ÉLETMÓDI

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

A legjobb filléres ötletek a húsvéti szuper asztalhoz

Össze­szed­tünk né­hány meg­ol­dást

A hús­vét kö­ze­led­té­vel ideje ki­ta­lálni, mi­lyen is le­gyen az ün­nepi asz­tal. Össze­szed­tünk né­hány ins­pi­ráló meg­ol­dást, ami­vel kre­a­tí­vab­ban dí­szít­hetsz.

Tüneményes tavaszváró a barkakoszorú

Tüneményes tavaszváró a barkakoszorú: mutatjuk, hogy készítsd el

Mo­soly­gós jó ked­ved lesz tőle!

Le­tisz­tult for­má­ban hir­deti a ta­vaszt, mo­soly­gós jó ked­ved lesz tőle!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Felejtsd el a fokhagymát, sokkal jobbat mutatunk!

Ontja az erdő a ta­va­szi im­mun­erő­sí­tés adu ászát, azaz a med­ve­hagy­mát. Va­ló­sá­gos C-vi­ta­min bomba!

Ontja az erdő a ta­va­szi im­mun­erő­sí­tés adu ászát, azaz a med­ve­hagy­mát. Va­ló­sá­gos C-vi­ta­min bomba, rá­adá­sul tel­je­sen in­gyen szed­he­ted!

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

5 fantasztikus spenótos recept, amit még Popeye is megirigyelne

Itt a spe­nót­sze­zon, de sze­ren­csére ebből a zöld­ség­ből nem csak fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk. Reg­ge­lire és va­cso­rára is remek.

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Így mentsd meg a házasságod drága terápiák nélkül!

Min­den há­zas­ság­ban van­nak nehéz idő­sza­kok. Mu­ta­tunk né­hány olyan tech­ni­kát, amely­nek se­gít­sé­gé­vel te­rá­pia nél­kül is meg­ment­he­ted a kap­cso­la­tot.

Vége a megcsalásoknak - új funkció a Messengerben!

Vége a megcsalásoknak - új funkció a Messengerben!

Hi­he­tet­len és ijesztő is egy­ben. A nők örül­nek majd in­kább...

Hi­he­tet­len és ijesztő is egy­ben, min­den­esetre rö­vi­de­sen min­den te­le­fo­non el­ér­hető lesz. A nők örül­nek majd in­kább...

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Hódít a cicavécé, és nem az alomra gondolunk

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat az angol vé­cére szok­ta­tás­ban. Több az elő­nye, ha egy il­lem­he­lyet hasz­nál­nak.

Még könyv is se­gíti a gaz­di­kat az angol vé­cére szok­ta­tás­ban. Több az elő­nye, ha egy il­lem­he­lyet hasz­nál­nak.

Holnap érkezik az újhold: megmutatjuk, pontosan, mit kell tenni EZO

Holnap érkezik az újhold: megmutatjuk, pontosan, mit kell tenni

Holnap érkezik az újhold: megmutatjuk, pontosan, mit kell tenni

Miről is szól az új­hold ri­tu­álé? Ho­gyan segít a kö­vet­kező hold­cik­lus­ban?

Miről is szól az új­hold ri­tu­álé? Ho­gyan segít a kö­vet­kező hold­cik­lus­ban?

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Hihetetlenül hangzik, de egyáltalán nem lehetetlen

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Nem lehetetlen

Az alábbi cikk­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Itt a nap videója, ez örökre megváltoztatja az életedet

Ezek az élet leg­szebb pil­la­na­tai.

Csu­pán né­hány perc­ben mu­tat­ják be a videó ké­szí­tői az élet leg­cso­dá­la­to­sabb pil­la­na­tait.

Vigyázz, pokolian átvernek a próbafülkében!

Vigyázz, pokolian átvernek a próbafülkében!

A vá­sár­lás hely­szí­nén, a pró­ba­fül­ké­ben még tö­ké­le­te­sen állt raj­tad a ki­né­zett holmi, ott­hon vi­szont már ré­me­sen néz­tél ki benne. Is­me­rős?

