CÍMKE: 'zöldség'

Így lesz tele a kerted édesburgonyával, röhejesen olcsó megoldás

Így lesz tele a kerted édesburgonyával, röhejesen olcsó megoldás

Ezek­kel a trük­kök­kel biz­tos, hogy bő­sé­ges ter­mésre szá­mít­hatsz!

Szinte hús­ár­ban kí­nál­ják az üz­le­tek­ben; pedig a kis­kert­ben szinte fil­lé­rek­ből meg­ter­mel­hető.

Hihetetlen, mit művelnek a gyerekek az oviban

Hihetetlen, mit művelnek a gyerekek az oviban

Az egész or­szág­ból cso­dá­jára jár­nak Ajka vá­rosi óvo­dá­já­nak, egye­dül­álló, amit az oda járó gye­re­kek csi­nál­nak.

Az egész or­szág­ból cso­dá­jára jár­nak Ajka vá­rosi óvo­dá­já­nak, egye­dül­álló, amit az oda járó gye­re­kek csi­nál­nak.

Ezt a zöldséget gyűlölik a legtöbben: Őrület, mi derült ki róla

Ezt a zöldséget gyűlölik a legtöbben: Őrület, mi derült ki róla

Egy 80 gram­mos adag­já­ban több C-vi­ta­min van, mint egy na­rancs­ban, és több rost, mint egy sze­let barna ke­nyér­ben.

Most a legolcsóbb ez a gyógyerejű magyar zöldség, élj 120 évig

Most a legolcsóbb ez a gyógyerejű magyar zöldség, élj 120 évig

Egész­sé­günk egyik kul­csa lehet ez az egy­szerű gumó, azaz a cékla! Telis-tele van vi­ta­min­nal.

Egész­sé­günk egyik kul­csa lehet ez az egy­szerű gumó, azaz a cékla! Telis-tele van vi­ta­min­nal.

Hihetetlen, már drágább a levesbe a zöldség, mint a hús!

Hihetetlen, már drágább a levesbe a zöldség, mint a hús!

Ez aztán már több a sok­nál...

Ez aztán már több a sok­nál, drá­gább a le­ves­zöld­ség, mint a le­ves­hús! - je­lezte a Ri­post több ol­va­sója is. Utá­na­jár­tunk, és ki­de­rül: csak­nem két­szer annyi.

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget, hogy ne legyen veszélyes

Így kell megfőzni a mirelit zöldséget

Nem­ré­gi­ben 9 ál­do­za­tot kö­ve­telt Eu­rópa-szerte a Lis­te­ria-fer­tő­zés. Van azon­ban egy mód­szer, amellyel mi­ni­má­lisra csök­kent­he­ted a fer­tő­zés koc­ká­za­tát.

Génkezelt húst eszünk anélkül, hogy tudnánk róla

Génkezelt húst eszünk anélkül, hogy tudnánk róla

Bár Ma­gyar­or­szá­gon tör­vény tiltja a gén­ke­zelt, nö­vé­nyek ter­mesz­té­sét, a hú­sa­ink nem GMO-men­te­sek!

Bár Ma­gyar­or­szá­gon tör­vény tiltja a gén­ke­zelt, úgy­ne­ve­zett GMO-s nö­vé­nyek ter­mesz­té­sét, a hú­sa­ink egy­ál­ta­lán nem GMO-men­te­sek! - tudta meg a Ri­post. Kül­föld­ről ugyanis ren­ge­teg gén­ke­zelt ta­kar­mány ér­ke­zik az or­szágba.

Így vernek át a magyar piacokon

Így vernek át a magyar piacokon

A Ri­post le­lep­lezte: ren­ge­teg gyü­mölcs­árus átver min­ket a pi­a­co­kon.

A Ri­post le­lep­lezte: ren­ge­teg gyü­mölcs­árus átver min­ket a pi­a­co­kon: kamu szár­ma­zási he­lyet tü­net­nek fel a gyü­möl­csön, zöld­sé­gen, hogy jó mi­nő­ségű helyi, kis­ter­me­lői áru­nak tűn­jön a kí­ná­lata.

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség.

