CÍMKE: 'zaklatás'

Zaklatás, letolta a nadrágját és beintett a bírónőnek a focista

Zaklatás, letolta a nadrágját és beintett a bírónőnek a focista

Sú­lyos bot­rány tört ki egy olasz­or­szági lab­da­rúgó-mér­kő­zé­sen, ahol a já­ték­ve­ze­tőt zak­lat­ták.

Sú­lyos bot­rány tört ki egy olasz­or­szági lab­da­rúgó-mér­kő­zé­sen, ahol a já­ték­ve­ze­tőt zak­lat­ták.

Rajongója követelte Kulcsár Edina életét

Rajongója követelte Kulcsár Edina életét

A mű­sor­ve­zető fé­lel­me­tes hely­zetbe ke­rült nem­ré­gi­ben, ami­kor meg­ke­reste őt egy nő, aki el­ké­pesztő vá­gya­i­ról szá­molt be te­le­fo­non ke­resz­tül.

A mű­sor­ve­zető fé­lel­me­tes hely­zetbe ke­rült nem­ré­gi­ben, ami­kor meg­ke­reste őt egy nő, aki el­ké­pesztő vá­gya­i­ról szá­molt be te­le­fo­non ke­resz­tül.

Egy idősebb, ijesztő férfi zaklatta tinédzserkorában Natalie Portmant

Egy idősebb, ijesztő férfi zaklatta tinédzserkorában Natalie Portmant

Moby sze­rint jár­tak a szí­nész­nő­vel, ő azon­ban ezt úgy látta, a férfi zak­latta.

Moby sze­rint jár­tak a szí­nész­nő­vel, ő azon­ban ezt úgy látta, a férfi zak­latta.

Őrült zaklató tartja rettegésben Kabát Péter menyasszonyát

Őrült zaklató tartja rettegésben Kabát Péter menyasszonyát

Róka Ad­ri­enne éle­tét po­kollá tette egy kö­zép­korú férfi, aki még az utcán is kö­vette őt.

Róka Ad­ri­enne éle­tét po­kollá tette egy kö­zép­korú férfi, aki még az utcán is kö­vette őt.

Őrült rajongó keserítette meg a magyar sztár életét

Őrült rajongó keserítette meg a magyar sztár életét

Az is­mert­ség árny­ol­da­la­i­ról me­sélt.

Az is­mert­ség árny­ol­da­la­i­ról me­sélt Hajas László.

Perverz férfiak zaklatják Vámos Erikát

Perverz férfiak zaklatják Vámos Erikát

Na­ponta több le­ve­let is kap.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője na­ponta több le­ve­let is kap a ra­jon­gó­i­tól, ám saj­nos nem min­den üze­net jó szán­dékú, van­nak, akik gusz­tus­ta­lan ké­pe­ket kül­de­nek neki.

Idősebb nő zaklatta szerelmével a jóképű magyar színészt

Idősebb nő zaklatta szerelmével a jóképű magyar színészt

A nép­szerű sztá­rért asszo­nyok ezrei ra­jon­ga­nak, ám akad­nak kö­zöt­tük olya­nok, akik át­lép­nek egy bi­zo­nyos ha­tárt.

A nép­szerű sztá­rért asszo­nyok ezrei ra­jon­ga­nak, ám akad­nak kö­zöt­tük olya­nok, akik át­lép­nek egy bi­zo­nyos ha­tárt.

Molesztálta az igazgató a tinilányt, de a legrosszabb rémálom ezután jött

Molesztálta az igazgató a tinilányt, de a legrosszabb rémálom ezután jött

Fel­fog­ha­tat­lan, amit a lánnyal mű­vel­tek.

Fel­fog­ha­tat­lan, amit a lánnyal mű­vel­tek. Kór­házba vit­ték, de ott már nem tud­ták meg­men­teni.

Eldurvult a helyzet, őrült zaklatója teszi tönkre Peller Károly életét

Eldurvult a helyzet, őrült zaklatója teszi tönkre Peller Károly életét

A nőt fel­füg­gesz­tett bör­tönre ítél­ték, még­sem hagy fel a ha­lá­los fe­nye­ge­té­sek­kel. A szí­nész te­he­tet­len...

