CÍMKE: 'zaklatás'

Idegen, meztelen férfi mellett találta magát a kétgyerekes anyuka a buli után

Idegen, meztelen férfi mellett találta magát a kétgyerekes anyuka a buli után

Egy két­gyer­me­kes, fér­je­zett német nő a ba­rát­nő­jé­vel ment bu­lizni.

Egy két­gyer­me­kes, fér­je­zett német nő a ba­rát­nő­jé­vel ment bu­lizni...

Megalázás, zaklatás az Amnesty International londoni központjában

Megalázás, zaklatás az Amnesty International londoni központjában

"Mér­ge­ző­ként" jel­le­mez­ték mun­ka­he­lyi kö­rül­mé­nye­i­ket az Am­nesty In­ter­na­tio­nal lon­doni mun­ka­tár­sai.

"Mér­ge­ző­ként" jel­le­mez­ték mun­ka­he­lyi kö­rül­mé­nye­i­ket.

Megszállott zaklató keseríti meg a magyar színésznő életét

Megszállott zaklató keseríti meg a magyar színésznő életét

Két éve tartja ret­te­gés­ben.

Két éve tartja ret­te­gés­ben Katát és csa­lád­ját az őrült ra­jongó.

Villamosmegállóban fogta karon a lányt a migráns, hogy menjen vele

Villamosmegállóban fogta karon a lányt a migráns, hogy menjen vele

A férfi kö­zölte, hogy ő csak meg akart is­mer­kedni a ti­né­dzser­rel.

A férfi kö­zölte, hogy ő csak meg akart is­mer­kedni a ti­né­dzser­rel.

Drámai fordulat a zaklatási ügyben: Ez vár Pásztor Annára

Drámai fordulat a zaklatási ügyben: Ez vár Pásztor Annára

Úgy tűnik, nincs más út.

Bár az éne­kesnő min­dent meg­tett volna, hogy ezt el­ke­rülje, úgy tűnik, nincs más út.

15 éves szexuális ragadozó vezeti orránál fogva az igazságszolgáltatást

15 éves szexuális ragadozó vezeti orránál fogva az igazságszolgáltatást

A mig­ránst egy 13 éves kis­lány meg­erő­sza­ko­lá­sá­val is meg­gya­nú­sí­tot­ták.

Ta­valy négy fel­je­len­tést tet­tek az ellen a 15 éves afgán mig­ráns ellen, akit egy 13 éves kis­lány meg­erő­sza­ko­lá­sá­val is meg­gya­nú­sí­tot­tak. A fi­a­tal­korú mig­ráns mind­ezek el­le­nére sza­bad­lá­bon jár­kál­hat az auszt­riai Möd­ling­ben.

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

A két ál­do­zat hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

A két ál­do­zat hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Durva, mit ál­lí­ta­nak a néhai pop­ki­rály­ról!

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Meg­han her­cegné apja egy­sze­rűen nem bír le­állni. Min­den le­het­sé­ges mód­szert bevet, hogy lánya kö­ze­lébe fér­kőz­zön.

Bíróságra ment az Oscar-díjas színész, de azután jött az újabb baj

Bíróságra ment az Oscar-díjas színész, de azután jött az újabb baj

Zak­la­tási ügye miatt tar­tot­ták meg az első tár­gya­lást.

Zak­la­tási ügye miatt tar­tot­ták meg az első tár­gya­lást, de ha­za­felé menet ismét rend­őrök­kel ta­lálta szem­ben magát.

Ilyen üzenetekkel zaklatják a Ninja Warrior versenyzőjét

Ilyen üzenetekkel zaklatják a Ninja Warrior versenyzőjét

A má­so­dik kö­zép­dön­tő­vel foly­ta­tó­dik a TV2 nagy si­kerű mű­sora. A ver­seny­ző­ket hamar meg­sze­ret­ték a nézők.

