a szer­ve­ze­tün­ket is fo­ko­zot­tan meg­ter­heli.

Az idő­jó­sok, ext­rém fagyra fi­gyel­mez­tet­nek, amire fel kell ké­szül­nünk. A tar­tós hideg nem csak kel­le­met­len, hanem a szer­ve­ze­tün­ket is fo­ko­zot­tan meg­ter­heli.

Te nyerted a 705 milliót? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Te nyerted a 705 milliót? Íme az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye az 1. já­ték­hé­ten ugyanis 705 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Levelet kapunk, ha megtámadtak minket!

Mostantól levelet küld a Telekom, ha netes támadás ér minket!

Az NKI fi­gyel­mez­teti a Te­le­ko­mot, ők pedig az előfi­ze­tő­i­ket!

A Nem­zeti Ki­ber­vé­delmi In­té­zet fi­gyel­mez­teti a Te­le­ko­mot, ők pedig az előfi­ze­tő­i­ket, elekt­ro­ni­kus le­vél­ben.

Menekülnek a tinik a Facebookról

Menekülnek a tinik a Facebookról

Tö­me­ge­sen hagy­ják el a Fa­ce­boo­kot a ti­né­dzse­rek szü­leik miatt. Egy eu­ró­pai ta­nul­mány sze­rint a 16-18 éves kor­osz­tály in­kább más kö­zös­ségi fó­ru­mot keres a tár­sa­sági éle­té­hez.

Tö­me­ge­sen hagy­ják el a Fa­ce­boo­kot a ti­né­dzse­rek szü­leik miatt. Egy eu­ró­pai ta­nul­mány sze­rint a 16-18 éves kor­osz­tály in­kább más kö­zös­ségi fó­ru­mot keres a tár­sa­sági éle­té­hez.

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Csövesből lett multimilliomos! Itt a titka

Né­hány éve még he­ro­i­nista haj­lék­ta­lan volt, most hat üz­lete van, és né­hány na­gyon fel­ka­pott ter­mé­ket árul.

Né­hány éve még he­ro­i­nista haj­lék­ta­lan volt, mára már hat üz­lete van, és né­hány na­gyon fel­ka­pott ter­mé­ket árul.

A cuccaid között turkál a tulaj? Megmondjuk, van-e joga hozzá!

A cuccaid között turkál a tulaj? Megmondjuk, van-e joga hozzá!

Elő­for­dul­hat, hogy az ott­ho­nod­ban ta­lá­lod a tu­laj­do­nost, ha ki­bé­rel­ted a la­kást?

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

Sok millió embernek lesz elérhetetlen a népszerű alkalmazás januártól

A ré­gebbi okos­te­le­fon­nal ren­del­kező em­be­rek nagy része bú­csút int­het a WhatsApp-nak!

Ez a 17 dolog megváltoztatja az életed!

Ez a 17 dolog megváltoztatja az életed!

Nem élet­böl­cses­sé­ge­ket lis­tá­zunk, hanem va­ló­ban hasz­nos tip­pe­ket a min­den­na­pokra!

Nem élet­böl­cses­sé­ge­ket lis­tá­zunk, hanem va­ló­ban hasz­nos tip­pe­ket a min­den­na­pokra! Aki ebből a 17 do­log­ból már ismer né­há­nyat, annak fel­ké­szült­sége nagy­anyá­in­ké­val ve­tek­szik.

Letették az M44-es 62 kilométeres szakaszának alapkövét

Letették az M44-es 62 kilométeres szakaszának alapkövét

A gyors­for­galmi út 2019-re ké­szül el: rajta ke­resz­tül Bé­kés­csaba 45 perc­cel gyor­sab­ban lesz majd el­ér­hető Bu­da­pest­ről.

A gyors­for­galmi út 2019-re ké­szül el: rajta ke­resz­tül Bé­kés­csaba 45 perc­cel gyor­sab­ban lesz majd el­ér­hető Bu­da­pest­ről.

Applikációk terrortámadás esetére!

Applikációk terrortámadás esetére!

Nem csak a mi, de a csa­lád­tag­ja­ink biz­ton­ság­ér­ze­tét is nö­ve­lik. A se­gít­sé­gük­kel tudni fog­juk ki hol van épp.

