ÉLETMÓDI

Most kiderül, hogy sötétben vagy lámpafénynél jó-e a szex

Sötétben vagy világosban jó a szex?

Egy fel­mé­rés­ből nem­ré­gi­ben ki­de­rült, hogy a leg­több ember még min­dig a sö­tét­sé­get vá­lasztja a szex­hez. Most össze­gyűj­töt­tük, mi­lyen elő­nye lehet, ha mégis a fényt vá­lasz­tod az éj­sza­ká­ban.

Ezt minden férfinek tudnia kell: így őrülnek meg a nők az ágyban

Ezt minden férfinek tudnia kell: így őrülnek meg a nők az ágyban

Ro­man­tika, kel­le­mes zene? Mocs­­kos sza­­vak? Nem. Ennél sok­­kal egy­­sze­­rűbb a titok!

Star Wars: Sosem látott bakiparádé került elő!

Star Wars: Sosem látott bakiparádé került elő!

40 éves videó a neten. George Lucas már akkor gon­dolt arra, hogy gon­do­san össze­gyűjtse a balul si­ke­rült je­le­ne­te­ket. Most mi is ka­cag­ha­tunk.

40 éves videó a neten. George Lucas már akkor gon­dolt arra, hogy gon­do­san össze­gyűjtse a balul si­ke­rült je­le­ne­te­ket. Most mi is ka­cag­ha­tunk.

A tél legjobb receptjei: Cipóba bújt forró levesek

A tél legjobb receptjei: Cipóba bújt forró levesek

Az egész csa­lád álla le­esik.

A leg­egy­sze­rűbb le­ve­se­ket is fel­dob­hat­juk ezzel az egy­szerű trük­kel. Tá­lal­juk őket friss ci­pó­ban, és az egész csa­lád­nak le­esik majd az álla.

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Dermesztő: sarkvidéki hideggel indul a hét!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és a hó is rá­kezd!

Ebben az idő­já­rás­ban nem lesz kö­szö­net: fel­tá­mad a szél, és még a hó is rá­kezd!

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Videóra vette, hogy elsodorja a lavina!

Tu­cat­szám sze­dik az ál­do­za­ta­i­kat a la­vi­nák, és nem is kell messzire utaz­niuk a téli sport sze­rel­me­se­i­nek, hogy le­gör­dülő hó­tö­me­gek ve­szé­lyét kö­zel­ről meg­ta­pasz­tal­has­sák.

Tu­cat­szám sze­dik az ál­do­za­ta­i­kat a la­vi­nák, és nem is kell messzire utaz­niuk a téli sport sze­rel­me­se­i­nek, hogy le­gör­dülő hó­tö­me­gek ve­szé­lyét kö­zel­ről meg­ta­pasz­tal­has­sák.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

A chiamag csodája:
Ez a kenyér megváltoztatja az életed!

Egész­sé­ges, di­é­tás, finom és könnyen el­ké­szít­hető. Ez a ke­nyér fan­tasz­ti­kus!

Egész­sé­ges, di­é­tás, finom és könnyen el­ké­szít­hető. Ez a ke­nyér egé­szen fan­tasz­ti­kus!

Utál a gyereked leckét írni? Nézz körül a szobájában, lehet, hogy ott a baj!

Utál a gyereked leckét írni? Nézz körül a szobájában, lehet, hogy ott a baj!

Meg­nyer­ted a mai csa­tát, és rá­vet­ted a gye­re­ket a lec­ke­írásra?

Meg­nyer­ted a mai csa­tát, és rá­vet­ted a gye­re­ket a lec­ke­írásra? Még nincs vége!

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Tea vagy kávé? Most kiderül, neked, mit kellene inni reggelente!

Ha bár­ki­től meg­kér­de­zik a tea vagy a kávé az egész­sé­ge­sebb, sokan au­to­ma­ti­ku­san a teát vá­laszt­ják. De vajon igaz?

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Micsoda ötlet: ezentúl így szórakoztat a borosüveg

Mire van szük­sé­ged egy téli estén?

Mire van szük­sé­ged egy csön­des téli estén? Egy bor­for­gal­mazó tár­sa­ság ki­ta­lálta!

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed! EZO

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed!

Melyik hónapban születtél? Így irányítsd az életed!

Is­merd meg az élet­utad és légy tisz­tá­ban saját ma­gad­dal. Így könnyeb­ben tudod irá­nyí­tani az éle­ted!

Is­merd meg az élet­utad és légy tisz­tá­ban saját ma­gad­dal. Így könnyeb­ben tudod irá­nyí­tani az éle­ted!

