CÍMKE: 'zenekar'

Nagy álma válik valóra a Hooligans dobosának

Nagy álma válik valóra a Hooligans dobosának

Kiss Endi sokat dol­go­zott az évek alatt és sze­retné végre le­aratni a mun­kája gyü­möl­csét.

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Most érkezett, visszatér a színpadra a legendás magyar zenekar

Három hónap ki­ha­gyás után jú­nius 2-án szom­ba­ton vissza­tér a fő­vá­rosi szín­padra a Pi­ra­mis.

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Aljas dolgot műveltek a magyar zenekarral, a Facebookon tálaltak ki

Fel­tör­ték a 30Y ze­ne­kar tur­né­bu­szát Nagy­vá­ra­don, ki­lop­ták a hang­sze­re­i­ket.

Fel­tör­ték a 30Y ze­ne­kar tur­né­bu­szát Nagy­vá­ra­don, ki­lop­ták a hang­sze­re­i­ket.

Mi történt? Szakított a Bikinivel D. Nagy Lajos?

Mi történt? Szakított a Bikinivel D. Nagy Lajos?

Véget ve­tett a ta­lál­ga­tá­sok­nak D. Nagy Lajos, aki végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Véget ve­tett a ta­lál­ga­tá­sok­nak D. Nagy Lajos, aki végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba! El­mondta, tény­leg külön uta­kon foly­tatja-e!

Elképesztő felvételek, durva természeti jelenséget fotóztak

Elképesztő felvételek, durva természeti jelenséget fotóztak

A világ egyik leg­rit­kább ter­mé­szeti je­len­sé­gét kapta el a ma­gyar ze­ne­kar Iz­lan­don.

A világ egyik leg­rit­kább ter­mé­szeti je­len­sé­gét kapta el a ma­gyar ze­ne­kar Iz­lan­don.

Szörnyű tragédia: Váratlanul elhunyt a magyar zenekar gitárosa

Szörnyű tragédia: Váratlanul elhunyt a magyar zenekar gitárosa

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel, 48 éves ko­rá­ban el­hunyt a ze­nész, aki 1994 óta volt a Kor-Zár basszus­gi­tá­rosa.

Dan Patlansky előtt az Amberjack!

Dan Patlansky előtt az Amberjack!

A zse­ni­á­lis dél-af­ri­kai blues-rock gi­tá­ros, Dan Pat­lansky előtt elő­ször mu­tat­ko­zik be az Am­ber­jack ze­ne­kar az A38 kö­zön­sé­gé­nek.

A zse­ni­á­lis dél-af­ri­kai blues-rock gi­tá­ros, Dan Pat­lansky előtt elő­ször mu­tat­ko­zik be az Am­ber­jack ze­ne­kar az A38 kö­zön­sé­gé­nek.

Szabadna ezt? Ide szökött Benkő László a kórház után

Szabadna ezt? Ide szökött Benkő László a kórház után

Az Omega bil­len­tyűse nehéz idő­szaka.

Az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse nehéz idő­szak előtt áll, na­po­kon belül ki­de­rül­het, mi­lyen da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küzd.

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Az igazi rock­ra­jon­gók em­lé­kez­het­nek még az EDDA 1979 és 1983 kö­zötti, úgy­ne­ve­zett "ba­kan­csos" idő­sza­kára.

Váratlan bejelentés: Újra összeállnak a legendás magyar zenekar tagjai

Váratlan bejelentés: Újra összeállnak a legendás magyar zenekar tagjai

Az együt­tes máig is ak­tí­van mu­zsi­káló két volt tagja gon­dolt egyet...

A 2013-ban vég­leg le­kö­szönt együt­tes máig is ak­tí­van mu­zsi­káló két volt tagja gon­dolt egyet és csi­nál egy új for­má­ciót!

Kilépett a frontember! Megszűnhet a híres magyar együttes?

Kilépett a frontember! Megszűnhet a híres magyar együttes?

A nép­szerű éne­kes külön uta­kon foly­tatja to­vább. De mi lesz így a ban­dá­val?