Nem csak a mi, de a csa­lád­tag­ja­ink biz­ton­ság­ér­ze­tét is nö­ve­lik. Ter­ror­tá­ma­dás, vagy más ka­taszt­rófa ese­tén tudni fog­juk me­lyik sze­ret­tünk merre van, és ho­gyan me­ne­kül­he­tünk el a hely­szín­ről, vagy me­he­tünk oda.

Tuti, hogy eddig rosszul olvasztottad ki a csirkét!

Tuti, hogy eddig rosszul olvasztottad ki a csirkét!

Ha eddig a fa­gyasz­tó­ból a hű­tőbe tet­ted át az ételt, akkor van egy rossz hí­rünk: az egész­sé­ge­det koc­káz­tat­tad!

Ha eddig a fa­gyasz­tó­ból a hű­tőbe tet­ted át az ételt, akkor van egy rossz hí­rünk: az egész­sé­ge­det koc­káz­tat­tad!

Így töröld magad az internetről!

Így töröld magad az internetről!

Le­het­sé­ges-e egy­ál­ta­lán tel­je­sen el­tűnni a vi­lág­há­ló­ról?

Le­het­sé­ges-e egy­ál­ta­lán tel­je­sen el­tűnni a vi­lág­há­ló­ról? Van­nak olyan in­gye­nes és fi­ze­tős ol­da­lak, amik a se­gít­sé­günkre le­het­nek ebben! A munka nagy része vi­szont a miénk lesz!

7 tisztítószer, amit soha ne önts össze!

7 tisztítószer, amit soha ne önts össze!

Vá­rat­lan ké­miai re­ak­ci­ók­kal ta­lál­hat­juk szembe ma­gun­kat!

Olyan vá­rat­lan ké­miai re­ak­ci­ók­kal ta­lál­hat­juk szembe ma­gun­kat, amik eny­hén szólva is ká­ro­sak az egész­ségre! Íme a top 7 szi­go­rúan tilos kom­bi­ná­ció

10 híres logó rejtett titka

10 híres logó, hihetetlen rejtett titka

Is­mert ter­mé­kek még is­mer­tebb lo­gó­i­nak hi­he­tet­len tör­té­nete.

Min­denki is­meri eze­ket a ter­mé­ke­ket, és a leg­töb­ben a lo­gó­juk alap­ján! Azt vi­szont ke­ve­sen tud­ják mi­lyen tit­ko­kat rej­te­nek ezek a meg­kü­lön­böz­tető jel­zé­sek!

Micsoda szerencse: Vajon tiéd a telitalálat a Hatoslottón?

Micsoda szerencse: Vajon tiéd a telitalálat a Hatoslottón?

Va­la­ki­nek na­gyon bol­dog a ka­rá­cso­nya! El­vit­ték a Ha­tos­lottó 845 mil­liós fő­nye­re­mé­nyét!

Va­la­ki­nek na­gyon bol­dog a ka­rá­cso­nya! El­vit­ték a Ha­tos­lottó 845 mil­liós fő­nye­re­mé­nyét!

Itt büntet meg a parkolóőr karácsonykor is!

Itt büntet meg a parkolóőr karácsonykor is!

Nem min­den­hol lesz in­gye­nes a par­ko­lás Bu­da­pest te­rü­le­tén az ün­nepi idő­szak­ban!

Nem min­den­hol lesz in­gye­nes a par­ko­lás Bu­da­pest te­rü­le­tén az ün­nepi idő­szak­ban! Eze­ken a he­lye­ken kell fi­zetni a par­ko­lá­sért a sze­re­tet ün­ne­pén.

Ajándékcsomagolási tipp az utolsó pillanatra

3 ajándékcsomagolási tipp az utolsó pillanatra

3 last mi­nute meg­ol­dást mu­ta­tunk!

Last mi­nute meg­ol­dá­sok arra az esetre, ha az utolsó két-három aján­dékra nem lenne elég a cso­ma­go­ló­pa­pír!

Tudtad, hogy ma húzták? Itt vannak az ötöslottó számai

Tudtad, hogy ma húzták? Itt vannak az ötöslottó számai

Íme, a 440 mil­lió fo­rin­tot érő szá­mok!

A ka­rá­cso­nyi köz­le­ke­dés miatt hoz­ták előbbre a sor­so­lást. Íme, a 440 mil­lió fo­rin­tot érő szá­mok!