2017-ben ezek lesznek a nagy filmek a mozikban

2017-ben ezek lesznek a nagy filmek a mozikban

Íme a leg­job­ban várt al­ko­tá­sok lis­tája.

Úgy tűnik remek évnek néz­he­tünk elébe, hisz fan­tasz­ti­kus lesz a mo­zi­kí­ná­lat 2017-ben. Íme a leg­job­ban várt al­ko­tá­sok lis­tája. Már ja­nu­ár­tól a mo­zik­ban.

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Zseniális újítás: Karamellkupola került a desszertekre!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt!

Va­rázs­la­tos dí­szí­té­sek pil­la­na­tok alatt! Egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Vágj bele, meg­éri!

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és boldogabb leszel!

Biz­tos, hogy azt az éle­tet éled, amit sze­ret­nél? És ha nem, akkor ho­gyan tud­nál ja­ví­tani a hely­ze­ten?

Biz­tos, hogy azt az éle­tet éled, amit sze­ret­nél? És ha nem, akkor ho­gyan tud­nál ja­ví­tani a hely­ze­ten? Meg­mu­tat­juk, mi­lyen kér­dé­se­ket kell őszin­tén meg­vá­la­szol­nod ahhoz, hogy tisz­táb­ban lásd az utat. Pár pár perc alatt is sokat vál­to­zik majd a lel­ki­ál­la­po­tod!

Nem hiszed el! Nedves hajjal hódítanak idén a nők

Nem hiszed el! Nedves hajjal hódítanak idén a nők

Az arcon és a te­kin­te­ten van a hang­súly a 2017-es haj­di­vat sze­rint. Mo­dern és igéző le­szel így.

Az arcon és a te­kin­te­ten van a hang­súly a 2017-es haj­di­vat sze­rint. Mo­dern és igéző le­szel így.

Ennél forróbb napindító nincs: 69-póz

Ennél forróbb napindító nincs: 69-póz

A ha­gyo­má­nyos orá­lis szex­nél egy jobb dolog van: ha egy­szerre csi­nál­já­tok! Tud­juk, hogy az ere­deti is meg­un­ha­tat­lan, de fű­sze­rezd bát­ran és buján!

10 dolog, amit titokban minden nő csinál!

10 dolog, amit titokban minden nő csinál!

Aki ta­gadja, nyil­ván­va­lóan fül­lent.

Min­den em­ber­nek van­nak fura, vagy éppen ide­ge­sítő szo­ká­sai és ezzel nincs is semmi baj. A nők kü­lö­nö­sen erő­sek ebben. Mu­tat­juk, mi min­denre ké­pe­sek.

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Brutálisan finom a legújabb rántott hús

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom. Most el­ké­szült az a tö­ké­le­tes vál­to­zat, mely di­é­tá­zók szá­mára is szu­per! Íz­ka­val­kád szén­hid­rá­tok nél­kül!

Min­denki imádja a rán­tott húst, mert na­gyon finom. Most el­ké­szült az a tö­ké­le­tes vál­to­zat, mely di­é­tá­zók szá­mára is szu­per! Íz­ka­val­kád szén­hid­rá­tok nél­kül! Eddig csak ál­mo­doz­tál a rán­tott csir­ké­ről, de most olyan re­cep­tet mu­ta­tunk, amit bát­ran ehetsz anél­kül, hogy szá­mol­gat­nod kel­lene a ka­ló­ri­á­kat.

Így taszítod el magadtól a férfiakat, anélkül, hogy észrevennéd

Így taszítod el magadtól a férfiakat, anélkül, hogy észrevennéd

Ne­he­zen in­dul­nak a kap­cso­la­taid, vagy hamar véget érnek? Fo­gal­mad sincs, hogy mi a baj?

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

6 hátborzongató tény: Péntek 13 tényleg a szerencsétlenség napja?

Ahány for­rás, annyi­féle hi­vat­ko­zás ol­vas­ható arról, miért is ret­te­günk a dátum sze­rint 13-ra eső pén­teki na­pok­tól.

Ilyen csodálatos felvételeket még biztosan nem láttál a jeges Dunáról! - videó

Ilyen csodálatos felvételeket még biztosan nem láttál a jeges Dunáról!

Akár az Északi-sar­kon is ké­szül­he­tett volna.

El­sőre azt gon­dol­hat­nánk, hogy nem is Bu­da­pes­ten, hanem az Északi-sar­kon for­gott ez film.

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Ez a betegség fenyeget, ha örökké hideg a kezed

Gyak­ran elő­for­dul veled?

Gyak­ran elő­for­dul veled, hogy kezed-lábad kihűl, pedig meleg ruha van raj­tad? Jó, ha tudod, hogy ezt a je­len­sé­get nem­csak a hideg okoz­hatja.