A má­so­dik kö­zép­dön­tő­vel foly­ta­tó­dik a TV2 nagy si­kerű mű­sora. A ver­seny­ző­ket hamar meg­sze­ret­ték a nézők, kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon el­áraszt­ják őket üze­ne­tek­kel. De, mint ki­de­rült, nem­csak biz­tató sza­vak­kal ked­ves­ked­nek a har­co­sok­nak, hanem sze­xu­á­lis tar­tal­mú­ak­kal is.

Lánya zaklatóját keresi egy anya, a rendőrség feljelentéssel fenyegeti

Lánya zaklatóját keresi egy anya, a rendőrség feljelentéssel fenyegeti

Egy vo­na­ton tör­tén­he­tett a zak­la­tás.

A Fa­ce­boo­kon posz­tolt képet egy el­ke­se­re­dett édes­anya...

Megdöbbentő adat: átlagosan naponta 100 diákot ér zaklatás Magyarországon

Megdöbbentő adat: átlagosan naponta 100 diákot ér zaklatás Magyarországon

Több tíz­ezer gye­rek és fi­a­tal fel­nőtt ke­resi fel a Kék Vonal ala­pít­vány in­gye­nes se­gély­vo­na­lat egy év alatt.

Durva dologra vetemedett két színész, mégis megúszhatják

Durva dologra vetemedett két színész, mégis megúszhatják a büntetést

Egyi­kük ellen egy akkor mind­össze 18 éves nő nyúj­tott be pa­naszt a bí­ró­ság­nál...

Megtörte a csendet a zaklatással vádolt filmes felesége, ezt állítja

Megtörte a csendet a zaklatással vádolt filmes felesége, ezt állítja

A 72 éves ren­dező fe­le­sége éve­kig nem adott in­ter­jút.

A 72 éves ren­dező fe­le­sége éve­kig nem adott in­ter­jút.

Gigabotrány, gusztustalan dolgot művelt az ápolókkal ez a férfi

Gigabotrány, gusztustalan dolgot művelt az ápolókkal ez a férfi

Az ápo­ló­nők nem hagy­ták annyi­ban a dol­got. Min­den ki­de­rült a férfi be­te­ges tit­ká­ról.

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Szak­ér­tők vizs­gál­ták a férfit.

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt. Íme az ered­mény.

Újabb ismert embert bosszant Rékasi Károly őrült zaklatója!

Újabb ismert embert bosszant Rékasi Károly őrült zaklatója!

Ismét fel­buk­kant az a nő, aki ko­ráb­ban több is­mert ma­gyar hí­res­sé­get, köz­tük Ré­kasi Ká­rolyt és Pel­ler Ká­rolyt is zak­latta.

Ismét fel­buk­kant az a nő, aki ko­ráb­ban több is­mert ma­gyar hí­res­sé­get, köz­tük Ré­kasi Ká­rolyt is zak­latta.

Véraláfutást keresett a kislány testén, kegyetlen, amit művelt a szomszéd

Véraláfutást keresett a kislány testén, kegyetlen, amit művelt a szomszéd

Le­he­tet­len tör­té­net­tel verte át a kis­lányt a bácsi.

Le­he­tet­len tör­té­net­tel verte át a kis­lányt a bácsi.

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Nem ritka, hogy egy ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség.

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség.

"Sérült árunak" tartják, teljesen kiakadt a 49 éves színésznő

"Sérült árunak" tartják, teljesen kiakadt a 49 éves színésznő

Épp csak túl van a vá­lá­son, mégis azzal zak­lat­ják a sztárt, hogy miért nem vál­lal gyer­me­ket...

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Újabb magyar gyerekeket fenyeget a Momo a neten

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo nevű ijesztő, gü­lü­szemű fi­gura híre, aki gye­re­kek­nek íro­gat ré­misztő üze­ne­te­ket.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a Momo nevű ijesztő, gü­lü­szemű fi­gura híre, aki gye­re­kek­nek íro­gat ré­misztő üze­ne­te­ket, és fe­nye­ge­tés­sel pró­bálja rá­venni őket kü­lön­féle fel­ada­tok vég­re­haj­tá­sára. Egy 15 éves kis­lány ön­gyil­kos lett, ebben az édes­anyja sze­rint egy in­ter­ne­tes játék is sze­re­pet ját­szott.

