MANI

Mire jó a csalán?

Mire jó a csalán?

A csa­lán a régi idők gyógy­szere. Nagy­anyá­ink nagy becs­ben tar­tot­ták, csí­pős mi­volta el­le­nére is. Szed­ték, szá­rí­tot­ták, fel­hasz­nál­ták és kincs­ként te­kin­tet­tek rá. De vajon miért? Mire jó a csa­lán?

A csa­lán a régi idők gyógy­szere. Nagy­anyá­ink nagy becs­ben tar­tot­ták, csí­pős mi­volta el­le­nére is. Szed­ték, szá­rí­tot­ták, fel­hasz­nál­ták és kincs­ként te­kin­tet­tek rá. De vajon miért? Mire jó a csa­lán?

Nyomkövető a Messengeren

Nyomkövető a Messengeren

Egy órán át nyo­mon kö­vet­het­jük part­ne­rünk útját a jö­vő­ben.

Egy órán át nyo­mon kö­vet­het­jük part­ne­rünk útját a jö­vő­ben.

Milyen fűszer jó étvágygerjesztőnek?

Milyen fűszer jó étvágygerjesztőnek?

Nagy csa­ládi la­ko­mák ese­tén jól jön egy kis ét­vágy­ger­jesztő.

Nagy csa­ládi la­ko­mák ese­tén jól jön egy kis ét­vágy­ger­jesztő.

FRISS HÍREK

14 ember, aki megbánta, hogy online vásárolt!

14 ember, aki megbánta, hogy online vásárolt!

Ezért fon­tos, hogy csak meg­bíz­ható shop­ból vá­sá­rol­junk, és ha lehet, után­vét­tel!

Ezért fon­tos, hogy csak meg­bíz­ható shop­ból vá­sá­rol­junk, és ha lehet, után­vét­tel! Min­dig kér­jünk szám­lát, és őriz­zük is meg!

Íme, a küllők nélküli csodabicikli!

Íme, a küllők nélküli csodabicikli!

Ter­mé­sze­te­sen mo­bi­los al­kal­ma­zás is ké­szült hozzá!

A bi­cik­li­fej­lesz­tés el­múlt év­szá­za­da­i­nak leg­for­ma­bon­tóbb és leg­kü­lön­le­ge­sebb da­rabja ez a ke­rék­pár. Ter­mé­sze­te­sen al­kal­ma­zás is ké­szült hozzá!

Így készíts hologramos kivetítőt!

Így készíts hologramos kivetítőt a mobilodhoz!

Nagy­já­ból 10 perc alatt el­ké­szül, és hi­he­tet­le­nül jól néz ki!

Nagy­já­ból 10 perc alatt el­ké­szül, és hi­he­tet­le­nül jól néz ki! Rá­adá­sul a pil­la­nat­ra­gasz­tón kívül csak egyet­len do­logra van hozzá szük­ség!

Így fest a világ legkisebb laptopja

Így fest a világ legkisebb laptopja

és a leg­na­gyobb pend­rive-ja. Mind­két újí­tás elfér a te­nye­rünk­ben, a kér­dés már csak az, van-e gya­kor­lati hasz­nuk?

és a leg­na­gyobb pend­rive-ja. Mind­két újí­tás elfér a te­nye­rünk­ben, a kér­dés már csak az, van-e gya­kor­lati hasz­nuk?

Milliomos lettél? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Milliomos lettél? Íme az Ötöslottó nyerőszámai

Az öt­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 12. já­­­ték­­­hé­­­ten 234 mil­­­lió fo­­­rint volt! Mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Az öt­­ta­­­lá­­­la­­­tos szel­­­vény vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 12. já­­­ték­­­hé­­­ten 234 mil­­­lió fo­­­rint volt! Mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Így élezzük meg otthon a kést

Így élezzük meg otthon a kést

Szá­mos esz­köz van a ház­tar­tás­ban, ami­vel meg lehet élezni a ké­se­ket. Nem kell rög­tön a ku­kába dobni a ki­csor­bult pen­gé­ket!

Szá­mos esz­köz van a ház­tar­tás­ban, ami­vel meg lehet élezni a ké­se­ket.

Mesél a szakértő - Használt hibrid autók

Mesél a szakértő - Használt hibrid autók

Vizs­gál­ta­tok már hib­ri­det? - hang­zik el sok­szor a te­le­fo­nos kér­dés.

Vizs­gál­ta­tok már hib­ri­det? - hang­zik el sok­szor a te­le­fo­nos ér­dek­lő­dők kér­dése. A vá­lasz igen, és máris me­sé­lem a sa­rok­pon­to­kat!