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Bizarr és életveszélyes divat terjed a párok között!

Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let.

4 má­sod­perc vá­lasztja el őket a ha­lál­tól! Ja­pán­ban hódít ez az őrü­let. Több mint 400-an már be­vál­lal­ták.

Ne zavarjon az időjárás, élvezd a földalatti nyaralást

Ne zavarjon az időjárás, élvezd a földalatti nyaralást

Ezek­ben a hi­he­tet­len ter­mé­szeti kép­ződ­mé­nyek­ben pá­rat­lan él­mé­nyek­ben lesz ré­szed.

Ezek­ben a hi­he­tet­len ter­mé­szeti kép­ződ­mé­nyek­ben pá­rat­lan él­mé­nyek­ben lesz ré­szed, az idő­já­rás­tól füg­get­le­nül.

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Ezt a magyar kutyát imádják most Amerikában

Ame­rika leg­ran­go­sabb ku­tya­ver­se­nyén egy ma­gyar kutya lett a leg­szebb. Őt ün­nep­lik most!

Ame­rika leg­ran­go­sabb ku­tya­ver­se­nyén egy ma­gyar kutya lett a leg­szebb. Őt ün­nep­lik most a világ másik ol­da­lán!

Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Szuper trükk: Így főzhetsz keménytojást egy repedt tojásból is

Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Ne bosszan­kodj, ezzel a zse­ni­á­lis trük­kel meg­ment­he­ted a re­pedt to­já­so­kat. Lesz ka­szi­nó­to­jás, vagy finom reg­geli!

Figyelem: Sokkal keményebb lesz a pénteki időjárás, mint gondoltuk

Figyelem: Sokkal keményebb lesz a pénteki időjárás, mint gondoltuk

Pén­tek ti­zen­har­ma­dika az elő­re­jel­zők éle­tét is igen meg­bo­nyo­lítja.

Pén­tek ti­zen­har­ma­dika az elő­re­jel­zők éle­tét is igen meg­bo­nyo­lítja, dél­nyu­gat felől ugyanis me­di­ter­rán cik­lon hoz nagy ned­ves­ség­tar­talmú, ele­inte eny­hébb, majd ismét egyre hi­de­gebb le­ve­gőt.

A csend mesterei - a legdurvább gyerekcsínyek!

A csend mesterei - a legdurvább gyerekcsínyek!

Ha hisz­tiz­nek a gye­re­kek, egy szülő sem bol­dog. Ettől csak egy rosszabb hely­zet lehet, ha csend­ben van­nak.

Ha hisz­tiz­nek a gye­re­kek, egy szülő sem bol­dog. Ettől csak egy rosszabb hely­zet lehet, ha csend­ben van­nak. Mu­tat­juk, miért.

7 tény, ami közös minden intelligens nőben!

7 tény, ami közös minden intelligens nőben!

Ma­gadra is­mersz? Me­lyik illik rád?

Egyre több férfi pa­nasz­ko­dik: már nem elég, ha egy nő szép, cuki és ott­ho­no­san mozog a kony­há­ban. In­tel­li­gens nőt pedig nem fel­tét­le­nül csak egye­temi klu­bok­ban ta­lálni.

Ezért imádnak a nők nős férfival szexelni

Ezért imádnak a nők nős férfival szexelni

A fél­re­lé­pés bi­zony egy na­gyon ké­nyes kér­dés. Min­denki sé­rül­het.

A fél­re­lé­pés bi­zony egy na­gyon ké­nyes kér­dés. Min­denki sé­rül­het, és szinte biz­tos, hogy nem vég­ző­dik jól a tör­té­net. De miért vá­laszt­ják mégis ezt az utat az em­be­rek?

Ezek lesznek 2017 legtrendibb férfi frizurái

Ezek lesznek 2017 legtrendibb férfi frizurái

Meg­mu­tat­juk mi­lyen újí­tá­sokra lehet szá­mí­tani a férfi haj­di­vat­ban. A leg­fon­to­sabb kér­dés: vár­ható-e nagy vál­to­zás a fri­zu­ra­tren­dek­ben?

Meg­mu­tat­juk mi­lyen újí­tá­sokra lehet szá­mí­tani a férfi haj­di­vat­ban. A leg­fon­to­sabb kér­dés: vár­ható-e nagy vál­to­zás a fri­zu­ra­tren­dek­ben? A kö­vet­kező pár tipp­ből azon­nal ki­de­rül.

Ez csúcs: Így néz ki a disznótor a lakótelepi teraszon!