Egy fotó buktatta le a sztármamit, vele csalta hűséges férjét

Egy fotó buktatta le a sztármamit, vele csalta hűséges férjét

A sze­rető vi­szont nem hagyta annyi­ban, hogy véget akart vetni a tit­kos vi­szony­nak.

A sze­rető vi­szont nem hagyta annyi­ban, hogy véget akart vetni a tit­kos vi­szony­nak.

Nagyon megrémült, veszély leselkedett a 20 éves színésznőre

Nagyon megrémült, veszély leselkedett a 20 éves színésznőre

Egy zak­lató kö­vette a sztár­cse­me­tét.

Egy zak­lató több­ször kö­vette a sztár­cse­me­tét, aztán ami­kor közel ke­rült hozzá, egy va­dász­pus­kát kez­dett em­le­getni.

A férfiasságával csapott arcon egy nőt a színész: megszületett az ítélet

A férfiasságával csapott arcon egy nőt a színész: megszületett az ítélet

Nem kell meg­tor­lás­tól tar­ta­nia Jamie Foxx­nak.

Nem kell meg­tor­lás­tól tar­ta­nia Jamie Foxx­nak.

Gusztustalan, mit talált a postafiókjában Marcellina

Gusztustalan, mit talált a postafiókjában Marcellina

Tel­je­sen meg­döb­bent, ami­kor meg­nyi­totta az üze­ne­tet a vir­tu­á­lis pos­ta­lá­dá­já­ban a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Tel­je­sen meg­döb­bent, ami­kor meg­nyi­totta az üze­ne­tet a vir­tu­á­lis pos­ta­lá­dá­já­ban a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Szurkoló támadt a riporternőre, csúnyán ráfizetett

Szurkoló támadt a riporternőre, csúnyán ráfizetett

Nem min­den szur­koló tartja tisz­te­let­ben a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon dol­gozó ri­por­ter­nő­ket.

Nem min­den szur­koló tartja tisz­te­let­ben a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon dol­gozó ri­por­ter­nő­ket.

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át.

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon egy ri­por­ternő.

Ijesztő trend, már videojátékon keresztül is zaklatnak

Ijesztő trend, már videojátékon keresztül is zaklatnak

Egy kon­zol-funk­ciót hasz­nál­nak ki...

A Play­sta­tion és az Xbox kon­zo­lok­nak van egy olyan funk­ci­ója, ahol együtt­mű­köd­he­tünk más fel­hasz­ná­lók­kal, csa­pa­tot épít­he­tünk. Ezt a rést hasz­nál­ják ki...

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg.

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg négy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt. Baj­ban az ar­gen­ti­nok.

A fiatalok kedvenc sztárjai segítenek az UNICEF Magyarország programjában

A fiatalok kedvenc sztárjai segítenek az UNICEF Magyarország programjában

A sztá­ro­kat sem kí­méli a cy­ber­bully­ing, vagyis a netes zak­la­tás. Nem csoda, hi­szen a je­len­ség na­gyon el­ter­jedt.

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Min­den este ugyanaz a for­ga­tó­könyv zaj­lik a né­met­or­szági Rends­burg­ban: a fő­té­ren mig­rán­sok gyü­le­kez­nek.

Min­den este ugyanaz a for­ga­tó­könyv zaj­lik a né­met­or­szági Rends­burg­ban: a fő­té­ren mig­rán­sok gyü­le­kez­nek.

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Már nem nyi­tott a sze­re­lemre.

Az egy­kori re­vü­tán­cosnő ko­ráb­ban még sze­re­tett volna párt ta­lálni, de mára fel­adta a re­ményt, hogy újra sze­rel­mes lehet.