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség­ként tart­ják szá­mon, még­sem túl­sá­go­san köz­ked­velt. Most vi­szont por for­má­já­ban ke­ve­rik a ká­vé­hoz.

Dagad a botrány: Rengeteg mérgező mirelitzöldség lehet még a boltokban

Dagad a botrány: Rengeteg mérgező mirelitzöldség lehet még a boltokban

Teg­nap Ma­gyar­or­szá­gon is ri­a­dót fúj­tak az üz­let­lán­cok!

Ki­de­rült: a ma­gyar bol­tok is teli van­nak lisz­té­ri­á­val mér­ge­zett mi­re­lit­zöld­sé­gek­kel. Eu­ró­pá­ban már ki­tört a pánik, mivel 9 ember meg­halt egy bajai gyár ter­mé­kei miatt. Teg­nap Ma­gyar­or­szá­gon is ri­a­dót fúj­tak az üz­let­lán­cok!

Döbbenetesen hatnak testedre a nyár ízletes magyar gyümölcsei

Döbbenetesen hatnak testedre a nyár ízletes magyar gyümölcsei

Nem hi­szel a sze­med­nek, ha meg­lá­tod, mi­csoda kin­csek ezek.

Nem hi­szel a sze­med­nek, ha meg­lá­tod, mi­csoda kin­csek ke­rül­nek a sze­zon­ban a tá­nyé­rodra.

Ezért vigyázzunk a fagyasztott zöldséggel

Ezért vigyázzunk a fagyasztott zöldséggel

Át­fogó vizs­gá­lat in­dult, a fo­gyasz­tók ré­szé­ről sem árt az elő­vi­gyá­za­tos­ság.

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek az Eu­ró­pai Be­teg­ség­meg­elő­zési és Jár­vány­ügyi Köz­pont­ból, ame­lye­ket csak te­té­zett a Nébih által meg­erő­sí­tett tény.

Kimondták: veszélyesek a gyorsfagyasztott zöldségek

Kimondták: veszélyesek a gyorsfagyasztott zöldségek

Fon­tos do­logra fi­gyel­mez­tet a Nem­zeti Élel­mi­szer­lánc-biz­ton­sági Hi­va­tal!

Nem hiszed el, melyik két kedvenc zöldséged ára emelkedett az egekbe

Nem hiszed el, melyik két kedvenc zöldséged ára emelkedett az egekbe

Ugyan még lehet kapni a nép­szerű őszi zöld­fé­lé­ket - brok­ko­lit, karfi­olt, kel­ká­posz­tát - a pi­a­co­kon, de ke­ve­sebb van be­lő­lük.

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

Ez az olcsó zöldség évekkel hosszabbítja meg az életedet!

El­ké­pesztő, mi min­dent tud ez a fil­lé­res, egész­sé­ges fi­nom­ság! Élj vele!

El­ké­pesztő, mi min­dent tud ez a fil­lé­res, egész­sé­ges fi­nom­ság! Élj vele!

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Így reagál a magyar gyomor: Komoly próbatétel a vegán-kihívás

Csir­ke­pör­költ csirke nél­kül és rob­ban­tott currys csoda. Ember le­gyen a tal­pán, aki le­gyűri eze­ket az éte­le­ket!

A természet legnagyobb kincsei

A természet legnagyobb kincsei

Egész­sé­günk meg­őr­zése az egyik leg­fon­to­sabb szem­pont!

Akár­mi­lyen idő­ket élünk, akár­ho­gyan vál­to­zik is kö­rü­löt­tünk a világ, egyet­len dolog biz­to­san ál­landó marad, még­pe­dig az, hogy mind­annyian hosszú, bol­dog életre vá­gyunk.

A káposzta bosszúja: Ezt nem köszönik meg Vecsésen

A káposzta bosszúja: Ezt nem köszönik meg Vecsésen

Lehet kapni a leg­nép­sze­rűbb hazai zöld­sé­ge­ket, de érez­he­tően sze­rény a fel­ho­za­tal és na­gyon drága.

Lehet kapni a leg­nép­sze­rűbb hazai zöld­sé­ge­ket, de érez­he­tően sze­rény a fel­ho­za­tal és na­gyon drága.