Fo­gad­junk, hogy te is jár­tál már úgy, hogy a vá­sár­lás hely­szí­nén, a pró­ba­fül­ké­ben még tö­ké­le­te­sen állt raj­tad a ki­né­zett holmi, ott­hon vi­szont már ré­me­sen néz­tél ki benne.

Beleremegsz a gyönyörbe - így próbáld ki a tantrikus szex csodáját!

Beleremegsz a gyönyörbe - így próbáld ki a tantrikus szex csodáját!

Hi­he­tet­len él­ve­zet­ben lesz ré­sze­tek. Él­ve­zet, ex­tá­zis, tel­je­sen új él­mé­nyek!

Hi­he­tet­len él­ve­zet­ben lesz ré­sze­tek. Él­ve­zet, ex­tá­zis, tel­je­sen új él­mé­nyek!

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Ez a képvislőmuffin igazi meglepetés az ínyenceknek

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint, ám mégis va­lami egy­sze­rűen nagy­szerű sü­te­ményre vágysz? Le­gyen kré­mes, tej­szí­nes, lágy? Itt van!

Unod már a ha­gyo­má­nyos muffint, ám mégis va­lami egy­sze­rűen nagy­szerű sü­te­ményre vágysz? Le­gyen kré­mes, tej­szí­nes, lágy, és fél órá­nál töb­bet ne kell­jen vele a kony­há­ban töl­te­ned? Íme!

Kiborító a legújabb farmerdivat, idén nyáron minden nő bajban lesz

Kiborító a legújabb farmerdivat, idén nyáron minden nő bajban lesz

A meg­osztó ter­mé­kek ál­ta­lá­ban ha­tal­mas si­kert arat­nak a pi­a­con.

A meg­osztó ter­mé­kek ál­ta­lá­ban ha­tal­mas si­kert arat­nak a pi­a­con.

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Új divat a minitetoválás, ide rejtik a nők az apró mintát

Te mi­lyen tit­kos jelet var­rat­nál ma­gadra? Né­hány öt­le­tet mu­ta­tunk.

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Félelmetes, ami kiderült a diétás üdítőkről

Még min­dig nem szok­tál le róluk?

Még min­dig nem szok­tál le a di­é­tás kó­lá­ról? Lehet, hogy most le fogsz: olyasmi de­rült ki róla, ami még a leg­bát­rab­ba­kat is el­ijeszti a di­é­tás üdí­tők fo­gyasz­tá­sá­tól.

Újítások a Messenger-ben - így használhatod!

Újítások a Messenger-ben - így használhatod!

Ezek a funk­ciók tény­leg hasz­no­sak, és több­sé­gük már most meg­ér­ke­zett a leg­újabb fris­sí­tés­sel a te­le­fo­nokra. Meg­mu­tat­juk, mi min­den újult meg.

Ezek a funk­ciók tény­leg hasz­no­sak, és több­sé­gük már most meg­ér­ke­zett a leg­újabb fris­sí­tés­sel a te­le­fo­nokra. Meg­mu­tat­juk, mi min­den újult meg, és ho­gyan lehet őket iga­zán prak­ti­ku­san hasz­nálni. Két ap­ró­ság­ról van szó, ami azon­ban sok­kal könnyebbé teszi a min­den­na­po­kat.

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Egy órával kevesebbet alszunk. 8 tény az óraátállításról

Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás.

Szom­bat éjjel egy órá­val előre ál­lít­juk az órá­kat. Ismét itt az óra­át­ál­lí­tás, ami a tes­tünk­nek is át­ál­lást je­lent.

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Hoppá, közeledik az óra, ami megváltoztatja az életed

Gyor­san repül az idő, ha­ma­ro­san itt van a nyári idő­szá­mí­tás. Meg­mu­tat­juk, mi­lyen ha­tás­sal lehet ez ránk.

Hihetetlen tavaszunk lesz! Íme a nagy időjárásmustra nyár elejéig

Hihetetlen tavaszunk lesz! Íme a nagy időjárásmustra nyár elejéig

Iz­gal­ma­kat és meg­le­pe­té­se­ket is tar­to­gat a kö­vet­kező hó­na­pok idő­já­rása.

