CÍMKE: 'zuhanás'

Kikerült egy felvétel a tegnapi tragikus légi katasztrófáról!

Kikerült egy felvétel a tegnapi tragikus légi katasztrófáról!

Egy bra­zil re­pülő csa­pó­dott bele a földbe a re­pü­lő­tér kö­ze­lé­ben. A pi­lóta egy­ből ször­nyet­halt.

Videó készült a Siklónál mélybe zuhant gyerek mentéséről

Videó készült a Siklónál mélybe zuhant gyerek mentéséről

Egy gyer­mek zu­hant a mélybe a Budai Vár­ról, az I. ke­rü­leti Clark Ádám tér­nél.

FRISS HÍREK

Háromemeletnyi zuhanást élt túl a pécsi nő

Háromemeletnyi zuhanást élt túl a pécsi nő

Nyo­mo­rék­ként is sze­ret­tek majd? - kér­dezte sze­ret­te­i­től Mikó Ale­xandra, akit ab­lak­pu­co­lás köz­ben ért a baj.

Nyo­mo­rék­ként is sze­ret­tek majd? - kér­dezte sze­ret­te­i­től Mikó Ale­xandra, akit ab­lak­pu­co­lás köz­ben ért a baj.

Harmadikról zuhant a mélybe, soha nem áll lábra Szandra

Harmadikról zuhant a mélybe, soha nem áll lábra Szandra

A Ri­post­nak meg­szó­lalt a 25 éves Mikó Ale­xandra húga, aki el­mondta: bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

A Ri­post­nak meg­szó­lalt a 25 éves Mikó Ale­xandra húga, aki el­mondta: bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént a csa­lád­juk­kal.

Most közölték a hírt: lezuhant egy újabb helikopter, nincs túlélő

Most közölték a hírt: lezuhant egy újabb helikopter, nincs túlélő

Egye­lőre senki sem tudja, hogy mi okozta a szom­bati tra­gé­diát.

Egye­lőre senki sem tudja, hogy mi okozta a szom­bati tra­gé­diát.

Most jött: lezuhant egy kisrepülő, mindenki meghalt

Most jött: lezuhant egy kisrepülő, mindenki meghalt

Fon­tos fel­adata lett volna.

A re­pü­lő­nek fon­tos fel­adata lett volna, ere­de­ti­leg egy se­gít­ségre szo­ruló em­bert jut­ta­tott volna el a kór­házba.

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

Fordulat a pénteken lezuhant utasszállító ügyében

A bal­eset­ben az ed­digi ada­tok sze­rint 110 ember halt meg és csak 3-an élték túl a ka­taszt­ró­fát.

A bal­eset­ben az ed­digi ada­tok sze­rint 110 ember halt meg és csak 3-an élték túl a ka­taszt­ró­fát.

Megfagyott a levegő, a közönség előtt zuhant mélybe a művész

Megfagyott a levegő, a közönség előtt zuhant mélybe a művész

Az eset a cir­kusz­ban tör­tént.

A cir­kusz­ban dol­gozó kö­tél­tán­cos a nézők szeme lát­tára szen­ve­dett bal­ese­tet.

Rejtélyes tragédia, több emeletet zuhant az ismert focista

Rejtélyes tragédia, több emeletet zuhant az ismert focista

Egész Spa­nyol­or­szág ta­lál­gat.

Egész Spa­nyol­or­szág ta­lál­gat: ön­gyil­kos­sá­got akart el­kö­vetni a ko­rábbi ko­lozs­vári lé­giós, vagy vé­let­len bal­eset volt?

Borzalom, több méter zuhanás után a szikláknak csapódott a turista teste

Borzalom, több méter zuhanás után a szikláknak csapódott a turista teste

A brit tu­ris­tá­nak több csontja is össze­tört.

A brit tu­ris­tá­nak több csontja is össze­tört, mi­u­tán élete koc­káz­ta­tá­sá­val akart szelfizni.

Fegyveresek térítettek el egy helikoptert, súlyos tragédia lett a vége! - videó

Fegyveresek térítettek el egy helikoptert, súlyos tragédia lett a vége!

Egy vá­ros­néző he­li­kop­ter volt a bű­nö­zők cél­pontja,

Egy vá­ros­néző he­li­kop­ter volt a bű­nö­zők cél­pontja, ami végül a földbe csa­pó­dott.

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Elképesztő, 12 métert zuhant ez a nagytestű kutya Siófoknál - Fotóval

Nagy­testű kutya zu­hant egy 12 mé­te­res kútba a Sió­fok­hoz kö­zeli Sió­ju­ton. Az ál­la­tot a hi­va­tá­sos tűz­ol­tók men­tet­ték ki.

