CÍMKE: 'zuhanás'
FRISS HÍREK

Szörnyű balesetben halt meg a gyakorlatozó katona!

Szörnyű balesetben halt meg a gyakorlatozó katona! - videó

Egy ve­szé­lyes ma­nő­vert gya­ko­rol­tak a li­ba­noni ka­to­nák, ami­nek során el­hunyt az egyik gya­lo­go­suk.

Egy ve­szé­lyes ma­nő­vert gya­ko­rol­tak a li­ba­noni ka­to­nák, ami­nek során el­hunyt az egyik gya­lo­go­suk.

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

A ször­nyű bal­eset­ben a pi­lóta mel­lett egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét. Fel­szál­lás­kor sűrű köd volt.

A ször­nyű bal­eset­ben a pi­lóta mel­lett egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét. Fel­szál­lás­kor sűrű köd volt.

Lezuhant egy repülő, az összes ember meghalt

Lezuhant egy repülő, az összes ember meghalt

A re­pü­lőn három ember, és két kutya uta­zott. A sze­ren­csét­len­sé­get azon­ban csak az egyik állat élte túl.

A re­pü­lőn három ember, és két kutya uta­zott. A sze­ren­csét­len­sé­get azon­ban csak az egyik állat élte túl.

Sokkoló baleset a TV2 műsorában

Sokkoló baleset a TV2 műsorában

Meg­hűlt a vér a Ninja War­rior mű­sor­ve­ze­tő­i­ben, meg­látva a sé­rü­lést.

Meg­hűlt a vér a Ninja War­rior mű­sor­ve­ze­tő­i­ben, ami­kor meg­lát­ták a ver­senyző sé­rü­lé­sét. A szer­tor­nász ver­senyző az utolsó aka­dály­nál le­zu­hant, de akkor még nem érezte a fáj­dal­mat.

Valóra vált rémálom: emberekkel együtt szakadt le a lift

Valóra vált rémálom: emberekkel együtt szakadt le a lift

Egy 30 éves nő és egy 11 éves kis­lány volt a fel­vo­nó­ban, ami­kor az vá­rat­la­nul zu­hanni kez­dett.

Egy 30 éves nő és egy 11 éves kis­lány volt a fel­vo­nó­ban, ami­kor az vá­rat­la­nul zu­hanni kez­dett.

Súlyos balesetet szenvedett Pápai Joci felesége

Súlyos balesetet szenvedett Pápai Joci felesége

Le­zu­hant a lép­csőn az éne­kes neje.

Min­den ere­jére és ki­tar­tá­sára szük­sége lesz az el­kö­vet­kező he­tek­ben az éne­kes­nek. Neje, Anita ugyanis le­zu­hant ott­ho­nuk­ban a lép­csőn.

Pánikoltak az utasok a repülőn, a férfi váratlan dolgot tett

Pánikoltak az utasok a repülőn, a férfi váratlan dolgot tett

Azt hit­ték, meg­hal­nak.

Min­denki azt hitte, hogy meg fog­nak halni, ezért egy sze­rel­mes férfi úgy dön­tött, hogy meg­ra­gadja az utolsó le­he­tő­sé­get.

Szörnyű baleset a plázában: életveszélybe került egy tini

Szörnyű baleset a plázában: életveszélybe került egy tini

A 15 éves fiú a be­vá­sár­ló­köz­pont gya­lo­gos fe­lül­já­ró­já­ról zu­hant a mélybe.

A 15 éves fiú a be­vá­sár­ló­köz­pont gya­lo­gos fe­lül­já­ró­já­ról zu­hant a mélybe.

Agyonütött a firenzei templom köve egy spanyol turistát

Agyonütött a firenzei templom köve egy spanyol turistát

Har­minc méter ma­gas­ból zu­hant le egy fi­ren­zei ba­zi­lika egyik osz­lop­fő­jé­nek a köve

Har­minc méter ma­gas­ból zu­hant le egy fi­ren­zei ba­zi­lika egyik osz­lop­fő­jé­nek a köve

Sikoltozott a személyzet, pánik tört ki a repülőn

Sikoltozott a személyzet, pánik tört ki a repülőn

Auszt­rá­li­á­ban szállt fel a gép.

Egy Auszt­rá­li­á­ból in­duló re­pülő ke­rült ha­tal­mas bajba va­sár­nap, csak­nem más­fél száz utas­sal a fe­dél­ze­tén.

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

A fi­a­tal lány tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött zu­hant le.

A fi­a­tal lány a lon­doni épü­let­ben tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött zu­hant le több méter ma­gas­ról.

Súlyos baleset a parlamentnél: a tetőről zuhant le egy férfi

Súlyos baleset a parlamentnél: a tetőről zuhant le egy férfi

Az 57 éves férfi az óvá­ros­ban szen­ve­dett bal­ese­tet szerda dél­előtt.

Az 57 éves férfi az óvá­ros­ban szen­ve­dett bal­ese­tet szerda dél­előtt.

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

A re­pü­lő­gé­pen három ember uta­zott, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént. A kör­nyék­be­liek egy ha­tal­mas rob­ba­nást hal­lot­tak.