Iz­gal­ma­kat és meg­le­pe­té­se­ket is tar­to­gat a kö­vet­kező hó­na­pok idő­já­rása.

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Ez durva: Ez itt kérem a világ legdrágább "sajburesze"

Szín­tiszta kaja...

Szín­tiszta kaja, szó­val semmi ara­nyos, vagy gyé­mán­tos fakszni! Mégis két­mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get csen­ge­tett ki érte egy éhes mil­li­ár­dos...

Robban a szódabikarbóna-bomba! Eszméletlen, mire jó a kertedben!

Robban a szódabikarbóna-bomba! Eszméletlen, mire jó a kertedben!

Vidd a szó­da­bi­kar­bó­nát a ker­tedbe, és el­ké­pesztő se­gít­sé­get fog nyúj­tani!

Ettől a koffeinmentes hozzávalótól lesz igazán ütős a kávé

Ettől a koffeinmentes hozzávalótól lesz igazán ütős a kávé

Sokan nem tud­ják, hogy ezzel az fi­nom­ság­gal szu­per ha­té­kony lesz a fe­kete!

Sokan nem tud­ják, hogy ezzel az fi­nom­ság­gal szu­per ha­té­kony lesz a fe­kete!

Kiderült: nem is hinnéd, miért olyan jó a reggeli szex

Kiderült: nem is hinnéd, miért olyan jó a reggeli szex

Olyan elő­nyei van­nak a reg­geli szex­nek, amire nem is gon­dol­tál volna. Ér­de­mes mos­tan­tól ko­ráb­ban kel­ned...

Olyan elő­nyei van­nak a reg­geli szex­nek, amire nem is gon­dol­tál volna. Ér­de­mes mos­tan­tól ki­csit ko­ráb­ban kel­ned...

7 különböző női orgazmus létezik

7 különböző női orgazmus létezik

Min­den nőnél más mód­szer váltja ki leg­gyor­sab­ban a gyö­nyört.

Min­den nőnél más mód­szer váltja ki leg­gyor­sab­ban a gyö­nyört. Ha is­me­red a kü­lön­böző or­gaz­mu­so­kat, könnyeb­ben ala­kí­tod úgy szex köz­ben az ese­mé­nye­ket, hogy csa­jod mi­előbb el­jus­son a csúcsra.

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Bemutatjuk az amerikai tavaszt 2. rész

Kis íze­lítő Ame­rika ta­va­szi cso­dá­i­ból!

Előző cik­künk­ben ad­tunk egy kis íze­lí­tőt az Új Világ ta­va­szi cso­dá­i­ból, most ki­csit el­ka­lan­do­zunk a Nyu­gati Par­ton, és meg­néz­zük a ter­mé­szet cso­dáit Ame­ri­ká­ban

Megbolondult a háló - mindenki a hétpettyes kockát keresi!

Megbolondult a háló - mindenki a hétpettyes kockát keresi!

Kö­tél­ideg­zet kell hozzá. Rá­adá­sul az ötlet adja magát, mégis for­ra­dalmi. Hogy ez miért csak most ju­tott va­laki eszébe?

Kö­tél­ideg­zet kell hozzá. Rá­adá­sul az ötlet adja magát, mégis for­ra­dalmi. Hogy ez miért csak most ju­tott va­laki eszébe? Bű­vé­szek min­den­na­pos kel­léke, a tár­sas­já­té­kok zö­mé­ben meg­ta­lál­ható. Las Ve­gas­ban em­be­rek tu­cat­jait teszi mil­li­o­mossá. Itt van.

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Hétköznapi csodák a kamrából: Ismerd meg a gyógyító ételeket!

Talán nem is tudod, de szá­mos hét­köz­napi étel vagy alap­anyag képes fel­venni a har­cot a gyul­la­dá­sok­kal.

Talán nem is tudod, de szá­mos hét­köz­napi étel vagy alap­anyag képes fel­venni a har­cot a gyul­la­dá­sok­kal.

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Ismered a vércsoportod? Életmentő lehet!

Van össze­füg­gés az egyes vér­cso­por­tok és bi­zo­nyos be­teg­sé­gekre való haj­lam kö­zött? A ku­ta­tók sze­rint igen! Élet­mód­vál­toz­ta­tás­sal te­gyél el­lene!