Ez csúcs: Így néz ki a disznótor a lakótelepi teraszon!

Le­le­mé­nyes nép a ma­gyar! Nem­csak a vi­déki ember ki­vált­sága a házi hurka és a kol­bász! La­kó­te­le­pen sem múl­hat el sze­zon disz­nó­to­ros nél­kül!

Le­le­mé­nyes nép a ma­gyar! Nem­csak a vi­déki ember ki­vált­sága a házi hurka és a kol­bász! La­kó­te­le­pen sem múl­hat el sze­zon disz­nó­to­ros nél­kül! A prak­ti­kus­ság nem ismer le­he­tet­len! A panel la­ká­sok­ban vá­gott disz­nó­ból ké­szült kol­bász leg­egy­sze­rűbb hű­tési módja, ha ki­te­re­get­jük azo­kat az er­ké­lyen lévő szá­ro­ga­tón.

Horkol a párod? Ilyet vegyél neki!

Horkol a párod? Ilyet vegyél neki!

Hi­he­tet­len ta­lál­mány for­ra­dal­ma­sítja a nyu­godt al­vást...

Egy hor­koló férj, rit­kább eset­ben fe­le­ség, vagy ba­rátnő szá­mos bosszú­sá­got okoz az éj­szaka fo­lya­mán. Meg­ol­dásra pedig min­den sar­kon akad egy jó tipp. Mű­kö­dő­ké­pes meg­ol­dásra azon­ban eddig vár­nunk kel­lett.

Szexbombák győznek kiütéssel: ebben az edzőteremben sokat fizetnek a férfiak

Szexbombák győznek kiütéssel: ebben az edzőteremben sokat fizetnek a férfiak

Iz­gal­mas szo­rí­tá­sok és pi­káns vég­ki­fej­let a ring­ben, mu­tat­juk az el­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket!

Íme pár jó tanács, hogy mindig biztonságban legyél ha utazol

Íme pár jó tanács, hogy mindig biztonságban legyél ha utazol

Ke­ve­redj bár­hová is a nagy­vi­lág­ban, a saját biz­ton­sá­go­dért végső soron magad fe­lelsz.

Önts tejet a mosásba! Meg fogsz döbbenni!

Önts tejet a mosásba! Meg fogsz döbbenni!

Igen, jól ol­vas­tad. És hogy miért te­gyél így? Per­sze, hogy el­mond­juk azt is!

Igen, jól ol­vas­tad. És hogy miért te­gyél így? Per­sze, hogy el­mond­juk azt is!

Nincs kegyelem: pár nap, és újra bekeményít a tél! Készülj!

Nincs kegyelem: pár nap, és újra bekeményít a tél! Készülj!

Ha azt hin­néd, hogy vége a ke­mény fa­gyok­nak, akkor rossz hí­rünk van.

Ha azt hin­néd, hogy vége a ke­mény fa­gyok­nak, akkor rossz hí­rünk van. Tá­vol­ról sincs így.

Új sziget emelkedett ki a jegesen zajló Dunából, Budapest közepén!

Új sziget emelkedett ki a jegesen zajló Dunából, Budapest közepén!

Test­vér­szi­gete nőtt a Mar­git-szi­get­nek! Máris tu­ris­ta­lát­vá­nyos­ság lett az új föld­nyelv, fu­tó­tűz­ként ter­jed a híre.

Tarol a leszbi: 2016-ban erre a pornótartalomra kerestek rá legtöbben

Tarol a leszbi: 2016-ban erre a pornótartalomra kerestek rá legtöbben

Ami biz­tos: az em­be­rek ren­ge­teg por­nóra vol­tak kí­ván­csiak a sta­tisz­tika alap­ján, mu­tat­juk, mire is volt a több­ség vevő!

A füled tényleg mindent elárul a személyiségedről

A füled tényleg mindent elárul a személyiségedről

Ész­re­vet­ted már, hogy nincs két egy­forma fül? Ez a test­ré­szed is árul­ko­dik arról, hogy mi­lyen ember vagy.

Ész­re­vet­ted már, hogy nincs két egy­forma fül? Ez a test­ré­szed is árul­ko­dik arról, hogy mi­lyen ember vagy va­ló­já­ban.

Kitálaltak a férfiak: ezt rontják el a nők orál szex közben

Kitálaltak a férfiak: ezt rontják el a nők orál szex közben

A férfiak imád­ják, ha orá­li­san ké­nyez­teti őket a nő. Azon­ban egy­ál­ta­lán nem mind­egy, ho­gyan csi­ná­lod.

A férfiak imád­ják, ha orá­li­san ké­nyez­teti őket a nő. Azon­ban egy­ál­ta­lán nem mind­egy, ho­gyan csi­ná­lod. Igenis lehet hi­bázni!