A re­pü­lő­gé­pen három ember uta­zott, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént. A kör­nyék­be­liek egy ha­tal­mas rob­ba­nást hal­lot­tak.

Óriási készültség: utasok szeme láttára csapódott földbe egy repülőgép

Óriási készültség: utasok szeme láttára csapódott földbe egy repülőgép

A gépen tűz ütött ki a be­csa­pó­dás után, ki­lo­mé­te­rek­kel odébb is le­he­tett látni a füst­fel­hőt.

Brutális balesetet nézett végig a reptér: földbe csapódott egy gép

Brutális balesetet nézett végig a reptér: földbe csapódott egy gép

A re­pü­lő­gép már lan­dolni ké­szült, ami­kor lán­gok csap­tak fel rajta, ez­után csa­pó­dott a földbe.

Több mint 70 méteres zuhanást élt túl a motoros - videó

Több mint 70 méteres zuhanást élt túl a motoros - videó

A fején lévő ka­mera rög­zí­tette.

A fe­jére rög­zí­tett ka­me­rá­val végig vi­de­ózta a ször­nyű bal­ese­tet. Végig azt hitte, hogy meg fog halni.

Rubint Réka végignézte, ahogy lánya 4000 métert zuhan

Rubint Réka végignézte, ahogy lánya 4000 métert zuhan

Kü­lön­le­ges szü­li­napi aján­dé­kot ka­pott idén Lara a szü­le­i­től. Zu­hant és le­be­gett egy szél­csa­tor­ná­ban, mind­ezt ba­rát­nő­i­vel!

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

A kis­ku­tya ha­lálra volt ré­mülve, ami­kor rá­ta­lál­tak. Nyolc mé­tert zu­hant...

A kis­ku­tya ha­lálra volt ré­mülve, ami­kor rá­ta­lál­tak. A négy­lábú nyolc mé­tert zu­hant...

Tragédia: métereket zuhant a magyar testnevelő tanárnő, ez mentette meg

Tragédia: métereket zuhant a magyar testnevelő tanárnő, ez mentette meg az életét

Sem­mire sem em­lék­szik, pedig csak haj­szá­lon múlt az élete annak a test­ne­velő ta­nár­nő­nek, aki 30 mé­tert zu­hant egy szik­lá­ról.

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Döb­be­ne­tes je­le­net.

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a Mönc­heng­lad­bach-Cel­tic meccsen. Egy druk­ker meg­pró­bált kö­té­len lej­jebb eresz­kedni.

Lesújtó: életveszélyben van a nő, aki kizuhant a debreceni kórház ablakán

Lesújtó: életveszélyben van a nő, aki kizuhant a debreceni kórház ablakán

Hat eme­le­tet zu­hant...

A kö­zép­korú asszony a ha­to­dik eme­let­ről esett ki! Ál­la­pota kri­ti­kus...

Nyolc méter mély kútba zuhant bele Molli

Nyolc méter mély kútba zuhant bele Molli

A tűz­ol­tók men­tet­ték ki a kút­ból. Napok óta hiába ke­res­ték gaz­dái az el­tűnt ku­tyust...

A tűz­ol­tók men­tet­ték ki a kút­ból. Napok óta hiába ke­res­ték gaz­dái az el­tűnt ku­tyust...

Túlélte a 7 emelet zuhanást, de az igazi veszély ezután várt rá

Túlélte a 7 emelet zuhanást, de az igazi veszély ezután várt rá

Cso­dát em­le­get­nek...

Cso­dát em­le­get­nek, mert ilyen ese­tet még senki nem úszott meg élve. Az biz­tos, hogy aki­vel ez tör­tént, nem vá­gyik ha­sonló ka­landra.

Kizuhant az ablakon a komlói nő, akit párja bezárt a lakásba!

Kizuhant az ablakon a komlói nő, akit párja bezárt a lakásba!

Meg­csú­szott és a mélybe zu­hant...

A két­ség­be­esett asszony a lakás spájz­ab­la­kán ke­resz­tül pró­bált sza­ba­dulni. Ki­má­szott a pár­kányra, ám meg­csú­szott és a mélybe zu­hant...

Hihetetlen balesetet úszott meg a férfi

Hihetetlen balesetet úszott meg a férfi

Ki­lenc eme­let ma­gas­ról ló­gott le a ko­csija, nem sokon mú­lott a ka­taszt­rófa. Cso­dá­val ha­tá­ros a meg­me­ne­kü­lése, fék he­lyett a gáz­pe­dált nyomta.

Ki­lenc eme­let ma­gas­ról ló­gott le a ko­csija, nem sokon mú­lott a ka­taszt­rófa. Cso­dá­val ha­tá­ros a meg­me­ne­kü­lése, fék he­lyett a gáz­pe­dált nyomta.

Rejtélyes balesetet szenvedett a focista, nyomoz a rendőrség

Rejtélyes balesetet szenvedett a focista, nyomoz a rendőrség

Le­zu­hant egy diszkó ga­lé­ri­á­já­ról a Bun­des­liga-lé­giós. Lehet, hogy le­lök­ték a ma­gas­ból Sti­eber Zoli cim­bo­rá­ját?

