CÍMKE: 'zugló'

Óriási siker: magyar focistát tesztelt a világhírű csapat

Óriási siker: magyar focistát tesztelt a világhírű csapat

Hor­váth Pet­rát az öt­szö­rös női BL-győz­tes Olym­pi­que Lyon hívta pró­ba­já­tékra.

Hor­váth Pet­rát az öt­szö­rös női BL-győz­tes Olym­pi­que Lyon hívta pró­ba­já­tékra. A fran­cia sztár­csa­pat vissza­várja a 10 éves já­té­kost.

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Razziáztak a pesti szülők a köztéri drogosok miatt - elkísértük őket

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek az ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők­ből.

Ele­gük lett a zug­lói szü­lők­nek a bó­dult, ön­kí­vü­leti ál­la­pot­ban utcán fet­ren­gők lát­vá­nyá­ból.

Így tisztítják meg Budapestet a zombi drogosoktól

Így tisztítják meg Budapestet a zombi drogosoktól

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban is: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt.

So­ro­za­tos raz­ziát tart a rend­őr­ség Kő­bá­nyán és Zug­ló­ban is: egy hét alatt 67 em­bert fog­tak el ká­bí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­ese­tek miatt.

Zugló is lépett: bejelentésünk alapján lekaszáltatják a parlagfüvet

Zugló is lépett: bejelentésünk alapján lekaszáltatják a parlagfüvet

La­punk be­ad­vá­nyá­nak kö­szön­he­tően a zug­lói jegyző nö­vény­vé­delmi el­já­rást in­dí­tott egy te­lek­tu­laj­do­nos ellen!

Lerohanták a rendőrök a zuglói házat, durva, amit ott találtak

Lerohanták a rendőrök a zuglói házat, durva, amit ott találtak

A dí­lert az M3-as au­tó­pá­lya ki­ve­zető sza­ka­szán rán­gat­ták ki a ko­csi­já­ból.

A dí­lert az M3-as au­tó­pá­lya ki­ve­zető sza­ka­szán rán­gat­ták ki a ko­csi­já­ból.

Rémisztő, ami a zuglói nővel történt az utcán - hátulról terítették le

Rémisztő, ami a zuglói nővel történt az utcán - hátulról terítették le

A meg­rázó eset­ről videó is ké­szült.

A rend­őr­ség se­gít­sé­get kér a ve­szé­lyes alak kézre ke­rí­té­sé­hez. A meg­rázó eset­ről videó is ké­szült.

Botrány, vallásos mesével csalt ki milliókat egy nénitől a pesti férfi

Botrány, vallásos mesével csalt ki milliókat egy nénitől a pesti férfi

A férfi elő­ször el­érte, hogy a nő kész­pénzre váltsa az összes va­gyo­nát.

A férfi elő­ször el­érte, hogy a nő kész­pénzre váltsa az összes va­gyo­nát.

Karácsony Gergely nem áll a Soros-terv útjába

Karácsony Gergely nem áll a Soros-terv útjába

Mig­ráns­ba­rát ja­vas­la­tok szü­let­nek a Ka­rá­csony által ve­ze­tett zug­lói ön­kor­mány­zat­nál - kö­zölte Budai Gyula, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

Mig­ráns­ba­rát ja­vas­la­tok szü­let­nek a Ka­rá­csony által ve­ze­tett zug­lói ön­kor­mány­zat­nál - kö­zölte Budai Gyula, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Nem hiszed el, hol lesz az új nyócker

Új he­lyen ver­nek ta­nyát a bel­vá­ros­ból ki­szo­ruló dro­go­sok.

Új vá­ros­rész­ben ver­nek ta­nyát a he­te­dik és nyol­ca­dik ke­rü­let­ből ki­szo­ruló dro­go­sok, pros­ti­tu­ál­tak és ké­re­ge­tők. Be­jár­tuk azo­kat a he­lye­ket, ahová jobb, ha tisz­tes­sé­ges ember be sem teszi a lábát.

Szörnyű karambol, gyalogosokat gázoltak Zuglóban - Fotók

Szörnyű karambol, gyalogosokat gázoltak Zuglóban - Fotók

Több mentő és rend­őr­autó ér­ke­zett a sé­rül­tek­hez. A hely­szí­ne­lés je­len­leg is zaj­lik.

Megbánta, fájdalmas vallomást tett a zuglói kokainos gázoló

Megbánta, fájdalmas vallomást tett a zuglói kokainos gázoló

A fi­a­tal nő el­is­merte, hogy fo­gyasz­tott ko­ka­int a bal­eset nap­ján, de azt ta­gadja, hogy a gá­zo­lás előtt dro­go­zott volna.