Rekordot döntött az építőanyag-pályázat

Rekordot döntött az építőanyag-pályázat

A Vár­építő pá­lyá­zat ha­ma­ro­san raj­tol.

Te­tő­fedő, hő­szi­ge­telő és ra­gasztó anya­gok, de komp­lett fű­tési rend­szer és tel­jes te­tő­fel­újí­tás is van a fel­aján­lá­sok kö­zött. A Vár­építő pá­lyá­zat ha­ma­ro­san raj­tol, a mi­ként­jé­ről a pén­teki Vár­építő napon lehet tá­jé­ko­zódni.

8 plusz 1 érdekesség a "víz országáról" a Víz Világnapján

8 +1 érdekesség a "víz országáról" a Víz Világnapján

A 2017. jú­lius 14. és 30. kö­zött meg­ren­de­zendő 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ságra vár­ha­tóan 350 ezer néző ér­ke­zik.

Bu­da­pest, 2017. már­cius 22. -A 2017. jú­lius 14. és 30. kö­zött meg­ren­de­zendő 17. FINA Vi­lág­baj­nok­ságra vár­ha­tóan 350 ezer néző ér­ke­zik, kö­zü­lük közel 100 ezren kül­föld­ről.

Működik a NAV-os bevallás, de mi a teendőnk?

Működik a NAV-os bevallás, de mi a teendőnk?

A NAV már kész az adó­be­val­lás­sal.

A NAV már kész az adó­be­val­lás­sal.

Komoly bővüléssel nyitotta az évet az építőipar

Komoly bővüléssel nyitotta az évet az építőipar

.

A közel húsz­szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés mel­lett az új szer­ző­dé­sek há­rom­szo­ro­zó­dása, és a szer­ző­dés­ál­lo­mány dup­lá­zó­dása is az élén­kü­lést mu­tatja. Ha tartja a tem­pót az iparág, je­len­tő­sen hoz­zá­já­rul­hat a GDP-nö­ve­ke­dés­hez.

Anyukám is érteni fogja - Így viselkedj a szervizben

Anyukám is érteni fogja - Így viselkedj a szervizben

Mi is te­he­tünk azért, hogy ne ve­gye­nek pa­lira min­ket a szer­viz­ben. Ho­gyan lehet el­ke­rülni a meg­ve­ze­té­se­ket?

Mi is te­he­tünk azért, hogy ne ve­gye­nek pa­lira min­ket a szer­viz­ben.

Új iPhone-t mutatott be az Apple, erre senki sem számított!

Új iPhone-t mutatott be az Apple, erre senki sem számított!

Elő­ször for­dult elő, hogy ta­vas­szal bő­vül­jön az ak­tu­á­lis iP­hone csa­lád, több órára le is állt az Apple hon­lapja.

Elő­ször for­dult elő, hogy ta­vas­szal bő­vül­jön az ak­tu­á­lis iP­hone csa­lád.

Íme, a tíz legerősebb mobil

Íme, a tíz legerősebb mobil

Az élen két új­don­ság vég­zett, a Sam­sun­go­kat pedig kár ke­resni!

Az élen két új­don­ság vég­zett, a Sam­sun­go­kat pedig kár ke­resni, fel sem ke­rül­tek a lis­tára! Egy hó­na­pon ke­resz­tül vizs­gál­ták a te­le­fo­no­kat.

"Ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére!" - 2.rész

"Ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére!" - 2.rész

A "Ma­gya­rok a világ jár­mű­gyár­tá­sá­ban" című te­ma­ti­kus ki­ál­lí­tás nyí­lik a Hung­ex­pón.

Te nyerted az 1 milliárdot? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

Te nyerted az 1 milliárdot? Íme a ha­tos­lottó nye­rő­szá­mai

A ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 11. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd fo­­­rint! Most meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.

A ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 11. já­­­ték­­­hé­­­ten 1 mil­li­árd fo­­­rint! Most meg­­­mu­­­tat­­­juk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat.

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek!

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek!

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre azért, hogy az újabb­nál újabb igé­nye­ket ki le­hes­sen elé­gí­teni. Akik pedig be­vál­lal­ják eze­ket, sokat ke­res­het­nek velük!

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre azért, hogy az újabb­nál újabb igé­nye­ket ki le­hes­sen elé­gí­teni. Akik pedig be­vál­lal­ják eze­ket, sokat ke­res­het­nek velük!