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Kevés pénzből csúcsnyaralás: Irány Európa felfedezetlen gyöngyszeme!

Azt hi­szed, ilyen aján­lat csak a me­sé­ben van, pedig ez a va­ló­ság! 8 nap Al­bá­nia szál­lás­sal és re­pü­lő­vel csak 34.980 fo­rint!

3 különböző pornófilmfogyasztó létezik, te melyik vagy?

3 különböző pornófilmfogyasztó létezik, te melyik vagy?

Te ho­gyan nézel por­nót? És vajon mit árul el ez rólad? Most ki­de­rül.

Te ho­gyan nézel por­nót? És vajon mit árul el ez rólad? Egy fel­mé­rés­ből most ki­de­rül.

Ez a videó megtanít rá, hogyan masszírozd gyönyörig a nőt

Ez a videó megtanít rá, hogyan masszírozd gyönyörig a nőt

Né­hány fogás csu­pán, és olyan él­mény­ben lesz része part­ne­red­nek, mely­ről eddig még ál­modni sem mert.

Né­hány fogás csu­pán, és olyan él­mény­ben lesz része part­ne­red­nek, mely­ről eddig még ál­modni sem mert.

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Nap­hosszat asz­tal mel­lett ülve dol­gozni egy­sze­rűen egész­ség­rom­boló.

Nap­hosszat asz­tal mel­lett ülve szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni egy­sze­rűen egész­ség­rom­boló. Ez majd segít!

Ezért tilos a vízivást erőltetni!

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz kell? Nem biz­tos.

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz fo­gyasz­tása egész­sé­ges a szer­ve­zet­nek. De va­ló­ban jót tesz ez a szer­ve­ze­ted­nek?

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén.

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén. Ki ne ál­modna olyan lo­vag­ról, mint aki a hét­vé­gén egy igazi hí­res­sé­get bé­relt és rep­te­tett ide, hogy nekik éne­kel­jen?

Ettől kiakadsz: Így kell milliárdokat keresni Instagram-posztokkal

Ettől kiakadsz: Így kell milliárdokat keresni Instagram- posztokkal

Mu­tat­juk a tit­kát.

Gon­dol­tad volna, hogy csak egy Ins­tag­ram-fi­ó­kot nyitsz, és máris dől a lé? Nem ki­zárt.

Kiderült, eddig mindenki rosszul pucolta a répát! Ezt rontjuk el

Kiderült, eddig mindenki rosszul pucolta a répát! Ezt rontjuk el

Utálsz zöld­sé­get pu­colni? Akkor jó hí­rünk van, lehet, hogy ab­ba­hagy­ha­tod. A táp­anya­gok ugyanis a héj alatt rej­tőz­nek.

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Életveszélybe sodorhat a kézkrémed, gyúlékony anyagot kevernek bele

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták a kré­mek.

Az el­múlt tíz évben egyre több ember ha­lá­lát okoz­ták az ek­céma és pik­kely­sö­mör el­leni kré­mek.

2017 nagy frizuradivatja, gumi helyett ezt rakják a hajukba a nők

2017 nagy frizuradivatja, gumi helyett ezt rakják a hajukba a nők

Idén, ha iga­zán szexi sze­ret­nél lenni, fel­ék­sze­re­zed a tin­cse­i­det is. Fonj lán­co­kat a ha­jadba!

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Íme a világ legmegdöbbentőbb gyerekjátékai! Ettől kitérsz a hitedből

Döb­ben­ten ál­lunk a fotók előtt. Nem ért­jük, ho­gyan ké­szít­het ilyen já­té­ko­kat bárki is. Te sem fogsz hinni a sze­med­nek.

Döbbenetes eredmény: beteggé tesz a gluténmentes étrend

Döbbenetes eredményre jutottak a kutatók: a gluténmentesség rossz

A ku­ta­tók sze­rint több kárt okoz a meg­vo­nás.

Bár egyre töb­ben igye­kez­nek glu­tén­men­te­sen ét­kezni, a ku­ta­tók most arra az ered­ményre ju­tot­tak, hogy több kárt okoz a meg­vo­nás.

