CÍMKE: 'zene'

Siket tanítványát tanította meg énekelni Pitti Katalin!

Siket tanítványát tanította meg énekelni Pitti Katalin!

A Liszt Fe­renc-díjas ope­ra­éne­kesnő egy hal­lás­sé­rült lány­nak ad ének­lec­ké­ket.

Beköszöntött az Égkorszak!

Beköszöntött az Égkorszak!

Meg­je­lent Mül­ler Péter Szi­ámi AndF­ri­ends al­buma.

Ja­nu­ár­ban je­lent meg a Mül­ler Péter Szi­ámi AndF­ri­ends ze­ne­kar leg­újabb al­buma. A 18 fel­vé­tel­ből álló le­mez­hez új klip is ké­szült, Ég­kor­szak cím­mel.

Nagypapája nyomdokaiba lép Aradszky László unokája!

Nagypapája nyomdokaiba lép Aradszky László unokája!

Hi­he­tet­le­nül te­het­sé­ges a kisfiú! Örö­költe nagy­pa­pája te­het­sé­gét!

Hi­he­tet­le­nül te­het­sé­ges a kisfiú! A gyer­kőc örö­költe nagy­pa­pája te­het­sé­gét!

Meztelenül zongorázott az énekes, dalszerző

Meztelenül zongorázott az énekes, dalszerző

Pu­cé­ran ült a hó­fe­hér zon­gora elé a cso­dá­la­tos mű­vésznő, aki az ol­da­lát mind­össze egy kis pléd­del ta­karta.

Pu­cé­ran ült a hó­fe­hér zon­gora elé a cso­dá­la­tos mű­vésznő, aki az ol­da­lát mind­össze egy kis pléd­del ta­karta, de ez sem rej­tette el hi­bát­lan adott­sá­gait...

Visszatér az Irigy Hónaljmirigybe Ambrus Zoltán!

Visszatér az Irigy Hónaljmirigybe Ambrus Zoltán!

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy ala­pító tagja, Amb­rus Zol­tán sok év ki­ha­gyás után újból vissza­tér a ze­ne­karba.

Hatalmasat tarolt Amerikában a híres magyar együttes

Hatalmasat tarolt Amerikában a híres magyar együttes

Koz­mix a ház­ban és a ha­tá­ron túl is.

Koz­mix a ház­ban és a ha­tá­ron túl is, hi­szen Lányi La­láé­kért Ame­ri­ká­ban is ra­jon­ga­nak.

Csendüljön fel a karácsony: íme a legszebb zenék Szentestére!

Csendüljön fel a karácsony: íme a legszebb zenék Szentestére!

Ha ezek a dalok szó­lal­nak meg a cso­dás estén, akkor ga­ran­tált lesz a meg­hitt­ség és szép han­gu­lat.

Elképesztő rekordot döntött Bódi Guszti és Margó!

Elképesztő rekordot döntött Bódi Guszti és Margó!

A nagy­ecsedi mu­la­tó­sok leg­újabb dalát imádja a kö­zön­ség! Ke­ve­sebb, mint egy hét alatt dön­töt­tek re­kor­dot!

A nagy­ecsedi mu­la­tó­sok leg­újabb dalát imádja a kö­zön­ség! Ke­ve­sebb, mint egy hét alatt dön­töt­tek re­kor­dot!

A világhírű tenor ismét Budapesten

A világhírű tenor ismét Budapesten

Mario Fran­gou­lis, a klasszi­kus cros­sover műfaj egyik leg­ne­ve­sebb elő­adója ismét Bu­da­pes­ten járt. Pár évvel ez­előtt a Prima Pri­mis­sima-díjas Mága Zol­tán Újévi Gá­lá­ján ven­dég­sze­re­pelt

Mario Fran­gou­lis, a klasszi­kus cros­sover műfaj egyik leg­ne­ve­sebb elő­adója ismét Bu­da­pes­ten járt.