Lesújtotta a hír a dévai lakótelepet: kizuhant egy kislány a nyolcadikról

Lesújtotta a hír a dévai lakótelepet: kizuhant egy kislány a nyolcadikról

A gye­re­ket a kór­házba ve­zető úton pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de hiába.

A gye­re­ket a kór­házba ve­zető úton pró­bál­ták új­ra­élesz­teni, de hiába.

Szörnyű balesetben halt meg a gyakorlatozó katona! - videó

Szörnyű balesetben halt meg a gyakorlatozó katona! - videó

Egy ve­szé­lyes ma­nő­vert gya­ko­rol­tak a li­ba­noni ka­to­nák.

Egy ve­szé­lyes ma­nő­vert gya­ko­rol­tak a li­ba­noni ka­to­nák, ami­nek során el­hunyt az egyik gya­lo­go­suk.

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

Lezuhant egy repülő, mindenki meghalt a karácsonyi járaton

A ször­nyű bal­eset­ben a pi­lóta mel­lett egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét. Fel­szál­lás­kor sűrű köd volt.

A ször­nyű bal­eset­ben a pi­lóta mel­lett egy tel­jes csa­lád vesz­tette éle­tét. Fel­szál­lás­kor sűrű köd volt.

Lezuhant egy repülő, az összes ember meghalt

Lezuhant egy repülő, az összes ember meghalt

A re­pü­lőn három ember uta­zott.

A re­pü­lőn három ember, és két kutya uta­zott. A sze­ren­csét­len­sé­get azon­ban csak az egyik állat élte túl.

Sokkoló baleset a TV2 műsorában

Sokkoló baleset a TV2 műsorában

Meg­hűlt a vér a Ninja War­rior mű­sor­ve­ze­tő­i­ben, meg­látva a sé­rü­lést.

Meg­hűlt a vér a Ninja War­rior mű­sor­ve­ze­tő­i­ben, ami­kor meg­lát­ták a ver­senyző sé­rü­lé­sét. A szer­tor­nász ver­senyző az utolsó aka­dály­nál le­zu­hant, de akkor még nem érezte a fáj­dal­mat.

Valóra vált rémálom: emberekkel együtt szakadt le a lift

Valóra vált rémálom: emberekkel együtt szakadt le a lift

A fel­vonó vá­rat­la­nul zu­hanni kez­dett.

Egy 30 éves nő és egy 11 éves kis­lány volt a fel­vo­nó­ban, ami­kor az vá­rat­la­nul zu­hanni kez­dett.

Agyonütött a firenzei templom köve egy spanyol turistát

Agyonütött a firenzei templom köve egy spanyol turistát

Har­minc méter ma­gas­ból zu­hant le

Har­minc méter ma­gas­ból zu­hant le egy fi­ren­zei ba­zi­lika egyik osz­lop­fő­jé­nek a köve, ami sze­ren­csét­len módon egy spa­nyol tu­rista fején lan­dolt...

Szörnyű baleset a plázában: életveszélybe került egy tini

Szörnyű baleset a plázában: életveszélybe került egy tini

A 15 éves fiú a be­vá­sár­ló­köz­pont gya­lo­gos fe­lül­já­ró­já­ról zu­hant a mélybe.

A 15 éves fiú a be­vá­sár­ló­köz­pont gya­lo­gos fe­lül­já­ró­já­ról zu­hant a mélybe.

Súlyos balesetet szenvedett Pápai Joci felesége

Súlyos balesetet szenvedett Pápai Joci felesége

Le­zu­hant a lép­csőn az éne­kes neje.

Min­den ere­jére és ki­tar­tá­sára szük­sége lesz az el­kö­vet­kező he­tek­ben az éne­kes­nek. Neje, Anita ugyanis le­zu­hant ott­ho­nuk­ban a lép­csőn.

Pánikoltak az utasok a repülőn, a férfi váratlan dolgot tett

Pánikoltak az utasok a repülőn, a férfi váratlan dolgot tett

Azt hit­ték, meg­hal­nak.

Min­denki azt hitte, hogy meg fog­nak halni, ezért egy sze­rel­mes férfi úgy dön­tött, hogy meg­ra­gadja az utolsó le­he­tő­sé­get.

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

Családja jelentette be: ez a gyönyörű lány halt meg a székesegyházban

A fi­a­tal lány tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött zu­hant le.

A fi­a­tal lány a lon­doni épü­let­ben tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött zu­hant le több méter ma­gas­ról.