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Figyelj, így javíthatsz azonnal a hangulatodon!

Rossz ked­ved van? Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, hogy pár perc alatt jobb le­gyen, leg­alább egy ki­csit.

Rossz ked­ved van? Mu­ta­tunk né­hány trük­köt, hogy pár perc alatt jobb le­gyen, leg­alább egy ki­csit. Hidd el, egy­szerű dol­god lesz!

Ilyen az, amikor a fotós művészetté teszi a pornográfiát!

Ilyen az, amikor a fotós művészetté teszi a pornográfiát!

Fan­tasz­ti­kus fény­ké­pek ké­szül­nek, ha egy fotós az ero­ti­kát a mű­vész sze­mé­vel látja meg. Gyö­nyörű fel­vé­te­le­ket mu­ta­tunk.

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Ezen besírsz, megtalálták a Disney-figurák élő mását

Azt gon­dol­tad eddig, hogy a Dis­ney-fi­gu­rák ki­ta­lált ka­rak­te­rek? Akkor meg­mu­tat­juk, hogy ked­venc me­se­hő­seid iga­zá­ból va­lódi, hús-vér em­be­rek.

Ez a legjobb póz az ágyban a csillagjegyed szerint!

Ez a legjobb póz az ágyban a csillagjegyed szerint!

A szex egy­ér­tel­műen al­kat­függő, de in­ten­zi­tá­sára és jel­le­gére alap­ve­tően van­nak be­fo­lyás­sal csil­lag­je­gye­ink.

A szex egy­ér­tel­műen al­kat­függő, de in­ten­zi­tá­sára és jel­le­gére alap­ve­tően van­nak be­fo­lyás­sal csil­lag­je­gye­ink. Talán nem is gon­dol­tad volna, de ho­rosz­kó­pod­ból az is ki­de­rül, mennyire vagy kre­a­tív, eset­leg haj­lasz-e finom per­ver­zi­ókra az ágy­ban.

Őrület, mit művel a spenót a fogaiddal! Tudsz erről?

Őrület, mit művel a spenót a fogaiddal! Tudsz erről?

A spe­nót­ban egyet­len dolog van, amit nem sze­re­tünk: az, amit a fo­ga­ink­kal művel. De vajon miért hagy raj­tuk fura, csi­kor­gós nyo­mot?

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Ezért spriccelj citromos vizet a ruhákra mosás előtt

Nézz körül a kony­há­ban!

Nem kell drága pén­zen, káros ké­miai össze­te­vő­ket tar­tal­mazó tisz­tí­tó­sze­re­ket vá­sá­rol­nod! Nézz körül a kony­há­ban, ott ta­lá­lod a meg­ol­dást!

Döbbenetes okok miatt járt terápiára Selena Gomez

Döbbenetes okok miatt járt terápiára Selena Gomez

Szexi gye­rek­sztár­ból ér­zéki fel­nőtt lett Se­lena Gomez, de köz­ben lelki pok­lok mé­lyére ke­rült, és csak se­gít­ség­gel tu­dott ki­mászni a gö­dör­ből.

Szexi gye­rek­sztár­ból ér­zéki fel­nőtt lett Se­lena Gomez, de köz­ben lelki pok­lok mé­lyére ke­rült, és csak se­gít­ség­gel tu­dott ki­mászni a gö­dör­ből. Most látta el­ér­ke­zett­nek látta az időt, hogy őszin­tén fel­tárja leg­bel­sőbb tit­kait.

Ne dobd ki a barnuló banánt! Különösen jót tesz a szervezetednek

Ne dobd ki a barnuló banánt! Különösen jót tesz a szervezetednek

Te sem sze­re­ted a túl­érett ba­nánt? Ne fa­nya­logj! Sok jó dolog tör­té­nik veled, ha a ki­do­básra ítélt, bar­nuló ba­nánt is el­fo­gyasz­tod.

Te sem sze­re­ted a túl­érett ba­nánt? Ne fa­nya­logj! Sok jó dolog tör­té­nik veled, ha a ki­do­básra ítélt, bar­nuló ba­nánt is el­fo­gyasz­tod.