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a városligeti molesztáló

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a városligeti molesztáló

Meg­tá­ma­dott egy, a cso­port­já­tól le­ma­radó nyolc­éves kis­lányt egy férfi a Vá­ros­li­get­ben, be­fogta a szá­ját és húzta ma­gá­val.

"Megöllek" - üvöltött Brad Pitt, majd felkente a falra a producert

"Megöllek" - üvöltött Brad Pitt, majd felkente a falra a producert

A szí­nész azért dü­hö­dött fel, mert a pro­du­cer az ő pár­ját is zak­latta.

A sztár­szí­nész azért dü­hö­dött fel, mert a hír­hedt pro­du­cer az ő pár­ját is zak­latta. Ezt pedig nem hagy­hatta annyi­ban.

Vajon mi lehet egy német nő lábai között?

Vajon mi lehet egy német nő lábai között?

Erre vol­tak kí­ván­csiak azok a be­ván­dor­lók, aki­ket most a rend­őr­ség keres Mün­chen­ben. A met­ró­ban az egyi­kük meg­si­mo­gatta a nő lábát, majd...

Erre vol­tak kí­ván­csiak azok a be­ván­dor­lók, aki­ket most a rend­őr­ség keres Mün­chen­ben.

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Egyre több a vi­rág­cso­kor és az ap­róbb meg­le­pe­tés, az el­hi­va­tott il­lető már bőven át­lépte azt a bi­zo­nyos ha­tárt.

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

A szí­nésznő még pá­lyája kez­de­tén ka­pott tisz­tes­ség­te­len aján­la­tot egy neves ren­de­ző­től. Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

Megrendítő, ami most kiderült az elhunyt énekesnőről

Megrendítő, ami most kiderült az elhunyt énekesnőről

Whit­ney Ho­us­ton fel­nőtt­ként füg­gő­ség­gel küz­dött, de most arra is fény de­rült, hogy gyer­mek­ként ko­moly trauma érte.

Whit­ney Ho­us­ton fel­nőtt­ként füg­gő­ség­gel küz­dött, de most arra is fény de­rült, hogy gyer­mek­ként ko­moly trauma érte.

Ez már háború: Zaklatással vádolják Baukó Évát, mi lesz ebből?

Ez már háború: Zaklatással vádolják Baukó Évát, mi lesz ebből?

Meg­szó­lalt az ügy­véd a kínos eset­tel kap­cso­lat­ban.

Meg­szó­lalt az ügy­véd a kínos eset­tel kap­cso­lat­ban.

143 nap után Kero megtörte a csendet a zaklatási ügyével kapcsolatban

Kero megtörte a csendet a zaklatási ügyével kapcsolatban

Az Ope­rett­szín­ház egy­kori mű­vé­szeti ve­ze­tője hosszú hall­ga­tás után, egy sze­mé­lyes hang­vé­telű nyílt le­vél­ben re­a­gált az el­múlt hó­na­pok ese­mé­nye­ire!

Meg akart halni: tönkrement a producer zaklatásától a magyar énekesnő!

Meg akart halni: tönkrement a producer zaklatásától a magyar énekesnő!

A hí­res­ség két hó­na­pig fe­küdt a kór­ház­ban, az an­ti­de­presszán­sok­tól dur­ván meg­hí­zott, az élete ro­mok­ban he­vert.

Szörnyű dolog történt a futó nővel, ezt tette a bokorból előmászó alak

Szörnyű dolog történt a futó nővel, ezt tette a bokorból előmászó alak

Egye­ne­sen felé sé­tált, sze­gény nő le se tudta venni a sze­mét a ke­zé­ről...

Egye­ne­sen felé sé­tált, sze­gény nő le se tudta venni a sze­mét a ke­zé­ről...

Teljes sokk: undorító, miket művelhetett tinilányával az egyházi iskola tanára

Teljes sokk: undorító, miket művelhetett tinilányával az egyházi iskola tanára

A ka­masz egy pap­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott, mi­u­tán a ka­masz egy pap­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Rettegésben tartja egy zaklató a sztárpárt, már a rendőrség is nyomoz

Rettegésben tartja egy zaklató a sztárpárt, már a rendőrség is nyomoz

A há­zas­párt a fe­le­ség egyik régi ba­rátja üze­ne­tek­kel bom­bázza.