Tuti tippek az ízletes disznósülthöz: így nem ronthatod el

Tuti tippek az ízletes disznósülthöz: így nem ronthatod el

Erre fi­gyel­jünk!

Tud­juk, hogy me­lyik hús ese­té­ben, mire kell fi­gyel­nünk? A Ri­post segít.

Ezzel az SMS-átveréssel próbálkoznak most az adattolvajok!

Ezzel az SMS-átveréssel próbálkoznak most az adattolvajok!

Va­ló­színű, hogy sze­mé­lyes ada­tok el­lo­pá­sára sza­ko­so­dott bű­nö­zők egy ré­gi­módi esz­köz­höz, az SMS-hez nyúl­tak.

Fejér megyében épít új elkerülő utat a Soltút és az S-Útvonal

Fejér megyében épít új elkerülő utat a Soltút és az S-Útvonal

A 62. számú főút egy 2,9 ki­lo­mé­te­res sza­kas­szal lesz hosszabb, ami­vel Sza­bad­egy­háza-ipar­te­le­pet ke­rüli majd el.

A 62. számú főút egy 2,9 ki­lo­mé­te­res sza­kas­szal lesz hosszabb, ami­vel Sza­bad­egy­háza-ipar­te­le­pet ke­rüli majd el. A pro­jekt költ­sége több mint 3 mil­li­árd fo­rint.

Lehetetlen teszt: csak az igazán okosak tudják ezt megfejteni!

Lehetetlen teszt: csak az igazán okosak tudják ezt megfejteni!

Ezzel a teszt­tel iga­zán meg­dol­goz­tat­ha­tod az agyad! Si­ke­rül meg­ol­da­nod a fel­ad­vá­nyo­kat?

Ezzel a teszt­tel iga­zán meg­dol­goz­tat­ha­tod az agyad! Si­ke­rül meg­ol­da­nod a fel­ad­vá­nyo­kat?

Őrült stresszt okoz az emberhiány

Őrült stresszt okoz az emberhiány

St­ressz­ke­zelő és kom­mu­ni­ká­ciós tré­nin­ge­ket ke­res­nek a cég­ve­ze­tők.

St­ressz­ke­zelő, ha­té­kony­ság­nö­velő és kom­mu­ni­ká­ciós tré­nin­ge­ket ke­res­nek a cég­ve­ze­tők. Az égető mun­ka­erő­hi­ány miatt nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy el­ve­szít­sék a leg­jobb em­be­re­i­ket.

Ennyi iPhone 7-et vehetsz egy fizetésből a világ különböző országaiban!

Ennyi iPhone-t vehetsz a fizetésedért a világ különböző országaiban!

Óri­ási kü­lönb­sé­gek van­nak! Saj­nos ezen a lis­tán is az élen vé­gez­tünk: ná­lunk a leg­drá­gább az almás te­le­fon!

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Te let­tél a mil­li­ár­dos? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Te let­tél a mil­li­ár­dos? Íme, az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai!

Mu­­tat­­juk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

Az öt­ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 10. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­­li­árd 880 mil­­lió fo­­rint volt! Mu­­tat­­juk a nyer­­tes szá­­mo­­kat!

A Duna Arénából merítenek ötleteket a tokiói olimpia szervezői

A Duna Arénából merítenek ötleteket a tokiói olimpia szervezői

A fenn­tart­ha­tó­sá­got szem előtt tartva el­ső­sor­ban az épü­let be­fo­ga­dó­ké­pes­sé­gé­nek va­ri­ál­ha­tó­sága terén te­kin­tik pél­dá­nak az új ma­gyar úszó­aré­nát.

Hogyan kell kokárdát készíteni?

Hogyan kell kokárdát készíteni?

So­kak­nak van ott­hon, azon­ban ha még­sem ta­lál­juk, pár perc alatt el­ké­szít­he­tünk egy ko­kár­dát ma­gunk­nak. A ma­gyar ko­kárda egy kör alakú, fod­ros szélű, nem­zeti színű jel­vény.

So­kak­nak van ott­hon, azon­ban ha még­sem ta­lál­juk, pár perc alatt el­ké­szít­he­tünk egy ko­kár­dát ma­gunk­nak. A ma­gyar ko­kárda egy kör alakú, fod­ros szélű, nem­zeti színű jel­vény.

Itt a világ első, 360°-os kamerás mobilja!

Itt a világ első, 360°-os kamerás mobilja!