Fordulat a Michael Jackson-ügyben, ezt mondta a világhírű színésznő

Fordulat a Michael Jackson-ügyben, ezt mondta a világhírű színésznő

A szí­nésznő a minap meg­gon­do­lat­lan ki­je­len­tést tett a pop­sztár egy­kori ál­do­za­ta­i­ról, ám most na­gyon meg­bánta.

10 nőt erőszakolt meg a migráns

10 nőt erőszakolt meg a migráns

Le­tar­tóz­tat­tak egy af­ri­kai mig­ránst Hol­lan­di­á­ban, mert leg­alább 10 fi­a­tal nőt erő­sza­kolt meg, vagy zak­la­tott sze­xu­á­li­san, köz­tük kis­ko­rú­a­kat is. Csak18 hó­na­pot ka­pott.

Le­tar­tóz­tat­tak egy af­ri­kai mig­ránst Hol­lan­di­á­ban, mert leg­alább 10 fi­a­tal nőt erő­sza­kolt meg, vagy zak­la­tott sze­xu­á­li­san, köz­tük kis­ko­rú­a­kat is. Pszi­chi­á­tere sze­rint "adap­tá­ciós za­var­ban" szen­ved.

Schobert Norbi kisfia szó szerint lenyomta a zaklatóját

Schobert Norbi kisfia, Norbika, szó szerint lenyomta az iskolai zaklatóját

A súlya és is­mert szü­lei miatt ko­ráb­ban gyak­ran bán­tot­ták, de Nor­bika kö­vette édes­apja ta­ná­csát, és ki­állt ma­gáért.

A súlya és is­mert szü­lei miatt ko­ráb­ban gyak­ran bán­tot­ták a fiút, aki elő­ször a szü­le­i­hez for­dult. Mi­u­tán szinte min­den le­he­tő­ség­gel éltek, ám a hely­zet nem vál­to­zott, Nor­bika meg­fo­gadta édes­apja ta­ná­csát, és ki­állt ma­gáért.

Durva, mit mondott házasságáról a kisfiúknak Michael Jackson

Durva, mit mondott házasságáról a kisfiúknak Michael Jackson

A tíz éve el­hunyt sztár tit­kai las­san nyil­vá­nos­ságra ke­rül­nek.

A tíz éve el­hunyt sztár tit­kai las­san nyil­vá­nos­ságra ke­rül­nek.

Halálra rémültek a tizenéves lányok, amikor hat migráns vette körbe őket

Halálra rémültek a tizenéves lányok, amikor hat migráns vette körbe őket

Az iráni, afgán és szí­riai ál­lam­pol­gár­ságú mig­rán­sok erő­sza­ko­san vi­sel­ked­tek, rá­adá­sul még a rend­őrökre is rá­tá­mad­tak.

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Va­nes­sza mind­össze hét éves volt, ami­kor ba­rát­nője apja sze­xu­á­li­san mo­lesz­tálta. A férfi ma­gára is­mert és most perel...

Idegen, meztelen férfi mellett találta magát a kétgyerekes anyuka a buli után

Idegen, meztelen férfi mellett találta magát a kétgyerekes anyuka a buli után

Egy két­gyer­me­kes, fér­je­zett nő a ba­rát­nő­jé­vel ment bu­lizni, majd ami­kor haza in­dult, akkor hir­te­len film­sza­ka­dása lett.

Megalázás, zaklatás az Amnesty International londoni központjában

Megalázás, zaklatás az Amnesty International londoni központjában

"Mér­ge­ző­ként" jel­le­mez­ték.

"Mér­ge­ző­ként" jel­le­mez­ték mun­ka­he­lyi kö­rül­mé­nye­i­ket az Am­nesty In­ter­na­tio­nal lon­doni mun­ka­tár­sai.