A fi­a­tal nő el­is­merte, hogy fo­gyasz­tott ko­ka­int a bal­eset nap­ján, de azt ta­gadja, hogy a gá­zo­lás előtt dro­go­zott volna.

Káosz az utakon, lezárások többfelé
a belvárosban

Káosz az utakon, lezárások többfelé
a belvárosban

Négy fő­vá­rosi ke­rü­let­ben is út­le­zá­rá­sok ne­he­zí­tik a köz­le­ke­dést. Nem árt az új­ra­ter­ve­zés az I., a III., az V. és a XIV. ke­rü­let­ben.

Négy fő­vá­rosi ke­rü­let­ben is út­le­zá­rá­sok ne­he­zí­tik a köz­le­ke­dést. Nem árt az új­ra­ter­ve­zés az I., a III., az V. és a XIV. ke­rü­let­ben.

Dráma Zuglóban: életveszélybe került egy férfi az uszodában

Dráma Zuglóban: életveszélybe került egy férfi az uszodában

A BVSC úszó­mes­te­rei vi­szont résen vol­tak, és si­ke­rült meg­aka­dá­lyoz­niuk a tra­gé­diát.

A BVSC úszó­mes­te­rei vi­szont résen vol­tak, és si­ke­rült meg­aka­dá­lyoz­niuk a tra­gé­diát.

Fordulat a kokainos gázoló ügyében: ez vár most rá

Fordulat a kokainos gázoló ügyében: ez vár most rá

Ha­lálra gá­zolt egy 85 éves férfit.

T. Petra Klára ha­lálra gá­zolt egy 85 éves férfit Zug­ló­ban, majd se­gít­ség­nyúj­tás nél­kül to­vább­haj­tott - mint ki­de­rült, ve­ze­tés előtt ko­ka­i­no­zott.

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Felháborító: milliókat kaszálhatott a csalással vádolt zuglói nő

Bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie tet­te­i­ért a csaló nőnek. A Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­ság tár­gyalja majd az ügyét.

Villámcsapás: egy zuglói nőt kórházba kellett vinni!

Villámcsapás: egy zuglói nő kórházban!

Ro­ham­mentő vitte el.

Nyu­gat felől szinte a fél or­szá­got le­ta­rolta a ha­tal­mas vihar, jég­eső­vel, erős szél­lel, özön­víz­szerű eső­vel ér­ke­zett. Volt, ahol fákat csa­vart ki, volt, ahol fél­mé­te­res víz gyűlt össze.

Váratlan fordulat a kokainos gázoló ügyében!

Váratlan fordulat a kokainos gázoló ügyében!

Egy 85 éves férfit gá­zolt ha­lálra.

T. Petra Klára egy 85 éves férfit gá­zolt ha­lálra, majd szép­ség­sza­lonba ment. Most a bí­ró­ság meg­lepő dön­tés ho­zott ügyé­ben.

Folytatódik a pesti csaló botránya!

Folytatódik a pesti csaló botránya!

Össze­gyűl­tek a be­csa­pott em­be­rek! Ká­ro­sul­tak gyűl­tek össze Zug­ló­ban, hogy újabb fel­je­len­té­se­ket te­gye­nek a csaló ellen.

Össze­gyűl­tek a be­csa­pott em­be­rek! Ká­ro­sul­tak gyűl­tek össze Zug­ló­ban, hogy újabb fel­je­len­té­se­ket te­gye­nek a csaló ellen.

Hét év után kapta vissza ellopott kutyáját az idős magyar bácsi

Hét év után kapta vissza ellopott kutyáját az idős magyar bácsi

Hi­he­tet­len dolog tör­tént egy zug­lói bá­csi­val a na­pok­ban: az ál­lat­vé­dők meg­ta­lál­ták a hét éve el­lo­pott kis­ku­tyá­ját.

Friss: most döntenek a bekokainozva gázoló nőről

Friss: most döntenek a bekokainozva gázoló nőről

A fi­a­tal nő Zug­ló­ban gá­zolt ha­lálra egy idős férfit, sor­sá­ról ezek­ben a per­cek­ben dön­te­nek a bí­ró­sá­gon.

A fi­a­tal nő Zug­ló­ban gá­zolt ha­lálra egy idős férfit, sor­sá­ról ezek­ben a per­cek­ben dön­te­nek a bí­ró­sá­gon.