Gyerekjáték a futás, ha ezt a zenelistát hallgatod! Íme az őszi slágerarzenál

Gyerekjáték a futás, ha ezt a zenelistát hallgatod! Íme az őszi slágerarzenál

Kapd elő a fu­tó­ci­pőt, él­vezd ki a tö­ké­le­tes hő­mér­sék­le­tet, és nyerj len­dü­le­tet az új ze­nék­ből, me­lyek a fü­led­ben szól­nak.

"Ha kimondom a neved, Még annyi minden lehet"

"Ha kimondom a neved, Még annyi minden lehet"

A Re­pub­lic együt­tes 2017-es "Ki­mon­dom a neved" album tur­néja 2017. szep­tem­ber 1-jén Bu­da­pestre ér­ke­zik a Barba Negra Trackbe.

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Százezrekért hirdeti magát Dér Heni

Dér Heni ajánlja magát, aki meg­tudja fi­zetni, ér­té­kes aján­dék­kal lehet gaz­da­gabb. Több­féle meg­le­pe­tést kínál az éne­kesnő.

Dér Heni ajánlja magát, aki meg­tudja fi­zetni, ér­té­kes aján­dék­kal lehet gaz­da­gabb.Több­féle meg­le­pe­tést kínál az éne­kesnő.

Kis híján balesetet okozott a Despacito

Kis híján balesetet okozott a Despacito

Piros jel­zés el­le­nére ka­nya­ro­dott ki egy fi­a­tal nő egy men­tő­ko­csi elé. A bal­eset el­ke­rü­lése haj­szá­lon múlt: a mentő ve­ze­tője épp, hogy el tudta ke­rülni az üt­kö­zést.

Piros jel­zés el­le­nére ka­nya­ro­dott ki egy fi­a­tal nő egy men­tő­ko­csi elé. A bal­eset el­ke­rü­lése haj­szá­lon múlt: a mentő ve­ze­tője épp, hogy el tudta ke­rülni az üt­kö­zést. A civil autós fel sem fi­gyelt a men­tő­ko­csi szi­ré­ná­jára, olyan han­go­san hall­gatta a nyár slá­ge­rét, a Des­pa­cito című szá­mot az au­tó­ban.

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

Újabb sztár szü­le­tett! Lehet, hogy le­nyomja Maj­káé­kat? Ha meg­né­zed a vi­deót, ez nem is lesz kér­dés!

Újabb sztár szü­le­tett! Lehet, hogy le­nyomja Maj­káé­kat? Ha meg­né­zed a vi­deót, ez nem is lesz kér­dés!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Pörögj fel! Ezzel a nyári zenelistával gyerekjáték lesz a futás!

Él­vezd a kora reg­geli és a késő esti órák fris­ses­sé­gét, elő a fu­tó­ci­pők­kel, és hall­gass hozzá szu­per da­lo­kat.

Él­vezd a kora reg­geli és a késő esti órák fris­ses­sé­gét, elő a fu­tó­ci­pők­kel, és hall­gass hozzá szu­per da­lo­kat.

Zséda felvállalta: Ő bizony hangosan szereti

Zséda felvállalta: Ő bizony hangosan szereti

Az iga­zat meg­vallva ezt más­ként nem is lehet, pláne, ha a gyö­nyörű éne­kes­ről van szó!

Pápai Joci lelökte a trónról Majkát

Pápai Joci lelökte a trónról legjobb barátját, Majkát

Ha nem len­né­nek ilyen jó ba­rá­tok, Majka be­le­őrülne a fél­té­keny­sége.

Ha nem len­né­nek ilyen jó ba­rá­tok, Majka biz­to­san be­le­őrülne a fél­té­keny­sége.

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

Keresztes Ildikó és Radics Gigi is filmzenéket énekel

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

A leg­jobb film­slá­ge­rek csen­dül­nek fel szim­fo­ni­kus ze­ne­kari hang­zás­sal a Mar­git­szi­ge­ten

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

Az 50. ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zik a He­ge­dű­vel a világ körül cím­mel három évvel ez­előtt út­jára in­dí­tott hang­ver­seny­so­ro­zat.