A Mo­bile World Cong­ress-en most be­mu­ta­tott okos­te­le­fon al­kal­mas vir­tu­á­lis va­ló­ság vi­deók ké­szí­té­sé­hez, vi­szont al­kal­mat­lan a zseb­ben hor­dás­hoz!

A Mo­bile World Cong­ress-en most be­mu­ta­tott okos­te­le­fon al­kal­mas vir­tu­á­lis va­ló­ság vi­deók ké­szí­té­sé­hez, vi­szont al­kal­mat­lan a zseb­ben hor­dás­hoz!

A Sláger FM is a Radio Sales House-t választotta

A Sláger FM is a Radio Sales House-t választotta

A Slá­ger FM ki­zá­ró­la­gos rek­lám­ér­té­ke­sí­té­sé­nek már­cius el­se­jei meg­szer­zé­sé­vel meg­erő­sí­tette pi­ac­ve­zető sze­re­pét a Radio Sales House (RSH) Kft.

10 híresség, akiket hidegvérrel gyilkoltak meg

10 híresség, akiket hidegvérrel gyilkoltak meg

Volt, akit ott­ho­ná­ban öltek meg.

A leg­több­ről ke­ve­sen tud­ták eddig, ho­gyan tá­voz­tak az élők közül! Volt aki rab­ló­gyil­kos­ság vagy sze­re­lem fél­tés­ből el­kö­ve­tett gyil­kos­ság ál­do­zata lett!

Hamarosan jöhet az ingyen wifi Budapesten!

Hamarosan jöhet az ingyen wifi Budapesten!

Kül­föl­dön már be­vált a mód­szer.

40 vil­la­mo­son lesz el­ér­hető az in­gye­nes szol­gál­ta­tás, így gya­kor­la­ti­lag a város tel­jes te­rü­le­tén tudsz majd ne­tezni.

Így fertőtlenítsd a levegőt zárt térben!

Így fertőtlenítsd a levegőt zárt térben!

Ví­ru­sos idő­szak­ban a gya­kori szel­lőz­te­tés mel­lett mást is te­he­tünk a le­ve­gő­ben ter­jedő kór­oko­zók ellen! Fer­tőt­le­nít­sük a le­ve­gőt!

Ví­ru­sos idő­szak­ban a gya­kori szel­lőz­te­tés mel­lett mást is te­he­tünk a le­ve­gő­ben ter­jedő kór­oko­zók ellen! Fer­tőt­le­nít­sük a le­ve­gőt!

100 gyilkos növényt rejt a világ legveszélyesebb kertje!

100 gyilkos növényt rejt a világ legveszélyesebb kertje!

A kert Nort­hum­ber­land her­ceg­nő­jé­nek öt­lete volt, aki fű­szer­nö­vé­nyek he­lyett mér­ge­ző­ket ül­te­tett.

A kert Nort­hum­ber­land her­ceg­nő­jé­nek öt­lete volt, aki ahe­lyett, hogy fű­szer­nö­vé­nye­ket ül­te­tett volna, el­kez­dett mér­gező nö­vé­nye­ket gyűj­teni!

Megújul az M5-ös egyik közúti hídja a fővárosban

Megújul az M5-ös egyik közúti hídja a fővárosban

A 280 mil­liós be­ru­há­zás­ban a hidat mind­két irány­ban ke­rék­pár­sá­vok­kal bő­ví­tik, az út­bur­ko­lat a hídon és a híd kör­nye­ze­té­ben is meg­újul.

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mondd, mi fáj, megmondjuk, mit szedj

Mire jók a fáj­da­lom­csil­la­pí­tók?

Mire jók a re­cept nél­küli fáj­da­lom­csil­la­pí­tók? A vá­lasz­ték szinte vég­te­len, mégis ami­kor va­lami fáj, ta­nács­ta­la­nul ál­lunk, hogy mit ve­gyünk be.

Ez a számsor most meghozhatja a szerencsédet!

Ez a számsor most meghozhatja a szerencsédet!

Kí­ván­csi vagy rájuk? A cél, hogy minél töb­bet el­ta­lálj a he­tente sor­solt 6 nye­rő­szám közül. Akkor jár pénz­nye­re­ménnyel, ha leg­alább 3 ta­lá­la­tod van.

Kí­ván­csi vagy rájuk? A cél, hogy minél többe mil­lió foint a tét.t el­ta­lálj a he­tente sor­solt 6 nye­rő­szám közül. Akkor jár pénz­nye­re­ménnyel, ha leg­alább 3 ta­lá­la­tod van. 818 mil­lió fo­rint a tét!