Az Olasz­or­szág­ban élő há­zas­párt a fe­le­ség egyik régi ba­rátja üze­ne­tek­kel bom­bázza, de már meg is fe­nye­gette őket.

Szexbűnöző támadt Détár Enikőre, hatalmas sokk érte

Szexbűnöző támadt Détár Enikőre, hatalmas sokk érte

Kép­te­len el­fe­lej­teni az éj­sza­kát.

Kis híján erő­szak ál­do­zata lett a szí­nésznő, aki amíg él sem fe­lejti el a ször­nyű éj­sza­kát.

Hajléktalan támadt a kisfiúra, durva, mit tervezett

Hajléktalan támadt a kisfiúra, durva, mit tervezett

Rög­tön zak­latni kezdte.

A férfi azt hasz­nálta ki, hogy a szlo­vák gye­rek egye­dül sé­tált a du­na­szer­da­he­lyi vas­út­ál­lo­más­hoz, rög­tön zak­latni kezdte. Rend­őrök kí­sér­ték el.

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Sok év után újra be­lé­pett a szín­ház ka­pu­ján az a szí­nész, akit, ál­lí­tása sze­rint, ko­ráb­ban zak­la­tott a ren­dező...

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott.

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott. Min­dent és még annál is töb­bet vesz­tet­tek.

Botrány, Cristiano Ronaldo híres modellt zaklatott üzeneteivel

Botrány, Cristiano Ronaldo híres modellt zaklatott üzeneteivel

A vő­le­gény­nek kel­lett köz­be­lép­nie.

A por­tu­gál sztár­fo­cista ki­tartó volt, a vő­le­gény­nek kel­lett köz­be­lép­nie. Nem Ro­naldo az első, akit le kel­let ál­lí­tani.

Nem érezhette magát biztonságban az énekesnő, durva, amit rajongója tett

Nem érezhette magát biztonságban az énekesnő, durva, amit rajongója tett

A fa­na­ti­kus ra­jongó min­den­hová kö­vette Katy Per­ryt, de ami­kor nem si­ke­rült a kö­ze­lébe fér­kőz­nie, még ennél is to­vább ment.

Betontömbök, fegyveres rendőrök - így óvják a szilveszterezőket

Betontömbök, fegyveres rendőrök - így óvják a szilveszterezőket

A ha­tó­sá­gok min­dent meg­tesz­nek, hogy senki ne ke­rül­jön ve­szélybe.

A ha­tó­sá­gok min­dent meg­tesz­nek, hogy az idei szil­vesz­teri mu­lat­sá­gon senki ne ke­rül­jön ve­szélybe.

Lezárult a belső vizsgálat, eldőlt Havas Henrik sorsa!

Lezárult a belső vizsgálat, eldőlt Havas Henrik sorsa!

Nem kí­ván­nak együtt dol­gozni vele.

A mű­sor­ve­zető ügyé­ben be­fe­je­ző­dött a vizs­gá­lat, a csa­tor­ná­nál nem kí­ván­nak to­vább együtt dol­gozni vele.

Pénzért vetkőzött Baukó Éva: Itt a bizonyíték!

Pénzért vetkőzött Baukó Éva: Itt a bizonyíték!

Pár hét­tel ez­előtt még Havas Hen­rik­kel való ügye miatt volt han­gos a sajtó, ma más de­rült ki Évá­ról...

Pár hét­tel ez­előtt még Havas Hen­rik­kel való ügye miatt volt han­gos a sajtó, ma más de­rült ki Évá­ról...

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Na­pok­kal az­után, hogy meg­ne­vezte a tá­ma­dó­ját, tel­je­sen ki­bo­rult.

Na­pok­kal az­után, hogy meg­ne­vezte a tá­ma­dó­ját, tel­je­sen ki­bo­rult, még aludni is kép­te­len.