Az 50. ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zik a He­ge­dű­vel a világ körül cím­mel három évvel ez­előtt út­jára in­dí­tott hang­ver­seny­so­ro­zat, mely­nek ke­re­té­ben Mága Zol­tán vi­lág­szerte a ma­gyar zenei kul­tú­rát nép­sze­rű­sí­tette, Er­dé­lyen át Ko­reán és Kínán ke­resz­tül Ame­ri­káig. A he­ge­dű­mű­vész 50. ju­bi­le­umi kon­cert­jé­nek a Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház ad ott­hont 2017. jú­lius 15-én.

Varga Viktor visszatért a gyökereihez

Varga Viktor visszatért a gyökereihez

Varga Vik­tor nap­ja­ink egyik leg­szí­ne­sebb mé­dia­sze­rep­lője - a férfit éne­kes, szí­nész, festő és hős­sze­rel­mes sze­re­pek­ben is­merte meg a kö­zön­ség.

Varga Vik­tor nap­ja­ink egyik leg­szí­ne­sebb mé­dia­sze­rep­lője - a férfit éne­kes, szí­nész, festő és hős­sze­rel­mes sze­re­pek­ben is­merte meg a kö­zön­ség, azon­ban 2017-re vissza­tért a gyö­ke­re­i­hez, a ze­né­hez.

Vincze Lilla zenéjét hallgatja Madonna!

Vincze Lilla zenéjét hallgatja Madonna!

Elő­ke­rült egy régi fotó, ame­lyen az éne­kesnő Ma­don­ná­val be­szél­get!

Elő­ke­rült egy régi fotó, ame­lyen az éne­kesnő a vi­lág­hírű ikon­nal, Ma­don­ná­val be­szél­get.

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

Szenzáció! Zseniális! A rovarok Beethovenje a LÉGY!

Szenzáció! Zseniális! A rovarok Beethovenje a LÉGY!

Újabb fel­fe­de­zés Bo­rosMe­gaVo­gá­tól! Itt a légy, aki F-dur­ban züm­mög.

Újabb fel­fe­de­zés Bo­rosMe­gaVo­gá­tól! Itt a légy, aki F-dur­ban züm­mög.

A siker titka: ezt teszi minden nap Pápai Joci

A siker titka: ezt teszi minden nap Pápai Joci

A Dal vá­lo­ga­tója előtt azért imád­ko­zott, hogy dől­jön el végre a sorsa, ér­de­mes-e neki a ze­né­vel fog­lal­koz­nia, vagy in­kább hagyja abba örökre.

A Dal vá­lo­ga­tója előtt azért imád­ko­zott, hogy dől­jön el végre a sorsa, ér­de­mes-e neki a ze­né­vel fog­lal­koz­nia, vagy in­kább hagyja abba örökre.

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Közkívánatra visszatér Budapestre a Postmodern Jukebox

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat.

Múlt szá­zad végi va­rázs­lat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre a vi­lág­hírű Scott Brad­lee's Post­mo­dern Ju­ke­box.

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Figyelj, így véd a betegségektől a zenehallgatás!

Van olyan, aki nem sze­reti a zenét?

Van olyan ember, aki nem sze­reti a zenét? Jól te­szed, ha minél töb­bet hall­gatsz be­lőle, mert bi­zo­nyí­tott tény, hogy szá­mos be­teg­sé­get véd­hetsz ki vele.

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

YouTube-sztárok és világsztárok: jön a Postmodern Jukebox

Az in­ter­netre fel­töl­tött Nagy Gatsby- és Frank Si­natra-stí­lusú át­dol­go­zá­sok tet­ték vi­lág­hí­rűvé a Post­mo­dern Ju­ke­box-ot.

Az in­ter­netre fel­töl­tött Nagy Gatsby- és Frank Si­natra-stí­lusú át­dol­go­zá­sok tet­ték vi­lág­hí­rűvé a Post­mo­dern Ju­ke­box-ot, ma pedig ők az egyik leg­ke­re­set­tebb együt­tes.