Sokkot kaptak a vevők, amikor meglátták, mi lapul a ládában

Sokkot kaptak a vevők, amikor meglátták, mi lapul a ládában

Senki nem akart pénzt ki­adni a meg­le­he­tő­sen bi­zarr for­májú zöld­sé­gért.

Senki nem akart pénzt ki­adni a meg­le­he­tő­sen bi­zarr for­májú zöld­sé­gért.

Tombol a limonádé őrület, mutatjuk a legjobb recepteket

Tombol a limonádé őrület, mutatjuk a legjobb recepteket

Nem mind­egy, miből ké­szí­ted.

Ebben a nagy hő­ség­ben csak hűvös li­mo­ná­dé­val lehet ki­bírni. De na­gyon nem mind­egy, miből ké­szí­ted. Ha jól vá­lasz­tasz, se­gí­te­nek el­vi­selni a me­le­get.

Több mint száz forintot keresnek egy kiló hagymán a kereskedők

Több mint száz forintot keresnek egy kiló hagymán a kereskedők

Ami­kor mások bu­lizni men­nek, akkor kez­dő­dik az élet a Bu­da­pesti Nagy­bani Pi­a­con.

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Kimenekült a fővárosból: Csoda kis birodalmat varázsolt maga köré ez a nő

Zöld­sé­get, gyü­möl­csöt ter­mel­nek, ál­la­to­kat tar­ta­nak saját célra.

Zsófia, csa­lád­já­val a bu­da­pesti tár­sas­házi létet cse­rélte páz­mándi új életre: zöld­sé­get, gyü­möl­csöt ter­mel­nek, ál­la­to­kat tar­ta­nak saját célra, il­letve cse­rére. A gye­re­kek is sze­re­tik az új éle­tet.

Megmutatjuk mennyi pénzre lesz ma szükséged, ennyiből jön ki az ebéd

Megmutatjuk mennyi pénzre lesz ma szükséged, ennyiből jön ki az ebéd

A pi­a­co­kon elég vál­tozó árak­kal ta­lál­koz­hatsz.

A pi­a­co­kon elég vál­tozó árak­kal ta­lál­koz­hatsz, de mi se­gí­tünk el­iga­zodni a ren­ge­teg­ben!

Gyerekkel utazol? Ezeket a finomságokat csomagold!

Gyerekkel utazol? Ezeket az egészséges finomságokat csomagold!

Ne pá­ni­kolj! Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, mit és ho­gyan cso­ma­golj az útra.

Tarol a cukkini: Eszméletlen finom és tökéletes diétás fogások

Tarol a cukkini: Eszméletlen finom és tökéletes diétás fogások

Nem vé­let­le­nül ked­vence a di­é­tá­zók­nak a cuk­kini. Szinte nincs is benne szén­hid­rát. 

7 szuper diétás nyári vacsora: Lerobbannak a pluszkilók!

7 szuper diétás nyári vacsora: Lerobbannak a pluszkilók!

Hiába könnyű nyá­ron vál­to­za­to­san és egész­sé­ge­sen ét­kezni, sok­szor a leg­jobb öt­le­tek nem jut­nak eszünkbe.

Hiába könnyű nyá­ron vál­to­za­to­san és egész­sé­ge­sen ét­kezni, sok­szor a leg­jobb öt­le­tek nem jut­nak eszünkbe. Ezért össze­vá­lo­gat­tunk né­hány iga­zán egész­sé­ges zöld­sé­ges fo­gást, hátha ked­vet kapsz va­la­me­lyik­hez!

Felejtsd el a bolti chipset, itt az egészséges cukkini- és répachips!

Felejtsd el a bolti chipset, itt az egészséges cukkini- és répachips!

Szí­ve­sen rág­csál­nál va­la­mit, de tar­tasz az egész­ség­te­len bolti ch­ip­sek­től?

Szí­ve­sen rág­csál­nál va­la­mit té­vé­zés köz­ben, de tar­tasz az egész­ség­te­len bolti ch­ip­sek­től? Ké­szíts leg­alább olyan finom, de sok­kal egész­sé­ge­sebb ch­ip­set zöld­ség­ből!