Így tárold a krumplit télen, nem teszi tönkre a csíra

Így tárold a krumplit télen, nem teszi tönkre a csíra

Akár magad ter­me­led, akár vá­sá­ro­lod a krump­lit té­lire, a tá­ro­lása min­dig gond. Se­gí­tünk!

Mindenkit elkápráztatnak a nők! Szédítő lesz tavasszal a divat

Mindenkit elkápráztatnak a nők! Szédítő lesz tavasszal a divat

Ismét a szem­káp­ráz­ta­tás, a ke­reszt­ben és hosszá­ban csí­kok jön­nek di­vatba nyá­ron.

Már telefonnal otthon is vizsgálható a sperma

Már telefonnal otthon is vizsgálható a sperma

Szó­val a hely­zet az, hogy a ma férfiak egyik leg­na­gyobb prob­lé­mája a nem­ző­kép­te­len­ség. De sze­ren­csére már ott­hon is tesz­tel­he­ted magad.

Szó­val a hely­zet az, hogy a ma férfiak egyik leg­na­gyobb prob­lé­mája a nem­ző­kép­te­len­ség. De sze­ren­csére már ott­hon is tesz­tel­he­ted magad.

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Hajtóvadászat! Ő verte meg a jegyellenőrt!

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Va­sár­nap szállt vo­natra, ér­vé­nyes jegye azon­ban nem volt. A ka­lauz fel­szó­lí­totta, hagyja el a sze­rel­vényt, a férfi azon­ban tá­ma­dásba len­dült.

Új őrület a Mondd el krumplival!

Új őrület a Mondd el krumplival!

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt!

10.000 dol­lárt keres krump­li­üze­ne­tek kül­dé­sé­vel egy hónap alatt! Ang­li­ába pél­dául össze­sen 5-6 ezer fo­rin­tért lehet egy Bol­dog Anyák Napja fel­irat­tal el­lá­tott krump­lit kül­deni.

Vigyázz! Ma csal meg a legnagyobb eséllyel a párod!

Vigyázz! Ma csal meg a legnagyobb eséllyel a párod!

Ja­nuár 9-én lép­nek félre a leg­töb­ben.

Egy fel­mé­rés sze­rint ja­nuár 9-én lép­nek félre a leg­töb­ben, és ennek na­gyon kü­lö­nös oka van.

Vadító szexpózok: Ha az autóban törne rád a fékezhetetlen vágy

Vadító szexpózok: Ha az autóban törne rád a fékezhetetlen vágy

Egy eu­ró­pai fel­mé­rés sze­rint min­den har­ma­dik fel­nőtt­nek volt már sze­xu­á­lis ka­landja au­tó­ban.

Egy eu­ró­pai fel­mé­rés sze­rint min­den har­ma­dik fel­nőtt­nek volt már sze­xu­á­lis ka­landja au­tó­ban. Mu­ta­tunk pár iz­gal­mas po­zi­tú­rát, ha ehhez a népes tá­bor­hoz sze­ret­nél csat­la­kozni!

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Brutális! Íme a videó a floridai lövöldözésről!

Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé azt a vi­deót, ame­lyet a Fort Lau­der­dale-i re­pü­lő­tér egyik biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tett.

Vér­fa­gyasztó fel­vé­tel ke­rült elő a flo­ri­dai lö­völ­dö­zés­ről! Az ame­ri­kai TMZ hír­por­tál tette közé azt a vi­deót, ame­lyet a Fort Lau­der­dale-i re­pü­lő­tér egyik biz­ton­sági ka­me­rája rög­zí­tett. A vi­deón jól lát­szik, hogy Es­te­ban San­ti­ago egye­dül ér­ke­zik a cso­mag­ki­a­dók felé, majd hir­te­len elő­rántja a fegy­ve­rét, és tü­zelni kezd.

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy orvosi rutinműtét megváltoztatta az emberi evolúciót!

Egy ta­nul­má­nya sze­rint annyira ál­ta­lá­nossá vált a csá­szár­met­szés, hogy az ha­tás­sal van az em­beri evo­lú­ci­óra.

Egy ta­nul­má­nya sze­rint annyira ál­ta­lá­nossá vált a csá­szár­met­szés, hogy az ha­tás­sal van az evo­lú­ci­óra.

Magyar kislány jött rá: erre képes egy kutya az Iphone-nal!

Erre képes egy kutya az Iphone-nal!

Ezen biz­to­san el­ájulsz.