Ingyen szerezhetsz plusz tárhelyet az iPhone-odra egy egyszerű trükkel

Ingyen szerezhetsz plusz tárhelyet az iPhone-odra egy egyszerű trükkel

Elég bosszantó, hogy az iP­hone-nak nem bő­vít­hető a me­mó­ri­ája.

Elég bosszantó, hogy az iP­hone-nak nem bő­vít­hető a me­mó­ri­ája. Lé­te­zik amúgy egy kiút...

Így szárítsd a ruhát nedves, párás időben

Így szárítsd a ruhát nedves, párás időben

Ho­gyan is szá­rít­suk a ru­há­kat zárt tér­ben párás idő ese­tén?

A ru­ha­szá­rí­tás ter­mé­sze­te­sen napos szép idő­ben, a kert­ben a leg­ide­á­li­sabb, azon­ban ma­rad­junk a föl­dön: ez az év hat­van szá­za­lé­ká­ban ki­vi­te­lez­he­tet­len. Ho­gyan is szá­rít­suk a ru­há­kat?

Így ihatod ingyen a székelyek kedvenc sörét!

Így ihatod ingyen a székelyek kedvenc sörét!

Szép gesz­tus a Szé­ke­lyek­től!

Az Igazi Csíki Sör gyár­lá­to­ga­tás­sal és kor­lát­lan sör­fo­gyasz­tás­sal há­lálja meg azt a sok sze­re­te­tet, amit a ma­gyar em­be­rek­től kap­tak.

Az INFINITI Genfben bemutatja az új Infiniti Q50-est

Az INFINITI Genfben bemutatja az új Infiniti Q50-est

Az új Q50 meg­könnyíti a ve­ze­tést és tá­mo­gatja a so­főrt in­no­va­tív tech­no­ló­giák által

Az új Q50 meg­könnyíti a ve­ze­tést és tá­mo­gatja a so­főrt in­no­va­tív tech­no­ló­giák által

Kiderült, mennyivel emelkedik a minimális építőipari rezsióradíj

Kiderült, mennyivel emelkedik a minimális építőipari rezsióradíj

Az ÉVOSZ a ga­ran­tált bér­mi­ni­mum emel­ke­dé­sét és egyéb költ­ség­nö­ve­ke­dé­se­ket ér­vé­nye­sí­tett a 12 szá­za­lé­kos emel­ke­dé­sét hozó ja­vas­la­tá­ban.

Ezt a szexbabát másfél millióért veheted meg

Ezt a szexbabát veheted meg másfél millió forintért

A ké­szítő kö­rü­be­lül 1,8 mil­lió fo­rin­tért árulja élet­nagy­ságú szex­ba­báit.

A ké­szítő kö­rü­be­lül 1,8 mil­lió fo­rin­tért árulja élet­nagy­ságú szex­ba­báit, ame­lye­ket szob­rá­szi pon­tos­ság­gal alkot meg.

Te lettél a milliárdos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Te lettél a milliárdos? Mutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 9. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 730 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 9. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 730 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Íme a női italozók divatos társa: a szesztáska!

Íme a női italozók divatos társa: a szesztáska!

Óri­ási piaci rést töm­het be a táska gyár­tója, hi­szen ki ne vágyna egy olyan tás­kára, ami­ből bo­rozni is lehet!?

Óri­ási piaci rést töm­het be a táska gyár­tója, hi­szen ki ne vágyna egy olyan tás­kára, amibe egy­sze­rűen csak bele kell ön­teni az italt.

Már a Facebookkal is utalhatunk pénzt!

Már a Facebookon keresztül is utalhatunk pénzt

Csa­lád­ta­gok­nak, bajba ju­tott ba­rá­tok­nak, is­me­rő­sök­nek.

Csa­lád­ta­gok­nak, bajba ju­tott ba­rá­tok­nak, is­me­rő­sök­nek. Nem­zet­közi pénz­kül­dési szol­gál­ta­tást in­dí­tott a Trans­fer­wise.

Kiszivárgott egy ügynökteszt!

Eddig csak a különleges ügynökök oldották ezt meg hibátlanul!

Lo­gi­kát, IQ-t, gyor­sa­sá­got, és a tér­lá­tást tesz­tel­nek vele.

Mond­juk eleve nekik ké­szült. A lo­gi­kát, a gyor­sa­sá­got, és a tér­lá­tást tesz­tel­ték vele. Vagy olyan jó, mint a leg­job­bak?

"Védőoltást" fejlesztenének ki a kamuhírek ellen

"Védőoltást" fejlesztenének ki a kamuhírek ellen

Bye-bye, ha­zug­ság...