Villamosmegállóban fogta karon a lányt a migráns, hogy menjen vele

Villamosmegállóban fogta karon a lányt a migráns, hogy menjen vele

A férfi kö­zölte, hogy ő csak meg akart is­mer­kedni a ti­né­dzser­rel.

A férfi kö­zölte, hogy ő csak meg akart is­mer­kedni a ti­né­dzser­rel.

15 éves szexuális ragadozó vezeti orránál fogva az igazságszolgáltatást

15 éves szexuális ragadozó vezeti orránál fogva az igazságszolgáltatást

A mig­ránst egy 13 éves kis­lány meg­erő­sza­ko­lá­sá­val is meg­gya­nú­sí­tot­ták.

A mig­ránst egy 13 éves kis­lány meg­erő­sza­ko­lá­sá­val is meg­gya­nú­sí­tot­ták.

Drámai fordulat a zaklatási ügyben: Ez vár Pásztor Annára

Drámai fordulat a zaklatási ügyben: Ez vár Pásztor Annára

Úgy tűnik, nincs más út.

Bár az éne­kesnő min­dent meg­tett volna, hogy ezt el­ke­rülje, úgy tűnik, nincs más út.

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

A két ál­do­zat hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Durva, mit ál­lí­ta­nak a néhai pop­ki­rály­ról!

Szívszorító üzenetet hagyott hátra a kislány, akit halálba zaklattak az osztálytársai

Szívszorító üzenetet hagyott hátra a kislány, akit halálba zaklattak az osztálytársai

Sokan kö­ve­tel­nek ha­tá­ro­zott ál­lami köz­be­avat­ko­zást Auszt­rá­li­á­ban, mi­u­tán év eleje óta öt kis­gye­rek kö­ve­tett el si­ke­res ön­gyil­kos­sá­got az is­ko­lai zak­la­tá­sok miatt.

Bíróságra ment az Oscar-díjas színész, de azután jött az újabb baj

Bíróságra ment az Oscar-díjas színész, de azután jött az újabb baj

Zak­la­tási ügye miatt tar­tot­ták meg az első tár­gya­lást.

Zak­la­tási ügye miatt tar­tot­ták meg az első tár­gya­lást.

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Meg­han her­cegné apja egy­sze­rűen nem bír le­állni. Min­den le­het­sé­ges mód­szert bevet, hogy lánya kö­ze­lébe fér­kőz­zön.

Ilyen üzenetekkel zaklatják a Ninja Warrior versenyzőjét

Ilyen üzenetekkel zaklatják a Ninja Warrior versenyzőjét

Hét­főn foly­ta­tó­dik a TV2 mű­sora.

A má­so­dik kö­zép­dön­tő­vel foly­ta­tó­dik a TV2 nagy si­kerű mű­sora. A ver­seny­ző­ket meg­sze­ret­ték a nézők, kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon el­áraszt­ják őket üze­ne­tek­kel.

Nem hitt a szemének a szerencsétlen férfi: ilyen SMS-t kapott a randi után

Nem hitt a szemének a szerencsétlen férfi: ilyen SMS-t kapott a randi után

Az első ran­di­juk lett az utolsó is, de a lány meg­őrült.

Az első ran­di­juk lett az utolsó is, de a lány meg­őrült.

Lánya zaklatóját keresi egy anya, a rendőrség feljelentéssel fenyegeti

Lánya zaklatóját keresi egy anya, a rendőrség feljelentéssel fenyegeti

Egy vo­na­ton tör­tén­he­tett a zak­la­tás.

A Fa­ce­boo­kon posz­tolt képet egy el­ke­se­re­dett édes­anya, aki a be­jegy­zés­ben azt írja, hogy a fotón lát­ható szí­nes bőrű férfi zak­latta 12 éves lá­nyát egy Fre­i­burg felé köz­le­kedő vo­na­ton.

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

Megdöbbentő adat: átlagosan naponta 100 diákot ér zaklatás Magyarországon

Megdöbbentő adat: átlagosan naponta 100 diákot ér zaklatás Magyarországon

Több tíz­ezer gye­rek és fi­a­tal fel­nőtt ke­resi fel a Kék Vonal ala­pít­vány in­gye­nes se­gély­vo­na­lat egy év alatt.