Nem néz­tünk ugyan utána, de eddig nem is hal­lot­tunk még arról, hogy bárki is pró­bára tette volna ilyen mód az okos­te­le­fo­nok ujj­le­nyo­mat-ol­va­só­ját. Egy ti­zen­há­rom éves ma­gyar kis­lány igen.

Háborognak a szülők a szexista gyerekjátékon!

Háborognak a szülők a szexista gyerekjátékon!

Nehéz lo­gi­kus ma­gya­rá­za­tot adni arra, hogy egy gye­re­kek­nek szánt mű­anyag lo­vacs­kára miért kell mé­ret­ará­nyos em­beri pé­niszt rakni!

Diétáznál? Ha nekivágsz, ezt soha ne tedd, mert elrontasz mindent

Diétáznál? Ha nekivágsz, ezt soha ne tedd, mert elrontasz mindent

El­szán­tad magad arra, hogy le­dobsz pár kilót? Gra­tu­lá­lunk! Most már csak arra kell fi­gyel­ned, ne rontsd el az egé­szet.

Amikor nem akar kapcsolatot: 10 jel, hogy nem kellesz eléggé!

Amikor nem akar kapcsolatot: 10 jel, hogy nem kellesz eléggé!

Már ran­diz­tok egy ideje, te egyre job­ban kez­desz be­le­ha­ba­rodni, arról vi­szont fo­gal­mad sincs, hogy ő mit akar tőled.

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Repeszt a vízisín ez a hat hónapos kisfiú

Szü­lei sze­rint él­vezi. Nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van.

Szü­lei sze­rint él­vezi. Nem eről­tet­ték. Ap­rócska men­tő­mel­lé­nye van. Ő lehet a re­kor­der.

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés!

Csoda a rekordhidegben: befagyott a magyar vízesés! Elképesztő fotók

A cso­dás lát­vány­ról gyö­nyörű fotók ké­szül­tek. Igazi pompa a der­mesztő hi­deg­ben.

Kiderült: Tévedett a meteorológia, ilyen időjárás lesz tavasszal

Kiderült: Tévedett a meteorológia, ilyen időjárás lesz tavasszal

Vajon kel­le­mes, napos le­vegő vagy hű­vö­sebb idő vár ránk 2017 ta­va­szán?

Vajon kel­le­mes, napos le­vegő vagy hű­vö­sebb idő vár ránk 2017 ta­va­szán?

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Ezekkel az ételekkel állíthatod meg a hajhullást

Eze­ket az éte­le­ket fo­gyaszd rend­sze­re­sen és bú­csút int­hetsz a za­varó, ál­landó haj­hul­lás­nak!

Eze­ket az éte­le­ket fo­gyaszd rend­sze­re­sen és bú­csút int­hetsz a za­varó, ál­landó haj­hul­lás­nak!

Néhány apró trükk és jobban fűt a radiátor!

Néhány apró trükk és jobban fűt a radiátor!

Ezek­kel a trük­kök­kel me­le­gebb lesz a la­kás­ban és még spó­rol­hatsz is.

Ezek­kel a trük­kök­kel me­le­gebb lesz a la­kás­ban és még spó­rol­hatsz is.

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

Csupa gyümölcs bombasztikus joghurttorta

A cso­dá­la­tos torta a ked­ven­ced lesz.

Ez a cso­dá­la­tos meg­je­le­nésű torta azon­nal a ked­ven­ced lesz. Rá­adá­sul nem­csak szép és na­gyon finom, hanem egész­sé­ges is. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­hető.

Álomvacsora diétázóknak: megújult a cukkinifasírt

Álomvacsora diétázóknak: megújult a cukkinifasírt

A tél ked­venc di­é­tás va­cso­rája a ro­po­gós cuk­ki­ni­fa­sírt, fe­ta­sajt­tal és ba­zsa­li­kom­mal.

A tél ked­venc di­é­tás va­cso­rája a ro­po­gós cuk­ki­ni­fa­sírt fe­ta­sajt­tal és ba­zsa­li­kom­mal. A cuk­kini az egyik leg­sok­ol­da­lúbb és leg­egész­sé­ge­sebb di­é­tás zöld­ség. Alig tar­tal­maz szén­hid­rá­tot, rost­tar­talma vi­szont magas.

10 meglepő tény Thaiföldről

10 meglepő tény Thaiföldről

Egy thai­földi uta­zás sokak ba­kancs­lis­tá­ján sze­re­pel, az or­szág cso­dás ten­ger­part­jai, a nyu­ga­ti­tól gyö­ke­re­sen el­térő kul­tú­rája és a ked­ves, mo­soly­gós la­ko­sai miatt.