4 egészséges sós palacsinta: ismerd meg a pancake másik arcát!

4 egészséges sós palacsinta: ismerd meg a pancake másik arcát!

Ne hidd, hogy pa­la­csin­tát csak éde­sen ehetsz! Pró­báld ki a sós, zöld­sé­ges vál­to­za­to­kat!

Mérgeket rejt az import zöldség, gyümölcs

Mérgeket rejt az import zöldség, gyümölcs

Alig vár­juk a friss hazai zöld­fé­lé­ket és gyü­möl­csö­ket, hi­szen las­san fél éve job­bára tar­tó­sí­tottra vagy kül­föld­ről szár­ma­zóra fa­nya­lo­dunk.

Gyilkos tél: letarolta az áprilisi hó a virágokat, gyümölcsfákat

Gyilkos tél: letarolta az áprilisi hó a virágokat, gyümölcsfákat

Ren­ge­teg kis­ker­tet, gyü­möl­csöst tett tönkre a té­lies áp­ri­lisi idő­já­rás, de a pi­a­cokra ter­melő gaz­dák is két­ség­be­es­tek.

Felejtsd el a krumplit! Itt az 5 legszuperebb tavaszi köret!

Felejtsd el a krumplit! Itt az 5 legszuperebb tavaszi köret!

Megfi­zet­hető meg­ol­dá­sok!

Nagy kér­dés a di­é­tá­ban, hogy mivel he­lyet­te­sít­sük a szén­hid­rát­ban gaz­dag krump­lit, tész­tát és a rizst. Megfi­zet­hető, egész­sé­ges meg­ol­dá­so­kat mu­ta­tunk!

Így néznek ki a kedvenc nasijaink, mielőtt a boltok polcaira kerülnek!

Így néznek ki a kedvenc nasijaink, mielőtt a boltok polcaira kerülnek!

Hi­he­tet­len, be­ta­ka­rí­tás előtti fotók zöld­sé­gek­ről, gyü­möl­csök­ről!

Hi­he­tet­len, be­ta­ka­rí­tás előtti fotók zöld­sé­gek­ről, gyü­möl­csök­ről! Meg­lepő, né­me­lyik hol és mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött fej­lő­dik a (bol­tok pol­ca­i­ról) már jól fel­is­mer­hető for­má­júvá!

Amit eddig nem tudtunk a C-vitaminról

Amit eddig nem tudtunk a C-vitaminról

A C-vi­ta­mint min­denki is­meri.

A C-vi­ta­mint min­denki is­meri, fo­gyasztja. Szinte min­den­hol ott van.

Kiderült, eddig mindenki rosszul pucolta a répát! Ezt rontjuk el

Kiderült, eddig mindenki rosszul pucolta a répát! Ezt rontjuk el

Utálsz zöld­sé­get pu­colni? Akkor jó hí­rünk van, lehet, hogy ab­ba­hagy­ha­tod. A táp­anya­gok ugyanis a héj alatt rej­tőz­nek.

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Készíts zöldséglekvárt bolti ételízesítő helyett! - Recept

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba. Sza­ba­dulj meg a tar­tó­sí­tó­sze­rek­től, ada­lék és íz­fo­kozó anya­gok­tól!

Vi­gyél új szint, új íze­ket a kony­hádba. Sza­ba­dulj meg a tar­tó­sí­tó­sze­rek­től, ada­lék és íz­fo­kozó anya­gok­tól!

Felejtsd el a rizst, ha diétázol! Ismerd meg a rizslapot

Felejtsd el a rizst, ha diétázol! Ismerd meg a rizslapot

Eg­zo­ti­kus fi­nom­ságra vágysz?

Va­lami eg­zo­ti­kus, egy­sze­rűen el­ké­szít­hető és di­é­tás fi­nom­ságra vágysz? Vá­sá­rolj rizs­la­pot és töltsd meg friss gyü­mölccsel, zöld­ség­gel, zöld­fű­szer­rel! Nyer­sen is fo­gyaszt­ha­tod, de sü­tő­ben sütve mennyei nyá­rias te­ker­cse­ket te­hetsz az asz­talra.