Sikoltozott a személyzet, pánik tört ki a repülőn

Sikoltozott a személyzet, pánik tört ki a repülőn

Egy Auszt­rá­li­á­ból in­duló re­pülő ke­rült ha­tal­mas bajba va­sár­nap, csak­nem más­fél száz utas­sal a fe­dél­ze­tén.

Egy Auszt­rá­li­á­ból in­duló re­pülő ke­rült ha­tal­mas bajba va­sár­nap, csak­nem más­fél száz utas­sal a fe­dél­ze­tén.

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

Most kaptuk a hírt: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

A re­pü­lő­gé­pen három ember uta­zott.

A re­pü­lő­gé­pen három ember uta­zott, ami­kor a tra­gé­dia tör­tént. A kör­nyék­be­liek egy ha­tal­mas rob­ba­nást hal­lot­tak.

Részleteket árult el a férfi, aki elkapta a zuhanó kisbabát a csabai plázában

Részleteket árult el a férfi, aki elkapta a zuhanó kisbabát a csabai plázában

A ti­zenöt hó­na­pos fi­úcska éppen egy a föld­szin­ten ká­vézó férfire pottyant...

A ti­zenöt hó­na­pos fi­úcska éppen egy a föld­szin­ten ká­vézó férfire pottyant...

Több mint 70 méteres zuhanást élt túl a motoros - videó

Több mint 70 méteres zuhanást élt túl a motoros - videó

A fején lévő ka­mera rög­zí­tette.

A fe­jére rög­zí­tett ka­me­rá­val végig vi­de­ózta a ször­nyű bal­ese­tet. Végig azt hitte, hogy meg fog halni.

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

Szívszorító: több métert zuhant egy kutya, a mélyben találtak rá

A kis­ku­tya ha­lálra volt ré­mülve, ami­kor rá­ta­lál­tak. Nyolc mé­tert zu­hant...

Brutális balesetet nézett végig a reptér: földbe csapódott egy gép

Brutális balesetet nézett végig a reptér: földbe csapódott egy gép

A re­pü­lő­gép már lan­dolni ké­szült, ami­kor lán­gok csap­tak fel rajta.

A re­pü­lő­gép már lan­dolni ké­szült, ami­kor lán­gok csap­tak fel rajta, ez­után csa­pó­dott a földbe.

Tragédia: métereket zuhant a magyar testnevelő tanárnő, ez mentette meg az életét

Tragédia: métereket zuhant a magyar testnevelő tanárnő, ez mentette meg az életét

Sem­mire sem em­lék­szik a nő.

Sem­mire sem em­lék­szik, pedig csak haj­szá­lon múlt az élete annak a test­ne­velő ta­nár­nő­nek, aki 30 mé­tert zu­hant egy szik­lá­ról.

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Mászni akart, lezuhant a lelátóról a drukker

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a Mönc­heng­lad­bach-Cel­tic meccsen. Egy druk­ker meg­pró­bált kö­té­len lej­jebb eresz­kedni.

Döb­be­ne­tes je­le­net ját­szó­dott le a Mönc­heng­lad­bach-Cel­tic meccsen. Egy druk­ker meg­pró­bált kö­té­len lej­jebb eresz­kedni.

Rubint Réka végignézte, ahogy lánya 4000 métert zuhan

Rubint Réka végignézte, ahogy lánya 4000 métert zuhan

Kü­lön­le­ges szü­li­napi aján­dé­kot ka­pott idén Lara a szü­le­i­től. Zu­hant és le­be­gett egy szél­csa­tor­ná­ban, mind­ezt ba­rát­nő­i­vel!

Csodálatos menekülés! Nyolc méteres kútból hozták ki a kutyust

Csodálatos menekülés! Nyolc méteres kútból hozták ki a kutyust

Mol­lit a tűz­ol­tók men­tet­ték ki a kút­ból. Napok óta hiába ke­res­ték...

Rejtélyes balesetet szenvedett a focista, nyomoz a rendőrség

Rejtélyes balesetet szenvedett a focista, nyomoz a rendőrség

Le­lök­ték a ma­gas­ból a lé­gi­óst?

Le­zu­hant egy diszkó ga­lé­ri­á­já­ról a Bun­des­liga-lé­giós. Sú­lyos a sé­rü­lés, az esés oka pedig még ki­de­rí­tet­len. Lehet, hogy le­lök­ték a ma­gas­ból Sti­eber cim­bo­rá­ját?

Hihetetlen balesetet úszott meg a férfi

Hihetetlen balesetet úszott meg a férfi

Ki­lenc eme­let ma­gas­ról ló­gott le a ko­csija, nem sokon mú­lott a ka­taszt­rófa. El­té­vesz­tette a pe­dá­lo­kat, fék he­lyett a gázt nyomta.