Egy thai­földi uta­zás sokak ba­kancs­lis­tá­ján sze­re­pel, az or­szág cso­dás ten­ger­part­jai, a nyu­ga­ti­tól gyö­ke­re­sen el­térő kul­tú­rája és a ked­ves, mo­soly­gós la­ko­sai miatt.

Sokkoló felvétel a brutális hidegről! Elképesztő, mit okozott a fagy

Sokkoló felvétel a brutális hidegről! Elképesztő, mit okozott a fagy

Az ext­rém le­hű­lés­ről el­ké­pesztő videó ké­szült. El sem hi­szed, hogy ez Ma­gyar­or­szá­gon tör­tént, nem Szi­bé­ri­á­ban.

Kenj hagymát a szélvédődre, és megdöbbensz, mi történik

Kenj hagymát a szélvédődre, és megdöbbensz, mi történik

Fogj egy fél­be­vá­gott, nyers hagy­mát, és dör­zsöld be vele autód szél­vé­dő­jét. Hogy miért? El­árul­juk.

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Durranásbiztos lett a töltött káposzta! Így csavard fel a tölteléket

Fi­gyelj és lesd el a tit­kot, mitől lesz tö­ké­le­tes a töl­tött ká­posz­tád!

Fi­gyelj és lesd el a tit­kot, most meg­mu­tat­juk, mitől lesz tö­ké­le­tes a töl­tött ká­posz­tád! A leg­na­gyobb titok a meg­fe­lelő töl­te­lék el­ké­szí­té­sé­ben és annak fel­te­ke­ré­sé­ben rej­lik. A le­ve­lekbe ke­rülő töl­te­lék mennyi­sé­gét min­dig iga­zítsd a levél mé­re­té­hez.

Melyik jegyben születtél? Ez a körömlakk a te színed

Melyik jegyben születtél? Ez a körömlakk a te színed

Nem tudsz dön­teni, hogy me­lyik kö­röm­lakk színe illik hoz­zád leg­in­kább? Meg­könnyít­jük a vá­lasz­tást.

Nem tudsz dön­teni, hogy me­lyik kö­röm­lakk színe illik hoz­zád leg­in­kább? Meg­könnyít­jük a vá­lasz­tást.

Rendkívüli időjárást ígérnek januárra! Erre senki sem számított

Rendkívüli időjárást ígérnek januárra! Erre senki sem számított

A 30 napos elő­re­jel­zés sze­rint ja­nu­ár­ban ag­gasztó idő vár­ható az ed­digi át­lag­hoz ké­pest.

A 30 napos elő­re­jel­zés sze­rint ja­nu­ár­ban ag­gasztó idő vár­ható az ed­digi át­lag­hoz ké­pest.

Szuper gyorsan tisztítja meg szervezetedet ez a zöld turmix

Szuper gyorsan tisztítja meg szervezetedet ez a gyömbéres zöld turmix

Sze­ret­néd, ha az ün­nepi trakta után egy ki­csit fel­lé­le­gez­hetne a szer­ve­ze­ted?

Erről ismered fel, hogy ő az igazi

Erről ismered fel, hogy ő az igazi

7 jelet mu­ta­tunk, ami­ből tudni fogod a vá­laszt.

Pár­kap­cso­lat­ban élsz vagy csak ke­re­sed az iga­zit? Újra és újra fel­te­szed ma­gad­nak a kér­dést, hogy vajon ő éle­ted sze­relme? 7 jelet mu­ta­tunk, ami­ből tudni fogod a vá­laszt.

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Brutális hidegben ez mindenképp legyen nálad, ha autóba ülsz

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok!

Vi­gyázz, jön­nek a nagy fa­gyok! Ha au­tó­val in­dulsz útnak, ezek a tár­gyak min­den­kép­pen le­gye­nek nálad, a saját biz­ton­sá­god ér­de­ké­ben!

Te jó ég! Kiderült, minden második fiatal nő ettől a betegségtől szenved

Te jó ég! Kiderült, minden második fiatal nő ettől a betegségtől szenved

Ki­me­rül­tél? Lehet, hogy vas­hi­á­nyod van! Ez a prob­léma a 11-18 éves lá­nyok közel felét érinti.

Erre gondolnak a nők, mielőtt szexelnek egy új férfival

Erre gondolnak a nők, mielőtt szexelnek egy új férfival

Új part­ner­rel ágyba bújni sosem egy­szerű. Tel­je­sen is­me­ret­len hely­zet, fel­fe­de­zet­len te­rü­letre lé­pünk.

Új part­ner­rel ágyba bújni sosem egy­szerű. Tel­je­sen is­me­ret­len hely­zet, fel­fe­de­zet­len te­rü­letre lé­pünk.