Elképesztő pajzánok voltak nagyanyáink! Pikáns erotika a múltból

Elképesztő pajzánok voltak nagyanyáink! Pikáns erotika a múltból

A sze­mér­mes­ség­nek még csak nyoma sincs azo­kon a ké­pe­ken.

A sze­mér­mes­ség­nek még csak nyoma sincs azo­kon a ké­pe­ken, me­lye­ket mu­ta­tunk.

Íme az igazság: tényleg gyorsabban elalszol a jobb oldaladon?

Íme az igazság: tényleg gyorsabban elalszol a jobb oldaladon?

A kü­lön­böző al­vás­pó­zok­nak meg­van a maguk elő­nye és hát­rá­nya is.

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

Ezt a kicsi falut kimaxolták a gólyák, őrület ami itt van

17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek a fő­ut­cán.

A gó­lyák egyed­szá­mát il­le­tően min­den bi­zonnyal Ti­sza­tar­rós viszi a pál­mát. 17 la­kott fe­hér­gó­lya fé­szek dí­szíti a kis falu fő­ut­cá­ját.

Így lesz a hűtőd igazán egészséges

Így lesz a hűtőd igazán egészséges

Meg­mu­tat­juk, hogy ho­gyan le­gyen a hűtőd iga­zán egész­sé­ges.

A hűtő el­sőd­le­ges fel­adata az, hogy a hű­tés­sel le­las­sítsa vagy meg­előzze az élel­mi­sze­rek­ben levő bak­té­ri­u­mok el­sza­po­ro­dá­sát, és ezzel to­vább el­tart­ha­tóvá tegye az éte­le­ket.

Ezeken az oldalakon juthatunk ingyen szálláshoz

Így juthatunk ingyen szálláshoz

Egy kül­földi uta­zás leg­je­len­tő­sebb költ­sége a szál­lás, de ma­nap­ság az in­ter­ne­tes kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően ezt a té­telt már szinte tel­je­sen ki is nul­láz­hat­juk.

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Műteni kellett a részeg férfit: rektálisan helyezett magába élő halakat

Az el­bo­rult férfi az or­vo­sok­nak kö­szön­heti, hogy még élet­ben van!

Az el­bo­rult férfi az or­vo­sok­nak kö­szön­heti, hogy még élet­ben van!

Látogasd meg a Baltikum gyöngyszemeit tavasszal!

Látogasd meg a Baltikum gyöngyszemeit tavasszal!

A ta­vasz min­den­hol gyö­nyörű, de a Balti-ten­ger ré­gi­ó­i­ban va­ló­ban cso­dát lát­hatsz.

A ta­vasz min­den­hol gyö­nyörű, de a Balti-ten­ger ré­gi­ó­i­ban va­ló­ban cso­dát lát­hatsz.

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ezt a 10 növényt jó, ha együtt ülteted el a kertben

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd!

Ha iga­zán szép és egész­sé­ges ker­tet sze­ret­nél, akkor eze­ket a nö­vé­nye­ket csak egy­más mellé ül­tesd!

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Fogas kérdés, szerinted ez szexi, vagy ez már túl sok?

Új vi­deót posz­tolt a fit­nesz­ce­leb.

Fe­hér­ne­műs vi­deót posz­tolt ma­gá­ról egy fit­nesz­ce­leb. A fel­vé­tel meg­te­kin­tése után fel­me­rül a kér­dés, hogy nem sok ez egy ki­csit...?

Megtaláltuk a világ legbizarrabb szexjátékát! Nem hiszel a szemednek!

Megtaláltuk a világ legbizarrabb szexjátékát! Nem hiszel a szemednek!

Ennél el­ké­pesz­tőbb sze­xu­á­lis se­géd­esz­közt még éle­ted­ben nem lát­tál. Ebben egé­szen biz­to­sak va­gyunk.

A meteorológusok sem ezt várták: Tíz fokot zuhan a hőmérséklet

A meteorológusok sem ezt várták: Tíz fokot zuhan a hőmérséklet

Hét­vé­gén nem lesz ér­de­mes ki­moz­dulni ott­hon­ról.