Kifakadt a horrorbalesetben elhunyt férfi özvegye

Kifakadt a horrorbalesetben elhunyt férfi özvegye

A csa­lá­dot jól is­merő barát be­szélt...

Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő, a csa­lá­dot jól is­merő barát osz­tott meg rész­le­te­ket a Ri­post­tal.

Gerinctelen csaló: beborítékoltatta a nagyszülőkkel az ékszereket!

Gerinctelen csaló: beborítékoltatta a nagyszülőkkel az ékszereket!

Szinte már min­denki hal­lott az uno­ká­zós csa­lók­ról, mégis van, akit még át tud­nak verni. Az idő­se­ket az éj­szaka kö­ze­pén hív­ják.

Kislánya tartja a lelket a Zuglóban halálra gázolt férfi szerelmében

Kislánya tartja a lelket a Zuglóban halálra gázolt férfi szerelmében

A nő a saját éle­tét is oda­adná, hogy vissza­hoz­hassa pár­ját.

Nem zá­rult még le a nyo­mo­zás abban pén­teki ha­lá­los bal­eset­ben, mely­ben két ka­ram­bo­lozó autó gá­zolt el egy vét­len gya­lo­gost Bu­da­pes­ten. A férfi sze­relme a saját éle­tét is oda­adná, hogy vissza­hoz­hassa pár­ját.

Hihetetlen fordulat! Szeretője rabolta ki társaival a zuglói nőt!

Hihetetlen fordulat! Szeretője rabolta ki társaival a zuglói nőt!

A rend­őrök hét­főn dél óta ke­res­nek négy tet­test, de csak egyi­kük­ről kö­zöl­tek fotót. Most ki­de­rült, miért...

A rend­őrök hét­főn dél óta ke­res­nek négy tet­test, de csak egyi­kük­ről kö­zöl­tek fotót. Ki­de­rült, miért...

Szoba nagyságú lyuk tátong a zuglói kereszteződésben

Szoba nagyságú lyuk tátong a zuglói kereszteződésben

Még a bu­szo­kat is te­re­lik mi­atta.

Meg­nyílt a föld Zug­ló­ban, egy cső­tö­rés miatt 12 négy­zet­mé­te­ren be­sza­kadt az út. El­te­re­lik az au­tó­so­kat, és egy sza­ka­szon a vil­la­mos sem jár.

Fa vibrátort is kidobtak a zuglói lomtalanításkor

Fa vibrátort is kidobtak a zuglói lomtalanításkor

El­ké­pesztő dol­go­kat ta­pasz­tal­tunk!

El­ké­pesztő, hogy mi­lyen tár­gyak­tól sza­ba­dul­nak meg a szo­ká­sos lom­ta­la­ní­tás­kor, a RIPOST a zug­lói sze­mét­he­gye­ket járta körbe.

Felismered ezt a férfit? Ő pakolta ki társaival a zuglói lakást

Felismered ezt a férfit? Ő pakolta ki társaival a zuglói lakást

Négy férfit kö­röz­nek a rend­őrök, mert ked­den ki­ra­bol­tak egy zug­lói la­kást.

Négy férfit kö­röz­nek a rend­őrök, mert ked­den ki­ra­bol­tak egy zug­lói la­kást. Az egyi­kü­ket si­ke­rült eddig be­azo­no­sí­tani, ezért csak róla van fotó. Három másik tár­sá­ról egy­előre sem­mit sem lehet tudni...

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Sápi At­tila ja­nuár 5-én boltba in­dult.

Sápi At­tila ja­nuár 5-én boltba in­dult bu­da­pesti ott­ho­ná­ból, de azóta nyoma ve­szett. Hoz­zá­tar­to­zói és mun­ka­tár­sai hiába ke­re­sik a zug­lói po­li­ti­kust.

Nemi erőszak elkövetőjét keresik!

Nemi erőszak elkövetőjét keresik!

Egy zug­lói utcán tá­madt rá egy nőre.

Egy zug­lói utcán tá­madt rá egy nőre. A kör­nyé­ken lakók lép­tek közbe, akkor el­me­ne­kült a férfi a hely­szín­ről.

Kacsáját sétáltatja a zuglói férfi

Kacsáját sétáltatja a zuglói férfi

Egé­szen bi­zarr dol­gok tör­tén­nek az el­múlt na­pok­ban Bu­da­pest ut­cáin.

Egé­szen bi­zarr dol­gok tör­tén­nek az el­múlt na­pok­ban Bu­da­pest ut­cáin. Egy mez­te­len nő után, most egy férfi lepte meg a fő­vá­ros la­kóit.