Zámbó Jimmy miatt rántott kést az agresszív somogyi férfi

Zámbó Jimmy miatt rántott kést az agresszív somogyi férfi

Véres ve­sze­ke­déssé fa­jult az este egy so­mo­gyi köz­ség­ben.

Véres ve­sze­ke­déssé fa­jult az este egy so­mo­gyi köz­ség­ben, egy férfi meg­ké­selte ba­rát­ját, mert nem tu­dott Jimmy-t hall­gatni.

A budapesti Liget Clubba érkezik az Ottawan zenekar!

A budapesti Liget Clubba érkezik az Ottawan zenekar!

A fran­cia disz­kó­duó leg­is­mer­tebb és leg­nép­sze­rűbb slá­ge­rei a D.I.S.C.O. és a Hands Up (Give me your heart).

A fran­cia disz­kó­duó leg­is­mer­tebb és leg­nép­sze­rűbb slá­ge­rei a D.I.S.C.O. és a Hands Up (Give me your heart).

Felrobbantja a Hafanana a Liget Clubbot!

Felrobbantja a Hafanana a Liget Clubbot!

Meg­van? La la la la la la, ha­fan­ana!

Meg­van? La la la la la la, ha­fan­ana! Afric Si­mone Bu­da­pes­ten ja­nuár 21-én este fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad a Liget Club­ban.

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyek lendületet adnak 2017 edzéseihez!

A leg­jobb és leg­tem­pó­sabb slá­ge­rek­ből vá­lo­gat­tunk neked, hogy semmi ne szab­jon ha­tárt a ha­té­kony fu­tá­sod­hoz.

Kerülj hangulatba: íme minden idők 15 legjobb karácsonyi dala

Kerülj hangulatba: íme minden idők 15 legjobb karácsonyi dala

Ro­tyog a ha­lászlé, sül a hús: itt az ideje, hogy te is ün­nepi han­gu­latba ke­rülj!

Nem adja fel: A zenével akar érvényesülni VV Edina

Nem adja fel: A zenével akar érvényesülni VV Edina

Min­dent meg­tesz a si­ke­rért.

Habár a kép­er­nyőn már nem lát­hat­juk őt, mégis min­dent meg­tesz azért, hogy benne ma­rad­jon a köz­tu­dat­ban.

Lista! Erre a dalra szexeltünk idén a legtöbbet!

Lista! Erre a dalra szexeltünk idén a legtöbbet!

Az sem titok, mire szo­mor­kod­tunk. Az egyik leg­na­gyobb zenei szol­gál­tató köz­zé­tette a 2016-os tren­de­ket.

Az sem titok, mire szo­mor­kod­tunk. Az egyik leg­na­gyobb zenei szol­gál­tató köz­zé­tette a 2016-os tren­de­ket.

Csütörtökön debütál a Children of Distance új videoklipje

Rémálomból klippremier! Csütörtökön debütál a Children of Distance új videoklipje

In­terjú a ze­ne­kar­ral.

In­terjú a ti­ze­dik szü­le­tés­nap­ját ün­neplő ze­ne­kar­ral.

New Level Empire: születésnapi koncert az A38 Hajón

New Level Empire: születésnapi koncert az A38 Hajón

Ok­tó­ber 20-án!

Ok­tó­ber 20-án egy óri­ási bu­lira ké­szül a New Level Em­pire. A csa­pat­nak nem­ré­gi­ben je­lent meg má­so­dik ma­gyar nyelvű dala "Szer­te­szét" cím­mel.

Segítséget és reményt hirdet Mága Zoltán templomi hangversenysorozata

Segítséget és reményt hirdet Mága Zoltán templomi hangversenysorozata

A Kár­pát-me­den­cét át­ölelő hang­ver­seny­so­ro­za­tot indít Mága Zol­tán.

A Kár­pát-me­den­cét át­ölelő hang­ver­seny­so­ro­za­tot indít út­jára Mága Zol­tán.

Dívák a Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztiválon!

Dívák a Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztiválon!

Wolf Kati és Po­lyák Lilla rit­ka­ság­nak szá­mító közös elő­adá­sát lát­hat­juk jú­lius 28-án a Vaj­da­hu­nyad­vár re­ne­szánsz ud­va­rá­ban.