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Most tényleg megfejtették a hosszú élet titkát

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg a ku­ta­tók, és ki­je­len­tet­ték: meg­van a le­he­tő­sé­günk a hosszú és egész­sé­ges életre. Kí­ván­csi vagy, mi az?

Két­mil­lió em­bert vizs­gál­tak meg a ku­ta­tók, és ki­je­len­tet­ték: meg­van a le­he­tő­sé­günk a hosszú és egész­sé­ges életre. Kí­ván­csi vagy, mi az?

Soha többé krumpli: 7 világbajnok köret súlycsökkentő diétához

Soha többé krumpli: 7 világbajnok köret súlycsökkentő diétához

Krumpli he­lyett vá­lassz egész­sé­ges zöld­sé­gek­ből ké­szült íny­csik­lan­dozó kö­re­te­ket!

Eszméletlen finom a legújabb saláta: Ismerd meg a cowboy kaviárt!

Eszméletlen finom a legújabb saláta: Ismerd meg a cowboy kaviárt!

Végre egy sa­láta, ami­től tény­leg jól lak­hatsz! Csupa-csupa egész­sé­ges hoz­zá­va­ló­ból ké­szül, fan­tasz­ti­kus ízek­kel!

Vigyázz, ezeket az ételeket soha ne edd nyersen!

Vigyázz, ezeket az ételeket soha ne edd nyersen!

Zöld­sé­ge­ket nyu­god­tan ehetsz nyer­sen, nem igaz? Nos, nem egé­szen. Egye­sek ugyanis nyer­sen fer­tő­zést, emész­tési prob­lé­mát okoz­hat­nak.

Azt már biz­to­san hal­lot­tad, hogy a nyers hús ve­szé­lyes lehet, és a nyers sü­ti­tész­tába sem sza­bad be­le­kós­tolni a szal­mo­nella ve­szé­lye miatt. De zöld­sé­ge­ket nyu­god­tan ehetsz nyer­sen, nem igaz? Nos, nem egé­szen. Van­nak ugyanis éte­lek, ame­lyek nyer­sen fer­tő­zést, vagy emész­tési prob­lé­mát okoz­hat­nak.

Bombasztikus diétás köret: Ezt edd krumpli helyett és fogyni fogsz!

Bombasztikus diétás köret: Ezt edd krumpli helyett és fogyni fogsz!

Fe­lejtsd el a hiz­laló krump­lit, válts egész­sé­ges zöld­sé­gekre!

Fe­lejtsd el a hiz­laló krump­lit, válts egész­sé­ges zöld­sé­gekre! Fan­tasz­ti­kus a kí­ná­lat a pi­a­co­kon, így könnye­dén össze­vá­lo­gat­ha­tod ehhez a szí­nes, ízes, il­la­tos kö­ret­hez a hoz­zá­va­ló­kat, per­sze íz­lé­sed sze­rint! Nem bánod meg!

Megérkezett a legújabb diétás finomság: Íme, a zellerropogós!

Megérkezett a legújabb diétás finomság: Íme, a zellerropogós!

Visz­lát tócsni, meg­ér­ke­zett a zel­ler­ro­po­gós, amit a fo­gyó­kú­rá­zók is nyu­god­tan fo­gyaszt­hat­nak. Mu­tat­juk, hogy ké­szít­he­ted el!

Zöldségeken játszik a zenekar!

Lehetetlen ötlet: zöldségeken játszik a zenekar!

Sü­tő­tök-dob, répa-fu­ru­lya és sok más kü­lön­le­ges­ség fakad dalra.

Sü­tő­tök-dob, fe­hér­répa-fu­ru­lya, pad­li­zsán-kasz­ta­nyetta - az oszt­rák csa­pat re­per­to­ár­já­ban szim­fó­ni­á­kat zen­ge­nek a zöld­sé­gek, ame­lyek végül le­ves­ben vég­zik.

Karalábészörnyek nőnek a magyar háziasszony kertjében

Karalábészörnyek nőnek a magyar háziasszony kertjében

Cso­dá­jára jár­nak Kék­csén!

Cso­dá­jára jár­nak Kék­csén, a kis sza­bol­csi te­le­pü­lé­sen Va­lika zöld­sé­ge­i­nek. Bru­tá­lis mé­re­tűre nő kert­jé­ben a ka­ra­lábé!