A nép­szerű éne­kes külön uta­kon foly­tatja to­vább. De mi lesz így a ban­dá­val?

Ezzel vigasztalódik Ganxsta Zolee

Ezzel vigasztalódik Ganxsta Zolee

A ra­pert elég sok csa­pás érte mos­ta­ná­ban.

A ra­pert elég sok csa­pás érte mos­ta­ná­ban, nem csoda, ha új szen­ve­délyt ke­re­sett ma­gá­nak.

Gyászol az Edda! Elvesztették kollégájukat

Gyászol az Edda! Elvesztették kollégájukat

Bubu több mint tíz évig kí­sérte őket.

Több mint tíz évig kí­sérte a le­gen­dás ma­gyar együt­test Gel­lért Tibor, az egy­kori gi­tá­ros ha­lál­híre le­súj­totta a ban­dát.

Ameddig a Republic él, addig Cipő is él!

Ameddig a Republic él, addig Cipő is él!

A ma­gyar ze­nészt igen­csak meg­lepte a Pe­tőfi Rádió fel­ké­rése. Sze­rinte a Re­pub­lic miatt ke­res­ték meg. A Ri­post in­ter­jú­já­ban Ci­pő­ről is meg­em­lé­ke­zett.

A ma­gyar ze­nészt igen­csak meg­lepte a Pe­tőfi Rádió fel­ké­rése. Sze­rinte a Re­pub­lic miatt ke­res­ték meg. A Ri­post in­ter­jú­já­ban Ci­pő­ről is meg­em­lé­ke­zett.

Tragikus balesetben szörnyethalt egy egész popzenekar

Tragikus balesetben szörnyethalt egy egész popzenekar

25 mé­tert zu­han­tak.

Svéd­or­szág­ban egy 25 méter magas híd­ról zu­hant le a Viola Beach mind a négy tagja és a me­ne­dzse­rük. Min­d­annyian meg­hal­tak.

Ismét csúnya balesetet szenvedtek Desperado tagjai!

Ismét csúnya balesetet szenvedtek Desperado tagjai!

Átok ül a Des­pe­r­ado ze­ne­ka­ron! A pop­csa­pat tag­jai két sú­lyos bal­ese­tet is el­szen­ved­tek egy hét alatt. Mind­két eset­ben egy őz okozta a bajt...

Átok ül a Des­pe­r­ado ze­ne­ka­ron! A pop­csa­pat tag­jai két sú­lyos bal­ese­tet is el­szen­ved­tek egy hét alatt. Mind­két eset­ben egy őz okozta a bajt...

Tudtad, hogy összeállt a Beatles?

Tudtad, hogy összeállt a Beatles?

Több­ször is áll­tak már össze ze­ne­ka­rok fon­tos tagok nél­kül.

Több­ször is áll­tak már össze ze­ne­ka­rok fon­tos tagok nél­kül.

Váratlan tragédia: Elhunyt Szabó György Balázs, az Old Boys énekese

Váratlan tragédia: Elhunyt Szabó György Balázs, az Old Boys énekese

A le­gen­dás éne­kes múlt csü­tör­tö­kön ke­rült kór­házba.

A le­gen­dás éne­kest nyár óta már nem lát­hat­ták ra­jon­gói a szín­pa­don, hi­szen már akkor be­te­ges­ke­dett a ze­nész. Mégis min­den­kit sok­ként ért a le­sújtó hír, mi­sze­rint az Old Boys ze­ne­kar osz­lo­pos tagja soha többé nem ra­gad­hat mik­ro­font.

Bebe már nem énekel többé a Back II Blackben

Bebe már nem énekel többé a Back II Blackben

Az éne­kes 15 év után ki­lé­pett.

Az éne­kes 15 év közös munka után vá­rat­la­nul ki­lé­pett a si­ke­res funky-ze­ne­kar­ból. Szó­ló­kar­ri­erre vá­gyik. Már a bú­csú­kon­cer­ten is túl van­nak.