Ez lesz 2017 álommelója! Jelentkezz még időben

Ez lesz 2017 álommelója! Jelentkezz még időben

45 mil­liós iroda, fűt­hető bőr­ülés, ver­seny­ké­pes jö­ve­de­lem és tö­mér­dek él­mény? Ha sze­ret­nél egy lu­xus­au­tót ve­zetni, je­lent­kezz a Tes­lá­hoz.

45 mil­liós iroda, fűt­hető bőr­ülés, ver­seny­ké­pes jö­ve­de­lem és tö­mér­dek él­mény? Ha sze­ret­nél egy lu­xus­au­tót ve­zetni, je­lent­kezz a Tes­lá­hoz.

10 Google-app, amiről eddig nem tudtál!

10 Google-app, amiről eddig nem tudtál!

El­kép­zel­he­tet­le­nül sok min­denre meg­kap­hat­juk a vá­laszt a Go­ogle se­gít­sé­gé­vel. Em­be­rek mil­liói hasz­nál­ják min­den­nap, de na­gyon ke­ve­sen tud­ják, mire is képes!

El­kép­zel­he­tet­le­nül sok min­denre meg­kap­hat­juk a vá­laszt a Go­ogle se­gít­sé­gé­vel. Em­be­rek mil­liói hasz­nál­ják min­den­nap, de na­gyon ke­ve­sen tud­ják, mire is képes!

A nagy szaloncukor teszt! Ezt edd meg!

A nagy szaloncukor teszt! Ezt edd meg Magyarország!

Se­gí­tünk el­dön­teni me­lyik sza­lon­cuk­rot ér­de­mes meg­venni.

Se­gí­tünk el­dön­teni me­lyik sza­lon­cuk­rot ér­de­mes meg­venni, és me­lyi­ket ke­rül­jük el jó messzire! Az sem mind­egy, hogy fára, vagy tálba szán­juk!

Itt az autó, amit Bill Gates sem tud megvenni

Itt az autó, amit Bill Gates sem tud megvenni

Mind­össze tíz da­ra­bot gyár­tot­tak...

A Fer­rari mind­össze tíz da­ra­bot gyár­tott abból a vad­ál­lat­ból, amit egy ju­bi­leum al­kal­má­ból dob­tak pi­acra. Ja, nem dob­ták pi­acra!

El­vit­ted a 744 mil­liót? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

El­vit­ted a 744 mil­liót? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Az 50. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten gran­­­­di­ó­­­­zus össze­­­­get ka­­­­pa­­­­rint­­­­ha­­­­tott meg, aki jól tip­­­­pelt. Vajon mel­léd állt a sze­ren­cse?

Az 50. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten gran­­­­di­ó­­­­zus össze­­­­get ka­­­­pa­­­­rint­­­­ha­­­­tott meg, aki jól tip­­­­pelt. Vajon mel­léd állt a sze­ren­cse?

Íme, az Ötöslottó nyerőszámai: Te lettél a milliomos?

Íme, az Ötöslottó nyerőszámai: Te lettél a milliomos?

Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye az 50. já­­ték­­hé­­ten 333 mil­­lió fo­­rint volt. Mu­­tat­­juk is a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

A tudtod nélkül tárolja a telefonod, hol jártál!

A tudtod nélkül tárolja a telefonod, hol jártál!

Fél­té­keny­ke­dők, bi­zal­mat­la­nok, ag­gódó szü­lők fegy­vere.

Meg­rög­zött fél­té­keny­ke­dők, bi­zal­mat­la­nok, ag­gódó szü­lők, és min­denki más! Ki és be­kap­csol­ható ez a funk­ció!

Ennyivel lesz olcsóbb az internet jövőre

Ennyivel lesz olcsóbb az internet jövőre

Az áfa­csök­ken­tés miatt ke­ve­sebb lesz az in­ter­net­szol­gál­ta­tás bruttó ára. Meg­mu­tat­juk, hogy mennyi­vel marad több pénz a zse­bed­ben...

Az áfa­csök­ken­tés miatt ke­ve­sebb lesz az in­ter­net­szol­gál­ta­tás bruttó ára. Meg­mu­tat­juk, hogy mennyi­vel marad több pénz a zse­bed­ben...