Brit tu­dó­sok azt gon­dol­ják, hogy a mód­sze­rük al­kal­mas arra, hogy az em­be­rek im­mu­nissá vál­ja­nak az ál­in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­mazó hírek ellen.

10 dolog, aminek a létezése is értelmetlen

10 dolog, aminek a létezése is értelmetlen

El­ké­pesz­tően sok kacat kap­ható a bol­tok­ban a di­é­tás víz­től el­kezdve a zacs­kó­zott kon­cert­le­ve­gőig. De mire jók ezek?

El­ké­pesz­tően sok kacat kap­ható a bol­tok­ban a di­é­tás víz­től el­kezdve a zacs­kó­zott kon­cert­le­ve­gőig. De mire jók ezek?

90 évig fogunk élni?

90 évig fogunk élni?

2030-ra el­ér­het­jük, hogy meg­él­jük a 90 éves vár­ható élet­tar­ta­mot. Zsu­go­rodni fog a nők és a férfiak kö­zötti élet­hossz­kü­lönb­ség is. Lon­doni ku­ta­tók ju­tot­tak a meg­lepő ered­ményre.

2030-ra el­ér­het­jük, hogy meg­él­jük a 90 éves vár­ható élet­tar­ta­mot. Zsu­go­rodni fog a nők és a férfiak kö­zötti élet­hossz­kü­lönb­ség is. Lon­doni ku­ta­tók ju­tot­tak a meg­lepő ered­ményre.

Tiszakécske térségében végez útfelújítást a Soltút

Tiszakécske térségében végez útfelújítást a Soltút

A Kis­kun­fél­egy­há­zát Szol­nok­kal össze­kötő közút bur­ko­la­tát két sza­ka­szon is meg­erő­sí­tik.

Bizarr biznisz: halottak hamvaiból készít bakelitet egy cég

Bizarr biznisz: halottak hamvaiból készít bakelitet egy cég

Nyu­godj ba­ke­lit­ben - hang­zik az And­vinyly nevű vál­lal­ko­zás jel­mon­data. Az üzlet kon­cep­ci­ója egyéb­ként mű­kö­dő­ké­pes...

Te vagy a milliárdos? Megmutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Te vagy a milliárdos? Megmutatjuk az Ötöslottó nyerőszámait

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény fő­nye­re­mé­nye 1 mil­li­árd 601 mil­lió fo­rint volt.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye a 8. já­ték­hé­ten ugyanis 1 mil­li­árd 601 mil­lió fo­rint volt, mu­tat­juk is a nyer­tes szá­mo­kat!

Ez az eszköz forradalmasítja a cipőbekötést!

Ez az eszköz forradalmasítja a cipőbekötést!

Az ön­be­fű­zős cipőt még nem lehet itt­hon kapni, és ha majd lehet is, drága lesz! Itt van egy 3000 Ft-os al­ter­na­tíva.

Az ön­be­fű­zős cipőt még nem lehet itt­hon kapni, és drága is lesz! Itt van egy 3000 Ft-os al­ter­na­tíva, ami min­den ci­pő­höz jó! Nincs több masni, nincs több té­pő­zár!

Jön a fizetett szexszünet! Mi is példát vehetnénk róla

Jön a fizetett szexszünet! Mi is példát vehetnénk róla

Menj haza, és sze­xelj egy jót!

A dol­go­zók egy­órás fi­ze­tett tá­vol­lé­tet kap­ná­nak min­den nap, hogy ha­za­men­je­nek pár­juk­hoz, és sze­xel­je­nek egy jót. Mi tá­mo­gat­juk az el­kép­ze­lést...

Közeleg Zalaegerszeg gyorsforgalmi bekötése

Közeleg Zalaegerszeg gyorsforgalmi bekötése

A 76-os négy­sá­vo­sí­tása he­lyett új nyom­vo­na­lon épül meg a me­gye­szék­hely és az M7-es kö­zötti 30 ki­lo­mé­te­res gyor­sút.

Magyarország egyik vezető munkahelyteremtő ágazatává vált az SSC

Magyarország egyik vezető munkahelyteremtő ágazatává vált az SSC

Az el­múlt évek egyik gaz­da­sági si­ker­tör­té­nete Ma­gyar­or­szá­gon.

Új kép­zé­se­ket kínál az ok­ta­tási rend­szer a szol­gál­tató köz­pon­tok iránt ér­dek­lődő hall­ga­tók­nak.