Ezekből ne keress hazait! Katasztrofális nyár a mezőgazdaságban

Ezekből ne keress hazait! Katasztrofális nyár a mezőgazdaságban

Né­hány ma­gyar gyü­mölcs és zöld­ség hi­ány­cikk lesz a ta­va­szi fagy és a nyári jég­esők miatt.

Csoda finom lesz a grillzöldség, ha így készíted!

Csoda finom lesz a grillzöldség, ha így készíted!

Ne krump­lit egyél a húsok mellé! Ha gril­le­zel, zöld­sé­ge­ket is szúr­hatsz a nyársra. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül és is­teni finom!

Ne krump­lit egyél a húsok mellé! Ha gril­le­zel, zöld­sé­ge­ket is szúr­hatsz a nyársra. Pil­la­na­tok alatt el­ké­szül és is­teni finom!

Két tonna romlott gyümölcsöt találtak a nagybani piacon

Két tonna romlott gyümölcsöt találtak a budapesti nagybani piacon

A Nébih a bu­da­pesti nagy­bani zöld­ség-gyü­mölcs pi­a­con több mint 2 tonna rom­lott ter­mé­ket ta­lált.

A Nébih több mint 2 tonna rom­lott, il­letve is­me­ret­len ere­detű ter­mé­ket ta­lált, eze­ket meg­sem­mi­sí­tet­ték.

Ezért ne tedd soha banán mellé a krumplit!

Ezért ne tedd soha banán mellé a krumplit!

Ha együtt tá­ro­lod, ha­ma­rabb rom­lik!

Ha egyes zöld­sé­ge­ket és gyü­möl­csö­ket együtt tá­rolsz, ha­ma­rabb meg­ro­mol­hat­nak. Ám ha tudod, mit mi mellé ér­de­mes pa­kolni, a kony­ha­pénz­zel is spó­rol­hatsz.

6 zöldség és gyümölcs, amit SOHA nem szabadna megpucolnod

6 zöldség és gyümölcs, amit SOHA nem szabadna megpucolnod

Ezek­nek a zöld­sé­gek­nek és gyü­möl­csök­nek a héja alatt va­ló­sá­gos kis táp­anyag­bomba rej­tő­zik, ha nem pu­co­lod meg őket.

Íme, a tökéletes diétás zöldség! Forradalmian új receptekkel a kilók ellen!

Íme, a tökéletes diétás zöldség! Forradalmian új receptekkel a kilók ellen!

Ez a leg­ke­ve­sebb szén­hid­rá­tot tar­tal­mazó zöld­ség.

Ez a leg­ke­ve­sebb szén­hid­rá­tot tar­tal­mazó és leg­vál­to­za­to­sab­ban el­ké­szít­hető zöld­ség. Olyan cuk­ki­ni­ka­já­kat mu­ta­tunk, amire nem is gon­dol­nál! Le­e­sik az állad!

Egyél vizet, ez nem vicc! Sokkal egészségesebb leszel

Egyél vizet, ez nem vicc! Sokkal egészségesebb leszel

El­ké­pesztő új­don­ság de­rült ki.

El­ké­pesztő új­don­ság de­rült ki nem­ré­gi­ben a meg­fe­lelő fo­lya­dék­fo­gyasz­tás­ról! Lehet, hogy el­sőre nem fogod el­hinni, pedig ér­de­mes meg­gon­dol­nod!

Nem akarsz húst enni? Mutatjuk, mely zöldségekkel lehet pótolni

Nem akarsz húst enni? Mutatjuk, mely zöldségekkel lehet pótolni

A zöld­sé­gek ál­ta­lá­ban nem a magas fe­hér­je­tar­tal­muk­ról ne­ve­ze­te­sek. Pedig akad köz­tük olyan, ame­lyik erre is jó!

Beteg zöldségfétis miatt halt meg egy német nő!

Beteg zöldségfétis miatt halt meg egy német nő!

Egy per­verz német üz­let­em­ber túl­ment a végső pon­ton: egy sze­xu­á­lis se­géd­esz­köz­ként hasz­nált kí­gyó­ubor­ká­val ol­totta ki part­nere éle­tét.