Megtörte a csendet a zaklatással vádolt filmes felesége, ezt állítja

Megtörte a csendet a zaklatással vádolt filmes felesége, ezt állítja

A 72 éves ren­dező fe­le­sége éve­kig nem adott in­ter­jút, most azon­ban úgy érezte, hogy el­jött az idő tisz­tázni a hely­ze­tet.

Újabb ismert embert bosszant Rékasi Károly őrült zaklatója!

Újabb ismert embert bosszant Rékasi Károly őrült zaklatója!

Ismét fel­buk­kant a fur­csa nő.

Ismét fel­buk­kant az a nő, aki ko­ráb­ban több is­mert ma­gyar hí­res­sé­get, köz­tük Ré­kasi Ká­rolyt és Pel­ler Ká­rolyt is zak­latta. Az il­lető nem ismer le­he­tet­lent, most egy másik is­mert sze­mé­lyi­sé­get pro­vo­kál, és úgy tűnik, ezt min­den jogi kö­vet­kez­mény nél­kül meg is te­heti.

Gigabotrány, gusztustalan dolgot művelt az ápolókkal ez a férfi

Gigabotrány, gusztustalan dolgot művelt az ápolókkal ez a férfi

Az ápo­ló­nők nem hagy­ták annyi­ban a dol­got.

Az ápo­ló­nők nem hagy­ták annyi­ban a dol­got. Min­den ki­de­rült a férfi be­te­ges tit­ká­ról.

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Szak­ér­tők vizs­gál­ták a férfit.

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt. Íme az ered­mény.

Durva dologra vetemedett két színész, mégis megúszhatják

Durva dologra vetemedett két színész, mégis megúszhatják a büntetést

Egyi­kük ellen egy akkor mind­össze 18 éves nő nyúj­tott be pa­naszt a bí­ró­ság­nál...

Véraláfutást keresett a kislány testén, kegyetlen, amit művelt a szomszéd

Véraláfutást keresett a kislány testén, kegyetlen, amit művelt a szomszéd

Le­he­tet­len tör­té­net­tel verte át a kis­lányt a bácsi.

Le­he­tet­len tör­té­net­tel verte át a kis­lányt a bácsi.

"Sérült árunak" tartják, teljesen kiakadt a 49 éves színésznő

"Sérült árunak" tartják, teljesen kiakadt a 49 éves színésznő

Épp csak túl van a vá­lá­son, mégis azzal zak­lat­ják a sztárt, hogy miért nem vál­lal gyer­me­ket...

Egy fotó buktatta le a sztármamit, vele csalta hűséges férjét

Egy fotó buktatta le a sztármamit, vele csalta hűséges férjét

A sze­rető nem hagyta annyi­ban...

A sze­rető vi­szont nem hagyta annyi­ban, hogy véget akart vetni a tit­kos vi­szony­nak.

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség. Össze­ál­lí­tá­sunk­ban a kö­zel­múlt­beli ese­mé­nye­ket mu­tat­juk be.

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség.

A férfiasságával csapott arcon egy nőt a színész: megszületett az ítélet

A férfiasságával csapott arcon egy nőt a színész: megszületett az ítélet

Nem kell meg­tor­lás­tól tar­ta­nia Jamie Foxx­nak.

Nem kell meg­tor­lás­tól tar­ta­nia Jamie Foxx­nak.

Gusztustalan, mit talált a postafiókjában Marcellina

Gusztustalan, mit talált a postafiókjában Marcellina

Tel­je­sen meg­döb­bent.

Tel­je­sen meg­döb­bent, ami­kor meg­nyi­totta az üze­ne­tet a pos­tafi­ók­já­ban a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Nagyon megrémült, veszély leselkedett a 20 éves színésznőre

Nagyon megrémült, veszély leselkedett a 20 éves színésznőre

Egy zak­lató több­ször kö­vette a sztár­cse­me­tét, aztán ami­kor közel ke­rült hozzá, egy va­dász­pus­kát kez­dett em­le­getni.