Megfelelő szerződéses környezetért dolgoznak a magasépítők

Megfelelő szerződéses környezetért dolgoznak a magasépítők

Mun­kába állt az új elnök az ÉVOSZ Ma­gas­épí­tési Ta­go­za­tá­nál, melybe be­vá­lasz­tot­ták Pál­ffy Ba­lázst, a Ma­gyar Építő igaz­ga­tó­ta­ná­csá­nak el­nö­két.

Ezzel a módszerrel ingyen töltheted le az összes fizetős appot

Ezzel a módszerrel ingyen töltheted le az összes fizetős appot

Ki­pró­bá­lás után aján­lott meg­ven­ned...

In­gyen le tudod töl­teni a fi­ze­tős prog­ra­mo­kat, ha ezt a mód­szert kö­ve­ted. Ha ki­pró­bá­lás után is tet­szik az app­li­ká­ció, akkor aján­lott meg­ven­ned...

Stabilan Budapest rádiója a Sláger FM

Stabilan Budapest rádiója a Sláger FM

To­vább erő­síti po­zí­ci­ó­ját Bu­da­pest ke­res­ke­delmi rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM*, amely ma­ga­biz­to­san bir­to­kolja az első he­lyet .

To­vább erő­síti po­zí­ci­ó­ját Bu­da­pest ke­res­ke­delmi rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM.

Ripost Kisokos: Fogpótlás állami támogatással

Ripost Kisokos: Fogpótlás állami támogatással

Nem is tu­dunk róla, de jár ál­lami tá­mo­ga­tás a fo­gá­szati ke­ze­lé­sekre, sőt, a fog­sza­bá­lyo­zásra is.

Nem is tu­dunk róla, de jár ál­lami tá­mo­ga­tás, a fo­gá­szati ke­ze­lé­sekre.

Te nyerted a 650 milliót? Íme a ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai

Te nyerted a 650 milliót? Íme a ha­­­tos­­­lottó nye­­­rő­­­szá­­­mai

Most meg­­­­mu­­­­tat­­­­juk a szá­­­­mo­­­­kat.

A ha­­­tos­­­­lottó vár­­­­ható fő­­­­nye­­­­re­­­­mé­­­­nye a 7. já­­­­ték­­­­hé­­­­ten 650 mil­­­­lió fo­­­­rint! Most meg­­­­mu­­­­tat­­­­juk a nyer­­­­tes szá­­­­mo­­­­kat.

Vajon megnyerted az ötöslottót?

Vajon megnyerted az ötöslottót?

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye 1 mil­li­árd 464 mil­lió fo­rint.

Az 5 ta­lá­la­tos szel­vény vár­ható fő­nye­re­mé­nye 1 mil­li­árd 464 mil­lió fo­rint.

Hulladékból termel Debrecen új üzeme

Hulladékból termel építőipari alapanyagot Debrecen új üzeme

A ma­gyar cég évi 40-50 ezer tonna üveg­ből fog üveg­ha­bot gyár­tani.

A ma­gyar cég évi 40-50 ezer tonna üveg­ből fog üveg­ha­bot gyár­tani 3-4 éven belül.

Az ÉVOSZ és a GVH is képviseletet nyert a Közbeszerzések Tanácsában

Az ÉVOSZ és a GVH is képviseletet nyert a Közbeszerzések Tanácsában

Mos­tan­tól út­mu­tató se­gíti az aján­lat­ké­rők mun­ká­ját.

Mos­tan­tól az épí­tési be­ru­há­zá­sokra való fel­hí­vá­sok­nál és a köz­be­szer­zé­sek­ből való ki­zá­rás al­kal­ma­zá­sá­nál is út­mu­tató se­gíti az aján­lat­ké­rők mun­ká­ját.

Ennél nem létezik nehezebb feladvány!

Ez az egyik legnehezebb feladvány!

Szinte le­he­tet­len meg­ol­dani! Tíz em­ber­ből jó, ha egyet­len egy képes meg­ta­lálni az összes arcot ezen a képen, annak is órá­kig tart!

Tíz em­ber­ből jó, ha egyet­len egy képes meg­ta­lálni az összes arcot ezen a képen!

Javul a pécsi Mecsekoldal úthálózata, új összekötő is épül

Javul a pécsi Mecsekoldal úthálózata, új összekötő is épül

Az egy­mil­li­árd fo­rin­tos fej­lesz­tés­nek kö­szön­he­tően a zsú­folt vá­ros­rész­ben több utca új bur­ko­la­tot kap, szé­le­sed­nek az át­eresz­tő­pon­tok és 500 méter hosszú új út­sza­kasz jön létre.