Le­zu­hant egy diszkó ga­lé­ri­á­já­ról a Bun­des­liga-lé­giós. Sú­lyos a sé­rü­lés, az esés oka ki­de­rí­tet­len. Lehet, hogy le­lök­ték a ma­gas­ból?

Kizuhant a másodikról a 2 éves gyerek, karcolásokkal megúszta

Kizuhant a másodikról a 2 éves gyerek, karcolásokkal megúszta

A fel­vé­telt meg­nézve szinte hi­he­tet­len, hogy a két­éves kis­lány né­hány hor­zso­lás­sal meg­úszta a zu­ha­nást.

Hős járókelő próbálta elkapni a 11. emeletről kizuhant lányt - videó

Hős járókelő próbálta elkapni a 11. emeletről kizuhant lányt - videó

Kí­ná­ban egy férfi az ét­te­rem­ből ki­jö­vet hal­lotta meg a lány se­gély­ki­ál­tá­sát, aki egy ti­zen­egye­dik eme­leti ab­lak­ban ló­gott.

Lezuhant egy utasszállító gép Dél-Oroszországban

Lezuhant egy utasszállító gép Dél-Oroszországban

Le­zu­hant le­szál­lás köz­ben egy utas­szál­lító re­pü­lő­gép Rosz­tov-na-Donu re­pü­lő­te­rén, a fe­dél­ze­ten utazó 61 ember éle­tét vesz­tette.

Le­zu­hant le­szál­lás köz­ben egy utas­szál­lító re­pü­lő­gép Rosz­tov-na-Donu re­pü­lő­te­rén, a fe­dél­ze­ten utazó 61 ember éle­tét vesz­tette.

A kutya nyomban utánaugrott mélybe zuhanó gazdájának, nem tétovázott

A kutya nyomban utánaugrott mélybe zuhanó gazdájának, nem tétovázott

Egy pil­la­nat­nyi ké­tel­ke­dés sem lát­szik a hű­sé­ges ál­la­ton.

Egy pil­la­nat­nyi ké­tel­ke­dés sem lát­szik a hű­sé­ges ál­la­ton. Fe­gyel­me­zet­ten kö­vette gaz­dá­ját!

Zuhanás közben mentette meg fia életét az ejtőernyős apa

Zuhanás közben mentette meg fia életét az ejtőernyős apa - videó

A fiú el­veszt­hette az esz­mé­le­tét ugrás köz­ben. Sze­ren­csére ott volt az apja is.

A fiú el­veszt­hette az esz­mé­le­tét ugrás köz­ben, de sze­ren­csére az apja közel tu­dott menni hozzá.

Magánál van, de mesterségesen táplálják Szacsvay László feleségét

Magánál van, de mesterségesen táplálják Szacsvay László feleségét

A szí­nész fe­le­sé­gé­nek tu­data tiszta, de még min­dig rémes ál­la­pot­ban van.

Szacsvay felesége továbbra is életveszélyben!

Szacsvay felesége továbbra is életveszélyben!

To­vábbra is vál­sá­gos ál­la­pot­ban van.

To­vábbra is vál­sá­gos ál­la­pot­ban van Szacs­vay László fe­le­sége. Cla­u­dia asszony máig tisz­tá­zat­lan okból ki­zu­hant saját ott­ho­nuk ab­la­kán, közel 15 méter ma­gas­ról.

Fehérneműben zuhant az utcára Szacsvay László felesége

Fehérneműben zuhant az utcára Szacsvay László felesége

Egy szem­tanú sze­rint Szacs­vay László fe­le­sége fe­hér­ne­mű­ben zu­hant négy eme­le­tet.

Mégis meghalt a debreceni panelból kizuhant férfi

Mégis meghalt a debreceni panelból kizuhant férfi

Cso­dás meg­me­ne­kü­lés­nek tűnt.

Cso­dás meg­me­ne­kü­lés­nek tűnt, hogy a kedd éjjel több­eme­let­nyi ma­gas­ság­ból ki­zu­hant férfi élet­ben ma­radt. Saj­nos a kór­ház­ban mégis be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Óriásit perecelt a futballszövetség elnöke

Óriásit perecelt a futballszövetség idős elnöke

Le­zu­hant az emel­vény­ről, és a vál­lára esett az auszt­rál baj­noki fi­nálé díj­át­adá­sán a lab­da­rúgó-szö­vet­ség 84 éves el­nöke. Frank Lowy ezzel el­hap­polta a show-t a fő­sze­rep­lők­től.

Le­zu­hant az emel­vény­ről, és a vál­lára esett az auszt­rál baj­noki fi­nálé díj­át­adá­sán a lab­da­rúgó-szö­vet­ség 84 éves el­nöke. A kon­ti­nens­nyi szi­get­or­szág fo­ci­ve­zére, Frank Lowy ezzel el­hap­polta a show-t a fő­sze­rep­lők­től.