Egy zak­lató több­ször kö­vette a sztár­cse­me­tét, aztán ami­kor közel ke­rült hozzá, egy va­dász­pus­kát kez­dett em­le­getni.

Szurkoló támadt a riporternőre, csúnyán ráfizetett

Szurkoló támadt a riporternőre, csúnyán ráfizetett

Nem min­den szur­koló tartja tisz­te­let­ben a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon dol­gozó ri­por­ter­nő­ket.

Nem min­den szur­koló tartja tisz­te­let­ben a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon dol­gozó ri­por­ter­nő­ket.

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon egy ri­por­ternő.

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon egy ri­por­ternő.

Ijesztő trend, már videojátékon keresztül is zaklatnak

Ijesztő trend, már videojátékon keresztül is zaklatnak

Egy kon­zol-funk­ciót hasz­nál­nak ki...

A Play­sta­tion és az Xbox kon­zo­lok­nak van egy olyan funk­ci­ója, ahol együtt­mű­köd­he­tünk más fel­hasz­ná­lók­kal, csa­pa­tot épít­he­tünk. Ezt a rést hasz­nál­ják ki...

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg.

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg négy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt. Baj­ban az ar­gen­ti­nok.

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Min­den este ugyanaz a for­ga­tó­könyv.

Min­den este ugyanaz a for­ga­tó­könyv zaj­lik a né­met­or­szági Rends­burg­ban: a fő­té­ren 18 és 30 év kö­zött egye­dül­álló mig­ráns­férfiak gyü­le­kez­nek.

"Megöllek" - üvöltött Brad Pitt, majd felkente a falra a producert

"Megöllek" - üvöltött Brad Pitt, majd felkente a falra a producert

A sztár­szí­nész azért dü­hö­dött fel, mert a hír­hedt pro­du­cer az ő pár­ját is zak­latta. Ezt pedig nem hagy­hatta annyi­ban.

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Az egy­kori re­vü­tán­cosnő ko­ráb­ban még sze­re­tett volna párt ta­lálni, de mára fel­adta a re­ményt.

Az egy­kori re­vü­tán­cosnő ko­ráb­ban még sze­re­tett volna párt ta­lálni, de mára fel­adta a re­ményt.

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a városligeti molesztáló

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a városligeti molesztáló

Meg­tá­ma­dott egy, a cso­port­já­tól le­ma­radó nyolc­éves kis­lányt egy férfi a Vá­ros­li­get­ben, be­fogta a szá­ját és húzta ma­gá­val.

A fiatalok kedvenc sztárjai segítenek az UNICEF Magyarország programjában

A fiatalok kedvenc sztárjai segítenek az UNICEF Magyarország programjában

A sztá­ro­kat sem kí­méli a cy­ber­bully­ing, vagyis a netes zak­la­tás. Nem csoda, hi­szen a je­len­ség na­gyon el­ter­jedt.

Vajon mi lehet egy német nő lábai között?

Vajon mi lehet egy német nő lábai között?

Erre vol­tak kí­ván­csiak azok a be­ván­dor­lók, aki­ket most a rend­őr­ség keres Mün­chen­ben. A met­ró­ban az egyi­kük meg­si­mo­gatta a nő lábát, majd...

Erre vol­tak kí­ván­csiak azok a be­ván­dor­lók, aki­ket most a rend­őr­ség keres Mün­chen­ben.

Megrendítő, ami most kiderült az elhunyt énekesnőről

Megrendítő, ami most kiderült az elhunyt énekesnőről

Whit­ney Ho­us­ton füg­gő­ség­gel küz­dött, de arra is fény de­rült, hogy gyer­mek­ként ko­moly trauma érte.

Whit­ney Ho­us­ton füg­gő­ség­gel küz­dött, de arra is fény de­rült, hogy gyer­mek­ként ko­moly trauma érte.

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

A szí­nésznő még pá­lyája kez­de­tén ka­pott tisz­tes­ség­te­len aján­la­tot egy neves ren­de­ző­től. Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Megszállott férfi zaklatja Bangó Margitot, megrémült a család

Egyre több a vi­rág­cso­kor és az ap­róbb meg­le­pe­tés.