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Fe­le­sé­gé­nek kül­dött il­let­len SMS-eket.

Havas Hen­rik­nél min­den bi­zonnyal ter­mé­sze­tes, hogy a ki­sze­melt höl­gye­ket mód­sze­re­sen zak­latja, amíg csak célt nem ér náluk, vagy...

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Né­hány hó­napja még...

Döb­be­ne­tes a mai bot­rány fé­nyé­ben új­ra­ol­vasni Gesz­tesi egy ko­rábbi durva ki­fa­ka­dá­sát Havas Hen­rik ellen.

Egy nap alatt két új Havas Henrik-áldozat: az üzlettársát is perverz módon zaklatta

Egy nap alatt két új Havas Henrik-áldozat: az üzlettársát is perverz módon zaklatta

Hossza­san val­lott a hölgy.

Hossza­san val­lott Havas Hen­rik volt üz­let­társa arról, ho­gyan akarta per­verz ak­tu­sokra rá­bírni. Olyan jó fran­cia­ta­nárnő lenne ma­gá­ból! - mondta a ko­ra­beli hölgy­nek.

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Ag­resszí­ven kö­ze­le­dett hozzá, aka­rata el­le­nére meg­csó­kolta.

Újabb nő je­lent­ke­zett, hogy bát­ran el­mondja, vele is erő­sza­kos­ko­dott Havas Hen­rik. Ag­resszí­ven kö­ze­le­dett hozzá, aka­rata el­le­nére meg­csó­kolta, és ez még nem min­den!

Ezt várná el Baukó Éva a zaklatással vádolt Havas Henriktől

Ezt várná el Baukó Éva a zaklatással vádolt Havas Henriktől

Baukó Éva sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolja Havas Hen­ri­ket - erről a minap egy Fa­ce­book-be­jegy­zé­sé­ben val­lott.

Baukó Éva sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolja Havas Hen­ri­ket.

Baukó Évát zaklatták és megzsarolták. Meg meri-e nevezni az illetőt?

Baukó Évát zaklatták és megzsarolták. Meg meri-e nevezni az illetőt?

Azt ál­lítja, hogy hosszú időn át sze­xu­á­li­san ter­ro­ri­zál­ták, sőt meg is zsa­rol­ták... Be­in­dult a ta­lál­ga­tás...

Cudar napjai vannak a Teréz körúti robbantónak: így zaklatják a börtönben

Cudar napjai vannak a Teréz körúti robbantónak: így zaklatják a börtönben

A férfi ügy­véd­jén ke­resz­tül pa­naszt tett a bör­tön pa­rancs­nok­sá­gá­nál: sze­retne újra egy­sze­mé­lyes cel­lá­ban ülni.

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

V. Szil­vi­á­nak a rend­őr­sé­gen nem kell fe­lel­nie a hamis ál­lí­tá­sa­i­ért, a men­tő­sök csak pol­gári peres úton ve­het­nek elég­té­telt.

Nem viselte túl jól a visszautasítást ez a rátkai férfi

Nem viselte túl jól a visszautasítást ez a rátkai férfi

Zak­la­tott a sze­rel­mé­vel egy lányt.

Dur­ván zak­la­tott a sze­rel­mé­vel egy 20 éves lányt, a dolog odáig fa­jult, hogy a rend­őr­ség­nek kel­lett be­avat­koz­nia.

Máris megtalálták Kerényi utódját?

Máris megtalálták Kerényi utódját?

Az utóbbi idő­ben sokan fel­tet­ték a kér­dést, vajon ki ülhet majd Ke­ré­nyi Mik­lós Gábor meg­üre­se­dett szé­kébe az Ope­rett­ben. Lehet, hogy meg­van a vá­lasz is.

Az utóbbi idő­ben sokan fel­tet­ték a kér­dést, vajon ki ülhet majd Ke­ré­nyi Mik­lós Gábor meg­üre­se­dett szé­kébe az Ope­rett­ben. Lehet, hogy meg­van a vá­lasz is.

