CÍMKE: 'zaklató'

Rettegésben élt, egy őrült akarta leszúrni Tóth Andit

Rettegésben élt, egy őrült akarta leszúrni Tóth Andit

Az őrült zak­lató so­káig fe­nye­ge­tő­zött, majd tény­leg meg­je­lent az éne­kesnő kon­cert­jén.

Hétvégén koncert: Őrült rajongó fenyegette meg a magyar énekest

Hétvégén koncert: Őrült rajongó fenyegette meg a magyar énekest

Lobó Sza­lóky Lázár mos­ta­ná­ban ijesztő le­ve­le­ket kap, de még nem akar drasz­ti­kus lé­pé­se­ket tenni.

Ma temetik Pásztor Anna öngyilkos zaklatóját!

Ma temetik Pásztor Anna öngyilkos zaklatóját!

2018 nya­rán a du­na­szer­da­he­lyi P. Jó­zsef egy kon­cer­ten meg­pró­bálta meg­ölni Annát.

2018 nya­rán a du­na­szer­da­he­lyi P. Jó­zsef egy kon­cer­ten meg­pró­bálta meg­ölni Annát.

Megrázó fejlemény, ezért omlott össze Pásztor Anna zaklatójának családja

Megrázó fejlemény, ezért omlott össze Pásztor Anna zaklatójának családja

A férfi meg­tört szívű édes­anyja még nem tudta el­te­metni a fiát.

A férfi meg­tört szívű édes­anyja még nem tudta el­te­metni a fiát.

Friss információk Pásztor Anna zaklatójának temetéséről

Friss információk Pásztor Anna öngyilkos zaklatójának temetéséről

A férfi a zár­ká­já­ban vágta el a nya­kát egy pen­gé­vel, a kór­ház­ban hunyt el.

Fegyvert rántott zaklatói miatt Debreczeni Zita

Fegyvert rántott zaklatói miatt Debreczeni Zita

Elege lett Deb­rec­zeni Zi­tá­nak, be­so­kallt az egy­kori mo­dell.Nem csoda, meg­unta az ál­landó kér­de­zős­kö­dést.

Elege lett Deb­rec­zeni Zi­tá­nak, be­so­kallt az egy­kori mo­dell.Nem csoda, meg­unta az ál­landó kér­de­zős­kö­dést.

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna zaklatója

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna zaklatója

Jozef P. szerda éjjel kí­sé­relt meg ön­gyil­kos­sá­got, éle­tét a gyors or­vosi be­avat­ko­zás sem tudta meg­men­teni.

Szörnyű részletek: Így lett öngyilkos Pásztor Anna zaklatója

Szörnyű részletek: Így lett öngyilkos Pásztor Anna zaklatója

Ki­de­rült, mi tör­tént a cel­lá­ban!

Ki­de­rült, mi tör­tént a cel­lá­ban! Jozef P. éle­tét a gyors or­vosi se­gít­ség sem tudta meg­men­teni, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt a kór­ház­ban.

Tragikus halál: traumák sorából állt Pásztor Anna zaklatójának élete

Tragikus halál: traumák sorából állt Pásztor Anna zaklatójának élete

Bor­zal­mas véget ért Pász­tor Anna zak­la­tó­já­nak ügye.

Bor­zal­mas véget ért Pász­tor Anna zak­la­tó­já­nak ügye, mi­u­tán a férfi csü­tör­tök éjjel ön­gyil­kos­sá­got haj­tott végre. P. Jó­zsef negy­ven évig akart élni, és ezt a ter­vét meg is va­ló­sí­totta: hiába pró­bál­ták men­teni a zár­ka­tár­sai, egy bo­rot­va­pen­gé­vel fel­vágta a tor­kát. A Ri­post ször­nyű rész­le­te­ket de­rí­tett ki a férfi tra­gi­kus éle­té­ről.

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Bár a férfit az ön­gyil­kos­sági kí­sér­let után kór­házba szál­lí­tot­ták, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt.

Bár a férfit az ön­gyil­kos­sági kí­sér­let után kór­házba szál­lí­tot­ták, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt.

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Gyil­kos­ság elő­ké­szü­lete a vád.

Zak­la­tás­ból em­ber­ölés elő­ké­szü­le­tére mó­do­sí­totta a bí­ró­ság a vádat P. Jozef ellen.

Rejtélyes zaklatótól retteg az Oscar-díjas színésznő, segítséget kért

Rejtélyes zaklatótól retteg az Oscar-díjas színésznő, segítséget kért

A 37 éves sztár­anyuka ott­ho­nába is meg­pró­bált be­jutni a za­vart férfi.

A 37 éves sztár­anyuka ott­ho­nába is meg­pró­bált be­jutni a za­vart férfi, aki csak az ál­ne­vére hall­gat.

Döbbenetes dolgot mondott a bíróságon Pásztor Anna zaklatója

Döbbenetes dolgot mondott a bíróságon Pásztor Anna zaklatója

Ezek­ben a per­cek­ben is zaj­lik az éne­kesnő tár­gya­lása.

Ezek­ben a per­cek­ben is zaj­lik az éne­kesnő tár­gya­lása a Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­sá­gon.

Fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében, az énekesnő azóta is fél

Fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében, az énekesnő azóta is fél

Nem­so­kára el­kez­dő­dik a zak­la­tási ügy tár­gya­lása.

Nem­so­kára el­kez­dő­dik a zak­la­tási ügy tár­gya­lása.

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

A férfi je­len­leg elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, ám a pén­teki tár­gya­lá­sán döb­be­ne­tes val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon.

Durva üzenetekkel támad Peller és Rékasi Károly zaklatója

Durva üzenetekkel támad Peller és Rékasi Károly zaklatója

Nem száll le az Ope­rett sztár­já­ról.

A Haj­nalka nevű nőt hiába ítélte el első fokon a bí­ró­ság, ennek el­le­nére sem száll le az Ope­rett­szín­ház sztár­já­ról.

Döbbenet, miket állít Pásztor Anna zaklatójáról az orvosi szakvélemény

Döbbenet, miket állít Pásztor Anna zaklatójáról az orvosi szakvélemény

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Pász­tor Anna zak­la­tó­já­nak ügyé­vel kap­cso­lat­ban, az or­vosi szak­vé­le­mény sok min­denre rá­vi­lá­gít...

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi idén nyá­ron, a ci­pő­jébe rej­tett kés­sel pró­bált az éne­kesnő éle­tére törni. Azóta elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, most dön­töt­tek az ügyé­ben.

Durva dolgok derültek ki Pásztor Anna zaklatójáról

Durva dolgok derültek ki Pásztor Anna zaklatójáról

A na­pok­ban vádat emel­tek Pász­tor Anna zak­la­tója ellen, egy is­me­rőse pedig durva dol­go­kat árult el...

A na­pok­ban vádat emel­tek Pász­tor Anna zak­la­tója ellen, egy is­me­rőse pedig durva dol­go­kat árult el a du­na­szer­da­he­lyi Jo­ze­f­ről...

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Hó­na­po­kon ke­resz­tül zak­latta a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, és meg is fé­lem­lí­tette a vád­lott az éne­kes­nőt.

Közleményt adott ki a rendőrség, fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Közleményt adott ki a rendőrség, fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Az éne­kes­nőt hó­na­po­kig ül­dözte sze­rel­mé­vel a férfi, de egy nyári kon­cer­ten fel­is­mer­ték és el­fog­ták.

Elképesztő részletek: Ő az a nő aki halálosan megfenyegette az Operett sztárját

Elképesztő részletek: Ő az a nő aki halálosan megfenyegette az Operett sztárját

Pel­ler Ká­rolyt zak­la­tója most a Fa­ce­boo­kon fe­nye­gette meg ha­lá­lo­san.

Pel­ler Ká­roly zak­la­tója most a Fa­ce­boo­kon fe­nye­gette meg ha­lá­lo­san. A har­min­cas el­me­be­teg nő az­után sem állt le, hogy a rend­őr­ség be­csukta.

Újabb színészeket bosszant Rékasiék zaklatója

Újabb színészeket bosszant Rékasiék zaklatója

Nem nyug­szik az a nő, aki hosszú éve­ken ke­resz­tül zak­latta Ré­kasi Ká­rolyt és Pel­ler Ká­rolyt.

Nem nyug­szik az a nő, aki hosszú éve­ken ke­resz­tül zak­latta Ré­kasi Ká­rolyt és Pel­ler Ká­rolyt. Ahogy azt a Ri­post nem­ré­gi­ben meg­írta, a Haj­nalka nevű nő ismét tá­ma­dásba len­dült, most pedig újabb is­mert szí­né­szekre ve­tette ki a há­ló­ját.

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Dön­tött az ügyész­ség.

Az éne­kesnő pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje kis híján tra­gé­di­ába ful­ladt, ám Anna sze­ren­csére meg­me­ne­kült.

Folytatja ámokfutását Rékasi elítélt zaklatója

Folytatja ámokfutását Rékasi elítélt zaklatója

Hiába ka­pott két év fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést Ré­kasi Ká­roly és Pel­ler Ká­roly őrült zak­la­tója, a jelek sze­rint kép­te­len vissza­fogni magát.

Hiába ka­pott két év fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést Ré­kasi Ká­roly és Pel­ler Ká­roly őrült zak­la­tója, a jelek sze­rint kép­te­len vissza­fogni magát.

Öt évet is kaphat Pásztor Anna késes zaklatója!

Öt évet is kaphat Pásztor Anna késes zaklatója!

Majd­nem tra­gé­dia tör­tént.

Csu­pán egy haj­szá­lon múlt, hogy nem ful­ladt tra­gé­di­ába az Anna and the Bar­bies pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje.

Váratlan fordulat, ez történt Rékasi Károly zaklatójával

Váratlan fordulat, ez történt Rékasi Károly zaklatójával

A szí­nész csak ennyit mon­dott, ami­kor ér­te­sült a hí­rek­ről: "tel­je­sen ma­ga­mon kívül va­gyok!"

A szí­nész csak ennyit mon­dott, ami­kor ér­te­sült a hí­rek­ről: "tel­je­sen ma­ga­mon kívül va­gyok!"

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Na­gyon kel­le­met­len! Az is­mert ma­gyar férfi fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.