Wolf Kati és Po­lyák Lilla rit­ka­ság­nak szá­mító közös elő­adá­sát lát­hat­juk jú­lius 28-án a Vaj­da­hu­nyad­vár re­ne­szánsz ud­va­rá­ban.

Ezért nincs hely újabb gyereknek a magyar sztárpárnál

Ezért nincs hely újabb gyereknek a magyar sztárpárnál

Már tíz éve van­nak együtt!

Már tíz éve van­nak együtt, két gyer­me­kük szü­le­tett és szár­nyal a kar­ri­erje a köz­ked­velt éne­ke­sek­nek.

Bejött a Petőfi rádiónak a sok magyar zene

Bejött a Petőfi rádiónak a sok magyar zene

A rádió a ma­gyar zene nagy­szín­pada.

A Pe­tőfi rádió a ma­gyar zene nagy­szín­pada, hi­szen dal­pre­mi­e­rek­ben esélyt ad min­den új és rég­óta is­mert te­het­sé­ges éne­kes­nek és ze­ne­kar­nak.

Nézd meg, hogy zenélt Somló Tamás fiával a Szigeten - VIDEÓ

Nézd meg, hogy zenélt Somló Tamás fiával a Szigeten - VIDEÓ

Ke­ve­sen tud­ják, hogy Somló Pál az édes­apja nél­kül érte el saját si­ke­reit, így az éne­kes mél­tán le­he­tett büszke a fiára.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy Somló Pál az édes­apja nél­kül érte el saját si­ke­reit, így az éne­kes mél­tán le­he­tett büszke a fiára.

Csúnyán leoltotta a tévében a falusiakat Karda Bea

Csúnyán leoltotta a tévében a falusiakat Karda Bea

Amint adás­ban is ki­de­rült, a ma­gyar éne­kesnő egy­ál­ta­lán nem sze­reti a la­ko­dal­mas nó­tá­kat.

Amint adás­ban is ki­de­rült, az éne­kesnő nem sze­reti a la­ko­dal­mas nó­tá­kat. Az egyik es­kü­vőn azon­ban csak a mu­la­tós szólt.

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyekkel gyerekjáték az edzés

Pörögj fel! Zenék futáshoz, melyekkel gyerekjáték az edzés

Ezek a dalok olyan ener­giát és tem­pót adnak majd, hogy szár­nya­kat kapsz, ami­kor leg­kö­ze­lebb fel­ve­szed a fu­tó­ci­pőd.

10 magyar sláger, ami idén lesz 10 éves

10 magyar sláger, ami idén 10 éves!

Több kö­zü­lük örök­zölddé vált, és akár ma is hall­ha­tók a rá­di­ó­ban.

Mintha csak teg­nap csen­dül­tek volna fel - gon­dol­hat­nánk. És könnyen lehet, hogy tény­leg így van! 2006 leg­nép­sze­rűbb dalai közül ugyanis egy-kettő örök­zöld lett.

ZEnergia - zongorakoncert szabad ég alatt

ZEnergia - zongorakoncert szabad ég alatt

Nagy­sza­bású kon­cer­ten lép a kö­zön­ség elé ko­runk egyik leg­el­is­mer­tebb fi­a­tal ma­gyar zon­go­ra­mű­vé­sze, Ba­lázs János május 8-án

Nagy­sza­bású kon­cer­ten lép a kö­zön­ség elé ko­runk egyik leg­el­is­mer­tebb fi­a­tal ma­gyar zon­go­ra­mű­vé­sze, Ba­lázs János május 8-án a Ba­zi­lika előtt az MVM Zrt. jó­vol­tá­ból.

Ezeket a frizurákat sosem bocsájtjuk meg!

Ezeket a frizurákat sosem bocsájtjuk meg!

Az 1990-es évek ma­gyar pop­ze­néje nem csak a hal­ló­já­ra­ta­in­kat ter­helte meg, hanem a sze­me­in­ket is. Nosz­tal­gi­ázz egy kat­tin­tás­sal!