Egyre több a vi­rág­cso­kor és az ap­róbb meg­le­pe­tés, az el­hi­va­tott il­lető már bőven át­lépte azt a bi­zo­nyos ha­tárt.

Szörnyű dolog történt a futó nővel, ezt tette a bokorból előmászó alak

Szörnyű dolog történt a futó nővel, ezt tette a bokorból előmászó alak

Egye­ne­sen felé sé­tált, sze­gény nő le se tudta venni a sze­mét a ke­zé­ről...

Egye­ne­sen felé sé­tált, sze­gény nő le se tudta venni a sze­mét a ke­zé­ről...

Meg akart halni: tönkrement a producer zaklatásától a magyar énekesnő!

Meg akart halni: tönkrement a producer zaklatásától a magyar énekesnő!

A hí­res­ség két hó­na­pig fe­küdt a kór­ház­ban, az an­ti­de­presszán­sok­tól dur­ván meg­hí­zott, az élete ro­mok­ban he­vert.

Teljes sokk: undorító, miket művelhetett tinilányával az iskola tanára

Teljes sokk: undorító, miket művelhetett tinilányával az iskola tanára

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott, mi­u­tán a ka­masz egy pap­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Kero megtörte a csendet a zaklatási ügyével kapcsolatban

143 nap után Kero megtörte a csendet a zaklatási ügyével kapcsolatban

Az Ope­rett­szín­ház egy­kori mű­vé­szeti ve­ze­tője hosszú hall­ga­tás után re­a­gált az el­múlt hó­na­pok ese­mé­nye­ire!

Az Ope­rett­szín­ház egy­kori mű­vé­szeti ve­ze­tője, Ke­ré­nyi Mik­lós Gábor, azaz Kero hosszú hall­ga­tás után re­a­gált az el­múlt hó­na­pok ese­mé­nye­ire! A mű­vész egy meg­le­pően hosszú, ki­fe­je­zet­ten sze­mé­lyes hang­vé­telű, nyílt le­ve­let írt.

Rettegésben tartja egy zaklató a sztárpárt, már a rendőrség is nyomoz

Rettegésben tartja egy zaklató a sztárpárt, már a rendőrség is nyomoz

A há­zas­párt a fe­le­ség egyik régi ba­rátja üze­ne­tek­kel bom­bázza.

Az Olasz­or­szág­ban élő há­zas­párt a fe­le­ség egyik régi ba­rátja üze­ne­tek­kel bom­bázza, de már meg is fe­nye­gette őket.

Szexbűnöző támadt Détár Enikőre, hatalmas sokk érte

Szexbűnöző támadt Détár Enikőre, hatalmas sokk érte

Kis híján erő­szak ál­do­zata lett a szí­nésznő, aki amíg él sem fe­lejti el a ször­nyű éj­sza­kát.

Kis híján erő­szak ál­do­zata lett a szí­nésznő, aki amíg él sem fe­lejti el a ször­nyű éj­sza­kát.

Hajléktalan támadt a kisfiúra, durva, mit tervezett

Hajléktalan támadt a kisfiúra, durva, mit tervezett

Rög­tön zak­latni kezdte.

A férfi azt hasz­nálta ki, hogy a szlo­vák gye­rek egye­dül sé­tált a du­na­szer­da­he­lyi vas­út­ál­lo­más­hoz, rög­tön zak­latni kezdte. Rend­őrök kí­sér­ték el.

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Kerényi és Marton is belebetegedtek a zaklatási botrányba

Hó­na­pok tel­tek el...

Hó­na­pok tel­tek el azóta, hogy ki­rob­ban­tak a zak­la­tási ügyek. A két érin­tett élete azóta ala­po­san ki­sik­lott. Min­dent és még annál is töb­bet vesz­tet­tek.

Gyilkolnak a zaklatók, mikor szigorítják a távoltartást?

Gyilkolnak a zaklatók, mikor szigorítják a távoltartást?