Fo­ko­za­to­san me­le­gedni fog az idő a kö­vet­kező na­pok­ban, ám hét­vé­gén nem lesz ér­de­mes ki­moz­dulni ott­hon­ról.

Látványos kísérlet: Így teszi tönkre a hajad az olcsó sampon!

Látványos kísérlet: Így teszi tönkre a hajad az olcsó sampon!

A fes­tett hajú nők job­ban te­szik, ha a si­lány sam­po­no­kat ke­rü­lik!

Az em­be­rek gyak­ran össze­kö­tik a mi­nő­sé­get a drága ter­mé­kek­kel, pedig a kettő nem min­dig jár együtt. A fes­tett hajú nők azon­ban job­ban te­szik, ha a si­lány, olcsó sam­po­no­kat messze el­ke­rü­lik!

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Van olyan ember, aki nem sze­reti a zenét? Jól te­szed, ha minél töb­bet hall­gatsz be­lőle.

Van olyan ember, aki nem sze­reti a zenét? Jól te­szed, ha minél töb­bet hall­gatsz be­lőle, mert ku­ta­tá­sok sora bi­zo­nyítja, hogy szá­mos be­teg­sé­get véd­hetsz ki vele. A műfaj mind­egy, lé­nyeg, hogy él­vezd! Csak a hang­erőre kell ügyel­ned, de egyéb­ként nem baj, ha minél gyak­rab­ban szól va­la­mi­lyen mu­zsika.

Nem gondoltad volna, mennyi mindenre használhatod a babahintőport

Nem gondoltad volna, mennyi mindenre használhatod a babahintőport

A ba­ba­hin­tő­por nem csak a baba bőrét védi.

A ba­ba­hin­tő­por nem csak a baba bőrét védi. Mu­ta­tunk még több öt­le­tet, ho­gyan hasz­ná­la­tod a ház­tar­tás­ban, ház körül is, rá­adá­sul olcsó is!

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Ez tényleg 10 perc alatt elkészül - karamellel töltött alma

Gyors, finom és for­ma­bontó desszer­tet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra pil­la­na­tok alatt!

Gyors, finom és for­ma­bontó desszer­tet va­rá­zsol­hatsz az asz­talra pil­la­na­tok alatt!

Tényleg veszélyes a szolárium? Így napozz, hogy egészséges maradj!

Tényleg veszélyes a szolárium? Így napozz, hogy egészséges maradj!

Tél végén a leg­töb­ben na­gyon vágy­nak már egy kis nap­fényre - a szo­lá­ri­u­mo­zás ve­szé­lye­ire egyre töb­ben fi­gyel­mez­tet­nek.

Kiderült, milyen a nő, akit tényleg érdemes feleségül venni

Kiderült, milyen a nő, akit tényleg érdemes feleségül venni

Ne té­to­vázz, ha meg­ta­lál­tad!

Ne té­to­vázz, ha meg­ta­lál­tad! Csak is­merd fel, hogy ő az a nő, aki­vel le tudod élni az éle­te­det. Érték meg­ta­lálni a tár­sa­dat. Íme né­hány jel, ami se­gít­het.

7 árulkodó jel: Amikor a feleség titokban félrelép

7 árulkodó jel: Amikor a feleség titokban félrelép

Bi­zony elő­for­dul­hat, rá­adá­sul pont akkor, ami­kor nem is szá­mí­ta­nál rá, hogy ked­ve­sed más­sal is ran­diz­gat. Légy ala­pos, a kö­vet­ke­zőkre fi­gyelj oda!

Így ültesd át az orchideáidat, hogy gyorsan virágba boruljanak

Így ültesd át az orchideáidat, hogy gyorsan virágba boruljanak

5 lé­pés­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­gyen szép, egész­sé­ges a la­ká­sod dísze. Tü­re­lem­mel biz­to­san menni fog!

Így szokj le a cukorról! Meglepő trükköt mond a dietetikus

Így szokj le a cukorról! Meglepő trükköt mond a dietetikus

Az ala­kod és az egész­sé­ged ér­de­ké­ben is jó dön­tés, ha mel­lő­zöd a cuk­rot. De le­szokni nem olyan egy­szerű róla. Vagy mégis?