Az 1990-es évek ma­gyar pop­ze­néje nem­csak a hal­ló­já­ra­ta­in­kat ter­helte meg, hanem a sze­me­in­ket is.

6 szexi zene, amitől őrjítő lesz az orgazmus

6 szexi zene, amitől őrjítő az orgazmus

Egy is­me­rős dal­lamra gyö­nyörű vagy szo­morú em­lé­kek tör­het­nek fel­színre. Meg­mu­tat­juk a leg­sze­xibb da­lo­kat, amik­től va­dító lehet az éj­sza­kád!

Egy is­me­rős dal­lamra gyö­nyörű vagy szo­morú em­lé­kek tör­het­nek fel­színre. Meg­mu­tat­juk a leg­sze­xibb da­lo­kat, amik­től va­dító lehet az éj­sza­kád!

Lopással vádolják Adele-t

Lopással vádolják Adele-t

Egy kurd éne­kes ra­jon­gói azt ál­lít­ják, hogy Adele el­lopta ked­ven­cük dalát.

Egy kurd éne­kes leg­fa­na­ti­ku­sabb ra­jon­gói azt ál­lít­ják, hogy Adele egy­sze­rűen el­lopta, majd át­írta ked­ven­cük egyik török slá­ge­rét.

Így még nem tették tönkre a kedvenc dalaidat!

Így még nem tették tönkre a kedvenc dalaidat!

A jó dalok se min­denki ke­zé­ben jók.

A jó dalok se min­denki ke­zé­ben jók. Mu­ta­tunk öt meg­dönt­he­tet­len bi­zo­nyí­ték erre.

Az agyad eldobod ezektől az összekutyult daloktól!

Az agyad eldobod ezektől az összekutyult daloktól!

Mu­ta­tunk is né­hány pél­dát.

A mai fel­ad­vá­nyunk a kö­vet­kező: Mi tör­té­nik, ha két, min­denki által is­mert slá­gert egye­sí­tünk? Egy még me­nőbb dal.

Így még biztos nem hallottad a kedvenc dalaidat!

Így még biztos nem hallottad a kedvenc dalaidat!

Or­go­nán és mo­só­gé­pen más a zene.

Or­go­nán, ba­la­laj­kán és mo­só­gé­pen is új ér­tel­met kap­hat a zene.

Győzike legújabb klipjétől sokkot kapsz

Győzik legújabb klipjétől sokkot kapsz

Győ­zike újabb vi­deo­klip­pel és dal­lal ruk­kolt elő. Le fogsz ülni az él­mény­től. Nehéz el­dön­teni, hogy a zene vagy a klip a ha­tá­so­sabb...

Győ­zike újabb vi­deo­klip­pel és dal­lal ruk­kolt elő. Le fogsz ülni az él­mény­től.

Túl sok a feszültség? Ideje relaxálnod!

Túl sok a feszültség? Ideje relaxálnod!

Dőlj hátra, hunyd be a sze­med és en­gedd át magad azok­nak a klassz ze­nék­nek, me­lye­ket neked vá­lo­gat­tunk össze, hogy se­gít­se­nek a la­zu­lás­ban.

Dőlj hátra, hunyd be a sze­med és en­gedd át magad azok­nak a klassz ze­nék­nek, me­lye­ket neked vá­lo­gat­tunk össze, hogy se­gít­se­nek a la­zu­lás­ban.

Tudtad, hogy összeállt a Beatles?

Tudtad, hogy összeállt a Beatles?

Több­ször is áll­tak már össze ze­ne­ka­rok fon­tos tagok nél­kül.

Több­ször is áll­tak már össze ze­ne­ka­rok fon­tos tagok nél­kül.

Hien máris befejezte az első szemesztert

Hien máris befejezte az első szemesztert

Si­ke­re­sen túl­ju­tott az Ame­ri­ká­ban töl­tött első fél­éven Hien, aki iga­zán büszke lehet ma­gára az első sze­mesz­ter végén!