Ki­lenc eme­let ma­gas­ról ló­gott le a ko­csija, nem sokon mú­lott a ka­taszt­rófa. El­té­vesz­tette a pe­dá­lo­kat, fék he­lyett a gázt nyomta.

Túlélte a 7 emelet zuhanást, de az igazi veszély ezután várt rá

Túlélte a 7 emelet zuhanást, de az igazi veszély ezután várt rá

Iyen ese­tet még senki nem úszott meg élve. Aki­vel ez tör­tént, nem vá­gyik ha­sonló ka­landra.

Az biz­tos, hogy aki­vel ez tör­tént, nem vá­gyik ha­sonló ka­landra.

Kizuhant az ablakon a komlói nő, akit párja bezárt a lakásba!

Kizuhant az ablakon a komlói nő, akit párja bezárt a lakásba!

A kétségbeesett asszony a lakás spájzablakán keresztül próbált szabadulni, ám megcsúszott...

A kétségbeesett asszony a lakás spájzablakán keresztül próbált szabadulni, ám megcsúszott...

Lezuhant egy utasszállító gép Dél-Oroszországban

Lezuhant egy utasszállító gép Dél-Oroszországban

Le­zu­hant le­szál­lás köz­ben egy utas­szál­lító re­pü­lő­gép Rosz­tov-na-Donu re­pü­lő­te­rén.

Le­zu­hant le­szál­lás köz­ben egy utas­szál­lító re­pü­lő­gép Rosz­tov-na-Donu re­pü­lő­te­rén, a fe­dél­ze­ten utazó 61 ember éle­tét vesz­tette.

Kizuhant a másodikról a 2 éves gyerek, karcolásokkal megúszta

Kizuhant a másodikról a 2 éves gyerek, karcolásokkal megúszta

A 14 hó­na­pos gye­rek ki­má­szott az ágy­ból és a zeb­rára zu­hant arc­cal előre.

A 14 hó­na­pos gye­rek ki­má­szott az ágy­ból és a zeb­rára zu­hant arc­cal előre.

A kutya nyomban utánaugrott mélybe zuhanó gazdájának, nem tétovázott

A kutya nyomban utánaugrott mélybe zuhanó gazdájának, nem tétovázott

Egy pil­la­nat­nyi ké­tel­ke­dés sem lát­szik a hű­sé­ges ál­la­ton. Fe­gyel­me­zet­ten kö­vette gaz­dá­ját!

Zuhanás közben mentette meg fia életét az ejtőernyős apa

Zuhanás közben mentette meg fia életét az ejtőernyős apa - videó

A fiú va­la­mi­ért el­veszt­hette az esz­mé­le­tét ugrás köz­ben, de sze­ren­csére az apja közel tu­dott menni hozzá.

Hős járókelő próbálta elkapni a 11. emeletről kizuhant lányt - videó

Hős járókelő próbálta elkapni a 11. emeletről kizuhant lányt - videó

Az ese­tet fel­vette egy ipari ka­mera. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Kí­ná­ban egy férfi az ét­te­rem­ből ki­jö­vet hal­lotta meg a lány se­gély­ki­ál­tá­sát, aki egy ti­zen­egye­dik eme­leti ab­lak­ban ló­gott. Mi­u­tán zu­hanni kez­dett, a hős já­ró­kelő oda­ug­rott, hogy el­kapja. Az ese­tet fel­vette egy ipari ka­mera. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

Szacsvay felesége továbbra is életveszélyben!

Szacsvay felesége továbbra is életveszélyben!

To­vábbra is vál­sá­gos ál­la­pot­ban van Szacs­vay László fe­le­sége.

Fehérneműben zuhant az utcára Szacsvay László felesége

Fehérneműben zuhant az utcára Szacsvay László felesége

Egy szem­tanú sze­rint Szacs­vay László fe­le­sége fe­hér­ne­mű­ben zu­hant négy eme­le­tet.

Nem ér nevetni! Óriásit perecelt a futballszövetség idős elnöke

Nem ér nevetni! Óriásit perecelt a futballszövetség idős elnöke

Le­zu­hant az emel­vény­ről, és a vál­lára esett az auszt­rál baj­noki fi­nálé díj­át­adá­sán a fut­ball­szö­vet­ség 84 éves el­nöke. A kon­ti­nens­nyi szi­get­or­szág fo­ci­ve­zére, Frank Lowy ezzel el­hap­polta a show-t a fő­sze­rep­lők­től.

Le­zu­hant az emel­vény­ről az auszt­rál baj­noki fi­nálé díj­át­adá­sán a helyi lab­da­rú­gás 84 éves ve­ze­tője.