Ezeket a szavakat mindenki rosszul írja: kemény helyesírási teszt

Ezeket a szavakat mindenki rosszul írja: kemény helyesírási teszt

A -j és -ly sok em­be­ren kifog, ke­ve­sen van­nak, akik min­den eset­ben el­ta­lál­ják, me­lyi­ket kell hasz­nálni.

Minden férfi erre vágyik, ha jön a reggeli merevedés

Minden férfi erre vágyik, ha jön a reggeli merevedés

Fon­tos mo­men­tum, hogy a haj­nal­ban éb­re­dező férfi­as­sá­got bir­tokba vedd, ját­sza­dozz vele és ja­vadra for­dítsd.

Fon­tos mo­men­tum, hogy a haj­nal­ban éb­re­dező férfi­as­sá­got bir­tokba vedd, ját­sza­dozz vele és ja­vadra for­dítsd.

Igen, ezen a képen egy panda is elbújt! Megtalálod?

Igen, ezen a képen egy panda is elbújt! Megtalálod?

A hu­nyo­rí­tás­sal itt sem­mire nem mész, sőt... A kép­ke­reső rejt­vé­nyek első új ge­ne­rá­ciós fel­ad­vá­nya ez.

A hu­nyo­rí­tás­sal itt sem­mire nem mész, sőt, attól csak a sze­meid go­lyóz­nak majd. A kép­ke­reső rejt­vé­nyek első új ge­ne­rá­ciós fel­ad­vá­nya ez.

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Kiderült, ez a könnyű edzés is meghosszabbítja az életed

Tűzz ki egy el­ér­hető célt: adj hozzá napi 1000 lé­pést a ren­des ru­ti­nod­hoz, és nézd, mi tör­té­nik veled!

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

Ne dobd ki a régi farmered! Trendi cuccot csinálhatsz belőle

He­gyek­ben áll­nak ott­hon a régi nad­rá­gok? Vagy ki­híz­tuk min­det, vagy egy­sze­rűen már nem di­va­to­sak.

Most kiderül az igazság: kézzel vagy géppel érdemes mosogatni?

Most kiderül az igazság: kézzel vagy géppel érdemes mosogatni?

Te me­lyik cso­portba tar­to­zol: aki kéz­zel mo­so­gat vagy aki gép­pel?

Te me­lyik cso­portba tar­to­zol: aki kéz­zel mo­so­gat vagy aki gép­pel? A gépi mo­so­ga­tás va­ló­ban időt spó­rol, de van, aki sze­ret mo­so­gatni. 7 érvet és el­len­ér­vet mu­ta­tunk.

Elakad a lélegzet: Fedetlenül pózolt a világ legszexibb ducimodellje

Elakad a lélegzet: Fedetlenül pózolt a világ legszexibb ducimodellje

A duci szu­per­mo­dell mez­te­le­nül pó­zolt a ka­me­rá­nak, még­hozzá egy­szerre több pél­dány­ban! Mu­tat­juk a dögös fo­tó­kat!

Így találhatod meg az igazi gyönyör forrását!

Így találhatod meg az igazi gyönyör forrását!

A G-pont fel­fe­de­zése iz­gal­mas ki­rán­du­lás a gyö­nyö­rök vi­lá­gába.

A G-pont fel­fe­de­zése min­den­kép­pen iz­gal­mas ki­rán­du­lás a gyö­nyö­rök vi­lá­gába. Egye­dül vagy a pá­rod­dal is ki­pró­bál­ha­tod. Ki ne hagyd!

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Vigyázz, a kalcium nem hatásos allergiára!

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a ko­ráb­ban gon­dol­tak­kal el­len­tét­ben a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre.

Egyre több or­vosi por­tá­lon je­le­nik meg az a tény, hogy a ko­ráb­ban gon­dol­tak­kal el­len­tét­ben a kal­cium egy­ál­ta­lán nem hat az al­ler­giás tü­ne­tekre, így al­kal­ma­zása tel­je­sen in­do­ko­lat­lan. Sőt, ve­szé­lyes is lehet, ha sú­lyos tü­ne­tek ese­tén az orvos he­lyett a kal­ci­um­ban bí­zunk.