A sze­xu­á­lis vágy oly­kor nem ismer ha­tá­ro­kat. Egy per­verz német üz­let­em­ber túl­ment a végső pon­ton: egy sze­xu­á­lis se­géd­esz­köz­ként hasz­nált kí­gyó­ubor­ká­val ol­totta ki part­nere éle­tét.

Tavaszi ízrobbanás: ilyen karalábélevest még nem ettél!

Tavaszi ízrobbanás: ilyen karalábélevest még nem ettél!

Meg­sza­ba­dul­nál a fö­lös­leg­től, de vágysz az igazi, friss ízekre? Ka­ra­lábé az új cso­da­zöld­ség: a le­vese igazi di­é­tás nagy­ágyú!

Meg­sza­ba­dul­nál a fö­lös­leg­től, de vágysz az igazi, friss ízekre? Ka­ra­lábé az új cso­da­zöld­ség: a le­vese igazi di­é­tás nagy­ágyú! Iga­zán jó vá­lasz­tás, ha üde­sé­get csem­pész­nél az asz­talra!

Légy dögös a karácsonyi ruhádban! Itt a szuperhatékony levesdiéta!

Légy dögös a karácsonyi ruhádban! Itt a szuperhatékony levesdiéta!

Jön a ka­rá­cso­nyi és szil­vesz­teri par­tik sze­zonja, te pedig úgy érzed, nem vagy tö­ké­le­tes for­má­ban? Se­gí­tünk!

Egészséges chipsek, büntetlenül és olcsón!

Egészséges chipsek, büntetlenül és olcsón!

Ezek­ből a na­sik­ból bát­ran fo­gyaszt­hatsz annyit, amennyi csak beléd fér.

Nincs is jobb a hűvös idő­ben, mint ta­ka­róba bur­ko­lózva el­nyúlni a ka­na­pén egy jó film­mel. Ilyen­kor a chips sem hi­á­nyoz­hat! Ezek­ből a na­sik­ból bát­ran fo­gyaszt­hatsz annyit, amennyi csak beléd fér.

Kend az uborkát a falra és megdöbbensz!

Kend az uborkát a falra és megdöbbensz!

El sem hi­szed, mi min­denre jó ez a zöld­ség.

Ra­gadj meg egy fél ubor­kát és dör­zsöld be vele a falat - vagy akár a csa­pot! El sem hi­szed, mi min­denre jó ez a zöld­ség.

8 zöldség és gyümölcs, ami lehűt a forróságban

8 zöldség és gyümölcs, ami lehűt a forróságban

Tud­tad, hogy bi­zo­nyos éte­lek se­gí­te­nek hű­teni a tes­ted jég­kocka és fa­gyasztó nél­kül? Ezek az éte­lek tud­nak se­gí­teni, hogy job­ban bírd a ká­ni­ku­lát.

Termelj zöldséget az ötödiken!

Termelj zöldséget az ötödiken!

Nem baj, hogy pa­nel­ben laksz, ott is ker­tész­ked­hetsz!

Nem baj, hogy pa­nel­ben laksz, ha egy ki­csit kre­a­tív vagy, semmi nem aka­dá­lyoz­hat meg a ker­tész­ke­dés­ben. Pró­bál­kozz ezek­kel a zöld­sé­gek­kel!.

Spárgázz, mert májusban nem luxus!

Spárgázz, mert májusban nem luxus!

Foly­ton azt hal­lod, hogy nincs egész­sé­ge­sebb zöld­ség? Aztán még­sem ve­szel spár­gát, mert drága. Most, spár­ga­sze­zon kö­ze­pén vi­szont meg­fi­zet­hető! Ve­he­ted, ehe­ted! El­ké­szí­teni könnyű lesz, ve­lünk re­cept nél­kül is bol­do­gulsz!

Foly­ton azt hal­lod, hogy nincs egész­sé­ge­sebb zöld­ség? Aztán még­sem ve­szel spár­gát, mert drága. Most, spár­ga­sze­zon kö­ze­pén vi­szont meg­fi­zet­hető!