Ve­szély­ben érzik ma­gu­kat a nők!

Ve­szély­ben érzik ma­gu­kat a nők, mi­u­tán egy hét alatt két férfi is vég­zett volt ba­rát­nő­jé­vel Bu­da­pes­ten. Mind­két ál­do­za­tot zak­latta volt párja!

Botrány, Cristiano Ronaldo híres modellt zaklatott üzeneteivel

Ronaldo híres modellt zaklatott üzeneteivel

A por­tu­gál sztár­fo­cista ki­tartó volt, a vő­le­gény­nek kel­lett köz­be­lép­nie. Nem Ro­naldo az első, akit le kel­let ál­lí­tani.

A por­tu­gál sztár­fo­cista ki­tartó volt, a vő­le­gény­nek kel­lett köz­be­lép­nie. Nem Ro­naldo az első, akit le kel­let ál­lí­tani.

Nem érezhette magát biztonságban az énekesnő, durva, amit rajongója tett

Nem érezhette magát biztonságban az énekesnő, durva, amit rajongója tett

A fa­na­ti­kus ra­jongó min­den­hová kö­vette Katy Per­ryt, de ami­kor nem si­ke­rült a kö­ze­lébe fér­kőz­nie, még ennél is to­vább ment.

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Visszatért KERO egykori áldozata az Operettbe

Sok év után újra be­lé­pett a szín­ház ka­pu­ján az a szí­nész, akit, ál­lí­tása sze­rint, ko­ráb­ban zak­la­tott a ren­dező...

Betontömbök, fegyveres rendőrök - így óvják a szilveszterezőket

Betontömbök, fegyveres rendőrök - így óvják a szilveszterezőket

A ha­tó­sá­gok min­dent meg­tesz­nek, hogy senki ne ke­rül­jön ve­szélybe.

A ha­tó­sá­gok min­dent meg­tesz­nek, hogy az idei szil­vesz­teri mu­lat­sá­gon senki ne ke­rül­jön ve­szélybe.

Pénzért vetkőzött Baukó Éva: Itt a bizonyíték!

Pénzért vetkőzött Baukó Éva: Itt a bizonyíték!

Pár hét­tel ez­előtt még Havas Hen­rik­kel való ügye miatt volt han­gos a sajtó, ma más de­rült ki Évá­ról...

Pár hét­tel ez­előtt még Havas Hen­rik­kel való ügye miatt volt han­gos a sajtó, ma más de­rült ki Évá­ról...

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Na­pok­kal az­után, hogy meg­ne­vezte a tá­ma­dó­ját, tel­je­sen ki­bo­rult, még aludni is kép­te­len.

Lezárult a belső vizsgálat, eldőlt Havas Henrik sorsa!

Lezárult a belső vizsgálat, eldőlt Havas Henrik sorsa!

A mű­sor­ve­zető ügyé­ben be­fe­je­ző­dött a vizs­gá­lat, a csa­tor­ná­nál nem kí­ván­nak to­vább együtt dol­gozni vele.

A mű­sor­ve­zető ügyé­ben be­fe­je­ző­dött a vizs­gá­lat, a csa­tor­ná­nál nem kí­ván­nak to­vább együtt dol­gozni vele.

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Né­hány hó­napja még...

Döb­be­ne­tes a mai bot­rány fé­nyé­ben új­ra­ol­vasni Gesz­tesi egy ko­rábbi durva ki­fa­ka­dá­sát Havas Hen­rik ellen.

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Újabb nő je­lent­ke­zett, hogy bát­ran el­mondja, vele is erő­sza­kos­ko­dott Havas Hen­rik.

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Havas Hen­rik­nél min­den bi­zonnyal ter­mé­sze­tes, hogy a ki­sze­melt höl­gye­ket mód­sze­re­sen zak­latja.

Havas Hen­rik­nél min­den bi­zonnyal ter­mé­sze­tes, hogy a ki­sze­melt höl­gye­ket mód­sze­re­sen zak­latja, amíg csak célt nem ér náluk, vagy nem je­lent­ke­zik a dühös férj.