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

Eszméletlen, mire képes ez a nő a vaginájával!

A va­gina-fit­ness nagy­asszo­nya sze­rint min­den­ki­nek ja­vulna a sze­xu­á­lis élete, ha rend­sze­re­sen edzené a hü­vely­iz­mait!

Csodát tesz a férfiassággal ez az instant kávé!

Csodát tesz a férfiassággal ez a kávé!

Rá­adá­sul három napon át!

Nem akár­mi­lyen cso­da­kávé ke­rült a pi­acra, és ennek el­ső­sor­ban a férfiak, majd ezt kö­ve­tően a part­ne­reik örül­het­nek. A "cso­da­ital" ugyanis a Viag­ráé­hoz ha­sonló ha­tást vált ki.

Hoppá: Így mosd a fogad és sokkal jobb lesz az erekciód

Hoppá: Így mosd a fogad és sokkal jobb lesz az erekciód

Tartsd a fo­ga­i­dat tisz­tán, így nagy esé­lyed lesz rá, hogy meg­előzd a me­re­ve­dési za­va­ro­kat.

Tartsd a fo­ga­i­dat tisz­tán, így nagy esé­lyed lesz rá, hogy meg­előzd a me­re­ve­dési za­va­ro­kat.

Hoppácska: ezért szórj a kávédba mindig egy csipet sót

Hoppácska: ezért szórj a kávédba mindig egy csipet sót

Kő­táb­lába vé­sett arany­sza­bá­lyok, me­lye­ket min­den ká­vé­ra­jon­gó­nak tud­nia kell.

Kő­táb­lába vé­sett arany­sza­bá­lyok, me­lye­ket min­den ká­vé­ra­jon­gó­nak tud­nia kell.

Tényleg nem viccel az időjárás: Erre számíts a hét végéig

Tényleg nem viccel az időjárás: Erre számíts a hét végéig

Erős fa­gyok vár­nak ránk.

Erős fa­gyok vár­nak ránk a hét má­so­dik fe­lé­ben, szom­bat reg­gel akár -20 fok is lehet!

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

Ezért rakj rendszeresen ecetes törölközőt a csapra

Így min­den zugba be­ha­tol­hatsz!

A rozs­da­men­tes­acél-csap csak tö­ké­le­te­sen csil­lo­góan szép. Zse­ni­á­lis trük­köt mu­ta­tunk, ami­vel a leg­tit­ko­sabb zu­gokba is be­ha­tol­hatsz.

Íme a legnagyobb hiba, amit mosogatás közben mindenki elkövet

Íme a legnagyobb hiba, amit mosogatás közben mindenki elkövet

Mi­lyen hi­bá­kat kö­ve­tünk el mo­so­ga­tás köz­ben?

Egy ku­ta­tás sze­rint nem szá­mít, mi­lyen tiszta vagy, va­ló­színű, hogy a kony­hád sok­kal ko­szo­sabb, mint a für­dő­szo­bád. De mi­lyen hi­bá­kat kö­ve­tünk el mo­so­ga­tás köz­ben?

Hasznos tárgyak utazóknak

Hasznos tárgyak utazóknak

Aki gyak­ran uta­zik, annak az alábbi tár­gyakba ér­de­mes lesz be­ru­ház­nia.

Habár egy kül­földi uta­zás al­kal­má­val a leg­fon­to­sabb kel­lé­künk a sze­mé­lyink vagy az út­le­ve­lünk, il­letve a pénz­tár­cánk, de aki gyak­ran uta­zik, annak az alábbi tár­gyakba is ér­de­mes lesz be­ru­ház­nia.

Elárulták a nők, milyen az igazán tébolyító előjáték

Elárulták a nők, milyen az igazán tébolyító előjáték

Egy kap­cso­lat­ban a kom­mu­ni­ká­ció a ra­gasztó, ami össze­tartja az em­be­re­ket. Akad azon­ban egy másik fon­tos össze­tevő is, ami­nek tö­ké­le­tes­nek kell len­nie.

Lefagyott a szélvédőd? Ezt próbáld ki, és nem késel el többé

Lefagyott a szélvédőd? Ezt próbáld ki, és nem késel el többé

Jön a ke­mény fagy, még­sem kell hosszan já­rat­nod a ko­csid, hogy le­ol­vad­jon a jég az ab­la­kok­ról.

Jön a ke­mény fagy, még­sem kell hosszan já­rat­nod a ko­csid, hogy le­ol­vad­jon a jég az ab­la­kok­ról, sem ke­mény mun­ká­val le­va­kar­gatni a vas­tag ré­te­get róluk.