Rendhagyó osztályfőnöki óra Tóth Gabival

Rendhagyó osztályfőnöki óra Tóth Gabival

Ki ne sze­retné az osz­tály­fő­nöki órát?

Ki ne sze­retné az osz­tály­fő­nöki órát, ha azt Tóth Gabi tartja?

Borzasztó dolgokon ment keresztül a sztáranyuka, valósággal rettegett

Borzasztó dolgokon ment keresztül a sztáranyuka, valósággal rettegett

Azt mondja, tudja mi­lyen a min­dent át­ható fé­le­lem, ami őt tel­je­sen meg­vál­toz­tatta. Meryl St­reep is ki­tá­lalt!

Dagad a botrány: Hajdú Péter szerint Kero hazudott

Dagad a botrány: Hajdú Péter szerint Kero hazudott

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ko­moly prob­lé­mát oko­zott a so­ro­za­tos zak­la­tás­sal vá­dolt Kero.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ko­moly prob­lé­mát oko­zott a so­ro­za­tos zak­la­tás­sal vá­dolt Kero, aki sze­rinte szimp­lán gyáva.

Rosszul lett, mentőt kellett hívni Kerényi Miklós Gáborhoz!

Rosszul lett, mentőt kellett hívni Kerényi Miklós Gáborhoz!

A ren­dező pá­nik­ro­ha­mot ka­pott, mert meg­né­zett egy róla ké­szült pa­ró­dia­vi­deót.

A ren­dező pá­nik­ro­ha­mot ka­pott, mert meg­né­zett egy róla ké­szült pa­ró­dia­vi­deót.

Könnyeivel küszködve beszélt édesapjáról Kerényi Miklós Máté

Könnyeivel küszködve beszélt édesapjáról Kerényi Miklós Máté

Apját meg­döb­bentő vá­dak­kal il­let­ték.

A szí­nész lát­ha­tóan rend­kí­vül nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, ami­óta Kerót töb­ben meg­döb­bentő vá­dak­kal il­let­ték.

Újabb botrány, zaklatással vádolják a focivezetőt

Újabb botrány, zaklatással vádolják a focivezetőt

A FIFA ko­rábbi el­nö­két a szexi kapus vá­dolta meg. Egy díj­át­adó miatt áll a bál.

A FIFA ko­rábbi el­nö­két a szexi kapus vá­dolta meg. Egy díj­át­adó miatt áll a bál.

Áll a bál: iszonyatos dologra vetemedett a tévés

Áll a bál: iszonyatos dologra vetemedett a tévés

So­káig őriz­get­ték a ször­nyű tit­kot, de most min­den ki­bu­kott. Ezt nem ússza meg a tévés!

So­káig őriz­get­ték a ször­nyű tit­kot, de most min­den ki­bu­kott. Ezt nem ússza meg a tévés, őr­jön­ge­nek a szü­lők!

Dagad a botrány: újabb színész vállalta, hogy molesztálta a sztár

Dagad a botrány: újabb színész vállalta, hogy molesztálta a sztár

A na­pok­ban Kevin Spa­cey-ről egyre dur­vább dol­gok de­rül­nek ki, hiába pró­bálta ki­men­teni magát.

Felháborító dolgokat mondott a gyerekeket molesztáló magyar tanár

Felháborító dolgokat mondott a gyerekeket molesztáló magyar tanár

A férfi­ról ked­den de­rült ki, hogy éve­kig mo­lesz­tálta a di­ák­jait, de ő úgy hiszi, hogy nem tett semmi rosszat.

Fájdalmas vallomás: Megverte, majd megcsókolta kollégája Gregor Bernit!

Fájdalmas vallomás: Megverte, majd megcsókolta kollégája Gregor Bernit!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek is van mit me­sél­nie!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek is van mit me­sél­nie! Meg­döb­bentő, amit el kel­lett tűr­nie, és át kel­lett élnie!