A legerősebb hónappal zárta 2016-ot az építőipar

A legerősebb hónappal zárta 2016-ot az építőipar

20% alá csök­kent az éves vissza­esés

Az év végi hajrá arra volt elég, hogy 20 szá­za­lék alá csök­kentse az éves vissza­esé­sét az iparág.

A Liget Budapest Projekt esélyes az ingatlanszakma Oscar-díjára

A Liget Budapest Projekt esélyes az ingatlanszakma Oscar-díjára

A fő­vá­ros már­ci­us­ban ismét részt vesz az MIPIM in­gat­lan­pi­aci szak­ki­ál­lí­tá­son

A fő­vá­ros már­ci­us­ban ismét részt vesz a fran­cia­or­szági MIPIM in­gat­lan­pi­aci szak­ki­ál­lí­tá­son, hogy fel­hívja a fi­gyel­met a kö­zel­múlt je­len­tős be­ru­há­zá­sa­ira. A cannes-i ese­mé­nyen 11 pro­jek­tet díj­jal is ki­tün­tet­nek.

Elárulta egy szakmabeli, mennyit is lehet keresni a pornózással!

Elárulta egy szakmabeli, mennyit is lehet keresni a pornózással!

Még min­dig nagy pénz van a por­nó­ipar­ban.

Még min­dig nagy pénz van a por­nó­ipar­ban, de a sok pén­zért sokat is kell tenni.

Állami forrás nyílik a munkásszállások építéséhez

Állami forrás nyílik a munkásszállások építéséhez

A mun­ka­erő­pi­aci mo­bi­li­tás erő­sí­té­sére vissza­té­rí­tendő és vissza nem té­rí­tendő tá­mo­ga­tá­so­kat igé­nyel­het­nek az ön­kor­mány­za­tok a helyi fog­lal­koz­ta­tási vi­szo­nyok függ­vé­nyé­ben.

A világ legbizarrabb játszóterei

Ezek a világ legbizarrabb játszóterei!

A ki­la­zult csa­va­rok­nál és kor­hadó kor­lá­tok­nál azért van rosszabb!

Sok he­lyen lehet ol­vasni a ját­szó­te­rek nem meg­fe­lelő ál­la­po­tá­ról, ki­la­zult csa­va­rok­ról, kor­hadó fa ele­mek­ről. Van azért ennél rosszabb is!

Hogyan kezelje az építőipar a drága biztosítási díjakat?

Hogyan kezelje az építőipar a drága biztosítási díjakat?

A kö­te­lező fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tás prob­lé­má­jára a Ma­gyar Épí­tő­ipari Szak­em­be­rek Kö­zös­sége dol­go­zott ki egy meg­ol­dást.

A kö­te­lező fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tás prob­lé­má­jára a Ma­gyar Épí­tő­ipari Szak­em­be­rek Kö­zös­sége dol­go­zott ki egy meg­ol­dást.

HIPA: rekordot döntöttek a külföldről beérkezett tőke projektjei

HIPA: rekordot döntöttek a külföldről beérkezett tőke projektjei

Ta­valy több mint 3,243 mil­li­árd euró kül­földi mű­kö­dő­tőke (FDI) ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra, ezzel 17 647 új mun­ka­hely jön létre.

Ta­valy több mint 3,243 mil­li­árd euró, azaz mint­egy 1002 mil­li­árd fo­rint ér­tékű kül­földi mű­kö­dő­tőke (FDI) ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra, ezzel 17 647 új mun­ka­hely jön létre.

Kémkedő tévékészülékek!

Kémkedő tévékészülékek!

Az USA-ban 11 mil­lió okos­té­vé­ről de­rült ki, hogy kém­ke­dett tu­laj­do­nosa után. A gyártó cég el­is­merte a kém­ke­dés vád­ját, kifi­zeti a 2,2 mil­lió dil­lá­ros bír­sá­got.

Az USA-ban 11 mil­lió okos­té­vé­ről de­rült ki, hogy kém­ke­dett tu­laj­do­nosa után. Az okos­té­vé­ket gyártó VIZIO nem ta­gadta a kém­ke­dés vád­ját. Kö­zölte, nem megy perre, hanem kifi­zeti a 2,2 mil­lió dol­lá­ros bün­te­tést. A világ egyik leg­na­gyobb okos­te­le­ví­zió-gyár­tó­ját arra is kö­te­lez­ték, hogy tö­rölje az össze­gyűj­tött ada­to­kat.