Si­ke­re­sen túl­ju­tott az Ame­ri­ká­ban töl­tött első fél­éven Hien, aki iga­zán büszke lehet ma­gára az első sze­mesz­ter végén!

Meggyalázta apja emlékét Zámbó Krisztián

Meggyalázta apja emlékét Zámbó Krisztián

Heves in­du­la­to­kat vál­tott ki a ki­rály ra­jon­gó­i­ból fi­á­nak leg­újabb ze­néje. Zámbó Krisz­tián egy rap­per­rel dol­gozta fel apja le­gen­dás slá­ge­rét.

Heves in­du­la­to­kat vál­tott ki a ki­rály ra­jon­gó­i­ból fi­á­nak leg­újabb ze­néje. Zámbó Krisz­tián egy fe­hér­gyar­mati rap­per­rel kö­zö­sen dol­gozta fel Zámbó Jimmy le­gen­dás slá­ge­rét. A Még nem ve­szít­he­tek című Jimmy-slá­gert dol­goz­ták fel, ami­hez kli­pet is ké­szí­tet­tek.

Zenék, amikkel könnyebben megy a futás

Zenék, amikkel könnyebben megy a futás

For­mába len­dül­nél, de nem tudod, mi szól­jon a le­ját­szód­ból? Rend­sze­re­sen futsz, de unod a ze­né­i­det? Se­gí­tünk.

For­mába len­dül­nél, de nem tudod, mi szól­jon a le­ját­szód­ból? Rend­sze­re­sen futsz, de unod a ze­né­i­det? Se­gí­tünk.

Hallgass zenét úszás közben, simán megteheted!

Hallgass zenét úszás közben, simán megteheted!

Ha iga­zán jól aka­rod érezni magad a stran­don, ne csak nap­ola­jat és tö­rül­kö­zőt vi­gyél ma­gad­dal, hanem szó­ra­ko­zás­ról is gon­dos­kodj.

Ha iga­zán jól aka­rod érezni magad a stran­don, ne csak nap­ola­jat és tö­rül­kö­zőt vi­gyél ma­gad­dal, hanem szó­ra­ko­zás­ról is gon­dos­kodj.

Örömében rapszámot írt az NBA sztárja

Örömében rapszámot írt az NBA sztárja

Iman Shum­pert egyre jobb rap­per. New York­ban még az ame­ri­kai elő­adót, Kanye Wes­tet maj­molta. Cleve­land­ben vi­szont nem­csak a já­téka, hanem a zenei kar­ri­erje is fel­felé ível. Új száma vér­beli Shump.

Iman Shum­pert egyre jobb rap­per. New York­ban még az ame­ri­kai elő­adót, Kanye Wes­tet maj­molta. Cleve­land­ben vi­szont nem­csak a já­téka, hanem a zenei kar­ri­erje is fel­felé ível. Le­g­újabb szer­ze­mé­nye már vér­beli Shump.

Ettől padlót fogsz! Így készülnek a videóklipek?

Ettől padlót fogsz! Így készülnek a videóklipek?

Tud­tad, hogy a kli­pe­ket némán for­gat­ják? A nagy csend­ben azon­ban egy-két fura hang is be­csú­szik fel­vé­tel köz­ben.

Tud­tad, hogy a kli­pe­ket némán for­gat­ják? A nagy csend­ben egy-két fura hang is be­csú­szik fel­vé­tel köz­ben, mond­juk nyö­gé­sek vagy egy vá­rat­lan tüsszen­tés. Brit­ney bőr­szer­kó­já­nak su­so­gá­sára pedig nin­cse­nek sza­vak! Nézd csak!

A legszebb dalok anyák napjára

A legszebb dalok anyák napjára

Az or­gona és az öle­lés mel­lett ze­né­vel is el­mond­hatja ér­zé­seit édes­any­já­nak. Íme né­hány iga­zán szép dal ehhez.

Az or­gona és az öle­lés mel­lett ze­né­vel is el­mond­hatja ér­zé­seit édes­any­já­nak. Íme né­hány iga­zán szép dal ehhez.